Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

2 INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ... 5 Lokalyta... 5 Toaletter... 5 Ventilation... 5 Vila... 6 Temperatur... 7 Fukt... 7 Vatten... 7 Dagsljus och fönster... 7 Ljud... 7 Radon... 8 Allergi... 8 Rökning... 8 Smittskydd och hygien... 8 Städning... 9 Avfallshantering Kemikaliehantering VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Kunskap Ansvar Dokumentation Rutiner och riskbedömning MER INFORMATION

3 INLEDNING OCH BAKGRUND Detta dokument har tagits fram av miljönämnden för att underlätta för de verksamhetsutövare som driver eller planerar att starta förskolor i Mora och Orsa kommuner. Dokumentet ska ses som en hjälp och en vägledning om hur vi tycker det ska vara på förskolor utifrån det som står i allmänna råd, riktlinjer och lagstiftning. Dokumentet är övergripande och tar inte upp allt. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för att veta vad som gäller även utöver vad som står i detta dokument. När det gäller tillsyn på förskolor ansvarar Mora Orsa miljönämnd för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Det här häftet tar inte upp något om livsmedel. Har ni frågor om det så ta kontakt med miljökontoret. Fotograf: Fredrik Schlyter Copyright Johnér Bildbyrå AB När man bedriver förskola så utövar man en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ansvarig verksamhetsutövare är oftast en kommunal nämnd, ett föräldrakooperativ eller liknande. Miljönämnden riktar sina inspektionsrapporter och beslut till verksamhetsutövaren och det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att eventuella beslut följs. Det är viktigt att man inom nämnden, kooperativet med mera har en tydlig ansvarsfördelning och delegationsordning så att rätt person har mandat att agera. Det kan vara så att man hyr lokalen och då är det upp till verksamhetsutövaren att ta kontakt och komma överens med fastighetsägaren angående åtgärder som rör lokalen etcetera. Tidigare fanns ett allmänt råd från Socialstyrelsen "Lokaler och miljö i förskola och fritidshem, SOSFS 1989:7". Där fanns detaljerade regler kring lokalernas storlek och utformning. Dessa upphävdes när skolbarnomsorgen utgick ur socialtjänstlagen 1998 och skolverket tog över. Skolverkets regler på området är dock fokuserade på den pedagogiska verksamheten och det är nu verksamhetsutövaren som ansvarar för att lokalerna är lämpliga för ändamålet. Som vägledning kan det allmänna rådet från socialstyrelsen fortfarande tillämpas trots att det saknar formell status. Vill man läsa det i sin helhet kan man kontakta miljökontoret. ANMÄLAN Innan en ny förskola startas ska verksamheten, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälas till miljönämnden. Ta även kontakt med miljökontoret vid större ändringar av lokalen eller verksamheten. Mora Orsa miljönämnd

4 EGENKONTROLL Eftersom förskolor är anmälningspliktiga gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Den som driver verksamheten har ansvar för att se till att lagstiftningens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att det tydligt kan redovisas hur det säkerställs att lokalerna är ändamålsenliga och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens eget system för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns. En verksamhetsutövare ska därför på eget initiativ åtgärda brister i förebyggande syfte. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs. Verksamhetsutövaren är skyldig att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna och tillsynsmyndigheten är skyldig att bedriva tillsyn. En viktig del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur verksamhetsutövarens egenkontroll är utformad och om den fungerar. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka hälsoproblem och miljöpåverkan innan de orsakar besvär, till exempel fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner för till exempelvis städning eller andra brister som mögel, fukt och för höga radonvärden. ANSVARSFÖRDELNING En viktig uppgift i egenkontrollen är att klargöra och dokumentera ansvarsfördelningen. Detta gäller både inom verksamheten (vilken person som är ansvarig för vad) och mellan verksamheten och yttre aktörer. En tydlig och bra kommunikation mellan verksamheterna och fastighetsägarna är ofta helt avgörande och minskar risken för att åtgärder försenas. RISKER Exempel på faktorer, förknippade med lokaler för barnomsorg, som kan påverka miljö och hälsa negativt är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfalls- och kemikaliehantering, otillräcklig städning, buller, golv- och lufttemperatur. Oberoende av om ansvaret för kontroller, utredningar och/eller åtgärder ligger på fastighetsägaren, eller någon annan, måste den som ansvarar för verksamheten ha kunskap om riskerna. Det innebär att du som är verksamhetsutövare löpande ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Detta ska vara dokumenterat. DOKUMENTATION Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i verksamheten. Det blir då lättare för personalen att göra rätt, följa upp verksamheten och hitta brister om något blivit fel samt veta vem som är ansvarig för olika saker. Dokumentationen ska kunna redovisas för tillsynsmyndigheten vid förfrågan. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens art och storlek. 4 Mora Orsa miljönämnd

5 Längre bak i det här häftet finns en vägledning i arbetet med egenkontrollen. LOKALISERING OCH UTEMILJÖ Förskolor bör lokaliseras så att de inte belastas av magnetfält, luftföroreningar och buller. Det ska finnas säkra hämtnings- och lämningsplatser för både föräldrar och skolskjutsar. Biltrafik och parkeringsplatser bör placeras väl skilt från förskolegården, även trafik till förskolan (matleveranser etcetera) bör hållas skilt från barnens ytor. Det är viktigt att förskolegårdar är utformade så att de lockar till utevistelse. Att vara utomhus är en av de viktigaste hälsofrämjande åtgärderna för de allra flesta! Utomhusmiljön bör förses med riklig växtlighet och lekanordningar. Tomten bör ha ett vindskyddat läge och det är viktigt att det finns skuggade lekområden för att barnen ska kunna undvika skadlig UV-strålning vid starkt solsken. Copyright Johnér Bildbyrå AB Socialstyrelsens allmänna råd från 1989 rekommenderade 40 m²/barn som ett riktvärde för dimensionering av lekytor utomhus för förskolor och fritidshem. INRE MILJÖ Lokalyta I förskolan rekommenderas en yta på cirka 7,5-9,5 m² per barn där barnen vistas, denna rekommendation grundar sig på Socialstyrelsens råd från Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen såsom fläktrum och soprum ingår inte. Ytnormen beräknas på max antal barn som samtidigt kan vistas i lokalen. Toaletter Det bör finnas minst en toalett per 15 barn samt personaltoalett. Dessutom bör det finnas en särskild skötplats för blöjbyten. För handhygienens skull bör det alltid finnas flytande tvål och engångshanddukar. Engångshandskar och handdesinfektion kan också behövas vid vissa tillfällen. Ventilation För att uppnå god inomhusluft är det viktigt att ha en grundventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Inomhusluften förorenas Mora Orsa miljönämnd

6 ständigt av människor, byggmaterial, inredning med mera och om ventilationen är dålig blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Detta kan ge upphov till bland annat allergiska besvär, trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet i förskolor inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör vidtas för att ta hänsyn till föroreningar från andra källor än människor. Rekommendationen är att öka uteluftsflödet till cirka 10 l/s och person. Om inte risk för pollenallergi föreligger är, vid större samlingar, kort effektiv fönstervädring under några minuter en bra rutin. Längre vädring än fem minuter bidrar mest till att kyla ner rummet. En indikation på att ventilationen inte är tillräcklig är om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelbundet överstiger 1000 parts per million (ppm). I välventilerade lokaler överstiger koldioxidhalten sällan ppm. Utomhus ligger koldioxidhalten på cirka ppm. Friskluftsintag till byggnader bör placeras så att olägenheter från bilavgaser och frånluftsdon inte uppstår. Filter med tillräcklig stoftavskiljningsgrad bör installeras i anläggningen. Ventilationskanalerna bör utformas så att de medger godtagbar och regelbunden rensning. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av ventilationssystemet för förskolor ska ske vart tredje år och ett exemplar av protokollet ska skickas till byggnadsnämnden. OVK utgör dock ingen garanti för att ventilationen är tillräcklig i förhållande till det antal personer som normalt vistas i lokalen. Lokalerna bör därför ha ett anslag där det framgår hur många personer som ventilationen i rummet är dimensionerad för. Detta underlättar för verksamheterna att planera lokalutnyttjandet. Vila På förskolor bör det finnas utrymme för barnens vila. Vilan är en viktig och daglig verksamhet som ska planeras in redan från början i lokalen. Om man väljer att låta barnen sova i vagnar ute ska det finnas regn- och vindskydd. Det bör dessutom finnas utrymme att förvara vagnarna torrt. Viloutrymmen måste Fotograf: Susanne Kronholm Copyright Johnér Bildbyrå AB placeras eller utformas så att personalen enkelt kan ha uppsikt över de sovande barnen samtidigt som de tar hand om de vakna barnen. Om barnen sover ute bör man beakta den begränsning det innebär för övrig verksamhet ute, det kan innebära att man behöver större ytor utomhus. Om man väljer att låta barnen sova inne bör det finnas ett lämpligt utrymme för det. 6 Mora Orsa miljönämnd

7 Temperatur I förskolelokaler bör inomhustemperaturen vara mellan grader och golvtemperaturen minst 18 grader. Skillnaden i temperatur mellan huvud- och fotnivå bör inte vara mer än 3 grader. Strålningstemperaturskillnad mellan fönster och motsatt vägg bör inte vara över 10 grader. Rekommendationen grundar sig på Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus. Fukt Att regelbundet vistas i en byggnad med fuktproblem kan innebära en hälsorisk. Om inomhusmiljön är dålig kan det medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi. I Socialstyrelsens allmänna råd om fukt och mikroorganismer framgår det att tecken på fuktproblem i byggnader kan vara synliga fuktskador och fuktfläckar eller omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av cirka minus 5 grader eller kallare. Vatten Varmvattentemperaturen i tappställen och ledningar ska ha rätt temperatur och ledningarna ska vara utformade på korrekt sätt för att minimera risken för tillväxt av bakterier (till exempel legionellabakterier). Vattnet i varmvattenberedare (om sådan används) bör ständigt hålla en temperatur på minst 60 grader. Temperaturen på varmvattnet vid tappställen bör normalt hålla minst 50 grader. Vid tappställen som små barn själva använder får varmvattnet vara max 38 grader på grund av skållningsrisken. I dessa fall är det viktigt att ledningar och blandare är utformade på ett korrekt sätt. Har lokalen egen vattenbrunn finns det krav på kvalitet och provtagning. Ta kontakt med miljökontoret för mer information. Dagsljus och fönster Det är viktig med ordentligt med dagsljus. Förenklat kan sägas att fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan (enligt tidigare svensk byggnorm). Fönster bör utformas så att det blir möjligt för barnen att få utblick samt så att vädring underlättas. Ljud Buller orsakar en mängd problem, bland annat: Tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar samt tinnitus. Försämrar möjligheten till samtal och försvårad språkinlärning. Röstproblem på grund av att man är tvungen att höja rösten. Ökad olycksrisk eftersom larm och varningar hörs sämre. Försämrad prestations- och koncentrationsförmåga. Fysiska stressymtom. Mora Orsa miljönämnd

8 Lokalerna i förskolan ska anpassas så att det blir en lämplig ljudnivå. Ljuddämpande tak, tassar under stolsben, bord med ljuddämpad yta, ljuddämpande mattor och andra textilier samt möjlighet att med dimmer kunna dämpa belysningen är några exempel på åtgärder för att få ner ljudnivån. Det är viktigt att man beaktar ljud och buller även vid möblering och planering av verksamhetens dagliga rutiner. Tips om planering kan man få i "Bullret bort" en idéskrift från Socialstyrelsen med flera myndigheter. Det finns pedagogiska mätinstrument som visuellt visar när ljudnivån från verksamheten går över önskvärda nivåer, till exempel "ljudörat". Radon Eftersom förhöjda radonhalter inomhus utgör en olägenhet för människors hälsa bör radongashalterna regelbundet kontrolleras i lokaler för barnomsorg. Mätningarna sker normalt sett mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst två månader. Lämpligen genomförs radonmätningarna i samband med eventuella ombyggnader eller i annat fall vart 5:e år. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om radon bör årsmedelvärdet för radongashalten inte överstiga 200 Bq/m³. Allergi Det finns allergiska barn på så gott som alla förskolor. Detta innebär att det ställs höga krav på inomhusmiljön eftersom allergiker kan behöva grundligare städning och extra god ventilation. Det är viktigt att tänka på städbarheten av stoppade möbler, mjuka mattor och annan inredning, tänk på att arbeta förebyggande. Ha alltid kunskap om vilka allergier som finns hos barn och personal och hur man ska agera om någon reagerar. Vissa allergiker kan vara så känsliga att speciella åtgärder krävs. Det kan till exempel handla om att införa rutiner kring kläder och dofter. Har man pälsdjur hemma kan allergener föras med på kläderna. Tänk även på vilka växter som finns i lokalerna samt vad man tar in under olika högtider, till exempel blombuketter, påskris och hyacinter. Rökning Rökning är enligt tobakslagen förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller även då ingen barnverksamhet förekommer, till exempel på kvällar och lov. Cigarettrök finns kvar i utandningsluften efter rökning och sprids dessutom via kläderna. Det kan därför vara olämpligt för allergiska och astmatiska barn att personalen röker. Smittskydd och hygien Det är viktigt att det finns rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och personal. Hygienrutiner ska till exempel finnas för blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör också finnas rutiner för hur man gör vid infektionssjukdomar och hur leksaker och annat material desinficeras. 8 Mora Orsa miljönämnd

9 Ytterligare information finns bland annat i Smitta i förskolan en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Städning Städningen i förskolan utgör en viktig del i att upprätthålla en bra inomhusmiljö, god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städning och en ansvarsfördelning för städning bör vara en del av egenkontrollen. Ett exempel på en städrutin kan vara vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. En bedömning måste ske utifrån lokalens utformning och hur lokalen används. En utgångspunkt kan vara att förskolelokaler behöver städas dagligen och att hygienutrymmen samt andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger varje dag. Städrutinerna bör omfatta hela verksamheten, vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och dess ytor även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städningen bör ytor som man ofta tar på som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp samt särskilt belastade ytor som är viktiga att de städas dagligen särskilt nämnas. Storstädning, städning av svårtåtkomliga ytor, städning av städförråd samt annan städning som genomförs mer sällan bör också omfattas av städrutinerna. Exempel på några generella hållpunkter för städningens omfattning och tidsintervall följer nedan: Förskolelokaler behöver städas dagligen. Hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer, till exempel rum som även används som matsal eller lokaler som även nyttjas under kvällstid, behöver städas dagligen eller flera gånger dagligen. Det är viktigt att städningen omfattar ytor som man ofta tar på med händerna, till exempel handtag, lysknappar, tangentbord, spolknappar samt lättåtkomliga ytor som till exempel golv, bord, bänkar, stolar och hyllor. Städrutinerna behöver också omfatta stoppade möbler och textilier som till exempel gardiner, mattor, tavlor, madrasser och kuddar. Leksaker behöver tvättas/rengöras regelbundet. Storstädning behöver utföras återkommande under året och omfatta golv, inredning, högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon, textilier och golvbrunnar. Städförrådet behöver städas regelbundet. Vid utbrott av smitta kan det bli aktuellt att höja nivån på städningen. I Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar finns ytterligare vägledning. Då de allmänna råden till viss del är föråldrade (hänvisar bland annat till inaktuell lagstiftning) har Socialstyrelsens vägledning gällande städning förtydligats i Om städning i förskolan som togs fram i samband med det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan Mora Orsa miljönämnd

10 Avfallshantering Varje förskola ska jobba för att i första hand minimera avfallsmängderna, till exempel matavfall. Uppkommet avfall ska sorteras och lämnas på anvisade platser. Soputrymmen för hushållsopor och återvinningsmaterial ska vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Möjligheten att köpa begagnat bör övervägas vid inköp. Hantering av så kallat farligt avfall omfattas av särskilda regler. Enligt dessa ska den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer föra journal. Förskolan har även en skyldighet att kontrollera att den som transporterar bort det farliga avfallet har tillstånd för detta liksom den som tar emot avfallet. Vill förskolan själv transportera det farliga avfallet måste ni anmäla det till länsstyrelsen. Exempel på farligt avfall är fotokemikalier, lysrör och vissa batterier. Copyright Johnér Bildbyrå AB Kemikaliehantering En förteckning över vilka kemiska produkter som används i verksamheten ska ingå i egenkontrollen. Enligt kemikalieinspektionens föreskrifter ska kemikalier som maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger etcetera förvaras inlåsta och avskilda från livsmedel. Hälso- och/eller miljöfarliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med bland annat skyddsanvisning, innehållsuppgift och doseringsanvisning. Användningen av kemiska produkter som utgör en risk för hälsan eller miljön bör minimeras. Välj de produkter som är minst farliga för miljön och människors hälsa. VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Här anges ett översiktligt förslag till vad egenkontrollen kan omfatta. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet och er egenkontroll kan därför behöva fler eller färre punkter. Kunskap Räcker vår kunskap till för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns inom verksamheten? Inom vilka områden behöver vi förstärka och ta in kompetens? Medför vår verksamhet några risker för hälsan och/eller miljön? Tas tillräcklig hänsyn till personer som har allergier eller annan överkänslighet? 10 Mora Orsa miljönämnd

11 Ansvar Är det organisatoriska ansvaret fördelat inom verksamheten? Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren klarlagd och dokumenterad? Vem ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av egenkontrollen? Vem ansvarar för att åtgärder genomförs? Dokumentation Har vi samlat all lagstiftning och myndighetsbeslut på ett överskådligt och lättbegripligt sätt? Finns uppgifter om maximal personbelastning för alla rum? Finns dokumentation om ventilationsanläggningen (skötsel och kontroll)? Finns uppgifter om underhåll av utrustning, inredning och lokaler? Finns hygien- och smittskyddsrutiner (inklusive städschema) dokumenterade? Finns en kemikalieförteckning? Rutiner och riskbedömning Lokalanvändning Finns rutiner för planering av användning av lokalerna? Till exempel typ av verksamhet och barnantal samt följder av detta såsom yta per barn, ljudnivå, ventilation, städbarhet, förvaringsmöjligheter, tillgång till hygienutrymmen och så vidare. Städning och hygien Finns rutiner för att bedöma städbehov och uppdatera städrutiner? Finns rutiner för att hantera uppkommen smitta och uppföljning av utbrott? Inomhusmiljö Finns rutiner för regelbunden kontroll av inomhusmiljön? Till exempel golv- och lufttemperatur, ljudnivå från fläktar, akustik, radon, avvikande lukter, uppkomst av fuktfläckar eller annat som kan påverka de som vistas i lokalerna? Utomhusmiljö Påverkar eller riskerar verksamheten att påverka människor eller miljön i omgivningen (till exempel buller från fläktar)? Finns rutiner för regelbunden kontroll av utomhusmiljön? Till exempel olycksrisker, material samt hygien i sandlådor, UV-strålning, material i lekredskap? Avfallshantering Finns rutiner för hantering av avfall? Uppkommer farligt avfall? Förvaras det i så fall på ett säkert sätt med tanke på hälsa och miljö och följs de regler som finns angående hantering av farligt avfall? Mora Orsa miljönämnd

12 Kemikaliehantering Finns rutiner för hantering av kemiska produkter? Går det att byta ut vissa kemikalier mot sådana som är mindre farliga? Övrigt Finns rutiner för olycksfall och tillbud? Tas tillräcklig hänsyn till person med allergi eller överkänslighet? Finns rutiner att vid inköp välja de produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön? Går det att minska förbrukningen av råvaror, kemikalier och energi? Finns rutiner för information till föräldrar? Finns rutiner för att ta hand om inkomna synpunkter och klagomål? MER INFORMATION Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordning om verksamhetsutövarnas egenkontroll (SFS 1998:901) Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tobakslagen (SFS 1993:581) Radon (SOFS 1999:22 med ändring 2004:6) Ventilation (SOFS 1999:25) Fukt och mikroorganismer (SOFS 1999:21) Städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (SOFS 1996:33) Buller inomhus (SOFS 2005:6) Höga ljudnivåer (SOFS 2005:7) Temperatur inomhus (SOSFS 2005:15) Legionella, meddelandeblad nr 13/1993 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, meddelandeblad december 2007 Bullret bort, en liten handbok om god ljudmiljö i förskolan Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Hygien, smittskydd och miljöbalken objektburen smitta Miljörapport Information om legionella Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Boverkets författningssamling (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2002:19), avsnitt 6:61 och 8:42 Att se, höra och andas i skolan en handbok om skolans innemiljö 12 Mora Orsa miljönämnd

13 Externt industribuller (SNV 1978:5) Riktvärden för trafikbuller (1991) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Egenkontroll en fortlöpande process (handbok 2001:3) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2 med senaste ändring 2011:3) Under verksamhet/tillgänglighet/i Skolan: Allergironden är ett verktyg som har tagits fram för att identifiera allergirisker i miljön. Den fungerar som en checklista och kan med fördel användas i samband med skyddsronden Under Inomhusmiljö: Kontrollrond för skola och förskola är ett verktyg med en checklista avseende miljö, hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljö och allergifrågor. Checklista är sammanställd av Miljösamverkan i Västra Götaland Under Barn och föräldrar: Dagissmittor Solskyddsfaktorer sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Mora Orsa miljönämnd

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET 2011-05-04 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan 8 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post byggochmiljo@hoganas.se Internet

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET FASTSTÄLLT AV: Miljötillsynsnämnden DATUM: 2013-11-13 FÖR REVIDERING ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING OCH TIDPLAN ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR 1 (7) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Informationen sammanställd av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2008. Reviderad november 2014. Bygg och miljöförvaltningen Postadress:

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Förvaltningen för SAMHÄLLSPLANERING Bygg & Miljö INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Inledning Bygg & Miljö ansvarar för tillsyn av skolor, förskolor och liknande enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Miljöförvaltningen Box 7012, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 E-post:

Läs mer

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Senast uppdaterad 2009-12-11 MILJÖFÖRVALTNINGEN Innehåll

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR Senast uppdaterad MILJÖKONTORET september 2007 Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 151 89 SÖDERTÄLJE Nygatan 4 08-550 21316 08-550

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Inomhusmiljö på skolor och förskolor 2005 Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Sydost

Inomhusmiljö på skolor och förskolor 2005 Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Sydost 1 Inomhusmiljö på skolor och förskolor 2005 Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Sydost Arbetsgruppen för projektet Inomhusmiljö på skolor och förskolor har tagit fram detta inspektionsmaterial, där vissa delar

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Checklista ventilation och städning i skolor

Checklista ventilation och städning i skolor 8 oktober 2014 Checklista ventilation och städning i skolor Förslag till Checklista till Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Innehåll Om checklistan...2 Lagstiftning

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

en allergianpassad kommun

en allergianpassad kommun en allergianpassad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-29 Reviderad 2005-10-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Beslut... 3 Utarbetande

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun ALLERGISTANDARD Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun Foto: Ronny Gunnarsson, Bromölla kommun Kopiering Bromölla kommun 2005 INLEDNING Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Hygienråd för förskolan

Hygienråd för förskolan Hygienråd för förskolan Förslag till råd och rutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola för att minska risken för smittspridning INNEHÅLL Allmänna hygienråd i förskolan... 2 Vid infektionsutbrott

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

2013-05-23. Vad gör Miljöförvaltningen vid problem med inomhusmiljön?

2013-05-23. Vad gör Miljöförvaltningen vid problem med inomhusmiljön? Vad gör Miljöförvaltningen vid problem med inomhusmiljön? jag har ingen aning men jag vet vad de kan göra! och jag vet hur de arbetar i Stockholms län! Gunnel Emenius miljöhygieniker, med dr miljömedicin

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad 11 maj 2009 Till Miljökontoren i Västra Götalands läns kommuner Hygiensköterskorna i Hyfs-projektet. Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad Vi vill uppmärksamma er på den s.k. Hinktömmaren. Det

Läs mer