Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

2 INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ... 5 Lokalyta... 5 Toaletter... 5 Ventilation... 5 Vila... 6 Temperatur... 7 Fukt... 7 Vatten... 7 Dagsljus och fönster... 7 Ljud... 7 Radon... 8 Allergi... 8 Rökning... 8 Smittskydd och hygien... 8 Städning... 9 Avfallshantering Kemikaliehantering VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Kunskap Ansvar Dokumentation Rutiner och riskbedömning MER INFORMATION

3 INLEDNING OCH BAKGRUND Detta dokument har tagits fram av miljönämnden för att underlätta för de verksamhetsutövare som driver eller planerar att starta förskolor i Mora och Orsa kommuner. Dokumentet ska ses som en hjälp och en vägledning om hur vi tycker det ska vara på förskolor utifrån det som står i allmänna råd, riktlinjer och lagstiftning. Dokumentet är övergripande och tar inte upp allt. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för att veta vad som gäller även utöver vad som står i detta dokument. När det gäller tillsyn på förskolor ansvarar Mora Orsa miljönämnd för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Det här häftet tar inte upp något om livsmedel. Har ni frågor om det så ta kontakt med miljökontoret. Fotograf: Fredrik Schlyter Copyright Johnér Bildbyrå AB När man bedriver förskola så utövar man en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ansvarig verksamhetsutövare är oftast en kommunal nämnd, ett föräldrakooperativ eller liknande. Miljönämnden riktar sina inspektionsrapporter och beslut till verksamhetsutövaren och det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att eventuella beslut följs. Det är viktigt att man inom nämnden, kooperativet med mera har en tydlig ansvarsfördelning och delegationsordning så att rätt person har mandat att agera. Det kan vara så att man hyr lokalen och då är det upp till verksamhetsutövaren att ta kontakt och komma överens med fastighetsägaren angående åtgärder som rör lokalen etcetera. Tidigare fanns ett allmänt råd från Socialstyrelsen "Lokaler och miljö i förskola och fritidshem, SOSFS 1989:7". Där fanns detaljerade regler kring lokalernas storlek och utformning. Dessa upphävdes när skolbarnomsorgen utgick ur socialtjänstlagen 1998 och skolverket tog över. Skolverkets regler på området är dock fokuserade på den pedagogiska verksamheten och det är nu verksamhetsutövaren som ansvarar för att lokalerna är lämpliga för ändamålet. Som vägledning kan det allmänna rådet från socialstyrelsen fortfarande tillämpas trots att det saknar formell status. Vill man läsa det i sin helhet kan man kontakta miljökontoret. ANMÄLAN Innan en ny förskola startas ska verksamheten, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälas till miljönämnden. Ta även kontakt med miljökontoret vid större ändringar av lokalen eller verksamheten. Mora Orsa miljönämnd

4 EGENKONTROLL Eftersom förskolor är anmälningspliktiga gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Den som driver verksamheten har ansvar för att se till att lagstiftningens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att det tydligt kan redovisas hur det säkerställs att lokalerna är ändamålsenliga och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens eget system för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns. En verksamhetsutövare ska därför på eget initiativ åtgärda brister i förebyggande syfte. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs. Verksamhetsutövaren är skyldig att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna och tillsynsmyndigheten är skyldig att bedriva tillsyn. En viktig del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur verksamhetsutövarens egenkontroll är utformad och om den fungerar. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka hälsoproblem och miljöpåverkan innan de orsakar besvär, till exempel fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner för till exempelvis städning eller andra brister som mögel, fukt och för höga radonvärden. ANSVARSFÖRDELNING En viktig uppgift i egenkontrollen är att klargöra och dokumentera ansvarsfördelningen. Detta gäller både inom verksamheten (vilken person som är ansvarig för vad) och mellan verksamheten och yttre aktörer. En tydlig och bra kommunikation mellan verksamheterna och fastighetsägarna är ofta helt avgörande och minskar risken för att åtgärder försenas. RISKER Exempel på faktorer, förknippade med lokaler för barnomsorg, som kan påverka miljö och hälsa negativt är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfalls- och kemikaliehantering, otillräcklig städning, buller, golv- och lufttemperatur. Oberoende av om ansvaret för kontroller, utredningar och/eller åtgärder ligger på fastighetsägaren, eller någon annan, måste den som ansvarar för verksamheten ha kunskap om riskerna. Det innebär att du som är verksamhetsutövare löpande ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Detta ska vara dokumenterat. DOKUMENTATION Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i verksamheten. Det blir då lättare för personalen att göra rätt, följa upp verksamheten och hitta brister om något blivit fel samt veta vem som är ansvarig för olika saker. Dokumentationen ska kunna redovisas för tillsynsmyndigheten vid förfrågan. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens art och storlek. 4 Mora Orsa miljönämnd

5 Längre bak i det här häftet finns en vägledning i arbetet med egenkontrollen. LOKALISERING OCH UTEMILJÖ Förskolor bör lokaliseras så att de inte belastas av magnetfält, luftföroreningar och buller. Det ska finnas säkra hämtnings- och lämningsplatser för både föräldrar och skolskjutsar. Biltrafik och parkeringsplatser bör placeras väl skilt från förskolegården, även trafik till förskolan (matleveranser etcetera) bör hållas skilt från barnens ytor. Det är viktigt att förskolegårdar är utformade så att de lockar till utevistelse. Att vara utomhus är en av de viktigaste hälsofrämjande åtgärderna för de allra flesta! Utomhusmiljön bör förses med riklig växtlighet och lekanordningar. Tomten bör ha ett vindskyddat läge och det är viktigt att det finns skuggade lekområden för att barnen ska kunna undvika skadlig UV-strålning vid starkt solsken. Copyright Johnér Bildbyrå AB Socialstyrelsens allmänna råd från 1989 rekommenderade 40 m²/barn som ett riktvärde för dimensionering av lekytor utomhus för förskolor och fritidshem. INRE MILJÖ Lokalyta I förskolan rekommenderas en yta på cirka 7,5-9,5 m² per barn där barnen vistas, denna rekommendation grundar sig på Socialstyrelsens råd från Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen såsom fläktrum och soprum ingår inte. Ytnormen beräknas på max antal barn som samtidigt kan vistas i lokalen. Toaletter Det bör finnas minst en toalett per 15 barn samt personaltoalett. Dessutom bör det finnas en särskild skötplats för blöjbyten. För handhygienens skull bör det alltid finnas flytande tvål och engångshanddukar. Engångshandskar och handdesinfektion kan också behövas vid vissa tillfällen. Ventilation För att uppnå god inomhusluft är det viktigt att ha en grundventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Inomhusluften förorenas Mora Orsa miljönämnd

6 ständigt av människor, byggmaterial, inredning med mera och om ventilationen är dålig blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Detta kan ge upphov till bland annat allergiska besvär, trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet i förskolor inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör vidtas för att ta hänsyn till föroreningar från andra källor än människor. Rekommendationen är att öka uteluftsflödet till cirka 10 l/s och person. Om inte risk för pollenallergi föreligger är, vid större samlingar, kort effektiv fönstervädring under några minuter en bra rutin. Längre vädring än fem minuter bidrar mest till att kyla ner rummet. En indikation på att ventilationen inte är tillräcklig är om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelbundet överstiger 1000 parts per million (ppm). I välventilerade lokaler överstiger koldioxidhalten sällan ppm. Utomhus ligger koldioxidhalten på cirka ppm. Friskluftsintag till byggnader bör placeras så att olägenheter från bilavgaser och frånluftsdon inte uppstår. Filter med tillräcklig stoftavskiljningsgrad bör installeras i anläggningen. Ventilationskanalerna bör utformas så att de medger godtagbar och regelbunden rensning. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av ventilationssystemet för förskolor ska ske vart tredje år och ett exemplar av protokollet ska skickas till byggnadsnämnden. OVK utgör dock ingen garanti för att ventilationen är tillräcklig i förhållande till det antal personer som normalt vistas i lokalen. Lokalerna bör därför ha ett anslag där det framgår hur många personer som ventilationen i rummet är dimensionerad för. Detta underlättar för verksamheterna att planera lokalutnyttjandet. Vila På förskolor bör det finnas utrymme för barnens vila. Vilan är en viktig och daglig verksamhet som ska planeras in redan från början i lokalen. Om man väljer att låta barnen sova i vagnar ute ska det finnas regn- och vindskydd. Det bör dessutom finnas utrymme att förvara vagnarna torrt. Viloutrymmen måste Fotograf: Susanne Kronholm Copyright Johnér Bildbyrå AB placeras eller utformas så att personalen enkelt kan ha uppsikt över de sovande barnen samtidigt som de tar hand om de vakna barnen. Om barnen sover ute bör man beakta den begränsning det innebär för övrig verksamhet ute, det kan innebära att man behöver större ytor utomhus. Om man väljer att låta barnen sova inne bör det finnas ett lämpligt utrymme för det. 6 Mora Orsa miljönämnd

7 Temperatur I förskolelokaler bör inomhustemperaturen vara mellan grader och golvtemperaturen minst 18 grader. Skillnaden i temperatur mellan huvud- och fotnivå bör inte vara mer än 3 grader. Strålningstemperaturskillnad mellan fönster och motsatt vägg bör inte vara över 10 grader. Rekommendationen grundar sig på Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus. Fukt Att regelbundet vistas i en byggnad med fuktproblem kan innebära en hälsorisk. Om inomhusmiljön är dålig kan det medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi. I Socialstyrelsens allmänna råd om fukt och mikroorganismer framgår det att tecken på fuktproblem i byggnader kan vara synliga fuktskador och fuktfläckar eller omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av cirka minus 5 grader eller kallare. Vatten Varmvattentemperaturen i tappställen och ledningar ska ha rätt temperatur och ledningarna ska vara utformade på korrekt sätt för att minimera risken för tillväxt av bakterier (till exempel legionellabakterier). Vattnet i varmvattenberedare (om sådan används) bör ständigt hålla en temperatur på minst 60 grader. Temperaturen på varmvattnet vid tappställen bör normalt hålla minst 50 grader. Vid tappställen som små barn själva använder får varmvattnet vara max 38 grader på grund av skållningsrisken. I dessa fall är det viktigt att ledningar och blandare är utformade på ett korrekt sätt. Har lokalen egen vattenbrunn finns det krav på kvalitet och provtagning. Ta kontakt med miljökontoret för mer information. Dagsljus och fönster Det är viktig med ordentligt med dagsljus. Förenklat kan sägas att fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan (enligt tidigare svensk byggnorm). Fönster bör utformas så att det blir möjligt för barnen att få utblick samt så att vädring underlättas. Ljud Buller orsakar en mängd problem, bland annat: Tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar samt tinnitus. Försämrar möjligheten till samtal och försvårad språkinlärning. Röstproblem på grund av att man är tvungen att höja rösten. Ökad olycksrisk eftersom larm och varningar hörs sämre. Försämrad prestations- och koncentrationsförmåga. Fysiska stressymtom. Mora Orsa miljönämnd

8 Lokalerna i förskolan ska anpassas så att det blir en lämplig ljudnivå. Ljuddämpande tak, tassar under stolsben, bord med ljuddämpad yta, ljuddämpande mattor och andra textilier samt möjlighet att med dimmer kunna dämpa belysningen är några exempel på åtgärder för att få ner ljudnivån. Det är viktigt att man beaktar ljud och buller även vid möblering och planering av verksamhetens dagliga rutiner. Tips om planering kan man få i "Bullret bort" en idéskrift från Socialstyrelsen med flera myndigheter. Det finns pedagogiska mätinstrument som visuellt visar när ljudnivån från verksamheten går över önskvärda nivåer, till exempel "ljudörat". Radon Eftersom förhöjda radonhalter inomhus utgör en olägenhet för människors hälsa bör radongashalterna regelbundet kontrolleras i lokaler för barnomsorg. Mätningarna sker normalt sett mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst två månader. Lämpligen genomförs radonmätningarna i samband med eventuella ombyggnader eller i annat fall vart 5:e år. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om radon bör årsmedelvärdet för radongashalten inte överstiga 200 Bq/m³. Allergi Det finns allergiska barn på så gott som alla förskolor. Detta innebär att det ställs höga krav på inomhusmiljön eftersom allergiker kan behöva grundligare städning och extra god ventilation. Det är viktigt att tänka på städbarheten av stoppade möbler, mjuka mattor och annan inredning, tänk på att arbeta förebyggande. Ha alltid kunskap om vilka allergier som finns hos barn och personal och hur man ska agera om någon reagerar. Vissa allergiker kan vara så känsliga att speciella åtgärder krävs. Det kan till exempel handla om att införa rutiner kring kläder och dofter. Har man pälsdjur hemma kan allergener föras med på kläderna. Tänk även på vilka växter som finns i lokalerna samt vad man tar in under olika högtider, till exempel blombuketter, påskris och hyacinter. Rökning Rökning är enligt tobakslagen förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller även då ingen barnverksamhet förekommer, till exempel på kvällar och lov. Cigarettrök finns kvar i utandningsluften efter rökning och sprids dessutom via kläderna. Det kan därför vara olämpligt för allergiska och astmatiska barn att personalen röker. Smittskydd och hygien Det är viktigt att det finns rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och personal. Hygienrutiner ska till exempel finnas för blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör också finnas rutiner för hur man gör vid infektionssjukdomar och hur leksaker och annat material desinficeras. 8 Mora Orsa miljönämnd

9 Ytterligare information finns bland annat i Smitta i förskolan en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Städning Städningen i förskolan utgör en viktig del i att upprätthålla en bra inomhusmiljö, god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städning och en ansvarsfördelning för städning bör vara en del av egenkontrollen. Ett exempel på en städrutin kan vara vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. En bedömning måste ske utifrån lokalens utformning och hur lokalen används. En utgångspunkt kan vara att förskolelokaler behöver städas dagligen och att hygienutrymmen samt andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger varje dag. Städrutinerna bör omfatta hela verksamheten, vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och dess ytor även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städningen bör ytor som man ofta tar på som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp samt särskilt belastade ytor som är viktiga att de städas dagligen särskilt nämnas. Storstädning, städning av svårtåtkomliga ytor, städning av städförråd samt annan städning som genomförs mer sällan bör också omfattas av städrutinerna. Exempel på några generella hållpunkter för städningens omfattning och tidsintervall följer nedan: Förskolelokaler behöver städas dagligen. Hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer, till exempel rum som även används som matsal eller lokaler som även nyttjas under kvällstid, behöver städas dagligen eller flera gånger dagligen. Det är viktigt att städningen omfattar ytor som man ofta tar på med händerna, till exempel handtag, lysknappar, tangentbord, spolknappar samt lättåtkomliga ytor som till exempel golv, bord, bänkar, stolar och hyllor. Städrutinerna behöver också omfatta stoppade möbler och textilier som till exempel gardiner, mattor, tavlor, madrasser och kuddar. Leksaker behöver tvättas/rengöras regelbundet. Storstädning behöver utföras återkommande under året och omfatta golv, inredning, högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon, textilier och golvbrunnar. Städförrådet behöver städas regelbundet. Vid utbrott av smitta kan det bli aktuellt att höja nivån på städningen. I Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar finns ytterligare vägledning. Då de allmänna råden till viss del är föråldrade (hänvisar bland annat till inaktuell lagstiftning) har Socialstyrelsens vägledning gällande städning förtydligats i Om städning i förskolan som togs fram i samband med det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan Mora Orsa miljönämnd

10 Avfallshantering Varje förskola ska jobba för att i första hand minimera avfallsmängderna, till exempel matavfall. Uppkommet avfall ska sorteras och lämnas på anvisade platser. Soputrymmen för hushållsopor och återvinningsmaterial ska vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Möjligheten att köpa begagnat bör övervägas vid inköp. Hantering av så kallat farligt avfall omfattas av särskilda regler. Enligt dessa ska den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer föra journal. Förskolan har även en skyldighet att kontrollera att den som transporterar bort det farliga avfallet har tillstånd för detta liksom den som tar emot avfallet. Vill förskolan själv transportera det farliga avfallet måste ni anmäla det till länsstyrelsen. Exempel på farligt avfall är fotokemikalier, lysrör och vissa batterier. Copyright Johnér Bildbyrå AB Kemikaliehantering En förteckning över vilka kemiska produkter som används i verksamheten ska ingå i egenkontrollen. Enligt kemikalieinspektionens föreskrifter ska kemikalier som maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger etcetera förvaras inlåsta och avskilda från livsmedel. Hälso- och/eller miljöfarliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med bland annat skyddsanvisning, innehållsuppgift och doseringsanvisning. Användningen av kemiska produkter som utgör en risk för hälsan eller miljön bör minimeras. Välj de produkter som är minst farliga för miljön och människors hälsa. VÄGLEDNING I ARBETET MED EGENKONTROLL Här anges ett översiktligt förslag till vad egenkontrollen kan omfatta. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet och er egenkontroll kan därför behöva fler eller färre punkter. Kunskap Räcker vår kunskap till för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns inom verksamheten? Inom vilka områden behöver vi förstärka och ta in kompetens? Medför vår verksamhet några risker för hälsan och/eller miljön? Tas tillräcklig hänsyn till personer som har allergier eller annan överkänslighet? 10 Mora Orsa miljönämnd

11 Ansvar Är det organisatoriska ansvaret fördelat inom verksamheten? Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren klarlagd och dokumenterad? Vem ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av egenkontrollen? Vem ansvarar för att åtgärder genomförs? Dokumentation Har vi samlat all lagstiftning och myndighetsbeslut på ett överskådligt och lättbegripligt sätt? Finns uppgifter om maximal personbelastning för alla rum? Finns dokumentation om ventilationsanläggningen (skötsel och kontroll)? Finns uppgifter om underhåll av utrustning, inredning och lokaler? Finns hygien- och smittskyddsrutiner (inklusive städschema) dokumenterade? Finns en kemikalieförteckning? Rutiner och riskbedömning Lokalanvändning Finns rutiner för planering av användning av lokalerna? Till exempel typ av verksamhet och barnantal samt följder av detta såsom yta per barn, ljudnivå, ventilation, städbarhet, förvaringsmöjligheter, tillgång till hygienutrymmen och så vidare. Städning och hygien Finns rutiner för att bedöma städbehov och uppdatera städrutiner? Finns rutiner för att hantera uppkommen smitta och uppföljning av utbrott? Inomhusmiljö Finns rutiner för regelbunden kontroll av inomhusmiljön? Till exempel golv- och lufttemperatur, ljudnivå från fläktar, akustik, radon, avvikande lukter, uppkomst av fuktfläckar eller annat som kan påverka de som vistas i lokalerna? Utomhusmiljö Påverkar eller riskerar verksamheten att påverka människor eller miljön i omgivningen (till exempel buller från fläktar)? Finns rutiner för regelbunden kontroll av utomhusmiljön? Till exempel olycksrisker, material samt hygien i sandlådor, UV-strålning, material i lekredskap? Avfallshantering Finns rutiner för hantering av avfall? Uppkommer farligt avfall? Förvaras det i så fall på ett säkert sätt med tanke på hälsa och miljö och följs de regler som finns angående hantering av farligt avfall? Mora Orsa miljönämnd

12 Kemikaliehantering Finns rutiner för hantering av kemiska produkter? Går det att byta ut vissa kemikalier mot sådana som är mindre farliga? Övrigt Finns rutiner för olycksfall och tillbud? Tas tillräcklig hänsyn till person med allergi eller överkänslighet? Finns rutiner att vid inköp välja de produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön? Går det att minska förbrukningen av råvaror, kemikalier och energi? Finns rutiner för information till föräldrar? Finns rutiner för att ta hand om inkomna synpunkter och klagomål? MER INFORMATION Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordning om verksamhetsutövarnas egenkontroll (SFS 1998:901) Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tobakslagen (SFS 1993:581) Radon (SOFS 1999:22 med ändring 2004:6) Ventilation (SOFS 1999:25) Fukt och mikroorganismer (SOFS 1999:21) Städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (SOFS 1996:33) Buller inomhus (SOFS 2005:6) Höga ljudnivåer (SOFS 2005:7) Temperatur inomhus (SOSFS 2005:15) Legionella, meddelandeblad nr 13/1993 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, meddelandeblad december 2007 Bullret bort, en liten handbok om god ljudmiljö i förskolan Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Hygien, smittskydd och miljöbalken objektburen smitta Miljörapport Information om legionella Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Boverkets författningssamling (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2002:19), avsnitt 6:61 och 8:42 Att se, höra och andas i skolan en handbok om skolans innemiljö 12 Mora Orsa miljönämnd

13 Externt industribuller (SNV 1978:5) Riktvärden för trafikbuller (1991) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Egenkontroll en fortlöpande process (handbok 2001:3) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2 med senaste ändring 2011:3) Under verksamhet/tillgänglighet/i Skolan: Allergironden är ett verktyg som har tagits fram för att identifiera allergirisker i miljön. Den fungerar som en checklista och kan med fördel användas i samband med skyddsronden Under Inomhusmiljö: Kontrollrond för skola och förskola är ett verktyg med en checklista avseende miljö, hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljö och allergifrågor. Checklista är sammanställd av Miljösamverkan i Västra Götaland Under Barn och föräldrar: Dagissmittor Solskyddsfaktorer sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Mora Orsa miljönämnd

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp!

Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp! Seminariedag den 12 mars 2009 Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp! Underlag och exempel på egenkontroll enligt miljöbalken Följande material är tänkt att ge inspiration till skolan och förskolans

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer