1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål"

Transkript

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun

2 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Vision Inriktningsmål Styrmodell och styrdokument Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått Allmänna mål Folkbibliotekets mål Skolbibliotekets mål Samarbeten Prioriterade målgrupper Nyckeltal Uppföljning Bilagor

3 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik. Biblioteksplan för Nordmalings kommun omfattar den kommunala biblioteksverksamheten: folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska revideras vart tredje år för att hållas aktuell. Varje år kompletteras biblioteksplanen med en mer detaljerad verksamhetsplan med förslag på konkreta aktiviteter. Denna biblioteksplan bestämmer riktningen för Nordmalings kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun Nordmalings kommun - övergripande vision och mål 2.1 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmalings kommun den attraktiva platsen mellan städerna med hållbart boende och unik livsmiljö 2.2 Inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Verksamheten präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå m.m. ska Nordmalings kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna 3 Styrmodell och styrdokument I Nordmalings kommun används balanserade styrkort med förankring i kommunens övergripande vision. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för biblioteket i Nordmalings kommun 1. Biblioteket omfattas av kommunens politiska visioner, styrkort och verksamhetsplaner. Men även av andra styrdokument som: Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Skollagen (SFS 2010:800) Regional biblioteksplan för Västerbottens län FN:s konvention om barnets rättigheter Unesco-rådets biblioteksmanifest 1 När den nya mandatperioden börjar gälla, träder en ny politisk organisation i kraft i Nordmalings kommun. Biblioteket kommer då att tillhöra Allmänna utskottet, underställt Kommunstyrelsen. 3

4 4 Nordmalings bibliotek ett integrerat folk- och skolbibliotek I Nordmalings kommun finns ett huvudbibliotek som är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har två funktioner: folkbibliotek och skolbibliotek. Dessa har sinsemellan olika huvudfunktioner: Folkbiblioteket Läsfrämjande Kulturcentrum Kunskapscentrum Informationscentrum Socialt centrum Skolbiblioteket Pedagogisk resurs Stödja och främja undervisning och lärande i linje med läroplanens krav Erbjuda elever och lärare handledning och undervisning i informationshantering, MIK Väcka elevernas läslust genom att arbeta Läsfrämjande Nordmalings bibliotek står för: Kvalitet i alla delar av verksamheten Mötesplats för kultur & demokrati Information & lärande Läsupplevelser & möten med litteratur Skolbibliotek med läsupplevelser, information & lärande

5 5 Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått 5.1 Allmänna mål Mål Strategi Uppföljning Ett medborgarperspektiv och kundfokus ska genomsyra bibliotekets verksamhet Användarundersökning genomförs vartannat år i samarbete med övriga bibliotek i Umeåregionens bibliotekssamarbete Verksamheten ska präglas av mångfald och god kvalitet. Nå användare inom bibliotekslagens prioriterade målgrupper Biblioteket ska ha ett aktuellt och mångsidigt mediebestånd Bibliotekets webbplats, ska vara användarvänlig. Nordmalings bibliotek är ett levande bibliotek tillika kulturcentrum i Nordmalings kommun Kompetent och serviceinriktad personal. Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande aktiviteter. Uppsökande biblioteksverksamhet bland grupperna. Biblioteket tillhandahåller medier och tekniska hjälpmedel för att alla ska kunna ta del av information. Samarbete med flyktingsamordnare i Umeåregionen, samt SFI lärare lokalt för att möta denna grupps särskilda behov. Tillhandahåller litteratur på lättläst svenska Medborgarna ska ha möjlighet att påverka mediebeståndet genom att biblioteket är lyhört för inköpsförslag. Genom Umeåregionsamarbetet får kommuninnevånarna tillgång till ett brett och djupt mediebestånd. Biblioteket arbetar kontinuerligt med medieplanering. Webbplatsen utvecklas gemensamt i Umeåregionssamarbetet för att ge tillgång till fler digitala tjänster och ökade möjligheter till kommunikation med användarna. Alla barn och ungdomar (0-16 år) ska erbjudas minst en gratis kulturupplevelse per år För vuxna arrangerar biblioteket olika typer av kulturupplevelser. Användarundersökning genomförs vartannat år. 2014, 2016, 2018 osv. Antal deltagare i undersökningen, samt resultatet av denna. All personal ska vid minst 2 tillfällen per år delta i någon form av kompetenshöjande aktivitet. Antal arrangemang/aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper Antal nyförvärv av lättläst litteratur på svenska Andel nyförvärv av totala beståndet, skön-/facklitteratur Antal besök på Umeåregionens biblioteks gemensamma webbplats. Antal arrangemang/år riktade främst till barn och ungdomar (0-16 år) Antal arrangemang/år riktade främst till vuxna.

6 5.2 Folkbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Bidra till att höja bildningsoch utbildningsnivån i allmänhet, samt när det gäller användandet av samhällets digitala tjänster. Främja demokrati och yttrandefrihet Öka lusten till läsning och intresset för litteratur. Vara en fri och tillgänglig mötesplats för människor i alla åldrar Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen (se bilaga) som är kopplade till information och lärande. T.ex. handledning i olika nättjänster och bibliotekets digitala resurser (arbete med digital delaktighet) Tillhandahålla kurslitteratur genom inköp och fjärrinlån Tillhandahålla ett brett urval av information i tryckt och elektronisk form såsom dagstidningar, tidskrifter, databaser och böcker. Tillhandahålla datorer med internetuppkoppling Tillhandahålla trådlöst nätverk Genomföra aktiviteter som är kopplade till läslust och intresse för litteratur. T.ex. Författarbesök, litteratursamtal, litteraturcirklar Biblioteksrummet utvecklas till en stimulerande miljö som lockar till läsning genom till exempel aktiv exponering av media Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till barn, främst i åldern 0-5 år. T.ex. samarbete med BVC och förskola om barnets språkutveckling och vikten av läsning, boktips till föräldrar och förskolepersonal. Tillgängliga lokaler Biblioteket inspirerar till möten mellan människor Anordna program och utställningar Minst 4 tillfällen/år med undervisning för kommunmedborgarna i digital delaktighet. Antal fjärrinlån/år Antal publika datorer/kommuninnevånare Antal dagstidnings- och tidskriftsprenumerationer Lån/invånare Minst ett läsfrämjande arrangemang/termin för vuxna Antal barnbokslån/barn i kommunen Antal publika arrangemang per årsarbetare (antal publika arr/årsarbetare) Öppettider, antal timmar för allmänheten på vardagar samt kvällar, lördagar

7 5.3 Skolbibliotekets mål Mål Strategi Uppföljning Stödja skolans utbildningsmål och elevernas lärande Bibliotekspersonal och pedagoger planerar tillsammans för att biblioteket ska fungera som en Skolbibliotekarien deltar i minst 2 möten/termin tillsammans med pedagoger Öka läslusten och intresset för litteratur Grundlägga, utveckla och fördjupa informationskompetens hos elever och pedagoger. resurs i skolarbetet Genomföra aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till läslust och litteratur. T.ex. Bokprat och andra läsfrämjande aktiviteter och arrangemang. Genom aktiviteter i kunskapsstegen som är kopplade till informationskompetens. T.ex. undervisning i informationssökning och källkritik, MIK (Medie- och informationskunskap), Kulturupplevelser Arrangera olika former av kulturupplevelser för kommunens skolelever i alla årskurser Antal genomförda läsfrämjandeaktiviteter Alla pedagoger erbjuds undervisning. Alla elever deltar i undervisning enligt kunskapsstegen. Antal arrangemang i bibliotekets regi/år 6 Samarbeten Nordmalings bibliotek ingår sedan 2007 i Umeåregionens bibliotekssamarbete. I samarbetet delar vi på mediebestånd och samarbetar kring gemensam bibliotekskatalog, biblioteksdatasystem, fortbildning, biblioteksutveckling med mera. Förutom detta ingår Nordmalings bibliotek i nedanstående samarbeten: Umeåregionens kulturarbetsgrupp Länsbiblioteket i Västerbotten: projekt, läsfrämjande, biblioteksutvecklingsfrågor Skolan, alla årskurser: med kunskapsstegen som bas - läsfrämjande arbete, informationskompetens, kulturupplevelser Fokusgruppen- nätverk för Umeåregionens skolbibliotekarier Mediacenter och deras skolbiblioteksnätverk Nordmalings kommuns Ungkulturgrupp som består av representanter från skolan, biblioteket, fritidsgården etc. Samarbetar kring gemensamma frågor BVC bokpresentationer för nyblivna föräldrar, information om barns språkutveckling och vikten av läsning Studieförbund och andra organisationer kulturarrangemang, digital delaktighet med mera. Lokala föreningar Alla tiders Nordmaling. Ett ABM-samarbete: arkiv, bibliotek, museer, hembygdsföreningen

8 7 Prioriterade målgrupper Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 4, 5, 8, ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt följande grupper: Personer med funktionshinder Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska Barn och ungdomar 8 Nyckeltal Årsarbetare Nordmalings bibliotek har 3,5 årsarbetare fördelat på: Bibliotekschef/kulturansvarig: 0,5 Bibliotekarie: 2,0 Biblioteksassistent: 1,0 Av bibliotekarietjänsterna har 0,75 tjänst huvudansvar för skolbiblioteksfrågor. Öppettider Ordinarie antal öppethållandetimmar för Nordmalings bibliotek är 42 timmar/vecka, varav 12 timmar enbart för skolelever och skolpersonal. Biblioteket har öppet två kvällar/vecka, kl , samt lördagar kl Under sommaren har vi ändrade öppettider. Antal lån per invånare Nordmalings kommun 6,4 6,5 Riket 6,9 7,0 Utlåningen av E-böcker är inte inräknad i ovanstående siffror. De utlånen har ökat markant i Umeåregionen de senaste tre åren och bidrar till att andelen fysiska lån minskar något.

9 9 Uppföljning Biblioteksplanen gäller till och med utgången av Biblioteksplanen är ett levande dokument för Nordmalings bibliotek och anger riktning och mål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen kompletteras med årliga, mer detaljerade, verksamhetsplaner. Uppföljning sker årligen och redovisas i verksamhetsberättelse. 10 Bilagor Kunskapsstegen Läsfrämjandeplan

10 Bilaga 1 Kunskapsstegen Vägen till läslust och informationskompetens - bibliotekets roll i lärandet i Nordmalings kommun Biblioteket ska verka för att: Öka barns och ungdomars läslust, läskunnighet och läsförståelse Öka barns, ungdomars och vuxnas förmåga att söka, värdera och använda information Öka möjligheten för ovana Internetanvändare i alla åldrar att aktivt ta del av samhällets digitala tjänster Åk 7- Vuxna/Studerande Åk 4-6 Åk F- 0-5 Språkutveckling Läslust Sökprocess Informationskompetens Digital delaktighet

11 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleålder 0-5 år Bidra till att stärka barns språkutveckling Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse i barnens språkutveckling Bibliotek Förskola Gåvoböcker till nyfödda via BVC Utlåning av barnböcker till föräldrar via förskola Samarbete med förskola och dagbarnvårdare kring biblioteksbesök Samarbete med BVC kring gåvoböcker och föräldraträffar Programverksamhet t.ex. sagostunder

12 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Förskoleklass åk 3 Eleven ska få - hjälp att hitta fram till sin egen läsupplevelse Läsinspirerande aktiviteter, t.ex. bokprat, boksamtal, berättarstunder, läsprojekt Bokpresentationer för lärare Skolbibliotek Skola Bibliotek Medverka vid föräldramöten för att inspirera till läsning och informera om läsningens betydelse för elevens språkutveckling. Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. i bokurval och biblioteksmiljö - grundläggande bibliotekskunskaper Eleven får lånekort och får lära sig - vad författare, titel och illustratör är - skillnaden mellan skönoch facklitteratur - att böckerna i biblioteket är sorterade efter ett visst system.

13 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 4-6 Eleven ska - få hjälp att hitta fram till nya läsupplevelser Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt, bokjuryn Skolbibliotek Skola Bibliotek Bokpresentationer för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling Information till elever, lärare och föräldrar om böcker och andra media anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval, biblioteksmiljö Övningar i att använda biblioteket t.ex. bibliotekskatalogen, uppslagsverk och resurser på nätet som NE skola. - grundlägga sin informationskompete ns Källkritik träning i - att jämföra olika typer av informationskällor - att se hur avsändaren kan påverka innehållet 13

14 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Åk 7-9 Eleven ska - bibehålla och utveckla sin läslust Läsinspirerande aktiviteter t.ex. bokprat, boksamtal, läs- och skrivprojekt Skolbibliotek Skola Bibliotek Information till elever och lärare om böcker och andra medier anpassade till individuella behov som läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning. Bokpresentation för lärare Informera om och tillhandahålla böcker på andra språk än svenska för att stärka flerspråkiga elevers språkutveckling. Främja elevers inflytande och delaktighet, t.ex. bokurval och biblioteksmiljö - utveckla sin informationskompet ens Handledning i informationssökning i anslutning till de ämnen som eleverna arbetar med genom att - använda de databaser man når via bibliotekets hemsida - använda olika sökmetoder på Internet - jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor Huvudmål Förskola/skola/bibliotek i samverkan: Eleverna skall när de lämnar årskurs 9 vara så förtrogna med biblioteket att de kan utnyttja det för alla sina syften upplevelseläsning, bildningssträvande och informationssökande.

15 Målgrupp Mål Verksamhet Ansvar Vuxna studerande t.ex. SFI Komvux Folkhögskola Högskola Universitet Vuxna studerande ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster - få möjlighet att utveckla sin informationskompet ens - Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för studerandegrupper Användarundervisning, enskilt eller i grupp t.ex. sökstrategier och källkritik. Handledning i olika nättjänster Bibliotek Utbildningsanordnare - öka sin förmåga att använda samhällets digitala tjänster Bokprat, lästips, information om litteratur - få inspiration till läsning av skönlitteratur Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning 15

16 Målgrupp Mål Verksamhet Övergripande ansvar Vuxna Föreningar Studiecirklar Besökaren ska - få kunskap om bibliotekets utbud och tjänster Visning av biblioteket och information om bibliotekets resurser för grupper och föreningar Bibliotek - öka sin förmåga att ta del av samhällets digitala tjänster Handledning i olika nättjänster som samhället tillhandahåller och bibliotekets digitala medier som E-böcker, databaser etc. - få inspiration till läsning av skönlitteratur Bokprat, litteraturcirklar, författarbesök Information om teknik och medier för personer med läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning

17 Bilaga 2 Läsfrämjandeplan för Nordmalings kommun läsåret 2014/2015 Nordmalings bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi vill verka för att ge barn och ungdomar i kommunen en tidig introduktion i, och tillgång till, litteratur och kultur för att ge en god grund för deras läsförståelse, självständiga tänkande, personliga utveckling och funktion som samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta mål försöker biblioteket att följa barnen från födelsen, genom förskoleåren och hela skoltiden och arbeta med läsfrämjande insatser. Samarbete med BVC/Familjecentral Alla nyblivna föräldrar får ett gåvokort på Barnens första bok, som sedan hämtas ut på biblioteket under barnets första år. Alla nyblivna föräldrar (ej enbart förstagångs) bjuds in till träff på biblioteket, där vi har bokbord med bra böcker för de allra minsta, bokprat för både barn och förälder, informerar om läsningens positiva effekter på barnens språkutveckling och delar ut broschyrer för att stimulera till läsning och berättande med barnen. Alla barn får vid 3-årskontrollen på BVC ett gåvokort och får komma till biblioteket och välja en bilderbok. Vi fortsätter samarbetet och undersöker möjligheter att utveckla det vidare till exempel genom arbete med babybokprat bokprat riktat till de små barnen. Samarbete förskola/folkbibliotek Samarbetet med förskolorna i kommunen fungerar mycket bra. Vi får regelbundna besök av barngrupper på biblioteket för lån/utbyte av böcker och har depositioner på förskolorna, där föräldralån kan ske direkt på förskolan. Bibliotekarien deltar på föräldramöten med information om läsningens betydelse, boktips och vad biblioteket erbjuder. Bibliotekspersonalen har egna sagostunder för grupper som så önskar. Alla förskolebarn nås av dessa läsfrämjande insatser. Tillgänglighet & Mångfald Biblioteket fortsätter att utöka och lyfta fram vår äppelhylla. Vi satsar på inköp av bok&daisy, bok&cd och ljudböcker. Biblioteket informerar skolans pedagoger om att elever med olika former av läshinder kan få hjälp från biblioteket med att bli användare hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) för tjänsten Egen nedladdning. Vi arbetar för att bredda utbudet av barnlitteratur på andra språk än svenska och använder både inköp och lån/depositioner från till exempel internationella biblioteket. Samarbetet med Umeåregionen ger en bred tillgång. Lättläst litteratur köps in till alla stadier.

18 Biblioteket har tre läsplattor för utlån, och erbjuder lån av E-böcker via bibliotekets hemsida. Samarbete skola/folkbibliotek Alla nybörjare får inbjudan till biblioteket där de får grundläggande bibliotekskunskap och information om lånekortet. Barnen får efter det, med sina målsmän, hämta ut lånekort och Barnens andra bok. Uppföljning och fördjupning av bibliotekskunskap sker sedan varje termin. Tonvikt läggs på åk 1, 4 och 7. Klasserna kan boka fasta tider för biblioteksbesök och vi gör reklam för detta vid lärarinformationer. Kommunens byskola får varje höst nya böcker från biblioteket och då bokpratar barnbibliotekarien i alla klasser. Bokprat erbjuds också alla klasser på centralskolan och högstadiet under året. Bokprat och tips ges också till lärargrupper, speciellt vid terminsstarten. Vi samarbetar med särskolan genom att ge boktips, ställa ut deras arbete på biblioteket mm. (Alla klasser har möjlighet till sådana utställningar.) Lärarna servas med bokvagnar vid temaarbeten enl. önskemål. Lärarna uppmanas att i klassrummen utnyttja depositioner, som biblioteket gör i ordning. Biblioteket samarbetar med högstadiet vid deras årliga läsvecka då vi ordnar bokbord efter olika teman Vi arrangerar författarbesök i klasserna i samarbete med Skapande Skola och köper då in extra böcker och stimulerar till läs- och skrivprojekt. Vi samarbetar med en skrivarförening för unga och informerar i klasserna om skrivartävlingar och författare. Alla elever nås av dessa åtgärder. Uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden Ungkulturgruppen arbetar med kulturarrangemang för barn och ungdomar och träffas ca 4 gånger/år. Representanter för kommunens skolor (alla stadier) och förskolor planerar, med biblioteket som sammankallande, kulturupplevelser och läsprojekt för kommunens barn och ungdomar, samt diskuterar läsfrämjande insatser både i skolan och på fritiden. Även studieförbunden och kulturföreningarna i kommunen engageras i arbetet. Vi strävar efter att utöka elevrepresentationen i Ungkulturgruppens arbete. Planerar också att starta ett biblioteksråd med bibliotekspersonal och skolelever. Vi deltar i Kura gryning under Nordiska biblioteksveckan. Under höstlovet, Kulturlovet, ordnar vi aktiviteter. Under våren har vi aktiviteter i samband med Världsbokdagen t ex utlottning av böcker vi ordnar även ett boktipsträd där elever kan tipsa varandra om böcker de läst. Vi stödjer, uppmuntrar och organiserar deltagande i Bokjuryn. Webbutveckling Vi ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete, och vår interaktiva hemsida erbjuder en mängd aktiviteter som stimulerar barns läsande och föräldrars intresse av att läsa för dem. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla barn och unga att använda sidan själva och delta aktivt i uppbyggandet av den. Boktips och tävlingar produceras även lokalt, och webbsidan ska användas både

19 som läsinspiration och som plattform för egna uttryck. Övrigt Vi ordnar utställningar, lokala och andra, och i samband med dem anordnar vi aktiviteter som anknyter. Vi fortsätter med att återkommande ordna tävlingar och tipsrundor med bokpriser och vi använder kulturrådsböcker i dessa olika sammanhang. Inköpsstödet från Kulturrådet kommer vi i huvudsak att använda till att uppdatera vårt bestånd av gruppuppsättningar för alla skolstadier samt utöka beståndet av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska. Vi köper även in bilderböcker som gåvoböcker till 3-åringarna och ser till att vi har tillgång till Barnets första bok och Barnets andra bok. En del av stödet går till att köpa in litteratur till kommunens kvarvarande byskola. Nordmalings bibliotek

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2012-2014 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 3 Biblioteksplan för folkbiblioteket 4 Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige, 134. 151026 Innehållsförteckning Inledning 3 Folkbiblioteksplan 4 Skolbiblioteksplan 15 Kunskapsstegen 19 Nyckeltal 21 2 Inledning

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige. Inledning Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag. Planen

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se Biblioteksplan för Vellinge kommun 2013 2016 Vellinge.se Inledning Bakgrund och syfte Biblioteksplan för Vellinge kommun är en strategiskt övergripande plan, som utgår från kommuninvånarnas behov av biblioteksservice.

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan Fastställd av kommunfullmäktige , 42 1 (12)

Biblioteksplan Fastställd av kommunfullmäktige , 42 1 (12) Biblioteksplan 2015 2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-20, 42 1 (12) Innehållsförteckning Inledning.3 Verksamhetsbeskrivning biblioteken i Burlöv 3 Folkbibliotek.3 Skolbibliotek.5 Måluppfyllelse

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer