Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till tkr jämfört med tkr föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr (5 088 tkr). I rörelseresultatet för perioden ingår kostnader för personalavgångar inklusive VD om tkr Resultat efter skatt uppgår till tkr (3 756 tkr) och före skatt till tkr (5 097 tkr) Resultat per aktie utgör för räkenskapsperioden 0,56 kr (0,58 kr) Intäkter och resultat Omsättningen har minskat med 14 % till tkr jämfört med tkr samma period föregående år. Omsättningen har minskat inom elhandelsverksamheten och ökat inom nätverksamheten. Rörelseresultatet är högre jämfört med samma period föregående år och uppgår till tkr jämfört med tkr motsvarande period föregående år. I rörelseresultatet för perioden ingår kostnader för personalavgångar inklusive VD om tkr. Dessa kostnader belastar perioden i sin helhet och har fördelats ut på resp verksamhetsområde inom Elverket. Resultat före skatt uppgår till tkr (5 097 tkr) och efter skatt till tkr (3 756 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 4,4% (2,9%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 5,3% (3,2%). Soliditeten uppgår till 41,4% (47,0%). Koncernen har för perioden implementerat en ny modell för allokering av koncerngemensamma kostnader. Syftet är att bättre avspegla de verkliga kostnaderna som respektive verksamhet har. Omläggningen fortsätter framgent i resten av årets kvartal. Elhandel Affärssegmentet Elhandel i dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB visar en resultatmässig återhämtning under det första kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till tkr ( tkr). I rörelseresultatet för perioden ingår kostnader för personalavgångar inklusive VD vilket belastar Elhandels rörelseresultat med tkr under perioden. Antalet elhandelskunder har minskat, st jämfört med st under samma period föregående år. Resultatförbättringen i elhandeln beror framförallt på att flera av de förändringar som implementerades under 2010 nu börjar visa resultat. Verksamheten har förändrat sin modell för prissättning till kund samt också förändrat sin prognoshantering så att den bättre kan förutse hur den förväntade förbrukningen för fasta kundkontrakt utvecklas i olika perioder. Första kvartalet hade i snitt ett ganska normalt väder även om det varierade kraftigt under perioden. Februari blev en kallare månad än normalt. Dock förhöll sig förbrukningen inom den förväntade

2 prissäkrade nivån. Detta tillsammans med och en ökad försäljning bidrog till ett positivt resultat för februari. Mars blev något mildare än normalt. Arbetet med att skapa ny struktur och kvalitetssäkra affärsprocesserna fortsätter under Ett flertal projekt pågår för att utveckla de operativa processerna för prissättning, prognoshantering samt kvalitetssäkra mätvärdeshantering, vilka ligger till grund för en korrekt volymprognos och prissäkring av fasta kontrakt. Elmarknaden för årets första kvartal blev en mer stabil period än motsvarande period förgående år. Fortsatt finansiell oro nere på kontinenten kombinerat med jordbävningen i Japan har medfört ett högre pris för den finansiella prissäkringen. Dessutom har kärnkraftsolyckan i Japan även medfört frågetecken kring kärnkraften som energikälla. På kort sikt bedöms detta inte innebära någon större effekt sett till elterminernas utveckling. Fortsatt global oro och förändrade krav på kärnkraftsproduktion gör det dock troligt att ett högre elpris är att vänta framöver de närmsta åren. Under första kvartalet lanserade Elverket en ny produkt som innebär att kunden i grunden har ett rörligt pris. Däremot är priset bundet och redan nu fastställt för perioden november 2011 mars Sedan övergår priset till rörligt igen. En stor del av kunderna, framförallt de som redan är kunder hos oss, har valt detta nya kundanpassade avtal. Elnät och Bredband Moderbolaget består av affärssegmenten Elnät och Bredband, vilka beskrivs nedan. Affärssegmentet Elnät har minskat resultatet med 25 % till tkr (5 832 tkr). I rörelseresultatet för perioden ingår kostnader för personalavgångar inklusive VD vilket belastar Elnäts rörelseresultat med tkr under perioden. Antalet anslutningar har utvecklats med 14 st. (62 st) under första kvartalet. Antalet nya kunder är lägre än motsvarande period föregående år Det totala antalet nätkunder i Vallentuna vid slutet av perioden uppgår nu till st ( st). Den kalla inledningen på året gav en något högre omsättning i nätet än under en period med normal temperatur. Affärssegmentet Bredband har ett rörelseresultat som uppgår till -77tkr (988 tkr). Det minskade rörelseresultatet beror på att Bredband har tagit en större stabs- och avskrivningskostnad än föregående år. Vi har idag ca hushåll (ökning med ca 13%) som får tjänster levererade till sig genom Elverkets fibernät. Utbudet av antalet tjänsteleverantörer är nu 9 st mot tidigare 3 st. Dessa erbjuder tjänster så som TV, Internet och Telefoni. Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 4,4 2,9-2,9 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % 41,4 47,0 39,8 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 2,8 3,3-9,6 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 5,3 3,2-14,8 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 85% av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget.

3 Elmarknaden Det genomsnittliga spotpriset på Nordpool blev 58,4 öre/kwh för årets tre första månader. Prisnivån har varit jämn med det högsta priset i januari på 62,2 öre/kwh. Diskussionerna på elmarknaden har under början av året främst handlat om väderlek och kärnkraftsäkerhet. Det är fortsatt stort fokus på den hydrologiska situationen i det nordiska börsområdet. Stora nederbördsmängder och milt väder den senaste tiden har skapat en kraftig tillrinning i systemet och avsevärt bättrat på energibalansen. I kölvattnet på den Japanska kärnkraftsolyckan i Fukushima har kärnkraftsdebatten i världen tagit ny fart. I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten bett de svenska kärnkraftverken att dra lärdom av olyckan samt att komma igång med det egna arbetet att förbättra säkerheten. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr (1 637 tkr). Huvuddelen av dessa investeringar är relaterade till nybyggnation och nyanslutning främst i exploateringsområdena Påtåker Kulla samt Lilla Mällösa. Samtliga områden innefattar både nytt kabelnät och nya nätstationer. På sträckan Gillberga Grundvik har ca 3 km ny belagd störningsfri luftledning byggts. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår per till ( tkr) jämfört med tkr Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100% som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgår till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista mars Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 41,4% (47,0%). Finansnettot har förändrats i förhållande till samma period föregående år. Den sjunkande valutakursen (EUR) påverkar värdet på framtida valutasäkringar jämfört med samma period föregående år. Värdet på elderivaten har ökat sedan samma period föregående år, men har minskat kraftigt från tkr till tkr i förhållande till sista december Minskningen beror framförallt på förändrade marknadspriser på elbörsen Nordpool. Soliditeten har minskat på grund av omläggning av betalningsvillkoren för den inköpta kraften, vilket har ökat leverantörsskulderna i förhållande till samma period föregående år. Elverket Vallentuna har per den 31 mars 2011 inte uppfyllt den förbindelse som bolaget har gentemot sin finansiär för ställda krediter. Finansiären har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en s.k. waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Under april 2011 har det träffats ett tilläggsavtal mellan bolaget och finansiären om en förändrad avtalsnivå för andra kvartalet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av bokslutskommunikén förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat.

4 Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Den intensifierade förändringen kring riskhanteringen som skett under 2010, började visa resultat under 2011 års första kvartal. Det återstår dock ett omfattande arbete att fortsatt kvalitetssäkra de operativa processerna; särskilt de kopplade till affärsområde Elhandel och dess fastprisaffär. Resultatet kring de förändringar som pågår och har genomförts, har framförallt en långsiktig inverkan på grund av Elhandelaffärens portföljkaraktär. Valutarisken för årets första kvartal visade än en gång hur känslig kronan är för globala händelser. I slutet av februari svagades kronan efter trendmässigt stärkts i över ett år. Efter första kvartalets slut stärktes kronan åter. Spotpriset på el sjönk med 20 procent under januari månad, men framförallt fortsatta oroligheter på den globala råvarumarknaden medförde ett mindre volatilt spotpris kring öre per kwh för perioden. De stora prissvängningar som vi såg under samma kvartal föregående år liksom de rörelser som fanns i föregående kvartal uteblev därmed för årets första kvartal. Istället hamnade de stora rörelserna på terminsmarknaden med framförallt en kraftig stigning av framtida priser på årskontrakten.

5 Koncernens resultaträkningar tkr Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie (kr) 0,56 0,58-2,26 Antalet aktier är Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar omförda till resultaträkningen Kassaflödessäkringar värdeförändringar Skatteeffekt Summa totalresultat för perioden

6 Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga derivat Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 1) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristigt lån Kortfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) varav likvida medel på spärrat valutakonto hos NordPool 0 tkr ( tkr) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool

7 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan- Mars Jan-Mars Jan-Dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning 0 Utgående eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning 0 Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Jan-Mars 2011 Jan-Mars 2010 Jan-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Jan-Mars 2011 Jan-Mars 2010 Jan-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 0,58 0,78 0,65 Antalet aktier är För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras.

9 Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Kortfristigt lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Insynspersoner som har aktier Ove Ekström Anders Unnerstad Jens Rydell via bolag Alf Johansson Britt Sandberg Gullvi Borgström

10 Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2010 finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida från den 26 april 2011 eller skickas till aktieägare som begär detta. Den hålls tillgänglig för allmänheten på Elverket Vallentuna ABs kontor, Moränvägen 12 i Vallentuna från den 20 april Delårsrapport för andra kvartalet: 31 augusti 2011 Delårsrapport för tredje kvartalet: 17 november 2011 Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet: 27 februari 2012 Ordinarie bolagsstämma: 10 maj 2011 i Vallentuna Vallentuna den 28 april 2011 På styrelsens uppdrag Britt Sandberg t.f. Verkställande direktör Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Britt Sandberg, t.f. VD eller av Sofia Hultberg, CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer