Sexansvägen Vanda. tfn fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexansvägen 25 01380 Vanda. tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258. info@raita.com www.raita.com"

Transkript

1 TOALETT- OCH AVLOPPSSYSTEM FÖR FRITIDSBOSTÄDER, ENFAMILJSHUS OCH BYAR: Biologisk-kemiska satsreningsverk Effektiviserad infiltration/markbädd och fosforreduktion Biologiska toalettsystem Kunskap om olika reningsmetoder och deras tillämpningsområden och effektivitet Sexansvägen Vanda tfn fax Broschyren innehåller beskrivningar och prisuppgifter för produktgrupperna ovan. Mera information och broschyrer för olika produktgrupper finns på våra Internetsidor, Priserna inkluderar moms (22 %) och gäller tills vidare fritt fabrik. ympäristö RAITA environment är ett familjeföretag som specialiserat sig på lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden. Vi har levererat utrustning för behandling av avloppsvatten i glesbygden ända sedan 1960-talet. Till vårt sortiment hör biologisk-kemiska reningsverk, biologiska toaletter och effektiva infiltrations- och markbäddar. Uppfinningar som utnyttjats i produkterna har skyddats med patent, skydd för nyttighetsmodeller och mönsterskydd. Mera information hittar du utom i denna broschyr även på våra Internetsidor under adressen copyright ympäristö RAITA environment

2 BIOLOGISK-KEMISKA SATSRENINGSVERK RAITA satsreningsverk är biologisk-kemisk reningsverk för avloppsvatten. Reningsverken har utvecklats i Finland. De utnyttjar en process med aktivt slam för att ta bort organiskt material, en biologisk nitrifikations- och denitrifikationsprocess för kvävereduktion samt biologisk rening och kemisk fällning för att avlägsna fosfor. Reningsverken ger en mycket hög reningsgrad och de är funktionssäkra och klarar bra variationer i belastningen. Reningsverken reglerar automatiskt sin funktion enligt belastningen. Tack vare sin automatik är RAITA satsreningsverk användarvänliga och lätta att underhålla. Reningseffekten i RAITA satsreningsverk är för den biologiska och organiska belastningen (BOD) och fosforn (P) 90 % och för kvävet 50 %. Reningseffekten klarar de strängaste kraven i den nya förordningen om avloppsrening i områden med glesbebyggelse ( ). Förutom att RAITA satsreningsverk är effektiva erbjuder de ett ekonomiskt sätt att rena avloppsvatten i glesbygden. Ett minireningsverk för ett hushåll förbrukar ström för ca per år och kemikalier för ca per år. Till detta kommer kostnader för tömning av slam 1-3 gånger per år. Tömningen sker med en tank bil, eller slammet kan komposteras på plats i en komposter med hjälp av en slam bearbetnings enhet. Driftkostnaden är från 0,9 till 1,6 / m3 avlopp beroende av avloppets mängd och val av slammets tömningsmetod. Modell PA 1 PA 2 PA 3 PA 5 PA 10 PA 15 PA 20 PA 30 PA 40 Personekvivalenter / max vattenmängd / dygn 10/ / / / / / / / / Pris fr Priserna inkluderar moms. Priset på modellerna PA1 PA5 inkluderar leverans och igångkörning. Som tillval finns en enhet för behandling av slam, GSM-larm och en enhet för UV-behandling. Nedan presenteras de olika utrustningsalternativen för modellen PA 1.0. Reningsverket är lätt att använda och övervaka. Driftprogrammet påminner användaren om inspektioner (en gång i månaden) och om årsservice. Man kan även ingå ett serviceavtal för reningsverket, varvid en servicefirma sörjer för underhållet. Vårt sortiment innehåller reningsverk av olika storlekar avsedda för allt från en familj till hundratals personer. De vanligaste användarna av våra reningsverk är småhus, radhus, jordbruk, skolor, hotell, lägergårdar och golfbanor. De minsta modellerna (PA1 PA5) kan utrustas med slamavskiljare/förbehandling eller kvarnpump/förbehandling. De kan även anslutas till färdiga slamavskiljare. Reningsverkets behållare grävs ner. Den markyta som behövs är 1,5 x 2,4 m (modell PA 1). Ovan mark syns bara behållarnas lock och styrskåpet. Reningsverkets processtyrningsteknik och luftpump finns i styrskåpet. Övriga anordningar, såsom pumpar och doserare för kemikalier är placerade i behållarna. Det biologisk-kemiskt renade vattnet kan ledas direkt ut i naturen. Det fyller klart kraven på rening i den nya förordningen.

3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN I GLESBYGDEN RAITA satsreningsverk lämpar sig för många olika slags objekt: Reningsverk för småhus eller fritidsbostäder: Reningsverken lämpar sig väl för enskilda småhus och fritidsbostäder. Reningsverken reglerar sin funktion enligt inflödet av smutsigt vatten. Ett avbrott, då inget avloppsvatten flödar in, får vara upp till 30 dagar. Om avbrottet blir längre kan bioprocessen hållas livskraftig genom tillförsel av näring. Reningsverk för flera fastigheter: Till våra större reningsverk kan flera fastigheter anslutas. Kostnaderna per fastighet minskar fastän avståndet mellan fastigheterna är lite längre. Avloppssystemet kan byggas med hjälp av självfall eller tryckavlopp. Lägergårdar, golfbanor och andra allmänna lokaler och anläggningar Vid allmänna lokaler och anläggningar används reningsverk som är utrustade med större utjämningsbassänger. Om belastningen varierar, lagras avloppsvatten vid belastningstoppar i en utjämningsbassäng, vars innehåll töms och behandlas när belastningen är normal. Utrustningsnivå: Reningsverket kan förses med tilläggsutrustning. En slambehandlingsenhet, GSM-larmenhet eller UVbehandlingsenhet gör reningsverket effektivare och lättare att underhålla. Underhåll: För de reningsverk som vi levererar erbjuder vi alltid serviceavtal, som innebär att den årliga servicen utförs av tillverkaren eller av en auktoriserad servicefirma. Serviceavtalet kan skräddarsys enligt kundens behov. Bilden visar ett reningsverk av modell PA 3 i Lappo. Reningsverket tar hand om avloppsvattnet från fem fastigheter. Till höger en planritning över avloppsnätet Bilden till höger visar ett reningsverk av modell PA 15 på en lägergård i Sagu. Reningsverkets kapacitet är l per dygn. Dessutom finns en l utjämningsbassäng, varför belastningen tillfälligt kan uppgå till l per dygn. Till vänster en monteringsritning för PA 3 där processbehållaren ligger högre än förbehandlingsbehållaren.

4 RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR BYAR Reningsverk för byar: Vi levererar även större reningsanläggningar. Små byar kan effektivt och ekonomiskt rena sitt avloppsvatten med ett gemensamt reningsverk. Bilden till vänster visar byn Oravi med ca 400 bosatta. Bilden ovanpå visar RAITA PA 50 reningsverk med kapacitet för hela byns (100 fastigheter) avlopp. Till vänster Oravi kanelen med hamn och butik- och restaurang centra. EFFEKTIV RENINGSEFFEKT I ORAVI: Januari 2005 Inkommande Utgående Reduktion i % BOD 720 mg 8,9 mg 99 % P 24 mg 1,8 mg 92,5 % Maj 2005 Inkommande Utgående Reduktion i % BOD 520 mg 11 mg 98 % P 18 mg 0,45 98 %

5 RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR MJÖLKGÅRDAR: Jordbruk, mjölkgårdar, små företag: Vi har även reningsverk för jordbruk, mjölk gårdar, små slakterier och skalerier för rotsaker. Bilden ovanpå visar Mjölkgård i Österbotten med ca. 80 kor och 5 personers familj. RAITA MA 2R+LI reningsverk tar hand om all avlopp från fastigheten. Reningsverken har även slambehandling enhet för överkotts slammet, med vilken all slam kan torkas och komposteras. Till vänster monteringsritning för RAITA MA 2 R+LI reningsverk. tarvita EFFEKTIV RENINGSEFFEKT I RAVINNESAMPO PROJECT: (De genomsnittliga värden av 8 prov, modell MA3 (2001): Inkommande Utgående Reduktion i % BOD 520 mg 17 mg 97 % P 33 mg 1,5 mg 95 % N 110 mg 46 mg 58 %

6 EFFEKTIVERAD INFILTRATION ELLER MARKBÄDD för glesbygdens avloppsrening Kompakta infiltrations- och markbäddar med IN-DRÄN Med IN-DRÄN kan man bygga infiltrations- och markbäddar av olika typer och storlekar Uppe till vänster och i mitten en vertikal bädd som kräver liten areal (7-10 m2). Nere en grund horisontell bädd (djup 80 cm). - Modulen har ca 10 gånger mera yta för mikrober att växa än traditionell sandfilter - Effektiverat system är lätt att installera i litet område Vatten Luft Modulen Infiltration sand Närmare uppgifter om mått och material ges i monteringsanvisningarna. I vårt sortiment ingår även låga slamavskiljare. Effektiverad infiltration eller markbädd med IN-DRÄN När IN-DRÄN används i infiltrations- eller markbäddar ersätts det vanliga spridningslagret med IN-DRÄN-moduler som utvecklats särskilt med tanke på mikrobfloran. Modulerna erbjuder mikroberna en yta att fästa på som är ca 10 gånger så stor som i vanlig markmassa. Tack vare modulernas konstruktion får bakteriefloran alltid tillräckligt med syre, och vattnet som skall renas sprids jämnt över bädden där den biologiska reningen sker. Tack vare högre effektivitet kräver avloppsrening med IN-DRÄN bara % av den areal som behövs för traditionella infiltrations- eller markbäddar. Normalt fordrar ett hushåll en bädd med en area på 7 10 m2 (för vanlig infiltration eller markbädd behövs m2). Modulernas mått är 0,2 x 0,6 x 1,25 m (höjden x bredden x längden). Med IN-DRÄN krävs bara ett markområde på 7 10 m2 jämfört med m2 för traditionella system. Det kompakta formatet sänker byggkostnaderna och får plats på en mindre gårdsplan. Enhet för fosforreduktion En modul är dimensionerad för 125 l avloppsvatten per dygn. Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela anläggningen täcks med fiberduk, och återfyllningen sker t.ex. med de jordmassor som grävts upp. Någon fördelningsbrunn behövs inte, eftersom ett spridarrör räcker. Med IN-DRÄN kan man även bygga större anläggningar med infiltration eller markbädd. Ovan en anläggning med fosforreduktion och en kapacitet på 2500 l i dygnet.

7 INFILTRATION OCH MARKBÄDD MED IN-DRÄN; kompletta paket Paket för blandat avloppsvatten (S-2000/8) Paketet S-2000/8 lämpar sig för rening av avloppsvatten (klosett- och tvättvatten) från nya eller sanerade fritids- eller enfamiljshus. Paketet består av en typgodkänd slamavskiljare SA 2000 på 2000 l och åtta IN-DRÄN-moduler, vilka tillsammans bildar ett behandlingssystem för klosett-, bad-, disk- och tvättvatten från ett 5 personers hushåll. Systemet har en kapacitet på 1000 liter per dygn. - Priset 2520 inkluderar slamavskiljare, förhöjningsrör, brunnslock, IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk. Paket för BDT-vatten (H-2000/6) 750 l/dygn: Paketet H-2000/6 lämpar sig för rening av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) från nya eller sanerade fritids- eller enfamiljshus. Paketet består av en typgodkänd slamavskiljare SK 2000 på 2 m3 och sex IN-DRÄN-moduler, vilka tillsammans bildar ett behandlingssystem för BDT-vatten från ett 5 personers hushåll. Systemet har en kapacitet på 750 liter per dygn. - Priset 2310 inkluderar slamavskiljare, förhöjningsrör, brunnslock, IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk. Paket för BDT-vatten (H-900/6) 750 l/dygn: Paketet H-900/6 lämpar sig för rening av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) från nya eller sanerade fritids- eller enfamiljshus. Paketet består av en typgodkänd slamavskiljare SK 900 på 0,9 m3 och sex IN-DRÄN-moduler, vilka tillsammans bildar ett behandlingssystem för BDT-vatten från ett 5 personers hushåll. Systemet har en kapacitet på 750 liter per dygn. - Priset 1710 inkluderar slamavskiljare, förhöjningsrör, brunnslock, IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk. Paket S-2000/8: slamavskiljare, spridarrör, IN-DRÄNmoduler, fiberduk, kanaler och lock Paket för BDT-vatten (H-900/4) 500 l/dygn: Paketet H-900/4 lämpar sig för rening av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) från nya eller sanerade fritids- eller enfamiljshus. Paketet består av en typgodkänd slamavskiljare SK 900 på 0,9 m3 och fyra IN-DRÄN-moduler, vilka tillsammans bildar ett behandlingssystem för BDT-vatten från ett 5 personers hushåll. Systemet har en kapacitet på 500 liter per dygn. - Priset 1490 inkluderar slamavskiljare, förhöjningsrör, brunnslock, IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberdukpaketti harmaille jätevesille (H- 900/2) 250 l/ vrk Paket för BDT-vatten (H-900/2) 250 l/dygn: Paketet H-900/2 lämpar sig för rening av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) från nya eller sanerade fritids- eller enfamiljshus. Om det finns en dusch i bostaden rekommenderar vi något av paketen H-900/4 och H-900/6. Paketet H-900/2 består av en typgodkänd slamavskiljare SK 900 på 0,9 m3 och två IN-DRÄN-moduler, vilka tillsammans bildar ett behandlingssystem för små mängder avloppsvatten. Systemet har en kapacitet på 250 liter per dygn. - Priset 1150 inkluderar slamavskiljare, förhöjningsrör, brunnslock, IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk Paket S-900/6: slamavskiljare, spridarrör, IN- DRÄN-moduler, fiberduk, kanaler och lock Paket Sauna B2: Sauna B2 lämpar sig för rening av avloppsvatten från nya eller renoverade bastur. Systemet lämpar sig inte för behandling av diskvatten. Paketet består av en uppsamlingsbrunn med filter och två IN-DRÄN-moduler. Systemet har en kapacitet på 250 liter per dygn. Priset 540 Vi erbjuder även andra paket. I8 paket (utan smalavkiljare): åtta IN-DRÄN-moduler, (behandlingsgssystem (med befintlig slamavskiljare) för klosett-, bad-, disk- och tvättvatten från ett 5 personers hushåll). Systemet har en kapacitet på 1000 liter per dygn. - Priset 1270 inkluderar IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk. I6 paket (utan smalavkiljare): sex IN-DRÄN-moduler, (behandlingsgssystem (med befintlig slamavskiljare) för klosett-, bad-, disk- och tvättvatten från ett 5 personers hushåll). Systemet har en kapacitet på 1000 liter per dygn. Priset 957 inkluderar IN-DRÄN-moduler, spridarrör och fiberduk. Uppe paket Sauna B2, t.h. pumpbrunn med kanaler och lock Övriga storlekar på slamavskiljare är 1000 l, 3000 l och 5500 l. Slutna tankar i storlekarna 3000 l, 5500 l, 6000 l, l, och l. Fördelnings- och uppsamlingsbrunnar. Pumpbrunnar och pumpar.

8 EFFEKTIVERAD INFILTRATION OCH FOSFOSREDUKTION: Bilden till vänster visar en installation av H2000/ 8 markbädd system med fosforreduktions enhet för enfamiljshus. Systemet är byggd ovan på jorden för att det högsta grundvatten ytan är bara i 50 cm. Bilden under visar en installation av en horisontell markbädd för en skola. Bilden till höger visar en fosforreduktion enhet (kapacitet ca 12m3/dygn) installerad efter en reningsverk med biofilter.

9 EV ekotoaletter Sommarstugor, fritidsbostäder som används året om, småhus EV ekotoaletterna är luktfria och hygieniska komposterande toaletter. De används främst i fritidsbostäder och småhus I ekotoaletterna används kompostströ för att avlägsna fukt och säkerställa att komposten blir tillräckligt luftig. Kompostströ läggs på bottnen av kompostbehållaren när toaletten tas i bruk och tillsätts sedan efter varje användning. Luktfriheten kan säkerställas under alla omständigheter genom rätt dimensionering, effektiv vätskebehandling (1) och effektiv ventilation (2). När ekotoaletten placeras inomhus kan luftcirkulationen förbättras med en fläkt (3) medan avdunstningen kan ökas med ett termostatstyrt värmeelement (4) Vårt sortiment av ekotoaletter täcker de vanligaste behoven från fritidsbostäder och småhus i privat bruk till allmänna toaletter på fritidsområden. Ekotoaletten EV 200 är lämplig som första toalett i sommarstugor, EV 2x200 och EV 3x200 i fritidsbostäder som används kontinuerligt och EV 4x200 i småhus. EV 450 passar för skolor, hotell, kurscentra och andra allmänna lokaler där användningen är omfattande. Alla modeller kan kompletteras med en justerbar fläkt och ett värmeelement. Välj en modell som fyller dina behov ur vårt sortiment. EV ekotoaletten är luktfri, hygienisk och lättskött. Mera information om de olika modellerna hittar Du i broschyren EV ekovessa (EV ekotoaletter) och i toaletternas bruksanvisningar. Alla våra EV-modeller kan monteras antingen under en sittbräda eller med en separat stol. Stolens mått är 460x 380x480 mm (djup x bredd x höjd). Stolen eller sittbrädan ansluts till kompostbehållaren med en kanal eller ett rör, beroende på monteringssättet. I EV 200 är behållarens mått 620x826x547 mm (djup x bredd x höjd). Minimihöjden på utrymmet under sittbrädan är 900 mm och under stolen 650 mm. Behållaren kan även användas för efterkompostering.

10 EV ekotoaletter Modeller för sommarstugor, fritidsbostäder som används året om, småhus och allmän bruk EV 200/ 200 anv.dygn/ 320 /540 Tabellen till vänster visar modeller, kapacitet och priser. Bilden under visar en allmän toalett i Helsingfors stadens friluftsområde med EV 450 ekotoaletter. Bilden till höger visar en urinal för män i en toalett för allmän bruk. Bilderna till höger visar en av våra modeller av toalettbygnad. En toalettbyggnad av trä passar bra för friluftsområden, etc. och en toalettbyggnad av plast för byggnader etc.. EV 2x200/ 500 anv.dygn/ 540 / 760 EV 3x200/ 800 anv.dygn/ 760 / 980 EV 4x200/ 1200 anv.dygn/ 980 / 1200 EV 450/ 600 anv.dygn/ 620 / 840 Ovan våra EV-ekotoalettmodeller: Modell / kapacitet / pris m. utrustning för sittbräda / pris m. stol

11 AQ biologisk toalett Modeller för sommarstugor, fritidsbostäder som används året om, småhus FUNKTION Avfallet som spolats från klosetten behandlas i en separator så att vätskan (urin och spolningsvatten) separeras från det fasta avfallet (fekalier och toalettpapper). Separatorn i AQ (1), som saknar rörliga delar, skiljer åt vätskan från det fasta avfallet till ca 98 %. Funktionssättet utnyttjar centrifugalkraftens inverkan på vätskan (skyddad med internationella patent). Det fasta avfallet komposteras i kompostenheten (2). Den effektiva komposteringsprocessen minskar bl.a. volymen med ca 95 %. Behållaren töms på färdig kompost ca 1 4 gånger om året (t.ex. ca 15 l var tredje månad i modellen 3x200). Vätskan som samlas i separatorn efterbehandlas i en denitrifikationsenhet (3) där % av kvävet avlägsnas. Den behandlade vätskan motsvarar tvätt- och sköljvatten från hushåll (BDT-vatten). Vätskan leds till en behandlingsbrunn för BDT-vatten med efterföljande infiltration eller markbädd.

12 AQ biologisk toalett Modeller för sommarstugor, fritidsbostäder som används året om, småhus Tabellen till vänster visar modeller, kapacitet och priser. AQ anv.dygn Bilderna till höger visar en enfamiljshus (5 personer) med Aq 4x200 i bruk enfamiljshus i Nyland. AQ 2x anv.dygn Separatorn och kompostbehållaren finns in undervåningen. AQ 3x anv.dygn Bilden under visar kväve reduktion enheten, med vilken den kväverika urinen med spolarvätskan förbehandlas innan den leds till slamavskiljare och markbädd tillsammans med BDT-vatten. AQ 4x anv.dygn AQ anv.dygn

13 BERÄKNAD EFFEKT HOS OLIKA RENINGSMETODER Belastningen av avloppsvatten i glesbygden består av fekalier, urin och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Totalresultatet av den reningsmetod som används nås genom en kombination av olika processer. Nedan presenteras 5 metoder som klarar föreskrivna reningsnivåer. 1. Allmän reningsnivå enligt gällande förordning Organisk materia (BSF) 90 %, fosfor 85 %, kväve 40 % 2. Områden med lindrade krav Organisk materia (BSF) 80 %, fosfor 70 %, kväve 30 % Ämne Organisk materia BSF 7 g/pd Organisk materia BSF 7 % Fosfor g/pd Fosfor % Kväve g/pd Kväve % Metod A. Fekalier ,6 30 1,5 10 Urina , ,5 80 Annat (BDT-vatten) ,4 20 1,0 10 Tillsammans , EV ekotoalett + Infiltration/markbädd med IN-DRÄN Aquatron bio-wc med urinsep. kl. +infiltration/markbädd med IN-DRÄN Sluten tank + infiltration/markbädd med IN-DRÄN Metod B. Aquatron bio-wc med normal kl. + denitrifikationsenhet + infiltration/markbädd med IN-DRÄN Metod C. RAITA PA 1.0 minireningsverk med satsvis rening Fekalierna och urinen behandlas så att de inte belastar fastighetens avloppssystem, och BDTvattnet behandlas i slamavskiljare och därefter genom infiltration eller i markbädd. Fekalierna behandlas så att de inte belastar fastighetens avloppssystem, urinen i en denitrifikationsenhet och BDT-vattnet i slamavskiljare och därefter genom infiltration eller i markbädd. Fekalierna, urinen och BDT-vattnet behandlas satsvis i ett biologisk-kemiskt minireningsverk. BSF7 Fosfor Kväve 96 % 95 % 94 % BSF7 Fosfor Kväve 93 % 86% 46 % BSF7 Fosfor Kväve 95 % 95% 50 % Metod D. Infiltration/markbädd med IN-DRÄN + enhet för fosforreduktion Metod E. Enbart infiltration/markbädd med IN-DRÄN Fekalierna, urinen och BDT-vattnet behandlas i slamavskiljare, i en infiltrations- eller markbäddsanläggning och i en enhet för fosforreduktion. Fekalierna, urinen och BDT-vattnet behandlas i slamavskiljare och genom infiltrations eller i markbädd. BSF7 Fosfor Kväve 90 % 85% 40 % BSF7 Fosfor Kväve % 70 % %

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT MILJÖTEKNIK Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT +46 (8) 559 24605 info@raita.com www.raita.com EV ekotoaletter AQ biologisk toalett Broschyren innehåller beskrivningar för produktgrupperna ovan. Mera information

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

För en renare morgondag

För en renare morgondag För en renare morgondag ECOLATOR MINIRENINGSVERK AVALON NORDIC AB ÄR ETT FINLÄNDSKT EXPERTFÖRETAG SPECIALISERAT PÅ RENINGSSYSTEM FÖR AVLOPPSVATTEN. Avalon Nordic Ab utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

Minireningsverk för rening av avloppsvatten

Minireningsverk för rening av avloppsvatten Tekniska uppgifter WehoPuts 5 och 10 WehoPuts 5 WehoPuts 10 Kapacitet l/dygn 7 10 Satsstorlek l 2 0 Vikt kg 325 400 WehoPuts Mått mm - längd (A) 2200 - bredd (B) 1200 1400 - höjd (C) 22 795/1025 940/1180

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

BIO by RAITA ENVIRONMENT BIOBOX TAR HAND OM DINA BDT-BEHOV I HARMONI MED NATUREN

BIO by RAITA ENVIRONMENT BIOBOX TAR HAND OM DINA BDT-BEHOV I HARMONI MED NATUREN BIO by RAITA ENVIRONMENT I HARMONI MED NATUREN 2017 Varför en BioBox? En smart BDT-lösning för ditt fritidshus. Att tillbringa mer tid i fritidshuset ökar behovet av att få till större bekvämlighet i stugan.

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK... 1 Allmänt:... 2 Placering:... 2 Inkommande och utgående avlopp:... 2 Reningsverkets

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3 KOMPOSTERING: Roterande komposter för hotell, kurscentra och små tätorter Komposter för fritidsbostäder, småhus och radhuslängor Sexansvägen 25 01380 Vanda tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258 Sidorna 4-5 Sidorna

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN

WehoPuts 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN 20 1200 RENINGSVERK FÖR FLERA FASTIGHETER ELLER BYSAMHÄLLEN Vad är avloppsvatten? Avloppsvatten är vatten som vi använder i det dagliga livet och som efter användning återförs till cirkulationen. Innan

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Ett riktigt lättskött minireningsverk

Ett riktigt lättskött minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5 Ett riktigt lättskött minireningsverk Baserat på IN-DRÄN teknologi IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer). Inget serviceavtal

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT MILJÖTEKNIK Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT Informationen in denna skötselanvisning är avsedd för reningsverkets skötsel samt för planering och installation av reningsverk, erbjudanden och tillståndsbehandlingar

Läs mer

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö 10-års funktionsgaranti IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Produktkatalog 2014. Wostman. www.wostman.se

Produktkatalog 2014. Wostman. www.wostman.se Produktkatalog 2014 www.wostman.se sid 2 Toaletter: Torrtoaletter: sid 3 ECODRY TOALETTSTOL NR 1001 Torrtoalett i porslin med urinsortering. Golvstående. Anslutning för 200 mm nedfallsrör (fekalt) och

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P April, 2009 Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P Figur 1. Nordkalk Filtra P är ett passivt filter som effektivt renar fosfor och bakterier ur vatten. (Filtret fungerar även efter kompaktfilter, biofilter

Läs mer

Uponor-BDT Easy gråvattenfilter. Uponor Infrastruktur

Uponor-BDT Easy gråvattenfilter. Uponor Infrastruktur Uponor-BDT Easy gråvattenfilter Uponor Infrastruktur En enkel lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten i fritidshus Avsedd för rening av BDT-vatten (gråvatten) Anpassad för fritidshus Får ej belastas

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Innehåll: Varför rena avlopp? - Lagar, regler Olika lösningar - Slamavskiljare och infiltration - Slamavskiljare och markbädd - Minireningsverk - Separerande system

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

bra behandling av avloppsvatten

bra behandling av avloppsvatten bra behandling av avloppsvatten Nu är det dags att sköta om behandlingen av avloppsvatten i glesbygderna. Bra rening förbättrar närmiljöns tillstånd och ger bättre möjligheter att utnyttja vattendragen

Läs mer

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING clean water Minireningsverk Clewer 8S PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING Hushåll och fritidshus 1 7 1 www.clewer.com Clewer Technology Clewer 8S tar hand om ditt avloppsvatten Clewer 8S är ett

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Underhåll av din avloppsanläggning

Underhåll av din avloppsanläggning Köping2000, v4.1, 2014-01-30 INFORMATION 1 (10) Miljökontoret Underhåll av din avloppsanläggning För att försäkra sig om att avloppsanläggningen ger bästa möjliga reningseffekt och att den får en så lång

Läs mer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS VILLA OCH FRITIDSHUS ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN KÄLLSEPARERING FRÅN JETS VARFÖR BÖR VI KÄLLSEPARERA AVLOPPSVATTNET? KOMPAKT, ENKEL, TRYGG OCH FRAMTIDSINRIKTAD

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte Sid 1 (11) PM Uppsala 3 oktober 2011 Avloppslösning för Eda lägergård Bakgrund Eda lägergård ägs av Knivsta kommun, men drivs genom avtal ideellt av Eda lägergårdsförening. Lägergården används i uthyrningssyfte,

Läs mer

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Målsättningen för avloppsvattenbehandlingen i Väståboland är att hindra förorening av vattendrag och grundvatten

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

WehoPuts Minireningsverk

WehoPuts Minireningsverk 20 1200 pe Minireningsverk Reningsverken baseras på en biologisk-kemisk reningsprocess vilken hanterar allt avloppsvatten från fastigheter. Bland våra modeller finns allt ifrån reningsverk för enskilda

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen.

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. V.1 141112 UTFÖRANDEINTYG ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING UTFÖRANDEINTYG FÖR UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. Utförandeintyget

Läs mer

Inhemsk, värmeisolerad BDT vatten filter. Skydda vattendragen! Instruktionsbok. Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter

Inhemsk, värmeisolerad BDT vatten filter. Skydda vattendragen! Instruktionsbok. Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter Inhemsk, värmeisolerad BDTvatten filter Skydda vattendragen! Instruktionsbok Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter fritidslägenheternas inhemska BDT-vatten filter är menad för att rengöra vatten från

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll?

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll? Avloppsreningens viktiga funktioner Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, ebba.af.petersens@wrs.se Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs, Raseborg 8 maj 2012 Hindra

Läs mer

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL ALLMÄNT AVLOPPSNÄT

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL ALLMÄNT AVLOPPSNÄT ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL ALLMÄNT AVLOPPSNÄT Västkustens miljöenhet Ansökan enligt 11, lag om vattentjänster 119/2001. Datum då ansökan inkommit: DNr: 1. Sökandes kontaktuppgifter 2. Uppgifter

Läs mer

Lösningar för hållbar utveckling inom miljöteknik: Avloppsvattenhantering och biologiska toaletter för sommarstugor, semesterstugor och småhus

Lösningar för hållbar utveckling inom miljöteknik: Avloppsvattenhantering och biologiska toaletter för sommarstugor, semesterstugor och småhus domestic Lösningar för hållbar utveckling inom miljöteknik: Avloppsvattenhantering och biologiska toaletter för sommarstugor, semesterstugor och småhus environment RAITA technology är ett företag som har

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

CE-Certifierade Minireningsverk

CE-Certifierade Minireningsverk CE-Certifierade Minireningsverk Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Inga mekaniska delar i tanken. Enkelt underhåll, låg driftkostnad. Löpande support via vårt serviceavtal. Ett driftsäkert och naturvänligt

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Enskilt avlopp Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig att rena ditt avloppsvatten.

Läs mer