Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun"

Transkript

1 OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box EDSBYN Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC, som bekostar böckerna, delar ut presentkort när barnen är ca 5 mån. Böckerna hämtas ut på biblioteken. - Information om språkutvecklingen och betydelsen av läsning, rim och ramsor m.m. till alla föräldragrupper vid träffar på biblioteken. - Broschyren ABC-droppar köps in av biblioteket och delas ut på BVC. Den innehåller boktips och beskriver barnets språkutveckling och finns i fem olika utföranden, för barn i olika åldrar. - Bokdepositioner i väntrum. - På bibliotekswebbens föräldrasida presenteras bl.a. bibliotekets samarbete med BVC. - Språkpiller, ett samarbete mellan BVC, logopeder, barnbibliotekarier och Länsbibliotek Gävleborg. Logopeder och BVC-sköterskor skriver ut språkpiller, d.v.s. recept på böcker som tränar barnets språkstörning. Receptet tas med till biblioteket och boken lånas. Samarbetet har två syften: barnen tränar sin språkstörning tillsammans med en vuxen och det kommer nya grupper till biblioteket. - När föräldrar, som inte har svenska som första språk, hämtar ut gåvoboken så visar vi dem var barnböcker på deras språk finns i biblioteket. Vi talar även om att de, via oss, kan låna böcker från övriga folkbibliotek i länet och Internationella biblioteket. - Informationsbroschyren Välkommen till biblioteket på olika språk delas ut till föräldrar som talar annat språk än svenska. - Månadens barnboksfigur. Varje månad har vi en speciellt utvald barnboksfigur, som vi visar upp särskilt mycket på biblioteket (olika figurer på huvudbiblioteket och filialen). Barnen kan leka, måla, lägga pussel, spela spel och naturligtvis låna böcker med månadens barnboksfigur. Sedan återvinner vi figurerna/dockorna, pusslen, spelen m.m. genom att göra temaväskor att låna ut till förskolorna eller placera ut saker i väntrummen på BVC. Reklam för månadens barnboksfigur och information om vad som händer på biblioteken sätts upp på BVC. Samarbete förskola/folkbibliotek - Biblioteksvisning för förskolebarn på efterfrågan. - Bibliotekarierna bokpratar och informerar på förskolornas föräldramöten på efterfrågan. - Bokkassar på förskolorna. Biblioteket sammanställer färdiga kassar med bilderböcker, som föräldrarna kan låna hem. - Genuslåda på varje bibliotek med bilderböcker med bra genusperspektiv, efter önskemål från förskolan. Nya böcker köps in kontinuerligt. - Vi köper in Bokjurypaket med nya bilderböcker (sex-sju böcker i varje paket) till cirkulation i förskolorna, för att stimulera deltagande i Bokjuryn.

2 - Under barnboksveckan har biblioteken speciella aktiviteter främst för förskolebarnen, t.ex. sagostunder, sagovandringar m.m. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur med mindre barn till förskolornas personal. - Kulturombud på förskolorna. - Information och utbildning kring bibliotek och kultur, media och berättande riktad till förskolepersonal. - Sagostunder i olika former. Dels traditionella sagostunder, och dels olika slags temasagostunder. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. - Äppelhylla finns både på huvudbiblioteket och filialen. I Äppelhyllorna finns olika sorters media anpassade för förskolebarn med olika funktionshinder, som taktila bilderböcker för synskadade, bilderböcker med teckenstöd, bilderböcker berättade på teckenspråk på film eller CD-ROM, böcker att läsa med flera sinnen m.m. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Inköp av bilderböcker på de språk som är representerade i kommunen samt de stora världsspråken. Ovanåker ingår i HelGe-biblioteken, och våra låntagare har därmed tillgång till mediabeståndet i hela Gävleborg. Sedan 2010 har vi flytande bestånd på all utländsk litteratur i HelGe. Vid behov kompletterar vi med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titel både på svenska och på andra språk. Förskolan läser den svenska boken och föräldern lånar hem och läser tvillingboken. - Utställningar på biblioteken i samarbete med förskolorna, då barnen visar upp sina egna berättelser, konstverk eller andra arbeten. - En Knacka på-ryggsäck finns till utlåning på biblioteket, både HB och filial. Ryggsäcken innehåller boken Knacka på, en CD-skiva med specialkomponerad musik och diverse rekvisita. Ryggsäcken har tagits fram av Länsbibliotek Gävleborg och Musik Gävleborg i samarbete med bl.a. en förskola i Edsbyn. Ryggsäcken ska inspirera till kreativt arbete med förskolebarnen och stimulera barnens olika uttrycksformer. - Biblioteket lånar ut temaväskor kring olika barnboksfigurer till förskolorna. Väskorna innehåller spel, pussel och dockor/figurer som barnen kan leka med. På bibliotekswebben finns även länkar till appar och webbsidor med anknytning till figurerna. Samarbete skola/folkbibliotek - Förskoleklass. Sexårsvisningar på folkbiblioteken för alla sexårsgrupper i kommunen. Alla barn får egna lånekort + brev till föräldrarna. - År 1-6. De skolor som ligger närmast folkbiblioteken kommer på regelbundna inplanerade besök för att låna böcker. De flesta klasserna kommer varannan vecka. Vid klassbesök har vi alltid en bibliotekarie tillgänglig, som kan tipsa om bra böcker och hjälpa eleverna att hitta det de söker. Vissa klasser, t.ex. i byskolor som är beroende av bussar för att ta sig till folkbiblioteken, kommer bara på enstaka besök. - År 5. Författarbesök hösten 2014 till alla år 5-klasser i kommunen. Folkbiblioteket sköter all administration kring besöken (bokar författare och planerar besöken på skolorna), medan skolan står för kostnaden för författaren. Folkbiblioteket köper in extra exemplar av författarens böcker till både de egna biblioteken och skolornas bibliotek.

3 - År 7. Biblioteksvisning/bibliotekskunskap i samband med skolstarten. - Folkbibliotekets personal köper in och utrustar skolbiblioteksböcker till grundskolorna i kommunen. Skolornas bokbestånd kompletteras vid behov med bokdepositioner från folkbiblioteken. Bibliotekarierna besöker ibland skolorna för att hjälpa till med skolbiblioteken, t.ex. med gallring av böcker och planering av böckernas uppställning i biblioteket. Den dagliga skötseln av skolbiblioteken sköter skolorna själva. - Läsprojekt på skolorna. Om en skola vill satsa på något läsprojekt är folkbiblioteket en resurs med kunskaper om litteratur och författare och ev. föreläsare och hjälper skolan att införskaffa de böcker som behövs. Övrig medverkan av bibliotekarierna (bokprat, boksamtal m.m.) i mån av tid. - Temaläsning av litteratur, klassvis eller årskursvis eller i årskursblandade tvärgrupper, på teman som Andra världskriget, olika länder/världsdelar, olika tidsperioder m.m. Biblioteken sammanställer temalådor som skickas ut till skolan, eller så kommer eleverna till biblioteket och väljer själva med bibliotekspersonalens hjälp. - Läsecirklar. Vissa skolor jobbar med läsecirklar, som kräver gruppuppsättningar av skönlitterära titlar, eller med parläsning. Bibliotekarier och lärare i samverkan väljer ut lämpliga titlar, som passar elevernas läsförmåga och intressen. Vid behov köper vi in fler exemplar av böckerna. Vi har bl.a. några Spänningslådor, med sex olika titlar (flera ex av varje titel) som vi lånar ut till skolorna. Varje titel presenteras också på en bloggsida, som är öppen för kommentarer från eleverna. - Läs en film. Eleverna läser boken och ser filmen, som bygger på boken. För lärarna finns handledningar med konkreta tips på hur de kan arbeta med materialet. Biblioteket förmedlar lån av böckerna och köper in klassuppsättningar vid behov. Samarbete med Mediecentrum/Bollnäs kommun, Astrakan/Sandvikens kommun, Länsbibliotek Gävleborg och Länskultur Gävleborg. - Bokprat. Bibliotekarierna bokpratar för skolklasser i mån av tid. - Många skolklasser är med och röstar i Bokjuryn och vi gör extra bokinköp av populära titlar till både folkbibliotek och skolor. Vi skriver också om bokjuryn på webben, bloggen och Facebook, och gör egna utlottningar av böcker bland de barn/ungdomar som lämnat in röstsedlar på skolorna eller biblioteken. - Kulturombud på skolorna. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur till skolornas personal. - Huvudbiblioteket har minst en professionellt producerad utställning per år med barn och ungdomar som främsta målgrupp. Skolklasser bjuds in till visningar av utställningarna. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. -Biblioteken köper in olika media, som är anpassade för barn med funktionshinder. För elever med läs- och skrivsvårigheter köper vi in lättlästa böcker, CD-böcker, talböcker och olika kombinationer av multimedia (bok + CD/mp3, bok + DAISY m.m.). Folkbiblioteken och gymnasie-biblioteket har DAISY-spelare att låna ut. På grundskolorna är det oftast specialpedagogerna som har hand om DAISY-spelarna och lånar ut till de elever som behöver dem. Både folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket bränner DAISY-talböcker efter lärarnas önskemål. Vi förmedlar också Legimus (egen talboksnedladdning) till barn/föräldrar. Till Äppelhyllorna köper vi olika media, som passar särskolans elever, t.ex. böcker med teckenstöd, böcker att läsa med flera sinnen, dataspel m.m. Vi köper också in böcker som handlar om barn med olika funktionshinder, som barnen kan identifiera sig med, och böcker som riktar sig till föräldrarna och pedagogerna. För hörselskadade och deras anhöriga finns

4 böcker, dataspel, filmer och språkkurser med teckenspråk. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar för särskolelever, anpassade till elevernas förmåga att ta till sig information, på förfrågan. - Information om Äppelhyllan till särskoleelevernas föräldrar, bl.a. genom en ny broschyr. - Inköp av böcker på förekommande språk, vid behov kompletterat med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar med tolkhjälp för barn som inte förstår svenska. Broschyren Välkommen till biblioteket på deras eget språk skickas med hem till föräldrarna. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titlar både på svenska och på hemspråket, lånas ut till skolorna. Det finns flera olika sätt att jobba med tvillingböckerna på skolan eller i hemmet. - Edsbyns F-6-skola uppmärksammar FN-dagen med en temadag om FN och livet i andra länder, då vuxna elever från SFI deltar och berättar om sina hemländer. Biblioteket medverkar med böcker på andra språk och böcker som handlar om barn i andra länder. - Utställningar på biblioteken i samarbete med skolorna, då elever får visa upp sina egna dikter, berättelser, konstverk och andra arbeten. - Varje år arrangeras skrivartävling för eleverna i år 8 i Edsbyn. Lärarna väljer ut ett femtontal uppsatser, som går vidare till en jurybedömning. Bibliotekspersonalen är jury och väljer ut fyra segrande bidrag. - Biblioteken tar emot prao-elever från skolans alla stadier. - Gymnasieelever på Barn- och fritidsprogrammet medverkar som faddrar i läxverkstan. Folkbibliotekets uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden - Alla sagostunder och aktiviteter för barn i förskoleåldern är naturligtvis öppna även för hemmabarn och deras anhöriga. Vi försöker variera veckodagar och tider, så att fler får chans att kunna vara med. - Lillbibblan på Edsbyns bibliotek. En förmiddag i månaden (september-maj) är biblioteket öppet bara för barn och medföljande vuxna, med möjlighet att rita, leka och spela spel och med sagostunder och andra aktiviteter, liknande öppen förskola. Information om Lill-bibblan sprids på BVC, kyrkis, simhallen m.fl. platser. - Bokkassar, som barn och föräldrar får låna hem, på nästan alla förskolor och på två kyrkor med barnverksamhet. Syftet med bokkassarna är att uppmuntra till bokläsande på fritiden och stödja barnens språkutveckling. - Barnboksdepositioner från biblioteken i olika väntrum där barn vistas, t.ex. hos folktandvården och hälsocentraler. - Bibliotekens månadstävlingar med frågor kring barnböcker och författare, med olika tävlingar för olika åldrar. Utlottning av bokvinster. - Tävlingar på olika teman vid särskilda tillfällen, med böcker som vinster. - Skollovsaktiviteter på folkbiblioteken. - Samarbete med föreningar och klubbar i kommunen i samband med olika aktiviteter, bl.a. fotbollsskolan och Bamsegympan. Filmade bokprat via Bibblabloggen, högläsning på plats, utlåning av böcker m.m. Fotbollsskolan pågår under fem dagar i juni för barn 6-14 år (3-4 grupper beroende på hur många som anmäler sig). Bamsegympan pågår under hösttermin respektive vårtermin, med en grupp barn 1-3 år och en grupp 3-5 år, en gång per vecka. - Sommarboken. Alla som läser fem böcker på sommarlovet får en premiebok.

5 - I samarbete med övriga verksamheter inom kulturavdelningen, utvecklingsavdelningen och olika föreningar och företag i kommunen anordnas Alla barns dag den 22/7, en dag då alla aktiviteter är gratis. Biblioteket är bl.a. med och delar ut pixiböcker i en fiskdamm. - Läxverkstan på biblioteket i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, socialförvaltning och barn- och skolförvaltning. Läxläsningsstöd och kulturella aktiviteter för barn 8-12 år. Gymnasieelever medverkar som faddrar till de yngre eleverna. - Föräldrarna är en viktig länk om man vill nå barn på deras fritid. På föräldrasidan på bibliotekets webbplats informerar vi om sagostunder, Äppelhyllan, nybörjarböcker m.m. Även Facebook är ett bra sätt att nå ut till föräldrar med information om vad som händer. - Biblioteket har även samarbete med andra organisationer, som Rädda Barnens lokalförening, studieförbund och kommunala föräldrastödsprojekt, för att på så sätt nå ut till föräldrarna. Det anordnas olika föreläsningar på biblioteket, både för föräldrar och för pedagoger. - Äppelhyllorna. En ny informationssida på HelGewebben är på gång. - Samarbete med FUB och kommunens fritidsavdelning. Två gånger per termin medverkar biblioteket i Onsdagsklubben på fritidsgården, en fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna med psykiskt funktionshinder. - För att tillgodose behovet av litteratur hos invandrargrupper och barn i tvåspråkiga familjer köper vi in barn- och ungdomsböcker på olika språk. Samarbete med bl.a. integrationsenheten för att nå ut till barnen och deras föräldrar. - Olika skapande aktiviteter på biblioteken, som scrapbooking, mangateckning m.m. Alla aktiviteter kopplas till litteratur (fack/skön) genom boktips eller högläsning. - Retoy på biblioteket. Bytesdagar där barn kan lämna in leksaker, böcker, filmer och spel, och sedan leka sig fram till nya favoriter som de kan byta till sig och ta med hem. Innehåller även olika aktiviteter där barnen får lära sig om barnkonventionen och sina rättigheter. - Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra ungdomar med specialintressen och särskilda talanger/kunskaper och erbjuder dem att medverka på biblioteken. - Biblioteken tar emot böcker/filmer/cd-skivor, som barn och ungdomar gjort själva, och lägger in för utlåning i biblioteksdatasystemet. - Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en berättarryggsäck om Lim-Johan, kombinerat med skattletning genom geocaching, i projektet Svarta stjärnor en skattjakt i Lim-Johans rike. - Biblioteket har en barn- och ungdomsblogg på blogspot, där barn och ungdomar kan skriva egna inlägg och tankar. De som är intresserade kan få bli gästbloggare på bloggen. - HelGe-biblioteken har en sida för barn och unga på den gemensamma bibliotekswebben. En ungdomssida är under utveckling. - Kultur och bibliotek i Ovanåkers kommun har en egen Facebooksida, där vi kan interagera med ungdomarna. - Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket har ett gemensamt Instagramkonto, där vi riktar oss till ungdomar i åldern år och uppmanar dem att lägga in egna boktips. - Digitala aktiviteter riktade mot barn och ungdomar på Get Online Week. Sammanställt av Inga-Lill Embretsen