Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun"

Transkript

1 OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box EDSBYN Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC, som bekostar böckerna, delar ut presentkort när barnen är ca 5 mån. Böckerna hämtas ut på biblioteken. - Information om språkutvecklingen och betydelsen av läsning, rim och ramsor m.m. till alla föräldragrupper vid träffar på biblioteken. - Broschyren ABC-droppar köps in av biblioteket och delas ut på BVC. Den innehåller boktips och beskriver barnets språkutveckling och finns i fem olika utföranden, för barn i olika åldrar. - Bokdepositioner i väntrum. - På bibliotekswebbens föräldrasida presenteras bl.a. bibliotekets samarbete med BVC. - Språkpiller, ett samarbete mellan BVC, logopeder, barnbibliotekarier och Länsbibliotek Gävleborg. Logopeder och BVC-sköterskor skriver ut språkpiller, d.v.s. recept på böcker som tränar barnets språkstörning. Receptet tas med till biblioteket och boken lånas. Samarbetet har två syften: barnen tränar sin språkstörning tillsammans med en vuxen och det kommer nya grupper till biblioteket. - När föräldrar, som inte har svenska som första språk, hämtar ut gåvoboken så visar vi dem var barnböcker på deras språk finns i biblioteket. Vi talar även om att de, via oss, kan låna böcker från övriga folkbibliotek i länet och Internationella biblioteket. - Informationsbroschyren Välkommen till biblioteket på olika språk delas ut till föräldrar som talar annat språk än svenska. - Månadens barnboksfigur. Varje månad har vi en speciellt utvald barnboksfigur, som vi visar upp särskilt mycket på biblioteket (olika figurer på huvudbiblioteket och filialen). Barnen kan leka, måla, lägga pussel, spela spel och naturligtvis låna böcker med månadens barnboksfigur. Sedan återvinner vi figurerna/dockorna, pusslen, spelen m.m. genom att göra temaväskor att låna ut till förskolorna eller placera ut saker i väntrummen på BVC. Reklam för månadens barnboksfigur och information om vad som händer på biblioteken sätts upp på BVC. Samarbete förskola/folkbibliotek - Biblioteksvisning för förskolebarn på efterfrågan. - Bibliotekarierna bokpratar och informerar på förskolornas föräldramöten på efterfrågan. - Bokkassar på förskolorna. Biblioteket sammanställer färdiga kassar med bilderböcker, som föräldrarna kan låna hem. - Genuslåda på varje bibliotek med bilderböcker med bra genusperspektiv, efter önskemål från förskolan. Nya böcker köps in kontinuerligt. - Vi köper in Bokjurypaket med nya bilderböcker (sex-sju böcker i varje paket) till cirkulation i förskolorna, för att stimulera deltagande i Bokjuryn.

2 - Under barnboksveckan har biblioteken speciella aktiviteter främst för förskolebarnen, t.ex. sagostunder, sagovandringar m.m. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur med mindre barn till förskolornas personal. - Kulturombud på förskolorna. - Information och utbildning kring bibliotek och kultur, media och berättande riktad till förskolepersonal. - Sagostunder i olika former. Dels traditionella sagostunder, och dels olika slags temasagostunder. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. - Äppelhylla finns både på huvudbiblioteket och filialen. I Äppelhyllorna finns olika sorters media anpassade för förskolebarn med olika funktionshinder, som taktila bilderböcker för synskadade, bilderböcker med teckenstöd, bilderböcker berättade på teckenspråk på film eller CD-ROM, böcker att läsa med flera sinnen m.m. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Inköp av bilderböcker på de språk som är representerade i kommunen samt de stora världsspråken. Ovanåker ingår i HelGe-biblioteken, och våra låntagare har därmed tillgång till mediabeståndet i hela Gävleborg. Sedan 2010 har vi flytande bestånd på all utländsk litteratur i HelGe. Vid behov kompletterar vi med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titel både på svenska och på andra språk. Förskolan läser den svenska boken och föräldern lånar hem och läser tvillingboken. - Utställningar på biblioteken i samarbete med förskolorna, då barnen visar upp sina egna berättelser, konstverk eller andra arbeten. - En Knacka på-ryggsäck finns till utlåning på biblioteket, både HB och filial. Ryggsäcken innehåller boken Knacka på, en CD-skiva med specialkomponerad musik och diverse rekvisita. Ryggsäcken har tagits fram av Länsbibliotek Gävleborg och Musik Gävleborg i samarbete med bl.a. en förskola i Edsbyn. Ryggsäcken ska inspirera till kreativt arbete med förskolebarnen och stimulera barnens olika uttrycksformer. - Biblioteket lånar ut temaväskor kring olika barnboksfigurer till förskolorna. Väskorna innehåller spel, pussel och dockor/figurer som barnen kan leka med. På bibliotekswebben finns även länkar till appar och webbsidor med anknytning till figurerna. Samarbete skola/folkbibliotek - Förskoleklass. Sexårsvisningar på folkbiblioteken för alla sexårsgrupper i kommunen. Alla barn får egna lånekort + brev till föräldrarna. - År 1-6. De skolor som ligger närmast folkbiblioteken kommer på regelbundna inplanerade besök för att låna böcker. De flesta klasserna kommer varannan vecka. Vid klassbesök har vi alltid en bibliotekarie tillgänglig, som kan tipsa om bra böcker och hjälpa eleverna att hitta det de söker. Vissa klasser, t.ex. i byskolor som är beroende av bussar för att ta sig till folkbiblioteken, kommer bara på enstaka besök. - År 5. Författarbesök hösten 2014 till alla år 5-klasser i kommunen. Folkbiblioteket sköter all administration kring besöken (bokar författare och planerar besöken på skolorna), medan skolan står för kostnaden för författaren. Folkbiblioteket köper in extra exemplar av författarens böcker till både de egna biblioteken och skolornas bibliotek.

3 - År 7. Biblioteksvisning/bibliotekskunskap i samband med skolstarten. - Folkbibliotekets personal köper in och utrustar skolbiblioteksböcker till grundskolorna i kommunen. Skolornas bokbestånd kompletteras vid behov med bokdepositioner från folkbiblioteken. Bibliotekarierna besöker ibland skolorna för att hjälpa till med skolbiblioteken, t.ex. med gallring av böcker och planering av böckernas uppställning i biblioteket. Den dagliga skötseln av skolbiblioteken sköter skolorna själva. - Läsprojekt på skolorna. Om en skola vill satsa på något läsprojekt är folkbiblioteket en resurs med kunskaper om litteratur och författare och ev. föreläsare och hjälper skolan att införskaffa de böcker som behövs. Övrig medverkan av bibliotekarierna (bokprat, boksamtal m.m.) i mån av tid. - Temaläsning av litteratur, klassvis eller årskursvis eller i årskursblandade tvärgrupper, på teman som Andra världskriget, olika länder/världsdelar, olika tidsperioder m.m. Biblioteken sammanställer temalådor som skickas ut till skolan, eller så kommer eleverna till biblioteket och väljer själva med bibliotekspersonalens hjälp. - Läsecirklar. Vissa skolor jobbar med läsecirklar, som kräver gruppuppsättningar av skönlitterära titlar, eller med parläsning. Bibliotekarier och lärare i samverkan väljer ut lämpliga titlar, som passar elevernas läsförmåga och intressen. Vid behov köper vi in fler exemplar av böckerna. Vi har bl.a. några Spänningslådor, med sex olika titlar (flera ex av varje titel) som vi lånar ut till skolorna. Varje titel presenteras också på en bloggsida, som är öppen för kommentarer från eleverna. - Läs en film. Eleverna läser boken och ser filmen, som bygger på boken. För lärarna finns handledningar med konkreta tips på hur de kan arbeta med materialet. Biblioteket förmedlar lån av böckerna och köper in klassuppsättningar vid behov. Samarbete med Mediecentrum/Bollnäs kommun, Astrakan/Sandvikens kommun, Länsbibliotek Gävleborg och Länskultur Gävleborg. - Bokprat. Bibliotekarierna bokpratar för skolklasser i mån av tid. - Många skolklasser är med och röstar i Bokjuryn och vi gör extra bokinköp av populära titlar till både folkbibliotek och skolor. Vi skriver också om bokjuryn på webben, bloggen och Facebook, och gör egna utlottningar av böcker bland de barn/ungdomar som lämnat in röstsedlar på skolorna eller biblioteken. - Kulturombud på skolorna. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur till skolornas personal. - Huvudbiblioteket har minst en professionellt producerad utställning per år med barn och ungdomar som främsta målgrupp. Skolklasser bjuds in till visningar av utställningarna. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. -Biblioteken köper in olika media, som är anpassade för barn med funktionshinder. För elever med läs- och skrivsvårigheter köper vi in lättlästa böcker, CD-böcker, talböcker och olika kombinationer av multimedia (bok + CD/mp3, bok + DAISY m.m.). Folkbiblioteken och gymnasie-biblioteket har DAISY-spelare att låna ut. På grundskolorna är det oftast specialpedagogerna som har hand om DAISY-spelarna och lånar ut till de elever som behöver dem. Både folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket bränner DAISY-talböcker efter lärarnas önskemål. Vi förmedlar också Legimus (egen talboksnedladdning) till barn/föräldrar. Till Äppelhyllorna köper vi olika media, som passar särskolans elever, t.ex. böcker med teckenstöd, böcker att läsa med flera sinnen, dataspel m.m. Vi köper också in böcker som handlar om barn med olika funktionshinder, som barnen kan identifiera sig med, och böcker som riktar sig till föräldrarna och pedagogerna. För hörselskadade och deras anhöriga finns

4 böcker, dataspel, filmer och språkkurser med teckenspråk. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar för särskolelever, anpassade till elevernas förmåga att ta till sig information, på förfrågan. - Information om Äppelhyllan till särskoleelevernas föräldrar, bl.a. genom en ny broschyr. - Inköp av böcker på förekommande språk, vid behov kompletterat med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar med tolkhjälp för barn som inte förstår svenska. Broschyren Välkommen till biblioteket på deras eget språk skickas med hem till föräldrarna. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titlar både på svenska och på hemspråket, lånas ut till skolorna. Det finns flera olika sätt att jobba med tvillingböckerna på skolan eller i hemmet. - Edsbyns F-6-skola uppmärksammar FN-dagen med en temadag om FN och livet i andra länder, då vuxna elever från SFI deltar och berättar om sina hemländer. Biblioteket medverkar med böcker på andra språk och böcker som handlar om barn i andra länder. - Utställningar på biblioteken i samarbete med skolorna, då elever får visa upp sina egna dikter, berättelser, konstverk och andra arbeten. - Varje år arrangeras skrivartävling för eleverna i år 8 i Edsbyn. Lärarna väljer ut ett femtontal uppsatser, som går vidare till en jurybedömning. Bibliotekspersonalen är jury och väljer ut fyra segrande bidrag. - Biblioteken tar emot prao-elever från skolans alla stadier. - Gymnasieelever på Barn- och fritidsprogrammet medverkar som faddrar i läxverkstan. Folkbibliotekets uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden - Alla sagostunder och aktiviteter för barn i förskoleåldern är naturligtvis öppna även för hemmabarn och deras anhöriga. Vi försöker variera veckodagar och tider, så att fler får chans att kunna vara med. - Lillbibblan på Edsbyns bibliotek. En förmiddag i månaden (september-maj) är biblioteket öppet bara för barn och medföljande vuxna, med möjlighet att rita, leka och spela spel och med sagostunder och andra aktiviteter, liknande öppen förskola. Information om Lill-bibblan sprids på BVC, kyrkis, simhallen m.fl. platser. - Bokkassar, som barn och föräldrar får låna hem, på nästan alla förskolor och på två kyrkor med barnverksamhet. Syftet med bokkassarna är att uppmuntra till bokläsande på fritiden och stödja barnens språkutveckling. - Barnboksdepositioner från biblioteken i olika väntrum där barn vistas, t.ex. hos folktandvården och hälsocentraler. - Bibliotekens månadstävlingar med frågor kring barnböcker och författare, med olika tävlingar för olika åldrar. Utlottning av bokvinster. - Tävlingar på olika teman vid särskilda tillfällen, med böcker som vinster. - Skollovsaktiviteter på folkbiblioteken. - Samarbete med föreningar och klubbar i kommunen i samband med olika aktiviteter, bl.a. fotbollsskolan och Bamsegympan. Filmade bokprat via Bibblabloggen, högläsning på plats, utlåning av böcker m.m. Fotbollsskolan pågår under fem dagar i juni för barn 6-14 år (3-4 grupper beroende på hur många som anmäler sig). Bamsegympan pågår under hösttermin respektive vårtermin, med en grupp barn 1-3 år och en grupp 3-5 år, en gång per vecka. - Sommarboken. Alla som läser fem böcker på sommarlovet får en premiebok.

5 - I samarbete med övriga verksamheter inom kulturavdelningen, utvecklingsavdelningen och olika föreningar och företag i kommunen anordnas Alla barns dag den 22/7, en dag då alla aktiviteter är gratis. Biblioteket är bl.a. med och delar ut pixiböcker i en fiskdamm. - Läxverkstan på biblioteket i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, socialförvaltning och barn- och skolförvaltning. Läxläsningsstöd och kulturella aktiviteter för barn 8-12 år. Gymnasieelever medverkar som faddrar till de yngre eleverna. - Föräldrarna är en viktig länk om man vill nå barn på deras fritid. På föräldrasidan på bibliotekets webbplats informerar vi om sagostunder, Äppelhyllan, nybörjarböcker m.m. Även Facebook är ett bra sätt att nå ut till föräldrar med information om vad som händer. - Biblioteket har även samarbete med andra organisationer, som Rädda Barnens lokalförening, studieförbund och kommunala föräldrastödsprojekt, för att på så sätt nå ut till föräldrarna. Det anordnas olika föreläsningar på biblioteket, både för föräldrar och för pedagoger. - Äppelhyllorna. En ny informationssida på HelGewebben är på gång. - Samarbete med FUB och kommunens fritidsavdelning. Två gånger per termin medverkar biblioteket i Onsdagsklubben på fritidsgården, en fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna med psykiskt funktionshinder. - För att tillgodose behovet av litteratur hos invandrargrupper och barn i tvåspråkiga familjer köper vi in barn- och ungdomsböcker på olika språk. Samarbete med bl.a. integrationsenheten för att nå ut till barnen och deras föräldrar. - Olika skapande aktiviteter på biblioteken, som scrapbooking, mangateckning m.m. Alla aktiviteter kopplas till litteratur (fack/skön) genom boktips eller högläsning. - Retoy på biblioteket. Bytesdagar där barn kan lämna in leksaker, böcker, filmer och spel, och sedan leka sig fram till nya favoriter som de kan byta till sig och ta med hem. Innehåller även olika aktiviteter där barnen får lära sig om barnkonventionen och sina rättigheter. - Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra ungdomar med specialintressen och särskilda talanger/kunskaper och erbjuder dem att medverka på biblioteken. - Biblioteken tar emot böcker/filmer/cd-skivor, som barn och ungdomar gjort själva, och lägger in för utlåning i biblioteksdatasystemet. - Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en berättarryggsäck om Lim-Johan, kombinerat med skattletning genom geocaching, i projektet Svarta stjärnor en skattjakt i Lim-Johans rike. - Biblioteket har en barn- och ungdomsblogg på blogspot, där barn och ungdomar kan skriva egna inlägg och tankar. De som är intresserade kan få bli gästbloggare på bloggen. - HelGe-biblioteken har en sida för barn och unga på den gemensamma bibliotekswebben. En ungdomssida är under utveckling. - Kultur och bibliotek i Ovanåkers kommun har en egen Facebooksida, där vi kan interagera med ungdomarna. - Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket har ett gemensamt Instagramkonto, där vi riktar oss till ungdomar i åldern år och uppmanar dem att lägga in egna boktips. - Digitala aktiviteter riktade mot barn och ungdomar på Get Online Week. Sammanställt av Inga-Lill Embretsen

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek.

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Bokdraken Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Kort historik Bokdraken är ett arbete som påbörjades på Västangård hösten 1999. Det vilade då på två ben - ett lässtimulerande

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra?

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? REGION VÄRMLAND VÄRMLAND LÄSER - DIALOGMÖTEN 12-13 NOVEMBER 2014 2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? Inledning Värmland läser skulle kunna vara paraplynamn

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan

Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan 2013-08-08 1 (10) Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan Schemalagda Schemalagda Informationskompetens/ digitalkompetens Öppethållande/ bemanning Skolbiblioteket ska erbjuda ett varierat utbud

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder

Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder I Bokjuryn röstar barn och ungdomar mellan 0-19 år fram sina favoriter bland årets nya böcker. Vinnarna koras vid en högtidlig ceremoni i maj varje år. Barn och ungdomar

Läs mer

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket Tillgängliga skolbiblioteket Omkring sex procent av befolkningen har en läsnedsättning. Synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna till en läsnedsättning men det finns andra orsaker också. Skolbiblioteken

Läs mer

Hitta till punktskriften

Hitta till punktskriften MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till punktskriften Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare Innan barnet kan läsa Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Tänk om. alla elever kan få möjlighet till läsande utifrån sina specifika förmågor. Slutredovisning av utvecklingsprojektet Tänk om 2013

Tänk om. alla elever kan få möjlighet till läsande utifrån sina specifika förmågor. Slutredovisning av utvecklingsprojektet Tänk om 2013 Tänk om alla elever kan få möjlighet till läsande utifrån sina specifika förmågor Slutredovisning av utvecklingsprojektet Tänk om 2013 Anna Holmberg Barn- och ungdomsförvaltningen Karlskrona Kommun 1 INLEDNING

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet 1 (6) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Marie Holmqvist, bibliotekschef Ert datum Er beteckning Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet Ärendebeskrivning och bakgrund I april 2012 togs i Kultur

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Barn ( 6 13) som biblioteksbesökare på fritiden: Kommunexempel, inskickade av biblioteken under senvåren 2010

Barn ( 6 13) som biblioteksbesökare på fritiden: Kommunexempel, inskickade av biblioteken under senvåren 2010 1 (9) Barn ( 6 13) som biblioteksbesökare på fritiden: Kommunexempel, inskickade av biblioteken under senvåren 2010 Alvesta: *Bokkollo 9-12 år en gång /år. *Sommarlovsboken med tillhörande partaj *Dataspel

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Revisionsfrågor...3 2.4 Revisionskriterier...3 2.5 Ansvarig

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer