Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr) Resultat per aktie utgör för perioden 3,05 kr (-1,22 kr) Intäkter och resultat Omsättningen uppgår till tkr jämfört med tkr samma period föregående år. Omsättningen har minskat inom elhandelsverksamheten framförallt till följd av lägre elpriser och lägre volymer. I nätverksamheten har omsättningen ökat som effekt av högre tariffer. Rörelseresultatet är högre jämfört med samma period föregående år och uppgår till tkr jämfört med tkr motsvarande period föregående år. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande kostnader för en reservering för avslutskostnader för avgående VD och andra resurser om tkr. Dessa kostnader redovisades till sin helhet under årets första kvartal. Kostnaderna har fördelats ut på resp verksamhetsområde inom Elverket. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr (-7 913tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 7,4% (-3,8%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 18,2% (-11,1%). Soliditeten uppgår till 49,5% (53,4%). Elhandel Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där affärssegment Elhandel finns, visar en fortsatt resultatmässig återhämtning under det tredje kvartalet. Det ackumulerade rörelseresultatet för årets tre första kvartal uppgår till tkr ( tkr). Jämförelsestörande kostnader avseende avslutskostnader för VD och andra resurser belastar Elhandels rörelseresultat med tkr under första kvartalet. Resultatförbättringen i elhandeln jämfört med föregående år beror framförallt på att modellen för prissättning till kund har utvecklats samt att kvalitén i prognosmodellen har höjts. Det arbete som har inletts med att skapa en ny struktur och att kvalitetssäkra affärsprocesserna fortsätter. Elmarknaden under årets första tre kvartal blev en mer stabil period än motsvarande period föregående år. Vädersituationen har under perioden varit förhållandevis normal trots en kall inledning av året och en mild avslutning av kvartal tre. Kundernas förbrukning har under hela perioden hållit sig inom den förväntade prissäkrade nivån. Under sommarmånaderna och inledningen av höstperioden har den hydrologiska situationen betydligt förbättrats vilket i kombination med lägre bränslepriser orsakade av den allmänna oron på finansmarknaderna lett till en lägre elprisnivå.

2 Under första halvåret lanserade Elverket en ny produkt med fast elpris under vintermånaderna och rörligt pris övrig tid, en produkt som blivit mycket populär hos Elverkets kunder. Under andra kvartalet började flera konkurrerande elhandelsbolag erbjuda liknande produkter. Under tredje kvartalet har efterfrågan från kunderna fortsatt ökat på fastprisavtal med längre löptider, 3 år och uppåt. Detta hänger sannolikt ihop med den lägre prisnivån på elmarknaden där många upplever det som fördelaktigt att låsa sitt elpris just nu. I fjärde kvartalet kommer den svenska elmarknaden genomgå en förändring i samband med att Sverige delas in i fyra elprisområden. Förändringen är beaktad i Elverkets affärsmodell. Elnät och Bredband Moderbolaget består av affärssegmenten Elnät och Bredband, vilka beskrivs nedan. Affärssegmentet Elnät har ökat rörelseresultatet till tkr ( tkr). Vallentuna fortsätter även under den här perioden att expandera och antalet nätkunder har under året ökat med 132 st (155 st) och anslutningsavgifterna uppgår till tkr (2 894 tkr). Det totala antalet nätkunder i Vallentuna per 30 september 2011 uppgick till st ( st). Affärssegmentet Bredband har ett rörelseresultat som uppgår till 397 tkr (1 298 tkr). Det minskade rörelseresultatet beror på att Bredband har belastats med en större andel av koncernens stabs- och avskriviningskostnader jämfört med tidigare år. Främsta utbyggnadsområderna under perioden har fortsatt varit Påtåker samt samarbetet tillsammans med mobiloperatörer och deras 4G utbyggnad. Två nya föreningar har anslutit sig till vårt fibernät, där vi initialt endast kommer leverera kabel-tv men även bredband i ett senare skede. Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 7,4-3,8-2,9 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % 49,5 53,4 39,8 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 15,7-7,0-9,6 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 18,2-11,1-14,8 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 78% av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. Elmarknaden Det genomsnittliga spotpriset på Nordpool blev 46,3 öre/kwh för årets tre första kvartal. Prisnivån har varit sjunkande under året med det högsta snittpriset under januari månad på 62,2 öre/kwh och det lägsta under september månad på 29,3 öre/kwh. Under det tredje kvartalet har den hydrologiska situationen i det nordiska börsområdet fortsatt att förbättras. Stora nederbördsmängder har skapat ökad tillrinning i systemet med ökad fyllnadsgrad i de nordiska vattenkraftmagasinen som följd. Den trend med betydligt styrkt hydrologi och milt väder som inleddes under kvartal två har därmed fortsatt under inledningen av hösten. En mycket mild september månad ger låg förbrukning i hela systemet och den goda tillgången på vattenkraft gör att snittpriset för perioden blir jämförelsevis mycket lågt.

3 Inför kvartal fyra råder fortfarande stor osäkerhet gällande den svenska kärnkraftens tillgänglighet. De omfattande revisionsarbetena fortsätter enligt plan in i årets sista kvartal. Osäkerheten gäller om de planerade återstartstiderna av reaktorerna under revision hålls eller ej. Det är fortfarande för tidigt att se effekter på lång sikt gällande utbud och efterfrågan på den nordiska kraftmarknaden med anledning av den finansiella oron som inleddes under kvartal två. Investeringar och lager De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser tkr investering i nytt affärssystem. Under perioden har större byggnationsprojekt startats i Skoga-Byle och etapp 2 av Påtåker och ytterligare några nätstationer har fått ökad transformatorkapacitet inför vintern. Under perioden har moderbolaget implementerat en ny lagerhantering för nät- och bredbandsverksamheterna. Detta har lett till en bättre fördelning mellan pågående arbete och lager. För perioden resulterar detta i högre lagervärde jämfört med samma period föregående år. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår per till 2197tkr (9 215 tkr) jämfört med tkr Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100% som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgår till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista september De likvida medlen har minskat kraftigt jämfört med , vilket till största del beror på att fakturerad volym och försäljningspris är högre under vintermånaderna. Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 49,5% (53,4%). Finansnettot har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket till största delen beror på att värdet på valutasäkringarna har ökat men även till viss del på ineffektivitet på elderivat. I jämförelse med sista december 2010 har värdet på elderivaten minskat kraftigt från tkr till tkr till följd av lägre elpriser och säsongvariationer i volym. Soliditeten är lägre på grund av det minskade värdet på elderivat i eget kapital, vilket till viss del kompenseras av ett förbättrat resultat i jämförelse med samma period föregående år. Under första kvartalet klarade bolaget inte att uppfylla sina avtalsvillkor med finansiären varför denne gav bolaget en lättnad, en s.k. waiver för första kvartalet. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår och ett tilläggsavtal träffades under april 2011 mellan finansiären och bolaget för andra kvartalet Under andra och tredje kvartalet har bolaget inte haft några problem att uppfylla avtalsvillkoren med finansiären. Elverket har under det tredje kvartalet mottagit Upplysnings Centralens gulddiplom för högsta kreditvärdighet Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till st (1 214 st) och antalet aktier uppgår till ( ). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av bokslutskommunikén förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för 2010.

4 Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Den aggregerade risknivån i koncernen var något högre än normalt under det tredje kvartalet Främsta orsakerna till detta är operationella risker såsom systeminföranden och processvalidering inför introduktionen av fyra elområden i november Elverket kvarhåller sin syn att resten av året bedöms fortsätta vara mycket volatil avseende elpris och krafttillgång per elområde.

5 Koncernens resultaträkningar tkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 3,05-1,22 0,67-0,53-2,26 Antalet aktier är Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar omförda till resultaträkningen Kassaflödessäkringar värdeförändringar Skatteeffekt Summa totalresultat för perioden

6 Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga derivat Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 1) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Checkräkningskredit Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) varav likvida medel på spärrat valutakonto hos NordPool 0 tkr (6 995 tkr) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool 6 995

7 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan- Sept Jan-Sept Jan-Dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Jan-Sept 2011 Jan-Sept 2010 Jan-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Jan-Sept 2011 Jan-Sept 2010 Jan-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 1,83 1,45 0,65 Antalet aktier är För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras.

9 Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget

10 Aktiekapital Per den 30 september 2011 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 20,02 kronor (18,80 kronor). Intygande: Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncenrnens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står för. Vallentuna den 17 november 2011 Britt Sandberg Bengt Lindahl Bo Richter tf VD och Koncernchef Ordförande Roger Gadde Lawe Wennerholm Anders Unnerstad Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Britt Sandberg, t.f. VD eller av Sofia Hultberg, CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Delårsrapport för fjärde kvatalet: 27 februari 2012 Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer