Förändringsarbetet 18 september. Erfarenheter från uppbyggnad av Gästrike Vatten AB. Historik och tidplan. Vad skulle vi göra?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringsarbetet 18 september. Erfarenheter från uppbyggnad av Gästrike Vatten AB. Historik och tidplan. Vad skulle vi göra?"

Transkript

1 Erfarenheter från uppbyggnad av Föreningen Vatten , Örnsköldsvik Mats Rostö Historik och tidplan Förändringsarbetet 18 september 1994 Utredning VA-samverkan Gävle-Älvkarleby 2003 Teknisk Samverkan - i Gävle kommun 2005 Projekt VA-samverkan I Gästrikland tog sin början Utredning och beslut för regional VA-samverkan Vad skulle vi göra? maj bildas. Personal går över september Anläggningarna blir till september Kickoff Förändringsarbetet startar december ISLOSSNINGEN - Ny organisation för alla medarbetare Januari Ny organisation presenteras för våra kunder Framtiden

2 Hur skulle vi gå till väga för att få ihop fyra olika VA-verksamheter Ockelbo Hofors Till ett gemensamt VA-bolag till Gästrike Vatten? Gävle Älvkarleby Vad var utmaningen? 4 olika kulturer Väntade pensionsavgångar (20% inom 5 år) Samhällets ökade krav på VA-verksamheten Kommungränser har till idag varit kompetensgränser Anläggningar och ledningssystem med varierande status Kontroll- och kvalitetssystem med varierande status Att få alla medarbetare att dra åt samma håll Tydliggöra och förankra gemensamma mål för Gästrike Vatten Hur blir Förändring Framgång?

3 Framgångsfaktorer Kundfokus Ha förstklassig service till våra kunder, utveckla rutiner och arbetssätt som alltid möter upp mot, eller överträffar våra kunders förväntningar. Samverkan Gemensam syn inom företaget, i regionens samhällsplanering aktivt och påverka utvecklingen i ett VA-perspektiv. Nytänkande Våga tänka i nya banor, nyfiket vilja se lösningar på ett nytt och bättre sätt. Delaktighet Samarbeta inom hela företaget, gemensam syn på vår utveckling, känna glädje att vara med i Gästrike Vattens utveckling. Förändringsarbetet Vad har vi åstakommit? Nya styrdokument har skapats Vision, affärsidé, framgångsfaktorer, värdegrund, Ledarskapspolicy, Medarbetarpolicy, Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy, Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Jämställdhets- och mångfaldspolicy, Alkohol- och drogpolicy. Ny Värdegrund Ny företagsprofil & logga Ny beredskapsorganisation (Q2) Kvalitetsledningssystem ISO 9001 (tidplan dec -08, cert. juni 2010) Verksamhetsplan 2009 Ny befattningsnomenklatur tas fram under februari Gemensamma och individuella mål och strategier tas fram under våren 2009 VAD HÄNDER 2009? Igångsättning för nya projekt i de olika anläggningsbolagen sker under 2009 och framtida behov kartläggs och prioriteras av respektive avdelning Allmän och riktad information för Gästrike Vattens kunder. Kort information på internet kommer att tas fram på flera språk För att öka tillgängligheten för alla kommer huvudkontorets entré att tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade. All personal erbjuds medarbetarsamtal regelbundet. Medarbetarenkäter ska genomföras årligen för att mäta nöjdheten hos medarbetarna.faktiska frisktal följs upp löpande under året. Satsningar för jämställdhet och mångfald sker genom utbildning och aktivt arbete med jämställdhetsplaner. Samarbete med Högskolor och KY-utbildningsarrangörer har påbörjats, med strävan att få igång en regional utbildning inom Vatten & Miljö 2010 Vid nyinvestering av fordon skall alltid miljöklassade fordon främst väljas.

4 Verksamhetsplan % av våra projekt ska följas upp av projektansvarig och avvikelser dokumenteras löpande Nyckeltal Frisktal Andelen långtidsfriska av personalen. En bra indikator över personalens hälsostatus. Nettoarbetstid Andelen arbetad tid av total arbetstid. En indikator som visar på hur stor den effektiva arbetstiden är. Kundindex Mätning av kundernas nöjdhet med Gästrike Vatten: s uppdrag för VA-verksamheten i respektive kommun. Ekonomi 2009 och i framtiden Gästrike Vatten ska redovisa 0-resultat fr o m (tidigare delvis skattefinansierat). Det innebär att ägarna ställer högre krav på den ekonomiska redovisningen framöver. Övriga förväntningar är att Gästrike Vatten ska göra ökade investeringar, öka samordningen och effektivisera verksamheten Gästrike Vatten s uppgift är att på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt driva verksamheten genom: Sänka driftkostnader för VA-verksamheten Planera arbeten med bra samordning av medarbetare, i en rätt bemannad verksamhet Strategiska investeringar innebär sänkta kostnader för underhåll och akuta åtgärder Framtiden - medarbetaren Framtiden - Verksamheten Gästrike Vatten tror på utveckling genom nöjda medarbetare Grundsyn, God arbetsmiljö och hälsa, delaktighet. och engagemang, ökat ansvar, attraktiv på arbetsmarknaden, utbildning, ledarskapsutbildning, medarbetarutbildning Medarbetarsamtal Tydliga mål, Tydlig uppföljning, Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter nöjd medarbetarindex Medarbetare ska vara med och tala om vad vi ska förbättra Friskvårdstal, Friskvårdstid, Aktivt jämställdhetsarbete Kvalitetsledningssystem ISO 9001 tas fram under EN ny Beredskapsorganisation träder i kraft våren 2009 Ledarskapsutbildning för samtliga chefer, våren 2009 Medarbetarutbildning, våren 2009 Projektledarutbildning hösten 2009 Framtagande av gemensam teknisk standard och arbetssätt Planering och uppgradering av ledningsnät och anläggningar Strategiskt implementering av övervaknings- och styrsystem Miljöledningssystem ISO Arbetet startar 2010

5 Ägarstruktur Gävle kommun Hofors kommun Ockelbo kommun Älvkarleby kommun 70 % 10 % 10 % 10 % NY ORGANISATION 1 sep 1 maj moderbolag 99 aktier 99 aktier 99 aktier 99 aktier Gävle Vatten AB Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Älvkarleby Vatten AB Gävle kommun Hofors kommun Ockelbo kommun Älvkarleby kommun Beslutsgången Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Beslut Gävle Vatten AB Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Älvkarleby Vatten AB Beredning Mats Rostö VD Anläggningsbolag (huvudman,va-utbyggnad, Investeringsbudget, VA-taxa mm) Driftbolag (personalorganisation, Policys, ekonomi, teknisk standard) moderbolag Mats Rostö VD Produktion Ledningsnät Utredning & Projekt Ekonomi Marknad/Kund Laboratorium Kvalitetsystemansvarig: Christina Cassman Beredskapsansvarig: Anders Larsson Säkerhetsansvarig: Christer Larsson Produktion Ledningsnät Jan Lindgren Per-Inge Larsson Reningsverk Underhåll ledningsnät Vattenverk Läcksökning Underhåll anläggning Egen regi-arbete Processutveckling Utredning & Projekt Tf Håkan Jernberg Utredning Projektering Projektledn/kontroll Kommunanstöd Kart- och dokumentservice Stab: HR & IT/GIS Ekonomi Marknad/Kund Gunilla Alsén Vakant Ekonomiservice Kundservice Administration Information mot kund Inköp Intern info/service Avtal VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering Laboratorium Christina Cassman Laboratorium Acc. Laboratorium Drift Förklaringar: Avdelningschef GC: Gruppchef GS: Gruppsamordnare PS: Projektsamordnare Do: Driftområde HR: Human Resource

6 Produktion Produktion Har ansvar för vattenberedning och rening av spillvatten inom Gästrike vatten och samtliga anläggningar. I ansvaret ligger även att optimera processerna och styra dem på ett effektivt sätt. Ledningsnät s Underhåll Process Drift Rörnät V Rörnät Ö Teknisk Service Utredningar Mek/Bygg El/Instrument Process Driftområde Gävle Uppdrag Gruppen utreder och utvecklar vatten- och reningsprocesserna inom hela Gästrike Vatten Underhåll Gruppen arbetar med underhåll, service och planering för samtliga anläggningar inom hela Gästrike Vatten. Medarbetarna är vanligtvis lokalt placerade i olika driftområden (Do). Driftområde Driftområde Hofors/Ockelbo Älvkarleby Drift Gruppen ansvarar för drift av vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Gruppen är uppdelad i driftområden (Do) för att utnyttja specialkompetensen från medarbetare på anläggningen. Arbetet planeras och bedrivs med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt. s V Ö Ledningsnät Har ansvar för att ledningsnätet kontinuerligt föryngras och så att läckage minimeras inom Gästrike Vatten. I ansvaret ligger även att planera egna rörarbeten och styra dem på ett effektivt sätt. Rörnät V och Ö Grupperna arbetar med läcksökning, läck-lagningar och rörläggning samt förebyggande arbeten med ledningsnätet. Arbetet skall bedrivas gränslöst och med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt. Ledningsnät Egen regi Konsult / Entreprenad Utredning & Projekt Projektsamordning Utredningar /Projekt Kart- och /Dokumentservice Utredning och Projekt Avdelningen har ansvar för att utreda, projektera och projektstyra entreprenader och egenregiarbeten på ledningsnät inom Gästrike Vatten. Kartuppdatering och dokumentation. ska tillse att Gästrike Vatten alltid är närvarande på planeringsmöten och bistår respektive kommun med VA-stöd. Utförande av mindre projekt Utförande av medelstora projekt Ockelbo kommun Hofors Kommun Utrednings- och / Projekteringsstöd Projektgenomförande och kommunkontakter Utredning & Projekt Utredning / Projektering mindre projekt Utredning/ Projektering medelstora projekt Projektledning- Konsulter Projektledning- Entreprenader Utredning/ Projektering medelstora projekt Utredning/ Projektering Större projekt Utförande av medelstora projekt Utförande av Större projekt Gävle kommun Älvkarleby kommun

7 I Backspegeln vad ger framgång? Marknad/Kund Kundservice Information mot kund Intern info/service VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering Marknad och Kund Denna avdelning har ansvar för kundservice, extern information, intern info/service, taxefrågor och utredningar, VA-juridik, Mätarhantering (administration-byten-uppföljning). viktigt med en Aktiv och Engagerad styrelse och företagsledning Delaktighet hos medarbetarna, skapa projektgrupper och förväntan skapa möjlighet för alla att komma med Synpunkter före Beslut kontinuerliga Möten i olika konstellationer Stora/ små/ individuella tydlighet med Tidplan, Mål och Uppföljning Tack för uppmärksamheten! Vattenförsörjning & avloppshantering när den är som allra bäst

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer