Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

2 INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ... 5 Lokalyta... 5 Toaletter... 5 Ventilation... 5 Vila... 6 Temperatur... 7 Fukt... 7 Vatten... 7 Dagsljus och fönster... 7 Ljud... 7 Radon... 8 Allergi... 8 Rökning... 8 Smittskydd och hygien... 8 Städning... 9 Avfallshantering Kemikaliehantering VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Kunskap Ansvar Dokumentation Rutiner och riskbedömning MER INFORMATION

3 INLEDNING OCH BAKGRUND Detta dokument har tagits fram av miljönämnden för att underlätta för de verksamhetsutövare som driver eller planerar att starta förskolor i Mora och Orsa kommuner. Dokumentet ska ses som en hjälp och en vägledning om hur vi tycker det ska vara på förskolor utifrån det som står i allmänna råd, riktlinjer och lagstiftning. Dokumentet är övergripande och tar inte upp allt. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för att veta vad som gäller även utöver vad som står i detta dokument. När det gäller tillsyn på förskolor ansvarar Mora Orsa miljönämnd för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Det här häftet tar inte upp något om livsmedel. Har ni frågor om det så ta kontakt med miljökontoret. Fotograf: Fredrik Schlyter Copyright Johnér Bildbyrå AB När man bedriver förskola så utövar man en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ansvarig verksamhetsutövare är oftast en kommunal nämnd, ett föräldrakooperativ eller liknande. Miljönämnden riktar sina inspektionsrapporter och beslut till verksamhetsutövaren och det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att eventuella beslut följs. Det är viktigt att man inom nämnden, kooperativet med mera har en tydlig ansvarsfördelning och delegationsordning så att rätt person har mandat att agera. Det kan vara så att man hyr lokalen och då är det upp till verksamhetsutövaren att ta kontakt och komma överens med fastighetsägaren angående åtgärder som rör lokalen etcetera. Tidigare fanns ett allmänt råd från Socialstyrelsen "Lokaler och miljö i förskola och fritidshem, SOSFS 1989:7". Där fanns detaljerade regler kring lokalernas storlek och utformning. Dessa upphävdes när skolbarnomsorgen utgick ur socialtjänstlagen 1998 och skolverket tog över. Skolverkets regler på området är dock fokuserade på den pedagogiska verksamheten och det är nu verksamhetsutövaren som ansvarar för att lokalerna är lämpliga för ändamålet. Som vägledning kan det allmänna rådet från socialstyrelsen fortfarande tillämpas trots att det saknar formell status. Vill man läsa det i sin helhet kan man kontakta miljökontoret. ANMÄLAN Innan en ny förskola startas ska verksamheten, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälas till miljönämnden. Ta även kontakt med miljökontoret vid större ändringar av lokalen eller verksamheten. Mora Orsa miljönämnd

4 EGENKONTROLL Eftersom förskolor är anmälningspliktiga gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Den som driver verksamheten har ansvar för att se till att lagstiftningens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att det tydligt kan redovisas hur det säkerställs att lokalerna är ändamålsenliga och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens eget system för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns. En verksamhetsutövare ska därför på eget initiativ åtgärda brister i förebyggande syfte. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs. Verksamhetsutövaren är skyldig att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna och tillsynsmyndigheten är skyldig att bedriva tillsyn. En viktig del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur verksamhetsutövarens egenkontroll är utformad och om den fungerar. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka hälsoproblem och miljöpåverkan innan de orsakar besvär, till exempel fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner för till exempelvis städning eller andra brister som mögel, fukt och för höga radonvärden. ANSVARSFÖRDELNING En viktig uppgift i egenkontrollen är att klargöra och dokumentera ansvarsfördelningen. Detta gäller både inom verksamheten (vilken person som är ansvarig för vad) och mellan verksamheten och yttre aktörer. En tydlig och bra kommunikation mellan verksamheterna och fastighetsägarna är ofta helt avgörande och minskar risken för att åtgärder försenas. RISKER Exempel på faktorer, förknippade med lokaler för barnomsorg, som kan påverka miljö och hälsa negativt är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfalls- och kemikaliehantering, otillräcklig städning, buller, golv- och lufttemperatur. Oberoende av om ansvaret för kontroller, utredningar och/eller åtgärder ligger på fastighetsägaren, eller någon annan, måste den som ansvarar för verksamheten ha kunskap om riskerna. Det innebär att du som är verksamhetsutövare löpande ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Detta ska vara dokumenterat. DOKUMENTATION Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i verksamheten. Det blir då lättare för personalen att göra rätt, följa upp verksamheten och hitta brister om något blivit fel samt veta vem som är ansvarig för olika saker. Dokumentationen ska kunna redovisas för tillsynsmyndigheten vid förfrågan. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens art och storlek. 4 Mora Orsa miljönämnd

5 Längre bak i det här häftet finns en vägledning i arbetet med egenkontrollen. LOKALISERING OCH UTEMILJÖ Förskolor bör lokaliseras så att de inte belastas av magnetfält, luftföroreningar och buller. Det ska finnas säkra hämtnings- och lämningsplatser för både föräldrar och skolskjutsar. Biltrafik och parkeringsplatser bör placeras väl skilt från förskolegården, även trafik till förskolan (matleveranser etcetera) bör hållas skilt från barnens ytor. Det är viktigt att förskolegårdar är utformade så att de lockar till utevistelse. Att vara utomhus är en av de viktigaste hälsofrämjande åtgärderna för de allra flesta! Utomhusmiljön bör förses med riklig växtlighet och lekanordningar. Tomten bör ha ett vindskyddat läge och det är viktigt att det finns skuggade lekområden för att barnen ska kunna undvika skadlig UV-strålning vid starkt solsken. Copyright Johnér Bildbyrå AB Socialstyrelsens allmänna råd från 1989 rekommenderade 40 m²/barn som ett riktvärde för dimensionering av lekytor utomhus för förskolor och fritidshem. INRE MILJÖ Lokalyta I förskolan rekommenderas en yta på cirka 7,5-9,5 m² per barn där barnen vistas, denna rekommendation grundar sig på Socialstyrelsens råd från Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen såsom fläktrum och soprum ingår inte. Ytnormen beräknas på max antal barn som samtidigt kan vistas i lokalen. Toaletter Det bör finnas minst en toalett per 15 barn samt personaltoalett. Dessutom bör det finnas en särskild skötplats för blöjbyten. För handhygienens skull bör det alltid finnas flytande tvål och engångshanddukar. Engångshandskar och handdesinfektion kan också behövas vid vissa tillfällen. Ventilation För att uppnå god inomhusluft är det viktigt att ha en grundventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Inomhusluften förorenas Mora Orsa miljönämnd

6 ständigt av människor, byggmaterial, inredning med mera och om ventilationen är dålig blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Detta kan ge upphov till bland annat allergiska besvär, trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet i förskolor inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör vidtas för att ta hänsyn till föroreningar från andra källor än människor. Rekommendationen är att öka uteluftsflödet till cirka 10 l/s och person. Om inte risk för pollenallergi föreligger är, vid större samlingar, kort effektiv fönstervädring under några minuter en bra rutin. Längre vädring än fem minuter bidrar mest till att kyla ner rummet. En indikation på att ventilationen inte är tillräcklig är om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelbundet överstiger 1000 parts per million (ppm). I välventilerade lokaler överstiger koldioxidhalten sällan ppm. Utomhus ligger koldioxidhalten på cirka ppm. Friskluftsintag till byggnader bör placeras så att olägenheter från bilavgaser och frånluftsdon inte uppstår. Filter med tillräcklig stoftavskiljningsgrad bör installeras i anläggningen. Ventilationskanalerna bör utformas så att de medger godtagbar och regelbunden rensning. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av ventilationssystemet för förskolor ska ske vart tredje år och ett exemplar av protokollet ska skickas till byggnadsnämnden. OVK utgör dock ingen garanti för att ventilationen är tillräcklig i förhållande till det antal personer som normalt vistas i lokalen. Lokalerna bör därför ha ett anslag där det framgår hur många personer som ventilationen i rummet är dimensionerad för. Detta underlättar för verksamheterna att planera lokalutnyttjandet. Vila På förskolor bör det finnas utrymme för barnens vila. Vilan är en viktig och daglig verksamhet som ska planeras in redan från början i lokalen. Om man väljer att låta barnen sova i vagnar ute ska det finnas regn- och vindskydd. Det bör dessutom finnas utrymme att förvara vagnarna torrt. Viloutrymmen måste Fotograf: Susanne Kronholm Copyright Johnér Bildbyrå AB placeras eller utformas så att personalen enkelt kan ha uppsikt över de sovande barnen samtidigt som de tar hand om de vakna barnen. Om barnen sover ute bör man beakta den begränsning det innebär för övrig verksamhet ute, det kan innebära att man behöver större ytor utomhus. Om man väljer att låta barnen sova inne bör det finnas ett lämpligt utrymme för det. 6 Mora Orsa miljönämnd

7 Temperatur I förskolelokaler bör inomhustemperaturen vara mellan grader och golvtemperaturen minst 18 grader. Skillnaden i temperatur mellan huvud- och fotnivå bör inte vara mer än 3 grader. Strålningstemperaturskillnad mellan fönster och motsatt vägg bör inte vara över 10 grader. Rekommendationen grundar sig på Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus. Fukt Att regelbundet vistas i en byggnad med fuktproblem kan innebära en hälsorisk. Om inomhusmiljön är dålig kan det medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi. I Socialstyrelsens allmänna råd om fukt och mikroorganismer framgår det att tecken på fuktproblem i byggnader kan vara synliga fuktskador och fuktfläckar eller omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av cirka minus 5 grader eller kallare. Vatten Varmvattentemperaturen i tappställen och ledningar ska ha rätt temperatur och ledningarna ska vara utformade på korrekt sätt för att minimera risken för tillväxt av bakterier (till exempel legionellabakterier). Vattnet i varmvattenberedare (om sådan används) bör ständigt hålla en temperatur på minst 60 grader. Temperaturen på varmvattnet vid tappställen bör normalt hålla minst 50 grader. Vid tappställen som små barn själva använder får varmvattnet vara max 38 grader på grund av skållningsrisken. I dessa fall är det viktigt att ledningar och blandare är utformade på ett korrekt sätt. Har lokalen egen vattenbrunn finns det krav på kvalitet och provtagning. Ta kontakt med miljökontoret för mer information. Dagsljus och fönster Det är viktig med ordentligt med dagsljus. Förenklat kan sägas att fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan (enligt tidigare svensk byggnorm). Fönster bör utformas så att det blir möjligt för barnen att få utblick samt så att vädring underlättas. Ljud Buller orsakar en mängd problem, bland annat: Tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar samt tinnitus. Försämrar möjligheten till samtal och försvårad språkinlärning. Röstproblem på grund av att man är tvungen att höja rösten. Ökad olycksrisk eftersom larm och varningar hörs sämre. Försämrad prestations- och koncentrationsförmåga. Fysiska stressymtom. Mora Orsa miljönämnd

8 Lokalerna i förskolan ska anpassas så att det blir en lämplig ljudnivå. Ljuddämpande tak, tassar under stolsben, bord med ljuddämpad yta, ljuddämpande mattor och andra textilier samt möjlighet att med dimmer kunna dämpa belysningen är några exempel på åtgärder för att få ner ljudnivån. Det är viktigt att man beaktar ljud och buller även vid möblering och planering av verksamhetens dagliga rutiner. Tips om planering kan man få i "Bullret bort" en idéskrift från Socialstyrelsen med flera myndigheter. Det finns pedagogiska mätinstrument som visuellt visar när ljudnivån från verksamheten går över önskvärda nivåer, till exempel "ljudörat". Radon Eftersom förhöjda radonhalter inomhus utgör en olägenhet för människors hälsa bör radongashalterna regelbundet kontrolleras i lokaler för barnomsorg. Mätningarna sker normalt sett mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst två månader. Lämpligen genomförs radonmätningarna i samband med eventuella ombyggnader eller i annat fall vart 5:e år. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om radon bör årsmedelvärdet för radongashalten inte överstiga 200 Bq/m³. Allergi Det finns allergiska barn på så gott som alla förskolor. Detta innebär att det ställs höga krav på inomhusmiljön eftersom allergiker kan behöva grundligare städning och extra god ventilation. Det är viktigt att tänka på städbarheten av stoppade möbler, mjuka mattor och annan inredning, tänk på att arbeta förebyggande. Ha alltid kunskap om vilka allergier som finns hos barn och personal och hur man ska agera om någon reagerar. Vissa allergiker kan vara så känsliga att speciella åtgärder krävs. Det kan till exempel handla om att införa rutiner kring kläder och dofter. Har man pälsdjur hemma kan allergener föras med på kläderna. Tänk även på vilka växter som finns i lokalerna samt vad man tar in under olika högtider, till exempel blombuketter, påskris och hyacinter. Rökning Rökning är enligt tobakslagen förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller även då ingen barnverksamhet förekommer, till exempel på kvällar och lov. Cigarettrök finns kvar i utandningsluften efter rökning och sprids dessutom via kläderna. Det kan därför vara olämpligt för allergiska och astmatiska barn att personalen röker. Smittskydd och hygien Det är viktigt att det finns rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och personal. Hygienrutiner ska till exempel finnas för blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör också finnas rutiner för hur man gör vid infektionssjukdomar och hur leksaker och annat material desinficeras. 8 Mora Orsa miljönämnd

9 Ytterligare information finns bland annat i Smitta i förskolan en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Städning Städningen i förskolan utgör en viktig del i att upprätthålla en bra inomhusmiljö, god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städning och en ansvarsfördelning för städning bör vara en del av egenkontrollen. Ett exempel på en städrutin kan vara vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. En bedömning måste ske utifrån lokalens utformning och hur lokalen används. En utgångspunkt kan vara att förskolelokaler behöver städas dagligen och att hygienutrymmen samt andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger varje dag. Städrutinerna bör omfatta hela verksamheten, vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och dess ytor även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städningen bör ytor som man ofta tar på som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp samt särskilt belastade ytor som är viktiga att de städas dagligen särskilt nämnas. Storstädning, städning av svårtåtkomliga ytor, städning av städförråd samt annan städning som genomförs mer sällan bör också omfattas av städrutinerna. Exempel på några generella hållpunkter för städningens omfattning och tidsintervall följer nedan: Förskolelokaler behöver städas dagligen. Hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer, till exempel rum som även används som matsal eller lokaler som även nyttjas under kvällstid, behöver städas dagligen eller flera gånger dagligen. Det är viktigt att städningen omfattar ytor som man ofta tar på med händerna, till exempel handtag, lysknappar, tangentbord, spolknappar samt lättåtkomliga ytor som till exempel golv, bord, bänkar, stolar och hyllor. Städrutinerna behöver också omfatta stoppade möbler och textilier som till exempel gardiner, mattor, tavlor, madrasser och kuddar. Leksaker behöver tvättas/rengöras regelbundet. Storstädning behöver utföras återkommande under året och omfatta golv, inredning, högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon, textilier och golvbrunnar. Städförrådet behöver städas regelbundet. Vid utbrott av smitta kan det bli aktuellt att höja nivån på städningen. I Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar finns ytterligare vägledning. Då de allmänna råden till viss del är föråldrade (hänvisar bland annat till inaktuell lagstiftning) har Socialstyrelsens vägledning gällande städning förtydligats i Om städning i förskolan som togs fram i samband med det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan Mora Orsa miljönämnd

10 Avfallshantering Varje förskola ska jobba för att i första hand minimera avfallsmängderna, till exempel matavfall. Uppkommet avfall ska sorteras och lämnas på anvisade platser. Soputrymmen för hushållsopor och återvinningsmaterial ska vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Möjligheten att köpa begagnat bör övervägas vid inköp. Hantering av så kallat farligt avfall omfattas av särskilda regler. Enligt dessa ska den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer föra journal. Förskolan har även en skyldighet att kontrollera att den som transporterar bort det farliga avfallet har tillstånd för detta liksom den som tar emot avfallet. Vill förskolan själv transportera det farliga avfallet måste ni anmäla det till länsstyrelsen. Exempel på farligt avfall är fotokemikalier, lysrör och vissa batterier. Copyright Johnér Bildbyrå AB Kemikaliehantering En förteckning över vilka kemiska produkter som används i verksamheten ska ingå i egenkontrollen. Enligt kemikalieinspektionens föreskrifter ska kemikalier som maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger etcetera förvaras inlåsta och avskilda från livsmedel. Hälso- och/eller miljöfarliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med bland annat skyddsanvisning, innehållsuppgift och doseringsanvisning. Användningen av kemiska produkter som utgör en risk för hälsan eller miljön bör minimeras. Välj de produkter som är minst farliga för miljön och människors hälsa. VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Här anges ett översiktligt förslag till vad egenkontrollen kan omfatta. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet och er egenkontroll kan därför behöva fler eller färre punkter. Kunskap Räcker vår kunskap till för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns inom verksamheten? Inom vilka områden behöver vi förstärka och ta in kompetens? Medför vår verksamhet några risker för hälsan och/eller miljön? Tas tillräcklig hänsyn till personer som har allergier eller annan överkänslighet? 10 Mora Orsa miljönämnd

11 Ansvar Är det organisatoriska ansvaret fördelat inom verksamheten? Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren klarlagd och dokumenterad? Vem ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av egenkontrollen? Vem ansvarar för att åtgärder genomförs? Dokumentation Har vi samlat all lagstiftning och myndighetsbeslut på ett överskådligt och lättbegripligt sätt? Finns uppgifter om maximal personbelastning för alla rum? Finns dokumentation om ventilationsanläggningen (skötsel och kontroll)? Finns uppgifter om underhåll av utrustning, inredning och lokaler? Finns hygien- och smittskyddsrutiner (inklusive städschema) dokumenterade? Finns en kemikalieförteckning? Rutiner och riskbedömning Lokalanvändning Finns rutiner för planering av användning av lokalerna? Till exempel typ av verksamhet och barnantal samt följder av detta såsom yta per barn, ljudnivå, ventilation, städbarhet, förvaringsmöjligheter, tillgång till hygienutrymmen och så vidare. Städning och hygien Finns rutiner för att bedöma städbehov och uppdatera städrutiner? Finns rutiner för att hantera uppkommen smitta och uppföljning av utbrott? Inomhusmiljö Finns rutiner för regelbunden kontroll av inomhusmiljön? Till exempel golv- och lufttemperatur, ljudnivå från fläktar, akustik, radon, avvikande lukter, uppkomst av fuktfläckar eller annat som kan påverka de som vistas i lokalerna? Utomhusmiljö Påverkar eller riskerar verksamheten att påverka människor eller miljön i omgivningen (till exempel buller från fläktar)? Finns rutiner för regelbunden kontroll av utomhusmiljön? Till exempel olycksrisker, material samt hygien i sandlådor, UV-strålning, material i lekredskap? Avfallshantering Finns rutiner för hantering av avfall? Uppkommer farligt avfall? Förvaras det i så fall på ett säkert sätt med tanke på hälsa och miljö och följs de regler som finns angående hantering av farligt avfall? Mora Orsa miljönämnd

12 Kemikaliehantering Finns rutiner för hantering av kemiska produkter? Går det att byta ut vissa kemikalier mot sådana som är mindre farliga? Övrigt Finns rutiner för olycksfall och tillbud? Tas tillräcklig hänsyn till person med allergi eller överkänslighet? Finns rutiner att vid inköp välja de produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön? Går det att minska förbrukningen av råvaror, kemikalier och energi? Finns rutiner för information till föräldrar? Finns rutiner för att ta hand om inkomna synpunkter och klagomål? MER INFORMATION Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordning om verksamhetsutövarnas egenkontroll (SFS 1998:901) Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tobakslagen (SFS 1993:581) Radon (SOFS 1999:22 med ändring 2004:6) Ventilation (SOFS 1999:25) Fukt och mikroorganismer (SOFS 1999:21) Städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (SOFS 1996:33) Buller inomhus (SOFS 2005:6) Höga ljudnivåer (SOFS 2005:7) Temperatur inomhus (SOSFS 2005:15) Legionella, meddelandeblad nr 13/1993 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, meddelandeblad december 2007 Bullret bort, en liten handbok om god ljudmiljö i förskolan Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Hygien, smittskydd och miljöbalken objektburen smitta Miljörapport Information om legionella Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Boverkets författningssamling (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2002:19), avsnitt 6:61 och 8:42 Att se, höra och andas i skolan en handbok om skolans innemiljö 12 Mora Orsa miljönämnd

13 Externt industribuller (SNV 1978:5) Riktvärden för trafikbuller (1991) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Egenkontroll en fortlöpande process (handbok 2001:3) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2 med senaste ändring 2011:3) Under verksamhet/tillgänglighet/i Skolan: Allergironden är ett verktyg som har tagits fram för att identifiera allergirisker i miljön. Den fungerar som en checklista och kan med fördel användas i samband med skyddsronden Under Inomhusmiljö: Kontrollrond för skola och förskola är ett verktyg med en checklista avseende miljö, hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljö och allergifrågor. Checklista är sammanställd av Miljösamverkan i Västra Götaland Under Barn och föräldrar: Dagissmittor Solskyddsfaktorer sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Mora Orsa miljönämnd

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall 1 Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall 2007-01-11 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida INLEDNING OCH BAKGRUND 3 ANMÄLAN 4 EGENKONTROLL 4 Ansvarsfördelning 4 Dokumentation 4

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET 2011-05-04 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan 8 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post byggochmiljo@hoganas.se Internet

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET FASTSTÄLLT AV: Miljötillsynsnämnden DATUM: 2013-11-13 FÖR REVIDERING ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING OCH TIDPLAN ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

Information om gällande lagkrav och egenkontroll

Information om gällande lagkrav och egenkontroll 1 Information om gällande lagkrav och egenkontroll Skola, förskola och fritidsverksamhet POSTADRESS BESÖKSADRESS E-MAIL TELEFON FAX 451 81 Uddevalla Stadshuset miljostadsbyggnad@uddevalla.se 0522-69 60

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Miljönämnden. Lokalisering Nyetablering av skol- och förskolelokaler och liknande ska inte göras i anslutning till buller- och avgasbelastade områden.

Miljönämnden. Lokalisering Nyetablering av skol- och förskolelokaler och liknande ska inte göras i anslutning till buller- och avgasbelastade områden. Miljönämnden Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler Här följer ett urval viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller för t ex skoloch förskolelokaler från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

I N F O R M AT I O N. 2012-01-26 Till alla skolor, Miljö & Hälsa. Vid skolor, förskolor och fritidshem i Gävle kommun

I N F O R M AT I O N. 2012-01-26 Till alla skolor, Miljö & Hälsa. Vid skolor, förskolor och fritidshem i Gävle kommun I N F O R M AT I O N 2012-01-26 Till alla skolor, Sid 1 (18) förskolor & fritidshem Miljö & Hälsa Vid skolor, förskolor och fritidshem i Gävle kommun Information till dig som arbetar med, driver, eller

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR 1 (7) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Informationen sammanställd av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2008. Reviderad november 2014. Bygg och miljöförvaltningen Postadress:

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Miljö- och stadsarkitektkontoret Egenkontroll enligt miljöbalken FILIPSTADS KOMMUN Besöksadress: Hantverksgatan 22 E-post: kommun@filipstad.se Box 303 Tel vxl: 0590 611 00 Internet: www.filipstad.se 682

Läs mer

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Miljö- och räddningstjänstförvaltningen ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan ska

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola VERSIONSNR 2014-01-29 0 SID 1/8 Anmälan av lokal för barnomsorg och skola SKICKA TILL SBF/MILJÖENHETEN ENLIGT 38 FÖRORDNING (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD Verksamhet VERKSAMHETENS

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Förvaltningen för SAMHÄLLSPLANERING Bygg & Miljö INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Inledning Bygg & Miljö ansvarar för tillsyn av skolor, förskolor och liknande enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Miljöförvaltningen Box 7012, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 E-post:

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Senast uppdaterad 2009-12-11 MILJÖFÖRVALTNINGEN Innehåll

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Hälsa och miljö i skolan samt i förskolan

Hälsa och miljö i skolan samt i förskolan Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Hälsa och miljö i skolan samt i förskolan Information till dig som driver eller arbetar inom förskole- eller skolverksamhet eller ska starta en ny verksamhet.

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Information om egenkontroll

Information om egenkontroll Senast uppdaterad MILJÖKONTORET augusti 2014 Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Det här informationshäftet är sammanställt av miljökontoret i Södertälje kommun, och det uppdateras

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljöförvaltningens råd Starta förskola eller annan undervisningslokal och miljöförvaltningens råd Ska du starta en undervisningslokal eller bygga om en befintlig? Tänk på att det är den som driver verksamheten som har hela ansvaret

Läs mer

ANMÄLAN FÖRSKOLA, SKOLA, FRITIDSHEM etc enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande. Verksamhet Verksamhetens namn

ANMÄLAN FÖRSKOLA, SKOLA, FRITIDSHEM etc enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande. Verksamhet Verksamhetens namn Samhällsbyggnadskontoret ANMÄLAN FÖRSKOLA, SKOLA, FRITIDSHEM etc enligt 38 förordning om miljöfarlig och hälsoskydd Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

2015-05-11. Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11. Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00

2015-05-11. Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11. Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00 Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11 Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00 1 och bygg- och miljöavdelningens råd Planerar du starta en skola, förskola eller annan undervisningslokal

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR Senast uppdaterad MILJÖKONTORET september 2007 Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 151 89 SÖDERTÄLJE Nygatan 4 08-550 21316 08-550

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Bilaga till anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Bilaga till anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och hälsoskyddskontoret Bilaga till anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(11) Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014-11-18 Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014:1 Tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende 2012-2014 Projektet är utfört av bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun.

Läs mer

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Information och tillsyn om hygien och smittskydd i förskolan HÖRBY KOMMUN MILJÖKONTORET 2009 Miljöförvaltningens rapport nr 1/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga till anmälan av lokal för barnomsorg och skola

Bilaga till anmälan av lokal för barnomsorg och skola Bilaga till anmälan av lokal för barnomsorg och skola Lagkrav Den som avser att driva förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste göra en anmälan till miljönämnden innan lokalen där verksamheten

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Miljöförvaltningen Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Foto: Ana Vera Burin

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER Enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Förskola Öppen förskola

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer