1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål"

Transkript

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun

2 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Vision Inriktningsmål Styrmodell och styrdokument Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått Allmänna mål Folkbibliotekets mål Skolbibliotekets mål Samarbeten Prioriterade målgrupper Nyckeltal Uppföljning Bilagor

3 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik. Biblioteksplan för Nordmalings kommun omfattar den kommunala biblioteksverksamheten: folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska revideras vart tredje år för att hållas aktuell. Varje år kompletteras biblioteksplanen med en mer detaljerad verksamhetsplan med förslag på konkreta aktiviteter. Denna biblioteksplan bestämmer riktningen för Nordmalings kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål 2.1 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmalings kommun den attraktiva platsen mellan städerna med hållbart boende och unik livsmiljö 2.2 Inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Verksamheten präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå m.m. ska Nordmalings kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna 3 Styrmodell och styrdokument I Nordmalings kommun används balanserade styrkort med förankring i kommunens övergripande vision. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för biblioteket i Nordmalings kommun 1. Biblioteket omfattas av kommunens politiska visioner, styrkort och verksamhetsplaner. Men även av andra styrdokument som: Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Skollagen (SFS 2010:800) Regional biblioteksplan för Västerbottens län FN:s konvention om barnets rättigheter Unesco-rådets biblioteksmanifest 1 När den nya mandatperioden börjar gälla, träder en ny politisk organisation i kraft i Nordmalings kommun. Biblioteket kommer då att tillhöra Allmänna utskottet, underställt Kommunstyrelsen. 3

4 4 Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek I Nordmalings kommun finns ett huvudbibliotek som är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har två funktioner: folkbibliotek och skolbibliotek. Dessa har sinsemellan olika huvudfunktioner: Folkbiblioteket Läsfrämjande Kulturcentrum Kunskapscentrum Informationscentrum Socialt centrum Skolbiblioteket Pedagogisk resurs Stödja och främja undervisning och lärande i linje med läroplanens krav Erbjuda elever och lärare handledning och undervisning i informationshantering, MIK Väcka elevernas läslust genom att arbeta Läsfrämjande Nordmalings bibliotek står för: Kvalitet i alla delar av verksamheten Mötesplats för kultur & demokrati Information & lärande Läsupplevelser & möten med litteratur Skolbibliotek med läsupplevelser, information & lärande

5 5 Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått 5.1 Allmänna mål Mål Strategi Uppföljning Ett medborgarperspektiv och kundfokus ska genomsyra bibliotekets verksamhet Användarundersökning genomförs vartannat år i samarbete med övriga bibliotek i Umeåregionens bibliotekssamarbete Verksamheten ska präglas av mångfald och god kvalitet. Nå användare inom bibliotekslagens prioriterade målgrupper Biblioteket ska ha ett aktuellt och mångsidigt mediebestånd Bibliotekets webbplats, ska vara användarvänlig. Nordmalings bibliotek är ett levande bibliotek tillika kulturcentrum i Nordmalings kommun Kompetent och serviceinriktad personal. Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande aktiviteter. Uppsökande biblioteksverksamhet bland grupperna. Biblioteket tillhandahåller medier och tekniska hjälpmedel för att alla ska kunna ta del av information. Samarbete med flyktingsamordnare i Umeåregionen, samt SFI lärare lokalt för att möta denna grupps särskilda behov. Tillhandahåller litteratur på lättläst svenska Medborgarna ska ha möjlighet att påverka mediebeståndet genom att biblioteket är lyhört för inköpsförslag. Genom Umeåregionsamarbetet får kommuninnevånarna tillgång till ett brett och djupt mediebestånd. Biblioteket arbetar kontinuerligt med medieplanering. Webbplatsen utvecklas gemensamt i Umeåregionssamarbetet för att ge tillgång till fler digitala tjänster och ökade möjligheter till kommunikation med användarna. Alla barn och ungdomar (0-16 år) ska erbjudas minst en gratis kulturupplevelse per år För vuxna arrangerar biblioteket olika typer av kulturupplevelser. Användarundersökning genomförs vartannat år. 2014, 2016, 2018 osv. Antal deltagare i undersökningen, samt resultatet av denna. All personal ska vid minst 2 tillfällen per år delta i någon form av kompetenshöjande aktivitet. Antal arrangemang/aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper Antal nyförvärv av lättläst litteratur på svenska Andel nyförvärv av totala beståndet, skön-/facklitteratur Antal besök på Umeåregionens biblioteks gemensamma webbplats. Antal arrangemang/år riktade främst till barn och ungdomar (0-16 år) Antal arrangemang/år riktade främst till vuxna.

6 5.2 Folkbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Bidra till att höja bildningsoch utbildningsnivån i allmänhet, samt när det gäller användandet av samhällets digitala tjänster. Främja demokrati och yttrandefrihet Öka lusten till läsning och intresset för litteratur. Vara en fri och tillgänglig mötesplats för människor i alla åldrar Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen (se bilaga) som är kopplade till information och lärande. T.ex. handledning i olika nättjänster och bibliotekets digitala resurser (arbete med digital delaktighet) Tillhandahålla kurslitteratur genom inköp och fjärrinlån Tillhandahålla ett brett urval av information i tryckt och elektronisk form såsom dagstidningar, tidskrifter, databaser och böcker. Tillhandahålla datorer med internetuppkoppling Tillhandahålla trådlöst nätverk Genomföra aktiviteter som är kopplade till läslust och intresse för litteratur. T.ex. Författarbesök, litteratursamtal, litteraturcirklar Biblioteksrummet utvecklas till en stimulerande miljö som lockar till läsning genom till exempel aktiv exponering av media Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till barn, främst i åldern 0-5 år. T.ex. samarbete med BVC och förskola om barnets språkutveckling och vikten av läsning, boktips till föräldrar och förskolepersonal. Tillgängliga lokaler Biblioteket inspirerar till möten mellan människor Anordna program och utställningar Minst 4 tillfällen/år med undervisning för kommunmedborgarna i digital delaktighet. Antal fjärrinlån/år Antal publika datorer/kommuninnevånare Antal dagstidnings- och tidskriftsprenumerationer Lån/invånare Minst ett läsfrämjande arrangemang/termin för vuxna Antal barnbokslån/barn i kommunen Antal publika arrangemang per årsarbetare (antal publika arr/årsarbetare) Öppettider, antal timmar för allmänheten på vardagar samt kvällar, lördagar

7 5.3 Skolbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Stödja skolans utbildningsmål och elevernas lärande Bibliotekspersonal och pedagoger planerar tillsammans för att biblioteket ska fungera som en Skolbibliotekarien deltar i minst 2 möten/termin tillsammans med pedagoger Öka läslusten och intresset för litteratur Grundlägga, utveckla och fördjupa informationskompetens hos elever och pedagoger. resurs i skolarbetet Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till läslust och litteratur. T.ex. Bokprat och andra läsfrämjande aktiviteter och arrangemang. Genom aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till informationskompetens. T.ex. undervisning i informationssökning och källkritik, MIK (Medie- och informationskunskap), Kulturupplevelser Arrangera olika former av kulturupplevelser för kommunens skolelever i alla årskurser Antal genomförda läsfrämjandeaktiviteter Alla pedagoger erbjuds undervisning. Alla elever deltar i undervisning enligt kunskapsstegen. Antal arrangemang i bibliotekets regi/år 6 Samarbeten Nordmalings bibliotek ingår sedan 2007 i Umeåregionens bibliotekssamarbete. I samarbetet delar vi på mediebestånd och samarbetar kring gemensam bibliotekskatalog, biblioteksdatasystem, fortbildning, biblioteksutveckling med mera. Förutom detta ingår Nordmalings bibliotek i nedanstående samarbeten: Umeåregionens kulturarbetsgrupp Länsbiblioteket i Västerbotten: projekt, läsfrämjande, biblioteksutvecklingsfrågor Skolan, alla årskurser: med kunskapsstegen som bas - läsfrämjande arbete, informationskompetens, kulturupplevelser Fokusgruppen- nätverk för Umeåregionens skolbibliotekarier Mediacenter och deras skolbiblioteksnätverk Nordmalings kommuns Ungkulturgrupp som består av representanter från skolan, biblioteket, fritidsgården etc. Samarbetar kring gemensamma frågor BVC bokpresentationer för nyblivna föräldrar, information om barns språkutveckling och vikten av läsning Studieförbund och andra organisationer kulturarrangemang, digital delaktighet med mera. Lokala föreningar Alla tiders Nordmaling. Ett ABM-samarbete: arkiv, bibliotek, museer, hembygdsföreningen

8 7 Prioriterade målgrupper Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 4, 5, 8, ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt följande grupper: Personer med funktionshinder Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska Barn och ungdomar 8 Nyckeltal Årsarbetare Nordmalings bibliotek har 3,5 årsarbetare fördelat på: Bibliotekschef/kulturansvarig: 0,5 Bibliotekarie: 2,0 Biblioteksassistent: 1,0 Av bibliotekarietjänsterna har 0,75 tjänst huvudansvar för skolbiblioteksfrågor. Öppettider Ordinarie antal öppethållandetimmar för Nordmalings bibliotek är 42 timmar/vecka, varav 12 timmar enbart för skolelever och skolpersonal. Biblioteket har öppet två kvällar/vecka, kl , samt lördagar kl Under sommaren har vi ändrade öppettider. Antal lån per invånare Nordmalings kommun 6,4 6,5 Riket 6,9 7,0 Utlåningen av E-böcker är inte inräknad i ovanstående siffror. De utlånen har ökat markant i Umeåregionen de senaste tre åren och bidrar till att andelen fysiska lån minskar något.

9 9 Uppföljning Biblioteksplanen gäller till och med utgången av Biblioteksplanen är ett levande dokument för Nordmalings bibliotek och anger riktning och mål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen kompletteras med årliga, mer detaljerade, verksamhetsplaner. Uppföljning sker årligen och redovisas i verksamhetsberättelse. 10 Bilagor Kunskapsstegen Läsfrämjandeplan

10 Bilaga 1 Kunskapsstegen Vägen till läslust och informationskompetens - bibliotekets roll i lärandet i Nordmalings kommun Biblioteket ska verka för att: Öka barns och ungdomars läslust, läskunnighet och läsförståelse Öka barns, ungdomars och vuxnas förmåga att söka, värdera och använda information Öka möjligheten för ovana Internetanvändare i alla åldrar att aktivt ta del av samhällets digitala tjänster Åk 7- Vuxna/Studerande Åk 4-6 Åk F- 0-5 Språkutveckling Läslust Sökprocess Informationskompetens Digital delaktighet

11 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleålder 0-5 år Bidra till att stärka barns språkutveckling Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse i barnens språkutveckling Bibliotek Förskola Gåvoböcker till nyfödda via BVC Utlåning av barnböcker till föräldrar via förskola Samarbete med förskola och dagbarnvårdare kring biblioteksbesök Samarbete med BVC kring gåvoböcker och föräldraträffar Programverksamhet t.ex. sagostunder

12 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleklass åk 3 Eleven ska få - hjälp att hitta fram till sin egen läsupplevelse Läsinspirerande aktiviteter, t.ex. bokprat, boksamtal, berättarstunder, läsprojekt Bokpresentationer för lärare Skolbibliotek Skola Bibliotek Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse för elevens språkutveckling. Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. i bokurval och biblioteksmiljö - grundläggande bibliotekskunskaper Eleven får lånekort och får lära sig - vad författare, titel och illustratör är - skillnaden mellan skönoch facklitteratur - att böckerna i biblioteket är sorterade efter ett visst system.

13 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 4-6 Eleven ska - få hjälp att hitta fram till nya läsupplevelser Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt, bokjuryn Skolbibliotek Skola Bibliotek Bokpresentationer för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra media anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval, biblioteksmiljö Övningar i att använda biblioteket t.ex. bibliotekskatalogen, uppslagsverk och resurser på nätet som NE skola. - grundlägga sin informationskompete ns Källkritik träning i - att jämföra olika typer av informationskällor - att se hur avsändaren kan påverka innehållet 13

14 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 7-9 Eleven ska - bibehålla och utveckla sin läslust Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt Skolbibliotek Skola Bibliotek Information till elever och lärare om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Bokpresentation för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval och biblioteksmiljö - utveckla sin informationskompet ens Handledning i informationssökning i anslutning till de ämnen som eleverna arbetar med genom att - använda de databaser man når via bibliotekets hemsida - använda olika sökmetoder på Internet - jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor Huvudmål Förskola/skola/bibliotek i samverkan: Eleverna skall när de lämnar årskurs 9 vara så förtrogna med biblioteket att de kan utnyttja det för alla sina syften upplevelseläsning, bildningssträvande och informationssökande.

15 Målgrupp Mål Verksamhet Ansvar Vuxna studerande t.ex. SFI Komvux Folkhögskola Högskola Universitet Vuxna studerande ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster - få möjlighet att utveckla sin informationskompet ens - Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för studerandegrupper Användarundervisning, enskilt eller i grupp t.ex. sökstrategier och källkritik. Handledning i olika nättjänster Bibliotek Utbildningsanordnare - öka sin förmåga att använda samhällets digitala tjänster Bokprat, lästips, information om litteratur - få inspiration till läsning av skönlitteratur Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning 15

16 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Vuxna Föreningar Studiecirklar Besökaren ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för grupper och föreningar Bibliotek - öka sin förmåga att ta del av samhällets digitala tjänster Handledning i olika nättjänster som samhället tillhandahåller och bibliotekets digitala medier som E-böcker, databaser etc. - få inspiration till läsning av skönlitteratur Bokprat, litteraturcirklar, författarbesök Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning

17 Bilaga 2 Läsfrämjandeplan för Nordmalings kommun läsåret 2014/2015 Nordmalings bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi vill verka för att ge barn och ungdomar i kommunen en tidig introduktion i, och tillgång till, litteratur och kultur för att ge en god grund för deras läsförståelse, självständiga tänkande, personliga utveckling och funktion som samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta mål försöker biblioteket att följa barnen från födelsen, genom förskoleåren och hela skoltiden och arbeta med läsfrämjande insatser. Samarbete med BVC/Familjecentral Alla nyblivna föräldrar får ett gåvokort på Barnens första bok, som sedan hämtas ut på biblioteket under barnets första år. Alla nyblivna föräldrar (ej enbart förstagångs) bjuds in till träff på biblioteket, där vi har bokbord med bra böcker för de allra minsta, bokprat för både barn och förälder, informerar om läsningens positiva effekter på barnens språkutveckling och delar ut broschyrer för att stimulera till läsning och berättande med barnen. Alla barn får vid 3-årskontrollen på BVC ett gåvokort och får komma till biblioteket och välja en bilderbok. Vi fortsätter samarbetet och undersöker möjligheter att utveckla det vidare till exempel genom arbete med babybokprat bokprat riktat till de små barnen. Samarbete förskola/folkbibliotek Samarbetet med förskolorna i kommunen fungerar mycket bra. Vi får regelbundna besök av barngrupper på biblioteket för lån/utbyte av böcker och har depositioner på förskolorna, där föräldralån kan ske direkt på förskolan. Bibliotekarien deltar på föräldramöten med information om läsningens betydelse, boktips och vad biblioteket erbjuder. Bibliotekspersonalen har egna sagostunder för grupper som så önskar. Alla förskolebarn nås av dessa läsfrämjande insatser. Tillgänglighet & Mångfald Biblioteket fortsätter att utöka och lyfta fram vår äppelhylla. Vi satsar på inköp av bok&daisy, bok&cd och ljudböcker. Biblioteket informerar skolans pedagoger om att elever med olika former av läshinder kan få hjälp från biblioteket med att bli användare hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) för tjänsten Egen nedladdning. Vi arbetar för att bredda utbudet av barnlitteratur på andra språk än svenska och använder både inköp och lån/depositioner från till exempel internationella biblioteket. Samarbetet med Umeåregionen ger en bred tillgång. Lättläst litteratur köps in till alla stadier.

18 Biblioteket har tre läsplattor för utlån, och erbjuder lån av E-böcker via bibliotekets hemsida. Samarbete skola/folkbibliotek Alla nybörjare får inbjudan till biblioteket där de får grundläggande bibliotekskunskap och information om lånekortet. Barnen får efter det, med sina målsmän, hämta ut lånekort och Barnens andra bok. Uppföljning och fördjupning av bibliotekskunskap sker sedan varje termin. Tonvikt läggs på åk 1, 4 och 7. Klasserna kan boka fasta tider för biblioteksbesök och vi gör reklam för detta vid lärarinformationer. Kommunens byskola får varje höst nya böcker från biblioteket och då bokpratar barnbibliotekarien i alla klasser. Bokprat erbjuds också alla klasser på centralskolan och högstadiet under året. Bokprat och tips ges också till lärargrupper, speciellt vid terminsstarten. Vi samarbetar med särskolan genom att ge boktips, ställa ut deras arbete på biblioteket mm. (Alla klasser har möjlighet till sådana utställningar.) Lärarna servas med bokvagnar vid temaarbeten enl. önskemål. Lärarna uppmanas att i klassrummen utnyttja depositioner, som biblioteket gör i ordning. Biblioteket samarbetar med högstadiet vid deras årliga läsvecka då vi ordnar bokbord efter olika teman Vi arrangerar författarbesök i klasserna i samarbete med Skapande Skola och köper då in extra böcker och stimulerar till läs- och skrivprojekt. Vi samarbetar med en skrivarförening för unga och informerar i klasserna om skrivartävlingar och författare. Alla elever nås av dessa åtgärder. Uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden Ungkulturgruppen arbetar med kulturarrangemang för barn och ungdomar och träffas ca 4 gånger/år. Representanter för kommunens skolor (alla stadier) och förskolor planerar, med biblioteket som sammankallande, kulturupplevelser och läsprojekt för kommunens barn och ungdomar, samt diskuterar läsfrämjande insatser både i skolan och på fritiden. Även studieförbunden och kulturföreningarna i kommunen engageras i arbetet. Vi strävar efter att utöka elevrepresentationen i Ungkulturgruppens arbete. Planerar också att starta ett biblioteksråd med bibliotekspersonal och skolelever. Vi deltar i Kura gryning under Nordiska biblioteksveckan. Under höstlovet, Kulturlovet, ordnar vi aktiviteter. Under våren har vi aktiviteter i samband med Världsbokdagen t ex utlottning av böcker vi ordnar även ett boktipsträd där elever kan tipsa varandra om böcker de läst. Vi stödjer, uppmuntrar och organiserar deltagande i Bokjuryn. Webbutveckling Vi ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete, och vår interaktiva hemsida erbjuder en mängd aktiviteter som stimulerar barns läsande och föräldrars intresse av att läsa för dem. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla barn och unga att använda sidan själva och delta aktivt i uppbyggandet av den. Boktips och tävlingar produceras även lokalt, och webbsidan ska användas både

19 som läsinspiration och som plattform för egna uttryck. Övrigt Vi ordnar utställningar, lokala och andra, och i samband med dem anordnar vi aktiviteter som anknyter. Vi fortsätter med att återkommande ordna tävlingar och tipsrundor med bokpriser och vi använder kulturrådsböcker i dessa olika sammanhang. Inköpsstödet från Kulturrådet kommer vi i huvudsak att använda till att uppdatera vårt bestånd av gruppuppsättningar för alla skolstadier samt utöka beståndet av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska. Vi köper även in bilderböcker som gåvoböcker till 3-åringarna och ser till att vi har tillgång till Barnets första bok och Barnets andra bok. En del av stödet går till att köpa in litteratur till kommunens kvarvarande byskola. Nordmalings bibliotek

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2019

Biblioteksplan 2015-2019 Styrdokument, plan Kultur- och fritidskontoret-/enheten 2015-03-06 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:61 maria.rostberg@upplandsvasby.se Biblioteksplan 2015-2019 Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Revisionsfrågor...3 2.4 Revisionskriterier...3 2.5 Ansvarig

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek 2013-2015 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Innehåll 1 Inledning... 2 2 Presentation av skolan... 2 3 Presentation av skolbiblioteket... 2 4 Styrdokumenten

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek Verksamhetsberättelse för Stagneliusskolans bibliotek läsåret 2011/2012 Emelie Uggla Waldenström och Richard Ohlsson Bibliotekarier Stagneliusskolan i Kalmar Förutsättningar för biblioteksverksamheten

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer