En ny era kan inledas inom lungcancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny era kan inledas inom lungcancer"

Transkript

1 Bakgrundsmaterial Iressa En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer länge varit ett starkt eftersatt sjukdomsområde. Nu kan forskning från AstraZeneca innebära början på en helt ny era inom lungcancersjukvården. Iressa är det första målstyrda läkemedlet mot icke småcellig lungcancer som får status som första linjens behandling för en identifierbar patientgrupp. Dessa patienter har en särskild form av icke småcellig lungcancer med en mutation i en av cancercellens receptorer (EGFRm+). Genom en vävnadsanalys kan sjukvården testa om patienten bär på mutationen. Lungcancer utgör en av de svåraste utmaningarna som finns för forskningen och för sjukvården. Prognosen är fortfarande mycket dålig. Femårsöverlevnaden ligger på omkring 15 procent vilket är nästan oförändrat sedan mätningarna startade på talet. Förklaringarna till detta är många. En är att lungcancervården inte getts samma uppmärksamhet och ekonomiska resurser som andra cancersjukdomar. Nationella riktlinjer för lungcancer kommer först under En annan förklaring är att lungcancer är en av våra mest stigmatiserande sjukdomar; patienten som ofta är eller har varit rökare känner skam och söker vård alltför sent. När väl diagnosen är ställd är ofta cancern för långt framskriden för att operation ska vara möjlig. En tredje förklaring är att lungcancer är en oerhört svårbehandlad sjukdom där ett stort problem för sjukvården är att para ihop rätt patient med rätt behandling. Läkarna har sedan lång tid tillbaka önskat ett verktyg för selektion av patienter istället för som idag prova sig fram i val av behandling. Inom flera andra cancerområden som exempelvis bröstcancer och leukemi har ett flertal nya effektiva målstyrda läkemedel riktade till särskilda patientgrupper inneburit att överlevnaden i sjukdomarna ökat kraftigt. Dessa framsteg har fram tills i dag inte omfattat lungcancer. När det gäller så kallad icke småcellig lungcancer är fortfarande cellgiftsbehandling som enda behandling, eller i kombination med strålning den helt dominerande behandlingen. Cellgift kan ha god effekt på en del patienter, men det finns inga metoder som på förhand kan selektera dessa patienter. Cellgift slår ut celler på bred front vilket även ger mycket svåra biverkningar. En del patienter kan på grund av hög ålder eller svaghet inte ges behandling med cellgift, eftersom de inte skulle klara biverkningarna. Erica Gruvberg//4 March /6

2 FÖRSTA MÅLSTYRDA LÄKEMEDLET I FÖRSTA LINJEN Beslutet från EU:s läkemedelsmyndighet EMEA om godkännande för AstraZenecas läkemedel Iressa kan innebära början på en helt ny era inom lungcancerområdet. Det är första gången som ett målstyrt läkemedel mot icke småcellig lungcancer får användas som förstahandsalternativ för en särskild patientgrupp. Den patientgrupp som kan få Iressa har en mutation i cancercellens EGFR (epidermal tillväxtfaktor). Mutationen kallas EGFRm+. En av de studier som godkännandet baseras på (IPASS) visar att patienter med mutationen EGFRm+ visar signifikant längre sjukdomsfri överlevnad med Iressa, jämfört med standardbehandling med cellgifter. Omkring procent av lungcancerpatienterna i Europa bär på denna mutation. Patienter som fick Iressa mådde också betydligt bättre under behandlingsperioden, något som är mycket betydelsefullt vid en så svår sjukdom som lungcancer. Fördelarna med Iressa vad gäller biverkningar och livskvalitet är statistiskt signifikanta. Iressa tas i tablettform en gång om dagen. Det är också en klar fördel för patienten jämfört med konventionell cellgiftsbehandling som ges intravenöst på sjukhus. ETT LÄKEMEDEL FÖRE SIN TID Iressa är ett läkemedel med en ganska ovanlig bakgrund. Det har under ett antal år varit före sin tid och utvecklades långt före någon forskare hade upptäckt mutationen EGFRm+. Lång och tålmodig forskning inom AstraZeneca har fordrats innan Iressa kunnat hitta sin plats. Det började för över 15 år sedan då AstraZeneca kunde påvisa betydelsen av enzymet tyrosinkinas för signalvägarna mellan EGFR på cancercellens yta och cellkärnan. Efter omfattande forsknings- och utvecklingsarbete med Iressa presenterades 2001 resultat från två studier, IDEAL 1 och 2, som visade att Iressa var effektivt för patienter som tidigare behandlats med cellgift. Året efter godkändes Iressa i Japan och därefter i ytterligare 36 länder. I takt med att alltfler patienter fick behandling med Iressa fick AstraZeneca fler och fler rapporter om att vissa patienter hade anmärkningsvärt god effekt av läkemedlet. Någon gemensam nämnare för dessa patienter kunde dock inte hittas. Därför sattes ett omfattande forskningsarbete igång för att identifiera vilka patienter som hade den största nyttan av Iressa. AstraZeneca drog 2004 tillbaka en tidigare ansökan om godkännande av Iressa inom EU. Anledningen var att studien ISEL inte nådde målet om längre total överlevnad jämfört med placebo hos svårbehandlade patienter som inte kunde ges fler behandlingar med cellgift. Studien visade dock på signifikant längre överlevnad hos patienter med asiatiskt ursprung och hos patienter som var icke-rökare. Detta kunde kopplas samman med den banbrytande upptäckten samma år då forskare första gången kunde påvisa mutationen EGFRm+, en mutation som är mer vanligt förekommande hos patienter med asiatiskt ursprung. Erica Gruvberg//4 March /6

3 Godkännandet från EU:s läkemedelsmyndighet bygger på fas 3-studierna IPASS och INTEREST. AstraZeneca kommer att utföra en uppföljningsstudie för att ta fram ytterligare data från patienter med västerländsk härkomst med icke småcellig lungcancer. AstraZeneca för diskussioner med myndigheten för att bestämma studiens utformning och effektmått. RUTINER KRÄVS FÖR TESTNING FÖR MUTATION Lungcancersjukvården står efter godkännandet av Iressa inför en stor utmaning. Det sker i dag ingen rutinmässig provtagning av lungcancerpatienter för mutationen EGFRm+. Skälet är att det fram tills i dag inte funnits någon behandling riktad mot denna patientgrupp. Förekomsten av mutationen bestäms genom en särskild analys av ett vävnadsprov från lungan. För att kunna skilja ut den patientgrupp som sannolikt kan få mycket god effekt av behandling med Iressa måste alla patienter med icke småcellig lungcancer testas. Därför har AstraZeneca inlett ett aktivt arbete kring detta i samarbete med sjukvården. En särskild grupp har tillsatts bestående av patologer, onkologer och lungläkare som snarast ska ta fram kriterier och rutiner för testning. BANAR VÄG FÖR NYA BEHANDLINGAR För AstraZeneca har onkologi under 40 år varit ett centralt forskningsområde och betydande resurser i forskning och utveckling har satsats. Lungcancer är ett av de områden vi prioriterar tillsammans med bröstcancer och prostatacancer. Det tålmodiga arbetet kring Iressa har resulterat i att en mindre patientgrupp med icke småcellig lungcancer identifierats med förutsättningar att nå bättre behandlingsresultat än cellgift, samtidigt som svåra biverkningar kan undvikas. Iressa innebär därför ett betydande framsteg inom lungcancervården. Liksom inom andra cancerområden har nu lungcancer tagit ett steg på vägen mot en mer individualiserad behandling. Erica Gruvberg//4 March /6

4 Bakgrundsfakta om Iressa och lungcancer OM LUNGCANCER Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Under 2007 upptäcktes 3203 nya fall av lungcancer. De allra flesta som insjuknar är rökare. Fortfarande är lungcancer något vanligare bland män, men allt fler kvinnor drabbas av sjukdomen. Den vanligaste åldern är omkring 70 år vid insjuknandet. Prognosen är fortfarande mycket dålig. Femårsöverlevnaden är endast omkring 12 procent för män och 15 procent för kvinnor. 1 Lungcancer delas upp i huvudtyperna småcellig lungcancer som utgör cirka 20 procent av fallen, och icke småcellig som utgör 80 procent. Av patienterna med icke småcellig lungcancer bär omkring procent av patienterna med europeiskt ursprung på en särskild mutation i EGFR på cancercellens yta. Motsvarande siffra för patienter med asiatiskt ursprung är procent. I hela världen diagnostiseras mer än 1,35 miljoner nya fall av lungcancer varje år, och närmare 1,2 miljoner människor dör i denna allvarliga sjukdom, vilket är fler än det sammanlagda antalet som dör i bröst-, tjocktarms- och prostatacancer procent av all lungcancer är så kallad icke småcellig lungcancer. 3 Om lungcancer upptäcks tidigt, innan cancern hunnit sprida sig till andra organ eller lymfkörtlarna, så kan omkring hälften av personerna överleva i minst fem år. Det är dock bara ett fåtal lungcancerfall som upptäcks så tidigt. Diagnosen ställs oftast när cancern är mer avancerad, varför den totala femårsöverlevnaden sjunker till cirka 15 procent. 4 OM IRESSAS VERKNINGSMEKANISM OCH MUTATIONEN EGFRM+ Iressa är ett läkemedel av typen tyrosinkinashämmare och är skräddarsytt för att söka upp och angripa det som orsakar att cancertumören växer. Tyrosinkinas är ett enzym som reglerar signalvägarna mellan EGFR på cancercellens yta och cellkärnan. Enzymet aktiverar cancercellerna att dela sig och detta orsakar att tumören växer okontrollerat. Iressa är en liten molekyl som penetrerar cancercellens yta och kopplar till tyrosinkinasdomänen på den del av EGFR som finns innanför cellens yta. Iressa fungerar genom att blockera aktiviteten hos enzymet tyrosinkinas. När signalvägarna är stängda hindras tumören från att växa och från att utveckla dottertumörer. EGFRm+ är en särskild mutation i cancercellerna vid icke småcellig lungcancer, som finns i omkring procent av tumörerna hos patienter med västerländsk bakgrund och procent hos patienter med asiatisk bakgrund. Mutationen sitter på samma ställe på tyrosinkinasdomänen som Iressa kopplar till. Mutationen finns såvitt känt endast i cancerceller och klinisk forskning har visat att Iressa är särskilt effektivt i att blockera signalerna hos muterade celler. Detta medför att Iressa får maximal effekt på cancercellerna medan andra celler påverkas i begränsad omfattning. En positiv effekt av att Iressa är målstyrt mot just dessa celler är att biverkningarna är relativt milda. Erica Gruvberg//4 March /6

5 OM STUDIERNA IPASS OCH INTEREST IPASS (Iressa Pan-ASia Study) var en öppen, randomiserad studie med parallella grupper, där man undersökte effekt, säkerhet och tolererbarhet för Iressa i jämförelse med karboplatin/paclitaxel som förstahandsbehandling. 5 IPASS-studien överträffade sitt primära mål, att visa bättre sjukdomsfri överlevnad (den tid patienten lever utan att cancern fortskrider), högre objektiva tumöreffekter (krympning av tumören), bättre tolererbarhet och signifikant förbättring av livskvalitet vid behandling med Iressa, jämfört med cellgiftsbehandling med kombinationen karboplatin/paclitaxel, vid första linjens behandling av kliniskt utvalda patienter i Asien. Behandlingseffekten var dock inte konstant över tiden, utan sannolikheten för sjukdomsfri överlevnad var högre för karboplatin/paclitaxel under de första 6 månaderna, medan den var högre för Iressa under de följande 16 månaderna. Detta bedöms vara en följd av att Iressa har olika effekt i olika delpopulationer av patienter i relation till förekomst av tumör med EGFR-mutation. Den sjukdomsfria överlevnaden var signifikant längre med Iressa än med cellgiftsbehandling hos de patienter som hade tumörer med en EGFR-mutation, och signifikant längre med cellgiftsbehandling än med Iressa hos patienter med tumörer som saknade EGFR-mutation. I studien deltog patienter i Asien med avancerad icke småcellig lungcancer som inte tidigare fått cellgiftsbehandling för avancerad cancer, med tumörer som var av den histologiska typen adenokarcinom. Dessa patienter hade antingen aldrig rökt eller bara varit lätta rökare (slutat röka minst 15 år tidigare och haft högst 10 paketårs exponering). INTEREST (Iressa Non-small-cell lung cancer Trial Evaluating REsponse and Survival against Taxotere) var en randomiserad öppen studie i fas III med parallella grupper. 6 Man mätte överlevnad vid behandling med Iressa jämfört med docetaxel hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad återkommande icke småcellig lungcancer som tidigare behandlats med platinabaserad cellgiftsbehandling. INTEREST uppnådde det primära målet, att visa likvärdig total överlevnad och signifikant högre livskvalitet med Iressa än med konventionell cellgiftsbehandling (docetaxel) för tidigare behandlade patienter. De i förväg planerade subgruppsanalyserna visade att den sjukdomsfria överlevnaden respektive den objektiva tumöreffekten var signifikant bättre för patienter med tumörer som hade en EGFR-mutation vid behandling med Iressa jämfört med docetaxel. Erica Gruvberg//4 March /6

6 Referenser: 1. Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden. 2. Ferlay, J. et al. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0. Lyon: IARC Press, Ginsberg RJ. et al. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 5th ed; th ed Bepler G. Lung cancer epidemiology and genetics. J Thorac Imaging 1999; 14(4): Mok T, Wu Y, Thongprasert S, Yang C, Chu D, Saijo N, et al. Phase III, Randomised, Open-Label, First-Line Study of Gefitinib (G) vs Carboplatin/Paclitaxel (C/P) in Clinically Selected Patients (PTS) With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) (IPASS). Ann Oncol 2008;19(s8:LBA2):viii1-vii4. 6. Kim ES, Hirsh V, Mok T, Socinski MA, Gervais R, Wu YL, et al. Gefitinib versus docetaxel in previously treated non-small-cell lung cancer (INTEREST): a randomised phase III trial. Lancet 2008 Nov 22;372(9652): Erica Gruvberg//4 March /6

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom 2013 Cancerfondsrapporten statistik forskning prevention cancervård i sverige diagnos: sarkom Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 8 Tema: Läkemedel 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

Läs mer

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag Proteinforskning banar väg Mesenkymala stamceller som cellterapi Onkologidagarna: Från högteknologi till cancerstrategi Kliniken i fokus Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag nr 3-09 FÖR PATIENTER

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

på väg ut i kliniskt bruk? Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06 Genexpressionsanalys i bröstcancer på väg ut i kliniskt bruk? Nya behandlingsmetoder för myelom Världspremiär för oblodig bot av levertumörer Onkologiska kliniken på KS, gammal är äldst och störst nr 6-06

Läs mer

ASTRAZENECA I KORTHET

ASTRAZENECA I KORTHET OCH BOKSLUT I SAMMANDRAG ÅRSÖVERSIKT 2006 AKTIEN I KORTHET UTDELNING OCH UTBETALNINGSDAGAR UTDELNING FÖR 2006 USD GBP SEK UTBETALNINGSDAG Utdelning, första halvåret 0,49 0,266 3,60 18 september 2006 Utdelning,

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

ledare Hoppas ni fått njuta av den sköna sommaren

ledare Hoppas ni fått njuta av den sköna sommaren nr 4-06 ledare Hoppas ni fått njuta av den sköna sommaren Det händer mycket inom cancerområdet just nu. Inte minst arbetet med de nationella riktlinjerna för cancervården, som under slutet av våren har

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige Cancer i Skåne En väckarklocka för hela Sverige 1 Innehåll Förord: Carsten Rose Statistik Stora skillnader i överlevnad i Skåne 02 Blodcancer Medveten 05 satsning: Fler patienter till klinisk forskning

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer