BETALNING OCH FAKTUROR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BETALNING OCH FAKTUROR"

Transkript

1 BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut. Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning God indrivningssed vid konsumentindrivning. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen. Grundprinciperna för betalning Faktureraren avgör på vilka sätt han mottar betalningarna. De alternativ som står till buds får dock inte ur konsumenternas synpunkt vara oskäliga. Ett fungerande konsumtionssamhälle förutsätter att konsumenterna i praktiken bör kunna använda olika betalningssätt utan onödiga begränsningar. Särskilt då det gäller utbudet av nödvändiga tjänster betonas också utgångspunkten att alla befolkningsgrupper bör ha möjlighet att utföra en betalning utan att de därigenom utan grund hamnar i en oskäligt ojämlik ställning som konsumenter. Detta gäller både möjligheten att kunna utnyttja olika betalningsmedel samt att använda dem i olika situationer. Finland är ett bankanknutet samhälle. Därför har också de viktigaste tillgångarna till betalningstjänster säkerställts för alla som kontobaserade basbanktjänster genom lagstiftning. I enlighet med kreditinstitutslagen 1 får en depositionsbank inte neka att bevilja de verktyg som är avsedda för öppnande av ett normalt insättningskonto och bruk av kontot, inte heller skötsel av betalningsförmedlingar utan vägande skäl. Bankerna bör också erbjuda alla basbanktjänster inklusive verktyg för kontohantering till ett skäligt pris. Verktyget för kontohantering bör vara sådant att konsumenten med hjälp av detta kan utföra de betalningar som krävs i ett modernt samhälle. Bankkort är ett sådant verktyg. I stället för ett traditionellt bankkort kan också ett betalkort som är kopplat till konsumentens konto i realtid anses tillräckligt (t.ex. Visa Electron), om dess effektiva användbarhet är jämställt med ett traditionellt bankkort. Särskilt då det gäller nödvändighetstjänster bör det finnas flera olika betalningsalternativ. Nödvändighetstjänster (t.ex. el, vatten, värme och telefon) är nödvändiga tjänster för alla medborgare, utan vilka man i praktiken inte klarar sig. Konsumenten har inget egentligt alternativ, vare sig han använder sig av nödvändighetstjänster eller inte. Därför finns det förordningar för de företag som erbjuder nödvändighetstjänster med vilka man säkerställer att alla har tillgång till tjänsterna. Betalningssätt för nödvändighetstjänster bedöms också ur denna synvinkel. Betalningssättet för en sådan tjänst får inte vara sådant att det i praktiken i onödigt hög grad försvårar utnyttjandet av tjänsten. Man kan till exempel inte neka konsumenterna att använda ett i omfattande utsträckning använt betalningssätt. 1 Kreditinstitutslagen, 134 Konsumenträttsliga riktlinjer: Betalning och fakturor 2008 Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors Tel Fax E-post Internet

2 Man bör också beakta särskilda befolkningsgrupper, såsom äldre personer, vilka eventuellt inte har lärt sig använda de allra nyaste betalningssätten. Därför rekommenderas att man också erbjuder traditionella betalningssätt, särskilt då det gäller nödvändighetstjänster. Om man erbjuder en kund som inte använder betalkort en faktura som inkluderar faktureringsavgift, kan situationen uppfattas som oskälig. I den uppdaterade lagstiftningen, såsom i lagen om taxitrafik, 2 har man särskilt säkerställt konsumentens rättighet att betala kontant eller med de allmännaste kredit- och betalkorten. Betalning och fakturor är en central del av köpavtalet mellan konsumenten och näringsidkaren. Därför bör man avtala om villkoren för dessa lika noggrant som då det gäller övriga köpvillkor. Samma principer för allmänna ändringar av avtalsvillkor gäller både för dessa och för övriga villkor. Man bör särskilt komma ihåg att den ena parten i allmänhet inte ensidigt kan ändra avtalsvillkoren under avtalsperioden. Förskottsbetalning Principen för prestationernas samtidighet är grunden för hur man bedömer sakenligheten inom konsumenthandeln och de betalningsalternativ som erbjuds då det gäller tidpunkt. Om köparen betalar köpesumman i förskott går han i avtalet miste om sitt viktigaste rättsskydd, dvs. rätten att vägra betala i felsituationer eller vid fördröjd leverans. Dessutom är det ofta svårt att erhålla en återbetalning i de fall då försäljaren konstaterats insolvent. Kravet på förskottsbetalning är i grunden ett oskäligt villkor i konsumenthandeln såvida det inte finns ett särskilt, välgrundat skäl för förfarandet. Man kan inte använda det enbart för säkerhets skull. Storleken av det belopp som bör betalas i förskott har en central betydelse vid bedömningen av betalningssätt: ju dyrare avtal det gäller, desto större är risken för den konsument som betalat i förskott och desto mer kritiskt förhåller man sig till bruket av avtalsvillkor. Också i välgrundade situationer som gäller förskottsbetalningar bör försäljaren i regel som täcknig för stora förskottsbetalningar ställa en säkerhet. Detsamma gäller för situationer där man kräver förskottsbetalning långt före försäljarens leveransdatum. Då det gäller paketresor, liksom också huspaket och större konsumententreprenader, finns i lagen direkt fastställt skyldighet att ställa säkerhet för förskottsbetalning. Då det gäller betalningstidpunkt och den relaterade riskfördelningen mellan köpare och försäljare finns det ofta också andra alternativ än att hela beloppet betalas som förskott. Ofta är det tillräckligt att använda sig av handpenning. Då det gäller långvariga avtal kan priset ofta indelas i flera rater och på så sätt dessutom binda försäljaren till att följa avtalet. Då det gäller varaktiga avtal minskar en flexibel uppsägningsmöjlighet under en giltig period risken för konsumenterna vad gäller förskottsbetalning: till exempel då det gäller tidningsprenumerationer kan konsumenten avbryta prenumerationen och återfå de prenumerationsavgifter han redan betalat för de tidningar som är avbokade. Den huvudsakliga regeln gällande försäkringar är att försäkringstagaren har rätt att häva avtalet, också under pågående avtalsperiod, och återfå betalningarna för slutet av perioden. Också i de fall en begäran om förskottsbetalning är välbefogad bör man se till att det finns fungerande system för gottgörelse av förskott såvida betalningen i sin helhet eller enbart delvis måste återbetalas till konsumenten. Konsumenten har rätt att få kvitto Konsumentfordringarna preskriberas i regel efter tre år. Konsumenten bör i alla fall under den tiden ha en möjlighet att påvisa att han utfört rätt betalning och i tid. Därför bör han få ett kvitto eller ett annat bevis på utförd betalning. Betalningsbeviset bör vara sådant att det också i praktiken kan bevaras under tre års tid. Kvittot bör omfatta tillräcklig information om den betalning konsumenten gjort så att konsumenten kan kontrollera betalningens riktighet och, å andra sidan, bevisa att han betalt en specificerad fordran. 2 Lagen om taxitrafik, 17 2

3 BETALNINGSSÄTT En konsument kan utnyttja flera betalningssätt och betalningsmedel. Dessa kan t.ex. vara kontantbetalning, kontanter, olika betalkort, elektronisk betalning, girering, direktdebitering och nätbetalning. Betalningssätten utvecklas och förnyas kontinuerligt. T.ex. det europeiska SEPA-projektet (Single Euro Payments Area) standardiserar betalningssätt inom Europa. Kontant betalning I lagstiftningen finns inte någon bestämmelse som tvingar någon att ta emot en betalning med kontanter. Om man erbjuder konsumenten en möjlighet att betala med kontoöverföring i enlighet med de grundläggande banktjänsterna, dvs. med ett kort som är tillgängligt för alla och som är kopplat till ett bankkonto kan detta vanligtvis anses som ett alternativ till kontant betalning. Att betala kontant anses ännu som det grundläggande betalningssättet. Om affären varken godkänner kontant betalning eller bankkort, bör man särskilt informera om detta redan vid marknadsföringen. Kortbetalningar har lyft fram frågor som bl.a. gäller försäljarens skyldighet att ta emot sedlar och mynt. Det kan vara oöverkomligt för betalningsmottagaren att ta emot antingen stora mängder mynt eller sedlar av alltför höga valörer. På basis av den s.k. Euroförordningen 3 behöver man inte godkänna fler än 50 metallmynt. Om betalningsmottagaren godkänner kontant betalning, men begränsar antalet godkända kontanta medel bör begränsningarna klart och tydligt anges före köpet. Konsumentombudsmannen har gett en rekommendation om att i de fall affären till exempel inte godkänner mynt av valören 1 och 2 cent, bör detta anges redan vid affärens ytterdörr. Betalkort Konsumenterna har till sitt förfogande olika kort som kan utnyttjas vid betalningar; bankkort, betaltidskort och egentliga kreditkort. På grund av att ett bankkort anses som ett basbetalningsmedel måste affären klart och entydigt på förhand meddela om man inte accepterar bankkort. Vad gäller övriga kort måste man ange vilka kort som godkänns, till exempel med dekaler på affärens dörr och vid kassan. Övergången till chipkort ändrar endast den mekaniska delen av kortbetalningar. Om kortet är ett kombinationskort bestående av både kredit- och bankkort, måste kortanvändaren vid kassan välja om han vill betala direkt från bankkontot, dvs. använda kortet som bankkort, eller om han vill utnyttja kreditalternativet. Denna valmöjlighet måste klart och entydigt meddelas konsumenterna. Man får inte ställa frågan på ett sådant sätt att konsumenten ofrivilligt och av misstag väljer kreditalternativet. Det är betalningsmottagarens skyldighet att se till att man ur konsumentens synpunkt vid betalningsarrangemangen beaktat betalningssäkerheten i tillräckligt hög grad. Vid betalning med chipkort bör detta säkerställas med ett tillräckligt bra insynsskydd. Man måste också säkra konsumentens möjlighet att ange sin säkerhetskod på ett sådant sätt att utomstående inte kan se den. Direktdebitering Om fakturan betalas som direktdebitering har betalaren gett fullmakt åt faktureraren att debitera fakturor direkt från betalarens bankkonto på förfallodagen. Betalaren är skyldig att se till att det senast en dag före förfallodagen finns tillräckliga medel på bankkontot. I enlighet med bankernas direktdebiteringsvillkor kan betalaren ändra eller annullera direktdebiteringen före förfallodagen, genom att meddela antingen faktureraren eller den egna banken. 3 (EG 974/98) 11 art. 3

4 Faktureraren bör senast åtta dagar före förfallodagen skicka ett förhandsmeddelande gällande de fakturor som debiteras som direktdebitering. Betalaren och faktureraren kan också separat komma överens om att ett händelsespecifikt förhandsmeddelande ersätts med något annat alternativ, till exempel ett årsvis meddelande. Det senare alternativet kommer i fråga främst då det gäller upprepade betalningar med ett standardbelopp. Betala som kontogirering bl.a. via nätbank eller betalautomat Vid girering styrs betalningen till mottagarens konto på basis av kontonumret. Konsumenten bör få tillräckligt med information för att kunna utföra betalningen korrekt. Detta gäller särskilt vid utlandsbetalningar, där ett felval lätt orsakar betydande tilläggskostnader. Banken bör till exempel berätta om skillnaderna mellan en s.k. EU-betalning och annan utlandsbetalning så klart och entydigt att konsumenten enkelt kan hitta det betalningsalternativ som passar honom bäst. För att minska antalet fel en betalare kan göra har bl.a. betalautomater och nätbanker försetts med kontrollmetoder, där betalaren på skärmen får ett meddelande att det kontonummer eller den referens betalaren angett inte motsvarar de övriga uppgifterna på fakturan. Sådana försiktighetsåtgärder är alltid att rekommendera då det är möjligt. Elektronisk faktura, nätfaktura, Finvoice, e-räkning mm. Konsumenterna erbjuds vid sidan av s.k. traditionella betalningsalternativ möjlighet att använda nya betaltjänster i takt med att informationssamhället utvecklas. De principer som nämns i denna linjedragning gäller också dem i den mån de kan tillämpas. Vid betalning som grundar sig på en faktura kan företaget erbjuda konsumenten olika metoder att både ta emot och betala fakturan. Särskilt de nya elektroniska handlingssätten och deras terminologi (t.ex. elektronisk faktura, e-räkning, nätfaktura, e-postfaktura) har förvirrat konsumenterna och orsakat dröjsmål med betalningar. Grundtanken bakom en elektronisk faktura är att fakturan skickas och betalas utan att den skrivs ut på papper. Därför är till exempel en faktura som skickats i form av en bilaga med e-post och som betalas på samma sätt som en pappersfaktura, inte en elektronisk faktura. Företagaren bör vara mycket noggrann då han tar nya fakturerings- och betalningsmetoder i bruk. Man bör tydligt avtala med konsumenten om den faktureringsmetod som skall användas och man bör meddela konsumenten om de olika alternativen för betalning. Om till exempel konsumenten vid köptillfället uppger sin e- postadress är detta inte en tillräcklig orsak att skicka honom en faktura med e-post, utan man bör särskilt komma överens om en sådan faktureringsmetod. Då man erbjuder elektroniska fakturor bör man komma ihåg att det på marknaden finns olika tjänster då det gäller att ta emot och förvara sådana fakturor. Konsumenten är nödvändigtvis inte intresserad av det elektroniska alternativet om fakturan inte skickas till samma adress som hans övriga elektroniska fakturor. Den allmänna principen att systemupprätthållaren ansvarar för att systemet fungerar gäller också för elektroniska fakturor och elektroniska betalningssystem. Om ett system erbjuds till konsumenterna bör det vad gäller funktionerna vara på en allmänt tillförlitlig nivå. Dessutom måste företaget på ett sakenligt sätt kunna korrigera felsituationer. Köpa på kredit Konsumtionsnyttigheter erbjuds också på kredit antingen som kredit beviljad av försäljaren eller beviljad av en utomstående finansiär. Kreditköp är med tanke på konsumentens ekonomiska säkerhet ett avtal av stor betydelse. Därför bör konsumenten noggrannare överväga köpet i de fall han eller hon ingår ett kreditavtal i stället för att betala kontant. Då det gäller utbudet av nödvändighetstjänster får kredit inte vara det enda tillgängliga betalningssättet, eftersom villkoret på ett oskäligt sätt skulle begränsa tillgången till konsumtionsnyttigheter. De konsumenter som inte är kreditvärdiga skulle helt och hållet bli utan nödvändighetstjänster. Också då det gäller 4

5 andra än nödvändighetstjänster kan kredit som enda betalningsalternativ oskäligt begränsa konsumenternas möjligheter att ingå avtal. Om det på marknaden för en viss konsumtionsnyttighet inte finns tillräckligt med alternativa utbud, där man till exempel godkänner bankkort eller girering som betalningssätt, kan kredit som enda betalningssätt utgöra ett oskäligt avtalsvillkor 4. Om det enda betalningssätt försäljaren godkänner är kredit, bör försäljaren på ett klart och entydigt sätt meddela detta i sin marknadsföring, men ändå så att krediten inte betonas mer än den övriga reklamen. I enlighet med konsumentskyddslagen får beviljandet av konsumentkredit inte användas som huvudsaklig marknadsföringsmetod vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 5. Marknadsföringen av konsumentkredit får alltså inte betonas mer i marknadsföringen än varor eller tjänster. Konsumenten bör dock redan utgående från marknadsföringen kunna avgöra om han eller hon vill ingå ett kreditavtal eller om han väljer en annan affär. I vissa situationer kan det, på grund av särskilda risker, vara befogat för näringsidkaren att kräva kreditkort. Detta gäller till exempel vid biluthyrning eller vid uthyrning av hotellrum, då näringsidkaren låter konsumenten använda hans eller hennes egendom. Rabatt och tilläggsavgifter då man använder ett visst betalningssätt Företaget kan ge rabatt till konsumenten utgående från det betalningssätt han väljer. Om konsumenten till exempel erbjuds möjligheten att betala antingen ett engångsbelopp eller i rater, kan totalbeloppet för den som betalar hela summan genast bli lägre än för den som betalar i rater. På detta sätt kan också konsumenten göra en kostnadsbesparing. Den allt allmännare elektroniska faktureringen kan ge upphov till motsvarande besparing, varvid den konsument som valt det här betalningssättet kan beviljas rabatt på den debiterade totalsumman. Det är dock inte alltid lämpligt att erbjuda rabatt. Man får inte genom att erbjuda rabatt påverka konsumentens möjligheter att göra ett sakenligt köpbeslut. Därför får man inte i samband med kreditbetalningar erbjuda rabatt jämfört med kontant betalning. Det skulle på ett osakligt sätt locka konsumenten att ansöka om kredit. Direktdebitering som grund för prisförmånen är problematisk på grund av att man på detta sätt ofta binder kunden till ett långvarigt avtal. Om man till exempel i samband med ett avtal om direktdebitering erbjuder den första månaden gratis betyder det ofta en uppbindning för minst ett år. Ett lägre månadspris vid direktdebitering kan igen betyda att kunden krävs på tilläggsavgifter för de erhållna direktdebiteringsrabatterna om han vill häva avtalet om direktdebitering. Ett företag som debiterar en tilläggsavgift för användningen av ett visst betalningssätt måste dock alltid erbjuda sina kunder åtminstone ett sedvanligt, i allmänt bruk varande betalningssätt för vars användning företaget inte debiterar något särskilt betalningstillägg (Jfr avsnittet Faktureringstillägg). FAKTURA De uppgifter som anges på fakturan bör vara klara och entydiga. Bl.a. i räntelagen finns krav på fakturans tydlighet. Enligt lagen bör fordringsägarens faktura vara så tydlig att fordringen kan betalas. Av fakturan bör bl.a. framgå det belopp som skall betalas betalningstidpunkt, dvs. förfallodag 4 Konsumentskyddslagen 3 kap 1 5 Konsumentskyddslagen 7 kap 5 5

6 fordringsgrunden, tillräckligt noggrant specificerad. Av fakturan bör klart och entydigt framgå vad man fakturerar. kontaktuppgifter om konsumenten vill ta kontakt uppgifter om dröjsmålsföljder, såsom avgift för betalningspåminnelse. Fakturan med bilagor bör vara skriven så att konsumenten utan problem förstår att det gäller en faktura som han eller hon skall betala. Man får inte presentera ett erbjudande så att konsumenten av misstag tror att det gäller en faktura som han eller hon skall betala. En utsänd faktura får inte vara sådan att den kan misstas för en direktreklam. Faktureringstillägg Faktureringstillägg kan endast debiteras i de fall då konsumenten väljer ett betalningssätt som avviker från det normala; till exempel då konsumenten, i stället för att betala kontant, väljer att få en faktura med posten. Debitering av faktureringstillägg förutsätter att man erbjudit konsumenten minst ett annat avgiftsfritt, allmänt betalningsalternativ. Dessutom bör man redan vid köptillfället eller då varan beställs, avtala med kunden om faktureringstillägget. Om betalningsmottagaren inte erbjuder ett verkligt avgiftsfritt betalningsalternativ kan han inte heller debitera faktureringstillägg. Då det gäller fortlöpande avtal är huvudregeln att företaget debiterar konsumenten med avtalade intervaller i enlighet med de faktureringsperioder man kommit överens om. Faktureringen är då företagets allmänna betalningssätt och därför kan man inte debitera ett separat faktureringstillägg, utan kostnaden bör beaktas redan vid prissättningen av konsumtionsnyttigheterna Till exempel kan man inte betala en kreditkortsfaktura utan att faktureraren skickat en räkning för ifrågavarande period. Därför kan man inte heller debitera faktureringstillägg för kreditkortsfakturor. En faktura utan extra avgifter i anslutning till sådant handelsbruk bör åtminstone tills vidare vara en faktura utskriven på papper, eftersom det är det enda sättet som konsumenterna i tillräckligt hög grad har till sitt förfogande. Man kan naturligtvis erbjuda alternativ till en pappersfaktura: konsumenter som använder sig av elektroniska tjänster kan t.ex. om de så önskar byta sin faktura mot en elektronisk faktura. Faktureringstillägget bör baseras på verkliga kostnader och får inte bli en oskäligt stor. Dessutom bör man bedöma skäligheten i euro, eftersom kostnader för utarbetandet av fakturan oftast inte är beroende av det fakturerade beloppet. För s.k. extra faktureringsavgifter för små inköp gäller samma principer som för övriga faktureringstillägg. Bankerna bör erbjuda konsumenterna lagstadgade basbanktjänster till ett skäligt pris. Då konsumenten betalar sina räkningar kan han eller hon bli tvungen att erlägga engångs- eller månatliga avgifter i enlighet med bankens tariffer. Sådana avgifter anses inte som faktureringstillägg. Fakturan bör sändas i tid Företaget bör följa upp sin fakturering så att fakturorna skickas till konsumenterna i tillräckligt god tid före förfallodagen. Konsumenten bör ha tid att kontrollera att fakturan är riktig och ha tid att meddela om anmärkningar till faktureraren. Fakturorna bör skickas till konsumenten så, att det från sändningsdatum till förfallodag är minst två veckor. Av välgrundade orsaker kan den här tiden i undantagsfall vara kortare. En motiverad orsak är till exempel att en faktura för s.k. sista minuten resor bör betalas inom ett snabbare tidsintervall. I lagen om indrivning av fordringar 6 fastställs att man av en gäldenär enbart får kräva fordringsavgift för en betalningspåminnelse om man senast inom 14 dagar före förfallodatum skickat gäldenären en faktura eller annat meddelande om förfallodatum och att det förflutit minst 14 dagar från förfallodatum innan man skickat betalningspåminnelsen. 6 Lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 6

7 Fordringsägaren får inte dröja med att skicka fakturan eftersom konsumenten lätt skall kunna känna igen en faktura och dess faktureringsgrunder. Detta gäller också de situationer då man hävt ett avtal, t.ex. då man sagt upp ett telefonabonnemang och den sluträkning som följer av detta. Konsumentfordringar preskriberas i allmänhet efter tre år. Äldre fordringar kan man alltså i allmänhet inte kräva av konsumenterna. Faktureraren bör iaktta noggrannhet då det gäller att hantera och skicka ut fakturor. Man kan förvänta sig att ett företag som ofta skickar fakturor noggrannare säkerställer att faktureringssystemet fungerar och är effektivt än när det gäller företag som mera sällan skickar fakturor. Felorsaken inverkar också på bedömningen av noggrannheten. Trots att ett större företag fäst extra uppmärksamhet vid sitt faktureringssystem kan det finnas en felmekanism som är svår att upptäcka och som kanske framträder efter en längre tid. Å andra sidan kan ett mindre företag först vid revisionen upptäcka en enskild fordran. Om företaget, först efter en längre tid efter att fordran uppstått, fakturerar den, kan det utgöra ett problem att påvisa att skulden verkligen uppstått och att fakturan fortfarande är obetald. I sådana fall bör fordringsägaren vara beredd på att presentera en förklaring på detta, till exempel med hjälp av bokföringsmaterial. Faktura för återbetalning av kredit Konsumenterna erbjuds olika kort med kreditegenskaper med vilka de kan utnyttja antingen en räntefri betalningstid eller kredit med ränta. Då man ingår ett avtal bör man klart och entydigt avtala med konsumenten på vilket sätt krediten återbetalas. Om man till exempel har avtalat om att det på den faktura som skickas till konsumenten anges den månatliga minimiamorteringen, bör det framgå så tydligt av fakturan att konsumenten inte kan missförstå saken och tro att den angivna summan täcker hela skuldbeloppet. Ofta kan konsumenten, då han får fakturan, välja om han vill betala hela skuldbeloppet eller om han vill använda sig av kortets egentliga kreditegenskaper. För att konsumenten inte av misstag, istället för av fri vilja,skulle välja att använda kredit med ränta bör näringsidkaren i fakturan tydligt också meddela vad betalning av på förhand angivna rater innebär. Fakturan får inte presenteras så, att konsumenten tror att den summa som anges täcker hela skuldbeloppet om det i praktiken kvarstår en skuld för vilken man uppbär ränta. Om fakturan förkommer eller innehåller fel Om en konsument meddelar företaget att fakturan är fel och/eller produkten är fel bör företaget utreda sakligheten i de anmärkningar som inlämnats och på eget initiativ korrigera felen. Företaget får inte ta till åtgärder för indrivning förrän anmärkningarnas riktighet har klarlagts. Den här principen gäller också de situationer då konsumenten meddelar att han eller hon inte överhuvudtaget fått en faktura eller att fakturan inte anlänt i tid. Företaget bör ge en förklaring om att fakturan antagligen sänts i tid och till rätt adress. Om faktureraren inte kan bevisa detta är konsumenten inte alltid skyldig att betala dröjsmålsränta eller övriga påföljder. Om fakturan försvinner i posten eller förkommer på ett sätt som betalningsmottagaren eller konsumenten inte ansvarar för bör den instans som i sista hand haft ansvaret för uppkomsten av skadan också stå för den. Sådana tvistemål avgörs från fall till fall. Om konsumenten endast har bestridit en del av fakturan bör han på förfallodatum erlägga den obestridliga delen. Om resultatet av utredningen är att konsumenten gjort en ogrundad anmärkning är konsumenten skyldig att betala fakturan på förfallodagen, såvida man inte kommer överens om annat datum. 7

8 BETALNING AV FAKTURA Konsumenten bör betala en faktura senast på den förfallodag som antecknats på fakturan. I konsumentskyddslagen 7 finns fastställt att betalning anses utförd den dag banken eller posten har godkänt en korrekt betalningsanmodan av köparen. Denna princip för godkännande av betalningens riktighet enligt förfallodatum är stadgad praxis i konsumenträtten och konsumenterna har godkänt detta som en regel. Principen är ett uttryck för det moderna betalningssätt där fordringsägaren och gäldenären i praktiken aldrig möts. Konsumenten kan inte veta hur länge det tar innan betalningen mellan olika bankgrupper når fram. Principen borde också tillämpas på återbetalning av lån, även om den gamla principen gällande betalning i lagen om skuldebrev om att betalningen bör finnas fordringsägaren tillhanda på förfallodagen ännu gäller. Konsumenten och företaget kan också komma överens om en senare tidpunkt för betalning. Om man ingår en överenskommelse kan företaget inte skicka en betalningspåminnelse som ökar kostnaderna för samma dröjsmål till konsumenten. Om man inte kommit överens om en förfallodag skall fakturan betalas inom en månad efter att den skickats till konsumenten. En förfallodag som ensidigt antecknats på fakturan binder inte som sådan konsumenten. Företaget kan dock som standardvillkor använda sig av en betalningstid på 14 dagar. Det underlättar för konsumenten att hantera sin ekonomi, på samma gång som antalet försenade betalningar minskar i de fall konsumenten har en möjlighet att inverka på förfallodatum. Till exempel då det gäller avtal om rumshyra är det ofta förståndigt, ur båda parters synpunkt, att sätta ett datum för betalning av hyran som överensstämmer med konsumentens lönedag. Möjlighet att kontrollera en faktura Konsumenten bör utan problem kunna kontrollera fakturans riktighet. Det belopp som skall betalas är kanske inte alltid på förhand fast avtalat, utan fakturans slutsumma kan bestå av flera olika delar. Om det av fakturan inte framgår de faktorer som inverkar på slutsumman, t.ex. tilläggsavgifter, har konsumenten rätt att erhålla en skriftlig specifikation där dessa faktorer anges, såvida man inte särskilt avtalat om att tjänsten debiteras till ett fastslaget pris. Konsumenten är endast skyldig att betala fakturan efter att han eller hon erhållit denna information. Konsumenten gör sig inte skyldig till försenad betalning om han eller hon på inte betalar fakturan på förfallodagen på grund av att uppgifterna saknas. Fakturering, liksom indrivning, kan överlåtas till en utomstående part. Då bör man särskilt säkerställa att konsumentens rättighet till reklamation inte riskeras. Man bör ge konsumenten tydliga kontaktuppgifter till den part som kan svara på frågor huruvida dennes räkning är giltig eller inte. Att betala till rätt adress Då betalningsmottagaren kräver betalning med faktura anger han eller hon oftast de kontonummer som man kan använda vid betalning via bank. Ibland kan det dock hända att betalningen redan i betalningsskedet automatiskt styrs till ett annat konto än det konsumenten i enlighet med fakturan avsåg att betala till. Detta gör att konsumenten blir osäker på om betalningen sändes till rätt adress. Faktureraren bör se till, genom anvisningar eller tekniska metoder, att konsumenten kan lita på att betalningen också i dessa fall är giltig. Fel vid betalning Konsumenten kan ibland betala en räkning två gånger eller betala en större summa än han avsett. Det företag som erhållit betalningen är skyldigt att returnera en sådan omotiverad eller alltför stor betalning. Om felet enbart beror på konsumentens oförsiktighet kan företaget debitera skäliga avgifter för återbetalningen. 7 Konsumentskyddslagens bestämmelse om varor och tjänster (KSL 5:24) 8

9 Då det gäller fortlöpande avtal kan man också komma överens om att den del som motsvarar betalningen kan kvitteras i konsumentens nästa faktura. Detta förutsätter dock att konsumenten godkänner arrangemanget. Försenad betalning Ett av de vanligaste av konsumenternas avtalsbrott består av att de försummar sina betalningsskyldigheter. Om konsumenten inte betalar sin faktura eller betalar den som försenad är det fråga om avtalsbrott som leder till skadeståndsskyldighet. Skadeståndet består av dröjsmålsränta. Vad gäller konsumentfordringarna är bestämmelserna i räntelagen 8 gällande dröjsmålsränta en obligatorisk rättighet och vad beträffar dessa kan man inte avtala annat till konsumentens nackdel. Övriga påföljder av en försenad betalning, såsom betalningspåminnelse och övriga indrivningsåtgärder, se konsumentombudsmannens riktlinje gällande god indrivningssed och anvisningarna Om räkningen blir obetald. Dröjsmålsränta En skuld, vars förfallodag på förhand bestämts för gäldenären, bör betalas inklusive dröjsmålsränta från och med förfallodatum. Skyldigheten att betala dröjsmålsränta uppstår automatiskt. Betalningsmottagaren behöver alltså inte sänka ett betalningskrav, en betalningspåminnelse eller en reklamation för att dröjsmålsräntan skall börja löpa. Om fakturan är betald för sent utan dröjsmålsränta, bör man inom rimlig tid framställa kravet om att dröjsmålsräntan bör betalas. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdagen eller första maj, julafton eller midsommar eller en lördag kan man kräva dröjsmålsränta från och med den första vardagen efter helgen 9. Samma princip bör tillämpas om skulden betalas inom återbetalningstiden, och den sista dagen infaller på ovanstående dagar. Om förfallodagen inte på ett bindande sätt på förhand fastställts, behöver gäldenären enbart betala dröjsmålsränta från och med att 30 dagar förflutit från det datum då fordringsägaren skickade en faktura till gäldenären eller på annat sätt krävde en betalning. Gäldenären är dock inte skyldig att betala dröjsmålsränta för den tiden förrän han erhållit fakturan eller kravet. Man förfar på samma sätt då gäldenären inte på förhand vet om fakturans slutsumma. I dessa fall anser man, på basis av räntelagen, att betalningsskyldighet för dröjsmålsränta enligt förfallodatum inte på förhand fastställts så att den varit bindande. Om det gäller en skuld som uppstått till följd av en konsumentrelation, bör man i fakturan eller övrig betalningsanmodan, nämna den dröjsmålsränta som var giltig vid tillfället ifråga samt från och med vilken tidpunkt dröjsmålsräntan bör erläggas. Gäldenären är inte skyldig att betala dröjsmålsränta för den tid som förflutit innan han erhållit uppgifter gällande dröjsmålsränta från fordringsägaren. Dröjsmålsräntan bör dock betalas senast från den dag då kravet framställdes till gäldenärens kännedom, eller om kravet framställs i domstol, från dagen för anhängiggörandet Dröjsmålsräntans belopp Då en betalning försenas ska gäldenären betala en årlig dröjsmålsränta på det belopp som försenats. Räntan är sju procentenheter högre än den referensränta Europeiska centralbanken har fastställt. Om den löpande ränta som avtalats för skulden är högre än detta, debiteras ändå samma ränta också för den amortering som är försenad. Konsumenten har rätt att betala sin konsumentkredit före förfallodatum. 10 I dessa fall ska man avdra den del av kreditkostnaderna som berör den kredittid som inte utnyttjats. Om konsumenten betalar en kredit i 8 Räntelagen (633/1982) 9 Lagen om skuldebrev Konsumentskyddslagen 7:12 9

10 rater på annat än förfallodatum, bör den oanvända kredittiden räknas från och med den första dagen efter förfallodatum. Om konsumentens betalning försenas, avbryts skyldigheten att betala dröjsmålsränta på den egentliga betalningsdagen. Dröjsmålsränta kan endast krävas för det belopp som förfallit, inte för hela skuldbeloppet. Skuldens löpande ränta kan å andra sidan krävas enligt ovanstående då det gäller amorteringar som inte är försenade fram till följande förfallodag. En sådan situation kan uppstå då det gäller kontokrediter där konsumenten borde betala minst det minimibelopp som angivits, om konsumenten betalar hela beloppet på en gång, inklusive försenade och oförsenade fordringar. I detta fall bör de räntor som debiteras konsumenten specificeras enligt grund. Befrielse från dröjsmålsränta och jämkning av ränta Man kan befrias från dröjsmålsränta om skulden inte har kunnat betalas i tid på grund av borgenären eller om dröjsmålet uppstått till följd av ett oöverkomligt hinder (force majeur). Dröjsmålsräntan beräknas på nytt då dessa hinder inte längre finns. Man kan jämka dröjsmålsräntan om det kan anses att gäldenären haft en välgrundad orsak att inte betala sin skuld eller om betalningen blivit fördröjd på grund av betalningssvårigheter som gäldenären på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild orsak och utan egen förskyllan försatts i. 10

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål. OSKARI nummer OM 7/41/2011 HARE nummer OM007:00/2011

Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål. OSKARI nummer OM 7/41/2011 HARE nummer OM007:00/2011 21.12.2011 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för betalningsdröjsmål Ordförande: lagstiftningsrådet Tuomo

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN 1. Definitioner Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer KONSUMENTKREDITER VID MARKNADSFÖRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter 1. En kredit får inte marknadsföras så att marknadsföringen

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav Version: 2 Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Första utgåvan 2. 2016-05-04 Andra utgåvan

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer