Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12"

Transkript

1 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästan 14 år! Med andra ord behövs ett långsiktigt läsfrämjande arbete och ett medvetet läsutvecklingsarbete som måste pågå under ett barns hela uppväxt och skoltid. Namnet X5000 associerar till länet Gävleborg, men också till en tågmodell (X2000) och Järnvägsmuseet står naturligtvis som en ständig påminnelse av vilken träningsinsats som behövs för att bli en fullgod läsare. Läståget står för kommunikation och rörelse och att det är något man kan hoppa på. Vagnarna kan bytas ut och fyllas på med olika läsprojekt. I Gävle kommun pågår från och med läsåret 2008/09 en samlad satsning på läsning. X Läståget riktar sig till alla barn och ungdomar från 0 år - 16 år, men även föräldrar, speciellt när det gäller de yngre barnen. Huvudaktörerna är förskolan och grundskolan i samarbete med folkbiblioteket och grunden är alla de läsfrämjande insatser som redan görs på bibliotek och inom barnhälsovården och det språk- och läsutvecklingsarbete som bedrivs inom förskolan och skolan. Tanken är att insatserna ska samlas, breddas och fördjupas och att nya projekt och arbetssätt tillkommer och att aktörerna ökar samarbetet sinsemellan. Arbetet inom X Läståget leds och samplaneras av skolbibliotekssamordnaren och barnbibliotekarierna. Skolbibliotekssamordnaren i samarbete med skolutvecklarna riktar sig till pedagogerna och håller i det läsfrämjande utvecklingsarbetet inom skola, förskola och skolbibliotek. Barnbibliotekarierna samarbetar med BVC-personalen, logopeder och pedagogerna inom förskola och skola och riktar dessutom många insatser till föräldrar och förstås direkt till barn och ungdomar genom folkbibliotekets öppna verksamhet. Postadress: Box 801, Gävle Besöksadress Stadsbiblioteket: Slottstorget 1 Tfn , (växel), fax

2 Sid 2 (6) Läsfrämjande insatser under 2011/12 Samarbete mellan BVC-mottagningar och folkbiblioteket Biblioteken fortsätter samarbetet med BVC och familjecentralen i Andersberg. BVCs föräldragrupper kommer till biblioteket, som bjuder på rim, ramsor och boktips och information om barns språkutveckling. Biblioteket förser BVC-mottagningarna med väntrumsböcker och litteraturtips. På BVC får barnen ett presentkort på Barnens första bok, som under 2011 ersätts av De små barnens bok. Vid fyraårskontrollen får de ett nytt presentkort, då de kan välja mellan Norelius Petter och hans fyra getter, Forslinds Lilla H cyklar på och Lööfs Pelle i djungeln. Böckerna hämtas på biblioteket, där barn och föräldrar erbjuds visning och introduktion beroende på hur vana/ovana besökare de är. NY satsning är att biblioteket i samarbete med förskolan uppmärksammar presentböckerna, för att göra dem mer kända och öka andelen som hämtar ut dem, idag hämtas de av runt 55 %. Biblioteken förser förskolorna med böckerna och på förskolan läser man och bearbetar böckerna och påminner föräldrarna om att de ska gå till biblioteket så att deras barn får sin egen bok. Särskilda insatser för barn med funktionsnedsättning I samarbete med landstingets logopedverksamhet arbetar barnbibliotekarierna i Gävleborg med Språkpiller dvs förskrivning av bokrecept till förskolebarn med språkstörning. Böckerna lånas på biblioteket där föräldrar och barn också får vidare lästips. En uppdatering av språkpillerurvalet är på gång, urvalet kompletteras bl a med material med tecken som stöd och böcker på andra språk. Från och med 2011 breddas användningen av språkpillerböckerna så att även BVC-personalen kan rekommendera barn med försenad språkutveckling att låna språkpillerböcker. Även resurs- och språkförskolor liksom särskolan är målgrupper för språkpillerverksamheten. Inköpsstödet används för inköp av Språkpiller. Daisykampanjen fortsätter. Barnbibliotekarier och talboksavdelningen på folkbiblioteket samarbetar med Skoldatatekets IKT-pegagoger för att alla elever som behöver talböcker i skolan ska få det. Informationsinsatser och fortbildning riktas till skolpersonalen. Talböcker ska alltid finnas med vid bokprat och visning för skolan. Bibliotekarier och IKT-pedagoger deltar på varandras lärarträffar. Alla biblioteksenheter satsar på talböcker: man laddar ner talböcker, har Mp3-spelare för utlåning och 2011 startar Daisy direkt: registrering av låntagare för direkt nerladdning av talböcker till låntagarnas egna datorer. Biblioteket fortsätter uppbyggnaden av beståndet av bok+daisy. Inköpsstödet används för inköp av talböcker liksom ljudböcker.

3 Sid 3 (6) Komplettering och förbättring av Äppelhyllorna på biblioteken fortsätter. Det är stor efterfrågan på TAKK, tecken som stöd, både från förskolan och enskilda. Inköpsstödet används till inköp av TAKK, teckenspråk, taktila böcker mm. Vid ombyggnaden av Stadsbiblioteket är en särskild dator för funktionsnedsatta barn prioriterad. Inom programverksamheten eftersträvar vi att finna föreställningar som även tecknas. Läsfrämjande insatser inom förskolan De största satsningarna görs inom förskolan. Huvudsyftet är både att vara kompetenshöjande och tillvarata den kompetens som personalen redan har, samt att få bort begreppet läsvila och ersätta det med ett medvetet och pedagogiskt förhållningssätt för att väcka och utveckla alla 1-5-åringars intresse för böcker och läsning. Högläsning en viktig del i den dagliga verksamheten som en metod för att väcka lusten till böcker och läsande hos alla barn. Genom att inte bara läsa utan också samtala om och reflektera över innehållet blir det arbetssättet en aktiv del av barns språkutveckling. För att stödja utvecklingsarbetet erbjuds förskolepersonalen kompetenshöjande föreläsningar I stadsdelen Sätra pågår sedan hösten 2009 ett läsutvecklingsarbete med alla förskolorna i området = ca 600 barn. Skolenheten vill i samarbete med biblioteket lansera Sätra som den läsande stadsdelen. Två förskollärare från varje förskola deltar på 5 fortbildningsdagar per år för att tillsammans med sina chefer arbeta mer medvetet och likvärdigt med att väcka och utveckla ett intresse för berättande, böcker och läsning/skrivning hos alla barn redan från första början. Läsåret ligger fokus på studiematerialet Bilderbokens mångfald och möjligheter. Under arbetar alla förskolor med Adbåges bilderbok Vi hittar Smulbert. Målet är att utveckla ett tematiskt lärande utifrån sagans värld där man får in hela läroplanen. Arbetet fortsätter på samma sätt kommande läsår utifrån en ny bok, som blir gemensam för hela Sätra. För att stödja barnens utveckling till fritidsläsare kommer 5-åringarna att få egna lånekort och göra regelbundna biblioteksbesök med förskolan för att låna hem en bok som sedan förskolans personal ser till att man samtalar om innan den återlämnas. Genom rapporter och inspirationsträffar blir Sätras systematiska och utvecklande arbetssätt en förebild för övriga bibliotek och förskolor i kommunen att ta efter helt eller delvis. Under läsåret ordnas studiedag(ar) om Sätraprojektet. Folkbiblioteket fortsätter det nära samarbetet med förskolor och dagbarnvårdare i sitt område. Förskolorna erbjuds lånebesök, även när biblioteket är stängt, och boklådor. Grupperna bjuds in till lekfulla visningar, boklek, program och sagostunder på biblioteket. Flera bibliotek och förskolor jobbar tillsammans kring bokjuryn med bokprat, läsning, boksamtal, boklek och röstning utifrån de nya bilderböckerna. Inköpsstödet används på många håll till att köpa flera uppsättningar av bokjuryböckerna, så att förskolan kan få dem på långlån. Biblioteken ordnar bokombudsträffar för förskolepersonalen med boktips och förmedling av idéer om hur man kan jobba med barn och böcker. Biblioteket medverkar på förskolans föräldramöten med boktips och information om barns språk- och läsutveckling, då man särskilt betonar vikten av högläsning i hemmet.

4 Sid 4 (6) Läsfrämjande insatser inom grundskolan Inom skolan fokuseras mycket på behovet att arbeta med och utveckla elevernas läsförståelse och förmåga att tolka texter. Det reflekterande boksamtalet blir allt viktigare. För att stödja och kompetensutveckla lärare ordnas inspirerande föreläsningar (minst 1 per termin) som knyter an till arbetet med att stärka barns och ungas läsintresse och läsutveckling. Målet är att man mer medvetet går in för att ha regelbundna samtal om böcker för att få barn och ungdomar att reflektera över innehållet och budskapet i det de läser. En bas för det lässtimulerande arbetet inom skolan är Bibliotekstjänsts utställning av nya barn- och ungdomsböcker Godbitar som halvårsvis placeras på Skolbibliotekscentralen i Gävle. Barnbibliotekarierna bokpratar utifrån de nya böckerna på inspirationsträffar för lärare och skolbibliotekspersonal. Från och med 2011 fokuserar vi det läsfrämjande arbetet på 6-årsgrupperna och de första skolåren för att skapa ett arbetssätt som tar tillvara och utvecklar barnens lust till läsning. Att göra alla barn till fritidsläsare är en stor utmaning för skolan. Eftersom det är de barnen som enligt all forskning klarar skolan bäst har man allt att vinna på att stärka barnbokens och bibliotekets roll i förskoleklassen och de första skolåren. Pedagogerna måste utmana elevernas läslust på ett positivt sätt och underlätta så att alla barn från första stund får lånekort och blir regelbundna låntagare i både skolbiblioteket och folkbiblioteket. Arbetet med X5000-Läståget i Sätras förskolor kommer därmed att få en direkt fortsättning utökning gentemot skolorna i samma område. Planen är att skolans del av inköpsstödet för används för att stärka bokbeståndet för i första hand 6-9-åringarna i alla skolbibliotek. Alla grundskolans klasser bjuds in till sitt närmaste folkbibliotek och erbjuds lånekort, lånebesök, visningar, bokprat, skönlitterära depositioner, boklådor mm. Under kommande läsår gör biblioteken en särskild satsning på att barnen redan i förskoleklass ska få ett eget lånekort. Biblioteket bjuder in 6-åringarna till särskild visning eller bokskola, på några bibliotek får barnen en bok i present i samband med besöket. NYTT är en satsning på Bokjuryn i 6-års och ettan. Skolan använder inköpsstödet till bokjuryböckerna, bibliotekarierna deltar med introduktion, bokpresentationer och boksamtal och pedagogerna arbetar på olika sätt med böckerna i sina klasser. Olika aktiviteter ingår som gemensamma läsdagar, biblioteksbesök, festlig avslutning då klassens eller skolans egna topplistor presenteras av eleverna själva och priser delas ut. Omröstning sker även på nätet. Skolbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken arbetar enligt planen för Informationssökningskompetens steg för steg. Att elever lär sig hitta i biblioteket och söka i katalogen är också läsfrämjande. Särskilda insatser för barn med annat modersmål Tvillingboksutlåningen via förskolan fortsätter. Verksamheten bedrivs idag på ett 15-tal förskolor som har många barn med annat modersmål. Den innebär att barn och föräldrar kan låna hem böcker eller bokpåsar direkt från förskolan, ofta samma bok på svenska och det egna

5 Sid 5 (6) språket. För att öka användandet av tvillingböckerna utvidgas och förändras projektet. Idag frågar allt fler efter tvillingböcker: nyanlända, landningsklasser, föräldrar och andra vuxna i svenskundervisning. Böckerna samlas därför i en depå på biblioteken, där förskola/skola kan välja och låna på långlån. Även allmänheten ska ha möjlighet att låna tvillingböcker. Utbudet kompletteras under 2011 dels med språkpillerböcker, enkla böcker på svenska för språkträningen, dels med böcker på de modersmål som ökar: somaliska, tigrinja, arabiska mfl. Inköpen bekostas av ett särskilt integrationsanslag men även av inköpsstödet från kulturrådet. Biblioteket satsar på särskild information till och ordnar träffar för modersmålslärare och modersmålsstöden på förskolan för att öka utnyttjandet av bibliotekets utbud på olika språk och för ökat samarbete. Folkbibliotekens öppna verksamhet gentemot barn och unga på fritiden Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker, ett bra fritidsbibliotek för alla åldrar med mycket program och aktiviteter. Eftersom många, även yngre barn besöker biblioteket utan föräldrar på sin fritid, ska biblioteket var flexibelt och spontant i det läsfrämjande och språkstimulerande arbetet och t ex kunna hålla spontana sagostunder eller högläsning för äldre barn. Biblioteket ska också jobba med att vägleda biblioteksbesöken och göra dem meningsfulla. Genom programverksamheten förmedlas berättelser i många olika former, läsning stimuleras även av skapande aktiviteter. Gävle bibliotek satsar på mera läskonster: att utveckla nya sätt och metoder att förmedla berättelser, böcker, läsning i samarbete med Litteraturhuset i Sandviken, som är under uppbyggnad och ska bli en resurs för hela Gävleborg när det gäller språkstimulans genom estetiska uttrycksformer. Samarbetet med kulturskolan fortsätter och utökas, lokala förmågor som musiker, dramapedagoger, skribenter, artister etc engageras i arbetet med barns skapande och berättande. Exempel på program och aktiviteter på biblioteken: babycafé och babyrytmik för de minsta bok- & dramaprojektet Apan fin för 2-åringar minibio filmvisning och aktiviteter för förskolebarn sagostunder för 3-6-åringar en gång/veckan under terminerna och vid vissa tillfällen även sagostunder på andra språk varje månad en ny lässtimulerande tävling med bokvinster + extra tävlingar eller tipspromenader vid lov och andra tillfällen läseklubbar och bokklubbar för olika åldrar - barnen bjuds in till träffar med boktips och fika på biblioteket sommarlovsboken: Läs fem böcker och få en för den som är 8-16 år skrivarverkstäder för olika åldrar författarbesök månadsmejl med boktips till alla som anmäler intresse En särskild satsning för att främja ungdomars intresse för biblioteket görs på Stadsbiblioteket genom PopCult, som är en arbetsgrupp inriktad på populärkultur och olika subkulturer. Pop-

6 Sid 6 (6) Cult arbetar utifrån tesen att den goda berättelsen finns i många olika former t ex böcker, spel och film, vilka alla kan stimulera lusten till läsning och litteratur. Popkult riktar sig till alla åldrar men målgruppen är ofta 16 till 20 år. Exempel på PopCults aktiviteter är hiphop, låtskrivande, livespel, workshops mm. Inköpsstödet för ungdomar går till att kompletteringar av rollspel. Insatser som främjar barns delaktighet och eget skapande Folkbiblioteken utgår från Barnkonventionen i sitt arbete, barns och ungas delaktighet är viktig. Biblioteket ska överlag öka sin dialog med dessa barn och på så sätt fånga upp önskemål idéer och låta dessa bli vägledande i det fortsatta arbetet med barnverksamheten. Exempel på insatser och verksamheter: Focusgrupper med barn och unga är ett led i planeringen av ombyggnaden av Stadsbiblioteket. Satsningarna inom förskolan handlar om mycket mer än att läsa, det handlar också om att leka, dramatisera, rita, måla, berätta. Viktigt i det tematiska arbetet utifrån sagans värld är att de vuxna är lyhörda för vad som fångar barnen och arbetar fördjupat med det. Barns lek och berättande i biblioteket uppmuntras genom utklädningslåda, väska med Pino och alla hans saker, spel, pussel, möbler och inredningsdetaljer. Mattias Gordons berättarbord är en populär berättarmaskin som cirkulerar mellan biblioteken. Barn bjuds in att ordna bokbord, skylta och tipsa om böcker i biblioteket. Ett exempel är ett bokbord med tipsfunktionen Värsta boken, där barnen själva kan skriva kommentarer och sticka in i böckerna, vilket varit mycket populärt och väckt både nyfikenhet och läslust. Verkstäder och prova-på-aktiviteter är populärt under sport- och höstlov och även vid andra tillfällen t ex mangateckning, origami, filmverkstad, gör en låt, skrotverkstad, TV-spel mm. Barn och ungdomar uppträder på biblioteket t ex firas världsbokdagen med att barn och unga framför egna texter och sånger. Utställningar både för barn och med barns alster t ex teckningar, böcker etc En egen bibliotekshemsida för barnen är under uppbyggnad, självklart ska den också vara interaktiv. Detta är ramen för X5000 Läståget, alla bibliotek gör utifrån denna ram egna planer för sina läsfrämjande insatser under det kommande läsåret. Sammanställd av Irene Eriksson, barnbibliotekarie och samordnare för folkbibliotekets barnverksamhet & Gunilla Hagman, skolbibliotekssamordnare

G Ä V L E B I B L I O T E K

G Ä V L E B I B L I O T E K Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2012/13 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Läsfrämjande insatser 2014-2015

Läsfrämjande insatser 2014-2015 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2016-2017 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Läsfrämjandeplan 2016-2017 för Ovanåkers kommun Kommunens huvudbibliotek, Edsbyns bibliotek, är under 2016 placerat i tillfälliga lokaler, medan ordinarie biblioteksbyggnad byggs om för att göra plats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 1/6 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Läsfrämjandeplan 2017-2018 för Ovanåkers kommun Kommunens huvudbibliotek, Edsbyns bibliotek, har nu flyttat tillbaka till den ordinarie biblioteksbyggnaden, som byggts om för att göra plats för museum.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Bilaga 5 Årsberättelse 2013/2014 Förskoleområde: Stigslund/Strömsbro Förskolans namn: Åbyggeby förskola Ansvarig förskolechef: Annika Proos Biträdande förskolechef: Lena Hornéy Inledning för Årsberättelse

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Närvarande: Emelia Sundblad, Johan Sundlöf, Marianne Lindberg, Erika Horvat, Clara Nyström, Åsa Hedström, Lovisa Sundin, Anette Lundgren, Gudrun Sandström, Anna

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö Språkplan modersmålsstöd Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö 2015/2016 Introduktion En stark grund i barnets modersmål har stor betydelse i utvecklingen av barnets identitet, självförtroende, normer,

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn. Agenda 2030, , Kerstin Olsson

Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn. Agenda 2030, , Kerstin Olsson Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn Agenda 2030, 2017-10-30, Kerstin Olsson 2 Vad är bokstart? Bokstart vänder sig till alla familjer och innebär att ett bokpaket lämnas till familjen redan

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

Strategi för ökat läsande bland barn och unga

Strategi för ökat läsande bland barn och unga Strategi för ökat läsande bland barn och unga Sundbybergs stad Kultur- och fritidsförvaltningen Titel: Strategi för ökat läsande bland barn och unga Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Fyrklöverns förskolor

Fyrklöverns förskolor sid 1 (4) Fyrklöverns förskolor FÖRSKOLORNA TROLLESUNDSVÄGEN 120, ÖNSKEHEMSGATAN 13, SKÄRLINGEBACKEN 9 Förskolebarns framtidstro-vår utmaning På våra förskolor erbjuder vi heldagsomsorg i åldersindelade

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek.

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Bokdraken Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Kort historik Bokdraken är ett arbete som påbörjades på Västangård hösten 1999. Det vilade då på två ben - ett lässtimulerande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Johannes förskolor. Ingress

Johannes förskolor. Ingress K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Johannes förskolor Ingress Johannes förskolor erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att arbeta

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Björkdungens förskola Läsåret 2015/2016 2(6) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Analysen visade ett behov av ett fortsatt

Läs mer