Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL"

Transkript

1 Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Med tillägg av Riktlinjer för LGS-området Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Godkänd av: Styrgrupp i Västra Götaland SAMSA Styrgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götaland Jan Carlström, ordförande Godkänd för LGS-området: LGS ledningsgruppen för samverkan

2 Regional tillämpning av Gemensam rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT stödet KLARA SVPL Innehållsförteckning Patientadministration...3 Information...3 Kvittens...3 Inkomna meddelanden...3 Kontakter...3 Flödesschema...4 Förberedd Vårdbegäran...4 Vårdbegäran...5 Meddelande till vård och omsorg...6 Inskrivningsmeddelande...6 Kallelse och underlag till vårdplanering...7 Vårdplan...8 Utskrivningsmeddelande...9 Information vid utskrivning...9 Utebliven utskrivning...10 Avbryta (Avsluta) utebliven utskrivning.10 Administrativt meddelande...11 Avliden...11 Avsluta ärende...11 Betaldagar/karensdagar...12 Bevakning av information mellan olika vårdgivare...12 Bostadslösa...12 Egenvård...13 Felsänt...13 Karensdagar...13 Kommentar...13 Omflyttning...14 Palliativ vård (appendix till rutinen)...14 Permission...14 Reservnummer...14 Reservrutin...14 Skyddad identitet...14 Utskrift...15 Utelämnande av part...15 Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård...16 Referenser...18 Begrepp...19 Index Administrativt meddelande 11 Avbryta (Avsluta) utebliven utskrivning 11 Avliden 11 Avsluta ärende 11 Begrepp 18 Betaldagar/karensdagar 12 Bevakning av information mellan olika vårdgivare 12 Bostadslösa 13 Egenvård 13 Felsänt 13 Flödesschema 4 Förberedd Vårdbegäran 4 Information 3 Information vid utskrivning 10 Inkomna meddelanden 3 Inskrivningsmeddelande 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Karensdagar 14 Kommentar 14 Kontakter 3 Kvittens 3 Meddelande till vård och omsorg 6 Kvittens Omflyttning 14 Palliativ vård (appendix till rutinen) 14 Patientadministration 3 Permission 14 Referenser 17 Reservnummer 14 Reservrutin 15 Skyddad identitet 15 Utebliven utskrivning 10 Utelämnande av part 15 Utskrift 15 Utskrivningsmeddelande 9 Vårdbegäran 5 Vårdplan 8 Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård 15 2

3 Den regionala tillämpningen gäller som tolkning av hur den gemensamma rutinen för Västra Götaland ska hanteras. Den regionala tillämpningen finns på Lokala tilläggsanvisningar kan förekomma. Dessa får dock inte avtalas utanför den regionala tillämpningens ramar. Observera att KLARA SVPL är en journalhandling som patienten har möjlighet att ta del av. LGS-området Tillägg till regional tillämpning för LGS-området anges i separata rutor. Patientadministration Om folkbokföringsadressen inte är samma som vistelseadressen, ska båda adresserna anges.(sosfs 2005:27) Här skrivs kontaktuppgifter för en närstående till patienten. Information Det som dokumenteras under Information följer patienten och inte ärendet. Här noteras exempelvis är inskriven i Habilitering & Hälsa, vårdar närstående, ingår i studie [namn], har husdjur som behöver tas om hand. LGS-området Under Information skrivs även om patienten har minderåriga barn Kvittens Kvittering av meddelande innebär att det tagits emot och fortsatt handläggning sker enligt lokal rutin. Kvittering innebär inte att innehållet godkännes/accepteras. Inkomna meddelanden Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska kontrolleras regelbundet. Ärenden i inkorgen bör hanteras minst 3 ggr/vardag oavsett på vilken nivå inkorgen ligger. KLARA SVPL är tillgängligt dygnet runt. Respektive verksamhet är ansvarig för att rutiner utarbetas så att patientsäkerheten upprätthålls. LGS-området Samtliga meddelanden aviseras till respektive parts huvudinkorg benämnt INKORG. Meddelandet anses vara inkommet när det kommit till någon av förvaltningens inkorgar. Kontakter När ett meddelande skapas ska kontaktrutan kontrolleras. Uppgifterna i kontaktrutan följer ärendet. 3

4 I kontaktuppgifter ska framgå namn, relation och telefon till: aktuella kontakter i kommunen även jourtid. aktuella kontakter i primärvård ex medicinsk ansvarig läkare. aktuella kontakter på sjukhus ex medicinsk ansvarig läkare. aktuella kontakter i habiliteringen anges under Annan. Varje part fyller i sina egna aktuella uppgifter. Flödesschema Flödesschemat beskriver processen för samordnad vård- och omsorgsplanering där specificerade meddelanden/informationsmängder utbyts mellan sjukhus, primärvård och kommun. Meddelandena finns specificerade i dokumentet VG Informationsspecifikation. Vårdbegäran Kallelse och underlag till vårdplan Vårdplan Inskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelande Information vid utskrivning Meddelande till vård och omsorg Extrameddelanden Förberedd vårdbegäran Utebliven utskrivning Administrativt meddelande Förberedd Vårdbegäran Förberedd vårdbegäran är en möjlighet att ha rätt information tillgänglig för ett optimalt omhändertagande. Förberedd vårdbegäran skapas av kommun och används som underlag för vårdbegäran till annan vårdgivare. En förutsättning för att förberedd vårdbegäran ska fungera är att varje kommun uppdaterar uppgifterna i denna kontinuerligt, även kontaktuppgifter. Förberedd vårdbegäran innehåller varaktiga bakgrundsfakta samt telefonnummer till kontakt även jourtid. Sparas som utkast och är endast tillgängligt för den kommun som skapat meddelandet. LGS-området Fr.o.m ska samtliga patienter som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ha en förberedd vårdbegäran i KLARA SVPL. 4

5 Vårdbegäran Information ur Västra Götalands rutin (sid 18) Vårdbegäran kan framställas skriftligt från kommun, primärvård eller någon av sjukhusets öppenvårdsmottagningar. I vårdbegäran beskrivs patientens hälso- och funktionstillstånd samt andra förhållanden av vikt avseende patienten före ankomst till sjukhus och/eller primärvårdsenhet. Vårdbegäran kan endast gå i en riktning. Se bild nedan. Kommun Primärvård Öppenvård/ Akutmott. Öppenvård/ Akutmott. Slutenvård Slutenvård Vårdbegäran från kommun eller primärvård kan skrivas på patienter som har kommunala insatser enligt HSL, SoL, LSS, LVU samt LVM och som har behov av att söka sjukvård hos annan vårdgivare. När ärendet startas med vårdbegäran ska avstämning med adressuppgifter ske med Västfolket. Arbetsplatsen samt den egna valda parten måste stämma överens Vårdbegäran aviseras snarast efter patientens avfärd till mottagande enhet, helst inom 30 minuter. För de patientgrupper som inte passerar via sjukhusets akutmottagning t.ex. har öppen retur aviseras vårdbegäran till aktuell avdelning. 5

6 När vårdbegäran saknas eller är ofullständig, kan enhet som tagit emot patienten, avisera ett administrativt meddelande med önskan om vårdbegäran/komplettering av vårdbegäran. Vårdbegäran från kommun kan även användas vid planerade besök i primärvård/sjukhusets öppenvårdsenheter. Meddelande till vård och omsorg Meddelande till vård och omsorg kan endast gå i en riktning, enligt nedanstående skiss. Öppenvård/ Akutmott. Primärvård Primärvård/ Vårdcentral/ Jourmott. Kommun Meddelande till vård och omsorg används när en patient kommit till sjukhusets öppenvårdsmottagning/akutmottagning eller primärvården men inte bedömts vara i behov av slutenvård. Om patienten inte har insatser inom kommunal vård och omsorg men bedöms ha behov av sådan, ska kommun och primärvård efter patientens samtycke meddelas, för att kunna påbörja planering i hemmet. Denna planering av nya insatser görs inte akut. Pågår vård- och omsorgsinsatser måste kommun och primärvård meddelas att patienten sänds hem. Sjukhuset tar telefonkontakt med kommunen innan patienten skickas hem. Kommunen avslutar ärendet. Inskrivningsmeddelande Information ur Västra Götalands rutin (sid 11) Inskrivningsmeddelande skall enligt Betalningsansvarslagen (SFS 1990: a) alltid skickas till kommun och primärvård om ansvarig sjukhusläkare bedömer att patienten efter utskrivning från sjukhus kommer att vara i behov av insatser från någon av dessa Inskrivningsmeddelandet kräver inte samtycke av patienten. Önskar patienten ingen samordnad vård- och omsorgsplanering aviseras ett Administrativt meddelande till kommun att avsluta ärendet. När ärendet startas med Inskrivningsmeddelande ska avstämning med adressuppgifter ske med Västfolket. Avstämning bör även ske med Vårdvalet. 6

7 Sjukhuset fyller i kontaktuppgifter under Kontakter. Se rubrik Kontakter. Inskrivningsmeddelandet aviseras till huvudinkorg i kommun och primärvård. Kontrollera att rätt huvudinkorg är vald. Huvudinkorgen är betecknad INKORG i IT-stödet KLARA SVPL. Kommun och primärvård kvitterar och skriver kontaktuppgifter i Kontakter. Se rubrik Kontakter. Kallelse och underlag till vårdplanering Information ur Västra Götalands rutin (sid 15) Efter sjukhusläkares beslut att vårdplanering skall ske sammanställer en sjuksköterska ett skriftligt underlag för kommande vårdplaneringskonferens. Läkaren är ansvarig för innehållet. En Kallelse och ett Vårdplaneringsunderlag skickas från sjukhuset till kommun och primärvård. Av vårdplaneringsunderlaget skall framgå vilka åtgärder som genomförts eller initierats under vårdtiden. Information om förhållanden i patientens vardag som kan vara av vikt för den kommande vårdplaneringen skall anges. Kallelse och underlag till vårdplanering aviseras då patientens samtliga behov av insatser, efter utskrivning från sjukhuset, kan bedömas. LGS-området Att patienten är klar för vårdplanering är inte detsamma som att patienten är utskrivningsklar. Av vårdplaneringsunderlaget ska framgå vilka åtgärder som genomförts eller initierats under vårdtiden. Information om förhållanden i patientens vardag som kan vara av vikt för den kommande vårdplaneringen ska anges. För samtliga patienter ska följande information anges: a. Ansvarig läkare + telefonnummer b. Sjuksköterska på avdelningen samt telefonnummer till vårdenheten. c. Inläggningsorsak/diagnos d. Patientens upplevda behov e. Patientens bedömda behov f. Genomförd åtgärd (hälso- och sjukvårdsaktivitet) g. Patientens funktionstillstånd h. Ev. hjälpmedel/medicinteknik/läkemedelsnära produkter ex. CVK, tracheostomi, morfinpump, PEG, fullnutrition, SÄRNÄR, blodtransfusion i. Planerad hälso- och sjukvårdsaktivitet vad sjukhusläkaren vill att primärvårdsläkaren skall ta över ansvaret för, göra/följa upp. j. Under Läkemedel skriva läkemedelshantering ex information om dosdispenserade läkemedel. 7

8 Utifrån patientens status/behov vid vårdtillfället fylls övriga uppgifter i. Sjukhusläkarens namn ska alltid anges i kallelse och underlag för vårdplanering. Kommun och primärvård kvitterar vardagar inom 24 timmar. Kommun kontaktar sjukhuset nästkommande vardag efter att kallelse inkommit, för överenskommelse om tid för vårdplanering. Sjukhuset skriver in tiden i rutan Föreslagen mötestid och aviserar igen. Vårdplanering ska påbörjas senast vardagen efter det att kallelsen mottagits. Vårdplanering startar när en diskussion påbörjas om patientens behov av insatser efter utskrivning. Karensdagar för betalningsansvar påbörjas vardagen efter att sjukhuset aviserat kallelsen första gången och påverkas inte vid ytterligare aviseringar. Vårdplan Information ur Västra Götalands rutin (sid 18,19) Samtliga berörda parter skall justera Vårdplanen. Genom att justera Vårdplanen har man beslutat att godkänna innehållet. Vårdplanen anses därmed vara upprättad. En vårdplan kan öppnas före vårdplanering och aviseras till deltagande parter. Observera att obligatoriska fält då ska fyllas i med orden Tas upp vid vårdplanering. Samtliga parter kan fylla i gemensam flik. Respektive part fyller sedan i sina åtaganden under sin egen flik. Om det visar sig vid vårdplaneringen att en part inte är berörd ska ärendet ändå fullföljas och med samtliga parter. Exempelvis om det vid vårdplanering visar sig att patienten inte behöver kommunala insatser utan endast ex. hjälpmedel från primärvården ska ärendet ändå fullföljas. Notera även vilken part som ansvarar för respektive hjälpmedel. Under mötesfliken under deltagare/representerad: ska samtliga deltagare i vårdplaneringen noteras. Uppdateras om redigerbar kopia av tidigare upprättad vårdplan används. skriver primärvården namn på läkare som har det medicinska ansvaret för patienten efter utskrivning. skriver sjukhuset namn på läkare som har ansvar för vårdplanen och/eller fortsatta medicinska ansvaret för patienten efter utskrivning. Justering: sker av alla tre parter. ska göras efter att alla tre parter dokumenterat klart och bockat i färdigrutan. ska ske snarast, helst omgående. 8

9 innebär att parten har godkänt innehållet i hela vårdplanen. Vårdplanen är upprättad först när samtliga parter har justerat. LGS-området Fr.o.m ska vårdplanen vara upprättad inom karensdagarna dvs. inom somatiken 5 vardagar och psykiatrin 30 vardagar. Om någon part inte godkänner vårdplanen ska orsaken dokumenteras i kommentarsrutan. I undantagsfall kan forcering av vårdplan användas av sjukhus och särskild behörighet krävs. Utskrivningsmeddelande Information ur Västra Götalands rutin (sid 21) Det är ansvarig sjukhusläkare som beslutar att patienten är utskrivningsklar. Beredskapen i kommun och primärvård skall vara sådan att patienten kan tas hem så fort Utskrivningsmeddelandet har mottagits. Sker inte detta inträder betalningsansvar under förutsättning att karensdagarna passerats och vårdplan finns upprättad Meddelar datum när patienten är utskrivningsklar dvs. patienten behöver inte sjukhusets specialiserade slutenvård. Utskrivningsklar kan patienten bli när som helst under vårdtiden av ansvarig sjukhusläkare. Utskrivningsmeddelandet kan aviseras med samma datum som utskrivningsklar, men senast kalenderdagen före planerad utskrivning. Information vid utskrivning Information om vårdtillfället dokumenteras i meddelandet Information vid utskrivning så att överlämnande av ansvar för patienten, enligt upprättad vårdplan, kan genomföras. Om informationen finns i Kallelse och underlag för vårdplanering samt Vårdplan hänvisas till dessa meddelanden under rubriken Vårdsammanfattning. Förändringar som skett efter vårdplaneringen och som inte påverkar behovet av insatser anges. Här dokumenteras också om patienten skrivs ut till sin bostad, korttidsplats eller annat. Sjukhuset aviserar Information vid utskrivning samma dag som patienten skrivs ut. Patienten ska få information om vårdtillfället skriftligt vid hemgång. Epikriser/slutanteckningar faxas/skickas utskrivningsdagen Kommunen avslutar ärendet i KLARA SVPL. Om en utskrivningsklar patient kvarligger på sjukhuset och förbättras t.ex. i väntan på beslutad korttidsplats, sker ingen ny samordnad vård- och omsorgsplanering. 9

10 Sjukhuset dokumenterar förändringen i Vårdsammanfattning. Kontinuerlig kontakt mellan kommun, primärvård och sjukhus är viktig under denna period. Utebliven utskrivning Information ur Västra Götalands rutin (sid 22) Beslut att inte verkställa planerad utskrivning tas av ansvarig sjukhusläkare, t ex på grund av att patientens hälsotillstånd har försämrats. Ett skickat utskrivningsmeddelande kan återkallas. Nytt beslut och meddelande om utskrivningsklar krävs. Dröjer beslut om utskrivningsklar mer än 7 kalenderdagar skall ny vårdplanering genomföras. Ny vårdplanering skall också genomföras om patientens tillstånd förändrats så att tidigare justerad vårdplan ej kan anses gälla. Utebliven utskrivning används om vårdplaneringsprocessen fördröjs eller avbryts av någon anledning. Orsak ska alltid anges t.ex.: förändrat tillstånd patienten avlider inga behov av insatser efter hemgång är aktuella. Meddelandet Utebliven utskrivning används endast då samtycke finns. Om inget samtycke föreligger, aviseras ett Administrativt meddelande och kommunen avslutar ärendet. Utebliven utskrivning ger en paus i karensdagar eller beräkning av betaldagar. Avbryta (Avsluta) utebliven utskrivning 1. Då patienten har varit utskrivningsklar och utebliven utskrivning aviserats: om patienten åter blir utskrivningsklar inom 7 kalenderdagar från det datum då meddelandet Utebliven utskrivning är aviserat aviseras ett nytt utskrivningsmeddelande. om patienten åter blir utskrivningsklar senare än 7 kalenderdagar från det datum då meddelandet Utebliven utskrivning är aviserat, ska ny kallelse/underlag till vårdplan fyllas i och aviseras. Nya karensdagar för kommunen påbörjas. om patientens tillstånd är förändrat så att vårdplanen påverkas, ska ny vårdplan upprättas. Detta innebär att den gamla kallelsen ska makuleras och ny kallelse/underlag till vårdplanering ska aviseras. Om en utskrivningsklar patient kvarligger på sjukhuset och förbättras t.ex. i väntan på beslutad korttidsplats, sker ingen ny samordnad vårdplanering. 2. Då patienten inte har varit utskrivningsklar och utebliven utskrivning aviserats: markera meddelandet Utebliven utskrivning i trädet, högerklicka och välj avsluta utebliven utskrivning. Meddelandet Utebliven utskrivning avslutad aviseras då automatiskt till kommun och primärvård och innebär att processen återupptas. 10

11 Administrativt meddelande Får inte innehålla medicinsk information. Aviseras endast till berörd part av innehållet Ex. primärvården vill inte ha meddelande som de inte berörs av ex. hemtjänsten möter upp kl. 14, eller uppmaningar till kommunen att avsluta ärenden. Avliden Har en patient avlidit under vårdtiden på sjukhuset ska sjukhuset avisera meddelandet Utebliven utskrivning samt registrera avliden i patientadministrationen i KLARA SVPL under Ärende/Patient. Avsluta ärende Kommunen avslutar alltid alla ärenden. Kommunen avslutar ärendet senast första vardagen efter att aktuell process har avbrutits/avslutats. En process räknas som avslutad och kan stängas (avslutas) av kommunen när Information vid utskrivning är aviserad, oavsett om Vårdplan är upprättad (justerad) eller inte. Patienten är formellt utskriven från sjukhus oavsett status på meddelanden i KLARA SVPL. Meddelande till vård och omsorg har aviserats till kommunen som svar på Vårdbegäran till primärvård eller öppenvårdsmottagning. 11

12 Betaldagar/karensdagar Räknaren i KLARA SVPL är inställd efter dessa tidsangivelser. Betalningsansvaret initieras kalenderdagen efter att dessa tre kriterier är uppfyllda: Vårdplanen är upprättad Utskrivningsklardatum har infriats Karensdagarna har passerat. Karensdagarna startas: Vardagen efter att Kallelse och underlag till vårdplanering aviserats första gången, då det skickats före kl Två vardagar efter att Kallelse och underlag till vårdplanering har aviserats för första gången, då det skickats efter kl Gäller måndag-torsdag. På första helgfria vardag om Kallelse och underlag till vårdplanering har aviserats för första gången, då det aviserats fredag efter kl fram till söndag kl Mellanliggande lördagar, söndagar och helgdagar räknas inte in i karenstiden. Bevakning av information mellan olika vårdgivare Avsändaren ska särskilt bevaka att mottagande enhet tagit emot information (kvitterat/telefonkontakt) i nedanstående meddelanden: Vårdbegäran Meddelande Vård och Omsorg Utebliven utskrivning avbruten process när patient inte vill ha vårdplanering. Information vid utskrivning Bostadslösa Med bostadslös menas patient som saknar fast bostadsadress Ansvarig för den bostadslösa är den kommun där patienten är folkbokförd. Då en patient vistas stadigvarande på annan adress än i folkbokföringskommunen, behöver sjukhuset upplysa om att det är oklart vilken kommun som är ansvarig för patienten. Inom Västra Götaland görs detta genom ett administrativt meddelande i KLARA SVPL. Den kommun som mottar kallelsen och det administrativa meddelandet ska då skyndsamt utreda vilken kommun som är ansvarig och informera sjukhuset om vilket beslut berörda kommuner kommit fram till. Den kommun som mottagit kallelsen och det administrativa meddelandet är ansvarig tills beslut om annan ansvarig kommun är fattat. 12

13 Egenvård Enligt SOSFS 2009:6 samt Samverkansrutin Egenvård se Styrdokument. Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd är egenvård ska göras av behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde. Egenvård kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person. Beslut om egenvård dokumenteras under rubriken Egenvård i Vårdplan. Dokumentationen kompletteras med blankett Beslut om egenvård se Styrdokument Egenvård dokumenteras även i förberedd vårdbegäran och vårdbegäran under rubrik omvårdnadsstatus samt i Information vid utskrivning under allmänna omvårdnadsinsatser. Felsänt Samtliga meddelanden ska aviseras till den inkorg som är märkt med INKORG om inte annat är överenskommet. Felsända meddelanden ska inte kvitteras utan markeras som felsänt av mottagaren. Meddelandet aviseras då automatiskt tillbaka till avsändaren. Administrativt meddelande ska aviseras samtidigt med orsak t.ex. patient är listad på annan vårdcentral. Därefter ändrar den ursprungliga avsändaren till rätt medverkande part i trädet under huvudärendet samt aviserar meddelandet åter igen. LGS-området Felsänt ska inte användas om meddelandet aviserats till fel inkorg inom rätt kommunal förvaltning. Då ska meddelandet vidaresändas till rätt inkorg och därefter bytes till rätt medverkande part. Karensdagar Tidsgränserna för karensdagar är satta för att möjliggöra planeringstid för kommunerna och den landstingsfinansierade öppna hälso-och sjukvården. Krav finns att utan dröjsmål inleda utredning och att handlägga ärendet så skyndsamt som möjligt. Inom somatiska vården gäller 5 vardagar. Inom vuxen- och barnpsykiatrisk vård gäller 30 vardagar. Vid demensutredningar på psykiatrisk avdelning gäller 5 vardagar För beräkning av karensdagar se rubrik Betaldagar/karensdagar. Kommentar I kommentar skrivs information som rör aktuellt meddelande och är bara kopplat till detta. 13

14 Om kommentar har skrivits visas detta i den grafiska översikten som en gulmarkering på meddelandet samt kommentarsrutan är i fet stil Omflyttning Vid omflyttning mellan enheter/sjukhus fortsätter det påbörjade ärendet. Kontaktuppgifter uppdateras. Ny kallelse aviseras endast om patientens tillstånd förändras. Palliativ vård (appendix till rutinen) Detta gäller för patienter i den sena fasen som är kort och omfattar dagar eller veckor. Patienter som vill kvarstanna på sjukhuset kan aldrig bli utskrivningsklara dvs. det blir aldrig aktuellt med betalningsansvar. Om patienten önskar bli utskriven från sjukhuset gäller rutinen och alla meddelanden i vård- och omsorgsprocessen aviseras. Permission För patient som under vårdtiden beviljas permission gäller nedanstående: Sjukhuset har kvar det medicinska ansvaret eftersom patienten är inskriven. Kommunen har ansvar för de omvårdnadsdelar den utför. Vid permission efter vårdplanering ska samråd ske med kommunen. Reservnummer Ärende där patient har reservnummer enligt Befolkningsregistret (BefReg) och Central Patient Manager (CPM) kan användas i KLARA SVPL. Reservrutin Lathund samt blanketter, som kan fyllas i, finns på under Reservrutin KLARA SVPL. Blanketterna skrivs ut och faxas till berörda parter. Skyddad identitet Ärende där patient har skyddad identitet handläggs inte enligt rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering. Se lokala rutiner inom verksamheten. 14

15 Utskrift När utskrift görs från KLARA SVPL ska, tidpunkt, till vem samt orsak till utskrift, noteras under Kommentar. En kopia som ser exakt ut som i KLARA SVPL är en dubblett och kan strimlas. Har noteringar gjorts på utskriften tillförs noteringarna ordagrant i KLARA SVPL. Utskriften kan sedan strimlas. En intern arbetskopia strimlas efter den använts, vilket också ska skrivas under Kommentar vid utskrift. Utelämnande av part Ärende där patienten önskar sekretess mot ex. primärvård, fullföljs ärendet enligt den regiongemensamma rutinen. Under Kommentar skrivs orsak till utelämnande av part. 15

16 Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård KLARA SVPL används i processen men kompletteras med blankett i papper Samordnad vårdplanering enligt 7 a LPT och 12 a LRV. I underlaget till kallelsen ska framgå att patienten vårdas enligt LPT eller LRV och att en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård planeras (8, 9). Informationen dokumenteras i fältet Patientens bedömda behov. Kommunens karensdagar (30 vardagar) börjar löpa första vardagen efter det att kallelse och underlag till vårdplanering gjorts tillgänglig för kommunen. Samordnad planering enligt LPT och LRV genomförs och blanketten Samordnad vårdplanering enligt 7 a LPT och 12 a LRV används. Samordnad plan enligt LPT och LRV upprättas, dvs. alla parter justerar den samordnade planen på pappersblanketten. I den upprättade samordnade planen (pappersblankett) enligt LPT och LRV framgår förslag till särskilda villkor, kontaktpersoner, uppföljningsdatum samt de insatser som olika verksamheter ska ansvara för. En kopia på den upprättade samordnade planen enligt LPT och LRV överlämnas/översänds till patienten och till samverkande parter. Vårdplan öppnas i KLARA SVPL. I den Gemensamma fliken antecknas att samordnad plan enligt LPT/LRV är upprättad ett visst datum och hänvisning sker till denna. Dokumentationen sker i fältet Uppföljning av insatser. Vårdplanen justeras även i KLARA SVPL. Så snart sjukhuset får kännedom om datum för förhandling från Förvaltningsrätten aviserar sjukhuset Utskrivningsmeddelande. Datum för förhandling är datum för utskrivningsklar. Om domen fördröjs korrigerar sjukhuset datum för utskrivningsklar. Detta ska ske i samförstånd med kommunen. Det är förvaltningsrätten som beslutar om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård. Det beslutet innebär i sin tur att patienten är utskrivningsklar i betalningsansvarslagens mening. Kommunen ska då ha beredskap att erbjuda patienten insatser. Sjukhuset aviserar Information vid utskrivning när patienten avslutar heldygnsvården, dvs. när sluten psykiatrisk tvångsvård/rättspsykiatrisk vård övergår till öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård med eller utan särskilt utskrivningsprövning. Domstolens beslut gäller omedelbart om inte domstolen beslutar något annat. Sjukhuset kan avisera Utebliven utskrivning om domstolsförhandlingen blir uppskjuten av någon anledning. I Information vid utskrivning ska framgå den fortsatta vårdformen, dvs. om tvångsvården upphör, om vården fortsätter i öppen psykiatrisk tvångsvård, öppen rättspsykiatrisk vård eller öppen rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Denna information skrivs i 16

17 fältet Vårdsammanfattning. Uppföljning av den öppna psykiatriska tvångsvården/öppna rättspsykiatriska vården sker i öppenvården inom den psykiatriska verksamheten (sjukhus) och genomförs utanför KLARA SVPL. 17

18 Referenser Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SFS 1990:52. Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SFS 1990:1404. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) SFS 1991:1128. Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) SFS 1991:1129. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SFS 1993:387. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) SFS 1988:870. Samordnad vårdplanering SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27. Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2001:453. Ändring i lagen (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso och sjukvård SFS 2003:

19 Begrepp Aviseringstid Datum och klockslag då ett meddelande aviseras Kalenderdagar Alla årets dagar kl Karensdagar Tidsmässig avgränsning i kommunens betalningsansvar. Kommunala insatser Kommunala insatser enligt SoL, LSS, LVU samt LVM. Vardagar Helgfria dagar kl exkl. lördag + söndag om inte annat anges i dokument. Annat klockslag gäller för meddelandet Kallelse och underlag för vårdplanering. 19

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2014-01-28 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2014-01-28 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning 3 Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Avisera meddelanden till 7 deltagande

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v. 2.2.2 Version 1.0 2010-11.12 Ewa Lundström Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Psykiatrisk vårdavdelning...4 2.1 Inskrivningsmeddelande...4

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården Upprättad datum 2009-08-31 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Flyttat till platina 328907 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; 1(15) Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Lokala riktlinjer för Norrtälje kommun Inskrivning Samordnad vårdplanering Utskrivning Patient skrivs ut Verkställande av beslut Inskrivningsmeddelande

Läs mer

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 12:2 Diarienr: 12/0254 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2012-01-11 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Handikappomsorg

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

SAMORDNAD PLANERING. Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna vid in och utskrivning av patienter i slutenvård.

SAMORDNAD PLANERING. Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. Sida 1(14) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum Reviderat 2013-05-21 SAMORDNAD PLANERING Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering UVO Gäller från 28 September 2010 Version 1 1(21) För att trygga vårdtagarens rätt till en god och säker vård krävs samverkan mellan Blekingesjukhuset,

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel HÄSSELBY- VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING 12 februari 2009 Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27 2011-06-27 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING VUXNA MED PSYKISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING MELLAN NACKA KOMMUN, PSYKIATRISK VÅRDENHET NACKA, PSYKIATRI SÖDRA STOCKHOLM OCH CAREMA HJÄRNHÄLSAN NACKA

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-93823 Fastställandedatum: 2017-05-30 Giltigt t.o.m.: 2018-05-30 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Roger Olof Nilsson Utskrivningsklar patient

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Rutin som gäller för samtliga aktörer i vårdkedjan i Norrtälje kommun Trygghetskvitto Vård- och omsorgsinsatser Vårdplanering Kallelse Medföljande information

Läs mer

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare.

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Lokal rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) Inledning Denna lokala rutin för samordnad vårdplanering för MT-kliniken är baserad på; Lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården N Våren 2013 presenterades en rapport som beskrev resultatet av

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Bilaga 1 Svar lämnat av Stockholms stad Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Godkänd av: Styrgrupp i Västra Götaland SAMSA Styrgrupp

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer