Informationssäkerhetspolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhetspolicy"

Transkript

1 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet avser hantering av verksamhetens information. Policyn redovisar mål och regler för informationssäkerhetsarbetet. Med informationssäkerhet avses att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt att informationen är och förblir riktig. Informationssäkerheten ska vara en integrerad del av Privattandläkarnas verksamhet. Alla som hanterar information har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för Privattandläkarnas information. Medarbetare och förtroendevalda omfattas av denna informationssäkerhetspolicy, vilket innebär att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna. För Privattandläkarnas informationssäkerhetsarbete ska gälla att: Kontoret har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler All personal ska regelbundet få den utbildning som behövs för att informationssäkerheten ska upprätthållas. Krishanteringsförmågan upprätthålls Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern datakommunikation Alla investeringar både i form av information och teknisk utrustning har skydd i tillräcklig grad Säkerheten för varje enskilt informationssystem som är av vikt för verksamheten analyseras fortlöpande och händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs Samtliga informationssystem ska vara dokumenterade. Där ska framgå vem som är systemägare Användning av Internet och e-post Vid användning av Internet exponeras Privattandläkarnas namn. Bland annat av detta skäl är det därför av vikt att lägga restriktioner på vilka hemsidor som får besökas. Hemsidor med exempelvis rasistiskt, våldsinriktat eller sexuellt innehåll får inte besökas. Känslig information skickas endast via krypterad e-post. Roller och ansvar Vd för Svensk Tandvård AB har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten. Beslutad av Sveriges Privattandläkarförenings föreningsmöte

2 Rutiner för användare av Privattandläkarnas IT Samtliga användare av Privattandläkarnas IT ska känna till och använda sig av dess rutiner. Som användare räknas styrelse, ledning, personal samt förtroendevalda. Allmänt Datorer, servrar, andra IT-system samt datainnehåll är att betrakta som affärskritiska tillgångar/ resurser för Privattandläkarna. Det är varje anställds eller förtroendevalds skyldighet att i största möjliga mån hindra icke auktoriserade personer få tillgång till data. Förtroendenämndens ledamöter har en manual i det ärendehanteringssystem som de har behörighet till. Manualen återfinns under rubriken mallar. Internetpolicy Internet är för oss ett viktigt arbetsredskap och ska i första hand fungera som ett hjälpmedel i arbetet. Internet ska eller kan inte på något sätt ses som en säker plats att hämta eller sprida information på. Informationen är åtkomlig av obehöriga och kan modifieras eller förvanskas. Privat användande av Internet jämställs med annat användande av Privattandläkarnas egendom. Användandet måste vara i rimlig mängd och får inte påverka andra tjänster eller funktioner på nätverket eller datorn. Användandet får inte påverka andra användare genom att exempelvis utnyttja stor del av bandbredden. Användning av eller sökande efter pornografiskt, rasistiskt, kränkande eller diskriminerande material är inte tillåtet. Kommersiellt användande för egen vinning får inte förekomma. Användningen måste ligga i linje med företagets övriga policys. Det är inte tillåtet att: Förolämpa, kränka, trakassera eller diskriminera andra. Sända eller ta emot pornografiskt eller på annat sätt stötande material. Fildelningsprogram (ex. DC++, Kazaa eller Direct Connect) är inte tillåtna för varken utdelning eller inhämtning av någon typ av information. Uttrycka åsikter som kan misstolkas på så vis att de kan tros vara Privattandläkarnas. Utge dig för att vara någon annan individ eller representera annat bolag. Göra eller försöka göra intrång i interna eller externa system du inte har behörighet till. Kränka andras personliga integritet. Ladda ner eller installera program som inte har med verksamheten att göra. Ex är programvaror som I-tunes, skärmsläckare, spelprogram etc. Nätverksövervakning All inkommande och utgående trafik från och till Internet monitoreras av vår ISP i syfte att underlätta felsökning samt för statistikföring av Internetanvändandet. Inget enskilt användande kan urskiljas i den statistik som förs och är därmed inte kränkande av den enskildes integritet. Den samlade informationen raderas automatiskt och löpande. Data som kan härledas till en enskild individ, direkt eller indirekt sparas i högst en månads tid. Data som rör en enskild Sid 2 (8)

3 individ hanteras enbart av supportpersonal men kan på begäran av chef med personalansvar lämnas ut vid misstanke om brott enligt företagets regler och policy eller brott mot svensk lag. Information om den anställdes rättigheter gällande intrång i den personliga integriteten finns att tillgå i personuppgiftslagen (PUL), se Brott mot företagets regler kan om företeelsen upprepas leda till uppsägning av personliga skäl. E-post E-post är ett av våra viktigaste system idag och mycket av vår interna och externa kommunikation sköts via e-post. All e-post där Privattandläkarna står som avsändare ska självklart utformas på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Användandet måste vara i rimlig mängd och får inte påverka andra tjänster eller funktioner på nätverket eller datorn. Spridning eller mottagning av pornografiskt, rasistiskt, kränkande eller diskriminerande material är inte tillåtet. Kommersiellt användande för egen vinning är inte tillåtet. Användningen måste ligga i linje med företagets övriga policys. Användandet får inte påverka den enskildes faktiska arbetsuppgift så den påverkas menligt. E-post kan jämföras med t.ex. brev eller fax och kan på samma sätt som dessa läsas av andra än bara mottagaren. Det är inte privat, säkert eller temporärt. E-post kan enkelt kopieras, vidarebefordras, sparas, arkiveras och användas vid eventuella rättsliga efterspel. Olämpliga kommentarer i ett e-postmeddelande kan snabbt spridas som du och/eller bolaget kan hållas ansvarigt för. Det är inte tillåtet att: Förolämpa, kränka, trakassera eller diskriminera andra. Sända eller ta emot pornografiskt eller på annat sätt stötande material. Skicka kedjebrev, även om meddelandet har ett gott syfte. E-postmeddelanden får inte på något sätt bryta mot upphovsrättslagen (Lag (1960:729) om upphovsrätt). Ingå bindande kontrakt eller avtal om du inte har den rätten i din tjänst. All inkommande e-post passerar skräppostfiler och virusskydd för att minska dataflödet samt minska risken för virus. E-post innehållande körbara filer, skript och skärmsläckare blockeras. Kommentarer som inte passar att uttryckas direkt till en person ska inte heller uttryckas i ett e- postmeddelande. Meddelanden kan lätt missförstås och feltolkas. Var därför alltid noga med ditt val av ord och bifogade filer. Användning av e-post på sätt som strider mot detta dokument kan leda till uppsägning av personliga skäl om företeelsen upprepas. Observera att e-postadressen är företagets egendom och ska inte användas för ex privata beställningar, då det kan finnas en risk att Privattandläkarna uppfattas som beställare. Sid 3 (8)

4 Riktlinjer för e-postanvändning E-post gör det enkelt att skicka samma meddelande till ett stort antal mottagare på en gång. Var noga med att inte skicka onödig information. E-postsystemet är inte anpassat för massutskick till externa mottagare. Använd utskicksmodulen i Softadmin. Konfidentiell information får inte skickas till personer eller företag som inte är behöriga att se denna information. Vidarebeordra aldrig meddelanden utan att noga läsa igenom text och eventuella bifogade filer så att det inte innehåller något mottagaren inte ska se. Skicka aldrig e-post i någon annans namn, om du inte uttryckligen har blivit ombedd att göra så av den berörda personen. Använd vårdat språk och läs igenom ditt meddelande innan du skickar så att du upptäcker sådant som eventuellt kan misstolkas. Lägg in ett lämpligt frånvaromeddelande i frånvarohanteraren om du ska vara borta en längre tid. Tänk på att frånvaromeddelandet sänds till både interna och externa avsändare, lägg därför inte in information som du inte vill att alla ska kunna se. E-post meddelande och signatur ska följa Privattandläkarnas grafiska manual. Användning av plugins i Outlook som skapar externa länkar eller förändrar utseendet på e-postmeddelandet (ex. Hotbar m.f.) är inte tillåtet. Det kan uppfattas som ett mindre seriöst meddelande samt att risken ökar att meddelandet uppfattas som spam. Kontrollera alltid mottagarens adress innan du skickar meddelandet. Ta dig tid att gå igenom och rensa din brevlåda på meddelanden som du inte längre behöver, både inkorg, skickat och borttaget. Överföring av större dokument och media Då e-post inte är lämpligt för att överföra större filer och dokument finns istället en FTP där kunder och leverantörer kan logga in för att tanka hem eller ladda upp dessa istället. Åtkomst internt till denna katalogstruktur sker genom nätverksenheten w:\ [ftproot på PTL-SRV003] Denna nätverksenhet skall ständigt städas då materialet nått den avsedda parten för att inte ge andra tillgång till obehörigt material. För åtkomst via FTP för kunder och leverantörer används ett generellt användarnamn och lösenord. Generell ftp för leverantörer Servernamn FTP: Användarnamn: Lösenord: ftp.ptl.se ptlftp lämnas vid förfrågan Sid 4 (8)

5 Åtkomst till datorer och nätverk Åtkomst till bolagens datorer ska ske via inloggning som verifierar den aktuella användaren. Den som har tilldelats ett användarnamn och lösenord för nätverket och/eller en applikation får inte sprida detta vidare, inte heller till andra anställda. Lämna aldrig användaruppgifter så att de kan hittas av andra anställda eller utomstående personer. Otillåtet användande av ett konto kommer att leda till att det aktuella kontot spärras till dess att VD har underrättats om det inträffande samt godkänner återaktiverande. Även utrustning och rätten att använda nätverket kan återkallas vid missbruk. För att hindra åtkomst för obehöriga när du lämnar din dator ska den låsas (Lås datorn med Ctrl + Alt + Del eller Windowstangenten + L.) om du avviker från din arbetsplats för en kortare stund ska skärmsläckaren vara aktiverad med lösenordsskydd. Riktlinjer för lösenord: Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon annan. Skriv aldrig upp ditt lösenord och lämna det vid din arbetsplats, hur väl gömt du än anser det vara. Skapa aldrig lösenord utifrån personlig information, t.ex. familjemedlemmars eller husdjurs namn. Skapa aldrig lösenord baserat på vanliga ord (speciellt engelska ord) eller enkla mönster. Undvik lösenord som innehåller å, ä, ö, och liknande tecken som inte finns på alla tangentbord. Lösenordet MÅSTE innehålla minst sex tecken och kan väljas fritt av de fyra kategorierna nedan: Stora bokstäver (A Z) Små bokstäver (a z) Siffror (0 9) Specialtecken (!, $,, %, &, etc. Blanda gärna versaler/gemener, specialtecken eller siffror Tips! En fras eller mening på ca tjugo tecken kan vara lättare att komma ihåg än ett lösenord på sex tecken (även mellanslag räknas som godkänt tecken i ett lösenord.) Lösenordet får INTE innehålla: Användarnamn, namn eller del av dessa som är längre än tre tecken. Tidigare använt lösenord eller del av tidigare använt lösenord som är längre än tre tecken. Lösenord som har använts tidigare kan återanvändas efter 18 byten. Detta lösenord bör bytas efter 90 dagar. Byt alltid ditt lösenord direkt om du misstänker att någon annan har ditt lösenord eller om du har lämnat ut det till supportpersonal som inte är anställd av Privattandläkarna. Sekretess All data skapad och lagrad på Privattandläkarnas nätverk eller i samarbetsparts nätverk för Privattandläkarnas räkning är företagets egendom, oavsett om det är skapat för personligt bruk eller i arbetet. Även om målsättningen är att skapa ett så säkert nätverk som möjligt finns det inga garantier för att den lagrade informationen kan hållas konfidentiell. Sid 5 (8)

6 Filer med känsligt eller konfidentiell information kan lösenordsskyddas i det program de har skapats. Man ska dock vara medveten om att lösenordsskydd av den typen kan hackas. Det finns inte någon möjlighet att rädda information i ett lösenordsskyddat dokument om lösenordet glöms bort. Dokument eller andra filer som måste ha lösenord får inte finnas hos en enskild person utan måste om så kan delas av två personer eller vara nedskrivet på papper och därefter vara inlåst. Det kuvertet kan endast öppnas av person som är medlem i Privattandläkarnas ledningsgrupp. Om det skulle uppstå problem där personal måste ha tillgång till annan medarbetares information så ska detta arbete utföras av två personer samtidigt så inget tvivel kan uppstå. Portabel utrustning Information lagrad på portabel utrustning t.ex. bärbara datorer, handdatorer, USB minnen och mobiltelefoner är extra känsliga. Portabel utrustning måste förvaras på ett säkert sätt, lämna inte utrustningen obevakad i t.ex. bilen eller på publika platser. Använd lösenordsskydd eller PIN kod när det är möjligt. Extra viktigt att använda någon form av låsning av smartphones där hela din e-post, kalender och annan information om företaget finns tillgänglig. De flesta telefoner har någon funktion för att låsa telefonen t.ex. efter 5 minuters inaktivitet. Backup/säkerhetskopiering All data sparad på servrarna säkerhetskopieras varje helgfri natt, måndag till fredag. Data sparat på individuella datorer inkluderas inte i säkerhetskopian. Spara dina filer på servern. Filer som är sparade på t.ex. lokala skrivbordet säkerhetskopieras inte. Vid ominstallation av datorn är det användarens eget ansvar att se till att dessa filer är sparade/ kopierade till annat lämpligt ställe, ex. vis hemkatalogen på nätverket. Observera att enskild lokal dator oavsett om det är en stationär eller bärbar inte säkerhetskopieras per automatik. Säkerhetskopia på enskilda datorer kan göras men då måste man ha det godkänt i organisationen att så ska ske. Detta ska skriftligen eller via e-post göras till Fredrik på LFK konsult eftersom det är en extra kostnad. Virus/ Spyware/Skadlig kod Virus är små program som installerar sig själva på den attackerade datorn och kan beroende på virusets typ orsaka olika skada. Virus har flera olika sätt att sprida sig på, det kan sprida sig själv via nätverket, via e-post, meddelandetjänster som t.ex. MSN och AOL eller via makron i exempelvis Word och Excel. Ytterligare en variant är bluffvarningar som cirkulerar dessa gör skada genom att ta upp de anställdas tid, öka nätverkstrafik och i vissa fall även uppmana till att ta bort filer eller göra ändringar i systemet som i sig självt kan leda till skada. Vidarebefordra därför aldrig några virusvarningar. Virusskydd finns installerat på e-postservern och på samtliga datorer och uppdateras automatiskt varje dag. Men på grund av antalet nya virus som sprids dagligen är vi inte skyddade mot allt, därför är det viktigt att vara försiktig med att öppna bifogade filer eller Internetlänkar som kommer via e-post, även om avsändaren är känd. Tag för vana att inte Sid 6 (8)

7 öppna bifogade filer som du inte väntar på eller då du inte känner avsändaren. Är du osäker tag kontakt med kontoret eller avsändande part. Spyware eller skräpprogram liknar till stor del virus men har inte samma förmåga att sprida sig vidare. Vanligaste sättet att få in dessa på sin dator är när man surfar på mindre seriösa internetsidor. Effekten av dessa program kan vara minst lika destruktiva som virus och man bör därför vara försiktig med att surfa på internetsidor man inte litar på. IT-utrustning I vårt nätverk finns många och olika komponenter som på olika sätt ska fungera tillsammans utan att störa någon del av affärsverksamheten. Det är därför viktigt att alla tar ansvar för att denna utrustning sköts och behandlas på rätt sätt. Inköp sköts enligt gällande inköpsregler och attestordning. Produkter som köpts utanför dessa anvisningar får inte anslutas till företagets nätverk. Du får inte: Genom oaktsamhet eller illvilja störa den normala driften av datorer, utrustning eller nätverk. Ansluta någon form av utrustning till nätverket eller datorer utan att först få detta godkänt av IT-ansvarig (undantaget USB-minnen och lokala skrivare på bärbara datorer). Medvetet slösa på IT-resurser, inklusive bandbredd på nätverket, diskutrymme eller printerpapper. Installera någon programvara på datorn som inte är godkänd. Detta gäller både gratisprogram och licensierade. Använda företagets datorer för att göra intrång eller försöka göra intrång i interna eller externa system där du inte har tillträde. Programvaror Enligt svensk lag är vi skyldiga att äga licenser för de programvaror som finns installerade på våra datorer och servrar. Brott mot dessa regler kan leda till fängelse och/eller böter. All programvara ska köpas in av IT-ansvarig, detta för att få en testad programvara som fungerar med övriga program och utrustning i nätverket. Licenshandlingar och installationsdiskar ska förvaras på säkert sätt. Det är inte tillåtet att kopiera programvara utan programvarutillverkarens medgivande, undantaget säkerhetskopior (Lag (1960:729) 1 Kap 26g ) Program som utvecklats av anställda i tjänsten är företagets egendom. Inköpsregler för IT-utrustning Vår IT-miljö består av en mängd olika komponenter, allt från komplexa servrar och nätverkskomponenter ner till den enklaste användarutrustningen. Det är därför viktigt att begränsa antalet olika typer av utrustning för att dels kunna förse användarna med bästa möjliga support och även kunna utnyttja rabatter och kontrollera kostnader. Vid inköp av en produkt eller ett system ska inte enbart funktionalitet utgöra den avgörande faktorn utan även garantier och support ska vägas in i köpet. Vi ska sträva efter att i de fall det är möjligt utnyttja de grupprabatter vi är berättigade till hos vissa leverantörer genom moderbolaget. Sid 7 (8)

8 Som IT-utrustning räknas, oavsett användningsområde och användare t.ex. följande: Datorer Nätverksutrustning Programvaror (gratisprogram och licensierade) Skrivare Kopiatorer som kopplas till nätverk eller dator. Mobiltelefoner, fasta telefoner samt tillbehör. I vissa fall kameror och annat som ska användas i samband med dator Alla inköp av IT-utrustning och programvaror sköts efter avstämning med IT-ansvarig. Inköp ska även godkännas av budgetansvarig i respektive bolag samt påskrift av VD. Endast utrustning eller programvara som köps in enligt inköpsreglerna får installeras eller kopplas in på företagets nätverk. Sid 8 (8)

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0 Informationssäkerhetspolicy 1 (5) 2008-10-21 Informationssäkerhetspolicy Ver 3.0 2 (5) 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION,

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy 2009-05-04 Informationssäkerhetspolicy 2 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR... 4 4.1 ÖVERGRIPANDE ANSVAR...5

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Policy för användande av IT

Policy för användande av IT Exempelbolaget AB Policy för användande av IT Inledning Det här dokumentet beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT-resurser inom företaget. Med företaget menas Kalle Bolaget AB och med IT-avdelning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 INDEX SIDA Regler för datoranvändning Allmänt 2 1. Spara dokument 2 1.1 Stationära datorer 2 1.2 Portabla datorer 2 1.3 Programinstallation

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Säker hantering av information

Säker hantering av information Del 2 Instruktion Säker användare Det ska vara lätt att göra rätt! Titel, Del 2 - Instruktion Säker användare Dokumenttyp Målgrupp Version 1.0 Utgivare Diarienr Instruktion Alla medarbetare RPS Datum 090820

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-24, 110 Namn: Jonna Sanfridsson Datum: 2017-05-30 Sammanfattning I Götene kommun läser förtroendevalda främst de

Läs mer