1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål"

Transkript

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun

2 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Vision Inriktningsmål Styrmodell och styrdokument Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått Allmänna mål Folkbibliotekets mål Skolbibliotekets mål Samarbeten Prioriterade målgrupper Nyckeltal Uppföljning Bilagor

3 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik. Biblioteksplan för Nordmalings kommun omfattar den kommunala biblioteksverksamheten: folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska revideras vart tredje år för att hållas aktuell. Varje år kompletteras biblioteksplanen med en mer detaljerad verksamhetsplan med förslag på konkreta aktiviteter. Denna biblioteksplan bestämmer riktningen för Nordmalings kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål 2.1 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmalings kommun den attraktiva platsen mellan städerna med hållbart boende och unik livsmiljö 2.2 Inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Verksamheten präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå m.m. ska Nordmalings kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna 3 Styrmodell och styrdokument I Nordmalings kommun används balanserade styrkort med förankring i kommunens övergripande vision. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för biblioteket i Nordmalings kommun 1. Biblioteket omfattas av kommunens politiska visioner, styrkort och verksamhetsplaner. Men även av andra styrdokument som: Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Skollagen (SFS 2010:800) Regional biblioteksplan för Västerbottens län FN:s konvention om barnets rättigheter Unesco-rådets biblioteksmanifest 1 När den nya mandatperioden börjar gälla, träder en ny politisk organisation i kraft i Nordmalings kommun. Biblioteket kommer då att tillhöra Allmänna utskottet, underställt Kommunstyrelsen. 3

4 4 Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek I Nordmalings kommun finns ett huvudbibliotek som är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har två funktioner: folkbibliotek och skolbibliotek. Dessa har sinsemellan olika huvudfunktioner: Folkbiblioteket Läsfrämjande Kulturcentrum Kunskapscentrum Informationscentrum Socialt centrum Skolbiblioteket Pedagogisk resurs Stödja och främja undervisning och lärande i linje med läroplanens krav Erbjuda elever och lärare handledning och undervisning i informationshantering, MIK Väcka elevernas läslust genom att arbeta Läsfrämjande Nordmalings bibliotek står för: Kvalitet i alla delar av verksamheten Mötesplats för kultur & demokrati Information & lärande Läsupplevelser & möten med litteratur Skolbibliotek med läsupplevelser, information & lärande

5 5 Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått 5.1 Allmänna mål Mål Strategi Uppföljning Ett medborgarperspektiv och kundfokus ska genomsyra bibliotekets verksamhet Användarundersökning genomförs vartannat år i samarbete med övriga bibliotek i Umeåregionens bibliotekssamarbete Verksamheten ska präglas av mångfald och god kvalitet. Nå användare inom bibliotekslagens prioriterade målgrupper Biblioteket ska ha ett aktuellt och mångsidigt mediebestånd Bibliotekets webbplats, ska vara användarvänlig. Nordmalings bibliotek är ett levande bibliotek tillika kulturcentrum i Nordmalings kommun Kompetent och serviceinriktad personal. Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande aktiviteter. Uppsökande biblioteksverksamhet bland grupperna. Biblioteket tillhandahåller medier och tekniska hjälpmedel för att alla ska kunna ta del av information. Samarbete med flyktingsamordnare i Umeåregionen, samt SFI lärare lokalt för att möta denna grupps särskilda behov. Tillhandahåller litteratur på lättläst svenska Medborgarna ska ha möjlighet att påverka mediebeståndet genom att biblioteket är lyhört för inköpsförslag. Genom Umeåregionsamarbetet får kommuninnevånarna tillgång till ett brett och djupt mediebestånd. Biblioteket arbetar kontinuerligt med medieplanering. Webbplatsen utvecklas gemensamt i Umeåregionssamarbetet för att ge tillgång till fler digitala tjänster och ökade möjligheter till kommunikation med användarna. Alla barn och ungdomar (0-16 år) ska erbjudas minst en gratis kulturupplevelse per år För vuxna arrangerar biblioteket olika typer av kulturupplevelser. Användarundersökning genomförs vartannat år. 2014, 2016, 2018 osv. Antal deltagare i undersökningen, samt resultatet av denna. All personal ska vid minst 2 tillfällen per år delta i någon form av kompetenshöjande aktivitet. Antal arrangemang/aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper Antal nyförvärv av lättläst litteratur på svenska Andel nyförvärv av totala beståndet, skön-/facklitteratur Antal besök på Umeåregionens biblioteks gemensamma webbplats. Antal arrangemang/år riktade främst till barn och ungdomar (0-16 år) Antal arrangemang/år riktade främst till vuxna.

6 5.2 Folkbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Bidra till att höja bildningsoch utbildningsnivån i allmänhet, samt när det gäller användandet av samhällets digitala tjänster. Främja demokrati och yttrandefrihet Öka lusten till läsning och intresset för litteratur. Vara en fri och tillgänglig mötesplats för människor i alla åldrar Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen (se bilaga) som är kopplade till information och lärande. T.ex. handledning i olika nättjänster och bibliotekets digitala resurser (arbete med digital delaktighet) Tillhandahålla kurslitteratur genom inköp och fjärrinlån Tillhandahålla ett brett urval av information i tryckt och elektronisk form såsom dagstidningar, tidskrifter, databaser och böcker. Tillhandahålla datorer med internetuppkoppling Tillhandahålla trådlöst nätverk Genomföra aktiviteter som är kopplade till läslust och intresse för litteratur. T.ex. Författarbesök, litteratursamtal, litteraturcirklar Biblioteksrummet utvecklas till en stimulerande miljö som lockar till läsning genom till exempel aktiv exponering av media Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till barn, främst i åldern 0-5 år. T.ex. samarbete med BVC och förskola om barnets språkutveckling och vikten av läsning, boktips till föräldrar och förskolepersonal. Tillgängliga lokaler Biblioteket inspirerar till möten mellan människor Anordna program och utställningar Minst 4 tillfällen/år med undervisning för kommunmedborgarna i digital delaktighet. Antal fjärrinlån/år Antal publika datorer/kommuninnevånare Antal dagstidnings- och tidskriftsprenumerationer Lån/invånare Minst ett läsfrämjande arrangemang/termin för vuxna Antal barnbokslån/barn i kommunen Antal publika arrangemang per årsarbetare (antal publika arr/årsarbetare) Öppettider, antal timmar för allmänheten på vardagar samt kvällar, lördagar

7 5.3 Skolbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Stödja skolans utbildningsmål och elevernas lärande Bibliotekspersonal och pedagoger planerar tillsammans för att biblioteket ska fungera som en Skolbibliotekarien deltar i minst 2 möten/termin tillsammans med pedagoger Öka läslusten och intresset för litteratur Grundlägga, utveckla och fördjupa informationskompetens hos elever och pedagoger. resurs i skolarbetet Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till läslust och litteratur. T.ex. Bokprat och andra läsfrämjande aktiviteter och arrangemang. Genom aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till informationskompetens. T.ex. undervisning i informationssökning och källkritik, MIK (Medie- och informationskunskap), Kulturupplevelser Arrangera olika former av kulturupplevelser för kommunens skolelever i alla årskurser Antal genomförda läsfrämjandeaktiviteter Alla pedagoger erbjuds undervisning. Alla elever deltar i undervisning enligt kunskapsstegen. Antal arrangemang i bibliotekets regi/år 6 Samarbeten Nordmalings bibliotek ingår sedan 2007 i Umeåregionens bibliotekssamarbete. I samarbetet delar vi på mediebestånd och samarbetar kring gemensam bibliotekskatalog, biblioteksdatasystem, fortbildning, biblioteksutveckling med mera. Förutom detta ingår Nordmalings bibliotek i nedanstående samarbeten: Umeåregionens kulturarbetsgrupp Länsbiblioteket i Västerbotten: projekt, läsfrämjande, biblioteksutvecklingsfrågor Skolan, alla årskurser: med kunskapsstegen som bas - läsfrämjande arbete, informationskompetens, kulturupplevelser Fokusgruppen- nätverk för Umeåregionens skolbibliotekarier Mediacenter och deras skolbiblioteksnätverk Nordmalings kommuns Ungkulturgrupp som består av representanter från skolan, biblioteket, fritidsgården etc. Samarbetar kring gemensamma frågor BVC bokpresentationer för nyblivna föräldrar, information om barns språkutveckling och vikten av läsning Studieförbund och andra organisationer kulturarrangemang, digital delaktighet med mera. Lokala föreningar Alla tiders Nordmaling. Ett ABM-samarbete: arkiv, bibliotek, museer, hembygdsföreningen

8 7 Prioriterade målgrupper Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 4, 5, 8, ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt följande grupper: Personer med funktionshinder Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska Barn och ungdomar 8 Nyckeltal Årsarbetare Nordmalings bibliotek har 3,5 årsarbetare fördelat på: Bibliotekschef/kulturansvarig: 0,5 Bibliotekarie: 2,0 Biblioteksassistent: 1,0 Av bibliotekarietjänsterna har 0,75 tjänst huvudansvar för skolbiblioteksfrågor. Öppettider Ordinarie antal öppethållandetimmar för Nordmalings bibliotek är 42 timmar/vecka, varav 12 timmar enbart för skolelever och skolpersonal. Biblioteket har öppet två kvällar/vecka, kl , samt lördagar kl Under sommaren har vi ändrade öppettider. Antal lån per invånare Nordmalings kommun 6,4 6,5 Riket 6,9 7,0 Utlåningen av E-böcker är inte inräknad i ovanstående siffror. De utlånen har ökat markant i Umeåregionen de senaste tre åren och bidrar till att andelen fysiska lån minskar något.

9 9 Uppföljning Biblioteksplanen gäller till och med utgången av Biblioteksplanen är ett levande dokument för Nordmalings bibliotek och anger riktning och mål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen kompletteras med årliga, mer detaljerade, verksamhetsplaner. Uppföljning sker årligen och redovisas i verksamhetsberättelse. 10 Bilagor Kunskapsstegen Läsfrämjandeplan

10 Bilaga 1 Kunskapsstegen Vägen till läslust och informationskompetens - bibliotekets roll i lärandet i Nordmalings kommun Biblioteket ska verka för att: Öka barns och ungdomars läslust, läskunnighet och läsförståelse Öka barns, ungdomars och vuxnas förmåga att söka, värdera och använda information Öka möjligheten för ovana Internetanvändare i alla åldrar att aktivt ta del av samhällets digitala tjänster Åk 7- Vuxna/Studerande Åk 4-6 Åk F- 0-5 Språkutveckling Läslust Sökprocess Informationskompetens Digital delaktighet

11 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleålder 0-5 år Bidra till att stärka barns språkutveckling Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse i barnens språkutveckling Bibliotek Förskola Gåvoböcker till nyfödda via BVC Utlåning av barnböcker till föräldrar via förskola Samarbete med förskola och dagbarnvårdare kring biblioteksbesök Samarbete med BVC kring gåvoböcker och föräldraträffar Programverksamhet t.ex. sagostunder

12 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleklass åk 3 Eleven ska få - hjälp att hitta fram till sin egen läsupplevelse Läsinspirerande aktiviteter, t.ex. bokprat, boksamtal, berättarstunder, läsprojekt Bokpresentationer för lärare Skolbibliotek Skola Bibliotek Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse för elevens språkutveckling. Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. i bokurval och biblioteksmiljö - grundläggande bibliotekskunskaper Eleven får lånekort och får lära sig - vad författare, titel och illustratör är - skillnaden mellan skönoch facklitteratur - att böckerna i biblioteket är sorterade efter ett visst system.

13 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 4-6 Eleven ska - få hjälp att hitta fram till nya läsupplevelser Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt, bokjuryn Skolbibliotek Skola Bibliotek Bokpresentationer för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra media anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval, biblioteksmiljö Övningar i att använda biblioteket t.ex. bibliotekskatalogen, uppslagsverk och resurser på nätet som NE skola. - grundlägga sin informationskompete ns Källkritik träning i - att jämföra olika typer av informationskällor - att se hur avsändaren kan påverka innehållet 13

14 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 7-9 Eleven ska - bibehålla och utveckla sin läslust Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt Skolbibliotek Skola Bibliotek Information till elever och lärare om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Bokpresentation för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval och biblioteksmiljö - utveckla sin informationskompet ens Handledning i informationssökning i anslutning till de ämnen som eleverna arbetar med genom att - använda de databaser man når via bibliotekets hemsida - använda olika sökmetoder på Internet - jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor Huvudmål Förskola/skola/bibliotek i samverkan: Eleverna skall när de lämnar årskurs 9 vara så förtrogna med biblioteket att de kan utnyttja det för alla sina syften upplevelseläsning, bildningssträvande och informationssökande.

15 Målgrupp Mål Verksamhet Ansvar Vuxna studerande t.ex. SFI Komvux Folkhögskola Högskola Universitet Vuxna studerande ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster - få möjlighet att utveckla sin informationskompet ens - Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för studerandegrupper Användarundervisning, enskilt eller i grupp t.ex. sökstrategier och källkritik. Handledning i olika nättjänster Bibliotek Utbildningsanordnare - öka sin förmåga att använda samhällets digitala tjänster Bokprat, lästips, information om litteratur - få inspiration till läsning av skönlitteratur Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning 15

16 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Vuxna Föreningar Studiecirklar Besökaren ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för grupper och föreningar Bibliotek - öka sin förmåga att ta del av samhällets digitala tjänster Handledning i olika nättjänster som samhället tillhandahåller och bibliotekets digitala medier som E-böcker, databaser etc. - få inspiration till läsning av skönlitteratur Bokprat, litteraturcirklar, författarbesök Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning

17 Bilaga 2 Läsfrämjandeplan för Nordmalings kommun läsåret 2014/2015 Nordmalings bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi vill verka för att ge barn och ungdomar i kommunen en tidig introduktion i, och tillgång till, litteratur och kultur för att ge en god grund för deras läsförståelse, självständiga tänkande, personliga utveckling och funktion som samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta mål försöker biblioteket att följa barnen från födelsen, genom förskoleåren och hela skoltiden och arbeta med läsfrämjande insatser. Samarbete med BVC/Familjecentral Alla nyblivna föräldrar får ett gåvokort på Barnens första bok, som sedan hämtas ut på biblioteket under barnets första år. Alla nyblivna föräldrar (ej enbart förstagångs) bjuds in till träff på biblioteket, där vi har bokbord med bra böcker för de allra minsta, bokprat för både barn och förälder, informerar om läsningens positiva effekter på barnens språkutveckling och delar ut broschyrer för att stimulera till läsning och berättande med barnen. Alla barn får vid 3-årskontrollen på BVC ett gåvokort och får komma till biblioteket och välja en bilderbok. Vi fortsätter samarbetet och undersöker möjligheter att utveckla det vidare till exempel genom arbete med babybokprat bokprat riktat till de små barnen. Samarbete förskola/folkbibliotek Samarbetet med förskolorna i kommunen fungerar mycket bra. Vi får regelbundna besök av barngrupper på biblioteket för lån/utbyte av böcker och har depositioner på förskolorna, där föräldralån kan ske direkt på förskolan. Bibliotekarien deltar på föräldramöten med information om läsningens betydelse, boktips och vad biblioteket erbjuder. Bibliotekspersonalen har egna sagostunder för grupper som så önskar. Alla förskolebarn nås av dessa läsfrämjande insatser. Tillgänglighet & Mångfald Biblioteket fortsätter att utöka och lyfta fram vår äppelhylla. Vi satsar på inköp av bok&daisy, bok&cd och ljudböcker. Biblioteket informerar skolans pedagoger om att elever med olika former av läshinder kan få hjälp från biblioteket med att bli användare hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) för tjänsten Egen nedladdning. Vi arbetar för att bredda utbudet av barnlitteratur på andra språk än svenska och använder både inköp och lån/depositioner från till exempel internationella biblioteket. Samarbetet med Umeåregionen ger en bred tillgång. Lättläst litteratur köps in till alla stadier.

18 Biblioteket har tre läsplattor för utlån, och erbjuder lån av E-böcker via bibliotekets hemsida. Samarbete skola/folkbibliotek Alla nybörjare får inbjudan till biblioteket där de får grundläggande bibliotekskunskap och information om lånekortet. Barnen får efter det, med sina målsmän, hämta ut lånekort och Barnens andra bok. Uppföljning och fördjupning av bibliotekskunskap sker sedan varje termin. Tonvikt läggs på åk 1, 4 och 7. Klasserna kan boka fasta tider för biblioteksbesök och vi gör reklam för detta vid lärarinformationer. Kommunens byskola får varje höst nya böcker från biblioteket och då bokpratar barnbibliotekarien i alla klasser. Bokprat erbjuds också alla klasser på centralskolan och högstadiet under året. Bokprat och tips ges också till lärargrupper, speciellt vid terminsstarten. Vi samarbetar med särskolan genom att ge boktips, ställa ut deras arbete på biblioteket mm. (Alla klasser har möjlighet till sådana utställningar.) Lärarna servas med bokvagnar vid temaarbeten enl. önskemål. Lärarna uppmanas att i klassrummen utnyttja depositioner, som biblioteket gör i ordning. Biblioteket samarbetar med högstadiet vid deras årliga läsvecka då vi ordnar bokbord efter olika teman Vi arrangerar författarbesök i klasserna i samarbete med Skapande Skola och köper då in extra böcker och stimulerar till läs- och skrivprojekt. Vi samarbetar med en skrivarförening för unga och informerar i klasserna om skrivartävlingar och författare. Alla elever nås av dessa åtgärder. Uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden Ungkulturgruppen arbetar med kulturarrangemang för barn och ungdomar och träffas ca 4 gånger/år. Representanter för kommunens skolor (alla stadier) och förskolor planerar, med biblioteket som sammankallande, kulturupplevelser och läsprojekt för kommunens barn och ungdomar, samt diskuterar läsfrämjande insatser både i skolan och på fritiden. Även studieförbunden och kulturföreningarna i kommunen engageras i arbetet. Vi strävar efter att utöka elevrepresentationen i Ungkulturgruppens arbete. Planerar också att starta ett biblioteksråd med bibliotekspersonal och skolelever. Vi deltar i Kura gryning under Nordiska biblioteksveckan. Under höstlovet, Kulturlovet, ordnar vi aktiviteter. Under våren har vi aktiviteter i samband med Världsbokdagen t ex utlottning av böcker vi ordnar även ett boktipsträd där elever kan tipsa varandra om böcker de läst. Vi stödjer, uppmuntrar och organiserar deltagande i Bokjuryn. Webbutveckling Vi ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete, och vår interaktiva hemsida erbjuder en mängd aktiviteter som stimulerar barns läsande och föräldrars intresse av att läsa för dem. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla barn och unga att använda sidan själva och delta aktivt i uppbyggandet av den. Boktips och tävlingar produceras även lokalt, och webbsidan ska användas både

19 som läsinspiration och som plattform för egna uttryck. Övrigt Vi ordnar utställningar, lokala och andra, och i samband med dem anordnar vi aktiviteter som anknyter. Vi fortsätter med att återkommande ordna tävlingar och tipsrundor med bokpriser och vi använder kulturrådsböcker i dessa olika sammanhang. Inköpsstödet från Kulturrådet kommer vi i huvudsak att använda till att uppdatera vårt bestånd av gruppuppsättningar för alla skolstadier samt utöka beståndet av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska. Vi köper även in bilderböcker som gåvoböcker till 3-åringarna och ser till att vi har tillgång till Barnets första bok och Barnets andra bok. En del av stödet går till att köpa in litteratur till kommunens kvarvarande byskola. Nordmalings bibliotek

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer