Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick till tkr (8 002 tkr exklusive avyttrad verksamhet) Rörelseresultatet uppgick till tkr (6 623 tkr exklusive avyttrad verksamhet) Resultatet uppgick till tkr (5 861 tkr) Soliditeten uppgick till 52,5 % (50,5 %) Operativt kassaflöde uppgick till tkr ( tkr) KONCERNENS NYCKELTAL jan-mar 2015 jan-mar 2014 Helår 2014 Nettoomsättning, tkr Nettoomsättning exklusive valutaförändringar, tkr EBITDA, tkr EBITDA exklusive valutaförändringar, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat, tkr Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,64 0,90 4,23 Rörelsemarginal, % 3,9 5,3 9,1 Eget kapital, tkr Soliditet, % 52,4 50,5 50,0 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 2,7 3,9 17,7 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 2,9 3,2 16,1

2 VD har ordet Omvärld Elverket har, tillsammans med huvuddelen av elnätsbolagen i Sverige, sedan dryga tre år tillbaka legat i en tvist med Energimarknadsinspektionen angående nivån på den reglerade intäkten för perioden Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten har dömt till elnätsföretagens fördel. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade sitt beslut att inte medge prövningstillstånd för Energimarknadsinspektionens överklagande av Kammarrättens domslut. Därmed vinner domslutet från Kammarrätten laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att Elverket nu med ett förbättrat kassaflöde kan genomföra de nyinvesteringar som ett växande Vallentuna behöver och de reinvesteringar som krävs för att fortsätta hålla en hög tillgänglighet för våra kunder. Beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen innebär också att Elverket nu får en kapitalavkastning som står i paritet med andra elnätsföretags avkastningsnivå. Marknadsprissättningen på el har under kvartalet varit fortsatt låg. Detta har fått till följd att såväl intäkter som kostnader per kund för både elhandelsaffären och elnätsaffären har minskat. Vädret har under det första kvartalet varit varmare än normalt för perioden, vilket inneburit en lägre efterfrågan på el. Elhandel Resultatet för elhandelsverksamheten under det första kvartalet är svagt. Det ovanligt varma vädret har inneburit lägre såld volym per kund, vilket ledde till en minskad möjlighet att täcka våra fasta kostnader för affären. Den lägre volymen per kund ledde även till en översäkring i säkringsportföljen vilken blivit realiserad till förlust. Arbete har under kvartalet fortsatt med utveckling av kundnära processer, marknadsmaterial samt minskning av de löpande kostnader vi har för att hantera våra kunder. Elnät och entreprenad Elnätsaffären går enligt plan. Det varma vädret har inneburit att en lägre volym el transporterats genom vårt elnät med en något lägre intäkt per kund som följd. Dock har även de tekniska förluster som uppstår vid elöverföring minskat och därmed vårt inköpsbehov för att täcka dessa. Tillgängligheten i elnätet var under kvartalet god. Entreprenadaffären har under kvartalet fortsatt att utvecklas positivt främst på grund av förbättrad inre effektivitet. Under perioden har flera nya kommunala uppdrag sålts in. Investeringar Investeringar under kvartalet har huvudsakligen gjorts i elnätet där en hög andel av investeringarna är drivna av den tillväxt som Vallentuna har. Under kvartalet har vi investerat i de nya exploateringsområdena Haga etapp 3, Tingvalla respektive Bällsta etapp 4. Vi hade generellt inom hela nätområdet ovanligt många nyanslutningar.

3 Elhandel Mkr Q1 Q2 Q3 Q Mkr 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q Elnät och Entreprenad Mkr Omsättning Q1 Q2 Q3 Q Mkr Rörelseresultat 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Q1 Q2 Q3 Q4-4, Koncernens investeringar Mkr 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q

4 Finansiell rapportering Koncernens resultaträkning Rullande 12 TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr 2014-mar 2015 Helår 2014 Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat, EBIT Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt, EBT Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet från avyttrad verksamhet Periodens resultat Resultat per aktie Antalet aktier är ,64 0,90 3,96 4,23 Rapport över totalresultat för koncernen Rullande 12 TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr 2014-mar 2015 Helår 2014 Periodens resultat Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar, skatteeffekt Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat

5 Koncernens balansräkning TKR 31-mar mar dec-14 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga derivat Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Skulder till kreditinstitut Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel avseende säkerhet för handel avseende Elderivat

6 Koncernens kassaflöde Rullande 12 TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr 2014-mar 2015 Helår 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändring i eget kapital TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 Helår 2014 Bundet eget kapital vid årets början Omklassificering Totalresultat Bundet eget kapital vid balansdagens slut Fritt eget kapital vid årets början Omklassificering Periodens resultat Utdelning Fritt eget kapital vid balansdagens slut Summa eget kapital

7 Omsättning och resultat per rörelsesegment Rullande 12 TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr 2014-mar 2015 Helår 2014 Nettoomsättning Elhandel Elnät och Entreprenad Stab och elimineringar Nettoomsättning kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Nettoomsättning total Rörelseresultat Elhandel Elnät och Entreprenad Stab och elimineringar Rörelseresultat kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Rörelseresultat total

8 Finansiella instrument Redovisat värde i balansräkningen Värderade till verkligt värde i resultaträkningen Derivat som används för säkringsredovisning Varav verkligt värde per nivå Finansiella tillgångar Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Summa tillgångar Finansiella skulder Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner Summa Skulder Finansiella tillgångar Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Summa tillgångar Finansiella skulder Långfristiga elderivat Kortfristiga elderivat Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner Summa Skulder Verkligt värde på kundfordringar, övriga korta och långfristiga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värde. Verkligt värde på derivat beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen.

9 Moderbolagets resultaträkning Rullande 12 TKR jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr 2014-mar 2015 Helår 2014 Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat, EBIT Ränteintäkter Räntekostnader Bokslutsdispositioner Resultat före skatt, EBT Skatt Periodens resultat Resultat per aktie Antalet aktier är ,01-0,01 4,65 4,63 För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och total resultatet, varför någon särskild räkning avseende totalresultat ej presenteras.

10 Moderbolagets balansräkning TKR 31-mar mar dec-14 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Insynspersoner som har aktier i bolaget 31-mar mar dec-14 Bengt Lindahl Roger Gadde Britt Sandberg

11 Upplysningar Om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB samt de helägda dotterföretagen Elverket Vallentuna El AB, Elverket Vallentuna Elnät AB och Elverket Entreprenad AB. Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 79 % av omsättningen. Elverket Vallentuna Elnät AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation, service och underhåll på koncernens och andras elanläggningar. Elverket ägde och drev fram till den 28 juli 2014 ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband), vilket var organiserat till moderbolaget. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgick per till tkr jämfört med tkr Värdeförändringen av elderivat sker utifrån volym och prisbild som derivaten är tecknade till och vid bokslutstillfället gällande värdering, vilket kan ge stora skillnader om prisbilden i marknaden har varit stigande eller sjunkande. Orealiserade värdeförändringar i elderivat redovisas i övrigt i totalresultat. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Från tillämpar bolaget säkringsredovisning för redovisning av valutaterminer, vilket betyder att redovisningen av valutaterminer har ändrats från att redovisa verklig värdeförändring i resultatet till att redovisa den effektiva delen av verklig värdeförändring uppkomna från och framåt, i övrigt i totalresultat. Verkligt värde avseende valutaderivat uppgick per till 221tkr jämfört med 781 tkr per Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för Bokslutskommunikén innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

12 Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Den förhöjda aggregerade risknivån utgörs som tidigare av förhöjd operationell risk i kundprocesser samt långsiktiga strategiska osäkerheter över hur Elverket kommer att påverkas av bildandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad och vilken effekt detta kommer att få på såväl Elhandels- som Elnätsaffären. Aktien Elverkets aktie finns noterad på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till st (1 114) och antalet aktier uppgår till st ( ).

13 Vallentuna den 13 maj 2015 På styrelsens uppdrag Patrik Johansson VD och koncernchef Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket har tecknat med Aktietorget. Den har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Finansiell kalender maj Årstämma 27 augusti Delårsrapport Q2 26 november Delårsrapport Q februari Bokslutskommuniké 2015 Årsredovisning för år 2014 finns för nedladdning på bolagets hemsida eller skickas till aktieägare som begär detta. Kontaktinformation Elverket Vallentuna AB (publ) Moränvägen Vallentuna Patrik Johansson VD och koncernchef Kristina Molin Blomqvist CFO

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer