Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 Sid 2 (7) Innehållsförteckning Miljötillsynsnämndens riktlinjer för undervisningsverksamhet Utformning av ytor och lokaler i undervisningsverksamhet Lokalisering :2 Ljudnivå :3 Ventilation Städutrymme :5 Ytor och planlösning :6 Utomhusmiljö Toaletter och hygienutrymmen Tvättmaskin Vatten Allergianpassat Ute förskolor Underhåll av lokalen i undervisningsverksamhet Städschema Storstädning Temperatur Mikroorganismer Radon Tobaksrökning förbjuden Köldmedia Avfallshantering... 7

3 Sid 3 (7) Miljötillsynsnämndens riktlinjer för undervisningsverksamhet När man bedriver skola, förskola och fritidshem så utövar man en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Dessa riktlinjer är avsedda att informera verksamhetsutövaren om vilka miljö- och hälsoskyddsnormer som gäller för lokaler och verksamheter för barnomsorg och undervisning. För befintliga verksamheter kan miljötillsynsnämnden i vissa fall acceptera avsteg, för nya verksamheter är i normalfallet bestämmelserna miniminivåer. 1. Utformning av ytor och lokaler i undervisningsverksamhet 1.1 Lokalisering För att undvika buller och avgaser bör lokaler för skola och barnomsorg inte placeras i anslutning till gator med mycket trafik, industriområden, industriområden eller parkeringar. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SN RR 1978 rev 1983) 1:2 Ljudnivå Riktvärden för bedömning av olägenhet för människors hälsa gällande buller inomhus är 30 db (LAeqT) ekvivalent ljudnivå och 45 db (LAFmax) maximal ljudnivå. Buller från den egna verksamheten, dvs. buller från prat, lek, mm ska inte räknas med vid mätning av ekvivalent bullernivå. Vid nyinstallationer bör man eftersträva riktvärdet 25 db(laeqt). Vid förekomst av lågfrekvent buller, t ex från ventilationsanläggning, får de rekommenderade ekvivalenta ljudnivåvärden för respektive tersband inte överskridas För trafikbuller gäller att medelljudnivån inomhus i skol- och förskolelokaler ska vara under 30 db(laeqt). Utanför fönster ska värdet inte överstiga 55 db(laeqt). och på uteplatser ska bullernivån inte överstiga 70 dba(laeqt). Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus 2005:6. 1:3 Ventilation Dålig ventilation kan ge upphov till bland annat allergiska besvär som trötthet, klåda och allmänna irritationer i ögon och luftvägar. Härav är det viktigt att ventilationens luftflöde anpassas efter antalet personer i lokalen och det enskilda rummets storlek. I skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m 2 golvarea ska göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Rekommendationen är dock att öka uteluftsflödet till cirka 10 l/s och person. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande. Lufthastigheten i ett rums vistelsezon bör inte överstiga 0,15 m/s. Socialstyrelsens allmänna råd (1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken ventilation.

4 Sid 4 (7) Friskluftsintag till byggnaden bör placeras så att olägenheter från bilavgaser och av luftsdon inte uppstår. Filter med tillräcklig stoftavskiljningsgrad bör installeras i anläggningen. Öppningsbara fönster ska finnas för möjlighet till vädring. 1.4 Städutrymme Det ska i verksamheten på varje våning finnas ventilerade, låsbara städutrymmen med utslagsvask med varmt och kallt vatten. Det är viktigt att städutrymmet är lätt att hålla rent och att avsatt utrymme finns till ren och smutsig städutrustning i syfte att förhindra kontaminering. Socialstyrelsens allmänna råd (1996:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. 1:5 Ytor och planlösning Det är viktigt att ventilationen och ljudnivån är anpassad till verksamheten. För många barn på en yta kan ge ökade problem med bland annat smitta, dålig luft och skadligt höga bullernivåer. Och till följd av detta är det viktigt att barn i förskola bör ha en yta på minst 7,5 m 2 per barn. Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen såsom fläktrum och soprum ska inte tillgodoräknas till den yta som barnens yta beräknas på. Att sträva mot en yta mindre än 7,5 m 2 per barn kan vara ekonomiskt lönsamt på kort sikt men innebär i regel att lokalerna får sämre flexibilitet, större slitage och att verksamheten blir sämre ur barnens perspektiv. Det är viktigt med tillräckligt med ljus och därför bör fönsterytan vara 10 % av golvytan. Fönstren bör vara utformade så barnen får möjlighet att titta ut. Av denna anledning är verksamhet i källarlokaler olämpliga. 1:6 Utomhusmiljö Det är viktigt att alla skolgårdar är utformade så de lockar till utevistelse. En utomhusmiljö kan berika barnen/eleverna så deras välbefinnande ökar vilket även ger att deras koncentrationsförmåga påverkas positivt. Det bör av denna anledning finnas mycket grönska och lekanordningar som barnen/eleverna kan ta sig till. Utomhusmiljön bör förses med riklig växtlighet och lekanordningar. Tomten bör ha ett soligt och vindskyddat läge och det bör finnas skuggade lekområden till barnen så de kan undvika skadlig UV-strålning vid starkt solsken. Gårdens yta bör uppgå till 40 m 2 /barn i förskolegrupp. Om förskolan ligger 500 meter eller närmre en lekpark eller ett naturområde kan verksamhetens egna lekyta vara mindre. Om en verksamhet utnyttjar en lekpark eller ett naturområde flitigt ska avtal mellan markägare och verksamheten bifogas till anmälan. Om förskolan ska delas med bostäder, t.ex. på en innergård måste den totala gårdsytan vara minst 3000 m 2 och den ska för barnens säkerhet vara inhägnad.

5 Sid 5 (7) 1.7 Toaletter och hygienutrymmen Det bör finnas minst en toalett per 15 tal påbörjat barn-/elevantal för elever och barn över 2 ½. På förskolor ska det dessutom finnas särskild skötplats för blöjbyte. För handhygienens skull ska det alltid finnas flytande tvål och engångshanddukar. Barn bör kunna stänga och låsa om sig. Vuxna ska kunna öppna utifrån. Handtvättställ ska finnas i anslutning till utrymmen som skötrum, kapprum och matsal för god hygien och oönskad smittspridning. Elever och barn ska lätt kunna tvätta sina händer till exempel när de kommer in eller innan de äter i matsalen. Befintliga verksamheter med färre toaletter än rekommenderat ska som kompensation rengöras oftare. 1.8 Tvättmaskin Tvättmaskin bör finnas på förskola och vara placerad i anpassat utrymme för detta ändamål, med våtrumsstandard och frånluftsventilation. Tvättmaskiner ska inte placeras i kök, städutrymme eller skötrum för att en god hygien ska uppnås och risk för smittspridning ska undvikas. 1.9 Vatten För att förhindra utvecklingen av Legionella bakterier bör varmvattentemperaturen inte understiga +50 C fram till varmvattenblandaren. I varm-vattenberedaren bör vattentemperaturen inte understiga +60 C. Vattentemperaturen vid tappställen där barn vistas bör inte överstiga +38 C. Har förskolan/skolan egen dricksvattentäkt ska dricksvattnet uppfylla livsmedelsverkets krav ur både mikrobiologisk och kemisk synpunkt Allergianpassat Vid val av byggnads- och inredningsmaterial bör lågemitterande material (material som avger så lite kemiska ämnen som möjligt) väljas för att framförallt förebygga uppkomst av allergi. Verksamheterna ska bedrivas på ett sådant sätt att även barn med allergiska besvär kan utnyttja dem. För att ett allergiskt eller överkänsligt barn skall hålla sig friskt ska det inte utsättas för sådana ämnen som barnet får allergiska symtom av eller som ökar barnets känslighet. En välstädad och ren miljö är betydelsefull från förebyggande synpunkt Ute förskolor Utomhusförskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Vid etablering görs en bedömning i varje enskilt fall. En bedömning görs att en uteförskola är en förskola där barnen bedriver mycket uteverksamhet. Barn på en uteförskola är utomhus minst 70 % av förskolans öppentid per dag. Barn på utomhusförskolan bör ha tillgång till en toalett i anslutning till det området där de vistas. Där ska även finnas varmt och kallt vatten för handtvätt.

6 Sid 6 (7) En utomhusförskola måste ha en fast lokal där barnen kan samlas morgon och eftermiddag samt vistas i när det är för dåligt väder. En uteförskola omfattas av samma krav som en traditionell förskola. Kravet på yta kan vara mindre än traditionell förskola, men barnen bör ändå ha tillgång till 5,5 m 2 var. 2. Underhåll av lokalen i undervisningsverksamhet 2.1 Städschema Den avgörande utgångspunkten när ett rengöringsprogram upprättas ska vara att bestämma vilken kvalitet på städningen som skall uppnås och upprätthållas. När städfrekvenserna sedan bestäms är det viktigt att ta hänsyn till bl.a. nedsmutsningsgrad och hur fort lokalerna smutsas ner, verksamhetsintensitet, möblering och inredning, tillgänglighet vid rengöring, mängd textilier m.m. Det är därför viktigt att varje lokal får en individuell städkvalitetsbedömning och en egen plan för hur den hygieniska standarden skall vara efter utfört arbete. Ett skriftligt program ska upprättas där det framgår hur ofta, när, var och vad som skall städas och av vem. Detta program ska omfatta samtliga utrymmen, inklusive det rum där städutrustningen förvaras. Städmetoder och kemikalieval ska också framgå av programmet. Den som är beställare och/eller ansvarig för städningen ska ansvara för att detta program upprättas och finns tillgängligt. 2.2 Storstädning Storstädning ska ske återkommande under året. För att upprätthålla den eftersträvade kvalitetsnivån på städningen krävs i regel en återkommande grundligare rengöring. Lämpliga intervall, omfattning och ansvar ska framgå av ett städprogram. 2.3 Temperatur I förskolor och skolor där barnen är mycket stillasittande bör temperaturen vara på 22 grader. Förskolor och skolor bör dock ha en lufttemperatur på minst 20 C och en golvtemperatur som inte är lägre än 18 C. Den vertikala lufttemperaturskillnaden 0,1-1,1 m över golvet bör inte överstiga 3 C. Socialstyrelsens allmänna råd (2005:15) om temperatur inomhus 2.4 Mikroorganismer Vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i skolor och förskolor innebär olägenhet för människors hälsa tar man bland annat hänsyn till om det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i lokalerna. Misstanke om fuktskada ska alltid utredas och miljöavdelningen ska kontaktas. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken fukt och mikroorganismer

7 Sid 7 (7) 2.5 Radon Nationella riktvärdet för högsta tillåtna radonhalt i bostäder och lokaler för allmänt ändamål sänktes i juli 2004 från 400 Bequerel per kubikmeter (Bq/m 3) radongas till 200 Bq/m 3 och gammastrålningen 0,3 S/h i rum där människor stadigvarande vistas. Olägenhet för människors hälsa ska anses föreligga om radonhaltens årsmedelvärde efter mätning enligt Strålskyddsinstitutets (SSI) metodbeskrivning överstiger 200Bq/ m 3. Socialstyrelsens allmänna råd (1999:22)om tillsyn enligt miljöbalken radon i inomhusluft 2.6 Tobaksrökning förbjuden I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem är rökning förbjuden. Tobakslagen (1993:581). 2.7 Köldmedia Om det i verksamheten installeras kyl- eller luftvärmepumpsanläggning innehållande HFC- köldmedier med en sammanlagd köldmediefyllning över 10 kg, ska detta anmälas till miljöavdelningen i god tid före installationen. Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska alltid anmälas till miljöavdelningen. Förordningen om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846). 2.8 Avfallshantering Soputrymmen för hushållsopor och återvinningsmaterial bör vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att det inte uppkommer några olägenheter för verksamheten eller omgivningen. Vid kompostering av annat än trädgårdsavfall ska detta anmälas till miljönämnden.

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp!

Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp! Seminariedag den 12 mars 2009 Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp! Underlag och exempel på egenkontroll enligt miljöbalken Följande material är tänkt att ge inspiration till skolan och förskolans

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer