Epidural smärtlindring EDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epidural smärtlindring EDA"

Transkript

1 Lokal anvisning till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Epidural smärtlindring (EDA) 1 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård (HoS) EDA, epidural smärtlindring, smärtlindring, epidural Utfärdande enhet: Målgrupp: Giltig t.o.m. Anestesi, IVA MSE KSK Alla inom LtS Framtagen av: Beslutad av: Diarienummer: Petronella Bjurling Sjöberg, Yvonne Halldin Larsson, Jan Haapaniemi Anestesikliniken MSE, i samråd med Metodgruppen Anestesikliniken MSE Anestesikliniken NLN LSN-HSF Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns på webben Kompletterar vårdhandboken, avsnitt Smärtbehandling via epidural och intratekalkateter: Epidural smärtlindring EDA Version: Beslutsdatum: Framtagen av: Diarienummer: Anestesikliniken MSE, LSN-HSF Anestesikliniken NLN

2 Lokal anvisning Epidural smärtlindring (EDA) Fördelar med EDA... 3 Komplikationsrisk vid epiduralkateter och EDA... 4 Inläggning av epidural kateter... 4 Lämplig insticksnivå för epiduralkateter... 5 Märkning av epiduralkateter... 5 Fixering av epiduralkateter... 5 Dokumentation av epiduralkateter... 5 Hygienaspekter och omläggningsrutiner... 5 Insticksställe... 6 Spruta och infusionsslang... 6 Filter... 6 Läkemedel och ordination... 6 Märkning och anslutning av sprutpump/spruta/infusionsslang... 6 Intermittent administrering av läkemedel i epiduralkateter... 7 Övervakning/ omvårdnadsåtgärder... 7 Uppvakningsavdelning... 8 Vårdavdelning... 8 Motorik enligt Bromage... 8 Sederingsgrad... 8 Komplikationer... 8 Andningsfrekvens 8 min eller djupt sederad, ej väckbar... 8 Blodtrycksfall - systoliskt blodtryck 90 mmhg... 9 Bradykardi puls 50/min och blodtrycket 90 mmhg... 9 Tilltagande muskulär svaghet - Bromage > Tilltagande känselnedsättning eller stickningar i armar/ansikte... 9 Klåda... 9 Illamående och kräkning... 9 Genombrottssmärta VAS> Filter lossat Läckage/tecken på infektion/förbandet lossat Borttagande av epiduralkateter Tillvägagångssätt vid borttagande av kateter Referenser Övervakning vid postoperativ epidural smärtbehandling (EDA) (12)

3 Epidural smärtbehandling Med epidural analgesi (EDA) avses en metod där läkemedel i smärtlindrande syfte ges via en kateter i nära anslutning till ryggens nervrötter. EDA används för anestesi och postoperativ smärtlindring, för akuta och kroniska tillstånd. Behandlingsperioden är vanligen begränsad och sällan längre än en vecka. Behandlingseffekten är beroende av vilken nivå i ryggen som kateterspetsen är belägen, så kallad segmentell blockad (1). EDA är en avancerad behandlingsmetod som ställer höga krav på rutinmässig övervakning och dokumentation för att bibehålla en betryggande patientsäkerhet. Den personal som övervakar patienten måste ha god kunskap om metoden för att kunna upptäcka allvarliga biverkningar/komplikationer på ett tidigt stadium (2). Bild: Segmentell blockad Fördelar med EDA Bra smärtlindring Bättre lungfunktion Mindre risk för kardiovaskulära komplikationer Bättre tarmfunktion Mindre illamående och kräkningar Mindre risk för tromboemboliska komplikationer Mindre dåsighet (3). 3(12)

4 Komplikationsrisk vid epiduralkateter och EDA Durapunktion (postspinal huvudvärk) Epiduralblödning Infektion Nervskada Andningsdepression Sedation Klåda Urinretention Hypotension, bradycardi Muskelsvaghet Intratekal injektion (totalspinal) Allergi Systemtoxicitet (3). Inläggning av epidural kateter En epiduralkateter läggs in av narkosläkare under sterila förhållanden. OBS Vid anläggande av epiduralkateter beakta ev. antikoagulantiabehandling som patienten står på, vad gäller dos och senaste doseringstillfälle. Epiduralkatetern förs via en nål in i epiduralrummet, dvs. den perifera delen av ryggmärgskanalen, mellan den hårda hjärnhinnans två blad. Därefter kan katetern antingen tejpas fast på ryggen eller vid långtidsbehandling tunneleras. Tunnelering görs för att minska risken för infektion och innebär att katetern förs under huden och mynnar på t ex bukväggen (3). Bild: Inläggning av epiduralkateter Bild: Epiduralkateter 4(12)

5 Lämplig insticksnivå för epiduralkateter Thorakotomi Th 6-7 (3-8) Hög laparotomi Th 7-8 (7-10) Stor laparotomi Th (8-12) Låg laparotomi Th 10-L 1 Nefrektomi Th 8-10 Höft-, knäop. L 1-2 (2). Märkning av epiduralkateter Det finns en stor risk för förväxling när patienten har flera in- och utfarter. Genom att noga märka infarterna minskar risken betydligt. Den person som applicerat epiduralkatetern ansvarar för att märkning sker. Epiduralkatetern märks med vit etikett med svart text epidural vid kopplingsstället mot filtret. Inläggningsnivå och signatur noteras. (1,4). Bild: Märkning av epiduralkateter Fixering av epiduralkateter Instickstället täcks med semipermiabelt transperant förband som märks med datum och epiduralkatetern fixeras med töjbar häfta på patientens bröstkorg, så långt från andra infarter som möjligt (1). Dokumentation av epiduralkateter Dokumentation av epiduralkatetern samt att märkning av densamma är utförd sker i patientens datajournal. Avvikelse registreras i Synergi (1,4). Hygienaspekter och omläggningsrutiner Epiduralkateter innebär en risk för allvarliga infektioner. Hygienrutinerna vid hantering är därför mycket viktiga. Arbeta alltid aseptiskt. Använd ren skyddsrock eller plastförkläde, desinfektera händerna och använd rena handskar. Arbeta med sådan teknik att det rena hela tiden bibehålls rent. Tvätta kopplingar med Klorhexidinsprit 5mg/ml eller Etanol 70 % och låt lufttorka innan de tas isär. Spriten är neurotoxisk så det är viktigt att det är torrt! (1). 5(12)

6 Insticksställe Förbandet över insticksstället ska vara torrt och rent. Insticksstället ska inte ömma. Vid tecken på läckage eller infektion kontaktas narkosläkare eller smärtsköterska. Filtret kan polstras för att undvika trycksår. Epiduralkatetrar för korttidsbruk, såsom vid postoperativ EDA, bör inte läggas om rutinmässigt. Skulle förbandet över instickstället lossna bör ställningstagande tas till att avlägsna epiduralkatetern (1,2,3). Inspektion av insticksstället ska ske, genom det transparenta (genomskinliga) förbandet, dagligen samt vid byte av avdelning. Vid längre tids EDA rekommenderas byte av förband en gång/vecka. Tillvägagångssätt enligt anvisningar i Vårdhandboken. Spruta och infusionsslang Spruta med läkemedel byts när den börjar ta slut eller när hållbarhetstiden för läkemedelsblandningen gått ut. Infusionsslang till sprutpumpen byts dagligen. Filter Bakterie/partikelfiltret bytes var tredje dygn. Tillvägagångssätt enligt Vårdhandboken. Om epiduralkatetern accidentellt lossat från filtret stängs pumpen av och kateteränden läggs i sterila kompresser. Kontakta narkosläkare angående vidare åtgärder (1). Läkemedel och ordination Paracetamol och/eller NSAID utgör basen i all akut smärtbehandling om inte särskilda skäl föreligger. Vid epidural smärtlindring används lokalbedövningsmedel, opioider och α agonister. Även α/ß-agonister används. Läkemedlen kan antingen kombineras eller användas vart och ett för sig. Den analgetiska effekten av epidural opioid ökar påtagligt den analgetiska effekten av lokalbedövningsmedlet. Dosen lokalbedövningsmedel kan därigenom minskas, vilket ger fördelar i form av mindre motorblockad och ökad möjlighet till mobilisering. Vårdrutin för vilka läkemedel som används rutinmässigt ska finnas på varje sjukhus (1,2). Anestesiläkare ansvarar för EDA-ordination och annan postoperativ smärtlindring till dess patienten lämnar UVA/IVA, därefter övertas ansvaret av operatören. Operatören ska direkt postoperativt se över och vb korrigera ordinationer för smärtlindring (5). Samtliga stående ordinationer för opioider ska utsättas och inga övriga opioider ska ordineras under pågående behandling med epidural infusion som innehåller Sufentanil eller Fentanyl. Läkemedlen ges med hjälp av sprutpump, endast i undantagsfall ges injektioner utan sprutpump. Pumpinställningar kontrolleras varje arbetspass och dygnsförbrukningen läses av och dokumenteras varje dygn (1,2). Märkning och anslutning av sprutpump/spruta/infusionsslang Risken för felkoppling är hög vid stress, därför kopplas infusionen under ett lugnt skede och först när läkemedelstillförseln ska påbörjas. Beakta hygienaspekterna enligt ovan (1). 6(12)

7 Märk sprutan med vit etikett epidural samt läkemedlets namn, koncentration, spädning, datum, klockslag, patientidentitet och signatur. Märk infusionsslangen på samma sätt som sprutan. Märkningen ska vara nära ihopkopplingsstället mot epiduralkatetern för att minska förväxlingsrisken. Kontrollera sprutans innehåll mot ordinationen i patientens journal innan läkemedelsinfusionen ansluts till epiduralkatetern. Om kopplingen täcks över, se till att märkningen är väl synlig. Bilder: Märkning av spruta och förlängningsslang Intermittent administrering av läkemedel i epiduralkateter Det är av hygienskäl viktigt att alla injektioner sker aseptiskt och via filtret, beakta hygienaspekterna enligt ovan (1). Spruta med läkemedel avsett för epidural injektion ska förvaras avskilt från övriga läkemedel samt vara märkt med vit etikett epidural samt läkemedlets namn, koncentration, spädning, datum, klockslag, patientidentitet och signatur. Innan injektion kontrolleras sprutans innehåll mot ordinationen i patientens journal. Ev. pågående infusion stoppas, kopplas ifrån och kopplingen skyddas med en steril propp. Sprutan kopplas till filtret och läkemedlet sprutas in. Därefter kopplas den kontinuerliga infusionen åter på och pumpen startas. Övervakning/ omvårdnadsåtgärder Vid EDA krävs övervakning för att tidigt upptäcka eventuella komplikationer, se avsnittet om komplikationer nedan. Vid Sufentanil eller Fentanyl i EDA sker övervakning på uppvakningsavdelning i minst 6 timmar. Patienten flyttar till vårdavdelning när cirkulation och andning samt övriga funktioner kopplade direkt till det kirurgiska ingreppet är stabila, patienten är fullt vaken, skattar smärta med VAS <4 och motorik enligt Bromage högst 1. (2) Patienten ska ha en väl fungerande intravenös infart (PVK/CVK) och urinkateter (KAD) under pågående behandling med EDA samt i 6 timmar efter avslutad behandling. 7(12)

8 Samtliga stående ordinationer för opioider ska utsättas och inga övriga opioider ska ordineras under pågående behandling med epidural infusion som innehåller Sufentanil eller Fentanyl. Uppvakningsavdelning Övervakning sker utifrån det kirurgiska ingreppet och patientens tillstånd. Initialt sker täta kontroller och när patientens tillstånd är stabil kan kontrollerna glesas ut. Puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, sederingsgrad, smärtskattning med VAS och motorik enligt Bromageskala kontrolleras minst 1 gång/timme. Vid tillägg av sederande eller andningsdeprimerande läkemedel görs tätare kontroller minst var 30:e minut i 2 timmar. Vid tillägg av bolusdoser sker kontroll av blodtrycket var 5:e minut i 15 minuter, sedan var 15:e minut i 1 timme och var 30:e minut i ytterligare 1 timme. Inspektion av instickstället innan patienten överförs till vårdavdelning. Vårdavdelning Övervakning sker enligt Övervakning vid postoperativ epidural smärtbehandling (bilaga 1) var 4:e timme under förutsättning att förloppet varit stabilt. Vid tillägg av sederande eller andningsdeprimerande läkemedel, enligt läkarordination, görs tätare kontroller minst var 30:e minut i 2 timmar. Vid tillägg av bolusdoser, enligt läkarordination, sker kontroll av blodtrycket var 5:e minut i 15 minuter, sedan var 15:e minut i 1 timme och var 30:e minut i ytterligare 1 timme. Instickstället inspekteras dagligen, genom förbandet (se ovan). EDA rekommenderas i högst 72 timmar på vårdavdelning. Om fortsatt smärtlindring med EDA anses nödvändig kontaktas narkosläkare för bedömning. Efter avslutad epiduralinfusion övervakas patienten ytterligare i 4 timmar eller tills samtliga parametrar normaliserats. Motorik enligt Bromage 0 Full rörlighet i höft, knä och fot 1 Kan röra knä- och fotled men ej lyfta benet 2 Kan röra fotleden 3 Kan inte röra knä- och fotled Sederingsgrad 0 Helt vaken 1 Dåsig, lätt sederad 2 Sederad men väckbar 3 Djupt sederad, ej väckbar S Sover en naturlig sömn Komplikationer (2,3) Andningsfrekvens 8 min eller djupt sederad, ej väckbar Stäng av epiduralinfusionen Larma narkosläkare Lämna inte patienten ensam Försök väcka patienten Uppmana patienten att ta djupa andetag om patienten är väckbar Koppla syrgas 5 l/minut enligt ordination/generella direktiv 8(12)

9 Ge Inj. Naloxon 0,1 mg iv. enligt ordination/generella direktiv, upprepas tills patienten andas tillfredsställande och är vaken. Om patienten är helt okontaktbar, ventilera på mask med 100 % syrgas och utlös hjärtlarm. Blodtrycksfall - systoliskt blodtryck 90 mmhg Stäng av epiduralinfusionen Sänk huvudändan Lämna inte patienten ensam! Ge syrgas 5 l/minut enligt ordination/generella direktiv. Ge ml Ringer-Acetat iv. snabbt enligt ordination/generella direktiv. Kontakta narkosläkare. Ge Efedrin 5-10 mg iv. enligt ordination/generella direktiv, upprepas vid behov (1 ml Efedrin 50 mg/ml blandas med 9 ml NaCl). Täta kontroller av puls och blodtryck. Bradykardi puls 50/min och blodtrycket 90 mmhg Stäng av epiduralinfusionen. Kontakta narkosläkare. Lämna inte patienten ensam! Ge inj Atropin 0,5 mg iv. enligt ordination/generella direktiv. Om blodtrycket trots detta är lägre än 90 mmhg, vidta åtgärder enligt Åtgärder vid blodtrycksfall ovan. Täta kontroller av puls och blodtryck. Tilltagande muskulär svaghet - Bromage > 1 (med oförändrad infusionshastighet) Stäng av epiduralinfusionen. Kontakta narkosläkare. Tilltagande känselnedsättning eller stickningar i armar/ansikte (med oförändrad infusionshastighet) Stäng av epiduralinfusionen. Kontakta narkosläkare. Klåda Inj Naloxon 0,01-0,04 mg iv. enligt ordination/generella direktiv. Obs! Låg dos samt kortvarig effekt - kan upprepas vid behov. Inj Klemastin (Tavegyl) 1-2 mg iv. enligt ordination/generella direktiv. Illamående och kräkning Inj. Droperidol (Dridol) 1,25 mg iv. enligt ordination/generella direktiv. Inj. Ondansetron 2-4 mg iv. enligt ordination/generella direktiv. Inj. Metoklopramid (Primperan) mg iv. enligt ordination/generella direktiv, om inte kontraindikation finns med hänsyn till det kirurgiska ingreppet. 9(12)

10 Genombrottssmärta VAS>3 Uteslut tekniska problem. Kontrollera om sprutpumpen fungerar, att kopplingar mellan pump-filter-eda-katetern sitter ihop samt att det finns läkemedel i sprutan. Om EDA-katetern har lossnat från filtret kontaktas narkosläkare Om allt tekniskt fungerar ökas dosen enligt ordination. Ev. ordinerad bolusdos ges och frekvent övervakning enligt ovan. Vid otillräcklig effekt trots rekommenderad dos kontaktas narkosläkare. Vid svårbehandlad smärta som inte beror på tekniskt fel ska kirurgisk komplikation uteslutas. Filter lossat Om epiduralkatetern lossat från filtret stängs pumpen av och kateteränden läggs i sterila kompresser. Kontakta narkosläkare angående vidare åtgärder (1). Läckage/tecken på infektion/förbandet lossat Kontakta narkosläkare eller smärtsköterska för ställningstagande till omläggning eller att avlägsna epiduralkatetern. Borttagande av epiduralkateter Ordination på annan smärtlindring ska finnas och ha påbörjats samt utvärderats innan EDA avvecklas. Efter avslutad epiduralinfusion övervakas patienten ytterligare i 4 timmar eller tills samtliga parametrar normaliserats. Epiduralkatetern tas bort och eventuellt prov för odling tas enligt ordination. Observera när patienten fått senaste Fragmindos/ annan antikoagulantia och anpassa tiden för borttagandet av epiduralkatetern enligt vårdrutin 372, Antikoagulantia och anestesiprocedurer (MSE/KSK) respektive vårdrutin 1, Fragmin och spinal/epidural anestesi (NLN). Observera även att man måste avvakta viss tid med nästa dos Fragmindos/ annan antikoagulantia efter borttagandet av epiduralkatetern (enligt vårdrutiner ovan). Om patienten står på annan antikoagulantia sker individuellt ställningstagande av ansvarig läkare (2,3). Tillvägagångssätt vid borttagande av kateter Tillämpa basala hygienrutiner Ta bort förbandet, desinficera huden med Klorhexidinsprit 5mg/ml. Invänta inverkningstiden dvs. tills alkoholen avdunstat och huden är torr Dra ut katetern långsamt. Underlättar om patienten kröker ryggen, samma läge som vid inläggandet Se efter att katetern är hel, dvs. att spetsen med sidohål har följt med Sätt på torrt förband Referenser 10(12)

11 1. Vårdhandboken Pathirana, C. & Posse, P. EDA utbildning. Nyköpings lasarett 2009, Landstinget Sörmland. hämtad Samlade riktlinjer 2005 (med uppdateringar). Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. hämtad Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård, avsnitt: Märkning av in och utfartsvägar; Reg. Nr: LA nr 17, utgåva 3. hämtad LÄRKAN Läkemedelshantering i operationskedjan. Diarienummer: HN-HOS Lakemedelshantering-under-operationskedjan/ samt Lokal anvisning för MSE/KSK respektive NLN slutenvård. 11(12)

12 Epiduralkateterns nivå cm vid huden Övervakning vid postoperativ epidural smärtbehandling (EDA) Datum Klockslag Infusion ml/h + (Bolusdos**) Andningsfrekvens ( 8) Sederingsgrad (3) Motorik-Bromage vä/hö (>1) Sensibilitet (6:e tim*) vä/hö Patientens upplevelse Illamående Klåda Blodtryck (< 90mmHg) Puls (<50) SpO 2 VAS i vila (>3) VAS i rörelse/ hosta Insticksställe (dagligen) Sign. Kontroller sker var 4:e timme på vårdavdelningen om inte annat anges. Vid komplikationer (värde angivet inom parentes), se lokal anvisning. För denna patient gäller systoliskt blodtryck > mmhg, datum läkarsign. *Sensibilitet (sensorisk blockadnivå) kontrolleras vid otillräcklig effekt (VAS>3) eller tilltagande motorblockad. **Vid tillägg av bolusdos, enligt läkarordination, sker kontroll av blodtrycket var 5:e min i 15 min + var 15:e min i 1 tim + var 30:e min i 1 tim. Står patienten på antikoagulantia behandling? Se vårdrutin 372, Antikoagulantia och anestesiprocedurer (MSE/KSK) respektive vårdrutin 1, Fragmin och spinal/epidural anestesi (NLN) innan manipulering/ borttagande av epiduralkateter. Sederingsgrad Motorik - Bromageskala Sensibilitet, dermatom Patientens upplevelse Illamående Klåda 0 = Helt vaken 0 = Full rörlighet i höft, knä, fot Th 4 i nivå med bröstvårtorna 0 = Inte alls bra 0 = Inget illamående 0 = Ingen 1 = Dåsig, lätt sederad 1 = Kan röra knä- & fotled, ej lyfta ben Th 6 just under bröstbenet 1 = Missnöjd 1 = Lätt illamående 1 = Lätt 2 = Sederad men väckbar 2 = Kan röra fotled Th 10 navelnivå 2 = Nöjd 2 = Illamående, lite kräkning 2 = Stark 3 = Djupt sederad, ej väckbar 3 = Kan inte röra knä- & fotled Th 12 just ovanför symfysen 3 = Mycket nöjd 3 = Illamående, kräks mycket S = Sover en naturlig sömn

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Berörda enheter Postop och intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion av - Lokalanestetika

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring på vårdavdelning. Gäller för: Anestesikliniken

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring på vårdavdelning. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Smärtbehandling Giltig fr.o.m: 2017-01-10 Faktaägare: Katarina Jonasson, smärtsjuksköterska Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken

Läs mer

Tunnelerad epidural/intratekal(spinal)kateter för långtidsbruk

Tunnelerad epidural/intratekal(spinal)kateter för långtidsbruk Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Smärtbehandling Giltig fr.o.m: Faktaägare: Katarina Jonasson, smärtsjuksköterska Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions

Läs mer

Perifer venkateter (PVK) - barn - praktiskt handhavande

Perifer venkateter (PVK) - barn - praktiskt handhavande - praktiskt handhavande Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2018-03-01 Faktaägare: Love Vidstige, Barnsjuksköterska, Barnkliniken Fastställd av: Pär Lindgren, Chefläkare

Läs mer

Smärtbehandling per- och postoperativt med epiduralkateter

Smärtbehandling per- och postoperativt med epiduralkateter 2018-11-28 20923 1 (11) Smärtbehandling per- och postoperativt med epiduralkateter Sammanfattning I rutinen tydliggörs det praktiska förfarandet för postoperativ smärtbehandling med infusion av ropivakain

Läs mer

Perifer venkateter-praktiskt handhavande

Perifer venkateter-praktiskt handhavande Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2017-05-23 Faktaägare: Susanna Lundvall, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska

Läs mer

Intratekal kateter för smärtlindring - Länsgemensam, hälso- och sjukvård

Intratekal kateter för smärtlindring - Länsgemensam, hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-34750 Fastställandedatum: 2016-02-15 Giltigt t.o.m.: 2017-02-15 Upprättare: Susanna E Rosin Fastställare: Kjell Norman Intratekal kateter för smärtlindring

Läs mer

Central venkateter - praktiskt handhavande Gäller för: Region Kronoberg

Central venkateter - praktiskt handhavande Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2017-01-27 Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, läkare anestesi CLV Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Riktlinjer PVK 2012 Revidering

Riktlinjer PVK 2012 Revidering Riktlinjer PVK 2012 Revidering Finns på webben: A-Ö välj Vårdhandboken välj Perifer venkateter. De gemensamma riktlinjerna på länsnivå står i högerspalten. Patientsäkerhetsnätverket 2012-01-23 Patientmedverkan

Läs mer

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Smärtbehandling Giltig fr.o.m: 2018-05-09 Faktaägare: Eva Karlsson, smärtsjuksköterska anestesikliniken Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska

Läs mer

Perifer venkateter-praktiskt handhavande

Perifer venkateter-praktiskt handhavande Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Vårdhandboken Faktaägare: Susanna Lundvall, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, ordförande medicinska kommittén Revisions

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Patientkontrollerad analgesi PCA

Patientkontrollerad analgesi PCA Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Smärtbehandling Faktaägare: Eva Karlsson, smärtsjuksköterska anestesikliniken Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Gäller för:

Läs mer

Ryggbedövning på förlossningsavdelning

Ryggbedövning på förlossningsavdelning Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Gynekologi Giltig fr.o.m: 2018-10-22 Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare operationsenheten Växjö Fastställd av:

Läs mer

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7 Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP Sign:. Förberedelser innan dräninläggning EKG-övervak Sign: Puls och BT-kontroll Sign: Vid hypotoni, BT < 90 mmhg ge vätska i v enligt ordination. Sign:

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering

PICC-line Skötsel & hantering PICC-line Skötsel & hantering PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck 2 Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug och spontant blodbackflöde i katetern För att

Läs mer

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK En 3-vägskran med Bionector på infartsportarna används. Vid behov används fler kranar. Bionector behövs ej mellan kranarna. Om mer än en infusion: infarten

Läs mer

Ryggbedövning på förlossningsavdelning

Ryggbedövning på förlossningsavdelning Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi Giltig fr.o.m: Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare operationsenheten Växjö Fastställd av: Linda Pantzar, verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Epiduralsmärtlindring

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Epiduralsmärtlindring Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25490 su/med 2015-12-23 0.1 Innehållsansvarig: Olaf Gräbel, Överläkare, Läkare Anestesi Operation Intensivvård område 2 (olagr1) Godkänd av: Åsa Haraldsson,

Läs mer

Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Gäller för: LiV. Subcutan venport. Venportsystemet består av: Allmänt

Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Gäller för: LiV. Subcutan venport. Venportsystemet består av: Allmänt Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Utgåva: 3 Godkänd av: Tony Schönberg Tomas Vilhelmsson Utarbetad: Dorotea Joost, AnOpIVA, Karin Törnkvist, Onkologikliniken, Cia Karlsson, BUM Reviderad

Läs mer

Intratekal kateter för smärtlindring - Hälsooch sjukvård Region Gävleborg

Intratekal kateter för smärtlindring - Hälsooch sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(15) Dokument ID: 09-34750 Fastställandedatum: 2018-11-14 Giltigt t.o.m.: 2019-11-14 Upprättare: Susanna E Rosin Fastställare: Göran Angergård Intratekal kateter för smärtlindring

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering

PICC-line Skötsel & hantering PICC-line Skötsel & hantering PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug och spontant blodbackflöde i katetern. För att

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Central venkateter Gäller för: LiV. Central venkateter (CVK)

Vårdrutin 1 (5) Central venkateter Gäller för: LiV. Central venkateter (CVK) Central venkateter Utgåva: 6 Godkänd av: Charlotta Löved Rubiano Tomas Vilhelmsson Vårdrutin 1 (5) Utarbetad av: L-Å Johansson Reviderad av: Kvalitetsrådet för CV-infart Revisionsansvarig: Karin Lundberg

Läs mer

Handhavande av subcutan venport och piccline på vuxna patienter Ambulansverksamheten

Handhavande av subcutan venport och piccline på vuxna patienter Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Algoritmer arbetsprocesser Giltig fr.o.m: 2018-01-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Förlossningsepidural PCEA

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Förlossningsepidural PCEA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20678 su/med 2019-05-21 2 Innehållsansvarig: Karin Olausson, Överläkare, Läkare Anestesi Operation Intensivvård område 2 (karol4) Godkänd av: Jonna

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

SKÖTSELVÄG- LEDNING. Groshong nxt PICC-line. Patient/vårdgivarinformation. Namn. Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen.

SKÖTSELVÄG- LEDNING. Groshong nxt PICC-line. Patient/vårdgivarinformation. Namn. Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen. Patient/vårdgivarinformation Namn Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen Insatt datum Vid sjukhus/klinik Kontaktperson SKÖTSELVÄG- LEDNING Telefonnummer Bard Norden AB Box 22 210 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Standardvårdplan för patienter med Central venkateter (CVK)

Standardvårdplan för patienter med Central venkateter (CVK) Författare: Carina Lilja, Ann-Charlotte Karlsson, Dokumenttyp: Standardiserad vårdplan Sid 1 av 5 Katarina Holm, Roger Jönsson, Göran Liffner och Karin Värmfors Giltig fr o m 2011-02-03 Godkänd av (se

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Innehållsansvarig: Katarina Jernstig, Barnsjuksköterska, Avdelning 34 (katje); Maria Mattsson, Sektionsledare, Avdelning 34 (marma69) Granskad av: Giltig från:

Läs mer

Publicerat för enhet: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt

Publicerat för enhet: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt Publicerat för enhet: Innehållsansvarig: Godkänt av: Version: Giltig från: Giltig till: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt Bakgrund Sammanfattning/syfte Åtgärder Status epilepticus (SE) olika

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Smärtbehandling med thorakal epidural analgesi, TEDA

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Smärtbehandling med thorakal epidural analgesi, TEDA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 12734 su/med 2017-02-17 5 Innehållsansvarig: Ann-Mari Strand, Anestesisjukskötersk, Operation 3 Sahlgrenska (annst62) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

PICC-line Skötselanvisning

PICC-line Skötselanvisning Vårddokument Vårdrutin Sida 1 (8) PICC-line Skötselanvisning Inspektion Inspektera kateter vid omläggning, var uppmärksam på tecken till komplikationer som lokal infektion eller trombos. Material vid omläggning

Läs mer

Smärtbehandling och sedering av barn vid procedurer. Eva Malmros Olsson, BÖl, Smärtbehandlingsenheten Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Smärtbehandling och sedering av barn vid procedurer. Eva Malmros Olsson, BÖl, Smärtbehandlingsenheten Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Smärtbehandling och sedering av barn vid procedurer Eva Malmros Olsson, BÖl, Smärtbehandlingsenheten Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm I sjukvården utsätter vi ofta våra patienter för procedurer

Läs mer

Information om din PICC-line

Information om din PICC-line Information om din PICC-line Öron-, näs- och halskliniken A16b Karolinska Universitetssjukhuset Registrering av din PICC-line Denna folder ska du ha med dig när din PICC-line ska användas. Ifylls vid inläggningstillfället

Läs mer

Clinicum. Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer TUNNELERAD CVK Region Östergötland

Clinicum. Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer TUNNELERAD CVK Region Östergötland Clinicum Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer TUNNELERAD CVK 2016-03-23 CVK, SVP & PICC-line Kärlskador För att undvika risk för kärlskador och onödigt trauma för patienten är det nödvändigt

Läs mer

Clinicum. Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer ICKE TUNNELERAD CVK. Region Östergötland

Clinicum. Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer ICKE TUNNELERAD CVK. Region Östergötland Clinicum Centralvenösa infarter, Utbildning för instruktörer ICKE TUNNELERAD CVK CVK, SVP & PICC-line Kärlskador För att undvika risk för kärlskador och onödigt trauma för patienten är det nödvändigt att

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Stenextraktion Percutan

Stenextraktion Percutan 2015-12-17 24700 1 (6) Stenextraktion Percutan Sammanfattning Kirurgiskt ingrepp som görs percutant (via huden) för att avlägsna stora njurstenar/njursten (större än 2 cm). Rutinen beskriver inläggningsförberedelser,

Läs mer

Intraosseös infart. IVAK Piteå

Intraosseös infart. IVAK Piteå Intraosseös infart. IVAK Piteå Berörda enheter IVAK Piteå Älvdals Sjukhus. Syfte Rutinen syftar till att säkerställa en säker och enhetlig hantering av intraosseösa infarter. Indikationer för intraosseös

Läs mer

PCA med Ultiva/Remifentanil för behandling av förlossningssmärta

PCA med Ultiva/Remifentanil för behandling av förlossningssmärta Dokumentnamn: Remifentanil-PCA för behandling av förlossningssmärta Utfärdande PE: Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Utfärdande enhet: Kvinnokliniken i Linköping, Anestesikliniken i Linköping Framtagen

Läs mer

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Postoperativ vård Giltig fr.o.m: 2017-03-21 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, Medicinskt ledningsansvarig IVA CLV Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

TOP/TIVA, avd 10/23, TIMA, avd 21 Transplantation. Bakgrund

TOP/TIVA, avd 10/23, TIMA, avd 21 Transplantation. Bakgrund Upplaga:1 Dokumenttyp: Gäller för: Framtagen av: Granskad av: Reviderad av/datum: Godkänd av: Metodbeskrivning TOP/TIVA, avd 10/23, TIMA, avd 21 Transplantation Ann Mari Strandh Vigdis Hansdóttir Anne

Läs mer

Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet

Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet EDA Kontroller var 4:e tim. Max 7 dygn KAD Immobilisering Infektionsrisken Antikoagulantia? PERIFER

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa 1 INSTRUKTION Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (2) Godkänd och fastställd av Utgåva Ersätter Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line Skötsel & hantering 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug

Läs mer

Akut smärta hos vuxna opioidtoleranta patienter

Akut smärta hos vuxna opioidtoleranta patienter 2017-11-06 18916 1 (7) Akut smärta hos vuxna opioidtoleranta patienter Sammanfattning Patienter med långvarig opioidbehandling drabbas ibland av akut smärta som kräver smärtlindring. Behandlingen av akut

Läs mer

Det här händer på Centraloperation

Det här händer på Centraloperation Det här händer på Centraloperation Välkommen till oss på Centraloperation! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation. Den här broschyren är tänkt att ge

Läs mer

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal.

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal. v ON-Q* smärtlindringssystem Riktlinjer För Patient Pump A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroll Klämma Filter Fastsättes På Kateter Slang B ONDEMAND * Bolusknapp Flödes-Kontroll C Fast Flödeshastighet

Läs mer

Perifer venkatetersättning. 1. Perifier venkateter & dess delar

Perifer venkatetersättning. 1. Perifier venkateter & dess delar Perifer venkatetersättning 1. Perifier venkateter & dess delar Författare: Mia Colliander, Kliniskt Träningscentrum, Uppsala och Gunilla Gustafsson, Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet. I samarbete

Läs mer

Standardvårdplan Sepsis journalhandling

Standardvårdplan Sepsis journalhandling Standardvårdplan Sepsis journalhandling Direkt handläggning: vid ankomst till avdelningen Patienten informerad om vård enligt SVP Sign:. Åtgärd Utfört: ja Sign PVK 1.3 (vid behov 2 infarter) Blododling

Läs mer

Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna. Nov 2012 Margareta Edvall

Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna. Nov 2012 Margareta Edvall Infartsrelaterade infektioner i blodbanorna Nov 2012 Margareta Edvall Definitioner Bakteriemi = förekomst av bakterier i blodbanan Primära bakteriemier = associerade till kärlkateter Sekundära bakteriemier

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Smärtbehandling vid ryggkirurgi

Smärtbehandling vid ryggkirurgi Dok-nr 10813 Författare Version Anders Olai, överläkare, Ryggklinik US 3 Godkänd av Giltigt fr o m Henrik Hugo, Inköpsstrateg, Ryggklinik US 2018-05-24 VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE NEDSTÅENDE LÄKEMEDELS

Läs mer

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Giltig fr.o.m: 2018-03-28 Faktaägare: Gunilla Lindström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa Instruktion Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Katetervård, kateterisering Diarienummer: VON F 2017/00312 003 Fastställd: 2015-11-10 Revideras: Kontinuerligt

Läs mer

VRI Vårdrelaterade infektioner

VRI Vårdrelaterade infektioner VRI Vårdrelaterade infektioner Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterskor 1 2 3 Vad är vårdrelaterad infektion? Infektion som uppkommer hos en person i samband med slutenvård, eller till följd av åtgärd

Läs mer

Dialys - Central dialyskateter (CDK)

Dialys - Central dialyskateter (CDK) Dok-nr 09427 Författare Version Mersida Alic, biträdande vårdenhetschef, Medicinkliniken ViN 2 Godkänd av Giltigt fr o m Lena Ekström, verksamhetschef, Medicinkliniken ViN 2018-02-18 Vid hemodialysbehandling

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Postoperativa riktlinjer för vård på UVA/DUVA (LL)

Postoperativa riktlinjer för vård på UVA/DUVA (LL) Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Uppvakning Giltig fr.o.m: 2018-04-18 Faktaägare: Anders Dynebrink, Bitr verksamhetschef, Anestesikliniken Fastställd av: Annica Grimsdal, verksamhetschef,

Läs mer

Det här händer på Centraloperation

Det här händer på Centraloperation Det här händer på Centraloperation DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Centraloperation! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation. Den

Läs mer

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination.

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination. Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Gynekolog, slutenvård Giltig fr.o.m: 2018-04-30 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions

Läs mer

PICC-line - praktiskt handhavande Gäller för: Region Kronoberg

PICC-line - praktiskt handhavande Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2015-06-17 Faktaägare: Charlotta Strandberg, överläkare kirurgkliniken Fastställd av: Katarina Hedin, orförande medicinska kommittén

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Utförs på: Operationsenheten Växjö, Operationsenheten Ljungby

Utförs på: Operationsenheten Växjö, Operationsenheten Ljungby Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Allmänt operation Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig operationsenheten Fastställd av: Niklas

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US Linköping

PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line Skötsel & hantering 2016-03-14 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug

Läs mer

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning Eldisine 5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Vad innehåller Eldisine? En injektionsflaska innehåller: Vindesinsulfat 5 mg, mannitol 25 mg. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Nordic

Läs mer

Femoro-popliteal by-pass omvårdnadsrutiner

Femoro-popliteal by-pass omvårdnadsrutiner 2018-04-18 22353 1 (5) Femoro-popliteal by-pass omvårdnadsrutiner Sammanfattning Rutinen omfattar pre- och postoperativa omvårdnadsåtgärder, utskrivningskriterier och uppföljning gällande för patienter

Läs mer

112. Intraosseös (IO) infart

112. Intraosseös (IO) infart 112. Intraosseös (IO) infart Informationsblad nr 112 Skapad januari 2012, ändrad 28 januari 2014 Syfte Att informera om när, hur och varför en Intraosseös (IO) infart sättes och användes. Genomförande

Läs mer

Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter

Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Operation Giltig fr.o.m: 2017-04-24 Faktaägare: Michael Andersson, Sektionsledare, Intensivvårdsavdelningen Ljungby Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess.

1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess. EZ-IO 1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess. IO access blev sedan bortglömt i ca 40 år. Inga civila EMS existerade

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 10

Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 10 Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 10 Innehållsansvarig: Dennis Wiberg, Specialistläkare, Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare (denwi1) Giltig från: 2017-06-13

Läs mer

Regional riktlinje för central venkateter (CVK) för korttidsbruk, vuxna patienter

Regional riktlinje för central venkateter (CVK) för korttidsbruk, vuxna patienter Regional riktlinje för central venkateter (CVK) för korttidsbruk, vuxna patienter Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Intraosseös nål. Gäller för: Region Kronoberg. Utförs på:

Intraosseös nål. Gäller för: Region Kronoberg. Utförs på: Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Infarter och monitorering Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

CVK, CDK eller Subkutan venport inläggning - lokal anvisning Barn

CVK, CDK eller Subkutan venport inläggning - lokal anvisning Barn Godkänt den: 2018-09-02 Ansvarig: Christophe Pedroletti Gäller för: Region Uppsala CVK, CDK eller Subkutan venport inläggning - lokal anvisning Barn Innehåll Anmälan...3 CVK och Subkutan venport...3 CDK

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 7 sidor. 17 poäng. Du som anestesiolog ska preop bedöma en patient inför morgondagens polikliniska operation. Mannen är 51 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han har rökt ca ett

Läs mer

Postoperativ omvårdnad

Postoperativ omvårdnad Postoperativ omvårdnad Maria Magnsbacka - ur ett sjuksköterskeperspektiv Vad är postoperativ vård? Från operationens slut Några timmar flera dagar Beroende påp ingrepp och vilken patient som opererats

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-12-21 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig intensivvårdsavdelningen Ljungby Fastställd av: Linda Pantzar,

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Central venkateter. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö

Central venkateter. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Infarter och monitorering Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions

Läs mer

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion ANAFYLAKTISK REAKTION ALLERGI/ KLÅDA DIARRÈ Jext 300 mikrogram/dos Förfylld injektionsspruta Betapred 4mg/ml svätska Betapred 0.5mg Desloratadin 5 mg Hydrokortison 1% Kräm Loperamid 2mg Kapsel 300 mikrogram

Läs mer

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 (5) Den 24 augusti 2012 Rutin för enteral nutrition via PEG Allmänt enteral nutrition Enteral nutrition, det vill säga flytande näring som tillförs

Läs mer

Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 6

Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 6 Publicerat för enhet: Operationsavdelning Uddevalla sjukhus Version: 6 Innehållsansvarig: Magnus Carlsson, Anestesisjuksköt, Operationsavdelning Uddevalla sjukhus (magca) Giltig från: 2018-02-20 Godkänt

Läs mer

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare * Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare Opioid Biotillgänglighet p o Administrations sätt Metabolisering/ Utsöndring Tolerans

Läs mer

Epiduralanvändning på vårdavdelning

Epiduralanvändning på vårdavdelning Publicerat för enhet: Smärtbehandlingsenhet Norra Älvsborgs Länssjukhus; Smärtbehandlingsenhet Uddevalla Version: 13 sjukhus; Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt Innehållsansvarig: Kerstin

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

Intraosseös infart gällande rutin

Intraosseös infart gällande rutin Vårddokument Vårdrutin Sida 1 (5) Intraosseös infart gällande rutin Berörda enheter IVAK Kalix Sjukhus Syfte Rutinen syftar till att säkerställa en säker och enhetlig hantering av intraosseös infart. Indikationer

Läs mer

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Externa narkoser Giltig fr.o.m: 2018-02-15 Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare, operationsenheten i Växjö Fastställd av: Annica

Läs mer

Rutin. Dobutaminstresseko. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning

Rutin. Dobutaminstresseko. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning Innehållsansvarig: Romeo Samo Ayou, Överläkare, Läkare Kardiologi (romsa1) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av: Stellan Ahlström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN VAC-pump - Operation

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN VAC-pump - Operation Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18456 su/med 2018-04-20 3 Innehållsansvarig: Anna Körle, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (annko8) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Transfusion av blodkomponenter - Rutin... 1 Dokumentinformation... 1 Läkarordination... 1 PRIK... 1 Förberredelse inför transfusion... 1 Beställning

Läs mer