Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv"

Transkript

1 Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 16 maj 2013 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Sjätte ettårsavtalet

2 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Samarbetsavtalet mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv gäller för Överenskommelsen är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner. Rådet för Hälsa och Trygghet ansvarar för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Syfte För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslövs kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Redan idag sker samarbete inom flera områden. Syftet med överenskommelsen mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet. För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete. Företrädare för Eslövs kommuns olika förvaltningar och Närpolisen i Eslöv har kommit överens om att prioritera fem avtalsområden för att öka den upplevda och faktiska tryggheten i kommunen. Se tabell sidan 3. Uppföljning Resultaten för respektive avtalsområde ska årligen följas upp och redovisas i kommunens välfärdsbokslut. I Välfärdsbokslutet redovisas både statistik för områdena samt kvalitativa goda exempel från verksamheterna. Nedan visas de övergripande målen med överenskommelsen som årligen följs upp i välfärdsbokslutet. I årets samverkansavtal prioriteras dessutom fyra fördjupningsområden som komplement till de fem avtalsområdena. De övergripande målen för överenskommelsen 1. Den totala brottsligheten ska minska Polisanmälda brott 2. Antalet människor som känner sig trygga ska öka Fördjupningsområden 2013 Indikator Polisens trygghetsmätning 1. Brott i nära relationer Polisanmälda brott Indikator 2. Skadegörelse Polisanmälda brott & statistik över skador och kostnader 3. Våld i offentliga miljöer Polisanmälda brott & löpande uppföljning via Örat mot marken 4. Inbrott i bostad Polisanmälda brott 2

3 Avtalsområden 1. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i riskmiljöer Socialsekreterare på polisen Skola, Socialtjänst, Polis (SSP) 2. Trygghet i offentlig miljö Trygghetsvandring Örat mot marken Samarbete på fältet Ungdomsforum Människan bakom uniformen Grannsamverkan 3. Våld i nära relationer Kriscentrum mellersta Skåne Barnahus Gemensamma rutiner 4. Alkohol- och drogförebyggande arbete Samordnad tillsynsplan Ansvarsfull alkoholservering Tänk Om Drogfri träningskultur 5. Organiserad brottslighet Tidig underrättelse och samverkan Livsstilskriminalitet Social insatsgrupp 3

4 Avtalsområden 1. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i riskmiljöer Socialsekreterare på polisen Socialsekreteraren på polisen är länken mellan kommunen och polisen. Tjänsten är placerad på polishuset för ett nära samarbete med polisen. Socialsekreteraren närvarar vid polisförhör och skriver yttranden och förhandsbedömningar gällande ungdomar, som inte är aktuella på socialtjänstens utredningsenhet, upp till 18 år, Tjänsten omfattar även samordning för ungdomstjänst, medling och brottsofferstöd samt en av de lokala SSP-grupperna. SSP står för Skola, Socialtjänst och Polis. Fältsekreterarna arbetar förebyggande och främjande med ungdomar under 18 år och är en rådgivande och stödjande insats av socialtjänsten. Arbetet innebär samverkan med bland annat personal från skolan, fritidsgårdarna och föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden. Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv i samarbete med Barn och Familj. Skola, Socialtjänst, Polis SSP SSP är ett lokalt drog- och brottsförebyggande samverkansforum mellan kommun, polis samt Eslövs Bostads AB. I Eslöv finns fyra lokala SSP-grupper. För de lokala SSP-grupperna i Eslöv finns en styrgrupp som tydliggör mål och riktlinjer och som har tillsyn av gruppernas arbete. Verksamheten bygger på gemensamma handlingsplaner som görs upp årsvis i SSP-grupperna och innehåller aktiviteter kring brotts- och drogförebyggande arbete som berör alla parter i gruppen. SSP-grupperna arbetar framförallt med universell prevention som är generell och långsiktiga åtgärder mot brott och droger men även med selektiv prevention med inriktning på riskmiljöer och riskaktiviteter. Vidare är syftet att bygga upp ett positivt lokalt nätverk kring alla unga i Eslövs kommun. Samverkansparter: Barn och Familj, Vård och Omsorg, Kultur och Fritid, Närpolisen i Eslöv samt Eslövs Bostads AB. 2. Trygghet i offentliga miljöer Trygghetsvandring Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Under 2013 ska minst två trygghetsvandringar genomföras i Eslövs kommun. Områden väljs ut i samförstånd mellan polis, räddningstjänst och kommun utifrån områden som för tillfället upplevs som otryggt utifrån ett medborgarperspektiv. Resultatet av trygghetsvandringarna ska vara en av utgångspunkterna i upprustning av det offentliga rummet. De åtgärdelistor som tas fram under vandringen ska följas upp. Samverkansparter: Eslövs kommun i samverkan med en mängd samhällsaktörer inklusive Närpolisen i Eslöv och Räddningstjänsten Syd. 4

5 Örat mot marken Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningstjänst långsiktigt arbetar för att skapa ett tryggare Eslöv. Gruppen träffas 30 minuter varje vecka och utbyter erfarenheter och diskuterar fram gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för Eslövs medborgare. I nätverket ingår arbetsledare från skolan och från verksamheter med personal som är ute och rör sig i kommunen på kvällar, nätter och helger, såsom hemvård och socialtjänst, för att berätta om sina iakttagelser. Dessutom ingår personal från fastighetsförvaltningen, gatukontor och kommunens egna bolag såsom renhållningsbolag och bostadsbolag. Samverkansparter: Eslövs kommun i samverkan med en mängd samhällsaktörer inklusive Närpolisen i Eslöv, Räddningstjänsten Syd samt bevakningstjänst. Samarbete på fältet För att öka tryggheten i staden finns ett uppbyggt nätverk mellan de aktörer som arbetar ute på fältet. Fältsekreterarna på Barn och Familj är ute på kvällar och helger i miljöer där ungdomar vistas. Fältsekreterare och helgansvarig polis har direktkontakt för att underlätta samarbetet på fältet. Gruppen Föreningar på stan vandrar i Eslöv fredagar och vissa lördagar. Syftet är bland annat att fler vuxna ska vara synliga som ett stöd och trygghet för unga. Föreningar på stan ska besöka de naturliga samlingsplatserna för unga, men även olämpliga miljöer där de unga inte bör vistas. Föreningar på stan kan även vara en resurs att ta in vid särskilda arrangemang. Polis och Föreningar på stan träffas vid informationstillfällen. Stadsvärdarna har bidragit till att stationen har blivit en säkrare, lugnare plats. Resenärerna menar att de känner sig tryggare än tidigare eftersom stadsvärdarnas närvaro har dämpat stökiga grupper. Genom deras närvaro har också skadegörelsen minskat betydligt. Erfarenheter från delar av Skåne visar att polisens volontärer kan förstärka polisens övriga insatser på det förebyggande området. De utgör en naturlig länk mellan medborgare och polisen samt bidrar till att människor engagerar sig i trygghetsfrågor och vardagsbrott i närsamhället. Samverkansparter: Barn och Familj, Vård och Omsorg, Arbete och Försörjning, Närpolisen i Eslöv samt ett flertal föreningar i Eslöv. Ungdomsforum Människan bakom uniformen Många ungdomar bär på en misstänksamhet och ibland till och med hatisk inställning mot polisen, vilket också drabbar andra samhällsstödjande uniformsyrken. Detta har getts uttryck genom stenkastning och hot mot polis och räddningstjänst. Under våren 2013 kommer ett arbete utifrån konceptet Människan bakom uniformen att påbörjas i Eslövs kommun. Det är ett koncept som tar sin utgångspunkt i ungdomars delaktighet och som handlar om att utveckla bra kommunikationskanaler. Samverkansparter: Räddningstjänsten Syd, Närpolisen i Eslöv, ambulanspersonal och Eslövs kommun. 5

6 Grannsamverkan För att motverka brott kan man tillämpa grannsamverkan i ett bostadsområde eller by i samarbete med polisen, räddningstjänsten och försäkringsbolag. Grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med polisen. Kontaktombuden utbildas av polisen med hjälp av en instruktiv utbildningspärm. Kontaktombudet får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan kan utvecklas och utbildning i hur inbrott, vissa andra brott samt vatten- och brandskador kan förebyggas. I denna utbildning kan också det lokala Rådet för Hälsa och Trygghet, räddningstjänsten och försäkringsbolagen medverka. Därefter utbildar kontaktombuden sina grannar med stöd av utbildningspärmen. Efter genomförd utbildning skyltas området. Detta för att den presumtive tjuven ska få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma, har genomfört förebyggande åtgärder samt har en mycket bra kontakt med polisen. Grannsamverkan är aktiv på några få ställen i Eslövs kommun, men polisen arbetar med att utöka samarbetet. Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun och försäkringsbolag. 3. Våld i nära relationer Kriscentrum mellersta Skåne Alla som bor i Eslövs kommun, både vuxna och barn, kan vända sig till Kriscentrum i Lund för att få samtalsstöd, rådgivning och/eller krisbearbetning. Personalen på Kriscentrum har lång erfarenhet av att arbeta med stöd till både våldsutövare, våldsutsatta samt barn som bevittnat våld. Då Eslövs kommun tillsammans med grannkommunerna under flera år har samverkat för att tillsammans finansiera verksamheten, finns förutom gedigen erfarenhet också upparbetade rutiner med polisen. Samarbetet med polisen i Lund gör att Kriscentrums personal kan informera samtliga frihetsberövade förövare om stödinsatser som finns för att ändra sitt beteende. Samverkansparter: Eslövs kommun med kommunerna Staffanstorp, Lund, Kävlinge, Lomma, Svalöv och Höör. Barnahus På Barnahus Mellersta Skåne i Lund finns all kompetens samlad under ett tak för att på bästa sätt kunna hjälpa utsatta barn och ungdomar. Barnahus vänder sig till barn och ungdomar mellan 0 18 år som är utsatta eller misstänks vara utsatta för fridskränkning, sexuella övergrep eller fysisk misshandel. Genom Barnahus slipper barnen och ungdomarna slussas runt till många platser och träffa olika myndighetspersoner vid många tillfällen. På Barnahus finns istället polis, åklagare, sjukvård och socialtjänst redan samlade. Samtliga instanser träffas också i samrådsmöte varje vecka för att diskutera de gemensamma ärendena. Socialtjänsten i Eslöv får också handledning och annat stöd från Barnahus. Samverkansparter: Eslöv kommun, Staffanstorp kommun, Lund kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Höörs kommun, Hörby kommun, polisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Region Skåne. 6

7 Gemensamma rutiner Målet för samverkan kring brott i nära relationer mellan Eslövs kommun och Närpolisen år 2013 bygger på det gemensamma behovet att konkretisera arbetet lokalt och skapa övergripande rutiner mellan socialtjänst, utredare vid polisen, polis i yttre tjänst och brottsoffersamordnarna vid Kriminaljouren i Lund. Invånare som söker hjälp hos socialtjänsten har ofta inte polisanmält brott som de utsatts för i sin nära relation. Med gemensamma rutiner kan vi få fler att våga anmäla brott. Poliser i yttre tjänst rycker ofta ut till familjer nattetid då grannar ringt och anmält högljudda slagsmål. Kontrollerande partnervåld innebär ofta en serie brott som pågått under flera år. När brotten väl uppdagas och den utsatta söker hjälp är behovet ofta akut och uppkommer alla tider på dygnet. För att både arbeta förebyggande och kunna ge hjälp i det akuta skedet, behöver samordningen stärkas ytterligare mellan socialtjänstens alla förvaltningar och Närpolisen i Eslöv. Med gemensamma rutiner kan vi få bättre kunskap om problem vi möter och hitta gemensamma lösningar för att både hjälpa utsatta och få fler brott i nära relationer lagförda. Samverkansparter: Vård och Omsorg, Barn och Familj, Arbete och Försörjning samt Närpolisen i Eslöv och brottsoffersamordnarna vid Kriminaljouren i Lund. 4. Alkohol- och drogförebyggande arbete Samordnad tillsynsplan Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten. Att påverka antalet alkoholskador, rökvanor, drogmissbruk, kriminalitet är i sig en tillväxtfaktor i en stad som vill sätta individen och tryggheten i fokus. Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv har under våren antagit tillsynsplanen för 2013, vilken har upprättats i samarbete med Närpolisen och Räddningstjänsten Syd. Tillsynsplanen gäller alkoholservering och försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. Samarbetet behöver tydliggöras för att nå optimalt samordnat tillsynsarbete mellan polisen, räddningstjänsten och kommunen. I detta ingår att utveckla rutiner såsom att delge varandra väsentlig information. Kommunens tillståndshandläggar kommer besöka samtliga serveringsställen med alkoholservering och besöka samtliga försäljningsställen som säljer tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. En ytterligare målsättning är att polisen och kommunen utför gemensamma tillsynsbesök kontinuerligt. Två samordnade tillsynsbesök med deltagare från kommunen, polisen, räddningstjänsten och skatteverket kommer genomföras angående alkoholservering. Det kommer även ske ett flertal oanmälda tillsynsbesök med kommunens tillståndshandläggare och polisen. Undersökningen Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2012 visar på att tobak är tillgängligt i Eslövs kommun för våra ungdomar. Rutiner för ökad tobakstillsyn behöver utvecklas, både vad gäller att minska tillgängligheten för ungdomarna som att motverka försäljning av illegal tobak. Minst två samordnade tillsynsbesök angående försäljning av tobak kommer genomföras med deltagande från kommunen och polisen. Tillsynsarbetet angående försäljningen av vissa receptfria läkemedel behöver utvecklas mellan kommun och polis. Detta kan exempelvis göras i samband med tillsynen av tobaksförsäljning. Till exempel elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, som är på framfart. Det är de substanser som e-cigaretten fylls med som är avgörande för tillsynsarbetet. E-cigaretter kan laddas med nikotinampuller och innehåller dessa rent nikotin klassificeras de som läkemedel och 7

8 får därmed inte säljas då ingen sådan produkt finns godkänd. Tobakslagstiftningen omfattar endast varor som innehåller delar av tobaksväxten, inte varor som innehåller rent nikotin. Samverkansparter: Vård och Omsorg, Barn och Familj, Närpolisen i Eslöv och Räddningstjänsten Syd Ansvarsfull alkoholservering Målsättningen för krogmiljön i Eslöv är restauranger med en ansvarsfull alkoholservering en trevlig och trygg miljö att umgås i. Eslövs kommun, Polisen och Räddningstjänsten Syd arbetar tillsammans för att dialogen med restaurangbranschen ska öka under 2013 för att nå en trygg krogmiljö. Gemensam dialogträff kommer genomföras tillsammans med restaurangbranschen för att nå målsättningen. Samverkansparter: Vård och Omsorg, Närpolisen i Eslöv och Räddningstjänsten Syd Tänk Om Eslövs kommun deltar i den årliga nationella kampanjen Tänk Om. Syftet är att få tonårsföräldrar att inte ska köpa ut alkohol till sina barn. Undersökningen Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2012 visar på att många föräldrar i Eslövs kommun både köper ut och bjuder sina tonåringar på alkohol. En mängd aktörer från Eslövs kommun arbetar tillsammans med satsningen. Polisens volontärer kommer också delta i satsningen. Kampanjen kommer ske vid storhelger då många ungdomar dricker alkohol, som vid skolavlutning samt kring lucia, jul och nyår. Förhållningssättet att inte langa till ungdomar kommer vara del av det kontinuerliga drogförebyggande arbetet under hela året. Samverkansparter: Vård och Omsorg, Barn och Familj, Kultur och Fritid samt Närpolisen i Eslöv Drogfri träningskultur Målsättningen är nolltolerans mot doping och ett samhälle fritt från narkotika och doping. Samarbete mellan kommun och polis behöver utvecklas för att motverka användandet av doping i idrott- och träningskulturer. Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv, Kultur och Fritid och Vård och Omsorg. 5. Organiserad brottslighet Tidig underrättelse och samverkan Ett nära samarbete för att i ett tidigt skede motverka organiserad brottslighet sker genom ömsesidig dialog mellan polisen och Eslövs kommun. Polisen tillsammans med andra brottbekämpande myndigheter ansvarar för att utreda brott och lagföra individer. Eslöv kommuns förvaltningar ansvarar för att försvåra infrastrukturen för den organiserade brottsligheten med hjälp av administrativa åtgärder, exempelvis när det gäller upphandling, ekonomiskt bistånd, tillståndsgivning och tillgång av lokaler. Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun 8

9 Livsstilskriminalitet En liten del av de kriminellt aktiva står för en stor del av brottsligheten. En livsstilskriminell kan bland annat beskrivas som en person som notoriskt begår nya brott. De står för en stor andel brott, ofta i kombination med ett pågående missbruk av alkohol och narkotika. Målsättningen är att under år 2013 utveckla metoder för samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv. En sådan samverkan är en viktig faktor både i arbetet mot livsstilskriminellas brottslighet och för en förändring av deras livsstil. Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun. Social insatsgrupp När unga personer begår brott är det angeläget med snabba reaktioner från samhället. För att nå bättre resultat behöver samarbetet mellan polis och kommun förbättras ytterligare. Det är angeläget att undanröja de strukturella hinder som finns så att verksamheten verkligen är effektiv. Målsättningen är att Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv under året ska starta en social insatsgrupp. I samband med detta ska vi medverka i det nationella projekt som Rikspolisstyrelsen startar under sommaren Samverkansparter: Närpolisen i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun (samlade socialtjänsten) Cecilia Lind, kommunalråd Thomas Nilsson, polismästare Eslövs kommun Postadress Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon E-post Webb 9

Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv. Sjunde ettårsavtalet 2014

Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv. Sjunde ettårsavtalet 2014 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv Sjunde ettårsavtalet 2014 Rådet för Hälsa och Trygghet Eslöv den 22 maj 2014 Strategisk lokal samverkan mellan Eslövs kommun och Närpolisen

Läs mer

Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun

Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun Samverkansavtal mellan polisen och Eslo vs kommun 2015-18 För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslövs kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. För

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019 1(5) Datum 2017-06-20 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019 Denna överenskommelse är Svalövs kommuns och polisens gemensamma åtgärdsplan för åren

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Åtgärdsplan 2014-2017 Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Lunds kommun och närpolisområde Lund har

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Denna överenskommelse är Landskrona stads och Närpolisen i Landskronas

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse Överenskommelse om samverkan 2013-2014 Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse för samverkan. Överenskommelsen syftar till att utveckla och stärka samverkansformer

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO (5)

Bilaga till Dnr: VoO (5) Bilaga till Dnr: VoO.2014.0051 1 (5) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Uppföljning av Tillsynsplan 2013 Alkoholservering I Eslövs kommun fanns, vid årsskiftet 2012/2013, 30 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2017-2018 med bilaga : Handlingsplan för 2017 Överenskommelse Vara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2010-2011 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2010-2011 Denna överenskommelse är Boden kommuns och Områdespolisen i Bodens gemensamma

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 atrollhättans Stad Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 Bakgrund Trollhättans Stad och polisområde östra Fyrbodal

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Rapport - Handlingsplan för skärpt alkohol- och tobakstillsyn med mera

Rapport - Handlingsplan för skärpt alkohol- och tobakstillsyn med mera Socialnämnden 2016-02-10 1 (5) Socialförvaltningen Ledning Anders Hagander 016-710 20 74 Socialnämnden Rapport - Handlingsplan för skärpt alkohol- och tobakstillsyn med mera Bakgrund Den 22 januari 2014

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018

Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 2017-10-31 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-18 246 Vallentuna kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor och företag att bo, leva och växa i. Detta

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad 2012-2016 Övergripande mål Att öka den upplevda tryggheten bland Malmöborna och minska utsattheten för brott. Indikatorer: Trygghetsmätning, aktuell

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren. Handlingsplan 2019 1. Trygghetsvandringar följa brottsutvecklingen i syfte att identifiera särskilt brottsutsatta platser. Dessa platser prioriteras vid arbetet med trygghetsvandringar i BRå s regi. utifrån

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta

Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta Överenskommelse som gäller från 2018-03-03 är löpande och kan sägas upp av båda parter. Överenskommelsen syftar till att tillsammans

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå

Aktivitetsplan för UmeBrå Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen

Läs mer

Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum

Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum BILAGA 3 Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum I samtliga forum ingår uppdraget att rapportera till TSR Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd (TSR) Syfte Utveckla en hög kvalitet i det trygghetsskapande

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016 Verksamhetsplan 2016-01-18 Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade

Läs mer

Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun

Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun Vem är Ola Åkesson brottsförebyggande strategen? Vad gör en brottsförebyggande strateg? Mitt huvuduppdrag är att jobba med trygghet och brottsförebyggande

Läs mer

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg 1+1+1+1=5 Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg Årets förebyggande kommun 2012 Örebro kommun bedriver ett långsiktigt, hållbart förebyggande arbete. Politiska beslut, program, planer, uppföljning

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2016 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2016-06-02 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019 Antagen: Ansvarig: Kommunstyrelsen Folkhälsorådet/ Kommunstyrelsen 1 Inledning Mariestads kommun vill skapa förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Brottsförebyggande rådet Fastställd 2010-01-28 1 (8) Version 1 Senast reviderad Diarienummer 2009/45 180 Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun 2 (8)

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2017 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2017-03-08 8 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Brottsförebyggande program

Brottsförebyggande program Brottsförebyggande program 2015-09-24 Antaget i Kommunstyrelsen 2016-03-07, 53 Innehåll Inledning 2 Bakomliggande strategiska dokument 2 Organisation av det brottsförebyggande arbetet 3 Syfte 3 Arbete

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg Handlingsplan 2019 För det Brottsförebyggande arbetet 2 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun 2019-01-30 Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2019-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommundirektören Utarbetad av: Säkerhetssamordnare,

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun 2017-2018 Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017-01-24 1 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en social skyddslag

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderad 19 april 2017 43 1(4) Innehåll Syfte... 2 Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd...

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

KLK 2018/918

KLK 2018/918 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2018-11-07 KLK 2018/918 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Anders.Nahlstedt@hassleholm.se Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Reviderad handlingsplan 2018

Reviderad handlingsplan 2018 1 Samverkansöverenskommelse Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg 2017-2018 Reviderad handlingsplan 2018 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun för socialnämndens och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun för socialnämndens och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för socialnämndens och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna

Läs mer

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län ETT TryggaRE halmstad samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län Foto: Lars Hedelin/RIKSPOLISSTYRELSEN. Halmstad ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Därför samarbetar

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-02-08 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

Handlingsplan Tryggare Vallentuna KS

Handlingsplan Tryggare Vallentuna KS Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 6 KS 2017.475 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-30 204 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2018 (KS 2017.475) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun Del 1 2017 2018 VILHELMINA KOMMUN VUALTJEREN TJIELTE

Läs mer

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln 2012-10-29 1 (5) Tillsynsplan för 2013-2015 avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker,

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND 2018 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger, folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering

Läs mer

Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun

Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun 2019-2020 1 Innehållsförteckning Inledning...2 En nationell strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2020...2 En plan för ANDT-arbetet

Läs mer

Kc 6. Säker och Trygg kommun BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Kc 6. Säker och Trygg kommun BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kc 6 BESLUTSFÖRSLAG Säker och Trygg kommun Kommunstyrelsen föreslås besluta: - Anta arbetsformer för Säker och trygg kommun samt rekommendera övriga berörda nämnder att arbeta utifrån de föreslagna arbetsformerna.

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2016-12-01 1 (6) Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Anna-Maria Raimer Scander Social- och arbetsmarknadsnämnden Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer