Elverket Vallentuna AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ)"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr) under perioden jan-sep inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr) under perioden jan-sep exkl avyttrad verksamhet EBITDA uppgick till tkr ( tkr) EBITDA exklusive valutaförändringar uppgick till tkr ( tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultatet uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie utgör för perioden jan-sept 2,67 kr (2,76 kr) Soliditeten uppgick till 56,9 % (60,5 %) Operativt kassaflöde uppgick till tkr (9 tkr) Kassaflödet för investeringsverksamheten uppgick till tkr ( tkr) Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till tkr ( tkr) Nyckeltalen är beräknade inklusive avyttrad verksamhet Väsentliga händelser Det ackumulerade resultatet för året är för elhandelsaffären lägre än föregående år, främst på grund av varmare väder än normalt och ofördelaktig marknadsprissättning på kraft samt valuta under årets två första kvartal. Bruttoresultatet har även minskat på grund av regulativa begränsningar vad gäller fakturaavgifter, vilket ännu inte har kompenserats i marknadens prissättning mot slutkund. Vid extra bolagsstämma beslutade Elverkets aktieägare att i enlighet med styrelsens förslag avyttra stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet100 samt övrig bredbandsverksamhet till fibernätsoperatören IP-Only per för en köpeskilling om 40 miljoner kronor kontant i en s.k. inkråmsaffär. Avyttringen innebär att Elverkets bredbandskunder från och med blev kunder hos IP-Only. Allt annat lika innebär avyttringen av bredbandsverksamheten att Elverkets omsättning och resultat kommer att minska. Vid extra bolagsstämma beslutade aktieägarna även att i enlighet med styrelsens förslag, som en del av den strategiska affären att avyttra bredbandsverksamheten enligt ovan, lämna en extra vinstutdelning, s.k. efterutdelning, baserat på utdelningsbart utrymme enligt årsredovisningen 2013, till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Måndagen var avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utdelningen utbetalades Elverket har tecknat avtal med Lidingöloppet om att belysa "Sista Milen" för Lidingöloppet. Anläggningen kommer att stå färdig till Lidingöloppet sista helgen i september Finansiella rapporter Årsredovisning för år 2013 finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida eller skickas till aktieägare som begär detta. Den hålls även tillgänglig för allmänheten på Elverket Vallentuna ABs kontor, Moränvägen 12 i Vallentuna. Delårsrapport för fjärde kvartalet:

2 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport januari - september 2014 Intäkter och resultat Omsättningen uppgick under perioden till tkr inklusive avyttrad verskamhet jämfört med tkr föregående år. Omsättningen exlusive avyttrad verksamhet uppgick under perioden till tkr jämfört med tkr föregånede år. Omsättningen har ökat till följd av fler kunder. Rörelseresultatet uppgick till tkr vilket är lägre än föregående år, tkr. Rörelseresultatet uppgår till 4,7 % (8,6 %) av omsättningen och avkastning på genomsnittligt operativt kapital till 11,6 % (13,2 %). Soliditeten uppgår till 56,5 % (60,5 %). Nyckeltalen är beräknade inklusive avyttrad verksamhet. Elhandel Affärssegment Elhandel visade en resultatminskning jämfört med samma period föregående år. Det ackumulerade rörelseresultatet för perioden uppgick till tkr (7 206 tkr). Resultatminskningen inom Elhandel beror främst på de svaga resultaten under årets första och andra kvartal. Dels det milda första kvartalet vilket gav en negativ resultateffekt på grund av lägre leveransvolymer samt dels på lägre marginaler på levererad volym under andra kvartalet till följd av en negativ prisutveckling på kraft och valuta jämfört med samma period föreående år. Under slutet av det tredje kvartalet har lanseringen av Elpiloten Vatten inletts. Det betyder att Elverket nu kan leverera styrutrustning till hushåll även med vattenburen värme. Tidigare har Elverket lanserat Elpiloten Berg för hushåll med bergvärme samt Elpiloten El för hushåll med elvärme. Dessa är mycket uppskattade produkter som ger både en ökad komfort för kunden samt en besparing för hushållets uppvärmningskostnader. Elnät och Entreprenad Rörelseresultat för affärsområdena Elnät och Entreprenad uppgår till tkr jämfört med tkr för motsvarande period föregående år. Antalet nätkunder ökade med 136 st under perioden, vilket är fler än föregående period som stannade på 87 st. Det totala antalet nätkunder i Vallentuna uppgick vid periodens slut till st. Det milda vädret som varit under hela året har resulterat i ca 6% lägre omsättning i nätet jämfört med samma period föregående år. Under hösten har Elverket beslutat att lägga ut mätvärdesinsamling och avräkning på extern part vilket kommer att implemeteras fullt ut innan årsskiftet. Elverket hade i september en driftstörning på grund av åska som drabbade några hundra kunder. Störningen innebär att Elverket kommer att betala ut avbrottsersättning till ett fåtal kunder som var strömlösa under mer än 12 timmar. Elverket Entreprenad har tecknat ett avtal med Lidingöloppet om att belysa "Sista Milen". Anläggningen kommer att stå färdig till Lidingöloppet sista helgen i september Bredband Vid den extra bolagsstämman beslutade Elverkets aktieägare att i enlighet med styrelsens förslag avyttra stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet100 samt övrig bredbandsverksamhet per den 1 augusti Under resterande del av tredje kvartalet har arbetet fortsatt att flytta över pågående och planerade projekt samt löpande verksamhet i tidigare affärsområde Bredband till IP-Only. Detta arbete beräknas vara klart i slutet av det fjärde kvartalet.

3 Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Nettoomsättning, tkr Nettoomsättning exklusive valutaförändringar, tkr EBITDA, tkr EBITDA exklusive valutaförändringar, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat, tkr Resultat per aktie efter utspädning, kr Rörelsemarginal, % Eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % Nyckeltalen är beräknade inklusive avyttrad verksamhet ,67 2,76 3,46 4,7 8,6 8, ,9 60,5 45,8 10,6 12,3 15,8 11,6 13,2 15,1 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB samt de helägda dotterföretagen Elverket Vallentuna El AB, Elverket Vallentuna Elnät AB och Elverket Entreprenad AB. Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 72 % av omsättningen. Elverket Vallentuna Elnät AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation, service och underhåll på koncernens och andras elanläggningar. Fram till och med den 31 juli 2014 ägde och drev Elverket dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband), vilket var organiserat till moderbolaget. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. Elmarknaden Den hydrologiska situationen i det nordiska kraftsystemet har under det tredje kvartalet hållt sig nära normalen för perioden. Den fortsatta hydrologiska utvecklingen, temperaturen samt tillgången på kärnkraft är de viktigaste parametrarna för prisutveckling under kommande kvartal. Investeringar Koncernens totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgick till tkr ( tkr). Under perioden har affärsområde Elnät färdigställt flyttning av ett stort antal 10 kv och 20 kv kablar för att möjliggöra Roslagsbanans utbyggnad med dubbelspår. I övrigt har ett antal förstärkningsarbeten utförts inför vintern. Elverket investerar för närvarande i en ny större driftcentral. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgick per till -290 tkr jämfört med tkr per Värdeförändringen av elderivat sker utifrån volym och prisbild som derivaten är tecknade till och vid bokslutstillfället gällande värdering, vilket kan ge stora skillnader om prisbilden i marknaden har varit stigande eller sjunkande. Orealiserade värdeförändringar i elderivat redovisas i övrigt i totalresultat. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Från tillämpar bolaget säkringsredovisning för redovisning av valutaterminer, vilket betyder att redovisningen av valutaterminer har ändrats från att redovisa verklig värdeförändring i resultatet till att redovisa den effektiva delen av verklig värdeförändring uppkomna från och framåt, i övrigt i totalresultat. Verkligt värde avseende valutaderivat uppgick per till 809 tkr jämfört med 437 tkr per

4 Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick per till tkr (6 136 tkr). Vid balansdagen var checkkrediten outnyttjad liksom per den sista september Per den uppgick de likvida medlen till tkr ( tkr). Likviditetsökningen under 2014 är en följd av upptaget lån som ska finansiera investeringar för elnätet och utbyggnad av bredband under första halvåret, kassaflöde från den operativa verksamheten samt försäljningslikviden från försäljningen av affärsområdet bredband. Koncernens eget kapital uppgick per till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 56,9% (60,5%). Det egna kapitalet har förändrats till en följd av årets resultat, värdeförändringar i kassaflödessäkringar samt extra utdelning till aktieägarna i samband med försäljningen av affärsområdet bredband. Finansnettot är högre jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på fluktuationer i kostnader för ineffektivitet. Under tredje kvartalet klarade Elhandelsbolaget inte att uppfylla sina avtalsvillkor med kreditgivaren angående en så kallad covenant, varför kreditgivaren kommer att ge en lättnad, en så kallad waiver. För koncernen uppfylls villkoren enligt avtal. Aktien Elverkets aktie finns noterad på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till st (1 153 st) och antalet aktier uppgår till st ( st). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för De nya och ändrade redovisningsprinciper som träder ikraft 2014 och som beskrivs i årsredovisningen 2013 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapportering. Bokslutskommunikén innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen för Den förhöjda aggregerade risknivån utgörs som tidigare av förhöjd operationell risk i kundprocesser samt långsiktiga strategiska osäkerheter över hur Elverket kommer att påverkas av bildandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad och vilken effekt detta kommer att få på såväl Elhandels- som Elnätsaffären. För Elnätsaffären innebär myndigheters reglering, framför allt vad gäller intäktsramar, en strategisk osäkerhet. För närvarande ligger Elverket tillsammans med merparten av branschen i en juridisk tvist med Energimarknadsinspektionen vad gäller intäktsramen för tillsynsperioden Regler för intäktsramen avseende tillsynsperioden är för närvarande under utarbetande av Energimarknadsinspektionen.

5 Koncernens resultaträkning i sammandrag tkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat, EBIT Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt, EBT Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet 1,85 1,70 2,26 Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet och avyttrad verksamhet 2,67 2,76 3,46 Antalet aktier är Rapport över resultatet och övrigt totalresultat, koncernen, tkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar, skatteeffekt Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden

6 Koncernens balansräkning i sammandrag, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga derivat Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Det ackumulerade resultatet för året är för Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Checkräkningskredit Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel avseende säkerhet för handel avseende Elderivat Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamhet verksamheter under avveckling Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamhet verksamheter under avveckling Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamhet verksamheter under avveckling Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamhet verksamheter under avveckling Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Finansiella tillgångar och skulder, koncernen tkr Redovisat värde i balansräkningen Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsredovisning Varav verkligt värde per nivå Finansiella tillgångar 1 2 Elderivat Långfristiga derivat Kortfristiga derivat Summa tillgångar Finansiella skulder Elderivat Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner Summa skulder Redovisat värde i balansräkningen Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används för säkringsredovisning per nivå Finansiella tillgångar 1 2 Elderivat Långfristiga derivat Kortfristiga derivat Summa tillgångar Finansiella skulder Varav verkligt värde Elderivat Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner Summa skulder Verkligt värde på kundfordringar, övriga korta och långfristiga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulders verkliga värde uppskattas vara lika med dess bokförda värde. Verkligt värde på derivat beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen.

8 Org nr Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Extra utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsesegment, tkr Jan- Sept 2014 Jan-Sept 2013 Jan-Dec 2013 Elhandel Elnät och Entreprenad Elimineringar Rörelseresultat kvarvarande verksamhet Rörelseresultat från avyttrad verksamhet Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsesegment, tkr Jan- Sept 2014 Jan-sept 2013 Jan-Dec 2013 Elhandel Elnät och Entreprenad Elimineringar Nettoomsättning från kvarvarande verksamhet Nettoomsättning från avyttrad verksamhet Nettoomsättning totalt

9 Org nr Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, tkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 2,00 0,85 0,77 Antalet aktier är Sedan bedrivs affärsområdena Elnät respektive Entreprenad i separata bolag. I moderbolaget Elverket Vallentuna AB redovisas efter organisationsförändringen, förutom staber och kundservice, affärsområdet Bredband. Tillgångar och skulder har överlåtits till respektive dotterbolag dit respektive verksamhets tillgångar och skulder är relaterade per Affärsområde bredband avvecklades efter försäljningen av stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet 100 samt övrig bredbandsverksamhet till fibernätsoperatören IP-Only. Slutavräkning av affärsområdet kommer att ske under fjärde kvartalet För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet varför någon särskild räkning avseende totalresultatet inte presenteras. Bokslutsdisposition tkr per avser årets avsättning till överavskrivningar på anläggningstillgångar. Denna bokslutsdisposition återläggs per som följd av försäljningen av affärsområdet Bredband.

10 Org nr Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sedan bedrivs affärsområdena Elnät respektive Entreprenad i separata bolag. I moderbolaget Elverket Vallentuna AB redovisas efter organisationsförändringen, förutom staber och kundservice, affärsområdet Bredband. Tillgångar och skulder har överlåtits till respektive dotterbolag dit respektive verksamhets tillgångar och skulder är relaterade per Affärsområde bredband avvecklades efter försäljningen av stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet 100 samt övrig bredbandsverksamhet till fibernätsoperatören IP-Only. Slutavräkning av affärsområdet kommer att ske under fjärde kvartalet I och med försäljningen har moderbolagets innehav av materiella anläggningstillgångar minskat med tkr. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Insynspersoner som har aktier Bengt Lindahl Roger Gadde Britt Sandberg Aktiekapital Per omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 24,76 kronor (25,08 kronor).

11 Org nr Finansiella rapporter Årsredovisning för år 2013 finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida eller skickas till aktieägare som begär detta. Den hålls även tillgänglig för allmänheten på Elverket Vallentuna ABs kontor, Moränvägen 12 i Vallentuna. Delårsrapport för fjärde kvartalet: Vallentuna På styrelsens uppdrag Patrik Johansson VD och Koncernchef Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna kommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, eller Kristina Molin Blomqvist CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida:

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma Årsredovisning 2010 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl.18.00 i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Tredje kvartalet 21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 21% och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 SUMMERING 87 M I L J + 22% BESÖKARE JÄMFÖRT MED Q2 2013 Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 KONCERNEN 2014 2013 2014 2013 NETTOOMSÄTTNING (TKR) 12 469 12

Läs mer