Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå"

Transkript

1 Teknik- och gatukontoret Tjänsteskrivelse Datum Dnr 11TEK77 Bilaga Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå CYKELPOOLSUTREDNING 1. Datum och beställare för planen uppges Den 27 september 2011 överlämnade Eva Wikström ett utredningsuppdrag angående cykelpool till Anna Stamblewski. 2. Inledning Denna cykelpoolsutredning har inletts med bakgrund av en tidigare inkommande motion till kommunstyrelsen om att införa en cykelpool för allmänheten. I ett första skede besvarades motionen av Teknik- och gatukontoret. Kontoret har i ett andra steg fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till inrättande av en cykelpool. Motion Den 14 januari 2011 gav kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnd i uppdrag att svara på en motion som inkommit den 20 december Frida Heikki (S), Ida Johansson (S) och Anders Nyström (S) motionerade om införande av en cykelpool, tillgänglig för allmänheten Piteå. De ansåg att en cykelpool är ett givet steg i arbetet med en hållbar kommun, förbättrad folkhälsa samt som god service för medborgarna och besökarna. De menade att tillhandahållande av cyklar tillgängliga för allmänheten skulle innebära uppmuntran till att nyttja kommunens väl utbyggda cykelvägnät. Dessutom skulle en cykelpool bidra till färre personbilar och en renare luft i tätorten. De beskrev att centrum av staden ofta är belastad med fullbelagda parkeringar och svårframkomliga gator under delar av året, särskilt under semesterperioden. Förslag till beslut om motion Teknik- och gatukontoret (TG) föreslog till Teknik- och servicenämnden att motionen skulle bifallas och att TG skulle ges i uppdrag att ansvara för verkställighet. Svar från kommunfullmäktige om motion kring cykelpool Med anledning av ovanstående föreslås: att kommunfullmäktige uppdrar till Teknik- och Servicenämnden att utreda möjligheterna till inrättandet av en cykelpool. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Motionärerna lämnar ett förslag som ligger helt i linje med Piteå kommuns ambition att vara en attraktiv och uthållig kommun. I verksamhetsplan och klimat- och energiplan som fullmäktige antagit, slår vi fast att kommunen ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma och miljövänliga val. En cykelpool skulle naturligtvis bidra till detta och en utredning av former för och finansiering av en sådan känns 1

2 helt rätt. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. Kommunstyrelsen förslår vid sammanträde 7 juni 2011, 163 kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beskrivning av uppdraget om införande av cykelpool och förväntat resultat Utredningen går ut på att se över möjligheterna för upprättande av en reklamfinansierad cykelpool. Utredningen ska utmynna i och beskriva vilka privata aktörer som finns och hur de är intresserade av att utveckla/bygga upp en extern cykelpool i Piteå Centrala. Förväntat resultat är en beskrivning av ett genomförande för en helt reklam- och avgiftsfinansierad lösning, dvs. inga kostnader eller investeringar skall läggas på Teknik- och gatukontoret. Intressenter ska vara tillfrågade och beskrivna i utredningen. Antalet cyklar, finns ingen given gräns utan förutsättningar skapas hos intressenterna. Finns det inga privata intressen beskrivs i utredningen hur en cykelpool skulle kunna fungera i kommunal regi samt kostnadsberäkna ett sådant upplägg. Var (i geografiskt läge) ska redovisas. Markfrågan är en förutsättning för ett genomförande. Utredning av om kommunen tillhandahåller mark/plats för cykelpoolen i centrala staden. Tidplan skall tas fram för införandet av en cykelpool i Piteå. Uppdraget ska ses som ett pilotprojekt. Med det följer ett uppdrag för framtagande av strategi för utvärdering och uppföljning samt kommunikationsplan. 3. Bakgrund Cykling är ett populärt kommunikationsmedel i Sverige, särskilt bland yngre människor. Cykelresorna utgör nio procent av alla resor. Av alla arbets-, affärs- och skolresor utgör resorna med cykel 12 procent. Många städer främjar cyklingen på olika sätt bl. a. genom anläggning av cykelbanor, säkra passager, informationskampanjer, säker cykelförvaring, kommunal cykelservice och cykeluthyrning- eller delningssystem. Men bilen är fortfarande det dominerande transportmedlet. På 60- och 70-talen omvandlades nästan alla stadskärnor till att gynna biltafiken. Några vanliga åtgärder som genomfördes var att separera biltrafiken från långsammare trafikslag såsom gång och cykling, gamla stadskärnor fick göra utrymme för stormarknader och bilparkeringar. Detta medförde att det så kallade bilsamhället skapades. Denna utveckling har även drivits på av inhemska bilindustrin (Volvo och Saab) 1. Sverige har en nationell cykelstrategi Mer cykeltrafik på säkrare vägar 2. Strategin pekar ut två övergripande mål; att cykeltrafiken ska bli säkrare och att cykeltrafikens andel av resorna sak öka. Cykelns roll som en del i ett hållbart transportsystem och som ett medel för ökad folkhälsa har slagit igenom i den nationella politiken under det senaste decenniet. Cykelstrategin är 11 år gammal och arbete med en ny strategi pågår. Trafikverkets har fått ett regeringsuppdrag att tillsammans med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ta fram en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Uppdraget 1 Büttner, J. Optimising Bike Sharing in European Cities A Handbook 2 Vägverket. Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. Mer cykeltrafik på säkrare vägar. Publikation: 2000:8. 2 (9)

3 ska redovisas senast den 1 december En annan pågående utredning på regeringens begäran är en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, hur regler som finns som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cyklisterna kan förändras. Utredare för detta uppdrag är Kent Johansson och ska redovisas den 1 maj Omfattning och avgränsningar I Uppdragsbeskrivningen ges anvisning att uppdraget ska ses som ett eget pilotprojekt inom Teknik- och gatukontoret. I det ingår framtagande av strategi för utvärdering, uppföljning samt kommunikationsplan. I första hand undersöks om en cykelpool i Piteå kan drivas helt genom reklam- och avgiftsfinansierad lösning, dvs. inga kostnader eller investeringar ska läggas på Teknik- och gatukontoret. Om inte förstahandsalternativet är genomförbart undersöks hur en cykelpool skulle kunna fungera i kommunal regi samt kostnadsberäkna ett sådant upplägg. Tidsramen för utredningen är en uppstart i oktober 2011 och uppdraget ska redovisas genom en rapport i maj Syfte, mål och inriktning med projektet Det övergripande syftet med att tillhandahålla en cykeluthyrning för allmänheten i Piteå centrum är att erhålla en god service för pitebor och besökare, minska andelen föroreningar i luften samt förbättra folkhälsan. Att erbjuda en cykeluthyrning syftar även till att underlätta valet av cykeln som transportmedel. 6. Projektets målgrupp och intressenter Den primära målgruppen är medborgare, pendlare och besökare som: är i behov av att transportera sig med cykel, men inte har någon egen cykel alls eller för tillfället normalt eller oftast använder bilen, men som nu har möjlighet att hyra en cykel bor på annan ort och kommer till Piteå med busstransport och behöver en förlängd transport till målpunkten/erna, där cykel blir att bra transportkomplement Sekundära målgrupper är: Kommunanställda för marknadsföringen av cykeluthyrningen och som förebilder Journalister för marknadsföringen av cykeluthyrningen Företagare sponsring, medfinansiering och även kanske som medarrangör av cykelsystemets funktion samt marknadsföring 3 Trafikverket. Ökad och säker cykling delredovisning av regeringsuppdrag (9)

4 7. Alternativa lösningar för cykeluthyrning Tidigare cykelutlåning i Piteå Piteå kommun har under somrarna 1998 och 1999 bedrivit cykelutlåning. Det var då ett arbetsmarknadsprojekt som drevs av Förvaltningen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningen. Cirka 160 begagnade cyklar reparerades, målades gula och försågs med metallplatta med plats för reklam. De utlånades från olika platser men karaktäristiska cykelställ runt om i staden. En servicetelefon ordnades, dit man kunde ringa dygnet runt 4. Idén med cyklar för utlåning togs emot mycket positivt av både allmänhet och inblandade intressenter som företagare och tjänstemän i kommunen. Problembilden med utlåningen bestod i bl. a att 93 av 116 utplacerade cyklar försvunnit, cyklar som gått sönder och utrustning som plockats bort. Arbetet med att samla ihop cyklar och reparationer har varit betydande under hela säsongerna 5. Reklamfinansierad cykeluthyrning 6 Att driva en reklamfinansierad cykeluthyrning i en så liten stad som Piteå verkar efter omvärldsanalys vara en orimlig lösning. Det krävs ett befolkningsunderlag på minst inv. för att man ska kunna införa ett reklamfinansierat uthyrningssystem. Enligt kontakter med branschen kommer det inte att finnas tillräckligt med reklamintäkter för att finansiera ett fungerande cykeluthyrningssystem. Detta pga. att reklamen blir för dyr att köpa och det är för liten publik. Reklamplatserna kan inte heller hittas i tillräcklig omfattning. Det skulle kunna gå att ordna en cykeluthyrning i Piteå, men den kommer inte att kunna drivas helt av reklamintäkter, i stället så kommer den att även behöva drivas med skattemedel. Branschen tror inte att man i Piteå är i behov av ett cykeluthyrningssystem, eftersom det i de flesta i små orter har egen cykel att tillgå. Det är inte samma form av arbetspendling och tät trafik i övrigt som gör att behovet finns. Resultaten från Resvaneundersökningen som kommunen genomförde hösten 2011 visar att 95 procent av Piteåborna mellan år har tillgång till cykel. Enligt prisuträkningar från branschen skulle det kosta ungefär kr att starta upp och driva en cykelpool i Piteå. Slutsumman per år, om investeringen skrivs på tio år och cyklarna på fem, skulle bli ca tre miljoner. Räkneexempel på reklamfinansierad cykeluthyrning med kommunala medel: Ett cykelsystem har två huvudsakliga kostnader, dels investering i stationer och cyklar och dels driftskostnader. Kostnaderna varierar väldigt beroende på öppettider, storlek på systemet, service till brukarna med mera. Men ska man prata någorlunda generellt kan man säga att en cykelstation med 18 platser kostar ca kr att köpa. Sedan kostar den ytterligare till att bygga (då har jag räknat med kr för el abonnemang samt ca 10 meters el schakt) beroende på var den ska stå och om man ska gräva i asfalt eller gräs. Även en ort som Piteå bör ha mellan 10 och 20 sådana stationer för att det ska bli ett lånecykelsystem som tillför någonting. Färre stationer så kommer det inte vara intressant för någon att använda. 4 Projektbeskrivning Pitecykeln. Projekt Knuten Pitecykeln. Utvärdering Projekt Pitecykeln Mail- och telefonkontakter med ansvariga på Clear Cannel och JC Decaux i oktober och november (9)

5 10 stycken stationer med 18 platser var innebär 90 cyklar (varje cykel behöver ha två platser för att systemet ska fungera). Eftersom det måste vara hållbara cyklar om de ska fungera i ett lånecykelsystem så blir de ganska dyra, ca kr per cykel. Driftkostnader: Det krävs en hemsida, internetförsäljningskanal, någon eller några fysiska återförsäljare (kan vara turistbyrån eller kommunkontoret), en bil för att flytta cyklar från fulla till tomma ställ samt bemanning för den bilen under systemets öppettider. Slutligen behövs en cykelreparatör och telefonservice. Leasade bilar med personal är en lösning med medföljande kostnader. Bilarna behöver vara i drift från kl till varje dag under säsong. Rekommendationerna inte att krympa dessa öppettiderna eftersom det har visat sig att generösa öppettider är viktiga för systemets popularitet. Den reklamfinansierade cykeluthyrningsbranschen har även dementerat att flera kommuner skulle kunna gå ihop och ge konsult i uppdrag att driva cykeluthyrning. Problemet är att norrlandskustkommunerna ligger så utspridda att det inte finns några stordriftsfördelar. Det kommer ändå att behövas personal och lager på varje ort eftersom det blir för långa sträckor att köra mellan. Stockholm modellen (ett exempel på reklamfinansierad cykeluthyrning) Stockholms stad har ungefär 1000 cyklar för utlåning. De har ett system där man köper ett säsongskort via hemsidan. Kortet kostar 200 eller 250 kr, beroende på vart man köper det, och gäller mellan den 1 april och den 31 oktober. Kortet kan reaktiveras för en ny säsong. Det finns även möjlighet att köpa ett tredagarskort. Eftersom lånecyklarna ska vara tillgängliga för många ska cykeln återlämnas till valfritt cykelställ i staden inom tre timmar. Cykelställen är öppna för utlåning dagligen mellan kl under perioden 1 april - 31 oktober. I ena änden på cykelstället finns en informationsskärm och kortläsare. När kortet hålls enligt anvisningen mot kortläsaren erhålls information och en cykel tilldelas. Cykeln lyfts ur angiven cykelplats. Cyklar kan återlämnas i stationerna dygnet runt 7. Örebro modellen 8 År 2009 startade man ett egenutvecklat elektroniskt cykelsystem, där samarbetspartners till kommunen är VINNOVA (Forskning och innovation för hållbar tillväxt) och KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Just nu har man 10 st. cykelstationer och st. testcyklister som provar systemet. Man jagar fler testcyklister och ska testa även under nästa år och sedan beräknas man vara igång för fullt, när man har kontroll över systemet. Kunden löser ett kort eller en tag, som består av en plastbricka som innehåller ett chip som är aktiverat och kan fungera som nyckel. I systemet sitter cykellåset i cykelstället och cykelns framhjul låses fast. Varje cykel kostar runt kr per st, men nya cyklar kan köpas in ca 4000 kr st. Systemet gör att man inte är bunden till en viss cykelmodell. Vid cykelställen finns en läsplatta, som läser av ett kort/tag och ett lås för stängning och en för öppning. Utlåningen är timmar i lånesystemet. Just 7 Hämtad Telefoninterju med Eric Poignant, Örebro kommun (9)

6 nu händer ingenting om man överskriden den gränsen, men man funderar på att t ex kunna spärra kortet om man överskrider gränsen. Cyklarna som används är renoverade och har målats om i samma lila färg som stadstrafiken. Målet är att cykeluthyrningen ska vara ett komplement till kollektivtrafiken. Det är enkelt att ta buss och tåg in till Örebro, sen tar det lång tid och kan vara krångligt att ta sig vidare till t ex arbetsplatser. Det brister i den sista länken, därför få detta cykeluthyrningssystem ännu större betydelse. Man funderar på att få med sig tåg operatörer och länstrafikens (bussarna) så att man på deras kort kan ta en tilläggstjänst för cykelanvändning. Om man vill så kan man lägga in en reklamfinansiering i systemet, men just nu så har man i Örebro valt att köra det rent skattefinansierat. Detta blir en politisk fråga i framtiden. Personal på Vuxen arbetsmarknadsnämnden i Örebro sköter det praktiska kring systemet. Cykeluthyrningen har drivits som ett arbetsmarknadsprojekt och man har haft ett nystartsprogram för sex unga personer i taget (20-30 år) som jobbar med cykeluthyrningssystemet. En till två ansvariga arbetsledare leder arbetet. En person har suttit på kundservice och skött administrativa arbetsuppgifter. Ytterligare två personer har gått på försäkringskassepengar och jobbat med projektet. Totalt har personer jobbat med att få systemet att fungera, t ex reparation av cyklar och upplockning av cyklar. De har tillgång till miljöbilar och tursamt en gratislokal som länstrafiken inte har användning av, men skrivit på ett hyresavtal som inte går ut förrän om ett par år. Lokal för detta ändamål underlättar om det är centralt placerat. Hittills har hela projektet med utveckling av system, arbetskostnader och personalkostnader mm kostat 5, 5 miljoner kr. Smart med detta system är att man kan göra systemet i den omfattning och på ett sätt som passar orten som systemet ska finnas på. Det finns hela tiden en utvecklingspotential av systemet och man har fått förfrågan från andra håll. T ex hotellägare som har velat ha cykelställ utanför deras fastigheter som en service för gästerna. Umeå kommun har visat intresse för systemet och man ser att i framtiden kunna överföra systemet till ett bolag och därmed också kunna sälja systemet vidare till andra orter. När detta kan tänkas bli aktuellt är osäkert. Under våren 2012 kommer systemet att fortfarande vara under utveckling. Men under nästa höst 2012 så borde systemet kunna vara klart för andra intresserade, med förbehållet att projektet kan försenas. Umeå modellen 9 Umeå har under sommaren 2011 drivit ett pilotprojekt med cykeluthyrning. Systemet fungerade så att kommunala sommarjobbare (elever som ska börja åk 2 på gymnasiet) var Cykelbesiktare i centrum och hjälpte medborgare med enklare cykelkrångel. De stod också och hyrde ut cyklar som företag erbjudits köpa in för kr per st. och därmed fått en reklamplats på däcket under tre månader (under tiden för uthyrningen). Efter sommaruthyrningen har företaget fått ta tillbaka sin cykel som kan användas som tjänstecykel. För detta system krävs alltså en bemanning och ett ställe att utgå ifrån när man hyr och lämnar tillbaka cyklarna. Cyklarna har utlånats i några dygn, men låntagaren har behövt åka tillbaka på samma plats för 9 Telefonintervju med Emma Ödling, BeGreen Umeå (9)

7 återlämning och mellan en viss bestämd tid. Detta medför att servicen blir begränsad för låntagare som ska som ska från punkt A till punkt B, t ex från centrum till Universitetet en dag. Be Green (verksamhet i Umeå kommun som arbetar med att attityd- och beteendeförändring för främjande av hållbara transporter) håller nu på att kartlägga vilka olika cykeluthyrningssystem som finns och undersöka vilket system som skulle passa Umeå bäst. Be Green konstaterar att det är ett gigantiskt projekt att förbereda och verkställa en fungerande cykeluthyrning. De menar att man inte kan göra något i liten skala, utan man måste komma upp ganska snabbt i antal cyklar och avlämningsplatser. Detta innebär att man måste kunna lämna hyrcykeln på flera platser, i annat fall håller inte den bärande idén med cykeluthyrning. Dessutom är det svårt att få någon lönsamhet i cykeluthyrningssystem. Det krävs ett befolkningsunderlag på inv. för att man överhuvudtaget ska kunna införa ett reklamfinansierat uthyrningssystem. Dessutom har man politiskt tagit ställning till att, genom gestaltningsplanen, man ska ha begränsat med reklam på offentliga platser. Höganäs modellen 10 I Höganäs hade man under sommaren år uthyrningscyklar. Den som ville använda kommunens hyrcyklar måste ha ett euronäsmynt, värt 50 kr. Myntet kunde växlas in i butikerna, på kommunen, turistbyrån och biblioteket. Systemet fungerade på samma sätt som med kundvagnar. Systemet innebar vissa problem, bl.a. med att ett tiotal cyklar försvann och ett antal cyklar som man letat efter och har återfunnits lite varstans. Ungefär hälften av cyklarna har varit i behov av renovering och ganska tidigt efter utlåningsstart försvann den lösa belysningen från alla cyklarna. Även reklamskyltar har plockats av och cykelkedjor har varit benägna att hoppa av. Företaget Bike Production Mosser AB har tillhandahållit cyklarna, som det gått att köpa reklamplats på. Kommunens investering var cirka kronor för cykelställ och lås. Inför nästkommande säsong ska ett nytt förslag på koncept för utlåning tas fram. I stora drag går det konceptet ut på att olika företag, främst Köpstadens medlemmar, ska adoptera cyklar som de lånar ut över disk och den som lånar ska kunna styrka sin identitet. Utlåningen ska även tidsbegränsas. Lund modellen 11 I Lund hos Lundahoj i Gamla godsmagasinet finns möjlighet att låna vanliga cyklar, barncyklar eller barnsadlar, cykelkärror, handikappcyklar, tandemcyklar och cykelhjälmar. I dag finns 50 lånecyklar, som lånas ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för slitage och reparationer. För närvarande 20 kronor per dygn, 50 kronor för en helg och 130 kronor för en vecka. Cyklarna lånas ut under maximalt en vecka. Lånecyklarna känns igen på den gula färgen och texten Lånecykel på ramen. Hälften av lånecyklarna är möjliga att boka i förväg. Vid utlåningen finns flera personaler på plats som sköter utlåning, bevakar parkeringen samt tillhandahåller stöd och service. 10 Hämtad Hämtad (9)

8 Uppsala modellen 12 I Uppsala har man infört ett hyrcykelprojekt Hyr Cykel Uppsala initierat av Uppsala kommun, Varumärket Uppsala, Upplands lokaltrafik och Uppsala Tourism. Projektet genomfördes under tiden 1 juni till 30 september Om utvärderingen visade ett positivt resultat ska man arbeta vidare med att etablera en varaktig uthyrning. Målet är att Uppsala ska ha en väl fungerande cykeluthyrning med minst 80 cyklar år cyklar med utrustning köptes in till mängdrabatt. Cyklarna försågs med vajerlås som öppnades med hjälp av kod. Koderna på kodlåsen ändrads varje dag. Vid samtliga uthyrningar erbjöds reglerbar cykelhjälm. Cyklarna och hjälmarna numrerades och placerades i särskilda cykelställ på tre platser i staden. Efter upprepad påverkan på cyklarna vid en plats, flyttades dessa till en av de andra placeringarna. Priset för att hyra cykel i åtta timmar var 80 kr. Önskades en förlängning av lånet med 4 timmar var kostnaden 20 kr. Klubbmedlemmar hos Upplands kollektivtrafik och alla som köpte Uppsalakortet fick hyra cykel i 8 timmar för 50 kr. Maximala hyrtiden var 12 timmar. För information och marknadsföring kring hyrcyklarna genomfördes en mängd aktiviteter. Cykeluthyrningen sköttes genom SMS-bokning och manuell uthyrning. Via SMS skickades ett SMS till med texten: UPPSALA BOOK X (där X var numret på cykeln). I retur kom då ett SMS med koden till cykellåset. Önskades förlängning så skickades ett förlängnings-sms. Vid återlämning ställdes cykeln i samma cykelställ som den hämtats ifrån. Ett retur-sms skickades till med texten UPPSALA RETURN X. Cykeln låstes därefter med vajern i cykelställets bygel och genom ramen på cykeln. Kostnaden för cykelhyran debiterades kundens mobiltelefonräkning, vilket dock visades inte fungera för utländska mobilabonnemang. Den manuella uthyrningen skedde via Uppsala Tourism (turistinformationen). Kostnaderna för projektet inför och under testperioden uppgick till 217 tkr och intäkterna blev 152 tkr. De ekonomiska utgifterna blev totalt -65 tkr. Övrig utredning Låsbara cykelställ Låsmekaniska i Piteå AB har undersökt om det finns låsbara cykelställ på marknaden. Enligt deras leverantörer finns inte denna produkt att tillgå. Bemanning Vissa kommuner, däribland Piteå för ca 12 år sedan, har eller har haft lånecyklar eller bedriver cykeluthyrning som arbetsmarknadsprojekt. För att få en väl fungerande verksamhet med cykeluthyrning enligt en arbetsmarknadsmodell så krävs det personal för kundservice, administration, underhåll och uppsök av cyklar. Som exempel har Örebro haft en sådan väl fungerande organisation med totalt personer involverade. För att cykeluthyrningen ska fungera främst under barmarkstid, krävs det att personal finns tillgängligt även under sommaren 12 Uppsala kommun, Upplands lokaltrafik och Uppsala Tourism. Hyr Cykel Uppsala utvärdering (9)

9 och semestertider. Enligt utredning i Piteå har vi inte just nu dessa personella resurser att tillgå för att genomföra och driva en cykeluthyrning. 8. Sammanfattning och slutsats Efter omvärdsbevakning (bl.a. tagit del av doktorsavhandlingen Optimising Bike Sharing in European Cities. A Handbook. Tom Petersen, Kungliga tekniska högskolan) och kontakter med ett antal kommuner i landet kan konstateras att marknaden för ett tillgängligt enkelt cykeluthyrningssystem inte är mogen. Detta ställer krav på kommunens finansiering av arbetet både i ett inrättande skede och vid drift- och underhåll. Att tillhandahålla en väl fungerande cykelpool skulle innebära en kostnad för kommunen med mellan tre till fem miljoner kronor, beroende på vilket system man skulle välja. Ett koncept med ett väl fungerande system finns inom den reklamfinansierade branschen, ett system som dock inte är möjligt att införa i Piteå (för liten kommun i invånarantal). I de kontakter som tagits med andra kommuner har dessa, som inte haft reklamfinansierad cykelpool, fastställt att anskaffande och drift av cykeluthyrning är en komplicerad och icke lönsam verksamhet. Mycket händer dock idag på den tekniska marknaden och det finns ett stort intresse i samhället att verka för hållbara transporter, vilket borde utgöra en god marknad för att utveckling av användarvänliga cykeluthyrningssystem. Förhoppningarna finns att vi i framtiden i Piteå kan införa en enkel och tillgänglig cykeluthyrning, men just nu är inte marknaden öppen för ett sådant system. Därmed föreslås kommunfullmäktige besluta, utifrån genomförd utredning och förväntade kostnader förknippade med inrättande av en cykelpool, att inte inrätta en cykelpool för allmänheten. Anna Stamblewski Utredare Teknik- och gatukontoret 9 (9)

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. C**'* KU L o TRAFIKKONTORET 2010-02-15 Håkan Carlbom Tel: 076-122 6326 Hakan.carlbom@tk.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr:

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Workshop Park and Bike

Workshop Park and Bike Workshop Park and Bike Green Citizens Umeå Materialet beskriver beslut som fattats vid workshop den 4 mars 2010. Medverkande vid mötet var Carina Aschgan Be Green, Jennie Brantholm, informatör Be Green,

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg

Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg En delrapport i Öresund som cykelregion Rent n bike 2012-10-25 Innehåll Rapportens bakgrund och syfte... 4 Öresund som cykelregion...

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel När man debatterar för spårtaxi är det vanligaste motargumentet man hör att det blir för dyrt. Detta är helt fel. I stället kan spårtaxisystem vara självfinansierande

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till 2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101 Barn- och ungdomsnämnden Beslut - Antagande av styrdokumentet "Beslut angående

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bilaga 1: Omvärldsanalys

Bilaga 1: Omvärldsanalys Bilaga 1: Omvärldsanalys Montréal I Montréal gav man 2007 det halvoffentliga företaget Stationnement de Montréal, som ansvarar för all kommunal parkering i Montréal, i uppdrag att starta upp det icke vinstdrivande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer