Konsumenträttsliga riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumenträttsliga riktlinjer"

Transkript

1 Konsumenträttsliga riktlinjer KONSUMENTKREDITER VID MARKNADSFÖRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter 1. En kredit får inte marknadsföras så att marknadsföringen tydligt bidrar till att försämra konsumentens förmåga att noggrant överväga krediten. 2. Erbjudandet om kredit får inte dominera reklamen då krediten marknadsförs tillsammans med varor eller tjänster. 3. Den effektiva räntan och övrig information om krediten ska presenteras samlat, klart och så att uppgifterna är lätta att upptäcka och läsa. 4. Den nominella räntan eller övriga enskilda kreditvillkor, till exempel räntefri betalningstid eller månadspost i början av kreditförhållandet, ska inte överdrivas. 5. Kreditformen (till exempel engångs- eller fortlöpande kredit) ska anges klart och entydigt. 6. Krediten kan marknadsföras som räntefri endast om den effektiva räntan är 0 %. 7. När en specificerad produkt marknadsförs till ett visst pris och en engångskredit samtidigt erbjuds på vissa villkor, ska i reklamen nämnas produktens kontantpris och åtminstone följande uppgifter om krediten: Kontantpris och eventuell handpenning Kreditbeloppet Krediträntan X% X Övriga kreditkostnader XX Sammanlagda summan av en kredit och kreditkostnader X.XXX Kreditavtalets löptid Beloppet av en betalningspost Den effektiva räntan XX,X % Eventuell uppgift om försäkring Kreditgivarens namn och geografiska adress (KSL 2:8) 8. När en specificerad produkt marknadsförs och en kortkredit eller någon annan fortlöpande kredit samtidigt erbjuds på vissa villkor, ska i reklamen nämnas åtminstone följande uppgifter om krediten: Den effektiva räntan Räntan X % Övriga kreditkostnader, såsom kontoskötselavgift Kreditgränsen (det typiska beloppet av den marknadsförda fortlöpande krediten, antagande 1500 euro). Kreditavtalets löptid Kreditgivarens namn och geografiska adress (KSL 2:8) Konsumenträttsliga riktlinjer: Konsumentkrediter vid marknadsföring av varor och tjänster (2013) Konkurrens- och konsumentverket PB 5, Helsingfors Växel Fax kkv.fi

2 9. Om kreditbeloppet eller kreditgränsen är under euro, får kreditens effektiva ränta enligt kreditavtalet vara högst den referensränta som avses i 12 i räntelagen utökad med 50 procentenheter. Denna paragraf tillämpas dock på nyttighetsbundna krediter endast om konsumenten med stöd av kreditavtalet också har rätt att ta ut penningmedel. 10. Kreditgivaren eller kreditförmedlaren får inte använda sms-tjänster eller andra motsvarande kommunikationstjänster mot extra avgift vid marknadsföring eller beviljande av kredit eller vid annan kommunikation i anslutning till kreditförhållandet. 2

3 Konsumentkrediter vid marknadsföring av varor och tjänster I dessa riktlinjer redogörs för tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen, rättspraxis och konsumentombudsmannens avgörandepraxis på marknadsföringen av konsumentkrediter. Huvudprinciperna ska tillämpas på all marknadsföring av konsumentkrediter, även om dessa riktlinjer i första hand handlar om marknadsföringen av krediter när man bjuder ut varor och tjänster som kan finansieras med kredit. Innehållet i riktlinjerna baserar sig på konsumentskyddslagen, regeringens propositioner samt konsumentombudsmannens ställningstaganden. Konsumentkrediter är alla krediter som en näringsidkare erbjuder konsumenterna oberoende av kreditform, kreditbelopp, kredittid och kreditens användningsändamål. Dessa riktlinjer handlar i första hand om tryckt reklam där en kredit bjuds ut för finansiering av köp av varor och tjänster. En kredit har ofta långvarigare och ekonomiskt större påföljder för konsumentens ekonomi än ett vanligt kontantköp. Krediten ska alltid betalas tillbaka jämte räntor och kostnader. En konsument som handlar på kredit använder sina inkomster på förhand, därför är en kredit förenad med risker som inte hänför sig till vanliga vardagliga inköp. Marknadsföringen av konsumentkrediter ska vara saklig och måttfull. Vid marknadsföringen får man alltså inte till exempel skapa en bild av att krediten är riskfri eller ett bekymmersfritt sätt att balansera ekonomin (KSL 7:13, L 746/2010, RP 24/2010). Sådana föreställningar kan leda till att man ansöker om kredit av en plötslig impuls. Ansvaret för att marknadsföringen av krediten är lagenlig vilar inte bara på försäljaren utan också på finansiären, såsom det finansieringsbolag som beviljar den egentliga kortkrediten. Bestämmelser om reklam för konsumentkrediter Konsumentskyddslagen innehåller särskilda bestämmelser om reklam för konsumentkrediter. Lagen reglerar alla krediter som näringsidkare bjuder ut till konsumenter. Enligt bestämmelserna ska näringsidkaren i reklamen lämna konsumenten vissa uppgifter om konsumentkrediten, så att konsumenten på sakliga grunder kan bedöma om det lönar sig att uppta en kredit och vilket som är förmånligast av de olika kreditalternativen. I 7 kap. i konsumentskyddslagen är krediterna indelade i engångskrediter och fortlöpande krediter, som delvis berörs av olika bestämmelser. Dessutom tillämpas de allmänna marknadsföringsbestämmelserna i 2 kap. i konsumentskyddslagen på all marknadsföring av krediter. Allmänna begrepp (KSL 7:7) Fortlöpande kredit En konsumentkredit som fortlöpande tillhandahålls konsumenten upp till en på förhand överenskommen kreditgräns utan särskilt kreditbeslut av kreditgivaren. Engångskredit Annan konsumentkredit än fortlöpande kredit. Nyttighetsbunden kredit En konsumentkredit för förvärv av en konsumtionsnyttighet som säljaren eller den som utför en tjänst lämnar själv. Den kan också lämnas av någon annan näringsidkare enligt avtal som denne ingått med säljaren eller den som utför tjänsten och som gäller kreditgivning till konsumenter. 3

4 Avbetalningsköp Köp av varor där priset enligt köpeavtalet betalas i poster av vilka en eller flera förfaller till betalning efter det att varan har överlåtits till konsumenten. Säljaren förbehåller sig antingen rätten att återta varan eller äganderätten till varan, till dess att priset i sin helhet, eller åtminstone en viss del av betalningsposterna, har betalats. Kontantpris Det slutliga totalpriset för produkten eller det pris som uppbärs för en tjänst. Priset ska inkludera mervärdesskatt och andra skatter (KSL 2:8). Kreditkostnader Summan av räntor, kostnader och andra avgifter som är kända för kreditgivaren och som konsumenten ska betala med anledning av konsumentkreditförhållandet. Kostnaderna för försäkringar och andra kompletterande tjänster som är knutna till kreditavtalet räknas också med i kreditkostnaderna, om ett avtal om en kompletterande tjänst är en förutsättning för att krediten ska lämnas på de marknadsförda villkoren. Effektiv ränta Den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet. I samband med fortlöpande krediter ges dessa uppgifter med hjälp av en exempelklausul. Ansvar och god kreditgivningssed framhävs när krediter erbjuds Kreditgivaren ska iaktta god kreditgivningssed (KSL 7:13, L 746/2010) och agera ansvarsfullt i alla faser av kreditförhållandet: marknadsföring, tecknande av kreditavtal och lösandet av eventuella betalningsproblem (RP 24/2010). Syftet med bestämmelserna om reklam för konsumentkrediter är att säkerställa att konsumenten alltid har möjlighet att i lugn och ro överväga om det är nödvändigt att uppta kredit. Konsumenten måste också själv kunna bestämma vilket av de betalningssätt som affären godkänner som han eller hon vill använda och dessutom få tillräckligt med tid och tydlig information för kreditbeslutet (RP 24/2010). Den som bjuder ut krediten ska beakta konsumentens ekonomiska situation när kreditförhållandet övervägs. Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgivaren bedöma om konsumenten har förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter enligt kreditavtalet (konsumentens kreditvärdighet). Bedömningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens inkomster och övriga ekonomiska omständigheter (KSL 7:14, 207/2013). Nödvändiga uppgifter för att bedöma konsumentens betalningsmån, och således också konsumentens återbetalningsförmåga, är utöver uppgifter om konsumentens inkomster och grunderna för inkomsterna, uppgifter om konsumentens utgifter, skulder och eventuella borgensansvar. Kreditgivaren är skyldig att genom rimliga åtgärder sträva efter att säkerställa riktigheten av de uppgifter som konsumenten har gett. Det är alltså inte tillräckligt att kreditsökanden i sin låneansökning på t.ex. internet bara ombeds sätta ett kryss i rutan att han har regelbundna inkomster av en viss storlek. För att kontrollera uppgifterna om konsumentens inkomster ska konsumenten beroende på situationen uppmanas att lämna in t.ex. lönebesked eller pensionsbesked (RP 78/2012). 4

5 Med korrekta frågor kan kreditgivaren klarlägga konsumentens betalningsförmåga och behov av kreditkort. Kreditgivaren kan till exempel fråga om det är skäl för konsumenten att ingå ett nytt kreditkortsavtal om konsumenten redan har ett kort som kan användas för att finansiera köpet. I reklam för krediter är det över huvud taget inte tillåtet att använda vissa marknadsföringsmetoder så att de dominerar reklamen. Exempelvis användningen av olika tilläggsförmåner i samband med marknadsföringen av krediter så att tilläggsförmånerna, såsom lotterier, pris och annat som ges på köpet, dominerar är förbjuden marknadsföring (RP 24/2010). Reklamen är opassande om tilläggsförmånerna dominerar reklamen eller uppmuntrar konsumenten att köpa på kredit. Man måste komma ihåg att lämna de uppgifter om tilläggsförmånerna som konsumentskyddslagen förutsätter (KSL 7:13). Det är också opassande att erbjuda rabatt eller någon annan särskild förmån enbart till kunder som ingår kreditavtal eller betalar med kredit. Rabatten fungerar då som uppmuntran till att ingå kreditavtal eller betala med kredit. Samma förmån måste ges även kontantkunder (KUV 636/41/2007, KSL 7:13, RP 24/2010). Kreditgivaren eller kreditförmedlaren får inte använda sms-tjänster eller andra motsvarande kommunikationstjänster mot extra avgift vid marknadsföring eller beviljande av kredit eller vid annan kommunikation i anslutning till kreditförhållandet (KSL 7:13, 207/2013). Förbudet gäller också andra motsvarande kommunikationstjänster mot extra avgift, exempelvis mms-tjänster. Man får inte ta ut avgifter av konsumenten för t.ex. låneansökningar som konsumenterna gjort per sms, för ett eventuellt bekräftelsemeddelande eller för eventuella åtgärder som senare under ett pågående kreditförhållande vidtas per sms, t.ex. flyttning av förfallodagen. Bestämmelsen inte i sig hindrar kommunikation per sms eller annan motsvarande kommunikation, utan kreditgivaren kan erbjuda konsumenten en möjlighet att sköta sina ärenden per sms, förutsatt att det inte tas ut någon extra avgift av konsumenten. Om ett nummer för kortmeddelandetjänster är i bruk, ska det alltså för konsumenten vara helt avgiftsfritt att skicka sms eller motsvarande meddelanden. Om kommunikationen åter sker via ett s.k. normalt abonnentnummer ska konsumenten betala sin operatörs normala pris för ett meddelande (RP 78/2012). Mer information om nummer för kortmeddelandetjänster finns på Kommunikationsverkets webbplats. Ansvarsfull marknadsföring av konsumentkrediter innebär att Krediter får inte trugas på konsumenten, utan också vid köptillfället måste konsumenten i lugn och ro, helt självständigt, kunna bestämma på vilket sätt han eller hon finansierar sina inköp. Det strider mot god kreditgivningssed att till exempel marknadsföra en kredit som riskfri eller som en bekymmersfri lösning på konsumentens ekonomiska problem. I marknadsföringen får inte heller framhävas hur snabbt krediten beviljas, så att man samtidigt uppmuntrar konsumenten att överilat skuldsätta sig (KSL 7:13, L 746/2010). Krediter får inte erbjudas minderåriga, och när krediter erbjuds unga vuxna bör förfarandet vara måttfullt och sakligt. Olika lockbeten, som att skapa en sinnesbild av en viss livsstil eller värderingar hos ungdomar, får inte användas. Man måste komma ihåg att ungdomar håller på att lära sig att självständigt hantera sin ekonomi och finansiera sina utgifter med kredit. Ungdomars begränsade kunskaper och erfarenheter samt de rådande värderingarna i samhället måste beaktas när produkten planeras och marknadsförs, när information lämnas, i avtalsförhållandet och vid indrivning (Konsumentombudsmannens avgörandepraxis 1991/40/924). 5

6 Det är skäl att undvika utlottningar. Priset uppmuntrar till att ansöka om kredit och upptagandet av kredit bedöms i sådana fall inte enligt betalningsförmåga eller behov. Minimikravet är alltid att en utlottning inte enbart kan riktas till den som upptar kredit eller redan befintliga kreditkunder. Utlottningar får inte heller riktas till dem som utnyttjar betalningstid, eftersom även betalningstid är kredit. Utlottningen får inte heller dominera marknadsföringen (KSL 7:13, L 746/2010). Kunder som finansierar sina inköp med kredit bör inte prioriteras, till exempel genom att de erbjuds förmånligare hemkörning (Konsumentombudsmannens avgörandepraxis 2000/40/1020). Konsumenten får inte användas som övertalare, som lockar en annan konsument till att ingå ett kreditavtal. I detta fall kommer både övertalaren och den som övertalas att i första hand fästa uppmärksamhet vid priset eller någon annan förmån och behovet av ett kreditbeslut kan inte avgöras klart (Konsumentombudsmannens avgörandepraxis 2004/40/4643). I händelse av försenad betalning bör konsumenten ges information och råd för att förhindra att betalningssvårigheter uppstår eller förvärras och om hur situationer med betalningsoförmåga kan skötas. Kreditgivaren ska förhålla sig ansvarsfullt till betalningsarrangemang (KSL 7:13). Krediten får inte dominera reklamen Erbjudandet om kredit engångskredit eller fortlöpande kredit får inte dominera marknadsföringen av varan eller tjänsten. Att kredit beviljas får inte vara reklamtextens huvudsakliga budskap. Krediten får inte heller på något annat sätt genom ord eller bild lyftas upp till huvudinnehåll i reklamen. Krediten dominerar alltid reklamen då läsaren till först fäster uppmärksamhet vid krediten i stället för vid de produkter som erbjuds. Reklamens huvudinnehåll får inte vara att produkten kan köpas på kredit (KSL 7:13, 2:3). Möjligheten att få kredit får inte dominera reklamen till exempel vid marknadsföringen av någon produkt eller en detaljhandelskedjas produkter. De produkter som marknadsförs ska utgöra reklamens huvudinnehåll. Krediten presenterades som det huvudsakliga budskapet i reklam för bilar. I tidningarna publicerades finansieringsbolagets annons ovanför bilaffärens annons så att annonserna sett ur konsumentens perspektiv bildade en helhet. Uppgifterna om krediten hade utformats så att konsumentens intresse först riktade sig mot dessa. Rubriken för annonsens övre del gällde krediten, och mitt i annonsen hade räntesatsen tryckts med stor text. I denna del av annonsen nämndes endast namnet på bilarna medan det övriga innehållet gällde den kredit som bjöds ut. I radioreklamen nämndes likaså endast namnet på bilarna och hela det övriga sakinnehållet gällde den kredit som bjöds ut. Man ansåg att krediten dominerade reklamen. (MD 1988:6) Kortkredit och engångskredit är olika krediter Av reklamen bör klart och entydigt framgå vilken kreditform som marknadsförs. Man får inte marknadsföra fortlöpande kredit, till exempel kontokredit, så att konsumenten uppfattar den som engångskredit. Kortkredit är en fortlöpande konsumentkredit och detta bör också klart och entydigt framgå av reklamen. 6

7 Då man erbjuder fortlöpande kredit som ett finansieringsalternativ för inköp av specificerade varor kan den helhetsbild konsumenten får genom exemplen, kreditvillkoren med uppgifter om ränta, kostnader, betalningstid och övriga kreditvillkor ge konsumenten en vilseledande bild av kreditformen och dess villkor. För att undvika denna situation bör man klart och entydigt ange om den kredit som erbjuds till exempel är en kortkredit. Om man vill informera om den kredit som erbjuds på varje sida i en reklambroschyr som består av flera sidor ska ett exempel på typiskt utnyttjande av den fortlöpande krediten beskrivas på varje sida på ett sätt som konsumenten lätt kan se och läsa. Det räcker inte att man på en sida ger uppgifter om betalningstiden och på en annan om räntan eller någon annan kreditinformation och på broschyrens baksida ett separat exempel. Skyldigheten att lämna informationen på samma sida baserar sig på 7 kap. 8 i konsumentskyddslagen, enligt vilken alla de nämnda uppgifterna ska lämnas när någon uppgift om krediten lämnas. I exemplen anger man den fortlöpande kreditens effektiva ränta, det typiska kreditbelopp man använt vid beräkningen och andra nödvändiga uppgifter samt kreditkortsystemets namn. Information som ska lämnas i reklamen Om räntan för krediten, någon annan sifferuppgift som beskriver kostnaderna för krediten eller någon annan information om villkoren i kreditavtalet (KSL 7:8) framgår av reklamen ska i detta fall följande information framgå av reklamen: 1. den faktiska räntan 2. krediträntan och övriga kreditkostnader 3. kreditbeloppet eller kreditgränsen 4. kreditavtalets löptid (tidsbegränsat eller fortlöpande avtal) 5. kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning, om det är fråga om reklam för krediter för finansiering av köp av en bestämd nyttighet 6. kreditbeloppet och kreditkostnaderna sammanlagt och antalet avbetalningar. Den effektiva räntan och övriga nämnda uppgifter ska motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder. Med effektiv ränta avses den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet. En formel för beräkning av den effektiva räntan ingår i justitieministeriets förordning 824/2010, ändrad genom förordning 743/2012. Ibland är villkoret för att erhålla krediten på de villkor som anges i reklamen att konsumenten ingår ett avtal om en försäkring eller om någon annan kompletterande tjänst. Kostnaderna för en sådan kompletterande tjänst, till exempel en bilförsäkring, kan inte bestämmas på förhand, så detta villkor måste uppges i reklamen tillsammans med den effektiva räntan på krediten. Om möjlighet att få konsumentkredit endast nämns i reklamen, till exempel genom att de kreditkort som duger som betalningsmedel räknas upp eller genom att möjligheten till avbetalning nämns, behöver inte den effektiva räntan och de andra uppgifterna lämnas. Den effektiva räntan och övriga uppgifter ska emellertid alltid anges, om något av kreditvillkoren nämns i reklamen, till exempel kredittiden, månadspostens storlek eller kredit utan handpenning. Det räcker alltså inte att man hänvisar konsumenten till en försäljare eller företagets webbplats för mer information. Det är alltså inte tillåtet att i reklamen säga till exempel: "betalningstid 36 månader, fråga mer i våra affärer utan att ange den effektiva räntan och övriga uppgifter som konsumentskyddslagen förutsätter. Skyldigheten att lämna uppgifter undanröjs inte heller av att eurobeloppet av kreditkostnaderna anges i reklamen. 7

8 Uppgifterna om krediten bör anges klart och entydigt Den effektiva räntan och de övriga uppgifter som ska lämnas om krediten ska anges så att konsumenten lätt upptäcker dem och så att konsumenten på ett naturligt sätt fäster uppmärksamhet vid uppgifterna om krediten. Till exempel den nominella räntan får inte framhävas för mycket. Den effektiva räntan ska anges så att den tilldrar sig samma uppmärksamhet som övriga uppgifter om krediten. Enskilda kreditvillkor, såsom ränta eller betalningstid får inte framhävas för mycket. Den effektiva årsräntan ska uttryckas som ett procenttal med åtminstone en decimals exakthet (Justitieministeriets förordning 824/2010, ändrad genom förordning 743/2012). Om siffran i den följande decimalen är större än eller lika med 5, ska siffran i den första decimalen höjas med ett. Om kreditbeloppet eller kreditgränsen är under euro, får kreditens effektiva ränta enligt kreditavtalet vara högst den referensränta som avses i 12 i räntelagen utökad med 50 procentenheter. Denna paragraf tillämpas dock på nyttighetsbundna krediter endast om konsumenten med stöd av kreditavtalet också har rätt att ta ut penningmedel (KSL 7:17 a, 207/2013). Bestämmelsen om räntetak tillämpas inte på nyttighetsbundna krediter som avses i 7 3 punkten i kapitlet, utom om konsumenten med stöd av kreditavtalet också har rätt att ta ut penningmedel. Nyttighetsbundna krediter utan rätt till uttag av penningmedel omfattas alltså inte av tillämpningsområdet för bestämmelsen. Tillämpningsområdet omfattar inte heller övriga krediter i sådana fall då kreditbeloppet eller kreditgränsen är minst euro. Det bör poängteras att detta gäller endast i sådana fall då konsumenten också de facto har till sitt förfogande en kredit av den ovannämnda storleken. Regleringen kan alltså inte kringgås t.ex. så att kreditgränsen skenbart anges till minst euro, men så att konsumentens rätt att använda krediten begränsas genom avtalsvillkor, även om giltig grund för en sådan begränsning saknas. Åtminstone äventyrande av en säker användning av kreditkortet eller de övriga grunder som nämns i 57 1 mom. i betaltjänstlagen (290/2010) kan betraktas som giltig grund (RP 78/2012). I reklam för fortlöpande kredit, såsom kortkredit: Den effektiva räntan anges som ett exempel som beskriver det typiska utnyttjandet inom hela det kreditkortssystem som det är fråga om. Om ingen kreditgräns ännu har fastställts, ska gränsen antas vara euro (Justitieministeriets förordning 824/2010, ändrad genom förordning 743/2012, bilaga II punkt 8; KSL 7:8). Presentationen av den effektiva räntan och de övriga uppgifter som konsumentskyddslagen förutsätter utvärderas på basis av konsumentskyddslagens marknadsföringsbestämmelser. Om den effektiva räntan och uppgifterna inte anges klart och entydigt är marknadsföringen till denna del vilseledande (KSL 2:6). I reklamen erbjöds kontokredit för finansiering av specificerade produkter. Den effektiva räntan och exempel på utnyttjande angavs i reklamens nedre kant med mindre text än den som användes i reklamen i övrigt så att en konsument som ögnar genom reklamen helt och hållet kunde ha undgått att uppmärksamma den. En sådan otydlig presentation var vilseledande. Marknadsdomstolen fordrade att man i marknadsföringen klart och entydigt skulle ange den effektiva räntan med ett exempel på kreditkortets utnyttjande. 8

9 Domstolen motiverade detaljhandelns och finansieringsbolagets gemensamma ansvar bl.a. med att även om den part som gynnades av marknadsföringen inte hade deltagit i planeringen eller finansieringen av reklamen skedde marknadsföringen också för denna parts del. (MD 1997:012) Helhetsintrycket av reklamen måste vara korrekt (bl.a. Högsta domstolens beslut 2006:6) och ge en sanningsenlig bild av erbjudandet. Det avgörande är vilken sinnesbild konsumenten får på basis av reklamen. Att använda uttrycket räntefri i kampanjer som gäller betalningstid I avtalsvillkoren för kortkrediter ingår ofta ett betalningsvillkor enligt vilket krediten kan återbetalas utan ränta eller kostnader inom en viss tid eller att återbetalningen i enlighet med villkoren kan uppdelas i poster enligt avtalet. I sådana fall måste man betala ränta och kreditkostnader. Om betalningstidsvillkoret används vid marknadsföringen bör övriga uppgifter om krediten anges så att konsumenten fäster samma uppmärksamhet vid dessa. Uttryck som ränta 0 % eller räntefri kredit som anges med bristfälliga övriga uppgifter kan lätt vilseleda kunden. Konsumenten tror att det gäller en engångskredit och förstår inte att han eller hon förbinder sig till en fortlöpande kredit, utan detta står klart för konsumenten först då kreditkortet finns i posten. Ett sådant tillvägagångssätt strider mot de centrala huvudprinciperna för krediter. Man kan berätta om betalningstidsvillkoren redan i reklamen, om man gör det på ett sådant sätt att konsumenten får en riktig helhetsbild av krediten (HD 2006:6). Vid kampanjer som gäller räntefri och kostnadsfri återbetalningstid bör man berätta för konsumenten om principerna för kampanjen, dvs. kreditens återbetalningsvillkor och att det för en kredit som inte återbetalats tillkommer kostnader efter kampanjens slut. Vid kampanjer som gäller fortlöpande krediters betalningstid bör man vid det första köptillfället informera kunden om att det gäller en fortlöpande kredit och att kunden senare kommer att sändas ett kreditkort för vilket man debiterar kostnader och räntor enligt avtalet. Kreditförmedlarens skyldigheter Med kreditförmedlare avses en annan näringsidkare än kreditgivaren. Kreditförmedlaren presenterar eller erbjuder kreditavtal till konsumenter och bistår konsumenter vid ingåendet av kreditavtal eller ingår kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning (KSL 7:7). Alla bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter är inte förpliktande för en kreditförmedlare som har uppgiften som bisyssla, till exempel en möbel- eller bilhandlare som handlar för ett finansieringsbolags räkning. Kreditgivaren har då extra stor skyldighet att se till att konsumenten alltid får alla uppgifter som lagen föreskriver såväl vid marknadsföringen som när avtal ingås. En kreditförmedlare ska i sin marknadsföring informera om sin behörighet att förmedla konsumentkrediter, särskilt om uppgifterna sköts som ombud för en eller flera angivna kreditgivare eller som oberoende kreditförmedlare (KSL 7:48). Begreppet marknadsföring är omfattande och täcker både reklam och handlingar avsedda för konsumenterna. Vid köptillfället ska säljaren klart redogöra för sin ställning när kreditavtalet ingås. 9

10 Information som ska lämnas innan avtalet ingås Den diskussion gällande finansieringsform som försäljaren för med kunden är en del av marknadsföringen. Finansieringsbolag samt övriga finansiärer bör säkerställa att försäljningspersonalens agerar sakligt och följer bestämmelserna i konsumentskyddslagen när krediter erbjuds, t.ex. genom utbildning och anvisningar. I konsumentskyddslagen (KSL 7:9) uppräknas den information som ska lämnas konsumenten innan avtalet ingås. Man bör också beakta vad som på andra ställen i lag bestäms om skyldighet att lämna information. Dessutom ska kreditgivaren i god tid innan kreditavtalet ingås ge konsumenten blanketten "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" i varaktig form. Det rekommenderas att blanketterna också finns framlagda i butiken. I fråga om nyttighetsbundna engångskrediter på högst 100 euro kan förhandsinformation också ges i någon annan varaktig form än på blanketten. Närmare bestämmelser om förhandsuppgifter och blanketten ingår i statsrådets förordning 789/2010. Bilaga: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 10

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 19.11.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 19.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för konsumentkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Rajamäki

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter; beslutade den 23 juni 2004. KOVFS 2004:6 Utkom från trycket den 7 juli 2004 Konsumentverket beslutar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 2 september 2010 Nr 746 753 INNEHÅLL Nr Sidan 746 Lag om ändring av konsumentskyddslagen... 2537 747 Lag om registrering av vissa kreditgivare...

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid:

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid: FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden beslutade den 18 december 1997 Omfattning I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Krediter & betaltjänster

Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Vad har hänt sedan BUS-dagarna 2015? Arbetsområde: Krediter & betaltjänster Anna Hult Erik Fröcklin Martin Ekelöf Sara Wahlberg Kontakt: förnamn.efternamn@konsumentverket.se

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete.

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Faktabok Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Vi har i den här faktaboken samlat underlag kring de frågeställningar

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny konsumentkreditlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN 1. Definitioner Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ARBETSDOKUMENT. Del 3: Diskussionspunkter kreditavtal

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ARBETSDOKUMENT. Del 3: Diskussionspunkter kreditavtal EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 27 juni 2003 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 123-236 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Kurt Lechner Konsumentkreditavtal

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete.

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Faktabok Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Vi har i den här faktaboken samlat underlag kring de frågeställningar

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer