Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner"

Transkript

1 Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Klassning och hantering av information Användarens ansvar Behörighet och lösenord Din arbetsplats E-post Internet Virus och annat onormalt Avslutning av anställning Efterlevnad av instruktionen... 9 Bilaga 1 Klassningsmodell Bilaga 2 Organisations och rollfördelning Bilaga 3 Checklista informationssäkerhetsinstruktion Användare Bilaga 4 Blankett kvittens medarbetare Fastställd i Orsa kommun Instruktionen kontrollerades senast: - Instruktionen reviderades senast: - Ansvarig för dokumentet är respektive kommuns personalchef Informationssäkerhetsinstruktion gemensam

3 1 Inledning Denna informationssäkerhetsinstruktion Användare är en del av Mora, Orsa och Älvdalens kommuners IT-verksamhet. Instruktionen gäller samtliga användare av kommunernas informationssystem. Instruktionen redovisar vilka krav som ställs på en användare för att upprätthålla god säkerhet. Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är Informationssäkerhetspolicyn samt de tre informationssäkerhetsinstruktionerna Förvaltning, Kontinuitet & Drift och Användare. Information är en viktig tillgång för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare (användare). Varje användare har en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. Information till dig som anställd Förvaltningschef (motsvarande) är ansvarig för att information om informationssäkerhetsområdet ges till medarbetarna. Informationen ska omfatta: Informationssäkerhetens betydelse för verksamheten Innehållet i kommunens Informationssäkerhetspolicy Instruktioner som speciellt berör den egna arbetsuppgiften Extraordinära händelser Vid större oplanerade (extraordinära händelser) IT-relaterade händelser tillämpas kommunens beredskapsplan, som finns tillgänglig hos kommunens Säkerhetssamordnare. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 1

4 2 Klassning och hantering av information Informationshantering Det övergripande målet för säkerhet kring informationshantering är att Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska behandla information på ett tydligt, korrekt, säkert och relevant sätt kunna leverera och hämta information vid rätt tidpunkt uppnå och upprätthålla en god informationssäkerhet säkerställa att användare enbart har tillgång till den information som behövs för att fullgöra aktuella arbetsuppgifter Alla allmänna handlingar som inkommer till kommunen skall registreras, diarieföras och arkiveras i enlighet med de instruktioner som finns i författningar, reglementen, instruktioner m.m. Användaren är personligen ansvarig för säkerheten i sin hantering av information i alla dess former. Därför skall användare känna till de regler som gäller kring informationshanteringen, t.ex. krav på informationens korrekthet och att sekretesskyddad information är säkrad mot insyn. Klassning av information Information inom Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska klassas utifrån klassningsmodell: Sekretess: Riktighet: Tillgänglighet: Att informationen skyddas från obehörig insyn Att informationen inte ändras på ett obehörigt sätt Att informationen finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle Tas information ut ur något av kommunens system och lagras på andra media, eller används i ett annat sammanhang, måste den klassas där den används och hanteras därefter. Orsa kommuns klassningsmodell framgår av bilaga 1. Lagring av information Den information du lagrar på kommunens gemensamma utrymmen säkerhetskopieras automatiskt varje natt, även din arbetskatalog. Du kan välja att lagra på enheterna H: eller G: H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsmaterial. G: (Gemensam katalog) är en enhet för lagring av information som alla medarbetare i verksamheten/förvaltningen har tillgång till. Om du lagrar information på andra media (t.ex. USB minnen) än H eller W: Får det aldrig innehålla konfidentiella eller känsliga uppgifter Du är själv ansvarig för säkerhetskopiering Tänk på att informationen kan försvinna vid stöld eller tekniska fel När du lagrar information på din lokala hårddisk (C:) riskerar du att förlora information som inte kan återskapas till rimliga kostnader, vid t.ex. en diskkrasch. Undvik därför detta. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 2

5 3 Användarens ansvar Som användare skall du veta: Vilket ansvar du har Vilka system du är behörig att använda Hur du ska agera vid incidenter/onormala händelser Var du kan få hjälp Kommunens allmänna informationssäkerhetsbestämmelser Hur du får använda Internet och e-post Varje användare ansvarar för att meddela eventuella fel, brister, krav och önskemål till respektive systemförvaltare. Det är viktigt att berörd systemförvaltare får information om upplevda problem, brister etc. för att de ska kunna åtgärdas. Varje enskild medarbetare har även ansvaret att påtala det egna behovet av utbildning. Mer detaljerad beskrivning av användarens och övriga roller i bilaga 2. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 3

6 4 Behörighet och lösenord Behörighet För att du ska få behörighet till IT-system och nätverk krävs att: Din närmaste chef lämnar en skriftlig beställning till systemägare och IT-enheten Du har kvitterat din behörighet skriftligen från din närmaste chef IT-enheten respektive systemförvaltare registrerar din behörighet Du får dels en användaridentitet, dels ett lösenord. Du ansvarar för att följa de regler som kopplas till behörigheten. Inloggning Innan du loggar in i nätverket för första gången får du ett lösenord av IT-enheten. Lösenordet ska du byta till ett personligt lösenord efter första inloggningen. Motsvarande gäller för enskilda informationssystem som kräver lösenord för åtkomst. Lösenord för systemet får du av respektive systemförvaltare. Lösenord är strängt personliga och ska hanteras därefter, d.v.s. inte lämnas ut eller skrivas ner på synlig plats. Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. De loggningsfunktioner som finns i systemen används för att spåra obehörig åtkomst. Detta för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar. Ta kontakt med IT-enheten eller berörd systemförvaltare för att få ett nytt engångslösenord om du glömt ditt lösenord eller om ditt konto blivit spärrat. Val av lösenord För lösenord gäller att det ska bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken inte återanvändas vara utformade så att det inte kan kopplas till dig som person Byte av lösenord är aktuellt en dialogruta visas på skärmen när det är dags att byta i det interna nätverket för enskilda system efter ett visst tidsintervall som bestäms av respektive systemägare omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det om du, p.g.a. särskilda omständigheter som har godkänts av din chef, har lämnat ut ditt lösenord Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 4

7 5 Din arbetsplats Utrustning För den IT-utrustning som du förfogar över gäller att: All installation och konfiguration får endast utföras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd person Fysiska ingrepp ( öppna burken ) får endast utföras av IT-enheten Fel ska omgående anmälas till IT-enheten Endast kommunens utrustning får användas för arbete inom ramen för ditt arbete om ej annat överenskommits skriftligen med din chef Bärbara datorer ska förvaras inlåsta när du går för dagen Programvaror Programvaror ska godkännas och installeras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd person. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför dess verksamhet. Om du är i behov av ytterligare programvaror eller hårdvara ska du anmäla det till din närmaste chef som ska göra en skriftlig beställning. Service på eller kassering av utrustning Vid service på din utrustning (om den ska lämnas bort) ska känslig information tas bort. Utrustning som ska kasseras ska rensas från all information. Rådgör med din chef om du är osäker. Om du lämnar arbetsplatsen Vid tillfällen när du inte har uppsikt över arbetsstationen ska du tillfälligt låsa arbetsstationen med kortkommandot: CTRL+ALT+DEL, välj Lås datorn. Stäng av datorn när du går hem för dagen. Distansarbete och mobil datoranvändning Systemägaren beslutar om ett visst IT-systems information ska få bearbetas på distans med stationär eller bärbar utrustning. Ett avtal ska upprättas med aktuell användare. Avtalet ska reglera vad som tillåts vid distansarbete. Arbete på distans kan utgöra en säkerhetsrisk och tänk därför på att du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den utrustningen. All utrusning ska vara godkänd, installerad och registrerad av IT-enheten. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 5

8 6 E-post Användningen av e-postsystemet ska vara förenligt med kommunens verksamhet. E-post får nyttjas för privat bruk under förutsättning att det inte inverkar menligt på ordinarie arbetsuppgifter. Det är inte tillåtet att skicka e-post eller på annat sätt delta i utbytande av information som kan skada kommunens anseende eller ekonomi skicka massutskick som inte är arbetsmaterial, kedjebrev, musik, filmer eller exekverbara filer. Du bör heller inte öppna och spara liknande e-post om du får något sådant. skicka sekretesskyddad information per e-post använda automatisk vidarekoppling av kommunens mailsystem till externa e-post system vidarebefordra e-post från andra mailsystem (exempelvis föregående arbete eller privata) till kommunens mailsystem Du ansvarar för att läsa e-posten varje arbetsdag. Det är samma regler för e-post som för vanliga brev när det gäller diarieföring. Ett e-postmeddelande som har kommit in till en befattningshavare i dennes e-postbrevlåda hos kommunen är en allmän handling. Att befattningshavaren, när meddelandet kommer in, är frånvarande p.g.a. semester eller av något annat skäl saknar betydelse för bedömningen av om meddelandet skall anses utgöra en allmän handling. Vid frånvaro ansvarar Du för att tillse att en kollega i tjänst har åtkomst till din e-post aktivera frånvarohanteraren och ange när du återkommer samt vem som kan kontaktas i stället för dig Det finns möjligheter i e-post programmet att få behörighet att se annans e-post. Varje förvaltning ska upprätta rutiner gällande vem som har ansvaret för att din e-post läses när du inte själv kan göra det (sjukdom, semester, tjänsteresa etc.) Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 6

9 7 Internet Användningen av Internet ska vara förenligt med kommunens verksamhet. Internet får nyttjas för privat bruk under förutsättning att det inte inverkar negativt på ditt arbete. Tänk på att när du surfar på Internet representerar du Orsa kommun och lämnar spår efter dig, d.v.s. det finns möjlighet att se vilka sidor som besökts, av vem och när. Det är inte tillåtet att använda Internet för nedladdning av filer i olika format för privat bruk (spel, musik, filmer m.m.). att titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) eller har anknytning till kriminell verksamhet. Undantag kan medges av din chef för specifika uppdrag. Detta ska ske skriftligen. Internet på arbetstid Medarbetare ska avhålla sig från att utnyttja Internet för surfning som inte har koppling till eller på annat sätt är relaterat till arbetet. I vår kommun använder vi ett verktyg som kallas Coachning, vilket innebär att om du är på väg in på en sida som arbetsgivaren har bedömt inte har någon koppling till ditt arbete, se punkterna under rubriken Det är inte tillåtet, kommer det upp en varningstext som talar om för dig att du inte bör gå vidare. Om du trots varningen väljer att gå vidare, kan detta leda till arbetsrättsliga åtgärder. Bloggar och andra sociala medier. Även om du bloggar i egenskap av privatperson är du fortfarande ambassadör för den kommun du arbetar i. Om du ger uttryck för eventuella åsikter på en blogg måste du samtidigt tala om att det är din privata åsikt. Tänk på att inte uttrycka dig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande av t.ex kollegor eller andra grupper/individer. Har du skrivit på ett sekretessavtal och förbundit dig att inte prata om jobbet, då får du inte heller blogga om det, detsamma gäller för sociala medier (Facebook, Twitter m.m). De regler som gäller för anställningen, t.ex anställningsavtal, kollektivavtal, sekretessavtal och lagstiftning gäller även på webben. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 7

10 Virus och annat onormalt Allmänt Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i ITsystemet ska du: Notera när du senast var inne i IT-systemet Notera när du upptäckte intrånget Omedelbart anmäla dina misstankar till antingen din chef, systemförvaltare eller informationssäkerhetssamordnaren Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har påverkats Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till systemförvaltaren eller din närmaste chef. Virus Kommunerna har program för viruskontroll men kan ändå drabbas av effekter av s.k. skadlig kod. Om du misstänker att din dator innehåller virus eller annat onormalt ska du: Dra ut nätverkskabeln, men låta datorn vara på Omedelbart anmäla förhållandet till endera informationssäkerhetssamordnaren, ITenheten eller till din chef. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post. Om du får ett e-post med virusvarning, eller din dator varnar för virus, kontakta IT-enheten. Vidarebefordra inte eventuell e-post till någon annan innan du har pratat med IT-enheten. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 8

11 8 Avslutning av anställning När du avslutar din anställning eller byter arbetsuppgifter Du ansvarar för att rådgöra med din chef om vad som skall sparas. Notera att allt material du framställt är arbetsgivarens egendom och får inte avlägsnas eller raderas utan chefs godkännande. Din chef ansvarar för att de behörigheter du fått i kommunens IT-system tas bort genom att meddela IT-enheten. 9 Efterlevnad av instruktionen För att bibehålla informationssäkerheten är det viktigt att: Du har fått grundläggande information om informationssäkerhetsinstruktion Användare Du minst en gång per år på ett APT får en genomgång av informationssäkerhetsinstruktion Användare Varje förvaltningschef ska säkerställa att samtliga medarbetare inom förvaltningen erhåller nödvändig information om informationssäkerheten. Tänk på att arbetsgivaren har rätt att när som helst kontrollera att reglerna i detta dokument efterlevs med hjälp av loggar eller på annat sätt. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 9

12 Bilaga 1 Klassningsmodell Säkerhetsaspekt Kravnivå Sekretess (konfidentialitet) Riktighet Tillgänglighet Mycket hög nivå Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som ska vara åtkomlig inom högst 2 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Hög nivå Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som inte behöver vara åtkomlig inom 2 timmar, men inom högst 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Basnivå Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som inte behöver vara åtkomlig inom 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 10

13 Bilaga 2 Organisations och rollfördelning Det övergripande ansvaret för kommunens informationssystem vilar på respektive nämnd/styrelse och ytterst kommunstyrelsen. Nedan följer kortfattad beskrivning av rollerna inom informationssäkerheten. Dessa beskrivs mer detaljerat i informationssäkerhetsinstruktionen Förvaltning. Systemägare Systemägare är i regel förvaltningschef och har det övergripande ansvaret att informationssystemet förvaltas på för verksamheten bästa sätt. Systemägaren beslutar om nyanskaffning, vidareutveckling och avveckling. Systemförvaltare Systemförvaltare är den som har ansvaret för den dagliga användningen av informationssystem. Systemförvaltare samverkar med systemadministratören för att säkerhetsställa en säker och rationell drift av systemet. IT-chef IT-chefen har det övergripande ansvaret för att ett systems tekniska delar fungerar. IT-chefen samverkar med systemägare vad avser drift och resurstilldelning för ett informationssystem. Systemadministratören Systemadministratören har den tekniska kompetensen. Systemadministratören ansvarar tillsammans med systemförvaltare för att den dagliga driften upprätthålls. Informationssäkerhetssamordnaren Informationssäkerhetssamordnaren är ansvarig för att samordna säkerhetsarbetet inom kommunen. Informationssäkerhetssamordningsgrupp Informationssäkerhetssamordningsgruppen har till uppgift att samordna nyanskaffningar, uppgraderingar, utveckling, prioritering m.m.gällande IT-system. Gruppen skall se till verksamhetsnyttan av föreslagna ändringar och verka för att denna utvecklas. En viktig del av gruppens arbete är samordning och utveckling över förvaltningsgränser. Styrgrupper Systemägaren utser vid behov en styrgrupp för sitt IT-system. Styrgruppen fungerar som en rådgivande och stödjande funktion till systemägaren och systemansvarig i frågor som rör systemförvaltningen och håller sig informerade om systemets funktionalitet gentemot verksamheten. Användare Varje användare ansvarar för att meddela eventuella fel, brister, krav och önskemål till systemförvaltare. Det är viktigt att systemförvaltare får kännedom om upplevda problem, brister etc. för att de ska kunna åtgärdas. Varje enskild medarbetare har även ansvaret att påtala det egna behovet av utbildning. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 11

14 Bilaga 3 Checklista informationssäkerhetsinstruktion Användare 1. Informationssäkerheten rör inte enbart det som finns digitalt utan också information som jag skriver ut på papper eller på annat medium 2. När jag hanterar- och lagrar information gör jag det efter kommunens bestämmelser 3. Jag är ansvarig för att den information jag hanterar inte når obehöriga 4. Då jag upptäcker att informationen inte hanteras efter kommunens anvisningar rapporterar jag det till min chef 5. Jag låser (Ctrl+Alt+Delete, välj Lås datorn) alltid min dator när jag lämnar den utan uppsikt. Om flera använder samma dator loggar jag ur. 6. Om min dator eller program inte fungerar som det brukar kontaktar jag IT enheten 7. Jag är medveten om att jag representerar Orsa kommun då jag surfar på Internet 8. Min e-post är offentlig och ska hanteras dagligen. 9. Om jag misstänker virus så ska jag inte stänga av min dator utan kontakta IT Enheten via telefon eller besök. 10. Jag ska alltid hantera mina lösenord så att ingen utomstående får tillgång till dem. 11. Styrdokument för informationssäkerhetsarbetet finns på intranätet under dokument. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 12

15 Bilaga 4 Kvittens medarbetare Informationssäkerhetsinstruktion Information är en viktig tillgång för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare (användare). Varje användare har en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. Därför har kommunerna gemensamt tagit fram en informationssäkerhetsinstruktion för användare. Den är del av Mora, Orsa och Älvdalens kommuners IT-verksamhet. Instruktionen gäller samtliga användare av kommunernas informationssystem. Instruktionen redovisar vilka krav som ställs på en användare för att upprätthålla god säkerhet. Det är viktigt att du som medarbetare (användare) tar del av och förstår innehållet i informationssäkerhetsinstruktionen. Jag har tagit del av informationssäkerhetsinstruktionen för användare och är medveten om vilka skyldigheter jag som medarbetare har: Arbetsplats: Personnummer: Namn: Underskrift:... Datum: Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 13

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Grundläggande Informationssäkerhet

Grundläggande Informationssäkerhet Grundläggande Informationssäkerhet Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 1 Grundläggande informationssäkerhet I detta dokument behandlas främst den information

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun.

Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser för personal. Fastställd av kommunstyrelsen 124/2003 Innehåll 1. Allmänna villkor 1.1 Allmänt

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer