Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län"

Transkript

1 Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013

2 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består av 13 kommuner och tillsammans bedriver kommunbiblioteken biblioteksverksamhet för nästan invånare, varav knappt är under 20 år. Av den verksamheten riktar sig en stor del till barn och ungdomar. I den här kartläggningen har Länsbibliotek Jönköping undersökt hur barnoch ungaverksamheten på länets bibliotek ser ut. Denna rapport är en komplettering till Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet som publicerades Syfte Syftet med kartläggningen över biblioteksverksamheten för barn och unga i Jönköpings län är att komplettera den kartläggning som Länsbibliotek Jönköping gjorde 2012 över länets biblioteksverksamhet. I denna kartläggning fokuseras på verksamheten för barn och unga. Kartläggningen ska fungera som ett redskap för Länsbibliotek Jönköping för att på bästa sätt stödja biblioteken i länet och bidra till deras utveckling. Kartläggningen ska också vara en resurs för biblioteket i länet, där det är lätt att jämföra sin egen verksamhet med andra kommuner och hitta inspiration och idéer kring hur man kan utveckla verksamheten. Kartläggningen kan också vara ett verktyg och stöd i samtal med politiker och andra beslutsfattare. Metod, avgränsningar och förtydliganden Alla länets bibliotek har besökts och intervjuer har skett tillsammans med bibliotekschefer och barnbibliotekarier. Uppföljningssamtal har i vissa fall skett via e-post och telefon. Tryckta källor som används redovisas i källförteckningen. Samtalen har genomförts under hösten 2012 med de chefer och den personal som då var verksam på respektive bibliotek. Det innebär att på Gnosjö bibliotek intervjuades tf. bibliotekschef, men där ordinarie bibliotekschef nu åter är i tjänst. På biblioteket i Värnamo intervjuades vikarierande barnbibliotekarie. På Vetlanda bibliotek var biblioteksassistenten med huvudansvar för de yngre barnen tjänstledig. Kompletteringar av ordinarie chef och ordinarie personal har i en del fall gjorts i efterhand. I denna kartläggning återges intervjupersonernas (bibliotekschefer och barnbibliotekarier) egna beskrivningar och redogörelser över verksamheten på respektive bibliotek. Undantaget är under rubriken Mina egna reflektioner inför slutförandet av rapporten. I kartläggningen fokuserar det huvudsakligen på hur verksamheten för barn och unga ser ut på huvudbiblioteket/stadsbiblioteket i länets kommuner. Detta för att avgränsa arbetet och för att kommunerna ser så olika ut till storlek och biblioteksorganisation. När begreppet barn och unga används syftar det på barn mellan 0-18 år. 1

3 Personal Aneby och Gnosjö är de bibliotek i länet som inte har någon barn- och ungdomsbibliotekarie, eller någon med särskilt ansvar för verksamhetsområdet. Aneby som är länets minsta kommun, försvann barnbibliotekarietjänsten I Gnosjö drogs en tjänst in år 2010 i samband med besparingar, och att det blev barn- och ungdomsbibliotekarietjänsten berodde på att den person som hade den tjänsten var sist anställd. Tittar man på Kungliga bibliotekets rapport över bibliotek 2011 ser man att Jönköpings län ligger ungefär i medeltal med antal årsverken till barn och ungdomsverksamhet på biblioteken i landet, Jönköpings län ligger på 0,22 och riket ligger på 0,21. En femtedel, 21 procent av samtliga årsverken som utfördes vid folkbiblioteken 2011 i Sverige berörde barnoch ungdomsverksamheten vid biblioteken. 1 Aneby (6 367 inv.) En heltidsanställd bibliotekarie och en assistent, samt en bibliotekarie som är projektanställd projektledare för det meröppna biblioteket. Eksjö ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid, arbetar för åldrarna 0-15 år. En assistent arbetar ca 7-15 timmar i veckan med barnverksamheten. Gislaved ( inv.) Har ett barnteam där fyra personer ingår, tre bibliotekarier och en assistent. En barnbibliotekarie på heltid, de andra har deltider. Gnosjö (9 358 inv.) En bibliotekarie och en biblioteksassistent arbetar med elever på skoltid på ett integrerat folkoch skolbibliotek. Ingen barn- och ungdomsbibliotekarie finns. Habo ( inv.) En heltid barnbibliotekarie from juni Tidigare var barnbibliotekarietjänsten 50 %. Jönköping ( inv.) Sektion Barn & unga består av elva personer, varav 6 bibliotekarier men då arbetar inte alla enbart med barn. På kommundelsbiblioteken finns 4 barnbibliotekarier, men även på de kommundelsbibliotek utan barnbibliotekarie arbetar personalen med bokprat och annan barnverksamhet. Mullsjö (7 064 inv.) En barnbibliotekarie på heltid. Nässjö ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid som arbetar med barn upp till 12 år. Två assistenter, en på heltid och en på 80 procent. Just nu pågår rekryteringen av en ungdomsbibliotekarie, som kommer att arbeta 50% på biblioteket och 50% på fritidsgården. 2

4 Sävsjö ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid. Tranås ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid för barn upp till 10 år. En ungdomsbibliotekarie på heltid för 10 år och upp till unga vuxna. Vaggeryd ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid för barn upp till 12 år, och en ungdomsbibliotekarie på heltid för ungdomar 13 år och uppåt. Vetlanda ( inv.) En biblioteksassistent på heltid för barn upp till sex år, och en barnbibliotekarie på heltid för barn från sju år och uppåt. En barnkulturgupp finns där personal från bokbussen, filialer och skolbibliotekarierna på kommunens högstadieskolorna ingår. Värnamo ( inv.) En barnbibliotekarie på heltid och en ungdomsbibliotekarie på heltid. Samt en assistent på 75%. Det finns också ett barnteam och ett ungateam där fler ur personalen ingår. Mediebudget En del av länets bibliotek har ingen tydligen uppdelning mellan barn- och vuxenlitteratur utan ett gemensamt anslag. Till nedanstående diagram är siffrorna från de bibliotek hämtade från ansökningarna till Kulturrådet för litteraturinköp Mediebudget för barn och unga Aneby kommun har inte delat upp sin mediebudget mellan inköp för vuxen- och barnmedier. 3

5 Utlån Antal utlån av skön- och facklitteratur vid biblioteken i Jönköpings kommun Biblioteksplaner Kommun Biblioteksplan finns Startår Slutår Aneby Ja Eksjö - - Gislaved Ja Gnosjö Ja Habo Ja Jönköping ja Mullsjö Kultur och fritidsplan finns, där ingår övergripande mål för biblioteket. - - Nässjö Ja Sävsjö - - Tranås Ja - Vaggeryd Ja Vetlanda - - Värnamo Ja

6 Av länets 13 kommuner är det nio som har biblioteksplaner. Eksjö, Mullsjö, Sävsjö och Vetlanda kommun saknar i dag biblioteksplaner. I Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet utgiven av Länsbibliotek Jönköping finns en förteckning över de grupper som bör prioriteras enligt bibliotekslagen, och hur det speglar sig i biblioteksplanerna i länet. Kungliga biblioteket (KB) gav 2012 ut Barnen i planerna. I den har man med utgångspunkt i bibliotekslagen där det fastställs att barn och unga ska vara en prioriterad grupp (9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 2 ), tittat på huruvida barn och unga också främjas i biblioteksplanerna. Utgångspunkt till undersökningen har varit; Om inte barnen finns med i biblioteksplanerna, hur prioriterade kan de då vara? 3 I kartläggningen konstateras det att biblioteksplanerna sällan är kopplade till andra kommunala planer, och att verksamheten för barn och unga är visionär och därför svår att följa upp med kvantitativa mått. Målen är så pass abstrakta att de inte går att göra om till konkreta handlingar. I sista avsnittet i denna kartläggning, Mina egna reflektioner inför slutförandet av rapporten, återknyts det till biblioteksplanerna och verksamheten för barn och unga på länets bibliotek. Nedan följer hur barn och unga förekommer i biblioteksplanerna i länet när det gäller folkbiblioteken. Märk dock, att det inte är en djupgående analys av barn och unga och biblioteksplanerna, utan ska ses som en introduktion till en fortsatt diskussion kring ämnet. Barn och unga i biblioteksplanerna i respektive kommun Aneby Barn och unga är en av de prioriterade målgrupperna och det står: Att stimulera barn och ungas språkutveckling och lusten att läsa och lära är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Grunden för kommunikation och lärande är språket. Utan god läsförmåga och läsförståelse hämmas barns kunskapsbildning. Grunden läggs tidigt i livet och på familjen och föräldrarnas villkor och förutsättningar. Biblioteket ska inspirera och erbjuda tjänster med fokus på barnet och familjens utveckling genom lek och lärande, fantasi och berättande. Gislaved Under rubriken Uppdrag och strävansmål är en av punkterna: Vid resursfördelning särskilt beakta barns och ungdomars, funktionshindrades och invandrares behov. Gnosjö: Den del av biblioteks- och mediaplanen från 2010 som berör elever och pedagoger har reviderats och resulterat i en verksamhetsplan för biblioteksverksamheten ska arbeta gentemot elever och pedagoger i kommunen. Habo I biblioteksplanen fastslås det att: Biblioteket är till för alla kommunens medborgare med prioritering på barn- och ungdomar. Också under rubriken Samverkan tas barn upp: Biblioteket 5

7 ska samarbeta med BVC, förskola, grundskola, kulturskola, fritidsgård samt lokala föreningar i kommunen såsom studieförbund, släktforskar- och hembygdsföreningar med flera. Jönköping Barn och unga är en prioriterad målgrupp enligt kommunprogrammet för Jönköpings kommun, Omtanke för framtiden. I kultur- och biblioteksplanen som antogs 2012 står det bland annat att folkbiblioteksverksamheten ska Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga[ ]. I dokumentet Riktlinjer för verksamheterna som antogs 2013, och som bland annat är bibliotekens handlingsprogram redovisas årsvis biblioteksverksamheten för barn och unga inom biblioteken. Mullsjö Kommunen har i sin kultur och fritidsplan med bibliotekets övergripande mål, som är att: Barnbiblioteksverksamhet skall särskilt beaktas. För att uppnå detta vill kultur- & fritidsutskottet bl.a. Återskapa aktiviteten Boksommar. Återskapa bokskolan för alla 6-åringar. Skapa samverkan med BVC och förskolorna. Skapa aktiviteter på loven för skollediga barn. Nässjö Har som en aktivitet för att nå målen att Aktivt arbeta för att nå åldersgruppen år. Samt Inspirera till skapande och läslust för alla åldrar. Tranås Har specificerade mål för olika åldrar, för åldern 0-6 år det: Stärka barns språkutveckling bl.a. genom samarbetet med BVC och barnomsorgen. För barn mellan 6-16 år handlar det om att: Stärka barns läsning och kunskapssökande genom samarbetet med skolan. Vaggeryd I inledningen till avsnittet kring barn och unga skriver man: I allt arbete med barn är det viktigt att barnperspektivet utgående från barns egna behov är vägledande. Vidare specificerar man nuläge och vad som ska utvecklas för åldrarna 0-5 år, 6-12 år och år, där bland annat barnens eget skapande och kreativitet ska främjas, samt att miljön i biblioteket ska vara stimulerande och inbjudande. Vetlanda Saknar biblioteksplan men hänvisar till i styrkortet för kultur och fritidsnämnden som är länkat till kommunfullmäktiges styrkort. I KF:s styrkortsmål tas barn och unga upp som följande mål: Inslag till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka. Dock står det ingenting om bibliotekets specifika verksamhet. Värnamo Har som mål att bland annat: Särskilt uppmärksamma barn- och ungas rätt till kultur. Verksamhetsmål för detta är bland annat: Projekt kring sociala medier för att öka den demokratiska delaktigheten. Lässtimulans för att inspirera till läsning av skönlitteratur. Stärka barns och ungas möjligheter till eget skapande. Särskilt uppmärksamma barn och unga med rötter i andra länder. 6

8 Verksamhetsplaner Följande bibliotek har en verksamhetsplan: Bibliotek Verksamhetsplan Aneby Eksjö Ja Gislaved Ja Gnosjö Ja Habo Jönköping Ja Mullsjö Nässjö Ja Sävsjö Tranås Vaggeryd Ja Vetlanda Värnamo Ja Barnkulturplaner I de mindre kommunerna är det vanligt att barnbibliotekarien också har ansvar för den offentliga barnkulturen, och då främst programverksamhet som musik- och teaterföreställningar i kommunen. Även om tjänsten som barnbibliotekarie innefattar att vara barnkultursamordnare i kommunen som tidigare varit vanligt förekommande. Den tjänstefördelningen är på väg bort, och av länets barnbibliotekarier är det inte någon som även är barnkultursamordnare i kommunen. Dock är det flera kommuner där ansvaret för barnkulturen i kommunen faller på biblioteket. Vanligt är att kommunerna har en barnkulturplan för hur kulturen för barn ska prioriteras mellan de olika åldrarna och olika konstformer. En barnkulturplan är dock inte lagstadgat som biblioteksplanen är, utan är ett frivilligt dokument för kommunerna att upprätta. Av länets kommuner har följande barnkulturplan: Bibliotek Barnkulturplan Aneby Eksjö Gislaved Arbetar på ett kulturpolitiskt program där barnkultur ska ingå. Gnosjö Habo Jönköping Det fanns en tidigare handlingsplan för barnkultur, men någon ny har ännu inte utarbetats. Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd 7

9 Vetlanda Värnamo, men har tagit fram ett handlingsprogram för barn- och ungdomskultur i kommunen i samarbetet med Barn- och utbildningsförvaltningen som kommer att antas under våren Andra lagar och dokument I samtal kring biblioteksplaner, verksamhetsplaner och andra måldokument finns andra lagar och dokument närvarande, exempel bibliotekslagen och barnkonventionen. Många talar om bibliotekslagen som en lag att luta sin verksamhet mot, och att den har varit närvarande i framtagandet av biblioteksplanen. Överhuvudtaget så skildras bibliotekslagen som en ständigt aktuell lag som man har med sig i verksamheten. UNESCOs folkbiblioteksmanifest är ett annat viktigt dokument som flera har haft med i sitt arbete med biblioteksplanerna. Barnkonventionen är ett dokument som flera säger att det är något de vill arbeta med på sikt, men frågar sig samtidigt hur man kan arbeta med barnkonventionen i biblioteksverksamhet. Flera av barnbibliotekarierna har varit på kurser eller föreläsningar kring barnkonventionen och säger sig ha kunskap kring den, men att det är svårt att använda den i sin verksamhet. Andra dokument i kommunen där bibliotek förekommer Bibliotek Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo dokument Balanserat styrkort finns i kommunen. Balanserat styrkort. Utvecklingsplan och handlingsplan finns. Revideras varje år. Språkutvecklingsplan Handlingsplan finns. Målpilen som är ett samlat dokument med kommunens alla mål. Samt Nässjö kulturoch fritidspolitiska mål. Styrkort finns i kommunen. Kultur och fritidsnämnden har inriktningsmål där biblioteksverksamheten finns med. Arbetar också med kvalitetsarbetet som bygger på Lean. 8

10 Arrangemang Det är, som tidigare skrivits, vanligt att barnbibliotekarier i kommunen ansvarar för barnkulturen och att biblioteket står som arrangör. Vilka arrangemang som sker inom bibliotekens verksamhet skiljer sig naturligtvis mycket åt. Både de som biblioteket arrangerar själva och de som är på biblioteken, men även där någon annan kommunal verksamhet står som arrangör. I detta avsnitt redovisas de arrangemang och aktiviteter som riktar sig till barn och unga på deras fritid, och inte sker i samarbete med skolan eller förskolan. Aneby Biblioteket samarbetar med olika studieförbund kring arrangemang. Målsättningen är att erbjuda två arrangemang per år, antingen i bibliotekets egen regi eller genom samarbete. Till exempel har elever från folkhögskolan haft musikunderhållning för barn. Finns inte någon plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Eksjö Barnbibliotekarien sköter programverksamheten på uppdrag av kulturförvaltningen. Har en budget på 100,000 kr och riktar sig till barn 0-6 år. Studieförbundet Vuxenskolan håller i sagostunder fyra gånger per termin. Röda korset har läxhjälp på biblioteket för barn och ungdomar. Finns inte någon plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Gislaved Har stor arrangemangsverksamhet för barn och unga. På långlördagarna är det alltid barnteater för de yngre barnen. Under loven satsar man på olika aktiviteter, under sommarlovet har man något som kallas Semestra på biblioteket, där det erbjuds aktiviteter för barn och unga varje dag. Regelbundet erbjuds skaparverkstad, sagoverkstad och filmvisning för barn upp till 8 år. Skrivarkurs för barn och unga mellan år arrangeras under våren. Man samarbetar inte med studieförbund eller fritidsgård. Finns inte någon plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Gnosjö Biblioteket arrangerar lovaktiviteter för barn och unga, ibland i samarbete med fritidsgården. Biblioteket samarbetar med SISU Smålandsidrotten kring läsfrämjande aktiviteter för barn och unga i idrottsföreningar. Haft en läsecirkel för mor- och farföräldrar som skulle läsa högt för sina barnbarn. Finns ingen plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Habo Biblioteket är ansvarigt för att arrangera barnkultur. Arbetar tillsammans med ABF och Habo kulturförening, har en budget på 50,000 kr. Arrangerar filmvisning för de yngre barnen på lördagar. Finns ingen plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Jönköping Lovaktiviteter arrangeras för i huvudsak åldersgruppen 6-12 år. Främst under sportlov, påsklov och höstlov och sker på biblioteken. Stora LEKdagen, en dag för barn upp till sju år på stadsbiblioteket. Sker i samarbete med Jönköpings läns museum, kulturskolan med flera. Barnboksveckan firas på flera bibliotek med bland annat teater för barn i förskoleåldern. Varje år arrangeras en skrivartävling för alla barn i kommunen i årskurs 6. Mangaklubb och 9

11 bokklubbar finns. Nytt för år 2012 är arrangemanget Framtidens författare, där en grupp gymnasieelever är med i ett gemensamt skrivprojekt. Alla arrangemang och aktiviteter finns med i handlingsplanen för kultur och bibliotek Jönköpings kommun. Mullsjö Barnbibliotekarien har sagostunder och biblioteket har arrangerat en barnboksvecka med olika aktiviteter och utställningar. Finns ingen plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Nässjö Kulturhuset Pigalle har en programsamordnare och det finns en programgrupp där bibliotekspersonal ingår. Ska börja arbeta mer utifrån biblioteksplanen för programverksamheten. För barn och unga ligger budget på 40,000 kr. Fokuserar på aktiviteter under loven som barnteater, pyssel och tvspelsturnering. Barnbibliotekarien driver en läseklubb för barn mellan 9-12 år som träffas fyra gånger per termin. Samarbetar med ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan och invandrarföreningar. Sävsjö Biblioteket har inte kulturansvar i kommunen men ordnar kulturaktiviteter för barn. Barnbibliotekarien har en bokklubb för barn som träffas en gång i månaden och biblioteket har sommarlovsläsning. Tranås Finns en programgrupp i kommunen där biblioteket ingår. Man har i dagsläget en gemensam programbudget men bibliotekschefen funderar på om den ska delas upp mellan barn och vuxna, för om barn är en prioriterad grupp ska det också synas i budgeten. Biblioteket har arrangerat barnteater, har Lördagsskoj då det är filmvisning, pyssel och sagostund på biblioteket. Då samarbetar man med estetprogrammet på gymnasiet. Ungdomsbibliotekarien har bokcirklar för äldre barn. Vaggeryd Samarrangerar barnteater med skolan en gång per termin. Har familjesöndagar med olika aktiviteter för barn. Ungdomsbibliotekarien arrangerar tvspelskvällar. Samarbetar med Vuxenskolan, kulturskolan och fritidsgårdarna. Vetlanda Arrangerar barnteater på lördagar 3-4 gånger per termin. Budgeten för det är 125,000 kr. Biblioteket driver bokklubbar och i år satsar man på åk 4-5 och åk 6-7 på barnens fritid. Har även något arrangemang för barn på världsbokdagen, till exempel skrivarverkstad. På sommarlovet arrangerar de Sommarboken. Planerar mer aktiviteter på skolloven. Finns ingen plan för arrangemang eller aktiviteter för barn och unga. Värnamo Kulturförvaltningen har budgeten för kulturarrangemang, men det är biblioteket som arrangerar dem. Barnbibliotekarierna driver boklubbar för 9-12 år, år, och år. Biblioteket arrangerar Sommarboken, tjejkvällar på biblioteket och kalaset, som är ett årligt arrangemang på huvudbiblioteket för barn med olika aktiviteter. Biblioteket visar förskolebio en gång per termin. En gång i månaden har biblioteket familjelördag med olika tema. 10

12 Arrangemang i samarbete med fritidsgården, föreningar, Riksteatern, Vuxenskolan, Värnamo folkhögskola och Värnamo Nyheter. Nätverk/samarbeten inom kommunen Barn och ungdomsverksamheten på biblioteken i länet präglas av samarbeten med flera olika aktörer i kommunerna. Organisationer och studieförbund: studieförbund som Vuxenskolan och ABF, idrottsföreningar, Röda Korset, svenska kyrkan, ridsportsföreningar, spelföreningar, teaterföreningar och invandrarföreningar. Kommunala verksamheter: kulturskolan, fritidsgård, modersmålslärare, språkutvecklare och museum. Regionala verksamheter: BVC, logopeder och familjecentral samt Länsbibliotek Jönköping. Företag: Lokaltidningar och mindre småföretagare i kommunerna. För de kommunala och regionala samarbetena är det vanligt med regelbundna träffar, både för att planera samarbeten men också för att hålla sig uppdaterade kring varandras arbete. När det gäller studieförbund och intresseföreningar är det inte lika vanligt. Nässjö stadsbibliotek har valt ett annat sätt att arbeta på. I kulturhuset Pigalle och Nässjö stadsbibliotek arbetar man i fokusgrupper, där man samlas kring ett projekt eller arrangemang och arbetar tillsammans med det. När det är över upplöses gruppen. Personalen tycker att det är ett bra sätt att arbeta på, och säger att många föreningar och samarbetspartner vill vara med för att de vill synas i Kulturhuset. Det är lättare att få till dessa samarbeten nu än tidigare när biblioteket och Kulturhuset inte var en integrerad verksamhet. Ett par bibliotek säger att de har få, eller inga alls, samarbeten. Det tycks hänga ihop med att man har en mycket liten barnverksamhet och ingen bibliotekspersonal som kan samverka och knyta kontakter inom och utanför kommunen. Barnbibliotekarierna på Höglandet är en grupp barnbibliotekarier som träffas regelbundet, de utbyter erfarenheter och samarbetar ofta med gemensamma bokningar av barnteater och liknande. De som deltar ser det som positiva och värdefulla kontakter. Även inom Jönköpings kommun träffas barnbibliotekarierna regelbundet. Bibliotekarier från biblioteken i Nässjö, Gnosjö, Gislaved, Tranås, Vetlanda, Gränna, Värnamo och Sävsjö deltar i Länsbibliotek Jönköpings utvecklingsprojekt Från tanke till handling. 11

13 Samarbete med skola och förskola Träffar biblioteket skolledningen regelbundet? Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Ja/nej Ja Ja Ja Hur ser samarbetet mellan biblioteket och skolan i respektive kommun ut Aneby Samarbetet mellan skolan och biblioteket följer ingen gemensam plan. Bibliotekets resurser begränsar vad som kan utföras utöver klassbesök på biblioteket och biblioteksinformation. Även skolan har haft ansträngd ekonomi och fått anpassa sin organisation efter det. Dock pågår nu en diskussion med företrädare för barn- och utbildningsverksamheten, med förhoppning om att ett arbete kan startas i avsikt att ta fram en gemensam plan och målsättningar. Eksjö Det sker regelbundna möten med skolbiblioteksombuden, som är en kontaktperson på varje skola. Skolan betalar inte för några tjänster från biblioteket. Gislaved De integrerade filialerna jobbar mycket gentemot skolorna. Skolorna har bra skolbibliotek, och på högstadiet finns det utbildade skolbibliotekarier. Gnosjö Det finns en verksamhetsplan för folkbibliotekets verksamhet mot elever och personal inom förskola och skola i kommunen. Planen är sammanställd genom samarbete mellan bibliotekschefen och några rektorer. Bibliotekets insatser riktar sig främst mot lärare och annan pedagogiskt personal genom biblioteksinformation och bokprat. Habo Det finns en biblioteksgrupp där skolbiblioteksansvariga, barnbibliotekarien och utvecklingsledaren inom skolan ingår. Gruppen ses två gånger per termin och arbetar ibland med gemensamma projekt. Den gruppen har även hand om KUR-pengarna. Har regelbunden kontakt med skolbiblioteken. Det finns inga utbildade skolbibliotekarier i kommunen. 12

14 Jönköping Har som uppdrag att arbeta mot alla kommunens barn oavsett skolform. Inga avtal med skolorna. Bokpratar för klasser i de längre årskurserna. Har samarbete med skolbibliotekscentralen i kommunen och träffar dem regelbundet. Mullsjö Inga avtal. Nässjö Det har funnits avtal med skolorna men det är uppsagt. Nu arbetar man mot ett nytt avtal, och barn- och utbildningsnämnden och biblioteket är överens om att satsa på skolbiblioteken. Tre av fyra biblioteksfilialer är även skolbibliotek med utbildad personal som inte berörs av avtalet. I Nässjö stad finns två skolbibliotekspersonal, en bibliotekarie på heltid och en assistent på deltid som är ansvariga för bemanning på sju grundskolor. Gymnasieskolans bibliotek bemannas av barn - och utbildningsförvaltningen. Sävsjö Det finns en överenskommelse mellan skolan och biblioteket där filialerna är placerade i skolorna och det finns ett avtal kring samverkan. Finns inget nätverk med pedagoger utan kontakter sker med de enskilda lärarna. Tranås Barnbibliotekarien ingår i ett språkombudsnätverk som träffas tre gånger per termin med representanter från förskolorna. På grundskolorna finns lärarbibliotekarier som bemannar skolbiblioteken. Barn- och ungdomsbibliotekarierna är inte ute på skolorna, deras uppdrag är inte att arbeta mot skolan utan att möta barnen på deras fritid. Vaggeryd Barnbibliotekarien och ungdomsbibliotekarien träffar litteraturpedagogerna på skolorna och samarbetar ibland kring specifika teman. Högstadieskolorna har litteraturpedagoger som sköter skolbiblioteken, och biblioteket upplever att de har en bra ingång till skolan genom den kontakten med dem. Vetlanda Det finns en barnkulturgrupp inom biblioteket där bibliotekarierna från högstadieskolorna ingår, tillsammans har man arbetat med gemensamma projekt som bokprat för pedagoger. Kommunens biblioteksfilialer är placerade i skolor och en stor del av verksamheten riktar sig till eleverna, men bibliotekschefen anser att "filialerna är inga skolbibliotek utan bara komplement". Träffar regelbundet personal från Språkcentrum, logopeder och tal- och specialpedagoger, och språk-, läs- och skrivutvecklarna. I barn- och ungdomskulturgruppen samarbetar man med barn- och utbildningsförvaltningen och har tagit fram ett gemensamt handlingsprogram. Värnamo Finns en skolbiblioteksgrupp där en strategi är under arbete. Språkutvecklare och modersmålspedagoger har ett gemensamt projekt med biblioteket. Finns inget avtal med skolan men vissa timmar på filialerna betalar skolan. Finns ett nätverk i kommunen för skolbiblioteksansvariga som träffs regelbundet. 13

15 Barn och ungdomsverksamhet på biblioteken riktad mot BVC, förskola och skola 0-6 år Aneby Biblioteket informerar på föräldraträffar på BVC fyra gånger per år. Samarbetar med studieförbund kring sagostunder på biblioteket. Förskolorna kommer regelbundet och lånar. Biblioteket har särskilda bokpåsar som finns ute på förskolorna för föräldrar att låna hem. Eksjö En gång per termin besöker BVC-grupperna biblioteket tillsammans med logoped, då har barnbibliotekarien Vicke-vire (rim och ramsor). Barnbibliotekarien besöker regelbundet Öppna förskolan och informerar om barns språkutveckling. Alla sexåringar bjuds in tillsammans i förskoleklassen till boklek och då får de även Barnens andra bok. Gislaved Bjuder in föräldragrupperna i samarbete med BVC till biblioteket, då får barnen Barnens första bok. En barnbibliotekarie har ett program som heter Bebisar på bibblan: rim och ramsor för bebisar. Förskolorna kommer och lånar och använder bibliotekets sagoverkstad. Sexåringarna bjuds in genom förskoleklassen och får Barnens andra bok. Gnosjö I samarbete med BVC och biblioteket delas Barnens första bok och Barnens andra bok ut. På BVC finns familjeryggsäckar med medier på andra språk än svenska för föräldrar att låna hem. BVC har även depositioner av bilderböcker från biblioteket. Sexåringarna kommer till biblioteket och får lånekort. Förskolepersonal får biblioteksinformation och boktips i samband med att biblioteket träffar förskolornas ledningsgrupper en gång per läsår. Habo Har bokskola för alla sexåringar. Har tidigare haft samarbete med föräldrautbildningen på BVC och hoppas kunna återuppta det. Har sagostund och filmvisning för allmänheten, dit även många familjedaghem kommer. Jönköping Presentkort till Barnens första bok delas ut på BVC och boken hämtas på biblioteket. Bebiscaféer två gånger per termin på stadsbiblioteket. Barnbibliotekarierna besöker familjecentraler och Öppna förskolan och boktipsar om böcker för de yngsta barnen. Mullsjö Delar ut Barnens första bok i samarbete med MVC. Barnbibliotekarien deltar på föräldraträffarna som BVC arrangerar. När barnen är på femårskontroll på BVC får de ett presentkort med vilket de kan hämta en bilderbok på biblioteket. Sexåringarna kommer till biblioteket på boklek och får lånekort tillsammans med sin förskoleklass. Barnbibliotekarien har sagostunder regelbundet på biblioteket då familjedaghem och förskolor kommer. Nässjö BVC delar ut presentkort till Barnens första bok som sedan hämtas på biblioteket. Barnbibliotekarien har programmet Bebis+bok för barn till upp till ett år, två gånger per termin. 14

16 Hon besöker även den öppna verksamheten på BVC och inspirerar föräldrar flera gånger per termin. Sexåringarna kommer till biblioteket på boklek och får lånekort tillsammans med sin förskoleklass. Barnbibliotekarien medverkar på föräldramöten och informerar om biblioteket och barns språkutveckling. Sävsjö BVC delar ut presentkort till Småbarnens bok som de hämtar på biblioteket. Biblioteket lånar ut temalådor och bokkassar till förskolorna. Barnbibliotekarien besöker föräldramöten på förskolorna, efter förfrågan från förskolepersonalen. Tranås BVC delar ut presentkort på Barnens första bok och den hämtas på biblioteket. Barnbibliotekarien besöker Familjecentralens babycaféer och boktipsar två gånger på termin. På biblioteket är det babyrytmik en gång i veckan som barnbibliotekarien håller i för barn upp till ett år. Vaggeryd Barnbibliotekarien besöker BVC s föräldragrupper, och föräldrarna hämtar Barnens första bok på biblioteket. Barnens andra bok delas ut på en kontroll på BVC när barnen är två år. Sexåringarna kommer till biblioteket på boklek och får lånekort tillsammans med sin förskoleklass. Barnbibliotekarien är ute på föräldramöten på förskolorna. Förskolorna lånar språkväskor. Vetlanda I samarbete med BVC erbjuds förstagångsföräldrar bokprat, bokgåva, visning av barnavdelningen och sång- och sagostund. Alla ettåringar i kommunen får en bok. Bokprat för förskolor både på biblioteket och ute på förskolorna samt bokprat på föräldramöte. Bokbussen kör till förskolorna. Förskolorna erbjuds tvillingpaket, och temaböcker plockas ihop på förfrågan. Värnamo Föräldragrupperna som BVC sammankallar kommer till biblioteket för information och sagostund och utdelning av Barnens första bok, flera gånger per termin. På BVC får barnen Barnens andra bok när de är tre år. Barnbibliotekarien besöker förskolornas föräldramöten. Har sagostunder på biblioteket. Bokbussen åker på skolturer till förskolorna, tar med boklådor och temapåsar. Alla sexåringar i tätorten bjuds in till biblioteket på boklek år Aneby Årskurs tre och årskurs sju besöker biblioteket och får information och visning. Eksjö Årskurs tre bjuds in och får lånekort och bibliotekskunskap. Årskurs 5-6 bokar in sig och besöker biblioteket. Specialpedagogen har en bokcirkel med elever och de besöker biblioteket tillsammans. Barnbibliotekarien har inte bokprat. 15

17 Gislaved Bjuder in till bibliotekskunskap i årskurs fem. Klasserna som kommer får främst undervisning i att söka i bibliotekskatalogen. Fritids kommer till biblioteket och lånar. Bjuder in att delta i Bokjuryn och Boksommar på biblioteket. Gnosjö Folkbiblioteket erbjuder alla pedagoger i kommunen från förskoleklass till och med gymnasiet biblioteksinformation och boktips en gång per läsår. På en av filialerna sker bokprat och klassbesök regelbundet. På den filialen samarbetar bibliotekarien med en lärare kring inköp och det finns ett biblioteksråd med elever. Habo Bjuder in årskurs fyra till bibliotekskunskap. Jönköping Bokprat för pedagoger. Under höstterminen bjuds kommunens alla pedagoger in till bokprat på stadsbiblioteket. Bokprat för elever sker i olika årskurser. Mullsjö Skolorna upp till årskurs sex kommer och lånar på biblioteket. Skolorna bokar bokprat med barnbibliotekarien. Nässjö Barnbibliotekarien bokpratar för klasser på biblioteket, inriktar sig mot årskurs tre och fem, men tar även emot andra årskurser när de själva tar kontakt. Är ute på föräldramöten och informerar om biblioteket. Besöker även skolorna och bokpratar. Sävsjö Lärarna hör av sig till barnbibliotekarien för att boka in bokprat för f-klass till årskurs nio. Barnbibliotekarien är också ute på föräldramöten och informerar om biblioteket och dess verksamhet. Tranås Årskurs två bjuds in till visning av biblioteket och barnen får sitt första lånekort. Årskurs fem bjuds in till bokprat. Vaggeryd Bjuder in årskurs två, fyra och sex till biblioteksvisning och information. Tanken är att klasserna ska komma till biblioteket vartannat år. Vetlanda Bokbussen besöker förskolorna. Biblioteket har bokprat för årskurs två och årskurs fem och då åker barnbibliotekarien till skolorna. På högstadiet bokpratar skolbibliotekarien. Värnamo Biblioteket erbjuder bokprat för skolorna på biblioteket, där skolorna själva får boka in sig. Under vårterminen prioriteras årskurs tre och fem. Bjuder in bokombuden till biblioteket två gånger per termin. 16

18 Skapande skola Från kulturrådets hemsida: Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola har funnit som bidragsform sedan 2008, och sedan 2011 omfattar skapande skola hela grundskolan och från och med 2013 omfattas även förskoleklass. Sammanlagt är det 169 miljoner kronor som fördelas. Det är endast skolhuvudman som kan söka bidraget. Mer information om skapade skola finns på kulturrådets hemsida (http://www.kulturradet.se) som är den myndighet som fördelar bidragen. Av de tretton kommunbibliotek i Jönköpings län är det inte många av som samarbetar aktivt med skolan kring skapande skola, eller är medaktörer. En del av biblioteken är med och för en dialog med skolan, ex Eksjö där biblioteket kan föreslå ämnen och projekt för skolan att arbeta med. En del kommunbibliotek hänvisar också till att det är upp till skolbibliotekarierna på respektive skolor, att samarbeta med skolan kring skapande skola. Samtidigt återkommer flera bibliotekschefer och barnbibliotekarier i samtalen till att det vill arbeta mer med skolan, och där kan skapande skola vara ett sätt att närma sig ett samarbete. Bidrag från statens kulturråd Statens kulturråd delar varje år ut bidrag till biblioteken, där bidragen för inköpsstöd och läsfrämjande insatser är riktat till barn och unga. Syftet med inköpsstödet är att främja tillgången till litteratur på folk- och skolbibliotek samt främja intresset för läsning. Syftet är också att stödja samarbetet mellan folkbibliotek, skola och förskola, därför ska fördelningen av bidraget göras i samarbete mellan bibliotek och skola. Det är kommunerna som söker bidraget och stödet ska användas till inköp av litteratur som främjar barn och ungas läsintresse. Villkoret för att söka inköpsstödet är att kommunens totala anslag för medier under ansökningsåret inte får vara lägre än föregående års, och den summa som gäller medier för barn och unga får inte heller minska. Ytterligare villkor är att det måste finnas en plan för hur kommunen arbetar med främjande av barn och ungas läsning i samarbete mellan folkbibliotek, skola och förskola. Bidraget för läsfrämjande insatser ges till verksamhet som främjar läsning och i första hand till insatser för barn och unga. Bidraget är inte avsett för basverksamhet, som bokinköp eller enstaka författarbesök. Till grund för bedömning ligger bland annat samverkan, medieformer, långsiktighet och dokumentation. 4 17

19 Inköpsstöd Beviljade bidrag från Statens kulturråd 2012 Aneby och Vaggeryd sökte inte bidrag från Kulturrådet Kommentar till KUR-pengarna vid intervjuerna: Eksjö satsar särskilt på Bokjury-böckerna. Mullsjö har köpt böcker att ha i bokpåsar för bidraget. Sävsjö brukar köpa in presentböcker till sommarlovsläsningen och bok till nyfödda. En del av bidraget går till bokpåsar och litteratur till olika läsprojekt med skolan. Barn -och utbildningsförvaltningen får halva summan av bidraget. I Tranås går inköpstödet till skolorna. Värnamo fokuseras på Hcg-böcker till skolpoolen. Medier på andra språk än svenska Även här avspeglar det sig hur olika länets kommuner ser ut. Ett exempel på det är Aneby där kommunens (2011 års siffor) invånare enbart består av 9 % av utländsk bakgrund, medan Gnosjö som har invånare (2011 års siffor) har 26 % invånare med utländsk bakgrund. Jämförande siffror för länet är 13 % som är utlandsfödda och för riket ligger den siffran på 15 %. Naturligtvis fodrar detta olika behov av bibliotekens bestånd och verksamhet. På en del bibliotek i länet har man prövat på att ha sagostunder eller andra aktiviteter på andra språk än svenska, men de biblioteken delar upplevelsen av att det varit få besökare. Ofta har dessa aktiviteter skett i samarbete med SFI-undervisning eller invandrarföreningar. Även detta är en intressant diskussion för framtidens biblioteksverksamhet. Hur lockar vi familjer med invandrarbakgrund till biblioteken och hur förmedlar vi vad biblioteken kan erbjuda? 18

20 Aneby Köper inte in något själv, utan får den litteratur på andra språk som kommer från Statens kulturråd. Beställer depositioner från Jönköpings stadsbibliotek. Eksjö Upplever inte att efterfrågan är så stor, beställer depositioner från Jönköpings stadsbibliotek och Internationella biblioteket på efterfrågan. På skolspråken köps det in bilderböcker och kapitelböcker. Gislaved Har en avsatt budget till barn- och ungdomslitteratur på andra språk. Skolspråken tar en stor del, annars prioriteras böcker på de språk som talas och efterfrågas i kommunen. Från Jönköpings stadsbibliotek beställs depositioner. Från Internationella biblioteket tas depositioner på språk som räknas som mycket små och inte egentligen lönar sig att hålla ett eget bestånd av. På internationella barndagen hade biblioteket sagostund med hjälp av SFIelever men uppslutningen var dålig. Gnosjö Köper in mycket på efterfrågan. En del av bidraget från Kulturrådet går till inköp av medier på andra språk än svenska och sker i samarbete med modersmålslärare. Habo Upplever inte att det är stor efterfrågan på medier på andra språk för barn och unga. Det som efterfrågas köps in eller lånas in från Jönköping eller Internationella biblioteket. De språk som lånas mest är arabiska, persiska, engelska och spanska. Upplever också att olika språk efterfrågas i olika perioder. Jönköping Jönköpings stadsbibliotek är värdbibliotek till Länsbibliotek Jönköping. Det innebär att på uppdrag av Länsbibliotek Jönköping ansvara för inköp av medier för den regionala kompletterande medieförsörjningen av medier på utländska språk till länets bibliotek. Under 2012 lånade kommunbiblioteket 910 barnmedier i depositioner, och de tre dominerade språken var vietnamesiska, thailändska och arabiska. Biblioteken beställer depositioner. Senaste åren har stadsbiblioteket satsat på utländska avdelningen genom att förnya beståndet och även samarbeta med Enheten för flerspråkighet i kommunen samt förskolor och skolor. Mullsjö Gick igenom och uppdaterade barnmedierna på andra språk nyligen. Har beställt depositioner från Internationella biblioteket då kommunen nyligen tog emot ensamkommade flyktingbarn. Nässjö Upplever att det finns ett stort behov av barnlitteratur på fler språk än svenska. Lånar in från internationella biblioteket och köper in själva. I samarbete med förskolorna har barnbibliotekarien gjort språkväskor för utlån med tvåspråkigt material. Har haft flerspråkiga sagostunder på somaliska och arabiska, men det var svårt att locka deltagare. 19

21 Sävsjö Lånar inte ut mycket medier på andra språk än svenska, upplever inte heller någon stor efterfrågan. Har köpt in barnböcker på somaliska och arabiska. Lånat från Jönköpings stadsbibliotek och Internationella biblioteket vid några tillfällen. Förskolorna hör av sig med vilka språk de har behov av. Biblioteket har bokkassar på andra språk än svenska som lånas ut till föräldrar, via förskolan. Köper in ungdomsböcker på engelska. Tranås Har inte mycket utlån av medier på andra språk. Köper en del och använder då bidraget från Kulturrådet. Lånar ibland från Jönköpings stadsbibliotek och Internationella biblioteket. Vaggeryd Köper in böcker på andra språk efter förfrågan, då mest på somaliska och arabiska. Beställer sällan depositioner utan fjärrlånar. Av ungdomsböcker är det mest på engelska som köps in. Vetlanda Skolorna signalerar vilka språk som efterfrågas. De köper in en del själva, och använder då kulturrådspengar. Har tvillingpaket för förskolorna att låna. Beställer både från Jönköpings stadsbibliotek och Internationella biblioteket. Har haft sagostund på andra språk. Värnamo Tidigare hade ungdomsbibliotekarien halva sin tjänst som integrationsbibliotekarie, men numera ska det perspektivet genomsyra allas arbetssätt. Ungdomsbibliotekarien arbetar dock fortfarande mycket med medier på andra språk än svenska. En gång i månaden träffar hon samtliga modersmålspedagoger i kommunen. Vid terminsstart undersöks vid varje förskola vilka språk barnen talar, och det packas lådor med de efterfrågade språken till förskolorna. De köper mycket själva och då särskilt bilderböcker. Lånar mest från Internationella biblioteket. Litteratur på arabiska, bosniska och rumänska är de språk som efterfrågas mest. Biblioteket upplever att de möter det behov som finns i kommunen. Har haft sagostunder på andra språk än svenska men få besökare. Ska göra ett nytt försök på modersmålsdagen, där modersmålspedagogerna ska ha sagostund ute på filialerna på flera olika språk. Anpassade medier/äppelhylla På biblioteken finns en särskild avdelning på barnavdelningen som heter Äppelhylla, det är en avdelning med anpassade medier för och om barn och unga med funktionsnedsättning. Exempel på medier som finns på äppelhyllan är medier på teckenspråk, taktila böcker, medier med Bliss eller Pictogram, talböcker och spel och filmer. Även här ser bibliotekens utbud mycket olika ut, ofta beroende på kommunernas storlek. Även hur man arbetar med barn och unga med funktionsnedsättningar skiljer sig mycket åt mellan respektive bibliotek. Under senast åren har Myndigheten för tillgängliga medier lanserat en tjänst som kallas för egen nedladdning eller Daisy direkt, en tjänst som innebär att låntagaren kan ladda ner talböcker hemifrån. Under 2012 var 57 barn under 18 år registrerade nedladdare i Jönköpings län genom sitt kommun- eller folkbibliotek. 20

22 Gällande den regionala äppelhyllan har Jönköpings stadsbibliotek ett avtal med Länsbibliotek Jönköping om ansvar för inköp av anpassade medier för den kompletterande medieförsörjningen. Fram till år 2012 var medlen till den regionala äppelhyllan öronmärkta, men 2011 gjordes en uppföljning av den regionala satsningen på Äppelväskor av en extern person på uppdrag av Länsbibliotek Jönköping. I den framkom det att den regionala Äpplehyllan fungerar mer som ett referensbibliotek för biblioteken i kommunerna, än en resurs för kompletterade medier. Under 2012 lånades det ut 30 medier från Äpplehyllan till biblioteken i länet. Äppelväskan är en satsning som Länsbibliotek Jönköping genomförde 2010 där man försåg varje kommun med en Äppelväska innehållande ett urval av anpassade medier för barn, där syftet var att underlätta bibliotekens marknadsföring av anpassade medier för barn, och även utveckla personalens kunskaper. Aneby Mycket liten efterfrågan på anpassade medier och utlåningen är låg. Biblioteket har som målsättning att bli bättre på information kring anpassade medier och Äpplehyllan och då särskilt mot specialpedagoger och speciallärare inom förskola och grundskola. Eksjö Köper in anpassade medier och använder kulturrådspengar till det, upplever att utbudet inte är så stort när det gäller t.ex. böcker med tecken som stöd. Personalen har varit på information som Myndigheten för tillgängliga medier (tidigare Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB) och Jönköpings stadsbibliotek haft men skulle vilja veta mer om läsindex och lättläst litteratur. Får många frågor kring egen nedladdning. Visar lärarna äppelhyllan vid lärarinformation på biblioteket. Gislaved Köper in och bjuder in specialpedagogerna för visning med jämna mellanrum. Särskolan lånar mycket TAKK- böcker. Det går i perioder hur stor efterfrågan är. Önskar att hela bibliotekspersonalen kunde få mer fortbildning i anpassade medier. Äppelväskan användes mest när den var ny. Visat den på föräldramöten. Gnosjö Tycker det är lite förfrågningar och lite utlån från äppelhyllan. Upplever att pedagogerna inte är intresserade. Visar och berättar om äppelhyllan när skolan besöker biblioteket. Ingen registrerad användare av egen nedladdning. Har informerat särskolan om tjänsten. Äppelväskan är visad för alla pedagoger. Habo Har köpt anpassade medier för KUR-pengar, köpt mycket Daisyböcker men upplever att de inte lånas ut. Fått en del frågor på TAKK-böcker. Några få barn är registrerade för egen nedladdningen. Har inte använt äppelväskan, har inte hittat något sätt för det. Jönköping Då Jönköpings stadsbibliotek har som uppdrag att komplettera kommunbibliotekens bestånd av anpassade medier, köper de in mycket som ges ut inom området. Men det är mest taktila böcker och böcker med TAKK som lånas ut i länet. Äppelhörnan fyller sin funktion men de önskar att det var högre utlåningsiffror. Äppelhyllan går inte att jämföra med andra 21

23 avdelningar, kräver mer marknadsföring och man måste informera om den upprepade tillfällen. Mullsjö Har ingen helt ren äppelhylla utan står med det andra beståndet. Har märkt en ökad efterfrågan och ska se över beståndet. Äppelväskan används inte alls. Nässjö Har jobbat aktivt med att förnya beståndet och kompletterat. Använt KUR-pengar till det. Det lånas mycket från äppelhyllan och personalen informerar mycket om anpassade medier. Får många frågor från låntagare. Under dyslexiveckan bjöds alla specialpedagoger in för visning av äppelhyllan. Har äppelbio där de visar film för funktionshindrade och har sagostunder med tecken som stöd. Sävsjö Lånas litegrann. Daglig verksamhet kommer och lånar. Köper in själva och lånar från den regionala äppelhyllan. Barnbibliotekarien tycker sig ha hyfsad koll på olika medierna och har haft informationsmöte med specialpedagogerna och visat äppelväskan. Har fått en del frågor om egen nedladdning men upplever att det är trögt att komma igång. Det finns ett medietek i kommunen som arbetar med barn med särskilda behov. Tranås Lite utlån och inte mycket efterfrågan. Har beställt medier från den regionala äppelhyllan. Upplever att det är dålig kunskap bland pedagoger om anpassade medier. Inte många barn som har registrerat sig för egen nedladdning. Vaggeryd Har som mål att under 2013 att utveckla äppelhyllan. Lånas inte mycket därifrån i dagsläget. Har inte mycket kontakt med specialpedagogerna. Ett fåtal barn är registrerade för egen nedladdning. Vetlanda Äppelhyllan används mycket. Stor efterfrågan på TAKK-böcker, även på bokbussen som köper in egna exemplar. Planerar att arbeta mer med äppelhyllan, har kunnig personal på biblioteket kring anpassade medier. Lånar inte så mycket från den regionala äppelhyllan. Har vid behov sagostund på teckenspråk. Värnamo Taktila böcker och TAKK-böcker lånas mycket av särskolan. Äppelväskan använde i början när den kom till biblioteket. Barnbibliotekarien upplever inte att det är så mycket frågor kring äppelhyllan. Alla bibliotekarier genomgår utbildning till att bli registrerare för egen nedladdning. I dagsläget är det 28 barn registrerade via biblioteket. Skolbiblioteken registrerar även elever för egen nedladdning. Skoldatateket finns i kommunen och bibliotekarien som är ansvarig för talböcker har haft utbildning i anpassade medier för specialpedagoger inom skolan tillsammans med Skoldatateket. 22

24 Det digitala biblioteket Även i diskussionerna kring det digitala biblioteket och bibliotekets digitala tjänster för barn och unga, är det tydligt hur olika bibliotekens intresse är. Alla bibliotek i länet (med några få undantag) vill arbeta med den nya tekniken och både barnbibliotekarier och chefer ger ett starkt uttryck för det vid samtalen. Många av dem tar även upp det som en av de stora utmaningarna, eller möjligheterna, inför framtiden. Men få har konkreta idéer kring hur arbetet med den digitala tekniken ska se ut. Det kan vara svårt att hitta goda exempel på biblioteksverksamhet för barn där den nya digitala tekniken används. Avgörande kan också vara om det finns ett personligt intresse hos företrädesvis, bibliotekschefen eller barnbibliotekarier för ny teknik för att det ska inplanteras på biblioteken. Vad man lägger i begreppet digitala tjänster och digitala verktyg, skiftar också mycket mellan biblioteken. Aneby Biblioteket har en dator på barnavdelningen. Har även en barnsida på bibliotekets hemsida, där det finns information samt länkar till säkra sökverktyg med mera. Eksjö har en dator på barnavdelningen med spel, och en dator på ungdomsavdelningen. Bibliotekets hemsida är statisk och uppdateras bara med vad som händer på barnsidan. De vill att barnaktiviteterna ska synas mer på bibliotekets hemsida. Det är något som diskuterats på nätverksmötena med barnbibliotekarierna på Höglandet om man kan samarbete kring det, men det är svårt eftersom de kommunerna har olika webblösningar. Gislaved Just nu ligger det digitala biblioteket för barn och unga på is. Kommer att fokusera mer när biblioteket går över till Arena, och då kommer ansvaret att falla på den nya barnbibliotekarien som rekryteras under våren. Gnosjö Det görs inga insatser kring det digitala biblioteket för barn och unga, förutom att pedagoger informeras om bibliotekets katalog, barn-opac och e-böcker. Habo Satsar inte på den digitala biten förutom barn- OPAC. Jönköping Har nyligen bytt hemsideverktyg till Arena och där kommer det att finns en särskild sida för barn och en för unga. Vill ta tillvara på det som görs på biblioteken och använda det på Arenasidorna. Nässjö Har en blogg och en ny hemsida. Just nu rekryterar Nässjö kommun en ungdomsbibliotekarie och tanken är att den personen ska jobba med den digitala tekniken. Har haft bloggkurs för barn på försök, men dålig uppslutning. Barnbibliotekarien har startat ett konto på Instagram som ska vända sig mot barn och ungdomar. 23

25 Mullsjö På hemsidan listas bara vad som händer på biblioteket. Surfplattor ska köpas in till personalen. Sävsjö Har en sökdator på barnavdelningen. Har en Facebooksida där barnbibliotekarien tipsar om nya medier, vad som händer på biblioteket och Bokjuryn. På bibliotekets hemsida finns en särskild barnsida, där det informeras om vad som händer på biblioteket, det finns boktips och information om Äpplehyllan. Biblioteket har också köpt en läsplatta. Tranås Har nyligen fått ny hemsida och håller på och lär sig verktyget för den. Alla i personalen har fått surfplattor för att lära sig hur de fungerar, och på sikt kunna visa låntagare samt att använda dem i utåtriktade biblioteksarbetet. Det digitala är en kostnadsfråga och där ligger vi efter, säger bibliotekschefen. Vill gärna marknadsföra biblioteket via sociala medier och har idéer kring att arbeta med ett KUR-projekt digitalt. Det finns många idéer och tankar. Vaggeryd Just nu jobbar man inte så mycket med det digitala för barn. Köpt in ipads som ska fyllas med appar och som ska finns på småbarns- och mellanbarnshörnan på barnavdelningen. Ungdomsbibliotekarien har suttit med i Biblioteksföreningens arbetsgrupp kring Det unga internet. Vetlanda Skolbiblioteken i kommunen har en blogg, och bokklubbarna på huvudbiblioteket har en blogg. Annars arbetar man ännu inte så mycket med det digitala. Ska köpa in Arena som webblösning. Nu är bibliotekets hemsida enbart statiskt. Värnamo Har nyligen köpt en smartboard och en ipad som ska finns på barnavdelningen. Smartboarden ska personalen utbildas i, och den ska exempelvis användas vid bokprat och annan barnverksamhet. Kontakt är tagen med en förskola som arbetar med smartboards, de kommer hit och visar hur de jobbar. Vi är nyfikna och positiva till den digitala utvecklingen, men vi upplever att skolan är kluven till hur de ska förhålla sig och arbeta med det digitala, säger bibliotekschefen. Använder bibliotekets sida på Facebook för att marknadsföra aktiviteter för barn och unga. Omvärldsbevakning Barnbibliotekarierna omvärldsbevakar genom att läsa biblioteks- och litteraturbloggar, Länsbibliotek Jönköpings hemsida, Facebook, Twitter och läser Biblioteksbladet. Det är inte organiserat utan upp till var och en att omvärldsbevaka. 24

26 Barnverksamheten i framtiden Hur ser bibliotekscheferna och barn- och ungdomsbibliotekarierna på verksamheten om 5 år? Hur ser det ut då? Vad har de för mål och visioner? Att tala om framtiden tycks vara svårt och det finns ett motstånd. Även här spelar naturligtvis kommunernas olika förutsättningar in. Har man brottats med neddragningar och personalbrist under en längre tid kan det naturligtvis vara svårt att se framåt. Det kan också vara anledningen till att deras mål och visioner är så pass modesta, de flesta önskar större utrymme för barnavdelningen och mer personal. Gemensamt för nästa alla är att de önskar bättre samarbete med skolan, eller i vissa fall, att det överhuvudtaget fanns ett samarbete med skolan. Det märks också att lagen om skolbibliotek aktualiserat diskussionerna kring skolan och om man ska ha avtal med dem. Flera tar också upp den nya tekniken och den kommer att påverka barn och ungas läsning. I förlängningen handlar ju det om hur biblioteksarbetet för barn och unga kommer att se ut i framtiden. 25

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet 1 (6) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Marie Holmqvist, bibliotekschef Ert datum Er beteckning Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet Ärendebeskrivning och bakgrund I april 2012 togs i Kultur

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010 FOLKBIBLIOTEKEN I LUND Årsberättelse 2010 Platsen framför stadsbiblioteket fick helt nytt utseende. FOLKBIBLIOTEKEN LUND Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund Tel. 046-35 59 90 www.lund.se/folkbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Revisionsfrågor...3 2.4 Revisionskriterier...3 2.5 Ansvarig

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek.

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Bokdraken Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Kort historik Bokdraken är ett arbete som påbörjades på Västangård hösten 1999. Det vilade då på två ben - ett lässtimulerande

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf NULÄGESBESKRIVNING ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer