Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå"

Transkript

1 Teknik- och gatukontoret Tjänsteskrivelse Datum Dnr 11TEK77 Bilaga Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå CYKELPOOLSUTREDNING 1. Datum och beställare för planen uppges Den 27 september 2011 överlämnade Eva Wikström ett utredningsuppdrag angående cykelpool till Anna Stamblewski. 2. Inledning Denna cykelpoolsutredning har inletts med bakgrund av en tidigare inkommande motion till kommunstyrelsen om att införa en cykelpool för allmänheten. I ett första skede besvarades motionen av Teknik- och gatukontoret. Kontoret har i ett andra steg fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till inrättande av en cykelpool. Motion Den 14 januari 2011 gav kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnd i uppdrag att svara på en motion som inkommit den 20 december Frida Heikki (S), Ida Johansson (S) och Anders Nyström (S) motionerade om införande av en cykelpool, tillgänglig för allmänheten Piteå. De ansåg att en cykelpool är ett givet steg i arbetet med en hållbar kommun, förbättrad folkhälsa samt som god service för medborgarna och besökarna. De menade att tillhandahållande av cyklar tillgängliga för allmänheten skulle innebära uppmuntran till att nyttja kommunens väl utbyggda cykelvägnät. Dessutom skulle en cykelpool bidra till färre personbilar och en renare luft i tätorten. De beskrev att centrum av staden ofta är belastad med fullbelagda parkeringar och svårframkomliga gator under delar av året, särskilt under semesterperioden. Förslag till beslut om motion Teknik- och gatukontoret (TG) föreslog till Teknik- och servicenämnden att motionen skulle bifallas och att TG skulle ges i uppdrag att ansvara för verkställighet. Svar från kommunfullmäktige om motion kring cykelpool Med anledning av ovanstående föreslås: att kommunfullmäktige uppdrar till Teknik- och Servicenämnden att utreda möjligheterna till inrättandet av en cykelpool. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Motionärerna lämnar ett förslag som ligger helt i linje med Piteå kommuns ambition att vara en attraktiv och uthållig kommun. I verksamhetsplan och klimat- och energiplan som fullmäktige antagit, slår vi fast att kommunen ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma och miljövänliga val. En cykelpool skulle naturligtvis bidra till detta och en utredning av former för och finansiering av en sådan känns 1

2 helt rätt. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. Kommunstyrelsen förslår vid sammanträde 7 juni 2011, 163 kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beskrivning av uppdraget om införande av cykelpool och förväntat resultat Utredningen går ut på att se över möjligheterna för upprättande av en reklamfinansierad cykelpool. Utredningen ska utmynna i och beskriva vilka privata aktörer som finns och hur de är intresserade av att utveckla/bygga upp en extern cykelpool i Piteå Centrala. Förväntat resultat är en beskrivning av ett genomförande för en helt reklam- och avgiftsfinansierad lösning, dvs. inga kostnader eller investeringar skall läggas på Teknik- och gatukontoret. Intressenter ska vara tillfrågade och beskrivna i utredningen. Antalet cyklar, finns ingen given gräns utan förutsättningar skapas hos intressenterna. Finns det inga privata intressen beskrivs i utredningen hur en cykelpool skulle kunna fungera i kommunal regi samt kostnadsberäkna ett sådant upplägg. Var (i geografiskt läge) ska redovisas. Markfrågan är en förutsättning för ett genomförande. Utredning av om kommunen tillhandahåller mark/plats för cykelpoolen i centrala staden. Tidplan skall tas fram för införandet av en cykelpool i Piteå. Uppdraget ska ses som ett pilotprojekt. Med det följer ett uppdrag för framtagande av strategi för utvärdering och uppföljning samt kommunikationsplan. 3. Bakgrund Cykling är ett populärt kommunikationsmedel i Sverige, särskilt bland yngre människor. Cykelresorna utgör nio procent av alla resor. Av alla arbets-, affärs- och skolresor utgör resorna med cykel 12 procent. Många städer främjar cyklingen på olika sätt bl. a. genom anläggning av cykelbanor, säkra passager, informationskampanjer, säker cykelförvaring, kommunal cykelservice och cykeluthyrning- eller delningssystem. Men bilen är fortfarande det dominerande transportmedlet. På 60- och 70-talen omvandlades nästan alla stadskärnor till att gynna biltafiken. Några vanliga åtgärder som genomfördes var att separera biltrafiken från långsammare trafikslag såsom gång och cykling, gamla stadskärnor fick göra utrymme för stormarknader och bilparkeringar. Detta medförde att det så kallade bilsamhället skapades. Denna utveckling har även drivits på av inhemska bilindustrin (Volvo och Saab) 1. Sverige har en nationell cykelstrategi Mer cykeltrafik på säkrare vägar 2. Strategin pekar ut två övergripande mål; att cykeltrafiken ska bli säkrare och att cykeltrafikens andel av resorna sak öka. Cykelns roll som en del i ett hållbart transportsystem och som ett medel för ökad folkhälsa har slagit igenom i den nationella politiken under det senaste decenniet. Cykelstrategin är 11 år gammal och arbete med en ny strategi pågår. Trafikverkets har fått ett regeringsuppdrag att tillsammans med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ta fram en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Uppdraget 1 Büttner, J. Optimising Bike Sharing in European Cities A Handbook 2 Vägverket. Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. Mer cykeltrafik på säkrare vägar. Publikation: 2000:8. 2 (9)

3 ska redovisas senast den 1 december En annan pågående utredning på regeringens begäran är en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, hur regler som finns som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cyklisterna kan förändras. Utredare för detta uppdrag är Kent Johansson och ska redovisas den 1 maj Omfattning och avgränsningar I Uppdragsbeskrivningen ges anvisning att uppdraget ska ses som ett eget pilotprojekt inom Teknik- och gatukontoret. I det ingår framtagande av strategi för utvärdering, uppföljning samt kommunikationsplan. I första hand undersöks om en cykelpool i Piteå kan drivas helt genom reklam- och avgiftsfinansierad lösning, dvs. inga kostnader eller investeringar ska läggas på Teknik- och gatukontoret. Om inte förstahandsalternativet är genomförbart undersöks hur en cykelpool skulle kunna fungera i kommunal regi samt kostnadsberäkna ett sådant upplägg. Tidsramen för utredningen är en uppstart i oktober 2011 och uppdraget ska redovisas genom en rapport i maj Syfte, mål och inriktning med projektet Det övergripande syftet med att tillhandahålla en cykeluthyrning för allmänheten i Piteå centrum är att erhålla en god service för pitebor och besökare, minska andelen föroreningar i luften samt förbättra folkhälsan. Att erbjuda en cykeluthyrning syftar även till att underlätta valet av cykeln som transportmedel. 6. Projektets målgrupp och intressenter Den primära målgruppen är medborgare, pendlare och besökare som: är i behov av att transportera sig med cykel, men inte har någon egen cykel alls eller för tillfället normalt eller oftast använder bilen, men som nu har möjlighet att hyra en cykel bor på annan ort och kommer till Piteå med busstransport och behöver en förlängd transport till målpunkten/erna, där cykel blir att bra transportkomplement Sekundära målgrupper är: Kommunanställda för marknadsföringen av cykeluthyrningen och som förebilder Journalister för marknadsföringen av cykeluthyrningen Företagare sponsring, medfinansiering och även kanske som medarrangör av cykelsystemets funktion samt marknadsföring 3 Trafikverket. Ökad och säker cykling delredovisning av regeringsuppdrag (9)

4 7. Alternativa lösningar för cykeluthyrning Tidigare cykelutlåning i Piteå Piteå kommun har under somrarna 1998 och 1999 bedrivit cykelutlåning. Det var då ett arbetsmarknadsprojekt som drevs av Förvaltningen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen. Cirka 160 begagnade cyklar reparerades, målades gula och försågs med metallplatta med plats för reklam. De utlånades från olika platser men karaktäristiska cykelställ runt om i staden. En servicetelefon ordnades, dit man kunde ringa dygnet runt 4. Idén med cyklar för utlåning togs emot mycket positivt av både allmänhet och inblandade intressenter som företagare och tjänstemän i kommunen. Problembilden med utlåningen bestod i bl. a att 93 av 116 utplacerade cyklar försvunnit, cyklar som gått sönder och utrustning som plockats bort. Arbetet med att samla ihop cyklar och reparationer har varit betydande under hela säsongerna 5. Reklamfinansierad cykeluthyrning 6 Att driva en reklamfinansierad cykeluthyrning i en så liten stad som Piteå verkar efter omvärldsanalys vara en orimlig lösning. Det krävs ett befolkningsunderlag på minst inv. för att man ska kunna införa ett reklamfinansierat uthyrningssystem. Enligt kontakter med branschen kommer det inte att finnas tillräckligt med reklamintäkter för att finansiera ett fungerande cykeluthyrningssystem. Detta pga. att reklamen blir för dyr att köpa och det är för liten publik. Reklamplatserna kan inte heller hittas i tillräcklig omfattning. Det skulle kunna gå att ordna en cykeluthyrning i Piteå, men den kommer inte att kunna drivas helt av reklamintäkter, i stället så kommer den att även behöva drivas med skattemedel. Branschen tror inte att man i Piteå är i behov av ett cykeluthyrningssystem, eftersom det i de flesta i små orter har egen cykel att tillgå. Det är inte samma form av arbetspendling och tät trafik i övrigt som gör att behovet finns. Resultaten från Resvaneundersökningen som kommunen genomförde hösten 2011 visar att 95 procent av Piteåborna mellan år har tillgång till cykel. Enligt prisuträkningar från branschen skulle det kosta ungefär kr att starta upp och driva en cykelpool i Piteå. Slutsumman per år, om investeringen skrivs på tio år och cyklarna på fem, skulle bli ca tre miljoner. Räkneexempel på reklamfinansierad cykeluthyrning med kommunala medel: Ett cykelsystem har två huvudsakliga kostnader, dels investering i stationer och cyklar och dels driftskostnader. Kostnaderna varierar väldigt beroende på öppettider, storlek på systemet, service till brukarna med mera. Men ska man prata någorlunda generellt kan man säga att en cykelstation med 18 platser kostar ca kr att köpa. Sedan kostar den ytterligare till att bygga (då har jag räknat med kr för el abonnemang samt ca 10 meters el schakt) beroende på var den ska stå och om man ska gräva i asfalt eller gräs. Även en ort som Piteå bör ha mellan 10 och 20 sådana stationer för att det ska bli ett lånecykelsystem som tillför någonting. Färre stationer så kommer det inte vara intressant för någon att använda. 4 Projektbeskrivning Pitecykeln. Projekt Knuten Pitecykeln. Utvärdering Projekt Pitecykeln Mail- och telefonkontakter med ansvariga på Clear Cannel och JC Decaux i oktober och november (9)

5 10 stycken stationer med 18 platser var innebär 90 cyklar (varje cykel behöver ha två platser för att systemet ska fungera). Eftersom det måste vara hållbara cyklar om de ska fungera i ett lånecykelsystem så blir de ganska dyra, ca kr per cykel. Driftkostnader: Det krävs en hemsida, internetförsäljningskanal, någon eller några fysiska återförsäljare (kan vara turistbyrån eller kommunkontoret), en bil för att flytta cyklar från fulla till tomma ställ samt bemanning för den bilen under systemets öppettider. Slutligen behövs en cykelreparatör och telefonservice. Leasade bilar med personal är en lösning med medföljande kostnader. Bilarna behöver vara i drift från kl till varje dag under säsong. Rekommendationerna inte att krympa dessa öppettiderna eftersom det har visat sig att generösa öppettider är viktiga för systemets popularitet. Den reklamfinansierade cykeluthyrningsbranschen har även dementerat att flera kommuner skulle kunna gå ihop och ge konsult i uppdrag att driva cykeluthyrning. Problemet är att norrlandskustkommunerna ligger så utspridda att det inte finns några stordriftsfördelar. Det kommer ändå att behövas personal och lager på varje ort eftersom det blir för långa sträckor att köra mellan. Stockholm modellen (ett exempel på reklamfinansierad cykeluthyrning) Stockholms stad har ungefär 1000 cyklar för utlåning. De har ett system där man köper ett säsongskort via hemsidan. Kortet kostar 200 eller 250 kr, beroende på vart man köper det, och gäller mellan den 1 april och den 31 oktober. Kortet kan reaktiveras för en ny säsong. Det finns även möjlighet att köpa ett tredagarskort. Eftersom lånecyklarna ska vara tillgängliga för många ska cykeln återlämnas till valfritt cykelställ i staden inom tre timmar. Cykelställen är öppna för utlåning dagligen mellan kl under perioden 1 april - 31 oktober. I ena änden på cykelstället finns en informationsskärm och kortläsare. När kortet hålls enligt anvisningen mot kortläsaren erhålls information och en cykel tilldelas. Cykeln lyfts ur angiven cykelplats. Cyklar kan återlämnas i stationerna dygnet runt 7. Örebro modellen 8 År 2009 startade man ett egenutvecklat elektroniskt cykelsystem, där samarbetspartners till kommunen är VINNOVA (Forskning och innovation för hållbar tillväxt) och KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Just nu har man 10 st. cykelstationer och st. testcyklister som provar systemet. Man jagar fler testcyklister och ska testa även under nästa år och sedan beräknas man vara igång för fullt, när man har kontroll över systemet. Kunden löser ett kort eller en tag, som består av en plastbricka som innehåller ett chip som är aktiverat och kan fungera som nyckel. I systemet sitter cykellåset i cykelstället och cykelns framhjul låses fast. Varje cykel kostar runt kr per st, men nya cyklar kan köpas in ca 4000 kr st. Systemet gör att man inte är bunden till en viss cykelmodell. Vid cykelställen finns en läsplatta, som läser av ett kort/tag och ett lås för stängning och en för öppning. Utlåningen är timmar i lånesystemet. Just 7 Hämtad Telefoninterju med Eric Poignant, Örebro kommun (9)

6 nu händer ingenting om man överskriden den gränsen, men man funderar på att t ex kunna spärra kortet om man överskrider gränsen. Cyklarna som används är renoverade och har målats om i samma lila färg som stadstrafiken. Målet är att cykeluthyrningen ska vara ett komplement till kollektivtrafiken. Det är enkelt att ta buss och tåg in till Örebro, sen tar det lång tid och kan vara krångligt att ta sig vidare till t ex arbetsplatser. Det brister i den sista länken, därför få detta cykeluthyrningssystem ännu större betydelse. Man funderar på att få med sig tåg operatörer och länstrafikens (bussarna) så att man på deras kort kan ta en tilläggstjänst för cykelanvändning. Om man vill så kan man lägga in en reklamfinansiering i systemet, men just nu så har man i Örebro valt att köra det rent skattefinansierat. Detta blir en politisk fråga i framtiden. Personal på Vuxen arbetsmarknadsnämnden i Örebro sköter det praktiska kring systemet. Cykeluthyrningen har drivits som ett arbetsmarknadsprojekt och man har haft ett nystartsprogram för sex unga personer i taget (20-30 år) som jobbar med cykeluthyrningssystemet. En till två ansvariga arbetsledare leder arbetet. En person har suttit på kundservice och skött administrativa arbetsuppgifter. Ytterligare två personer har gått på försäkringskassepengar och jobbat med projektet. Totalt har personer jobbat med att få systemet att fungera, t ex reparation av cyklar och upplockning av cyklar. De har tillgång till miljöbilar och tursamt en gratislokal som länstrafiken inte har användning av, men skrivit på ett hyresavtal som inte går ut förrän om ett par år. Lokal för detta ändamål underlättar om det är centralt placerat. Hittills har hela projektet med utveckling av system, arbetskostnader och personalkostnader mm kostat 5, 5 miljoner kr. Smart med detta system är att man kan göra systemet i den omfattning och på ett sätt som passar orten som systemet ska finnas på. Det finns hela tiden en utvecklingspotential av systemet och man har fått förfrågan från andra håll. T ex hotellägare som har velat ha cykelställ utanför deras fastigheter som en service för gästerna. Umeå kommun har visat intresse för systemet och man ser att i framtiden kunna överföra systemet till ett bolag och därmed också kunna sälja systemet vidare till andra orter. När detta kan tänkas bli aktuellt är osäkert. Under våren 2012 kommer systemet att fortfarande vara under utveckling. Men under nästa höst 2012 så borde systemet kunna vara klart för andra intresserade, med förbehållet att projektet kan försenas. Umeå modellen 9 Umeå har under sommaren 2011 drivit ett pilotprojekt med cykeluthyrning. Systemet fungerade så att kommunala sommarjobbare (elever som ska börja åk 2 på gymnasiet) var Cykelbesiktare i centrum och hjälpte medborgare med enklare cykelkrångel. De stod också och hyrde ut cyklar som företag erbjudits köpa in för kr per st. och därmed fått en reklamplats på däcket under tre månader (under tiden för uthyrningen). Efter sommaruthyrningen har företaget fått ta tillbaka sin cykel som kan användas som tjänstecykel. För detta system krävs alltså en bemanning och ett ställe att utgå ifrån när man hyr och lämnar tillbaka cyklarna. Cyklarna har utlånats i några dygn, men låntagaren har behövt åka tillbaka på samma plats för 9 Telefonintervju med Emma Ödling, BeGreen Umeå (9)

7 återlämning och mellan en viss bestämd tid. Detta medför att servicen blir begränsad för låntagare som ska som ska från punkt A till punkt B, t ex från centrum till Universitetet en dag. Be Green (verksamhet i Umeå kommun som arbetar med att attityd- och beteendeförändring för främjande av hållbara transporter) håller nu på att kartlägga vilka olika cykeluthyrningssystem som finns och undersöka vilket system som skulle passa Umeå bäst. Be Green konstaterar att det är ett gigantiskt projekt att förbereda och verkställa en fungerande cykeluthyrning. De menar att man inte kan göra något i liten skala, utan man måste komma upp ganska snabbt i antal cyklar och avlämningsplatser. Detta innebär att man måste kunna lämna hyrcykeln på flera platser, i annat fall håller inte den bärande idén med cykeluthyrning. Dessutom är det svårt att få någon lönsamhet i cykeluthyrningssystem. Det krävs ett befolkningsunderlag på inv. för att man överhuvudtaget ska kunna införa ett reklamfinansierat uthyrningssystem. Dessutom har man politiskt tagit ställning till att, genom gestaltningsplanen, man ska ha begränsat med reklam på offentliga platser. Höganäs modellen 10 I Höganäs hade man under sommaren år uthyrningscyklar. Den som ville använda kommunens hyrcyklar måste ha ett euronäsmynt, värt 50 kr. Myntet kunde växlas in i butikerna, på kommunen, turistbyrån och biblioteket. Systemet fungerade på samma sätt som med kundvagnar. Systemet innebar vissa problem, bl.a. med att ett tiotal cyklar försvann och ett antal cyklar som man letat efter och har återfunnits lite varstans. Ungefär hälften av cyklarna har varit i behov av renovering och ganska tidigt efter utlåningsstart försvann den lösa belysningen från alla cyklarna. Även reklamskyltar har plockats av och cykelkedjor har varit benägna att hoppa av. Företaget Bike Production Mosser AB har tillhandahållit cyklarna, som det gått att köpa reklamplats på. Kommunens investering var cirka kronor för cykelställ och lås. Inför nästkommande säsong ska ett nytt förslag på koncept för utlåning tas fram. I stora drag går det konceptet ut på att olika företag, främst Köpstadens medlemmar, ska adoptera cyklar som de lånar ut över disk och den som lånar ska kunna styrka sin identitet. Utlåningen ska även tidsbegränsas. Lund modellen 11 I Lund hos Lundahoj i Gamla godsmagasinet finns möjlighet att låna vanliga cyklar, barncyklar eller barnsadlar, cykelkärror, handikappcyklar, tandemcyklar och cykelhjälmar. I dag finns 50 lånecyklar, som lånas ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för slitage och reparationer. För närvarande 20 kronor per dygn, 50 kronor för en helg och 130 kronor för en vecka. Cyklarna lånas ut under maximalt en vecka. Lånecyklarna känns igen på den gula färgen och texten Lånecykel på ramen. Hälften av lånecyklarna är möjliga att boka i förväg. Vid utlåningen finns flera personaler på plats som sköter utlåning, bevakar parkeringen samt tillhandahåller stöd och service. 10 Hämtad Hämtad (9)

8 Uppsala modellen 12 I Uppsala har man infört ett hyrcykelprojekt Hyr Cykel Uppsala initierat av Uppsala kommun, Varumärket Uppsala, Upplands lokaltrafik och Uppsala Tourism. Projektet genomfördes under tiden 1 juni till 30 september Om utvärderingen visade ett positivt resultat ska man arbeta vidare med att etablera en varaktig uthyrning. Målet är att Uppsala ska ha en väl fungerande cykeluthyrning med minst 80 cyklar år cyklar med utrustning köptes in till mängdrabatt. Cyklarna försågs med vajerlås som öppnades med hjälp av kod. Koderna på kodlåsen ändrads varje dag. Vid samtliga uthyrningar erbjöds reglerbar cykelhjälm. Cyklarna och hjälmarna numrerades och placerades i särskilda cykelställ på tre platser i staden. Efter upprepad påverkan på cyklarna vid en plats, flyttades dessa till en av de andra placeringarna. Priset för att hyra cykel i åtta timmar var 80 kr. Önskades en förlängning av lånet med 4 timmar var kostnaden 20 kr. Klubbmedlemmar hos Upplands kollektivtrafik och alla som köpte Uppsalakortet fick hyra cykel i 8 timmar för 50 kr. Maximala hyrtiden var 12 timmar. För information och marknadsföring kring hyrcyklarna genomfördes en mängd aktiviteter. Cykeluthyrningen sköttes genom SMS-bokning och manuell uthyrning. Via SMS skickades ett SMS till med texten: UPPSALA BOOK X (där X var numret på cykeln). I retur kom då ett SMS med koden till cykellåset. Önskades förlängning så skickades ett förlängnings-sms. Vid återlämning ställdes cykeln i samma cykelställ som den hämtats ifrån. Ett retur-sms skickades till med texten UPPSALA RETURN X. Cykeln låstes därefter med vajern i cykelställets bygel och genom ramen på cykeln. Kostnaden för cykelhyran debiterades kundens mobiltelefonräkning, vilket dock visades inte fungera för utländska mobilabonnemang. Den manuella uthyrningen skedde via Uppsala Tourism (turistinformationen). Kostnaderna för projektet inför och under testperioden uppgick till 217 tkr och intäkterna blev 152 tkr. De ekonomiska utgifterna blev totalt -65 tkr. Övrig utredning Låsbara cykelställ Låsmekaniska i Piteå AB har undersökt om det finns låsbara cykelställ på marknaden. Enligt deras leverantörer finns inte denna produkt att tillgå. Bemanning Vissa kommuner, däribland Piteå för ca 12 år sedan, har eller har haft lånecyklar eller bedriver cykeluthyrning som arbetsmarknadsprojekt. För att få en väl fungerande verksamhet med cykeluthyrning enligt en arbetsmarknadsmodell så krävs det personal för kundservice, administration, underhåll och uppsök av cyklar. Som exempel har Örebro haft en sådan väl fungerande organisation med totalt personer involverade. För att cykeluthyrningen ska fungera främst under barmarkstid, krävs det att personal finns tillgängligt även under sommaren 12 Uppsala kommun, Upplands lokaltrafik och Uppsala Tourism. Hyr Cykel Uppsala utvärdering (9)

9 och semestertider. Enligt utredning i Piteå har vi inte just nu dessa personella resurser att tillgå för att genomföra och driva en cykeluthyrning. 8. Sammanfattning och slutsats Efter omvärdsbevakning (bl.a. tagit del av doktorsavhandlingen Optimising Bike Sharing in European Cities. A Handbook. Tom Petersen, Kungliga tekniska högskolan) och kontakter med ett antal kommuner i landet kan konstateras att marknaden för ett tillgängligt enkelt cykeluthyrningssystem inte är mogen. Detta ställer krav på kommunens finansiering av arbetet både i ett inrättande skede och vid drift- och underhåll. Att tillhandahålla en väl fungerande cykelpool skulle innebära en kostnad för kommunen med mellan tre till fem miljoner kronor, beroende på vilket system man skulle välja. Ett koncept med ett väl fungerande system finns inom den reklamfinansierade branschen, ett system som dock inte är möjligt att införa i Piteå (för liten kommun i invånarantal). I de kontakter som tagits med andra kommuner har dessa, som inte haft reklamfinansierad cykelpool, fastställt att anskaffande och drift av cykeluthyrning är en komplicerad och icke lönsam verksamhet. Mycket händer dock idag på den tekniska marknaden och det finns ett stort intresse i samhället att verka för hållbara transporter, vilket borde utgöra en god marknad för att utveckling av användarvänliga cykeluthyrningssystem. Förhoppningarna finns att vi i framtiden i Piteå kan införa en enkel och tillgänglig cykeluthyrning, men just nu är inte marknaden öppen för ett sådant system. Därmed föreslås kommunfullmäktige besluta, utifrån genomförd utredning och förväntade kostnader förknippade med inrättande av en cykelpool, att inte inrätta en cykelpool för allmänheten. Anna Stamblewski Utredare Teknik- och gatukontoret 9 (9)

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 16 Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem beskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. C**'* KU L o TRAFIKKONTORET 2010-02-15 Håkan Carlbom Tel: 076-122 6326 Hakan.carlbom@tk.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr:

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp 1 (4) 2009-12-08 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Miljökontoret/ Miljöstrategen Handläggare Ebba Jordelius 08-523 043 65 Ebba.jordelius@sodertalje.se Miljönämnden Inrätta lånecykelsystem i Södertälje

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI > Socialdemokraterna Motion: Falkenberg-cykelstaden HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI 2014 bildades föreningen Svenska cykelstäder. Den består idag av Sveriges 21 ledande kommuner inom vardagscykling

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Workshop Park and Bike

Workshop Park and Bike Workshop Park and Bike Green Citizens Umeå Materialet beskriver beslut som fattats vid workshop den 4 mars 2010. Medverkande vid mötet var Carina Aschgan Be Green, Jennie Brantholm, informatör Be Green,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Särskilt riktade personalinsatser inom Socialförvaltningen Dnr 2017/00268

Särskilt riktade personalinsatser inom Socialförvaltningen Dnr 2017/00268 KALLELSE 2017-03-31 Personal- och förhandlingsutskottet Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande Agneta Hägglund (S) Anders Cyrillus (L) Ersättare Lars-Göran Bromander (S) Leif Zetterberg (C) Personal- och

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Motion om gratis parkering för miljöbilar

Motion om gratis parkering för miljöbilar 2007-05-02 98 184 Kommunstyrelsen 2008-10-13 208 341 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 205 507 Dnr 07.270-008 majkf23 Motion om gratis parkering för miljöbilar Bilaga: Reservation Ylva Strutz, för

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (6) 2016-01-12 Handläggare Björn Hansson 08-508 262 84 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198.

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274 Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198 Dnr 10.236 53 juniks13 Ansökan till regeringen att genom tidsbegränsad dispens, för arbetsgivare i Luleå tätortsområde,

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85)

Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85) Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2790/2008) Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Nytt lånecykelsystem. Upphandling

Nytt lånecykelsystem. Upphandling Dnr Sida 1 (8) 2017-03-15 Handläggare Johan Sundman 08-508 260 27 Till Trafiknämnden 2017-04-06 Nytt lånecykelsystem. Upphandling Förslag till beslut 1. Trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att genomföra

Läs mer

Tusen stockholmare tycker om City Bikes.

Tusen stockholmare tycker om City Bikes. Tusen stockholmare tycker om City Bikes. Vi på City Bikes har genomfört en undersökning bland våra användare för att kartlägga hur de upplever lånecykelsystemet och hur de önskar att systemet utvecklas.

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen i länet (Lf) Bakgrund Sten E Karlsson (mp) lämnade 2002-10-27 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2002-10-29.

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

CYKELKORT UPPSALA STAD

CYKELKORT UPPSALA STAD CYKELKORT UPPSALA STAD Hej Vi är en klass med 21 elever som pluggar designprogrammet på GUC (Grafisk Utbildnings Center) i Uppsala. Inom programmet läser vi arkitektur, bild och form, grafisk kommunikation

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-03-15 Kommunstyrelsens personalutskott Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Dnr KS 2016/1222 Bakgrund Liberalerna föreslår i motionen

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum R sala "'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 18 {361 204 Motion om busslinje till Enköping Dnr 2014/332 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med

Läs mer