VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering"

Transkript

1 INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB

2 INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specificeras väl. Det är nödvändigt att en informationsmängd har en struktur och ett innehåll som gör att mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar begrepp på samma sätt samt att informationen utväxlas i överenskommet format. Informationsspecifikationen är baserad på svenska, europeiska och internationella standarder, överenskommelser och rekommendationer, se Metodanvisningar. I arbetet har följande personer deltagit: (omfattningen på deltagande har varit lite olika) Verksamhetsrepresentanter kommuner: Jan-Erik Johansson, Melleruds kommun Eva Källén, Stenungssunds kommun Lena Risfelt, Göteborgs stad Verksamhetsrepresentanter primärvården: Lars Björkman, Vårdcentralen Svenljunga Gunilla Gustavsson, Primärvården Södra Älvsborg Kim Ström, Primärvården Falköping Verksamhetsrepresentanter sjukhusvård: Eva Adolfsson, SÄS Åsa Assmundsson, SU Per-Ola Enander, Lidköping, SKAS Sten Landahl, SU Inger Larsson, SKAS Doris Lundin, NÄL Birgit Mattsson, SU Ronny Moberg, Kungälvs sjukhus Marianne Sabel, Lidköpings sjukhus Projektgrupp: Christina Wisser, PL Eva Hansson, bitr PL Britt Rolfson Christoffer Johansson Magnus Fogelberg Ingrid Svensson Meditik AB IT-centrum IT-centrum IT-centrum NU-sjukvården Mandator Denna informationsspecifikation specificerar informationsutbyte för samordnad vårdplanering i Västra Götaland. Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt Metodanvisningar för informations-specifikationer[23]. Detta är verksamhetsdokumentation av de fullständiga informationsspecifikationerna. Syftet med dokumentet är att representanter från de berörda verksamheterna ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samtidigt som det är en bakgrunds beskrivning för IT-specialister. För IT-specialister kommer fullständiga informationsmodeller, XML-schema mm att presenteras i en Teknisk dokumentation. Informationsspecifikationen innehåller: Beskrivning av arbetsflödet Informationsflöde mellan parter Innehållet informationsmängder som skall utväxlas, vilket visas i informationsmängdsöversikter Grupperad information Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk Specifikationen innehåller dessutom en beskrivning och teckenförklaring av UML. Projektet har under arbetets gång haft samråd med Region Skåne. Under remissarbetet har Socialstyrelsen, flera landsting samt leverantörer bidragit med synpunkter.

3 INFORMATIONSPECIFIKATION 3(93) Innehållsförteckning 1 INLEDNING INFORMATIONSFLÖDE INFORMATIONSMÄNGDSÖVERSIKT Vårdbegäran Meddelande till vård och omsorg Inskrivningsmeddelande Kallelse och underlag samordnad vårdplanering Mottagningsbevis (Kvitto på kallelse och underlag samordnad vårdplanering) Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Information vid utskrivning GRUPPERADE INFORMATIONSMÄNGDER TERMER OCH DEFINITIONER KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK... 9 BILAGA 1: HANDLEDNING TILL LÄSNING AV UML-DOKUMENT... 9 UML en beskrivning och teckenförklaring...9 Hierarkisk relation...9 Aggregation...9 Association...9 Attribut...9 BILAGA 2 INFORMATIONSMÄNGDFLÖDE... 9 BILAGA 3 EXEMPEL PÅ INFORMATIONSMÄNGDER... 9 BILAGA 4 BIBLIOGRAFI... 9 BILAGA 5 FÖRKORTNINGAR... 9 BILAGA 6 VERKSAMHETSANALYS... 9 BILAGA 7 FÖRKLARING TILL FORMAT Format...9 BILAGA 8 EXTRA FORMATOBJEKT Vårdsammanfattning...9

4 INFORMATIONSPECIFIKATION 4(93) 1 Inledning Socialstyrelsens InfoVU projekt (Informationsförsörjning och Verksamhets Uppföljning) [4] som pågått har bl.a. rört samordnad vårdplanering (SVPL) [5]. Resultatet av det projektet med beskrivning av arbetsflöde och terminologi och informationsstruktur har varit en utgångspunkt för Västra Götalands (VG) arbete med SVPL. I rapporten Mäta och öppet redovisa resultaten i vård och omsorg [10] nämner Socialstyrelsen som en viktig del i det fortsatta arbetet utvecklingen av ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation som stöd i individbaserad verksamhetsuppföljning. För att möjliggöra detta krävs en enhetlig och entydig informationsstruktur. Projektet i VG anser att det är viktigt att basera arbetet på tidigare resultat och utveckla det vidare. InfoVU:s informationsmängder kring SVPL bestod av: Inskickningsmeddelande Inskrivningsmeddelande Kallelse till vårdplanering Mottagningsbevis Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Avslutsmeddelande I projektets inledningsfas stod att läsa i tidningen om en tragisk händelse som kan refereras sålunda: En åldrande dam uti Flen som kände sig dålig och klen av hemtjänsten till lasarettet fördes ej tillräckligt sjuk hon åter hem kördes där på toaletten hon dog helt allen. Detta fäste projektgruppens uppmärksamheten på att även patientsäkerhetsaspekter på informationsöverföring måste beaktas i projektet. I SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården [17] skrivs: Samverkan och samarbete 4 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner 1. som klargör ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter vad avser t.ex. överföring av information om enskilda patienter, och 2. för samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

5 INFORMATIONSPECIFIKATION 5(93) Västra Götalandsprojektet har för att leva upp till dessa krav vidgat sin uppgift utöver uppdraget genom att lägga till informationsmängder som tryggar patientsäkerheten även om de inte har betydelse för hantering av betalningsansvaret. Projektet har därför modifierat/kompletterat tidigare informationsmängder enligt nedan: Vårdbegäran samt komplettering av vårdbegäran (inskickningsmeddelande) Meddelande till vård och omsorg Inskrivningsmeddelande Underlag till vårdplanering Kallelse (underlag och kallelse kan sändas tillsammans och motsvarar kallelse till vårdplanering) Mottagningsbevis Vårdplan och upprättad vårdplan (det skall tydliggöras att vårdplanen blir upprättad i och med att den är justerad) Utskrivningsmeddelande Utebliven utskrivning Information vid utskrivning Beskrivning av ovanstående informationsmängder tas upp i dokumentet. Se bilaga 2, arbetsflödet samt bilaga 3 för illustration av informationsmängder. Informationsspecifikationerna i detta dokument har tagits fram för att beskriva innehåll och struktur på informationen i ett meddelande eller informationsmängd. Arbetet utgår från en metod beskriven i Metodanvisningar för Informationsspecifikationer från projektet Riktlinjer för elektronisk Interoperabilitet inom Vård och omsorg (RIV). Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare samt grundar sig på svenska, europeiska och internationella standarder. Informationsmodell Informationsflöde Verksamhetsbeskrivning Syntaxbeskrivning Datamodell Begrepp och termer Figur 1. Arbetsflödet i utvecklingsarbetet. I en nationell remissbehandling av dokumentet har synpunkter inkommit från myndigheter, verksamhetsföreträdare och leverantörer. Detta dokument (informationsspecifikation) omfattar: Informationsflöde mellan parter En informationsmängdsöversikt

6 INFORMATIONSPECIFIKATION 6(93) Grupperade informationsmängder enligt UML 1 Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk Exempel på informationsmängder i verksamheten Grafisk beskrivning av arbetsflödet Den Tekniska dokumentationen innehåller syntaxbeskrivning med en informationsmodell anpassad till standard enligt nationellt arbete och dess beskrivning i XML. Utveckling av datamodellen ligger utanför projektet och är leverantörens ansvar. [24] Läsanvisning Detta dokument ger en beskrivning av verksamhetens informationsflöde och de informationsmängder som skall göras gemensamt tillgängliga i den samordnade vårdplaneringen. Det skall läggas till grund för en teknisk specifikation som i detalj beskriver hur informationsmängderna skall byggas i systemen för behövlig interoperabilitet. De tekniska lösningarna berörs inte alls i detta dokument. Kapitel 1 (detta) utgör en inledning med beskrivning av arbetet, översikt av dokumentet och läsanvisning. Kapitel 2 innehåller en beskrivning av informationsflödet i samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal vård och omsorg. Informationsflödet skapas i arbetsflödet, som framställs grafiskt i bilaga 2. Kapitel 3 är en förteckning över de informationsmängder som skall vara gemensamt tillgängliga för aktörerna och enheterna i den samordnade vårdplaneringen. Informationsmängderna kan sändas som meddelanden eller hållas tillgängliga genom webbtjänster. Beskrivningarna inskränker sig till informationsmängdernas namn och de ingående delarnas namn med förklaring (attribut). Kapitel 4 visar i en figur de specificerade informationsmängderna och deras samband. Kapitel 5 innehåller en lista över termer använda i informationsmängderna och deras definitioner. Kapitel 6 innehåller en lista över klassifikationer och kodverk som skall användas för värdemängder. 1 UML, Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering.

7 INFORMATIONSPECIFIKATION 7(93) Bilaga 1 innehåller en kort beskrivning av modelleringsspråket UML. Bilaga 2 visar tre olika grafiska framställningar av arbetsflödet och vilken information som skapas i de olika aktiviteterna och hur den informationen utväxlas. Bilaga 3 visar exempel på innehåll i informationsmängder som delas mellan parterna. Bilaga 4 är bibliografi. Bilaga 5 är lista över förkortningar. Bilaga 6 visar den verksamhetsanalys som föregått arbetet med detta dokument. Bilaga 7 Förklaringar till format Bilaga 8 Särskilt format för informationsmängden Vårdsammanfattning

8 INFORMATIONSPECIFIKATION 8(93) 2 Informationsflöde Informationsflödet ger en översiktlig beskrivning över informationsutbytet vid samordnad vårdplanering som sker mellan olika huvudmän och inom resp. huvudmans organisation. Figur 2. Informationsflöde mellan parterna Förkortningar: BFR = Befolkningsregistret BIF = Bastjänster för InformationsFörsörjning HSA = Hälso- och sjukvårdens adressregister KIV = Katalog I Väst PAS = Patientadministrativa system VF = Västfolket VIS = Vårdinformationssystem (journaler, labsystem, radiologiska system etc.)

9 INFORMATIONSPECIFIKATION 9(93) Omfattning: Informationsutbyte mellan kommun, primärvård och sluten vård, vid planerad utskrivning och utskrivning av patient med behov av kommunal vård och omsorg samt primärvård efter utskrivningen från sluten vård och efter bedömning i öppen vård om patienten inte lagts in. Berörda parter: Offentlig och privat verksamhet (inkl rehabilitering och hjälpmedel) vid primärvårdsmottagning, vårdavdelning vid sjukhus, akutmottagning och annan öppenvårdsmottagning vid sjukhus, kommunal vård och omsorg. Beskrivning: Samordnad vårdplanering omfattar enligt betalningsansvarslagen enbart de patienter som skrivs in i slutenvården och därefter blir eller planeras bli föremål för - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. När det uppstår behov av vård kommer vårdtagaren till sjukhuset. Se bilaga 2, Arbetsflödet. Om vårdtagaren redan är föremål för kommunal vård och omsorg kan viss skriftlig information följa med vårdtagaren in till sjukhuset. I ett framtidsläge skulle information kunna skickas/hämtas elektroniskt i samband med att vårdtagaren lämnade kommunens vård och omsorg. Samtliga meddelanden utom inskrivningsmeddelande förutsätter patientens samtycke [22]. Om patienten skrivs in i slutenvården och om denne redan har kommunal vård och omsorg eller om behandlande läkare bedömer behov av vård och omsorg skickas ett inskrivningsmeddelande till berörda enheter (t ex till kommunen samt till primärvården dock ej slentrianmässigt) för att informera om att patienten är inskriven (en indikation på att det kan bli aktuellt med samordnad vårdplanering). Det finns ett behov av att informera/uppmärksamma kommunal vård och omsorg och primärvårdsenhet trots att vårdtagaren inte blir inskriven. SOSFS 2005:12 kap 4 skriver: Samverkan och samarbete 4 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner 1. som klargör ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter vad avser t.ex. överföring av information om enskilda patienter, och 2. för samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Idag sköts det via faxmeddelande och telefonsamtal. Ett särskilt meddelande till kommun och primärvård, för att uppmärksamma om behov av vård och omsorg, kan enkelt hantera dessa fall. Sekretesslagens grundläggande hinder mot överföring av information mellan myndigheter förbigås genom menprövning och samtyckeshantering. Först när en kallelse och ett vårdplaneringsunderlag skapats, skickats och tagits emot (kvittens/mottagningsbevis) av kommun och i förekommande fall primärvårdsenhet finns förutsättningar för betalningsansvar. Härifrån börjar tiden räknas för att betalningsansvaret ska övergå till kommunen. Första vardagen efter det att kallelsen/vårdplaneringsunderlaget har skickats räknas som karensdag 1. Efter 5 vardagar förutsatt att det finns en justerad vårdplan och att vårdtagaren är utskrivningsklar (30 för psykiatri, andra antal dagar kan

10 INFORMATIONSPECIFIKATION 10(93) förekomma inom rättspsykiatri), går betalningsansvaret över till kommunen (mönsterfall). SFS 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar [8] för viss hälso- och sjukvård med ändringar t.o.m. SFS 2003:193, 3, anger exakta regler för betalningsansvarets inträdande. Vårdplaneringen ska påbörjas senast dagen efter kallelsen (inklusive vårdplaneringsunderlag) mottagits. Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) skriver: En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen. Vårdplanen tas fram gemensamt mellan berörda parter även om det nödvändigtvis inte behöver vara så att alla parter är närvarande vid samma tillfälle. Vårdplanen justeras och benämns upprättad vårdplan. I Socialstyrelsens föreskrifter 2005:27 om samverkan vid inoch utskrivning av patienter i sluten vård [18] anges att vårdplanen skall i förekommande fall innehålla: 1. medicinska åtgärder och andra behandlingar, 2. aktuella läkemedelsförskrivningar, 3. tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar, 4. allmän och specifik omvårdnad, 5. omsorg, stöd och service, och 6. rehabilitering och habilitering. samt även 1. namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen, 2. vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård alternativt egenvård och vem som skall vidta respektive åtgärd, 3. namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten, 4. om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte, 5. om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte, och 6. målsättningen med insatserna samt hur och när dessa skall följas upp. Således skall anges namngiven läkare såväl vid sjukhuset (vanligen sjukhusets öppenvård) som vid primärvårdsenhet. Sjukhusläkaren ansvarar för uppföljning på sjukhuset och kan besluta att den uppföljningen upphör och att vidare uppföljning skall ske vid primärvårdsenhet under den namngivna primärvårdsläkarens ansvar.

11 INFORMATIONSPECIFIKATION 11(93) En patient är utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömer att sjukhusvård inte längre krävs och ansvarig läkare finns utsedd inom primärvården och undertecknat vårdplanen. Denna bedömning kan göras när som helst under vårdtiden och är helt beroende på patientens medicinska tillstånd. Senast dagen före patienten beräknas skrivas ut från slutenvården skall ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter i primärvård och kommun. Detta meddelande skall innehålla personuppgifter, folkbokföringsadress samt information om när patienten beräknas skrivas ut. Om inte annat överenskommits ang. tidpunkt inträder betalningsansvaret dagen efter att patienten är utskrivningsklar, en vårdplan finns upprättad och utskrivningsmeddelande sänts, dock tidigast 5 alternativt 30 vardagar från kallelsen. För rättspsykiatrisk vård gäller särskilt avtal. Den samordnade vårdplaneringen kan när som helst i processen uppskjutas för att något inträffat, men den kan också avbrytas. I båda fallen talar man om utebliven utskrivning, för vilket skall skapas en informationsmängd. Vid utskrivning från sjukhuset skall information vid utskrivning skickas/göras tillgängligt för kommun och primärvård. Informationsmängden är en avslutsrapportering med en sammanfattning av vårdtillfället. Involverade stödregister: Befolkningsregistret (BFR)/Västfolket (VF), Katalog I Väst (KIV), Bastjänster för InformationsFörsörjning (BIF). Västfolket används endast i Västra Götalandsregionen. Med Katalog I Väst avses Västra Götalands elektroniska katalog över aktörer och enheter. På nationell nivå finns Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). På sikt kan andra stödregister komma att användas, t.ex. varuregister för läkemedel och hjälpmedel, kodverk för hälsotillstånd, funktionstillstånd och åtgärder samt samtyckestjänst och andra bastjänster för informationsförsörjning. I kravspecifikationen ställs initialt krav endast på koppling till Västfolket av dessa stödregister. Kommunicerande system: Vårdinformationssystem (VIS: journal, labsystem, radiologiska system etc.), administrativa system för SoL och HSL, patientadministrativa system (PAS). Gjorda avgränsningar och val: Vägen in på sjukhuset är vanligen via akutintaget. Uppdraget avser de patienter som berörs av samordnad vårdplanering enligt lagen om betalningsansvar. Detta begränsar uppdraget till patienter om vilka kallelse till samordnad vårdplanering sänds. En del patienter kan emellertid skrivas ut efter ett mer kortfattat förlopp, där formell kallelse inte sänds. Det förekommer även att slutenvård inte bedöms nödvändig utan att patienten sänds direkt hem. De två senare fallen saknas i uppdraget eftersom de inte berörs av betalningsansvarslagen. Den medicinska säkerheten kräver emellertid att kommunen samt primärvården aviseras om ett sådant kort förlopp. Detta för att en hemsänd patient skall bli omhändertagen enligt tidigare upprättad vårdplan om en sådan finns, alternativt sänds ett meddelande till kommunen och primärvården där också eventuellt biståndsbehov framgår. I denna verksamhetsdokumentation omtalas därför vilka informationsmängder som behöver ställas till kommunens och primärvårdens förfogande för att trygga säkerheten för alla patienter som lämnar sjukhuset eller primärvårdsmottagning i behov av kommunal vård och omsorg samt primärvård.

12 Informationsmängder Utgåva INFORMATIONSPECIFIKATION 12(93) Vårdbegäran: Begäran att en person skall bli föremål för hälso- och sjukvårdsaktiviteter. En vårdbegäran kan vara muntlig eller implicit när en person på eget initiativ söker en akutmottagning eller t.ex. efter olycksfall förs in med ambulans. Skriftlig vårdbegäran kan framställas av kommun, primärvårdsenhet, specialistmottagning m.fl. Meddelande till vård och omsorg: Meddelande till vård och omsorg görs för patient som inte tas in i sluten vård utan sänds hem från mottagningen, och för vilken det bedöms föreligga behov av vård- och omsorgsinsatser, ev. rehabinsatser. Planeringen görs då gemensamt av kommun, primärvård och/eller sjukhusvård. Inskrivningsmeddelande: Meddelande till kommun och primärvårdsenhet att en patient tagits in på sjukhus och är inskriven i slutenvården. Kallelse och underlag till vårdplanering: Samlad information som kommun och primärvårdsenhet behöver ta del av inför den samordnade vårdplaneringen. Normalt inkluderar denna informationsmängd också kallelse till samordnad vårdplanering. En kallelse inleder vårdplaneringen, men behöver inte alltid leda till ett möte, utan kommun och primärvård kan efter samråd med sjukhusvård ta beslut om insatser grundat på underlaget. Mottagningsbevis: Kvittering av kommun och primärvårdsenhet att kallelse till samordnad vårdplanering mottagits. Vårdplan och upprättad vårdplan: Redogörelse för samtliga vid vårdplaneringen planerade insatser samt vem som har ansvaret för utförandet utgör en vårdplan. Vårdplanen skall justeras av kommun, primärvård och sjukhusvård och är efter justeringen en upprättad vårdplan. Utskrivningsmeddelande: Meddelande om när patienten avses bli utskriven från sluten vård. Meddelande om utebliven utskrivning: Information om att utskrivningen inte blir av på grund av tillstötande omständigheter samt om möjligt upplysning om förväntat nytt utskrivningsdatum. Information vid utskrivning: Sammanfattning av vad som har genomförts och åstadkommits under vårdprocessen. Inkluderar vad som överenskommits vid vårdplaneringen genom att vårdplan och epikriser bifogas.

13 INFORMATIONSPECIFIKATION 13(93) Samtycke Personuppgiftslagen (PUL) anger i 10: Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas I 15 anges: Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. 12 anges att uppgifter om en persons hälsa räknas som känsliga. Undantag från bestämmelserna i 15 finns i 16, som hanterar nödvändig behandling av personuppgifter: Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke Projektet Samordnad vårdplanering har gjort bedömningen att samtycke skall inhämtas antingen inför varje utväxling av information eller i samband med att underlag till samordnad vårdplanering sänds, varvid samtycke kan ges för hela den samordnade vårdplaneringsprocessen. För de fall samtycke inte kan inhämtas men det är av betydelse för patientens liv och hälsa får information utväxlas enligt PUL 16 b. Menprövning Sekretesslagens 7 kapitel 1 lyder: Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. När samtycke inhämtats från patienten får det anses att hon/han själv bedömt sig inte lida men av att uppgiften utlämnas. Om utlämning sker utan samtycke med stöd av PUL 16 b måste menprövning göras av den som lämnar ut uppgiften, och det skall antecknas när och av vem menprövning gjorts. Så kallat presumerat samtycke förutsätter att menprövning görs.

14 INFORMATIONSPECIFIKATION 14(93) 3 Informationsmängdsöversikt Varje informationsmängd förses automatiskt med tidstämpel i det ögonblick den görs tillgänglig för informationsutbyte samt uppgift om vem som gör den tillgänglig. Dessa två informationskomponenter redovisas inte i tabellen nedan. När någon tar del av informationen kompletteras informationsmängden med uppgift om vem som tagit del av den samt tidstämpel för händelsen. I några av informationsmängderna nedan har det laglig eller finansiell betydelse att någon mottagit informationen. I dessa informationsmängder anges nedan hur mottagandet redovisas. I nedanstående tabeller anges för varje post någon av bokstäverna T eller F. T innebär att informationen är tvingande, får ej hoppas över, F att den är frivillig. Flera av informationsmängderna innehåller många informationskomponenter. Listan utgör en bruttolista över vad som kan behöva utbytas ifråga om information. Viss information som anses tvingande att visa första gången informationsmängden görs tillgänglig behöver inte upprepas när den visats för användaren. I tabellerna visas de tvingande (T) informationskomponenterna överst och därefter de frivilliga (F). Om en informationskomponent är tvingande under vissa förutsättningar och annars frivillig anges "F/T" och i kommentaren anges villkoren för att komponenten skall vara tvingande. Flera av informationsmängderna skall kunna återkallas med angivande av orsak, t.ex. att patienten är avliden. Det görs genom att informationsmängden annonseras på nytt markerat med en återkallelseflagga. För ett par informationsmängder nedan finns exempel framtaget, se bilaga 3. För flera aktörer anges HSA-id. Denna identitetsbeteckning kommer att finnas i hälso- och sjukvården och skall då användas inom Västra Götalandsregionen i KIV (Katalog i Väst). För kommunerna förutsätts att HSA-id genereras i KIV. I avvaktan på att KIV är i full drift får annan identifiering (användar-id) användas. Informationsmängdernas attribut utformas enligt beskrivning i RIV-specifikationen för V-TIM, senaste tillgängliga version. [25] V-TIM befinner sig hösten 2007, i ett utvecklingsskede. I sitt färdiga skick kommer den att tillhandahålla format för alla attribut i samtliga informationsmängder. I tabellerna nedan anges på flera ställen formatet TXT eller FLT<TXT> där aktuella format i V-TIM inte täcker SVPL projektets informationsmängder.

15 INFORMATIONSPECIFIKATION 15(93) 3.1 Vårdbegäran Synonymer: Information vid ankomst, Information IN Vårdbegäran utfärdas för att en patient skall tas in på sjukhus eller undersökas för eventuell intagning. Sådan undersökning görs vid sjukhusets akutmottagning eller vid primärvårdsenhet. Varje patient som är föremål för vårdbegäran kan komma att bli aktuell för samordnad vårdplanering. Om patienten redan är föremål för kommunens vård- och omsorgsinsatser krävs att den enhet som mottar vårdbegäran informerar kommunen om vad som gjorts till följd av vårdbegäran. En patient kan inkomma på egen vårdbegäran eller från annan vårdenhet. Vårdbegäran kan utfärdas av kommunen, primärvården eller annan enhet som bedriver hälso- och sjukvård, t.ex. privat vårdhem under Socialstyrelsens tillsyn eller kommunalt boende under Länsstyrelsens tillsyn som disponerar primärvård eller kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal för hälso- och sjukvårdsaktiviteter. I vårdbegäran beskrivs patientens hälso- och funktionstillstånd samt andra förhållanden av vikt som avser patienten före ankomst till sjukhus och primärvårdsenhet. Vårdbegäran har plats för mycket information men kan under pressade förhållanden begränsas till de tvingande delarna. Den kan komma att inkluderas i sjukhusets, primärvårdens och kommunens vårddokumentation. För att ett vårdplaneringsunderlag skall kunna sammanställas kan komplettering av informationen vara nödvändig. En del av den kompletteringen görs genom att patienten utreds vid sjukhuset. En annan del består i komplettering av informationen i vårdbegäran. En sådan komplettering kan göras elektroniskt genom att vårdbegäran sänds tillbaka till avsändaren med begäran om komplettering. Av det skälet finns i vårdbegäran information om det rör sig om begäran om komplettering eller svar på sådan begäran. SVPL-id T Unikt id för det inledda vårdplaneringsärendet II Samma id i alla informationsmängder Patient T Person-id (personnummer/samordningsnummer/reservnummer) namn, mm. Patient Person-id öppnar för uppgifter ur lokalt system /VF/BFR

16 INFORMATIONSPECIFIKATION 16(93) Patient kontaktuppgifter T Adress, telefon etc. till patienten TXT Hämtas från lokalt system/vf/bfr Kontaktperson T Person som kan kontaktas för kompletterande information. Personens funktion hos avsändande enhet har ingen betydelse i detta sammanhang, attributet används endast för att man skall veta exakt vart man vänder sig för kompletterande information. Närstående informerad T Uppgift om någon närstående informerats om vårdbegäran. FLT<TXT> S/F Informationsmängden skall innehålla Typ av kontakt relation HSA-id Namn Adress Telefon Fax e-post Enhet Av ovanstående uppgifter anges det som behövs för att identifiera kontaktpersonen. Sant = informerad Falskt = inte informerad

17 INFORMATIONSPECIFIKATION 17(93) Uppgiftslämnare T Information om person som lämnar uppgifter om patienten och omständigheter i anslutning till insändandet. Vårdinitiativ T Kod för vem som tagit initiativ till vårdbegäran. Initiativtagare kan vara en person eller en organisation. Begäran om komplettering T Uppgift om att vårdbegäran sänds tillbaka till ursprunglig avsändare för att komplettering av uppgifterna behövs. FLT<TXT> KTOV S/F Informationsmängden skall innehålla HSA-id Namn Adress Telefon Fax e-post Enhet Av ovanstående uppgifter anges det som behövs för att identifiera uppgiftslämnaren. Lokalt kodverk - PAT (patienten själv) - NST (närstående) - REM (remitterande hälso- och sjukvårdsproducent) - SOC (socialtjänsten) - MYN (myndighet genom beslut) Obligatoriskt att ange om det är ursprungsvårdbegäran eller begäran om komplettering av vårdbegäran

18 INFORMATIONSPECIFIKATION 18(93) Komplettering T Uppgift om att informationsmängden utgör komplettering av tidigare framställd vårdbegäran Återkallelse T Uppgift om informationsmängden återkallas. S/F S/F Obligatoriskt att ange om det är ursprungsvårdbegäran eller komplettering av vårdbegäran Menprövning T/F Prövning enligt Sekretesslagen 7 kap 1. Informationsmängden anger klartecken efter menprövning. Värde "falskt" innebär att menprövning lett till beslut att informationsmängden inte skall utlämnas. S/F Om samtycke inte inhämtas måste menprövning göras. Tid för menprövning T/F Tid då menprövning gjorts, tvingande om attributet Menprövning sätts TP Kan begränsas till datum. Det är tid/dag för beslutet, det är inte tidpunkten då menprövningen dokumenteras (den registreras automatiskt av systemet). Menprövare T/F Person som gjort menprövningen, tvingande om attributet Menprövning sätts Personal Samtycke T/F Patientens eller ombuds samtycke till att vårdbegäran gjorts. Det är tvingande att försöka inhämta samtycke. Om det är omöjligt och attributet inte sätts skall Menprövning med åtföljande attribut automatiskt vara T (tvingande) S/F Sant = samtycke givet Falsk = nej till samtycke

19 INFORMATIONSPECIFIKATION 19(93) Samtyckesform T/F Hur samtycke erhållits, muntligt, skriftligt eller presumtivt KTOV Kodlista M = muntligt S = skriftligt P = presumtivt Om samtycket är presumtivt skall menprövning göras. Aktuella läkemedel F Lista över aktuell medicinering för patienten vid ankomsten till sjukhuset och primärvården FLT<Material> Ansvarig läkare F Läkare ansvarig för patienten hos insändande enhet Personal Kan ersättas med länk till e-dos men måste i så fall också innehålla uppgift om ordinerande läkare samt utlämnande dosapotek Ansvarig läkares enhet F Enhet där ansvarig läkare är verksam Enhet Ansvarig rehabiliteringspersonal F Rehabiliteringspersonal och/eller habiliteringspersonal som är engagerad hos insändande enhet. FLT<Personal> Om HSA-id inte finns används namn, adress etc. Rehabiliteringsenhet F För var och en i rehabiliteringspersonalen anges om de tillhör kommun, primärvårdsenhet, sjukhus eller samrehaborganisation samt enhetens identitet FLT<Enhet> Om HSA-id inte finns används namn, adress etc.

20 INFORMATIONSPECIFIKATION 20(93) Ansvarig sjuksköterska F Sjuksköterska som ansvarar för patientens vård hos insändande enhet. Begärd hälso- och sjukvårdsaktivitet Personal Det förutsätts att sjuksköterskan organisatoriskt hör till insändande enhet. F Hälso- och sjukvårdsaktivitet som begärs i vårdbegäran FLT<Åtgärd> Aktivitet som ingår i avsikten med vårdbegäran. Bifogat dokument F Länk till extern eller intern information. Kan avse dokument, diagnos eller annan informationsmängd som används i den samordnade vårdplaneringen. FLT<URI> Till informationsmängden skall kunna fogas ett dokument med extra information. Länken pekar på den refererade filen. Biståndsbedömare F Kommunens biståndsbedömare som handlägger patientens ärende Personal Synonym: biståndshandläggare, LSS-handläggare. Biståndsbedömare enhet F Enhet som biståndsbedömaren är verksam vid. Enhet Boendeform F Information om patientens form av bostad KTOV Se kapitel 6 Ensamboende F Uppgift om patienten är ensamboende eller ej. S/F

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Mallar för dokumentation i IT-stödet KLARA SVPL

Mallar för dokumentation i IT-stödet KLARA SVPL Version 3.0 Mallar för dokumentation i IT-stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från kommun, sjukhus och primärvård Godkänd

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel HÄSSELBY- VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING 12 februari 2009 Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Riktlinjer för akuta läkarbesök

Riktlinjer för akuta läkarbesök Riktlinjer för akuta läkarbesök gällande från 2009-01-12 Komplettering till SAMORDNAD VÅRDPLANERING Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Upprättad

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Med tillägg av Riktlinjer för LGS-området Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Godkänd av:

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 12:2 Diarienr: 12/0254 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2012-01-11 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Handikappomsorg

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; 1(15) Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Lokala riktlinjer för Norrtälje kommun Inskrivning Samordnad vårdplanering Utskrivning Patient skrivs ut Verkställande av beslut Inskrivningsmeddelande

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD KONTAKT MED LÄKARE OCH ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL vid förändring

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering UVO Gäller från 28 September 2010 Version 1 1(21) För att trygga vårdtagarens rätt till en god och säker vård krävs samverkan mellan Blekingesjukhuset,

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken Riktlinjer för samverkan vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län. 2014 1 (19) Riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Rutin som gäller för samtliga aktörer i vårdkedjan i Norrtälje kommun Trygghetskvitto Vård- och omsorgsinsatser Vårdplanering Kallelse Medföljande information

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-93823 Fastställandedatum: 2017-05-30 Giltigt t.o.m.: 2018-05-30 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Roger Olof Nilsson Utskrivningsklar patient

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer