Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare"

Transkript

1 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören

2 Sid 2 (9) 1 Inledning Medarbetarens ansvar Åtkomst till information i nätverk och IT-system Behörighet Inloggning Lösenord Låsning av arbetsstation/utloggning Hantering av information Allmän handling och sekretess Personuppgift Restriktiv spridning Säkerställande av digital information Säkerställande av pappersburen information Utrustning Kommunens nätverk Arbete utanför ordinarie arbetsplats Kringutrustning med mellanlagring Internet och kommunikation Incidenter, datavirus Incidenter dokument Incidenter i IT-system Datavirus När du slutar din anställning... 9

3 Sid 3 (9) 1 Inledning Denna instruktion, vänder sig till samtliga medarbetare d v s anställda samt förtroendevalda och samarbetspartner som använder Upplands-Bro kommuns datorer och nätverk. För elever finns en särskild instruktion. Instruktionen innehåller regler och riktlinjer för hantering av information inom kommunen. Den avser all information som hanteras inom kommunen oavsett, vilket media som är databärare. Det innebär att information ska hanteras enligt tillämpliga delar i denna instruktion, om den finns i ett IT-nätverk, IT-system, på server, hårddisk, diskett, cd, dvd motsvarande eller om den finns nedskriven, tryckt på papper e dyl. Detsamma gäller information i form av bild eller ljud. 2 Medarbetarens ansvar En grundläggande princip är att varje medarbetare ska ha tillgång till den information som denne behöver för de egna arbetsuppgifterna, oavsett media. Inom vissa arbetsområden finns det restriktioner kring åtkomsten till uppgifter, exempelvis personuppgifter. Sådana restriktioner gäller inom flera kommunala verksamheter såsom socialtjänst, skola m fl. Reglering av åtkomst och hand havande finns bl. a i olika lagar och förordningar. För att tydliggöra var gränserna går för enskilda arbetsområden är verksamheten organiserad i olika myndigheter och inom dem i olika arbetsområden (enheter). Därtill hålls, inom varje arbetsområde, information av känslig natur förvarad enligt särskilda rutiner för att ges ett gott skydd. Inom IT-nätverk och enskilda IT-system skyddas informationen mot obehörig åtkomst med tekniska skyddsåtgärder som t ex behörighetssystem. Skyddsåtgärderna av organisatorisk och teknisk natur är till för att tydliggöra, säkerställa och underlätta skyddet av information. Som medarbetare har du del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. För att du ska kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig ska du känna till: vilket ansvar du har, följa de regler som anges i denna instruktion, vad du ska göra vid incidenter, var du kan få stöd och hjälp. Rätten att som medarbetare ta del av information är således begränsad till det som hör till arbetsuppgifterna. Ansvaret för att inte obehörigen befatta sig med uppgifter ligger, oavsett skyddsåtgärder, slutligen på den enskilde medarbetaren. Relaterat till medarbetarens ansvar är också det s.k. meddelarskyddet. Det står varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Vid ett sådant utlämnande finns det ett skydd enligt Tryckfrihetsförordningen. Det innebär att enskilda personer eller (i regel) myndigheter inte annat än under vissa omständigheter får forska efter personens namn. Det är om omständigheterna inte föreligger straffbart att lämna ut namnet, om personen vill eller kan antas vilja vara anonym.

4 Sid 4 (9) 3 Åtkomst till information i nätverk och IT-system 3.1 Behörighet Kommunens nätverk och IT-system är utrustade med behörighetskontrollsystem för att säkerställa att det endast är behöriga användare som kommer åt information. För att bli behörig användare krävs din chefs godkännande. Sedan ansvarar du för att följa de regler som kopplas till behörigheten. För att få behörighet krävs att: 1. Chefen beslutar om och beställer behörighet till nätverk och de system som dina arbetsuppgifter kräver. 2. Driftleverantören lägger in din behörighet till nätverk och systemförvaltarna till respektive system, efter beställning. 3. Därefter får du: en användaridentitet ett lösenord till vardera nätverket och respektive system. 3.2 Inloggning Första gången loggar du in i ett nätverk görs det med ditt unika initiala lösenord som måste bytas ut innan du ges tillgång till nätverket. Detta lösenord kan du således bara använda för att komma in i ett nätverk för att byta till ditt eget personliga lösenord som ingen annan känner till. För att få tillgång till de system du givits behörighet till ska du använda de lösenord du fått för dem. I vissa fall tilldelas du initiala lösenord för enskilda system som du måste byta ut. I andra fall får du ett lösenord som du kan byta frivilligt. För att de ska bli säkra och skydda din användning av nätverk och system är det viktigt att bara du själv känner till lösenorden. Lösenorden är strängt personliga och skall hanteras därefter. Du skall därför: aldrig låta en annan person nyttja ditt användarnamn och lösenord. Du är personligen ansvarig för det som sker i ditt namn, skydda lösenorden väl, omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon känner till det, För nätverk gäller dessutom att: alltid när så är möjligt byta ut det första lösenord du får mot ett personligt sådant, lösenord skall bytas var 90:e dag. För applikationssystemen kan andra regler gälla. Det är medarbetarens ansvar att följa reglerna i respektive system. I den mån inga tvingande regler finns om lösenordsbyte i ett visst system har medarbetaren ett ansvar att byta efter förnuft. 3.3 Lösenord När du byter dina initiala lösenord eller därefter regelbundet byter lösenord är det viktigt att de utformas så att en obehörig inte kan gissa sig till dem. För att skapa starka lösenord ska du tänka på att - lösenordet inte får vara knutet till personlig information, som t ex namn,

5 Sid 5 (9) personnummer eller telefonnummer, - lösenordet inte får vara en vanlig teckenkombination, ett ord eller en vanlig kombination av ord som finns i ordböcker eller används i dagligt språkbruk, oberoende av språk, - lösenordet inte får vara ett ord som är skrivet baklänges, - inte använda samma lösenord i kommunens verksamhet som du använder i andra sammanhang, - lösenord inte bör skrivas ned. En anteckning om lösenordet ska behandlas som en värdehandling. För nätverk gäller dessutom att: - blanda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken, - använda minst åtta tecken, - du får inte återanvända något av de 13 senaste lösenorden som du tidigare använt. - För applikationssystemen kan andra regler gälla för längd och sammansättning av lösenord. Du är skyldig att följa reglerna för respektive system. Om du glömmer ditt lösenord och försöker att logga in till nätverk med ett felaktigt lösenord kommer nätverket att låsas för din behörighet efter tre felaktiga försök. På samma sätt låses din behörighet om du varit borta från arbetet (tjänst-, sjuk-, föräldraledig etc.) och inte loggat in under mer än 90 dagar. Om detta inträffar vänder du dig till Servicedesk. Du kommer efter identifiering att få ett nytt lösenord. 3.4 Låsning av arbetsstation/utloggning För att skydda information mot obehörig åtkomst när du glömmer att logga ut nyttjas obligatorisk automatisk skärmsläckare med lösenord. Den släcker ned skärmbilden efter 10 minuters inaktivitet. Den aktiva sessionen ligger emellertid kvar och du kan börja arbeta igen på samma ställe som du lämnade genom att identifiera dig med ditt lösenord. En inloggad dator som lämnas obevakad kan användas av någon obehörig och utgör därmed en stor säkerhetsrisk. Det är den som är inloggad som har ansvar för vad som görs på datorn. Därför ska du alltid aktivt logga ut dig som användare när du lämnar arbetsplatsen för en längre stund eller går hem för dagen. Dessutom gör du både kommunen och miljön en tjänst genom att spara energi. Om du delar arbetsstation med andra användare ska du logga ut när du lämnar arbetsstationen. 4 Hantering av information 4.1 Allmän handling och sekretess All information inom den kommunala verksamheten styrs av samma regler om offentlighet, sekretess, förvaltning och arkivering. Reglerna avser främst den information som betecknas som allmän handling i verksamheten och är inkommen eller upprättad och förvarad hos kommunen. Reglerna gäller oavsett vilket media som en allmän handling lagras på. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. I bestämmelserna finns också angivet vilken information som inte utgör allmän handling. Du ska därför - när en allmän handling inkommit eller upprättats hos kommunen se till att den registreras utan dröjsmål. När det gäller pappersbaserade handlingar ska de omgående

6 Sid 6 (9) lämnas till registrator för vidare beslut. När det gäller handlingar som inkommer elektroniskt så ska de hanteras enligt samma regler, se vidare Regler och riktlinjer för e-postanvändning i Upplands-Bro Kommun. - när handling inkommit via något annat media såsom cd, dvd, sms, mms eller liknande ska du behandla informationen på samma sätt som om den vore pappersburen. Det är innehållet som avgör diarieföringen, inte mediet. 4.2 Personuppgift Personuppgifter är integritetskänsliga och behandling av sådana ska hanteras varsamt i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Med behandling menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en dators hjälp eller inte. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring och bearbetning, helt eller delvis automatiserad. I personuppgiftslagen regleras under vilka förutsättningar det är tillåtet att behandla personuppgifter. Utgångspunkten är att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas d v s att den registrerade har lämnat sitt samtycke. Från den regeln finns det dock omfattande undantag. En viktig del i integritetsskyddet är således att den registrerade informeras om de behandlingar av personuppgifter som utförs. Inom Upplands-Bro kommun ligger personuppgiftsansvaret hos respektive nämnd/myndighet som har utsett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. - Om du (informationsägare) i arbetet överväger behandling av personuppgifter ska kontakt omgående tas med personuppgiftsombudet som ger råd för fortsatt hantering. 4.3 Restriktiv spridning Inom vissa verksamhetsområden kan det förekomma känslig information enligt avsnitt 4.1 och 4.2 ovan. Sådan känslig information ska hanteras restriktivt och om inte annat krävs endast muntligen delges behöriga personer. Undvik att diskutera sådan information där obehöriga kan höra vad som sägs, t ex i pausrum, allmänna kommunikationer eller i övrigt på allmän plats. Tänk också på att information som inte faller under någon särskild lagstiftning kan uppfattas som känslig av både den som avses och de som lyssnar. Var därför i sådana fall restriktiv med att diskutera yrkesfrågor på allmän plats. 4.4 Säkerställande av digital information Information utgör en viktig resurs för kommunen och ska därför skyddas genom säkerhetskopiering så att den inte förvanskas eller förstörs. De gemensamma G och H katalogerna säkerhetskopieras genom en central lösning. Arbetar du med en: - tunn klient behöver du inte tänka på säkerhetskopiering. - egen arbetsstation får du inte lagra information på hårddisk eller annat lokalt media. Du ska vid arbete på egen arbetsstation se till att dina data lagras centralt via nätverket. - bärbar dator eller annan fristående utrustning så ligger ansvaret på dig att regelbundet ta säkerhetskopior på cd, dvd, fickminne etc. Informationen ska sedan så snart som möjligt föras över till kommunens centrala lagringsmedia.

7 Sid 7 (9) 4.5 Säkerställande av pappersburen information Papper är informationsbärare för en stor del av den information som finns inom den kommunala verksamheten. De tekniska/fysiska skyddsmekanismerna för denna typ av databärare är inte lika påtagliga som tekniken i IT-nätverk och IT-system. Det är emellertid samma regelverk som gäller för informationshanteringen i de båda fallen. Det är därför viktigt att pappersdokument ges ett skydd i paritet med regelverken för det informationsinnehåll de bär. Det innebär att allmänna handlingar ska registreras i diariet. Känslig information ska hållas under uppsikt av ansvarig tjänsteman och när så inte kan ske ska dokumenten vara inlåsta i säkerhetsskåp. Känslig information som skrivs ut, faxas eller liknande från utrustning i gemensamma utrymmen ska bevakas och omgående tas om hand av behörig tjänsteman. Alla handlingar ska förvaras i en god struktur, d v s pärm- eller mappsystem med register så att de är sökbara även av annan behörig tjänsteman. Vid särskilda behov ska det finnas kopior förvarade säkert på annan plats. Känsliga dokument ska hanteras med stor restriktivitet och endast om så är nödvändigt medföras utanför ordinarie arbetsplats. Vid arbete utanför ordinarie arbetsplats ska ansvarig tjänsteman vara vaksam så att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. 5 Utrustning 5.1 Kommunens nätverk Nätverken är viktiga gemensamma resurser som ger medarbetare möjlighet att lagra information, dela på skrivare och program, upprätta kommunikation m m. Störningar i nätverken får omfattande konsekvenser för verksamheten. Därför är det inte tillåtet: - att koppla in ej godkänd utrustning, - att installera program på eget initiativ på hårddisk eller server. Sådan installation får endast göras av behörig systemadministratör, - att skaffa sig utökade systemrättigheter utöver de som tilldelats. 5.2 Arbete utanför ordinarie arbetsplats Om du använder en dator för arbete utanför arbetsplatsen bör du tänka på att dessa kan utgöra en säkerhetsrisk. Tänk på att: - inte lämna sådan utrustning utan uppsikt. Om du använder kommunens dator får inga andra, såsom familjemedlemmar m.fl., än du själv använda datorn. Skälet är att en sådan dator via kommunikation är kopplad till nätverken i kommunen vilket kan ge åtkomst till viktiga interna system. Om du använder din privata dator ansvarar du för att ingen utomstående kommer åt ditt arbetsmaterial. Var noga med att den alltid loggas av när du lämnar utrustningen vid paus etc. - inte lagra sekretessbelagd, känslig eller värdefull (undersökningsresultat etc.) information på sådan utrustning om den inte är krypterad. Gör inte heller överföring av information till externt lagringsmedia som diskett, fickminne etc. om inte informationen är krypterad. Risk finns annars att obehöriga då kan ta del av den.

8 Sid 8 (9) - lagringsmedia som du använder/skapar i hemdatormiljö på disketter, cd/dvd, fickminnen mm får inte användas i organisationens nätverk förrän viruskontroll av lagringsmediet har skett. Kontrollen sker mot ett uppdaterat program i av organisationen anvisad utrustning. - för bärbara datorer (eller motsvarande) som är avsedda att anslutas mot kommunens nätverk får du själv inte installera program mm. Vänd dig till Servicedesk om du har behov av detta. 5.3 Kringutrustning med mellanlagring Utrustning som kopiatorer, telefax, handdatorer, mobiltelefoner etc mellanlagrar både inkommande och utgående information. Det gör att information kan ligga kvar i utrustningen även sedan den hämtats i form av papper eller via elektronisk överföring. Det är därför viktigt att information som inte får komma obehöriga till del inte hanteras via sådan utrustning, alternativt ska användare aktivt se till att informationen omgående raderas från utrustningen. Använd alltid säker utskrift med PIN-kod vid utskrift av känsliga dokument. 6 Internet och kommunikation Internet är en resurs som ska användas för omvärldsbevakning samt hämtning och lämnande av information. Observera att användningen av Internet i första hand ska vara arbetsrelaterad. Vid användning av Internet exponeras kommunens namn och du lämnar spår efter dig i form av kommunens IP-adress. Cookies från besökta hemsidor finns också lagrade i kommunens utrustning. Därför finns det restriktioner för vilka webbplatser som får besökas. Kommunens medarbetare får inte besöka webbplatser med olagligt innehåll eller som i övrigt strider mot kommunens värderingar, så som de uttryckts i policyer för olika områden. Det är inte tillåtet att via Internet titta, lyssna eller ladda ned material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning etc) eller har anknytning till kriminell verksamhet. Det är inte heller tillåtet att ladda ned upphovsrättsligt skyddat material genom s.k. olaglig fildelning. Kommunen förbehåller sig rätten att på aggregerad nivå följa upp kommunens internettrafik men även - i de fall misstanke finns om överträdelse av dessa begränsningar - enskilda loggar och ip- adresser. Elektronisk post, e-post, är ett smidigt, snabbt, effektivt och billigt sätt att kommunicera på. Det finns olika typer av elektroniska brevlådor; funktionsbrevlådor och individuella brevlådor. Funktionsbrevlåda är den officiella adressen till myndigheten och är inte knuten till enskild person utan till nämnd, enhet eller funktion. E-post från allmänheten ska styras till funktionsbrevlådor. På kommunens Intranät finns information om tillgängliga funktionsbrevlådor. Individuell brevlåda är en brevlåda som är knuten till en enskild person. All information som skickas med e-post eller är lagrad i gemensamma eller individuella elektroniska brevlådor styrs av samma regler om registrering, offentlighet, sekretess, arkivering etc. som gäller för traditionellt postbefordrade handlingar eller handlingar vi själva upprättar. Det är därför viktigt att varje medarbetare dagligen öppnar de e-brevlådor denne ansvarar för och hanterar e-posten enligt reglerna. Stor försiktighet ska iakttas vad gäller interna massutskick av e-post. Skicka inte meddelanden till samtliga anställda eller grupper av användare om det inte är nödvändigt. Se vidare Regler och riktlinjer för e-postanvändning i Upplands-Bro kommun.

9 Sid 9 (9) Det är tillåtet att använda sms, mms och liknande kommunikationstekniker så länge du inte förmedlar känslig information. 7 Incidenter, datavirus 7.1 Incidenter dokument Om du misstänker att dokument med känslig eller i övrigt värdefull information förkommit, förstörts eller kommit obehörig till del ska Servicedesk larmas och närmaste chef eller informationssäkerhetssamordnaren underrättas. 7.2 Incidenter i IT-system Om du misstänker att någon använt din användaridentitet eller att du varit utsatt för någon annan typ av incident ska du: notera när du senast var inne i IT-systemet notera när du upptäckte incidenten omedelbart anmäla förhållandet till Servicedesk eller informationssäkerhetssamordnaren dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka fastställa om kvaliteten på din information har påverkats. Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till Servicedesk för nätverket eller systemförvaltaren för enskilda system. 7.3 Datavirus Om du misstänker att din dator innehåller virus ska du: låta datorn vara på och dra ut nätverkskabeln eller stänga av det trådlösa nätverket, omedelbart anmäla förhållandet till informationssäkerhetssamordnaren eller Servicedesk. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post. Om du får e-post med misstänkt innehåll gör inget annat än kontakta Servicedesk eller informationssäkerhetssamordnaren. Handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner mm kan lätt bli virusbärare eftersom du kan mellanlagra information från olika datorer i dessa. Var noga med att den dator du ansluter sådan kringutrustning till har ett uppdaterat virusprogram. 8 När du slutar din anställning När du slutar din anställning ansvarar du för att: rådgöra med din chef om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas och hur det ska överlämnas. Notera att allt arbetsmaterial du framställt anses vara kommunens egendom och får inte tas med utan chefs godkännande. privat material tas bort. De behörigheter du fått för åtkomst till våra informationssystem avbeställs av din chef.

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Grundläggande Informationssäkerhet

Grundläggande Informationssäkerhet Grundläggande Informationssäkerhet Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 1 Grundläggande informationssäkerhet I detta dokument behandlas främst den information

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer