Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké januari december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké januari december 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till tkr ( tkr) Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr) Resultat per aktie utgör för perioden 3,10 kr (-2,26 kr) Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 0,50 kr per aktie Elverkets nya VD, Patrik Johansson, tillträder den 1 mars 2012 Intäkter och resultat Omsättningen uppgår till tkr jämfört med tkr samma period föregående år. Omsättningen har minskat inom elhandelsverksamheten till följd av lägre elpriser och lägre volymer. I nätverksamheten har omsättningen ökat som effekt av högre tariffer. Rörelseresultatet är högre jämfört med samma period föregående år och uppgår till tkr jämfört med tkr motsvarande period föregående år. Under året har ett flertal åtgärder genomförts som nu gett effekt i det förbättrade resultatet. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande kostnader för en reservering för avslutskostnader för avgående VD och andra resurser om tkr. Kostnaderna har fördelats ut på resp verksamhetsområde inom Elverket. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 6,3% (-2,9%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 19,4% (-14,8%). Soliditeten uppgår till 41,9% (39,8%). Vallentuna växer kraftigt under kommande år och därför behöver omfattande investeringar i elnätet göras. Elverket behöver säkra kapital för denna expansion vilket begränsar utrymmet för utdelning. Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 0,50 kr per aktie. Elhandel Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där affärssegment Elhandel finns, visar en fortsatt resultatmässig återhämtning jämfört med samma period föregående år. Det ackumulerade rörelseresultatet för året uppgår till tkr ( tkr). Jämförelsestörande kostnader avseende avslutskostnader för VD och andra resurser belastar Elhandels rörelseresultat med tkr. Resultatförbättringen i elhandeln jämfört med föregående år beror framförallt på att modellen för prissättning till kund har utvecklats samt att kvalitén i prognosmodellen har höjts vilket gör att prissäkringen av avtalade framtida leveransvolymer sker på ett bättre sätt. 1/10

2 Det mycket milda vädret under kvartal fyra har lett till en avsevärt lägre efterfrågan på el än normalt för perioden. Detta har lett till kraftigt sjunkande spotpriser. Under fjärde kvartalet har Elverket sänkt sin leveransprognos i flera steg och kontinuerligt sålt tidigare ingångna prissäkringsavtal för att möta den lägre efterfrågan från kunderna. Under det fjärde kvartalet har elmarknaden genomgått en stor strukturell förändring genom att Sverige den första november delats in i fyra olika prisområden. Detta har lett till högre priser för kunder i elområde fyra (södra Sverige). Elverket har sedan tidigare beaktat detta i sin affärsmodell och har bl a tecknat avtal med prisjusteringsklausuler till kunder med leveranser i elområde fyra. Vi står nu redo för att lansera nya paketerade produkter på marknaden som riktar sig till olika kundgrupper utifrån förändringarna i marknaden och nya kanaler att nå kunderna. Elnät och Bredband Moderbolaget består av affärssegmenten Elnät och Bredband, vilka beskrivs nedan. Affärssegmentet Elnät har ökat rörelseresultatet till tkr ( tkr). Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år beror till stor del på lägre operativa kostnader och justeringar i nättariffer för att säkerställa att nödvändiga framtida investeringar kan genomföras. Vallentuna fortsätter att expandera och antalet nätkunder har under året ökat med 178 st (198 st). Anslutningsavgifterna uppgår till tkr (3 315 tkr). Det totala antalet nätkunder i Vallentuna uppgick vid årsskiftet till st ( st). Den förväntade ökningen av elkonsumtion på grund av tillkommande kunder kompenserades av ett varmare väder än normalt. Affärssegmentet Bredband har ett rörelseresultat som uppgår till 343 tkr (1 766 tkr). Det minskade rörelseresultatet beror på att Bredband har belastats med en större andel av koncernens stabs- och avskrivningskostnader jämfört med tidigare år. Elverkets stadsnät växer och byggs ut kontinuerligt. Verksamheten växer både i nybyggnadsområden och inom befintlig detaljplan. Ca hushåll har idag en tjänst som levereras genom stadsnätets fiberkablar. Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 6,3-2,9 Eget kapital, tkr Soliditet, % 41,9 39,8 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 14,1-9,6 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 19,4-14,8 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 77 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. 2/10

3 Elmarknaden Prisutvecklingen under det fjärde kvartalet har framförallt präglats av det för årstiden mycket varma vädret. Trenden med betydligt styrkt hydrologi och milt väder som inleddes under kvartal två fortsatte under hela hösten och inledningen av vintern. Det mycket milda vintervädret gav en för årstiden låg förbrukning i hela systemet och den goda tillgången på vattenkraft gjorde att snittpriset för perioden blev jämförelsevis mycket lågt. Elnätsreglering Elnätsverksamheten är reglerad vilket sker utifrån en tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Under 2011 har en ny förhandsregleringsmodell införts vilken omfattar en reglering av verksamhetens intäkter kommande år från 2012 t o m Regleringen syftar till att säkerställa att framtida strukturella investeringar säkerställs och att reglerade intäktsnivåer hålls. Elverket har under året lagt mycket tid på förberedelser för den nya förhandsreglering som började gälla 1 januari Den nya modellen innebär att nätbolagen utifrån nätets kvalitet, nätets omfattning, ekonomiska nyckeltal mm ansöker om vilka intäkter man behöver under perioden för att bedriva nätverksamhet. Energimarknadsinspektionens beslutade intäktsram för Elverket är avsevärt lägre än den intäktsram Elverket begärde. Energimarknadsinspektionen godkände begärda intäktsram med förbehåll att för att minska kundernas prisexponering förskjuta intäktsramen enligt en betydligt fördröjd plan. Konsekvensen av detta och att vi är i en kommun med hög tillväxt gör att Elverket tillsammans med många andra nätbolag överklagat beslutet och påbörjat en juridisk process. Investeringar och lager De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser tkr investering i nytt affärssystem. Under perioden har större byggnationsprojekt startats i Skoga-Byle och etapp 2 av Påtåker och ytterligare några nätstationer har fått ökad transformatorkapacitet inför vintern. Under perioden har moderbolaget implementerat en ny lagerhantering för nät- och bredbandsverksamheterna. Detta har lett till en bättre fördelning mellan pågående arbete och lager. För perioden resulterar detta i högre lagervärde jämfört med samma period föregående år. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår per till tkr jämfört med tkr Värdeförändringen av elderivat sker utifrån volym och prisbild som derivaten är tecknade till och vid bokslutstillfället gällande värdering vilket kan ge stora skillnader om prisbilden i marknaden har varit stigande eller sjunkande. Orealiserade värdeförändringar i elderivat redovisas i övrigt totalresultat. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgår till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista december De likvida medlen har minskat jämfört med , vilket huvudsakligen beror på att fakturerad volym och försäljningspris var högre under december 2010 jämfört med Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 41,9% (39,8%). Finansnettot har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket till största delen beror på att värdet på valutasäkringarna har ökat men även till viss del på ineffektivitet på elderivat. I jämförelse med sista december 2010 har värdet på elderivaten minskat kraftigt från tkr till tkr till följd av lägre elpriser och säsongvariationer i volym. Soliditeten är högre på grund av en minskad balansomslutning. 3/10

4 Värdet av det egna kapitalet har minskat till följd av det lägre värdet på elderivat, vilket till viss del kompenseras av ett förbättrat resultat i jämförelse med samma period föregående år. Under första kvartalet klarade bolaget inte att uppfylla sina avtalsvillkor med finansiären varför denne gav bolaget en lättnad, en s.k. waiver för första kvartalet. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår och ett tilläggsavtal träffades under april 2011 mellan finansiären och bolaget för andra kvartalet Under resten av 2011 har bolaget inte haft några problem att uppfylla avtalsvillkoren med finansiären. Aktien Elverkets aktier finns noterade på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till st (1 194 st) och antalet aktier uppgår till ( ). Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av bokslutskommunikén förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för Bolaget följer RFR 2 redovisning för noterade juridiska personer, avseende redovisning av koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas i moderbolaget såsom en bokslutsdisposition i resultaträkningen och som en fordran på dotterbolag i balansräkningen. Från och med 2011 redovisar moderbolaget mottagna koncernbidrag som finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition. Inga koncernbidrag lämnades eller mottogs Bokslutskommunikén innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Den aggregerade risknivån i koncernen var något högre än normalt under det fjärde kvartalet Främsta orsakerna till detta har varit operationella risker såsom systeminföranden och processvalidering bland annat inför introduktionen av fyra elområden som skedde i november Sista kvartalet inleddes med fortsatt stora prisrörelser på elspotmarknaden såväl som på valutamarknaden. November och december visade en sjunkande period på elspotmarknaden framförallt på grund av det varma vädret och fortsatt global oro över framtida konjunkturläge. Under perioden ser vi en betydlig sänkning av prisbilden för el med leverans under de två första kvartalen Ett sjunkande marknadspris är i sig ingen risk, det som utgör en risk är utifrån hur vädret utvecklar sig vilket kan ge en påverkan på hur kundernas förbrukningsmönster förändras. Effekterna av temperaturförändringar hanteras i Elverkets modell för prognostisering och prissäkring. 4/10

5 Koncernens resultaträkningar tkr Okt-Dec Okt-Dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 3,10-2,26 0,05-1,04 Antalet aktier är Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Okt-Dec Okt-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar omförda till resultaträkningen Kassaflödessäkringar värdeförändringar Skatteeffekt Summa totalresultat för perioden /10

6 Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga derivat Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser - - Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Okt-Dec Okt-Dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut /10

7 Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Okt-Dec 2011 Okt-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Okt-Dec 2011 Okt-Dec 2010 Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt /10

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 3,33 0,65 Antalet aktier är I finansnettot ingår en anteciperad utdelning från dotterbolag á tkr. Bokslutsdisposition á tkr avser koncernbidrag till dotterbolag. För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras. 8/10

9 Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Insynspersoner som har aktier Bengt Lindahl Anders Unnerstad Roger Gadde Britt Sandberg Aktiekapital Per den 31 december 2011 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 17,05 kronor (26,97 kronor). Ny VD och koncernchef Under 2011 rekryterades en ny VD i Patrik Johansson som tidigare meddelats. Patrik tillträder som VD för Elverket Vallentuna AB och koncernchef per den 1 mars /10

10 Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2011 finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida från den 7 maj 2012 eller skickas till aktieägare som begär detta. Den hålls tillgänglig för allmänheten på Elverket Vallentuna ABs kontor, Moränvägen 12 i Vallentuna från den 7 maj Delårsrapport för första kvartalet: 10 maj 2012 Ordinarie bolagsstämma: 22 maj 2012 i Vallentuna Vallentuna den 24 februari 2012 På styrelsens uppdrag Britt Sandberg T.f. Verkställande direktör Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna kommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Britt Sandberg, t.f. VD eller av Sofia Hultberg, CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax /10

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 289 455 tkr (280 330 tkr) under perioden jan-sep inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma Årsredovisning 2010 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl.18.00 i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ny strategisk inriktning

Ny strategisk inriktning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2008 Ny strategisk inriktning Ny strategisk inriktning: fokusering på förvaltning, avyttring av affärsområdet Projektutveckling samt förslag till aktieägarna om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Kurvorna vänder upp i Sigma

Kurvorna vänder upp i Sigma Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6

Läs mer

SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE DELÅRSRAPPORT 2015Q2 ÖVERSIKT SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 1 APRIL - 30 JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgår till 67 275

Läs mer