Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till tkr ( tkr) jämfört med Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) varav ändrade avskrivningstider har förbättrat rörelseresultatet med tkr jämfört med föregående år. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr). Elverket redovisar fr.o.m enligt IFRS. För räkenskapsåret redovisas en finansiell intäkt om tkr enligt de nya redovisningsprinciperna. Resultat per aktie utgör för perioden 2,53 kr (2,37 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,25 kr) per aktie. Intäkter och resultat Nytt för i år är att Elverket rapporterar kvartalsvis i stället för per tertial. Inom parentes anges uppgifter för Jämförelsesiffror för kvartal är omräknade var ännu ett rekordår för Elverket. Nettoomsättningen ökade med 33 % från tkr år 2004 till tkr. Antalet kunder ökade med 20 % till Tillväxten i rörelseresultatet är dock måttligare än vid tidigare bokslut på grund av ökande priser och minskande marginaler i en hårdnande konkurrens. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) varav ändrade avskrivningstider har förbättrat rörelseresultatet med tkr. Kundtillströmningen i elhandeln har fortsatt varit mycket god och antalet kunder vid bokslutsårets utgång var att jämföra med föregående år. Elverkets automatiska avtalsteckning och elektroniska kundhantering har utvecklats ytterligare. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr) varav tkr är finansiellt resultat från redovisning av elderivat enligt IFRS IAS 39. Rörelsemarginalen uppgår till 8,1 % (10,0 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 26,7 % (29,6 %). Soliditeten uppgår till 48 % (47 %). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,25 kr) per aktie för 2005.

2 Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. På den fria elmarknaden säljer Elverket Vallentuna El AB el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket Vallentuna AB är dessutom en väl förankrad lokal nätägare som borgar för en trygg elförsörjning till alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna kommun. Hela 90 % av nätkunderna i Vallentuna har valt att köpa sin el av Elverket Vallentuna El AB. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag enda nationellt noterade elbolaget i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 36 medarbetare. Elverkets vision är att vara en tydlig och nationellt känd aktör på den svenska elhandelsmarknaden samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elhandel Elverkets elhandelsrörelse har under året bytt namn till Elverket Vallentuna El AB från Vallentuna Energi AB och fått en förstärkt organisation. Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av IT-applikationer primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. Elhandelsverksamheten har det senaste två åren växt så att den nu motsvarar två tredjedelar av omsättningen. Elnätet Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro och hög servicenivå ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Investeringar De totalt bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen avser utbyggnad av eldistributionsnätet i nybyggnadsområden inom Vallentuna kommun. Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. Gudrunstormen i början av året medförde knappast några problem alls och elverkets personal kunde sättas in för att hjälpa kollegor i södra Sverige.

3 Marknaden Priserna på den nordiska elmarknaden steg kraftigt under året, främst beroende av prisutvecklingen i Europa med rekordhöga olje- och gaspriser. Även priserna på utsläppsrätter för koldioxid har starkt påverkat elpriserna. Elverket Vallentuna AB, som helt saknar egen produktion har inte som många andra företag i branschen kunnat tillgodoräkna sig det kraftigt ökade värdet av varje producerad kilowattimma. Priserna på slutkundsmarknaden har uppvisat samma utveckling som på spotoch terminsmarknaden. Elverkets priser på ettårsavtal har från januari till december höjts med 17 % med toppar i juli och november. Nyanslutningen till elnätet ser fortsatt bra ut med flera nyproduktioner av bostäder samt även ett flertal anslutningar av industrifastigheter. Bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun fortsätter växa. Risker finansiella instrument Inom elhandeln uppkommer prisrisk när avtal sluts till fast pris med slutkunderna då inköpen är till rörligt pris. Elverket hanterar prisrisken genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. IFRS 1 föreskriver att även jämförelseåret 2004 ska redovisas enligt IFRS med undantag för vad som gäller för finansiella instrument (IAS 39) där de nya principerna kan tillämpas enbart i de delar av redovisningarna som avser Effekten på eget kapital vid årets ingång från omräkning till de nya principerna för redovisning av finansiella instrument framgår under rubriken Koncernens förändring i eget kapital. Förutom för IAS 39 kommer övergången till IFRS inte medföra någon förändring mot de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat under 2004, varför tillämpade redovisningsprinciper 2005 i övrigt är samma som de som

4 tillämpats i koncernredovisningen under 2004 och finns återgivna i bolagets årsredovisning Köpta elcertifikat redovisas som omsättningstillgång och upplupen kvotplikt bland övriga kortfristiga skulder. Omklassificering och omrubricering I föregående års årsredovisning redovisades aktiverat arbete för egen räkning i enlighet med årsredovisningslagen som intäkt. Koncernen följer IFRS fr.o.m och redovisar därför aktiverat arbete för egen räkning som en kostnadsreduktion med tkr (1 402 tkr) Ändringar i uppskattningar och bedömningar En genomgripande utredning har skett av de materiella anläggningstillgångarna. Inventering har utförts och de ekonomiska livslängderna för samtliga materiella anläggningstillgångar har setts över. Justering har skett till både längre och kortare avskrivningstider. Den ekonomiska livslängden för flertalet elanläggningar har förlängts från 15 till 30 år, för nät har avskrivningarna för året varit tkr jämfört med tkr föregående år. Inom bredbandsegmentet har utredningen resulterat i en nedskrivning på tkr. Samtliga materiella anläggningstillgångar har nu den avskrivningstid som bolaget anser motsvarar respektive tillgångs nyttjandeperiod. Nya redovisningsprinciper för finansiella instrument Enligt IAS 39 skall derivatinstrument alltid redovisas till sitt verkliga värde i balansräkningen. Förändringar i verkligt värde skall redovisas i resultaträkningen med undantag för de fall där ett derivatinstrument ingår som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring ("cash flow hedge"). I dessa fall när säkringen uppfyller de krav som ställs för säkringsredovisning ("hedge accounting") enligt IAS 39 skall verkligtvärdeförändringen på säkringsinstrumentet redovisas i eget kapital till dess att den underliggande säkrade posten påverkar resultaträkningen. Vid denna tidpunkt skall de verkligtvärdeförändringar som redovisats i eget kapital överföras till resultaträkningen. Ineffektiva delar av värdeförändringarna i derivatinstrumenten skall alltid redovisas i resultaträkningen. Enligt tillämpade principer tidigare räkenskapsår redovisades derivatinstrument som avsåg säkring av framtida förväntade transaktioner inte förrän den underliggande säkrade posten påverkade resultaträkningen. I de fall där säkringsredovisning inte tillämpades för derivatinstrument, redovisades dessa till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (lägsta värdets princip). I syfte att åstadkomma en god matchning av resultateffekter kommer Elverket att tillämpa säkringsredovisning enligt IAS 39 för en stor del av bolagets derivatinstrument. Övergångseffekten på eget kapital vid årets ingång från omräkning till de nya principerna anges i Förändringen av Eget Kapital. Ineffektiva delar av värdeförändringarna i Elverkets derivatinstrument är de som avser prisområde och valuta. Beroende på norska kronans och eurons

5 värdeökning mot svenska kronor för perioden redovisas en orealiserad intäkt hänförlig till elleveranser t.o.m. år 2008 med tkr i resultaträkningen. Aktieportföljerna har klassificerats som tillgängliga för försäljning och därför redovisas värdeförändringar i Eget Kapital under andra reserver. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter uppgår till tkr ( tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 48 % (47 %). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare fortsätter att öka och uppgår till (1 695) och antal aktier uppgår till ( ). Kursen på aktien steg från 40 kr på årets första börsdag till 56 kr som högst på årets sista börsdag vilket medför en uppgång på 40 %. Händelser efter räkenskapsårets utgång Elverket har bytt balansansvarig från och med den 1 januari Förväntningar inför 2006 De allmänna marknadsförutsättningarna är fortsatt positiva vilket ger en fortsatt kundtillströmning inom elhandelssidan. Eftersom nätet är av god kvalitet förväntar vi oss normala driftförhållanden. Nyckeltal för koncernen exkl. IFRS Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 8,1 8,1 10,0 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 13,9 14,8 15,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 26,7 33,9 29,6

6 Koncernens resultaträkningar tkr Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader 1) Avskrivningar 4 ) Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella poster IFRS 2 ) Resultat före skatt Skatt 3 ) Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 2,53 2,37 0,48 1,29 Antalet aktier är ) Till skillnad från moderbolaget redovisas aktiverat arbete som en kostnadsreduktion 2) Resultat från effektivitetsmätning av kassaflödessäkringar. 3) Varav uppskjuten skatt på finansiella poster IFRS 328 tkr. 4) Förändring av avskrivningstider medför minskade avskrivningar med 2431 tkr jämfört med föreg år Koncernens balansräkningar tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1) Summa anläggningstillgångar Elcertifikat Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Skatt Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) För 2005 redovisas elderivat som avser leveranser

7 Koncernens förändringar i eget kapital tkr Förändringar i Eget kapital 2005 Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Effekten av införandet av IAS39, varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillf f försäljn värdeförändringar Utdelning* Periodens resultat Utgående eget kapital * Beslut om utdelning av tkr togs på stämman den 12 maj Förändringar i Eget kapital 2004 Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Fondemission Utdelning* Periodens resultat Utgående eget kapital Koncernens rörelseresultat per rörelsegren (tkr) exkl. IFRS Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Nät Bredband 1) Elhandel Rörelseresultat totalt ) varav tkr nedskrivning av anläggningstillgångar Koncernens nettoomsättning per rörelsegren (tkr) Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt

8 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (tkr) Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut ) Av under år 2004 utbetalad utdelning härrör 30 tkr från år Kort om Elverket Vallentuna AB Elverket Vallentuna AB är ett lokalt elverk med bas i Vallentuna kommun, två mil norr om Stockholm. Elverket har sedan 1920 försett hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna med en trygg elförsörjning. Elverket är också den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elhandel bedrivs i dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2005 skickas ut under april månad Ordinarie bolagsstämma: 4 maj Delårsrapport för första kvartalet: 27 april 2006 Delårsrapport för andra kvartalet: 24 augusti 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet: 26 oktober 2006 Vallentuna den 23 februari 2006 På styrelsens uppdrag Hans Asp Verkställande direktör Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer Ytterligare information lämnas av Hans Asp, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer