Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund"

Transkript

1 Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Åtgärdsplan

2 Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Lunds kommun och närpolisområde Lund har fattat beslut om samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Med utgångspunkt i en gemensam problembild är det båda parters uppdrag att genetmot varandra tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtaganden som åvilar respektive myndighet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i Lund. Arbetet sker både genom långsiktiga sociala åtgärder som med mer kortsiktiga situationella åtgärder. Beskrivning av aktuella åtgärder finns i åtgärdsplanen för Åtgärdsplanen är framtagen utifrån den gemensamma problembilden och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner. Lunds kommun och närpolisområde Lund tar, genom denna samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Vi skall tillsammans skapa tillit mellan varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda gemensamma begrepp. Vårt samarbete skall integreras och förankras i den ordinarie verksamheten. Lund är under stark tillväxt. Att kunna erbjuda en trygg stad med låg brottslighet är en viktig strategisk fråga. Lund ska vara det självklara valet för människor som söker sig till regionen för att leva, jobba och driva företag. Utifrån den gemensamma problembilden föreslår Lunds BRÅ:s arbetsgrupp fem prioriterade områden för års verksamhet. Dessa områden är: Trygghetsskapande åtgärder Brott i nära relationer Brott mot äldre Satsning på ungdomar Alkohol och andra droger I överenskommelsen redovisas kommunens och polisens gemensamma åtgärder och åtaganden inom dessa fem områden. Alla insatser följs upp genom polisens trygghetsmätningar och annan relevant statistik. Resultatet redovisas för kommunstyrelsen och polisledningen via Lunds brottsförebyggande råd. Fram till den 1 januari 2015 kommer Svensk Polis att genomgå den största omorganisationen sedan förstatligandet Polisen i Sverige kommer att bli en myndighet. En tydlig inriktning i polisens nya organisation kommer att bli samverkan med landets kommuner för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Denna överenskommelse gäller i fyra år för att säkerställa kontinuitet i samverkan mellan Lunds kommun och Polisen. 1

3 Överenskommelsen ska vara känd inom polisen, i kommunens förvaltningar och av förtroendevalda och den ska finnas tillgänglig som broschyr såväl som på nätet. Lunds brottsförebyggande råd ansvarar för att arbetet drivs framåt såväl som för uppföljning och utveckling. Lund 2013-xx-xx Mats Helmfrid Kommunstyrelsens ordförande Thomas Nilsson Polismästare 2

4 Nulägesbeskrivning Grunden för det brottsförebyggande arbetet ligger i det långsiktiga arbetet, byggt på vetenskapligt beprövade metoder, som bedrivs inom polisen och kommunens olika förvaltningar. Arbetet sker både genom långsiktiga, sociala åtgärder, som mer kortsiktiga situationella åtgärder. Ungdomar som flyttar hemifrån söker sig företrädelsevis till större städer och lärosäten. En markant ökning av ungdomar över 20 år och Lunds stora utbud av näringsställen med alkoholtillstånd, gör att nöjeslivet framöver blir intensivt. Bostadsbristen bland unga människor kommer även fortsättningsvis att vara ett problem. Fler invånare och en större befolkningskoncentration leder generellt till fler brott. Narkotikaproblematiken och den höga tillgången på Cannabis i vår region kan antas bestå. Den liberaliseringsdebatt om Cannabis som nu förs på ledarsidor och via andra opinionsbildare, ställer ytterligare krav på samhället. Vi måste klara av att både arbeta operativt mot narkotikan men också kunna argumentera mot legalisering av vissa typer av narkotika. Antalet individer och grupperingar inom gängmiljön i Skåne fortsätter att vara ett problem. I Lund har vi med samhällets samlade resurser lyckats bryta de kriminella grupperingar som tidigare etablerade sig i kommunen. Det fortsatta arbetet måste ha en inriktning på att det inte skall finnas något rekryteringsunderlag bland våra ungdomar för de kriminella grupperingarna. Det är viktigt att samhället kan erbjuda positiva, alternativa sysselsättningar. Det nationella pilotprojektet Sociala Insatsgrupper (SIG), där Lund var en av de deltagande kommunerna, föll mycket väl ut. Projektet var en starkt bidragande orsak till att vi lyckades bryta etableringen av de kriminella ungdomsgrupperingarna som fanns i Lund. Erfarenheter från SIG har gett oss viktig kunskap och arbetssättet kommer att vidareutvecklas inom polisen och kommunens berörda förvaltningar. Trygghetsmätningen som genomfördes 2012 visar att Lund är en trygg kommun. I undersökningen deklarerar Lundaborna att de är mindre utsatta för brott, vilket stämmer väl med den minskade anmälda brottsligheten. För att bibehålla den goda situationen är åtgärder avseende brott mot äldre, brott i nära relation samt andra trygghetsskapande och brottsreducerande åtgärder viktiga. 3

5 Övergripande mål Det övergripande målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som sker i samverkan mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund är att öka den upplevda tryggheten bland Lundaborna och minska utsattheten för brott. Den generella uppföljningen sker genom Polisens årliga trygghetsmätning samt utvecklingen av polisanmälda brott per invånare. Brott i nära relation, satsning på äldre och ungdomar, samt insatserna mot alkohol och andra droger skall följas upp med aktuell brottsstatistik och av parternas aktiviteter. Samverkansområden Trygghetsskapande åtgärder Syftet är att Lundaborna, oavsett kön, ålder och etniskt ursprung skall känna sig trygga då de vistas i det offentliga rummet. Det skall gälla i det egna bostadsområdet såväl som i centrum med dess nöjesliv. Platsens utformning har betydelse för Lundabons känsla av trygghet. En plats där folklivet är naturligt upplevs ofta som trygg och trivsam med informell kontroll. Tryggheten i Lund skall öka. Åtgärder mot skadegörelse och klotter samt användande av kommunens skaderapporteringssystem. Klotter ingår i brottskategorin skadegörelse och regleras i brottsbalken. En trygg plats är en plats utan nedskräpning, skadegörelse och klotter. Strategier för att göra Lunds kommun fri från klotter är att inte tolerera klotter någonstans i kommunen samt att all klotter ska bort inom 24 timmar. Kommunens förvaltningar och bolag har ansvar för att polisanmäla och dokumentera skadegörelse på kommunens egendom. En noggrann rapportering av inträffad skadegörelse ger underlag till att identifiera och analysera och på så sätt förebygga framtida brott. Därför ska all skadegörelse och klotter på kommunens fastigheter rapporteras i Lunds kommuns skaderapporteringssystem. Privata fastighetsägare ska ges möjlighet att teckna avtal med kommunen avseende sanering av klotter. Ansvariga: Lund skall vara en klotterfri kommun Samtliga kommunens förvaltningar Kommunkontoret, Serviceförvaltningen Statistik över skador och kostnader samt aktuell brottsutveckling. 4

6 Trygghetsprojekt Trygghetsprojekt innebär ett samarbete mellan boende, fastighetsägare/-förvaltare, närpolis och andra aktörer inom området och bidrar till att fler påverkar arbetet för tryggare och vackrare utemiljöer. Projektet kan innehålla enkäter, informationsträffar och trygghetsvandringar. Projektet situationsstyrs och anpassas efter aktuellt geografiskt område. Områden väljs ut av Lunds BRÅ:s arbetsgrupp. Människors trygghet skall öka inom de aktuella områdena Tekniska nämnden Boende, näringsidkare och fastighetsbolag, polisen Trygghetsmätningar och protokoll från trygghetsvandringarna Nattvandringar Verksamhet med nattvandrande vuxna ska stimuleras, så att organiserad vandring kan ske på de platser som kommunen och polisen anvisar Samverkansparter: Antalet vuxna som nattvandrar skall öka Kommunkontoret, polisen Kultur- och fritidsförvaltningen, skolförvaltningarna samt intresserade ideella föreningar Rapport till Lunds BRÅ Synlighet Polisens närvaro är viktig för Lundabornas trygghetskänsla. Det gäller både i staden och i östra delarna. Detta gäller såväl dagtid i bostadsområden som kvällstid och helger. Polisens trygghetsmätning ska utgöra underlag vid val av de platser och bostadsområden som särskilt ska uppmärksammas. Allmänhetens trygghetskänsla skall öka Polisen - Polisens trygghetsmätningar Kommunikation 5

7 Lund är en trygg kommun med låg brottslighet i förhållande till sin storlek. Korrekt information om utvecklingen och vilka åtgärder som genomförs bidrar till att öka känslan av trygghet ytterligare. Hushållen i Lunds kommun ska via media, exempelvis bilagor i tidningar, kommunens hemsida och speciellt framtagen broschyr informeras om överenskommelsen. Där ska även finnas råd och information om hur man förebygger brott och olyckor. Kunskapen hos allmänheten om att förebygga brott skall öka Polisen, Lunds kommun Lunds BRÅ Utskick till hushållen, trygghetsmätningar 2 Brott i nära relation Våld i nära relation omfattar allt våld mot närstående vuxna personer och även barn som bevittnar våld och förtryck. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor. Syftet är at förebygga och minska våldet i nära relationer samt att synliggöra problematiken. Samverkan med Brottsofferjouren Brottsofferjouren Mellersta Skåne med placering i Polisens lokaler i Lund ska stödja drabbade av våld i nära relation under hela processen. Avtal ska finnas mellan Brottsofferjouren och Lunds kommun. Samverkanspartner Adekvat stöd skall ges till brottsoffer Brottsofferjoren Mellersta Skåne Polisen, Lunds kommun Brottsofferjourens verksamhetsberättelse Barnahus Konceptet barnahus innebär att inblandade myndigheter samordnar sina insatser och ser till att barns behov sätts i centrum då barn blivit utsatta för brott. Samverkansavtal mellan polisen och Lunds kommun ska finnas. Barnens behov skall sättas i centrum vid brottsutredningar Socialförvaltningen och polisen. Berörda myndigheter förutom Lunds kommun och polisen. Statistik över verksamheten. 6

8 Kriscentrum i mellersta Skåne Kriscentrum är en samtalsmottagning. Målgruppen är personer som utsätts för våld av närstående eller utövar våld mot närstående. Mottagningen erbjuder även samtalsstöd till barn och ungdomar som upplevt våld i familjen. På Kriscentrum görs riskbedömning, hjälp till krisbearbetning samt längre samtalsstöd, individuellt eller i grupp. En samordnare arbetar deltid vid polisen för att motivera till behandling i de ärenden som polisanmäls. Adekvat stöd skall ges till personer med ovanstående problembild Socialförvaltingen i Lund Eslöv, Staffanstorp, Kävlinge, Höör, Lomma och Svalövs kommuner, Svenska kyrkan. Polisen och Lunds kvinnojour. Statistik och verksamhetsrapportering. Kvinnofridsarbete Utgångspunkten för kvinnofridsarbetet i Lund är den kommunövergripande handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor, Kvinnofridssamordnaren ansvarar för att följa upp arbetet i de olika förvaltningarna. Arbetet ska vara förebyggande så att våldet uppmärksammas tidigt. Det ska finnas skydd, stöd och behandling för utsatta personer men även behandling för personer som vill sluta använda våld. Kvinnofridssamordnaren ska sprida kunskap om våld i nära relationer, kartlägga insatser, påpeka förbättringsområden samt initiera samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationer. Att våld mot kvinnor skall minska Socialförvaltningen i samverkan med andra förvaltningar Berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Rapport till referensgrupp med representation från de olika nämnderna. Årlig uppföljning av handlingsplanen med revidering vart femte år. 3 Brott mot äldre Äldre är oftast mer otrygga än yngre, trots att de, generellt sett, är mindre utsatta för brott än befolkningen i övrigt. I två brottskategorier är äldre dock särskilt utsatta och det gäller fickstölder och brott som sker i deras hem. Detta påverkar naturligtvis äldres trygghet negativt. Syftet med satsningen är att ge information om äldres utsatthet och hur man kan förebygga att bli utsatt för brott. Den förväntade effekten är att äldre blir tryggare och utsatta för färre brott. Kommunikationsinsatser 7

9 Polisen, kommunen och andra berörda organisationer skall genom samlade kommunikationsinsatser informera äldre om hur de kan skydda sig mot brott, som särskilt riktar sig mot denna åldersgrupp. Informationen kan ges i samband med evenemang som anordnas nationellt, regionalt eller lokalt genom pensionärsföreningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsoinstitutet etc. Antalet brott mot äldre skall minska Polisen, kommunkontoret Pensionärsorganisationer, Räddningstjänsten Syd Statistik, trygghetsmätningar Uppsökande verksamhet Polisen skall, genom bl a sina volontärer bedriva uppsökande verksamhet genom hembesök i områden med stor andel äldre befolkning. Vid besöken ges förebyggande information och tillfälle finns för de boende att ställa frågor. Verksamheten kan med fördel samordnas med Räddningstjänsten Syds hembesöksverksamhet. Antalet brott mot äldre skall minska Polisen Räddningstjänsten Syd Rapport till Lunds BRÅ 4 Satsning på ungdomar Att ha en meningsfull sysselsättning är i sig brottsförebyggande för skollovslediga ungdomar. Vidare skall vi tillsammans försvåra rekryteringen av unga till kriminella grupperingar samtidigt som de som hamnat fel skall få stöd för att lämna det kriminella livet. Ungdomars åsikter och förslag måste tas emot och behandlas med respekt för att stärka de ungas självkänsla och få dem att se att samhället går att påverka. En förbättrad kontakt mellan unga och polisen förebygger misstro mellan dem och lägger en grund för att de unga skall se polisen som en hjälpande funktion. Sommarpraktik för ungdomar Det ska skapas fler sommarjobb och därmed meningsfull sysselsättning till ungdomar under sommarlovet samt ska man erbjuda ungdomar jobbinspiration och mentorskap i gemensamma projekt och forum. Så många som möjligt av de ungdomar i Lunds kommun som önskar arbeta under sommaren ska ges möjlighet till detta. Näringslivet och kommunens förvaltningar bör bjudas in till informationsmöten om betydelsen av gemensamma projekt för att stärka de unga. Så många som möjligt av de ungdomar som önskar skall erhålla sommarpraktik 8

10 Samverkansparter: Lunds BRÅ Socialförvaltningen, Kommunkontorets näringslivsenhet, Handelsföreningen m fl Rapportering till Lunds BRÅ efter sommaren Aktiv samverkan kring ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Socialförvaltningen ska, utifrån redan pågående arbete med Sociala insatsgrupper, tillsammans med polisen, kultur och fritidsförvaltningen och skolan (barn- och skolförvaltningarna, utbildningsförvaltningen) implementera och utveckla metoden för stärkt samverkan kring arbetet med ungdomar som riskerar utveckla en kriminell livsstil. Antalet ungdomar som utvecklar en kriminell livsstil skall minska Socialnämnden och polisen Kultur och fritidsförvaltningen, skolan Rapportering till Lunds BRÅ Kontaktpoliser i skolorna Arbetet med ungdomar och samverkan med skolan är en av polisens allra viktigaste brottsförebyggande uppgifter. Därför är polisens kontaktskapande verksamhet i skolorna av största vikt. Varje skolområde ska ha avdelade poliser som är välkända bland skolpersonal, elever och föräldrar. Samverkan mellan polisen och barn och ungdomar skall öka Polisen Barn- och skolförvaltningarna, utbildningsförvaltningen Utvärdering Ungdomsråd/ungdomsting Ungdomars delaktighet i samhället är en underskattad brottsförebyggande metod. När ungdomar känner att de kan påverka sin vardag stärker det deras självkänsla. Statens Folkhälsoinstituts elfte folkhälsomål har delaktighet och inflytande som det första och viktigaste målet för hälsan. En ökad dialog mellan polisen och Lunds ungdomar är viktigt för förståelsen för båda parters situation. Det är samtidigt ett preventionsarbete för ungas hälsa och bidrar till att utveckla polisens arbete med unga. Att öka ungdomars möjlighet att påverka sin vardag 9

11 Kultur- och fritidsförvaltningen och polisen Rapport till Lunds BRÅ 5 Alkohol och andra droger Ett viktigt arbetsområde är att förebygga och minska alkohol- och drogrelaterade brott. Samverkan skall bl a få den totala narkotikaanvändningen att minska och att nyrekryteringen av unga missbrukare minimeras. Genom att långsiktigt medvetandegöra skador, risker och kostnader kring narkotikabruk, uppnår vi bättre förståelse bland både ungdomar och föräldrar om de stora problem som är starkt förknippade med användning av alkohol och andra droger. Val av informationsmetoder görs alltid i dialog med t ex skolor, fritidsgårdar, föreningar etc. Genom att krögare och andra verksamma inom nöjeslivet serverar alkohol på ett ansvarsfullt sätt ökar också den upplevda tryggheten i centrum kvälls- och nattetid. Ansvarsfull alkoholservering Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering, som är en vetenskapligt beprövad arbetsmetod för att förebygga och minska alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljöer, ska genomföras två gånger per år under avtalsperioden. Det alkoholrelaterade våldet i restaurangmiljö skall minska Socialnämnden Krögarna och polisen Skådespelarstudier, enkäter Tillsyn Polisen och socialförvaltningen ska under perioden genomföra tillsynsbesök på krogar och nationer i kommunen enligt deras respektive handlingsplan. Kontroller av butikernas efterlevnad av åldersgränserna vid försäljning av folköl och tobak ska genomföras av socialförvaltningen och polisen. Att försäljningsregler för alkohol och tobak efterlevs Socialnämnden och Polisen Krögarna och ordningsvakter Protokoll Synlighet 10

12 Polisen ska vara ett naturligt inslag i Lunds nöjesliv under helgkvällarna. Detta innebär att polisen varje helg ska ha särskilt avdelad personal med ansvar för närvaro i Lunds nöjesliv. Tryggheten för besökare i Lunds nöjesliv skall öka Polisen Trygghetsmätningar Kommunikation Polisen, kommunen och andra berörda organisationer skall genom samlade kommunikationsinsatser presentera åtgärder för att minska alkohol- och drogmissbruket. Kommunikationsinsatserna kan genomföras i egen regi eller i samverkan vid lämpliga evenemang. Att öka kunskapen om förebyggande åtgärder mot alkohol- och drogmissbruk Polisen, kommunen Berörda organisationer Rapport till Lunds BRÅ om genomförda insatser 11

Överenskommelse mellan Lunds Kommun & Närpolisområde Lund

Överenskommelse mellan Lunds Kommun & Närpolisområde Lund Överenskommelse mellan Lunds Kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdsplan 2011-2012 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse Överenskommelse om samverkan 2013-2014 Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse för samverkan. Överenskommelsen syftar till att utveckla och stärka samverkansformer

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Denna överenskommelse är Landskrona stads och Närpolisen i Landskronas

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun

Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun 2015-18 För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslövs kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. För

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv. Sjunde ettårsavtalet 2014

Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv. Sjunde ettårsavtalet 2014 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Sjunde ettårsavtalet 2014 Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 22 maj 2014 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen

Läs mer

KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV

KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV Hälsa och samhälle KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV EN UTVÄRDERING PÅ UPPDRAG AV KRISCENTRUM I MELLERSTA SKÅNE Utvärderingen genomfördes av studerande Helga Asgeirsdottir under april till juni

Läs mer

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Inledning Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun ska ligga till grund för det operativa

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2016 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2016-06-02 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Plats och sammanträdestid Deltagare Sandska rummet, stadshuset kl. 09.00-11.00 Medlemmar Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren

Läs mer

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015-04-09 Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015 Dnr KS 2012-416 Elisabeth Hansson Vik. folkhälsoutvecklare Antagen av Brottsförebyggande rådet 2015-04-02. Sida 2 av 6 Bakgrund

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolis - område Landskronas

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund

Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund 2014-17 Trygghetsskapande åtgärder Brott i nära relationer Brott mot äldre Satsning på ungdomar Alkohol och andra droger 1 Avgränsat område C-triangeln

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad 2012-2016 Övergripande mål Att öka den upplevda tryggheten bland Malmöborna och minska utsattheten för brott. Indikatorer: Trygghetsmätning, aktuell

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Bilaga till Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Åtgärder Parternas strävan, utifrån sina respektive uppdrag, är att i första hand att förstärka

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län ETT TryggaRE halmstad samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län Foto: Lars Hedelin/RIKSPOLISSTYRELSEN. Halmstad ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Därför samarbetar

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv

Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj 2013 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Sjätte ettårsavtalet 2013 1 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande Kommunstyrelsesalen kl. 13.00 15.00 Margareta Fredriksson (L) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren (S) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet Marie Edvinsson

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S)

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun

Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun Verksamheten Trygg i Norrtälje kommun - TiNk Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. För att nå dit bildades Trygg i Norrtälje kommun (TiNk), som

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO Stockholms stad

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-21 Handläggare Malin Torberger Telefon: 08-508 25 416 Till Socialnämnden Angående våld i nära relationer

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad 2011-2012 1 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer