Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak"

Transkript

1 Lungcancer Pressmapp Varje år får omkring personer i Sverige lungcancer. Det är den femte vanligaste cancerformen men den som tar flest liv. År 2005 fick män och kvinnor diagnosen. Sjukdomen är fortfarande vanligast bland män men bilden håller på att förändras. Snart beräknas fler kvinnor än män komma att drabbas och lungcancer har redan passerat bröstcancer som den cancerform som kräver flest liv bland svenska kvinnor. År 2005 dog för första gången fler kvinnor i Sverige i elakartade tumörer i bronker och lungor än i bröstcancer den vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor. Totalt avled kvinnor i cancer i bronker och lunga och kvinnor i bröstcancer. I elva av Sveriges 21 län dog fler kvinnor i lungcancer än bröstcancer. Dödligheten i lungcancer bland kvinnor har följt en stadigt stigande kurva. Sedan slutet av 1980-talet har den ökat från 18 till 31 per kvinnor en ökning med 75 procent. (Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, november 2007) Kvinnor drabbas tidigare Kvinnorna får också lungcancer i snitt tio år tidigare än män. Av dem som fick lungcancer perioden i åldrarna 40 till 49 år var 224 kvinnor och 183 män och i åldrarna 50 till 59 år kvinnor mot 935 män. Därefter insjuknar fler män än kvinnor. Medianåldern för att insjukna är 69 år. (Källa: Nationellt register för lungcancer, Styrgruppen för nationella lungcancerregistret, Dödsorsaksregistret). Rökning dominerande orsak Den helt dominerande orsaken till lungcancer är rökning. Av de personer som fick lungcancer var drygt 86 procent rökare eller före detta rökare. (Källa: Nationellt register för lungcancer , Styrgruppen för nationella lungcancerregistret).

2 2 (11) Att lungcancer börjat plana ut bland männen men ökar bland kvinnorna speglar rökvanorna med en fördröjning på 20 till 40 år, den tid det kan ta att utveckla lungcancer. Bland män nådde rökningen sin kulmen under talet. Kvinnornas rökning låg i topp på 1970-talet vilket nu börjat ge utslag i statistiken för lungcancer. I åldrarna under 55 år drabbas redan i dag fler kvinnor än män. Män har också i högre grad slutat röka än kvinnor. I dag får dubbelt så många kvinnor lungcancer som för 15 år sedan. Samtidigt har 15 procent av de kvinnor som drabbas aldrig rökt. För den som slutar röka minskar risken att få lungcancer successivt för att efter 15 år närma sig risken för den som aldrig rökt. Även asbest, radon och luftföroreningar kan bidra till lungcancer och svarar för drygt 10 procent av all sådan cancer. Två huvudtyper De två huvudtyperna av lungcancer är småcellig och icke-småcellig lungcancer. Skivepitelcancer och adenocarcinom tillhör gruppen icke-småcellig lungcancer. De svarar för omkring 80 procent av all lungcancer och uppstår oftast i de stora luftvägarna. Småcellig lungcancer är den aggressivaste formen, den växer snabbt och har ofta spritt sig när den upptäcks. Symtom Tidig lungcancer ger få symtom. Hosta är ett tecken men de flesta som drabbas är mångåriga rökare som redan har hosta i varierande grad på grund av irriterade slemhinnor. Efterhand kan hostan bli skrälligare, pågå längre och uppstå oftare. Ett allvarligt symtom är blod i upphostningarna, det kan tyda på att en tumör växt igenom luftrörens slemhinna. Trötthet, avmagring, värk och andningsproblem kan vara andra sena symtom. Diagnos Den säkraste metoden att ställa diagnos är med hjälp av datortomografi (skiktröntgen) men även lungröntgen och bronkoskopi där man studerar luftvägarna med hjälp av ett böjligt instrument. Mediastinoskopi är en metod för att ta vävnadsprover på lymfkörtlarna intill lungorna och PET är en ny sorts röntgenundersökning som gör bedömningen av eventuell spridning av tumören bättre. På dessa sätt kan man bl.a. säkrare avgöra vilka patienter som är lämpliga att operera eller inte.

3 3 (11) Vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet pågår studier om möjligheterna att diagnostisera lungcancer genom att via ett vanligt blodprov identifiera proteiner som är specifika för tumörer. Det skulle ge möjlighet att klassificera olika typer av lungcancer och hitta den effektivaste behandlingen. I förlängningen skulle det kunna leda till ett vaccin även om det är långt dit. Källa: Behandlings- och utredningsstudier av lungcancer och mesoteliom, Karolinska Universitetssjukhuset. Prognos Lungcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Eftersom symtomen är diffusa och utvecklingen tar lång tid upptäcks sjukdomen ofta så sent att den redan hunnit sprida sig i kroppen. För män och kvinnor sammantaget är lungcancer den cancerform som tar flest liv i Sverige, år 2002 avled drygt personer. Det innebär att var tredje timme dör en person av lungcancer i Sverige. Medianöverlevnaden efter diagnos är runt sex månader. Av dem som fått diagnosen lever 10 procent av männen och 17 procent av kvinnorna efter fem år. Efter tio år är det 7 respektive 8,5 procent. Dessa siffror förbättras dock långsamt. Olika stadier av sjukdom Lungcancerns utveckling delas in i fyra stadier. Sjukdomsstadiet avgör vilken behandling som kan bli aktuell. Vid stadium 1 är tumören begränsad och har inte spridit sig utanför lungorna. Eftersom tumören då ännu är liten är möjligheten till bot genom operation god och bättre ju mindre tumören är. I stadium 2 och 3 är även lymfkörtlarna angripna. Vid stadium 4 har cancern spridit sig även till andra organ i kroppen. Tid från remiss till behandling Svenska Lungcancerstudiegruppen har tagit fram rekommendationer för hur lång tid det högst bör ta från remiss till dess att en patient med lungcancer börjar behandlas. Tiden från remiss skickas tills besöket hos specialist på grund av misstanke om möjlig lungcancer ska det för minst 80 procent av patienterna ta högst sju dagar.

4 4 (11) Från första besök till beslut om behandling ska de gå högst tjugoen dagar. Tiden från behandlingsbeslut till dess att behandlingen startar ska vara högst tio dagar. En analys av uppgifterna i Nationella cancerregistret visar att det i genomsnitt tog 30 dagar från det att remissen kom till specialist till dess att beslut om behandling fattades. Men 20 procent av patienterna fick vänta nio veckor eller mer. Regionala skillnader Antalet nya fall av lungcancer är ojämnt fördelade i Sverige. Den högsta frekvensen rapporteras från Stockholm, Göteborg och Malmö och minst fall i Västerbotten där bara 13,7 procent av befolkningen röker. Nationella riktlinjer Syftet med nationella riktlinjer är att alla patienter, oavsett var de bor, ska få tillgång till bästa möjliga behandling. Socialstyrelsen har utfärdad nationella riktlinjer för behandling av de tre vanligaste cancerformerna i Sverige; prostatacancer, bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer (kolorektalcancer). För lungcancer, den femte vanligaste cancerformen, och den som kräver flest liv, saknas ännu riktlinjer (den fjärde vanligaste cancerformen är andra typer av hudcancer än malignt melanom). Lungcancer en förbisedd cancerform? Trots att lungcancer är den cancerform som leder till flest dödsfall är sjukdomen styvmoderligt behandlad vad gäller uppmärksamhet, anslag och forskning. En förklaring kan vara att lungcancer i nio fall av tio beror på rökning och därmed anses självförvållad - patienten får skylla sig själv. Många patienter vittnar om att frågan om rökning alltid dyker upp vare sig om de rökt eller inte. Ändå har 15 procent av de kvinnor som drabbats aldrig rökt. För patienten kan detta, utöver vetskapen om att ha en dödlig sjukdom, lägga sten på börda. I en debattartikel i november 2007 om svensk lungcancervård hävdas bland annat att i ett nationellt perspektiv satsas i genomsnitt kronor per cancerpatient på forskning men av detta går bara 150 kronor till forskning om lungcancer. (1)

5 5 (11) (1) professor Roger Henriksson, överläkare och onkolog vid Universitetssjukhuset i Umeå, Karl-Gustaf Kölbeck, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Anders Jonasson, ordförande patientföreningen Stödet. Blekinge Läns Tidning, 14 november Cancerfonden och lungcancer Cancerfonden konstaterar i sin rapport från 2007 att orättvisor påverkar cancerpatienters chans att överleva: Lungcancerpatienter är särskilt utsatta. Många får inte behandling och tillgång till nya diagnosmetoder. Patienterna möts ofta av en skyll-dig-självattityd från både vården och omgivningen på grund av tobakens inverkan. Dessutom satsa inte lika mycket på forskning om lungcancer jämfört med andra cancerformer. Cancerfonden konstaterar också att forskningen om lungcancer länge varit eftersatt, speciellt i jämförelse med till exempel bröstcancer och prostatacancer. Behandling Om lungcancer upptäcks på ett tidigt stadium är prognosen tämligen god att patienten kan botas med kirurgi, förutsatt att inga metasatser utvecklats. Omkring 15 procent av de nyupptäckta fallen kan opereras. Hos andra patienter går det inte att operera även som det ännu inte har skett en fjärrspridning av tumören. Då ger man i regel en kombination av cytostatika- och strålbehandling. I majoriteten av alla fall har dock tumören redan spritt sig till andra organ i kroppen när diagnosen ställs. Då behandlas patienten med cytostatika. Samtidigt är det så att omkring var femte patient med lungcancer inte får någon aktiv behandling alls mot sin sjukdom utan palliativ vård, smärtstillande och annan lindrande behandling. (Källa: Nationellt register för lungcancer, Styrgruppen för nationella lungcancerregistret). Tarceva och Avastin två nya typer av behandling Förutom kirurgi, strålning och cytostatika har i dag ytterligare två läkemedel godkänts för behandling av lungcancer där behovet av nya behandlingsalternativ är stort. Det ena är Tarceva ett läkemedel som direkt angriper tumörcellerna och hindrar deras tillväxt, det andra Avastin

6 6 (11) en så kallad angiogeneshämmare som hindrar bildandet av de nya blodkärl en tumör behöver för att växa. Båda läkemedlen har visat goda överlevnadsvinster för patienter med spridd icke småcellig lungcancer. Tarceva Tarceva (erlotinib) är en molekyl som blockerar aktiviteten hos ett protein, human epidermal tillväxtfaktorreceptor (HER1), även kallad EGFR. HER1 finns på ytan av flera typer av tumörceller och stimulerar onormal tillväxt. Tarceva förmår tränga in i tumörcellen och därigenom hämma HER1- receptorns aktivitet. Därmed bromsas tumörcellens okontrollerade tillväxt samtidigt som mottagligheten för cytostatika ökar. Tarceva tas som tablett. Eftersom det inte är cytostatika har det en annan biverkningsprofil där man bl.a. undviker påverkan på blodbilden och de infektioner som annars kan bli följden. Läkemedlet angriper specifikt molekyler som finns framförallt just på tumörcellerna vilket innebär mindre skada på andra celler. Sådan behandling brukar kallas målsökande behandling. Studier med Tarceva I en studie med nära patienter med icke-småcellig lungcancer, varav resultaten från hittills kunnat utvärderas, visar att de som behandlades med Tarceva hade en medianöverlevnad på7,5 månader. Det innebär att hälften av patienterna levde efter den tiden. Data för hela patientgruppen läggs fram efterhand. (1) En tidigare fas III studie med 731 patienter med avancerad lungcancer visade att patienterna som fick Tarceva levde efter ett år mot 22 procent av dem som fick overksamt medel (placebo). I snitt levde de som fick Tarceva 6,7 0månader mot 4,7 för dem som fick placebo. De patienter som fick Tarceva upplevde att symtom som hosta, andfåddhet och smärta minskade under signifikant längre tid. De fick bättre livskvalitet och fungerade bättre fysiskt. Denna studie låg till grund för godkännandet av Tarceva vid lungcancer. (2) Tarceva är, förutom för behandling av avancerad icke småcellig lungcancer efter behandling med cytostatika som inte gett resultat, också godkänt för behandling av spridd bukspottkörtelcancer i kombination med cytostatika.

7 7 (11) (1) TRUST, Abstract B3 06, presenterat vid 12 th World Congress on Lung Cancer (WCLC), Seoul, Sydkorea, september (2) BR.21, New England Journal of Medicine. Vol 353; , July 14, Avastin ny antikroppsbehandling Ytterligare ett läkemedel som nyligen godkänts för behandling av icke småcellig lungcancer är Avastin. Det är en så kallad angiogeneshämmare som förhindrar bildandet av de nya blodkärl (angiogenes) som tumören behöver för att få näring och syre och då kan växa till. Man kan säga att Avastin svälter ut tumören och samtidigt avsevärt förbättrar förutsättningarna för cellgiftsbehandling. Det aktiva ämnet i Avastin är bevacizumab, en humaniserad monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är syntetiskt framställda proteiner som känner igen och binder till något visst, unikt protein i kroppen. Avastin fäster vid proteinet vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF) som tumören skickar i väg för att stimulera bildandet av nya blodkärl. Följden blir att proteinet inte fungerar som vanligt. Den onormala kärlbildningen blockeras och tumörens tillväxt stryps. Eftersom Avastin inte är ett cellgift har det förhållandevis färre och andra biverkningar. VEGF har normalt betydelse för bland annat fosterutvecklingen, utvecklingen av moderkakan och sårläkning. Studier med Avastin Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) godkännande av Avastin bygger på två stora internationella studier. I den ena fas III-studien deltog drygt tusen patienter med avancerad icke småcellig lungcancer. Alla behandlades med cytostatika men två tredjedelar fick dessutom tillägg av Avastin. Resultaten visar att för de patienter som fick kombinationsbehandling förlängdes tiden innan deras sjukdom började försämras (progressionsfri överlevnad) med procent jämfört med dem som enbart fick cytostatika. Efter ett år levde drygt 14 procent av dem som fick både Avastin och cytostatika mot 10 procent i den anda gruppen. (1)

8 8 (11) I en tidigare fas III-studie behandlades 878 patienter med antingen cytostatika (Taxol) eller Avastin. Medianöverlevnaden för dem som fick kombinationsbehandlingen var 12,3 månader jämfört med 10,3 för dem som enbart fick Taxol. Den tid under vilken sjukdomen inte försämrades (progressionsfri överlevnad) var 6,2 månader för dem som fick Avastin mot 4,5 månader i den andra gruppen. Ettårsöverlevnaden för dem som fick Avastin var 51 procent mot 44 procent i den andra gruppen. (2) (1) Avastin in Lung (Avail) BO , ASCO 2007 (2) New England Journal of Medicine, Dec Svenska studier om Avastin I Sverige deltar ett 20-tal patienter med lungcancer vid åtta sjukhus i en studie där de behandlas med Avastin i kombination med cytostatika. Studien som började i november 2006 har två syften: att studera säkerheten vid behandling med Avastin plus cytostatika vid vissa typer av icke-småcellig lungcancer. att undersöka effekterna av Avastin mätt i tid till dess sjukdomen förvärras och på förlängd överlevnad för patienterna. De svenska studierna ingår som en del i en stor internationell studie (SAILstudien) med totalt patienter. De sjukhus som medverkar är Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, MAS i Malmö, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och universitetssjukhusen i Örebro, Lund och Linköping. Godkänt för andra cancerformer Avastin är, förutom lungcancer, även godkänt för behandling av spridd tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) och spridd bröstcancer i kombination med cytostatika. Det innebär att Avastin är godkänt för tre av de fyra vanligaste cancerformerna. Avastin väntas också inom kort bli godkänt för behandling av njurcancer.

9 9 (11) Screening Screening, alltså massundersökning av riskgrupper för att försöka upptäcka sjukdom i ett tidigt skede, förekommer redan i Sverige för bröstcancer (mammografi) och i viss utsträckning för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer). Om screening ska göras även för lungcancer är en omdiskuterad fråga trots att tidig upptäckt i princip är förutsättningen för bot. Ett program riktat till alla i Sverige som är eller varit dagligrökare och är äldre än 45 år skulle omfatta mellan och personer om året. Det är inte belagt att tidig upptäckt av lungcancer också leder till minskad dödlighet, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Innan det kan bli aktuellt med rutinmässig screening för lungcancer måste därför stora kontrollerade utvärderingar ha visat att de har positiv effekt på dödigheten sådana studier pågår. Källa: Lungscreening med datortomografi, SBU, oktober I en stor amerikansk studie har man värderat resultatet av screening av drygt rökare, före detta rökare och ett antal icke rökare med hjälp av datortomografi (skiktröntgen). Man upptäckte 484 fall av lungcancer av vilka 412 bedömdes vara i ett tidigt skede. Resultaten är något högre än för motsvarande massundersökningar för tidig upptäckt av bröstcancer. Enligt forskarna bakom studien skulle siffrorna motsvara en minskad dödlighet i lungcancer med 80 procent genom årlig screening av personer i riskgrupperna. Studiens uppläggning har dock fått kritik därför att resultaten inte jämförts med en kontrollgrupp som inte screenades. (Källa: The International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Survival of Patients with Stage I Lung Cancer Detected on CT Screening, New England Journal of Medicine, Vol 355, No 17, Oct 26, 2006). I en japansk studie screenades rökare, före detta rökare och icke rökare med skiktröntgen. Man fann 63 fall av lungcancer. Forskarnas slutsats är att screening av riskgrupper kan leda till tidig upptäckt av lungcancer och därmed framgångsrik behandling.

10 10 (11) (Källa: Shusoke et al. Long Term follow-up study of a population-based mass screening programme for lung cancer using mobile low-dose spiral computed tomography. Lung Cancer (2007) 58, ). Kontaktuppgifter Svenska lungcancerstudiegruppen Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) är en sammanslutning av läkare, såväl lungmedicinare som onkologer, som behandlar patienter med lungcancer. Hemsida: Patientföreningen Stödet Patientföreningen vill vara ett stöd för patienter med lungcancer och deras anhöriga och driva på forskningen och vården. En viktig fråga är att verka för bättre omhändertagande och behandling av lungcancer. Föreningen vill också motverka den skuldbeläggning som ofta följer med lungcancer eftersom den ses som självförvållad genom rökning. Telefon för att nå jourhavande kontaktperson. Samtalet är kostnadsfritt även från mobiltetelefon. Hemsida: Kontaktuppgifter Roche Kontaktpersoner Lars Franksson, läkare och medicinsk terapiområdeschef, Fakta om företaget Roche, med huvudkontor i Basel, är ett av världens främsta forsknings- och utvecklingsföretag inom läkemedel och diagnostik. Med produkter och tjänster inriktade på att diagnosticera, förebygga och behandla sjukdomar bidrar Roche till bättre hälsa och livskvalitet. Roche är världsledande inom diagnostik och onkologi. Företaget har även en framträdande position inom virologi och transplantation. Företaget har ett flertal allianser inom forskning och utveckling, och är bland annat majoritetsägare i Genentech och Chugai.

11 11 (11) Roche AB (läkemedel) har 130 anställda i Sverige. Besökadress Liljeholmsstranden 5 Postadress Box 47327, Stockholm Telefon Telefax Hemsida

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER EN LITEN BOK OM LUNGCANCER Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

Ny målinriktad behandling ger patienter med HER2 positiv bröstcancer möjlighet att leva längre utan att sjukdomen fortskrider

Ny målinriktad behandling ger patienter med HER2 positiv bröstcancer möjlighet att leva längre utan att sjukdomen fortskrider Pressmeddelande 2011-09-26 Ny målinriktad behandling ger patienter med HER2 positiv bröstcancer möjlighet att leva längre utan att sjukdomen fortskrider Patienter som får en ny målinriktad behandling,

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

I dag är femårsöverlevnaden runt 56 procent för män och 58 procent för kvinnor i båda cancerformerna.

I dag är femårsöverlevnaden runt 56 procent för män och 58 procent för kvinnor i båda cancerformerna. 1 (23) Fakta om tarmcancer Samma sjukdom flera namn Kolorektalcancer är den medicinska termen Tjock- och ändtarmscancer är den vanliga svenska termen, ibland används även grovtarmscancer Tarmcancer säger

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

En ny era kan inledas inom lungcancer

En ny era kan inledas inom lungcancer Bakgrundsmaterial Iressa 2010-03-04 En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Unik studie gällande äldre patienter med spridd tarmcancer: Nära halverad risk för försämring av cancern eller dödsfall med kombinationsbehandling

Unik studie gällande äldre patienter med spridd tarmcancer: Nära halverad risk för försämring av cancern eller dödsfall med kombinationsbehandling Pressmeddelande Stockholm den 28 januari, 2013 Unik studie gällande äldre patienter med spridd tarmcancer: Nära halverad risk för försämring av cancern eller dödsfall med kombinationsbehandling Den så

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

En ny era har inletts inom lungcancer

En ny era har inletts inom lungcancer Bakgrundsmaterial IRESSA En ny era har inletts inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer länge

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har pankreascancer i ett framskridet stadium. Tarceva tillhör en ny generation

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det

Läs mer

Hudcancer: Basalcellscancer

Hudcancer: Basalcellscancer Hudcancer: Basalcellscancer Basalcellscancer, även kallat basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer. Tumören förmodas utgå från de celler som finns längst ner i överhuden, basalcellerna. Den växer

Läs mer

Positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga råd: Ny målinriktad behandling vid HER2-positiv bröstcancer

Positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga råd: Ny målinriktad behandling vid HER2-positiv bröstcancer Pressmeddelande Stockholm den 20 september, 2013 Positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga råd: Ny målinriktad behandling vid HER2-positiv bröstcancer Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi En faktabank för journalister december 2009 Historik Thomas Hodgkin, som gett namnet åt lymfomvarianten Hodgkin lymfom, var en engelsk lärare som år 1832 i en artikel

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER EN LITEN BOK OM LUNGCANCER Innehåll Att få diagnosen lungcancer 2 Så många får lungcancer 3 Indelning av lungcancer 4 Behandling 5 Vad gör man med cellprovet 6 Medicinsk forskning 8 Second opinion 9 Någon

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Stockholm den 8 december, 2011 Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Patienter som fick tillägg med en ny målinriktad behandling, pertuzumab,

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Fakta om myelom behandling, studier och forskning

Fakta om myelom behandling, studier och forskning Fakta om myelom behandling, studier och forskning Myelom betraktas som en kronisk sjukdom. Men med modern behandling har patienternas överlevnad och livskvalitet förbättrats väsentligt. Det är viktigt

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

och inte till dagens har visat sig kompletterar bröstcancer. Herceptin och en kombination av Bergh, Fax

och inte till dagens har visat sig kompletterar bröstcancer. Herceptin och en kombination av Bergh, Fax Pressmeddelande Stockholm den 15 maj, 2012 Svenska patienter i stor studie med ny behandling mot HER2-positiv bröstcancer 3 800 patienter med en viss sorts bröstcancer, så kallad HER2-positiv bröstcancer,

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Fakta om talassemi sjukdom och behandling

Fakta om talassemi sjukdom och behandling Fakta om talassemi sjukdom och behandling Talassemi Talassemi är en ärftlig kronisk form av blodbrist (anemi). Sjukdomen är ovanlig i Sverige, mellan 40 och 50 personer beräknas ha en svår symtomgivande

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004) Lungcancer Ronny Öhman Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer (2003) Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer