Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner"

Transkript

1 Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Klassning och hantering av information Användarens ansvar Behörighet och lösenord Din arbetsplats E-post Internet Virus och annat onormalt Avslutning av anställning Efterlevnad av instruktionen... 9 Bilaga 1 Klassningsmodell Bilaga 2 Organisations och rollfördelning Bilaga 3 Checklista informationssäkerhetsinstruktion Användare Bilaga 4 Blankett kvittens medarbetare Fastställd i Orsa kommun Instruktionen kontrollerades senast: - Instruktionen reviderades senast: - Ansvarig för dokumentet är respektive kommuns personalchef Informationssäkerhetsinstruktion gemensam

3 1 Inledning Denna informationssäkerhetsinstruktion Användare är en del av Mora, Orsa och Älvdalens kommuners IT-verksamhet. Instruktionen gäller samtliga användare av kommunernas informationssystem. Instruktionen redovisar vilka krav som ställs på en användare för att upprätthålla god säkerhet. Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är Informationssäkerhetspolicyn samt de tre informationssäkerhetsinstruktionerna Förvaltning, Kontinuitet & Drift och Användare. Information är en viktig tillgång för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare (användare). Varje användare har en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. Information till dig som anställd Förvaltningschef (motsvarande) är ansvarig för att information om informationssäkerhetsområdet ges till medarbetarna. Informationen ska omfatta: Informationssäkerhetens betydelse för verksamheten Innehållet i kommunens Informationssäkerhetspolicy Instruktioner som speciellt berör den egna arbetsuppgiften Extraordinära händelser Vid större oplanerade (extraordinära händelser) IT-relaterade händelser tillämpas kommunens beredskapsplan, som finns tillgänglig hos kommunens Säkerhetssamordnare. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 1

4 2 Klassning och hantering av information Informationshantering Det övergripande målet för säkerhet kring informationshantering är att Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska behandla information på ett tydligt, korrekt, säkert och relevant sätt kunna leverera och hämta information vid rätt tidpunkt uppnå och upprätthålla en god informationssäkerhet säkerställa att användare enbart har tillgång till den information som behövs för att fullgöra aktuella arbetsuppgifter Alla allmänna handlingar som inkommer till kommunen skall registreras, diarieföras och arkiveras i enlighet med de instruktioner som finns i författningar, reglementen, instruktioner m.m. Användaren är personligen ansvarig för säkerheten i sin hantering av information i alla dess former. Därför skall användare känna till de regler som gäller kring informationshanteringen, t.ex. krav på informationens korrekthet och att sekretesskyddad information är säkrad mot insyn. Klassning av information Information inom Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska klassas utifrån klassningsmodell: Sekretess: Riktighet: Tillgänglighet: Att informationen skyddas från obehörig insyn Att informationen inte ändras på ett obehörigt sätt Att informationen finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle Tas information ut ur något av kommunens system och lagras på andra media, eller används i ett annat sammanhang, måste den klassas där den används och hanteras därefter. Orsa kommuns klassningsmodell framgår av bilaga 1. Lagring av information Den information du lagrar på kommunens gemensamma utrymmen säkerhetskopieras automatiskt varje natt, även din arbetskatalog. Du kan välja att lagra på enheterna H: eller G: H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsmaterial. G: (Gemensam katalog) är en enhet för lagring av information som alla medarbetare i verksamheten/förvaltningen har tillgång till. Om du lagrar information på andra media (t.ex. USB minnen) än H eller W: Får det aldrig innehålla konfidentiella eller känsliga uppgifter Du är själv ansvarig för säkerhetskopiering Tänk på att informationen kan försvinna vid stöld eller tekniska fel När du lagrar information på din lokala hårddisk (C:) riskerar du att förlora information som inte kan återskapas till rimliga kostnader, vid t.ex. en diskkrasch. Undvik därför detta. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 2

5 3 Användarens ansvar Som användare skall du veta: Vilket ansvar du har Vilka system du är behörig att använda Hur du ska agera vid incidenter/onormala händelser Var du kan få hjälp Kommunens allmänna informationssäkerhetsbestämmelser Hur du får använda Internet och e-post Varje användare ansvarar för att meddela eventuella fel, brister, krav och önskemål till respektive systemförvaltare. Det är viktigt att berörd systemförvaltare får information om upplevda problem, brister etc. för att de ska kunna åtgärdas. Varje enskild medarbetare har även ansvaret att påtala det egna behovet av utbildning. Mer detaljerad beskrivning av användarens och övriga roller i bilaga 2. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 3

6 4 Behörighet och lösenord Behörighet För att du ska få behörighet till IT-system och nätverk krävs att: Din närmaste chef lämnar en skriftlig beställning till systemägare och IT-enheten Du har kvitterat din behörighet skriftligen från din närmaste chef IT-enheten respektive systemförvaltare registrerar din behörighet Du får dels en användaridentitet, dels ett lösenord. Du ansvarar för att följa de regler som kopplas till behörigheten. Inloggning Innan du loggar in i nätverket för första gången får du ett lösenord av IT-enheten. Lösenordet ska du byta till ett personligt lösenord efter första inloggningen. Motsvarande gäller för enskilda informationssystem som kräver lösenord för åtkomst. Lösenord för systemet får du av respektive systemförvaltare. Lösenord är strängt personliga och ska hanteras därefter, d.v.s. inte lämnas ut eller skrivas ner på synlig plats. Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. De loggningsfunktioner som finns i systemen används för att spåra obehörig åtkomst. Detta för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar. Ta kontakt med IT-enheten eller berörd systemförvaltare för att få ett nytt engångslösenord om du glömt ditt lösenord eller om ditt konto blivit spärrat. Val av lösenord För lösenord gäller att det ska bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken inte återanvändas vara utformade så att det inte kan kopplas till dig som person Byte av lösenord är aktuellt en dialogruta visas på skärmen när det är dags att byta i det interna nätverket för enskilda system efter ett visst tidsintervall som bestäms av respektive systemägare omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det om du, p.g.a. särskilda omständigheter som har godkänts av din chef, har lämnat ut ditt lösenord Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 4

7 5 Din arbetsplats Utrustning För den IT-utrustning som du förfogar över gäller att: All installation och konfiguration får endast utföras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd person Fysiska ingrepp ( öppna burken ) får endast utföras av IT-enheten Fel ska omgående anmälas till IT-enheten Endast kommunens utrustning får användas för arbete inom ramen för ditt arbete om ej annat överenskommits skriftligen med din chef Bärbara datorer ska förvaras inlåsta när du går för dagen Programvaror Programvaror ska godkännas och installeras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd person. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför dess verksamhet. Om du är i behov av ytterligare programvaror eller hårdvara ska du anmäla det till din närmaste chef som ska göra en skriftlig beställning. Service på eller kassering av utrustning Vid service på din utrustning (om den ska lämnas bort) ska känslig information tas bort. Utrustning som ska kasseras ska rensas från all information. Rådgör med din chef om du är osäker. Om du lämnar arbetsplatsen Vid tillfällen när du inte har uppsikt över arbetsstationen ska du tillfälligt låsa arbetsstationen med kortkommandot: CTRL+ALT+DEL, välj Lås datorn. Stäng av datorn när du går hem för dagen. Distansarbete och mobil datoranvändning Systemägaren beslutar om ett visst IT-systems information ska få bearbetas på distans med stationär eller bärbar utrustning. Ett avtal ska upprättas med aktuell användare. Avtalet ska reglera vad som tillåts vid distansarbete. Arbete på distans kan utgöra en säkerhetsrisk och tänk därför på att du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den utrustningen. All utrusning ska vara godkänd, installerad och registrerad av IT-enheten. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 5

8 6 E-post Användningen av e-postsystemet ska vara förenligt med kommunens verksamhet. E-post får nyttjas för privat bruk under förutsättning att det inte inverkar menligt på ordinarie arbetsuppgifter. Det är inte tillåtet att skicka e-post eller på annat sätt delta i utbytande av information som kan skada kommunens anseende eller ekonomi skicka massutskick som inte är arbetsmaterial, kedjebrev, musik, filmer eller exekverbara filer. Du bör heller inte öppna och spara liknande e-post om du får något sådant. skicka sekretesskyddad information per e-post använda automatisk vidarekoppling av kommunens mailsystem till externa e-post system vidarebefordra e-post från andra mailsystem (exempelvis föregående arbete eller privata) till kommunens mailsystem Du ansvarar för att läsa e-posten varje arbetsdag. Det är samma regler för e-post som för vanliga brev när det gäller diarieföring. Ett e-postmeddelande som har kommit in till en befattningshavare i dennes e-postbrevlåda hos kommunen är en allmän handling. Att befattningshavaren, när meddelandet kommer in, är frånvarande p.g.a. semester eller av något annat skäl saknar betydelse för bedömningen av om meddelandet skall anses utgöra en allmän handling. Vid frånvaro ansvarar Du för att tillse att en kollega i tjänst har åtkomst till din e-post aktivera frånvarohanteraren och ange när du återkommer samt vem som kan kontaktas i stället för dig Det finns möjligheter i e-post programmet att få behörighet att se annans e-post. Varje förvaltning ska upprätta rutiner gällande vem som har ansvaret för att din e-post läses när du inte själv kan göra det (sjukdom, semester, tjänsteresa etc.) Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 6

9 7 Internet Användningen av Internet ska vara förenligt med kommunens verksamhet. Internet får nyttjas för privat bruk under förutsättning att det inte inverkar negativt på ditt arbete. Tänk på att när du surfar på Internet representerar du Orsa kommun och lämnar spår efter dig, d.v.s. det finns möjlighet att se vilka sidor som besökts, av vem och när. Det är inte tillåtet att använda Internet för nedladdning av filer i olika format för privat bruk (spel, musik, filmer m.m.). att titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) eller har anknytning till kriminell verksamhet. Undantag kan medges av din chef för specifika uppdrag. Detta ska ske skriftligen. Internet på arbetstid Medarbetare ska avhålla sig från att utnyttja Internet för surfning som inte har koppling till eller på annat sätt är relaterat till arbetet. I vår kommun använder vi ett verktyg som kallas Coachning, vilket innebär att om du är på väg in på en sida som arbetsgivaren har bedömt inte har någon koppling till ditt arbete, se punkterna under rubriken Det är inte tillåtet, kommer det upp en varningstext som talar om för dig att du inte bör gå vidare. Om du trots varningen väljer att gå vidare, kan detta leda till arbetsrättsliga åtgärder. Bloggar och andra sociala medier. Även om du bloggar i egenskap av privatperson är du fortfarande ambassadör för den kommun du arbetar i. Om du ger uttryck för eventuella åsikter på en blogg måste du samtidigt tala om att det är din privata åsikt. Tänk på att inte uttrycka dig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande av t.ex kollegor eller andra grupper/individer. Har du skrivit på ett sekretessavtal och förbundit dig att inte prata om jobbet, då får du inte heller blogga om det, detsamma gäller för sociala medier (Facebook, Twitter m.m). De regler som gäller för anställningen, t.ex anställningsavtal, kollektivavtal, sekretessavtal och lagstiftning gäller även på webben. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 7

10 Virus och annat onormalt Allmänt Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i ITsystemet ska du: Notera när du senast var inne i IT-systemet Notera när du upptäckte intrånget Omedelbart anmäla dina misstankar till antingen din chef, systemförvaltare eller informationssäkerhetssamordnaren Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har påverkats Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till systemförvaltaren eller din närmaste chef. Virus Kommunerna har program för viruskontroll men kan ändå drabbas av effekter av s.k. skadlig kod. Om du misstänker att din dator innehåller virus eller annat onormalt ska du: Dra ut nätverkskabeln, men låta datorn vara på Omedelbart anmäla förhållandet till endera informationssäkerhetssamordnaren, ITenheten eller till din chef. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post. Om du får ett e-post med virusvarning, eller din dator varnar för virus, kontakta IT-enheten. Vidarebefordra inte eventuell e-post till någon annan innan du har pratat med IT-enheten. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 8

11 8 Avslutning av anställning När du avslutar din anställning eller byter arbetsuppgifter Du ansvarar för att rådgöra med din chef om vad som skall sparas. Notera att allt material du framställt är arbetsgivarens egendom och får inte avlägsnas eller raderas utan chefs godkännande. Din chef ansvarar för att de behörigheter du fått i kommunens IT-system tas bort genom att meddela IT-enheten. 9 Efterlevnad av instruktionen För att bibehålla informationssäkerheten är det viktigt att: Du har fått grundläggande information om informationssäkerhetsinstruktion Användare Du minst en gång per år på ett APT får en genomgång av informationssäkerhetsinstruktion Användare Varje förvaltningschef ska säkerställa att samtliga medarbetare inom förvaltningen erhåller nödvändig information om informationssäkerheten. Tänk på att arbetsgivaren har rätt att när som helst kontrollera att reglerna i detta dokument efterlevs med hjälp av loggar eller på annat sätt. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 9

12 Bilaga 1 Klassningsmodell Säkerhetsaspekt Kravnivå Sekretess (konfidentialitet) Riktighet Tillgänglighet Mycket hög nivå Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som ska vara åtkomlig inom högst 2 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Hög nivå Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som inte behöver vara åtkomlig inom 2 timmar, men inom högst 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Basnivå Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som inte behöver vara åtkomlig inom 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 10

13 Bilaga 2 Organisations och rollfördelning Det övergripande ansvaret för kommunens informationssystem vilar på respektive nämnd/styrelse och ytterst kommunstyrelsen. Nedan följer kortfattad beskrivning av rollerna inom informationssäkerheten. Dessa beskrivs mer detaljerat i informationssäkerhetsinstruktionen Förvaltning. Systemägare Systemägare är i regel förvaltningschef och har det övergripande ansvaret att informationssystemet förvaltas på för verksamheten bästa sätt. Systemägaren beslutar om nyanskaffning, vidareutveckling och avveckling. Systemförvaltare Systemförvaltare är den som har ansvaret för den dagliga användningen av informationssystem. Systemförvaltare samverkar med systemadministratören för att säkerhetsställa en säker och rationell drift av systemet. IT-chef IT-chefen har det övergripande ansvaret för att ett systems tekniska delar fungerar. IT-chefen samverkar med systemägare vad avser drift och resurstilldelning för ett informationssystem. Systemadministratören Systemadministratören har den tekniska kompetensen. Systemadministratören ansvarar tillsammans med systemförvaltare för att den dagliga driften upprätthålls. Informationssäkerhetssamordnaren Informationssäkerhetssamordnaren är ansvarig för att samordna säkerhetsarbetet inom kommunen. Informationssäkerhetssamordningsgrupp Informationssäkerhetssamordningsgruppen har till uppgift att samordna nyanskaffningar, uppgraderingar, utveckling, prioritering m.m.gällande IT-system. Gruppen skall se till verksamhetsnyttan av föreslagna ändringar och verka för att denna utvecklas. En viktig del av gruppens arbete är samordning och utveckling över förvaltningsgränser. Styrgrupper Systemägaren utser vid behov en styrgrupp för sitt IT-system. Styrgruppen fungerar som en rådgivande och stödjande funktion till systemägaren och systemansvarig i frågor som rör systemförvaltningen och håller sig informerade om systemets funktionalitet gentemot verksamheten. Användare Varje användare ansvarar för att meddela eventuella fel, brister, krav och önskemål till systemförvaltare. Det är viktigt att systemförvaltare får kännedom om upplevda problem, brister etc. för att de ska kunna åtgärdas. Varje enskild medarbetare har även ansvaret att påtala det egna behovet av utbildning. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 11

14 Bilaga 3 Checklista informationssäkerhetsinstruktion Användare 1. Informationssäkerheten rör inte enbart det som finns digitalt utan också information som jag skriver ut på papper eller på annat medium 2. När jag hanterar- och lagrar information gör jag det efter kommunens bestämmelser 3. Jag är ansvarig för att den information jag hanterar inte når obehöriga 4. Då jag upptäcker att informationen inte hanteras efter kommunens anvisningar rapporterar jag det till min chef 5. Jag låser (Ctrl+Alt+Delete, välj Lås datorn) alltid min dator när jag lämnar den utan uppsikt. Om flera använder samma dator loggar jag ur. 6. Om min dator eller program inte fungerar som det brukar kontaktar jag IT enheten 7. Jag är medveten om att jag representerar Orsa kommun då jag surfar på Internet 8. Min e-post är offentlig och ska hanteras dagligen. 9. Om jag misstänker virus så ska jag inte stänga av min dator utan kontakta IT Enheten via telefon eller besök. 10. Jag ska alltid hantera mina lösenord så att ingen utomstående får tillgång till dem. 11. Styrdokument för informationssäkerhetsarbetet finns på intranätet under dokument. Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 12

15 Bilaga 4 Kvittens medarbetare Informationssäkerhetsinstruktion Information är en viktig tillgång för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare (användare). Varje användare har en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. Därför har kommunerna gemensamt tagit fram en informationssäkerhetsinstruktion för användare. Den är del av Mora, Orsa och Älvdalens kommuners IT-verksamhet. Instruktionen gäller samtliga användare av kommunernas informationssystem. Instruktionen redovisar vilka krav som ställs på en användare för att upprätthålla god säkerhet. Det är viktigt att du som medarbetare (användare) tar del av och förstår innehållet i informationssäkerhetsinstruktionen. Jag har tagit del av informationssäkerhetsinstruktionen för användare och är medveten om vilka skyldigheter jag som medarbetare har: Arbetsplats: Personnummer: Namn: Underskrift:... Datum: Informationssäkerhetsinstruktion gemensam 13

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20160516 Ersätter: 20130317 Dnr: 2016/00024 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)

Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga) Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen 2012-08-13 KS 118-2012/1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: 0586-481 21 E-post: malin.larsson@degerfors.se Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Författningssamling i Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Beslutad av kommundirektören 2013-05-08 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Informationssäkerhetsinstruktioner

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare... 4 2.2 IT-chef...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Användarinstruktion v 1.6

Användarinstruktion v 1.6 för användare, medarbetare och förtroendevalda 20130311 Användarinstruktion v 1.6 för användare, medarbetare och förtroendevalda - en sammanfattning. Eskilstuna kommun behöver stärka skyddet kring den

Läs mer

Anvisning Gemensamma konton GIT

Anvisning Gemensamma konton GIT 1.1 Fastställd 1(5) 20141023 Anvisning Gemensamma konton GIT Beslutad: Datum: Beslutad: Datum: Underskrift säkerhetsdirektör VGR Underskrift objektägare IT arbetsplats 1.1 Fastställd 2(5) 20141023 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy EDA KOMMUN nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål... 2 3 Organisation, roller

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND...1 2 INLOGGNING...1 3 HANTERING AV INFORMATION...3 4 INTERNET...3

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet

1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet 1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet 2 (7) Innehållsförteckning ALLMÄNT OM BITS-KONCEPTET... 3 CENTRALA BEGREPP... 3 BITS-KONCEPTETS PRODUKTER... 3 KOPPLING TILL ISO 27000... 4 ARBETSGÅNG ENLIGT BITS-KONCEPTET...

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer