VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering"

Transkript

1 INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB

2 INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specificeras väl. Det är nödvändigt att en informationsmängd har en struktur och ett innehåll som gör att mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar begrepp på samma sätt samt att informationen utväxlas i överenskommet format. Informationsspecifikationen är baserad på svenska, europeiska och internationella standarder, överenskommelser och rekommendationer, se Metodanvisningar. I arbetet har följande personer deltagit: (omfattningen på deltagande har varit lite olika) Verksamhetsrepresentanter kommuner: Jan-Erik Johansson, Melleruds kommun Eva Källén, Stenungssunds kommun Lena Risfelt, Göteborgs stad Verksamhetsrepresentanter primärvården: Lars Björkman, Vårdcentralen Svenljunga Gunilla Gustavsson, Primärvården Södra Älvsborg Kim Ström, Primärvården Falköping Verksamhetsrepresentanter sjukhusvård: Eva Adolfsson, SÄS Åsa Assmundsson, SU Per-Ola Enander, Lidköping, SKAS Sten Landahl, SU Inger Larsson, SKAS Doris Lundin, NÄL Birgit Mattsson, SU Ronny Moberg, Kungälvs sjukhus Marianne Sabel, Lidköpings sjukhus Projektgrupp: Christina Wisser, PL Eva Hansson, bitr PL Britt Rolfson Christoffer Johansson Magnus Fogelberg Ingrid Svensson Meditik AB IT-centrum IT-centrum IT-centrum NU-sjukvården Mandator Denna informationsspecifikation specificerar informationsutbyte för samordnad vårdplanering i Västra Götaland. Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt Metodanvisningar för informations-specifikationer[23]. Detta är verksamhetsdokumentation av de fullständiga informationsspecifikationerna. Syftet med dokumentet är att representanter från de berörda verksamheterna ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samtidigt som det är en bakgrunds beskrivning för IT-specialister. För IT-specialister kommer fullständiga informationsmodeller, XML-schema mm att presenteras i en Teknisk dokumentation. Informationsspecifikationen innehåller: Beskrivning av arbetsflödet Informationsflöde mellan parter Innehållet informationsmängder som skall utväxlas, vilket visas i informationsmängdsöversikter Grupperad information Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk Specifikationen innehåller dessutom en beskrivning och teckenförklaring av UML. Projektet har under arbetets gång haft samråd med Region Skåne. Under remissarbetet har Socialstyrelsen, flera landsting samt leverantörer bidragit med synpunkter.

3 INFORMATIONSPECIFIKATION 3(93) Innehållsförteckning 1 INLEDNING INFORMATIONSFLÖDE INFORMATIONSMÄNGDSÖVERSIKT Vårdbegäran Meddelande till vård och omsorg Inskrivningsmeddelande Kallelse och underlag samordnad vårdplanering Mottagningsbevis (Kvitto på kallelse och underlag samordnad vårdplanering) Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Information vid utskrivning GRUPPERADE INFORMATIONSMÄNGDER TERMER OCH DEFINITIONER KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK... 9 BILAGA 1: HANDLEDNING TILL LÄSNING AV UML-DOKUMENT... 9 UML en beskrivning och teckenförklaring...9 Hierarkisk relation...9 Aggregation...9 Association...9 Attribut...9 BILAGA 2 INFORMATIONSMÄNGDFLÖDE... 9 BILAGA 3 EXEMPEL PÅ INFORMATIONSMÄNGDER... 9 BILAGA 4 BIBLIOGRAFI... 9 BILAGA 5 FÖRKORTNINGAR... 9 BILAGA 6 VERKSAMHETSANALYS... 9 BILAGA 7 FÖRKLARING TILL FORMAT Format...9 BILAGA 8 EXTRA FORMATOBJEKT Vårdsammanfattning...9

4 INFORMATIONSPECIFIKATION 4(93) 1 Inledning Socialstyrelsens InfoVU projekt (Informationsförsörjning och Verksamhets Uppföljning) [4] som pågått har bl.a. rört samordnad vårdplanering (SVPL) [5]. Resultatet av det projektet med beskrivning av arbetsflöde och terminologi och informationsstruktur har varit en utgångspunkt för Västra Götalands (VG) arbete med SVPL. I rapporten Mäta och öppet redovisa resultaten i vård och omsorg [10] nämner Socialstyrelsen som en viktig del i det fortsatta arbetet utvecklingen av ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation som stöd i individbaserad verksamhetsuppföljning. För att möjliggöra detta krävs en enhetlig och entydig informationsstruktur. Projektet i VG anser att det är viktigt att basera arbetet på tidigare resultat och utveckla det vidare. InfoVU:s informationsmängder kring SVPL bestod av: Inskickningsmeddelande Inskrivningsmeddelande Kallelse till vårdplanering Mottagningsbevis Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Avslutsmeddelande I projektets inledningsfas stod att läsa i tidningen om en tragisk händelse som kan refereras sålunda: En åldrande dam uti Flen som kände sig dålig och klen av hemtjänsten till lasarettet fördes ej tillräckligt sjuk hon åter hem kördes där på toaletten hon dog helt allen. Detta fäste projektgruppens uppmärksamheten på att även patientsäkerhetsaspekter på informationsöverföring måste beaktas i projektet. I SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården [17] skrivs: Samverkan och samarbete 4 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner 1. som klargör ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter vad avser t.ex. överföring av information om enskilda patienter, och 2. för samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

5 INFORMATIONSPECIFIKATION 5(93) Västra Götalandsprojektet har för att leva upp till dessa krav vidgat sin uppgift utöver uppdraget genom att lägga till informationsmängder som tryggar patientsäkerheten även om de inte har betydelse för hantering av betalningsansvaret. Projektet har därför modifierat/kompletterat tidigare informationsmängder enligt nedan: Vårdbegäran samt komplettering av vårdbegäran (inskickningsmeddelande) Meddelande till vård och omsorg Inskrivningsmeddelande Underlag till vårdplanering Kallelse (underlag och kallelse kan sändas tillsammans och motsvarar kallelse till vårdplanering) Mottagningsbevis Vårdplan och upprättad vårdplan (det skall tydliggöras att vårdplanen blir upprättad i och med att den är justerad) Utskrivningsmeddelande Utebliven utskrivning Information vid utskrivning Beskrivning av ovanstående informationsmängder tas upp i dokumentet. Se bilaga 2, arbetsflödet samt bilaga 3 för illustration av informationsmängder. Informationsspecifikationerna i detta dokument har tagits fram för att beskriva innehåll och struktur på informationen i ett meddelande eller informationsmängd. Arbetet utgår från en metod beskriven i Metodanvisningar för Informationsspecifikationer från projektet Riktlinjer för elektronisk Interoperabilitet inom Vård och omsorg (RIV). Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare samt grundar sig på svenska, europeiska och internationella standarder. Informationsmodell Informationsflöde Verksamhetsbeskrivning Syntaxbeskrivning Datamodell Begrepp och termer Figur 1. Arbetsflödet i utvecklingsarbetet. I en nationell remissbehandling av dokumentet har synpunkter inkommit från myndigheter, verksamhetsföreträdare och leverantörer. Detta dokument (informationsspecifikation) omfattar: Informationsflöde mellan parter En informationsmängdsöversikt

6 INFORMATIONSPECIFIKATION 6(93) Grupperade informationsmängder enligt UML 1 Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk Exempel på informationsmängder i verksamheten Grafisk beskrivning av arbetsflödet Den Tekniska dokumentationen innehåller syntaxbeskrivning med en informationsmodell anpassad till standard enligt nationellt arbete och dess beskrivning i XML. Utveckling av datamodellen ligger utanför projektet och är leverantörens ansvar. [24] Läsanvisning Detta dokument ger en beskrivning av verksamhetens informationsflöde och de informationsmängder som skall göras gemensamt tillgängliga i den samordnade vårdplaneringen. Det skall läggas till grund för en teknisk specifikation som i detalj beskriver hur informationsmängderna skall byggas i systemen för behövlig interoperabilitet. De tekniska lösningarna berörs inte alls i detta dokument. Kapitel 1 (detta) utgör en inledning med beskrivning av arbetet, översikt av dokumentet och läsanvisning. Kapitel 2 innehåller en beskrivning av informationsflödet i samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal vård och omsorg. Informationsflödet skapas i arbetsflödet, som framställs grafiskt i bilaga 2. Kapitel 3 är en förteckning över de informationsmängder som skall vara gemensamt tillgängliga för aktörerna och enheterna i den samordnade vårdplaneringen. Informationsmängderna kan sändas som meddelanden eller hållas tillgängliga genom webbtjänster. Beskrivningarna inskränker sig till informationsmängdernas namn och de ingående delarnas namn med förklaring (attribut). Kapitel 4 visar i en figur de specificerade informationsmängderna och deras samband. Kapitel 5 innehåller en lista över termer använda i informationsmängderna och deras definitioner. Kapitel 6 innehåller en lista över klassifikationer och kodverk som skall användas för värdemängder. 1 UML, Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering.

7 INFORMATIONSPECIFIKATION 7(93) Bilaga 1 innehåller en kort beskrivning av modelleringsspråket UML. Bilaga 2 visar tre olika grafiska framställningar av arbetsflödet och vilken information som skapas i de olika aktiviteterna och hur den informationen utväxlas. Bilaga 3 visar exempel på innehåll i informationsmängder som delas mellan parterna. Bilaga 4 är bibliografi. Bilaga 5 är lista över förkortningar. Bilaga 6 visar den verksamhetsanalys som föregått arbetet med detta dokument. Bilaga 7 Förklaringar till format Bilaga 8 Särskilt format för informationsmängden Vårdsammanfattning

8 INFORMATIONSPECIFIKATION 8(93) 2 Informationsflöde Informationsflödet ger en översiktlig beskrivning över informationsutbytet vid samordnad vårdplanering som sker mellan olika huvudmän och inom resp. huvudmans organisation. Figur 2. Informationsflöde mellan parterna Förkortningar: BFR = Befolkningsregistret BIF = Bastjänster för InformationsFörsörjning HSA = Hälso- och sjukvårdens adressregister KIV = Katalog I Väst PAS = Patientadministrativa system VF = Västfolket VIS = Vårdinformationssystem (journaler, labsystem, radiologiska system etc.)

9 INFORMATIONSPECIFIKATION 9(93) Omfattning: Informationsutbyte mellan kommun, primärvård och sluten vård, vid planerad utskrivning och utskrivning av patient med behov av kommunal vård och omsorg samt primärvård efter utskrivningen från sluten vård och efter bedömning i öppen vård om patienten inte lagts in. Berörda parter: Offentlig och privat verksamhet (inkl rehabilitering och hjälpmedel) vid primärvårdsmottagning, vårdavdelning vid sjukhus, akutmottagning och annan öppenvårdsmottagning vid sjukhus, kommunal vård och omsorg. Beskrivning: Samordnad vårdplanering omfattar enligt betalningsansvarslagen enbart de patienter som skrivs in i slutenvården och därefter blir eller planeras bli föremål för - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. När det uppstår behov av vård kommer vårdtagaren till sjukhuset. Se bilaga 2, Arbetsflödet. Om vårdtagaren redan är föremål för kommunal vård och omsorg kan viss skriftlig information följa med vårdtagaren in till sjukhuset. I ett framtidsläge skulle information kunna skickas/hämtas elektroniskt i samband med att vårdtagaren lämnade kommunens vård och omsorg. Samtliga meddelanden utom inskrivningsmeddelande förutsätter patientens samtycke [22]. Om patienten skrivs in i slutenvården och om denne redan har kommunal vård och omsorg eller om behandlande läkare bedömer behov av vård och omsorg skickas ett inskrivningsmeddelande till berörda enheter (t ex till kommunen samt till primärvården dock ej slentrianmässigt) för att informera om att patienten är inskriven (en indikation på att det kan bli aktuellt med samordnad vårdplanering). Det finns ett behov av att informera/uppmärksamma kommunal vård och omsorg och primärvårdsenhet trots att vårdtagaren inte blir inskriven. SOSFS 2005:12 kap 4 skriver: Samverkan och samarbete 4 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner 1. som klargör ansvaret för samarbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter vad avser t.ex. överföring av information om enskilda patienter, och 2. för samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Idag sköts det via faxmeddelande och telefonsamtal. Ett särskilt meddelande till kommun och primärvård, för att uppmärksamma om behov av vård och omsorg, kan enkelt hantera dessa fall. Sekretesslagens grundläggande hinder mot överföring av information mellan myndigheter förbigås genom menprövning och samtyckeshantering. Först när en kallelse och ett vårdplaneringsunderlag skapats, skickats och tagits emot (kvittens/mottagningsbevis) av kommun och i förekommande fall primärvårdsenhet finns förutsättningar för betalningsansvar. Härifrån börjar tiden räknas för att betalningsansvaret ska övergå till kommunen. Första vardagen efter det att kallelsen/vårdplaneringsunderlaget har skickats räknas som karensdag 1. Efter 5 vardagar förutsatt att det finns en justerad vårdplan och att vårdtagaren är utskrivningsklar (30 för psykiatri, andra antal dagar kan

10 INFORMATIONSPECIFIKATION 10(93) förekomma inom rättspsykiatri), går betalningsansvaret över till kommunen (mönsterfall). SFS 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar [8] för viss hälso- och sjukvård med ändringar t.o.m. SFS 2003:193, 3, anger exakta regler för betalningsansvarets inträdande. Vårdplaneringen ska påbörjas senast dagen efter kallelsen (inklusive vårdplaneringsunderlag) mottagits. Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) skriver: En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen. Vårdplanen tas fram gemensamt mellan berörda parter även om det nödvändigtvis inte behöver vara så att alla parter är närvarande vid samma tillfälle. Vårdplanen justeras och benämns upprättad vårdplan. I Socialstyrelsens föreskrifter 2005:27 om samverkan vid inoch utskrivning av patienter i sluten vård [18] anges att vårdplanen skall i förekommande fall innehålla: 1. medicinska åtgärder och andra behandlingar, 2. aktuella läkemedelsförskrivningar, 3. tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar, 4. allmän och specifik omvårdnad, 5. omsorg, stöd och service, och 6. rehabilitering och habilitering. samt även 1. namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen, 2. vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård alternativt egenvård och vem som skall vidta respektive åtgärd, 3. namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten, 4. om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte, 5. om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte, och 6. målsättningen med insatserna samt hur och när dessa skall följas upp. Således skall anges namngiven läkare såväl vid sjukhuset (vanligen sjukhusets öppenvård) som vid primärvårdsenhet. Sjukhusläkaren ansvarar för uppföljning på sjukhuset och kan besluta att den uppföljningen upphör och att vidare uppföljning skall ske vid primärvårdsenhet under den namngivna primärvårdsläkarens ansvar.

11 INFORMATIONSPECIFIKATION 11(93) En patient är utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömer att sjukhusvård inte längre krävs och ansvarig läkare finns utsedd inom primärvården och undertecknat vårdplanen. Denna bedömning kan göras när som helst under vårdtiden och är helt beroende på patientens medicinska tillstånd. Senast dagen före patienten beräknas skrivas ut från slutenvården skall ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter i primärvård och kommun. Detta meddelande skall innehålla personuppgifter, folkbokföringsadress samt information om när patienten beräknas skrivas ut. Om inte annat överenskommits ang. tidpunkt inträder betalningsansvaret dagen efter att patienten är utskrivningsklar, en vårdplan finns upprättad och utskrivningsmeddelande sänts, dock tidigast 5 alternativt 30 vardagar från kallelsen. För rättspsykiatrisk vård gäller särskilt avtal. Den samordnade vårdplaneringen kan när som helst i processen uppskjutas för att något inträffat, men den kan också avbrytas. I båda fallen talar man om utebliven utskrivning, för vilket skall skapas en informationsmängd. Vid utskrivning från sjukhuset skall information vid utskrivning skickas/göras tillgängligt för kommun och primärvård. Informationsmängden är en avslutsrapportering med en sammanfattning av vårdtillfället. Involverade stödregister: Befolkningsregistret (BFR)/Västfolket (VF), Katalog I Väst (KIV), Bastjänster för InformationsFörsörjning (BIF). Västfolket används endast i Västra Götalandsregionen. Med Katalog I Väst avses Västra Götalands elektroniska katalog över aktörer och enheter. På nationell nivå finns Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). På sikt kan andra stödregister komma att användas, t.ex. varuregister för läkemedel och hjälpmedel, kodverk för hälsotillstånd, funktionstillstånd och åtgärder samt samtyckestjänst och andra bastjänster för informationsförsörjning. I kravspecifikationen ställs initialt krav endast på koppling till Västfolket av dessa stödregister. Kommunicerande system: Vårdinformationssystem (VIS: journal, labsystem, radiologiska system etc.), administrativa system för SoL och HSL, patientadministrativa system (PAS). Gjorda avgränsningar och val: Vägen in på sjukhuset är vanligen via akutintaget. Uppdraget avser de patienter som berörs av samordnad vårdplanering enligt lagen om betalningsansvar. Detta begränsar uppdraget till patienter om vilka kallelse till samordnad vårdplanering sänds. En del patienter kan emellertid skrivas ut efter ett mer kortfattat förlopp, där formell kallelse inte sänds. Det förekommer även att slutenvård inte bedöms nödvändig utan att patienten sänds direkt hem. De två senare fallen saknas i uppdraget eftersom de inte berörs av betalningsansvarslagen. Den medicinska säkerheten kräver emellertid att kommunen samt primärvården aviseras om ett sådant kort förlopp. Detta för att en hemsänd patient skall bli omhändertagen enligt tidigare upprättad vårdplan om en sådan finns, alternativt sänds ett meddelande till kommunen och primärvården där också eventuellt biståndsbehov framgår. I denna verksamhetsdokumentation omtalas därför vilka informationsmängder som behöver ställas till kommunens och primärvårdens förfogande för att trygga säkerheten för alla patienter som lämnar sjukhuset eller primärvårdsmottagning i behov av kommunal vård och omsorg samt primärvård.

12 Informationsmängder Utgåva INFORMATIONSPECIFIKATION 12(93) Vårdbegäran: Begäran att en person skall bli föremål för hälso- och sjukvårdsaktiviteter. En vårdbegäran kan vara muntlig eller implicit när en person på eget initiativ söker en akutmottagning eller t.ex. efter olycksfall förs in med ambulans. Skriftlig vårdbegäran kan framställas av kommun, primärvårdsenhet, specialistmottagning m.fl. Meddelande till vård och omsorg: Meddelande till vård och omsorg görs för patient som inte tas in i sluten vård utan sänds hem från mottagningen, och för vilken det bedöms föreligga behov av vård- och omsorgsinsatser, ev. rehabinsatser. Planeringen görs då gemensamt av kommun, primärvård och/eller sjukhusvård. Inskrivningsmeddelande: Meddelande till kommun och primärvårdsenhet att en patient tagits in på sjukhus och är inskriven i slutenvården. Kallelse och underlag till vårdplanering: Samlad information som kommun och primärvårdsenhet behöver ta del av inför den samordnade vårdplaneringen. Normalt inkluderar denna informationsmängd också kallelse till samordnad vårdplanering. En kallelse inleder vårdplaneringen, men behöver inte alltid leda till ett möte, utan kommun och primärvård kan efter samråd med sjukhusvård ta beslut om insatser grundat på underlaget. Mottagningsbevis: Kvittering av kommun och primärvårdsenhet att kallelse till samordnad vårdplanering mottagits. Vårdplan och upprättad vårdplan: Redogörelse för samtliga vid vårdplaneringen planerade insatser samt vem som har ansvaret för utförandet utgör en vårdplan. Vårdplanen skall justeras av kommun, primärvård och sjukhusvård och är efter justeringen en upprättad vårdplan. Utskrivningsmeddelande: Meddelande om när patienten avses bli utskriven från sluten vård. Meddelande om utebliven utskrivning: Information om att utskrivningen inte blir av på grund av tillstötande omständigheter samt om möjligt upplysning om förväntat nytt utskrivningsdatum. Information vid utskrivning: Sammanfattning av vad som har genomförts och åstadkommits under vårdprocessen. Inkluderar vad som överenskommits vid vårdplaneringen genom att vårdplan och epikriser bifogas.

13 INFORMATIONSPECIFIKATION 13(93) Samtycke Personuppgiftslagen (PUL) anger i 10: Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas I 15 anges: Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. 12 anges att uppgifter om en persons hälsa räknas som känsliga. Undantag från bestämmelserna i 15 finns i 16, som hanterar nödvändig behandling av personuppgifter: Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke Projektet Samordnad vårdplanering har gjort bedömningen att samtycke skall inhämtas antingen inför varje utväxling av information eller i samband med att underlag till samordnad vårdplanering sänds, varvid samtycke kan ges för hela den samordnade vårdplaneringsprocessen. För de fall samtycke inte kan inhämtas men det är av betydelse för patientens liv och hälsa får information utväxlas enligt PUL 16 b. Menprövning Sekretesslagens 7 kapitel 1 lyder: Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. När samtycke inhämtats från patienten får det anses att hon/han själv bedömt sig inte lida men av att uppgiften utlämnas. Om utlämning sker utan samtycke med stöd av PUL 16 b måste menprövning göras av den som lämnar ut uppgiften, och det skall antecknas när och av vem menprövning gjorts. Så kallat presumerat samtycke förutsätter att menprövning görs.

14 INFORMATIONSPECIFIKATION 14(93) 3 Informationsmängdsöversikt Varje informationsmängd förses automatiskt med tidstämpel i det ögonblick den görs tillgänglig för informationsutbyte samt uppgift om vem som gör den tillgänglig. Dessa två informationskomponenter redovisas inte i tabellen nedan. När någon tar del av informationen kompletteras informationsmängden med uppgift om vem som tagit del av den samt tidstämpel för händelsen. I några av informationsmängderna nedan har det laglig eller finansiell betydelse att någon mottagit informationen. I dessa informationsmängder anges nedan hur mottagandet redovisas. I nedanstående tabeller anges för varje post någon av bokstäverna T eller F. T innebär att informationen är tvingande, får ej hoppas över, F att den är frivillig. Flera av informationsmängderna innehåller många informationskomponenter. Listan utgör en bruttolista över vad som kan behöva utbytas ifråga om information. Viss information som anses tvingande att visa första gången informationsmängden görs tillgänglig behöver inte upprepas när den visats för användaren. I tabellerna visas de tvingande (T) informationskomponenterna överst och därefter de frivilliga (F). Om en informationskomponent är tvingande under vissa förutsättningar och annars frivillig anges "F/T" och i kommentaren anges villkoren för att komponenten skall vara tvingande. Flera av informationsmängderna skall kunna återkallas med angivande av orsak, t.ex. att patienten är avliden. Det görs genom att informationsmängden annonseras på nytt markerat med en återkallelseflagga. För ett par informationsmängder nedan finns exempel framtaget, se bilaga 3. För flera aktörer anges HSA-id. Denna identitetsbeteckning kommer att finnas i hälso- och sjukvården och skall då användas inom Västra Götalandsregionen i KIV (Katalog i Väst). För kommunerna förutsätts att HSA-id genereras i KIV. I avvaktan på att KIV är i full drift får annan identifiering (användar-id) användas. Informationsmängdernas attribut utformas enligt beskrivning i RIV-specifikationen för V-TIM, senaste tillgängliga version. [25] V-TIM befinner sig hösten 2007, i ett utvecklingsskede. I sitt färdiga skick kommer den att tillhandahålla format för alla attribut i samtliga informationsmängder. I tabellerna nedan anges på flera ställen formatet TXT eller FLT<TXT> där aktuella format i V-TIM inte täcker SVPL projektets informationsmängder.

15 INFORMATIONSPECIFIKATION 15(93) 3.1 Vårdbegäran Synonymer: Information vid ankomst, Information IN Vårdbegäran utfärdas för att en patient skall tas in på sjukhus eller undersökas för eventuell intagning. Sådan undersökning görs vid sjukhusets akutmottagning eller vid primärvårdsenhet. Varje patient som är föremål för vårdbegäran kan komma att bli aktuell för samordnad vårdplanering. Om patienten redan är föremål för kommunens vård- och omsorgsinsatser krävs att den enhet som mottar vårdbegäran informerar kommunen om vad som gjorts till följd av vårdbegäran. En patient kan inkomma på egen vårdbegäran eller från annan vårdenhet. Vårdbegäran kan utfärdas av kommunen, primärvården eller annan enhet som bedriver hälso- och sjukvård, t.ex. privat vårdhem under Socialstyrelsens tillsyn eller kommunalt boende under Länsstyrelsens tillsyn som disponerar primärvård eller kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal för hälso- och sjukvårdsaktiviteter. I vårdbegäran beskrivs patientens hälso- och funktionstillstånd samt andra förhållanden av vikt som avser patienten före ankomst till sjukhus och primärvårdsenhet. Vårdbegäran har plats för mycket information men kan under pressade förhållanden begränsas till de tvingande delarna. Den kan komma att inkluderas i sjukhusets, primärvårdens och kommunens vårddokumentation. För att ett vårdplaneringsunderlag skall kunna sammanställas kan komplettering av informationen vara nödvändig. En del av den kompletteringen görs genom att patienten utreds vid sjukhuset. En annan del består i komplettering av informationen i vårdbegäran. En sådan komplettering kan göras elektroniskt genom att vårdbegäran sänds tillbaka till avsändaren med begäran om komplettering. Av det skälet finns i vårdbegäran information om det rör sig om begäran om komplettering eller svar på sådan begäran. SVPL-id T Unikt id för det inledda vårdplaneringsärendet II Samma id i alla informationsmängder Patient T Person-id (personnummer/samordningsnummer/reservnummer) namn, mm. Patient Person-id öppnar för uppgifter ur lokalt system /VF/BFR

16 INFORMATIONSPECIFIKATION 16(93) Patient kontaktuppgifter T Adress, telefon etc. till patienten TXT Hämtas från lokalt system/vf/bfr Kontaktperson T Person som kan kontaktas för kompletterande information. Personens funktion hos avsändande enhet har ingen betydelse i detta sammanhang, attributet används endast för att man skall veta exakt vart man vänder sig för kompletterande information. Närstående informerad T Uppgift om någon närstående informerats om vårdbegäran. FLT<TXT> S/F Informationsmängden skall innehålla Typ av kontakt relation HSA-id Namn Adress Telefon Fax e-post Enhet Av ovanstående uppgifter anges det som behövs för att identifiera kontaktpersonen. Sant = informerad Falskt = inte informerad

17 INFORMATIONSPECIFIKATION 17(93) Uppgiftslämnare T Information om person som lämnar uppgifter om patienten och omständigheter i anslutning till insändandet. Vårdinitiativ T Kod för vem som tagit initiativ till vårdbegäran. Initiativtagare kan vara en person eller en organisation. Begäran om komplettering T Uppgift om att vårdbegäran sänds tillbaka till ursprunglig avsändare för att komplettering av uppgifterna behövs. FLT<TXT> KTOV S/F Informationsmängden skall innehålla HSA-id Namn Adress Telefon Fax e-post Enhet Av ovanstående uppgifter anges det som behövs för att identifiera uppgiftslämnaren. Lokalt kodverk - PAT (patienten själv) - NST (närstående) - REM (remitterande hälso- och sjukvårdsproducent) - SOC (socialtjänsten) - MYN (myndighet genom beslut) Obligatoriskt att ange om det är ursprungsvårdbegäran eller begäran om komplettering av vårdbegäran

18 INFORMATIONSPECIFIKATION 18(93) Komplettering T Uppgift om att informationsmängden utgör komplettering av tidigare framställd vårdbegäran Återkallelse T Uppgift om informationsmängden återkallas. S/F S/F Obligatoriskt att ange om det är ursprungsvårdbegäran eller komplettering av vårdbegäran Menprövning T/F Prövning enligt Sekretesslagen 7 kap 1. Informationsmängden anger klartecken efter menprövning. Värde "falskt" innebär att menprövning lett till beslut att informationsmängden inte skall utlämnas. S/F Om samtycke inte inhämtas måste menprövning göras. Tid för menprövning T/F Tid då menprövning gjorts, tvingande om attributet Menprövning sätts TP Kan begränsas till datum. Det är tid/dag för beslutet, det är inte tidpunkten då menprövningen dokumenteras (den registreras automatiskt av systemet). Menprövare T/F Person som gjort menprövningen, tvingande om attributet Menprövning sätts Personal Samtycke T/F Patientens eller ombuds samtycke till att vårdbegäran gjorts. Det är tvingande att försöka inhämta samtycke. Om det är omöjligt och attributet inte sätts skall Menprövning med åtföljande attribut automatiskt vara T (tvingande) S/F Sant = samtycke givet Falsk = nej till samtycke

19 INFORMATIONSPECIFIKATION 19(93) Samtyckesform T/F Hur samtycke erhållits, muntligt, skriftligt eller presumtivt KTOV Kodlista M = muntligt S = skriftligt P = presumtivt Om samtycket är presumtivt skall menprövning göras. Aktuella läkemedel F Lista över aktuell medicinering för patienten vid ankomsten till sjukhuset och primärvården FLT<Material> Ansvarig läkare F Läkare ansvarig för patienten hos insändande enhet Personal Kan ersättas med länk till e-dos men måste i så fall också innehålla uppgift om ordinerande läkare samt utlämnande dosapotek Ansvarig läkares enhet F Enhet där ansvarig läkare är verksam Enhet Ansvarig rehabiliteringspersonal F Rehabiliteringspersonal och/eller habiliteringspersonal som är engagerad hos insändande enhet. FLT<Personal> Om HSA-id inte finns används namn, adress etc. Rehabiliteringsenhet F För var och en i rehabiliteringspersonalen anges om de tillhör kommun, primärvårdsenhet, sjukhus eller samrehaborganisation samt enhetens identitet FLT<Enhet> Om HSA-id inte finns används namn, adress etc.

20 INFORMATIONSPECIFIKATION 20(93) Ansvarig sjuksköterska F Sjuksköterska som ansvarar för patientens vård hos insändande enhet. Begärd hälso- och sjukvårdsaktivitet Personal Det förutsätts att sjuksköterskan organisatoriskt hör till insändande enhet. F Hälso- och sjukvårdsaktivitet som begärs i vårdbegäran FLT<Åtgärd> Aktivitet som ingår i avsikten med vårdbegäran. Bifogat dokument F Länk till extern eller intern information. Kan avse dokument, diagnos eller annan informationsmängd som används i den samordnade vårdplaneringen. FLT<URI> Till informationsmängden skall kunna fogas ett dokument med extra information. Länken pekar på den refererade filen. Biståndsbedömare F Kommunens biståndsbedömare som handlägger patientens ärende Personal Synonym: biståndshandläggare, LSS-handläggare. Biståndsbedömare enhet F Enhet som biståndsbedömaren är verksam vid. Enhet Boendeform F Information om patientens form av bostad KTOV Se kapitel 6 Ensamboende F Uppgift om patienten är ensamboende eller ej. S/F

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Samordnad vårdplanering - SVPL

Samordnad vårdplanering - SVPL Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland Uppdragsgivare: Styrgrupp för samordnad vårdplanering Version: version 1.0, baserad på Koncepbeskrivningen v 1.1, rutinen beslutad 2006-09-26

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

QR 111-1-01 6 (2013-03-08) 2013-045.1 2007-08-21. Kommunerna och landstinget i Västmanlands län. Lena Berglund/Gemensamma nämnden.

QR 111-1-01 6 (2013-03-08) 2013-045.1 2007-08-21. Kommunerna och landstinget i Västmanlands län. Lena Berglund/Gemensamma nämnden. Dokumentnamn: Informationsöverföring & samordnad vårdplanering Dokumentnummer: Version: QR 111-1-01 6 (2013-03-08) Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.1 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2007-08-21 Parter:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Huvudprojekt LEAN- Vårdkedjeprocesser mellan Uppsala kommun och landstinget somatik & psykiatri Delprojekt inom Somatik Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5 Handläggare Elisabeth Karlsson Datum 2014-03-31 Diarienummer ALN-2014-0151.37 Äldrenämnden Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Förslag

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård S Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 S Innehållet i denna överenskommelse är framtaget

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne Hälso- och sjukvårdsledningen POLICY Datum December 2004 Dnr HSN/000000 Policy och tillämpningsförslag Informationsutbyte mellan externa vårdgivare och Region Skåne Adress: S-291 89 KRISTIANSTAD Besöksadress:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Landstinget Västmanland och respektive kommun i Västmanland

Landstinget Västmanland och respektive kommun i Västmanland Dokumentnamn: Informationsöverföring & samordnad vårdplanering Dokumentnummer: Version: 8041-1 6 Datum: VKL:s diarienummer: 2014-09-22 Dnr VKL 2015-016.1 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2007-08-21 Revideras

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1419-2012 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland 581 91 Lidköping Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Samverkan i praktiken - erfarenheter efter 10 år Vad är nästa steg? Agnetha Karlberg, Norrbottens läns landsting Ewa Lundström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 40 mil Norrbotten läns landting 252

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Projektrapport. Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Projektrapport. Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Projektrapport Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Senast sparad: 2004-04-05 Författare: Helen Hansson & Fredrik Naversten 1 (16) Projekt: Utskrivningsklar

Läs mer

Samverkan vid egenvård

Samverkan vid egenvård Samverkan vid egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer