Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering"

Transkript

1 Nr 1 februari 2003 Tidskrift för Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering

2 Faktorer av betydelse för att ett embryo ska fastna AV ANNELI STAVREUS-EVERS Andelen ofrivilligt barnlösa par uppgår till cirka % av befolkningen. Ofrivillig barnlöshet leder ofta till en existentiell kris för dem som drabbas. Behandlingen är ofta både psykiskt och fysiskt krävande, vilket leder till försämrad livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga. Detta leder till stora ekonomiska uppoffringar både för samhället och för de drabbade barnlösa paren. Provrörsbefruktning är den effektivaste metoden för att hjälpa dessa par, och ungefär hälften blir gravida efter behandling. För att öka antalet graviditeter efter provrörsbefruktning behövs större kunskap dels om vilka egenskaper endometriet (livmoderslemhinnan) måste ha för att kunna ta emot det befruktade ägget, och dels om själva implantationsprocessen, d.v.s. den process där det befruktade ägget fäster och tränger in i endometriet. Vi har använt två olika tillvägagångssätt för att öka kunskapen om implantationsprocessen. Det första är att odla små bitar av endometrium, för att kunna studera vad som händer när man exponerar den för ett befruktat ägg. Det andra är att studera vad som händer i livmoderslemhinnan när den gör sig redo att ta emot ett befruktat ägg. Implantationsprocessen Befruktningen av ägget sker vanligtvis i äggledaren, och embryot transporteras till endometriet genom muskelkontraktioner och med hjälp av cilier. Under transporten genomgår det tidiga embryot en serie av förändringar fram till bildande av en blastocyst, när embryot är cirka en vecka gammalt. Utvecklingen av embryot måste vara synkroniserad med utvecklingen av endometriet för att en implantation ska kunna ske. Implantationen sker i flera steg, apposition, adhesion och penetration. Under appositionen kommer blastocysten i nära kontakt med endometriet, och kan signalera sin närvaro med olika tillväxtfaktorer och cytokiner till ytepitelet. Nästa A C 20µm 10µm Figur 1. Läkningsprocessen i det humana endometriet. A: Körtel som har skurits av med kniv. B: Körtel efter 8 timmars odling. Epitelcellerna migrerar ut för att försöka täcka skadan. C: Ytepitel. Cellerna är uppradade på ytan. D: Ytepitel efter 8 timmars odling. Epitelcellerna täcker den skadade kanten. steg är adhesionsfasen när blastocysten sitter tillräckligt fast i endometriet för att inte kunna spolas bort. Under detta steg ökar decidualiseringen, en biokemisk och morfologisk förändring av det underliggande stromat. Decidualiseringens funktioner är att förse embryot med näring och att skydda embryot från att avstötas genom en immunologisk reaktion från modern. Under nästa steg penetrerar trofoblasterna, (de celler som kommer att bilda en placenta), ner i endometriet. Hela embryot kommer att penetrera ner i endometriet varefter en läkningsprocess startar och ytepitelet helt kommer att täcka det invaderade embryot. Våra kunskaper om vad som sker under implantationsprocessen är mycket B D 100µm 10µm begränsade. Av självklara etiska skäl kan man inte studera den humana implantationsprocessen in vivo. Dessutom skiljer sig den humana implantationsprocessen från alla andra arter. Det enda möjliga sättet att studera den humana implantationsprocessen är därför genom att använda olika odlingsmodeller. En möjlig metod är att odla endometrium som cellkultur uppbyggd i flera lager. Det undre lagret består av stromaceller som odlas i matrigel, ovanpå detta ett filter, och överst att lager epitelceller. Detta system är användbart när man vill studera hur olika celltyper i endometriet påverkar varandra, och har även använts för att studera de initiala faserna av implantationsprocessen (1). Nackdelen 10 LABORATORIET 1/2003

3 A B C D E F Figur 2. Förändringar av ytepitelet under sekretionsfas. A: Två dagar efter LH-toppen. De cilierade cellerna ser ut som små buskar. De mikrovillibeklädda cellerna är lite rundade. B: Fem dagar efter LH-toppen ser man hur de mikrovillibeklädda cellerna börjar växa uppåt. C: Sex dagar efter LH-toppen, och man ser hur de mikrovillibeklädda cellerna är ytterligare större. Mikrovillin börjar försvinna. D: Sju dagar efter LH-toppen har de mikrovillibärande cellerna fullt utvecklade pinopoder som är nästan helt släta på ytan. E: Åtta dagar efter LH. Pinopoderna börjar minska i storlek. F: Nio dagar efter LH-toppen. De mikrovillibärande cellerna har nu återtagit sin ursprungliga storlek. med den här typen av cellodlingssystem är att det saknas flera celltyper som t.ex. NK-celler. Dessutom saknas också flera viktiga strukturer som t.ex. körtlar och spiralartärer. Dessa celler är viktiga för en fungerande implantationsprocess. Vi har därför valt att odla endometriet som en vävnadskultur, med alla celler och strukturer intakta. Denna modell har visat sig fungera så bra att det har varit möjligt att få en implantation av ett mänskligt embryo in vitro (2). Detta var emellertid svårt att upprepa, så vi har därför optimerat odlingsmetodiken. Syrekoncentrationen är låg i livmodern så det är bättre att odla endometriet i 5 % syrgas i stället för 20 % som är mera vanligt. Det är också viktigt att man inte tar endometriebiopsin sent i cykeln. Om det inte sker någon implantation kommer livmoderslemhinnan att brytas ner och försvinna i nästa menstruation. Detta inträffar också när livmoderslemhinnan ska odlas. Dessutom är det bra att använda ett medium rikt på näringsämnen och att odla biopsin på Matrigel för att vävnaden ska må bra (3). Hormonella menstruationscykeln Menstruationscykeln kan delas in i proliferationsfas och sekretionsfas. Under proliferationsfasen bryts livmoderslemhinnan först ner genom apoptos och nekros under menstruationen, för att sedan byggas upp igen. Denna läkningsprocess, som sker utan ärrbildning, kan även studeras i vävnadskultur (Figur 1) (3). Proliferationsfasen, som varar från menstruationens första dag till ägglossning, karaktäriseras av tillväxt av livmoderslemhinnan genom hypertrofi, ökad DNA syntes och mitoser. Sekretionsfasen sträcker sig under fjorton dagar efter ägglossning. Implantationsfönstret, den korta tid ett embryo kan fästa vid livmoderslemhinnan, inträffar cirka sju dagar efter ägglossning. Sekretionsfasen domineras av progesteron, som är helt nödvändigt för att endometriet ska utvecklas och kunna ta emot ett embryo. Morfologiska implantationsfönstret Vid tiden för implantation sker stora morfologiska förändringar på endometriets yta. Ytepitelet består av cilierade celler och mikrovillibärande celler. Funktionen hos de cilierade cellerna är som hos alla slemhinnor att förflytta sådant som kan finnas på ytan. De mikrovillibärande cellerna bildar pinopoder, (svampliknande ytstrukturer), på endometriets yta under implantationsfönstret. Det är inte känt vilken funktion dessa pinopoder har, men det finns indikationer att de dels är involverade i kommunikationen mellan embryo och endometrium, dels underlättar vidhäftning av embryot till livmoderslemhinnan och därmed underlättar den fortsatta implantationsprocessen. Dessutom är de stora nog för att täcka cilierna och därmed hindra dessa från att förflytta substanser över ytan. Under ytepitelet finns huvudsakligen stroma och körtelepitel. Dessutom finns olika typer av immunkompetenta celler LABORATORIET 1/

4 LIF-receptor HB-EGF Före pinopoder Pinopoder Efter pinopoder Figur 3. Med immunhistokemi kan man se hur både LIF receptorn och HB-EGF ökar när pinopoder finns utvecklade på endometriets yta. Den bruna färgen visar att proteinet finns närvarande. och en kärlstruktur. Alla dessa genomgår stora morfologiska cykeln. Med hjälp av svepelektronmikroskopi kan man se hur pinopoderna bildas på endometriets yta (Figur 2). Genom att följa förändringar i endometriet under cykeln, kan man se när implantationsfönstret inträffar. Pinopoderna bildas när progesteronnivåerna i serum är som högst under cykeln (4), vilket hos de flesta kvinnor inträffar 7 dagar efter att hypofysen har signalerat med LH (Luteinizing hormone) om att en ägglossning ska inträffa. Pinopoder bildas även om ingen befruktning av ägget har skett. Pinopoderna är möjliga att se också i vanligt ljusmikroskop, förutsatt att endometriet är snittat vinkelrätt mot endometriets yta, men det krävs svepelektronmikroskopi för att datera endometriet med hjälp av ytstrukturen. Biokemiska implantationsfönstret Det befruktade ägget och livmoderslemhinnan måste kunna kommunicera med varandra. Den första signalen från embryot är human chorionic gonadotropin (hcg). Denna signal ändrar cyklisiteten till ett kontinuerligt förlopp. Det är troligt att embryot påverkar utvecklingen av livmoderslemhinnan. Leukemia inhibitory factor (LIF) är en cytokin som behövs för en fungerande implantation. Detta visades först i knockout möss med genen för LIF utslagen. I dessa mushonor implanterade inte musembryot, även om dessa kom från en normal mus (5). Det är också troligt att LIF har betydelse för den humana implantationsprocessen (6). LIF ökar tydligast i endometriets körtelepitel samtidigt som LIF-receptorn ökar i endometriets ytepitel vid tiden för implantation (Figur 3) (7). Det är därför troligt att LIF är viktigt både vid signaleringen Progesteron LIF LIF-receptor LIF Trx ROS? Grx ErbB4 HB-EGF Integrin v 3 Figur 4. Förenklad schematisk bild över den initiala fasen av den humana implantationsprocessen. Progesteron är viktigt för att endometriet ska utvecklas och bli mottagligt för ett embryo. Leukemia inhibitory factor (LIF) syntetiseras både av embryot och endometriet, och antalet LIFreceptorer ökar i ytepitelet vid tiden för implantation. Embryot syntetiserar fria radikaler, och det spekuleras i att detta skulle kunna vara en signal till endometriet. Glutaredoxin (Grx) ökar i pinopoderna vid tiden för implantation medan thioredoxin (Trx) finns närvarande i endometriet under hela cykeln. Grx och Trx har troligen också till uppgift att ta hand om fria radikaler som bildas under implantationsprocessen. Heparin binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF) finns i ytepitelet i ökad mängd under implantationsfönstret. HB-EGF syntetiseras av endometriet och binder till receptorer på blastocystens yta. HB-EGF kan också finnas på pinopodernas yta, och kan tillsammans med integrinavb3 bilda ett komplex som kan främja adhesion av blastocysten. 12 LABORATORIET 1/2003

5 mellan blastocysten och endometriet och också under senare skeden av implantationsprocessen (Figur 4). HB-EGF (heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor) är en tillväxtfaktor, som dels kan finnas bunden på cellytan eller dels som obunden tillväxtfaktor som signalsubstans mellan celler (8). Vi har använt både vanlig immunhistokemi och konfokalmikroskopi för att visa att HB-EGF ökar i endometriet när pinopoderna finns närvarande, och finns både cytosolärt och som en faktor bunden på pinopodernas yta (Figur 3 och 5) (9). Detta pekar mot att HB-EGF har flera olika funktioner under implantationsprocessen: dels som kommunikationssubstans mellan det befruktade ägget och livmoderslemhinnan, och dels som en faktor som underlättar vidhäftningen av det befruktade ägget till livmoderslemhinnan (Figur 3). Vid biokemiska processer bildas fria radikaler (reaktiva ämnen) som kroppen måste försvara sig emot. Glutaredoxin är ett ämne som används av kroppen som skydd mot fria radikaler. Detta ämne finns rikligt representerat i pinopoderna (10), och fungerar troligen som ett skydd både för embryot och för livmoderslemhinnan under implantationsprocessen. Det är också tänkbart att blastocysten signalerar med hjälp av fria radikaler (Figur 4). Klinisk relevans Som en fortsättning på projektet ska vi studera livmoderslemhinnan från kvinnor som inte kan bli gravida. Det ger en möjlighet att kunna hitta skillnader mellan fertila och icke fertila kvinnor, vilket kan skapa förutsättningar att utveckla en ny typ av behandling vid provrörsbefruktning. Genom att ta biopsier från kvinnor som går igenom provrörsbefruktning, kan man avgöra om livmoderslemhinnan mognar på rätt sätt, och man kan därmed avgöra när man ska göra embryotransfer, och om man i sådana fall behöver ge kvinnorna extra progesteron. Det finns kvinnor som trots återinföring av normala embryon inte blir gravida utan att det går att hitta en orsak till infertiliteten. Det finns då skäl att misstänka att livmoderslemhinnan är defekt och därför inte blir mottaglig för ett embryo. Vi har idag inga diagnostiska markörer för att upptäcka onormala egenskaper hos livmoderslemhinnan. Våra studier kan bidra till att hitta sådana markörer En onormal implantationsprocess kan leda till preeclapsi (havandeskapsförgiftning). Med en ökad kunskap om implantationsprocessen skulle man eventuellt kunna förhindra att dessa fall inträffar i framtiden. En ökad kunskap om implantationsprocessen skulle också på sikt också kunna leda till att nya typer av preventivmedel utvecklas. Referenser 1. Bentin-Ley U., Horn T., Sjögren A., Sorensen S., Falck-Larsen J., Hamberger L. Ultrastructure of human blastocystendometrial interactions in vitro. J Reprod Fertil 120, (2000) 2. Landgren B-M., Johannisson E., Stavreus-Evers A., Hamberger L., Eriksson H. A new method to study the process of implantation of a human blastocyst in vitro. Fertil Steril 65, (1996) 3. Stavreus-Evers A., Hovatta O., Eriksson H., Landgren B-M. Development and characterization of an endometrial tissue culture system. Manuscript (2003) 4. Stavreus-Evers A., Nikas G., Sahlin L., Eriksson H., Landgren B-M. Formation of pinopodes in human endometrium is associated with the concentrations of progesterone and progesterone receptors. Fertil Steril 76, (2001). 5. Stewart C.L., Kaspar P., Brunel L.J., Bhatt H., Gadi I., Kotgen F. Blastocyst implantation depends on maternal expression of leukemia inhibitory factor. Nature 359, (1992) 6. Tsai H-D., Chang C-C., Hsieh Y-Y., Lo H-Y. Leukemia inhibitory factor expression in different endometrial locations between fertile and infertile women throughout different menstrual phases. J Ass Reprod Fertil 17, (2000) 7. Aghajanova L., Stavreus-Evers A., Nikas Y., Hovatta O., Landgren B-M. Co expression of pinopodes and leukemia inhibitory factor, as well as its receptor in human endometrium. Fertil Steril in press Raab G., Klagsbrun M. Heparin binding EGF-like growth factor. Biochim Biophys Acta 1333, F179-F200 (1997) 9. Stavreus-Evers A., Aghajanova L., Brismar H., Eriksson H., Landgren B-M., Hovatta O. Coexistence of heparinbinding epidermal growth factor-like growth factor and pinopodes in the human endometrium at the time of implantation. Mol Hum Reprod 8, (2002a) 10.Stavreus-Evers A., Masironi B., Landgren B-M., Holmgren A., Eriksson H., Sahlin L. Immunohistochemical localization of glutaredoxin and thioredoxin in human endometrium: a possible association with pinopodes. Mol Hum Reprod 8, (2002b) Artikeln beskriver det forskningsområde som Anneli Stavreus-Evers disputerade på hösten Hon är presenterad i Laboratoriet 6/2002. Figur 5. Konfokalmikroskopisk bild som visar att HB-EGF finns i cytoplasman, men också på ytan av pinopoderna. LABORATORIET 1/

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Reproduktions- Immunologi

Reproduktions- Immunologi Reproduktions- Immunologi Tolerans av placenta och foster Immunsvar & Tolerans Antigen Immunsystemet Främmande Immunsvar Kroppseget Tolerans Graviditet: En utmaning för immunsystemet Skydda fostret från

Läs mer

CORRELATION BETWEEN ENDOMETRIAL MARKERS AND PREGNANCY OUTCOME IN WOMEN WITH UNEXPLAINED INFERTILITY Liselotte Runesson

CORRELATION BETWEEN ENDOMETRIAL MARKERS AND PREGNANCY OUTCOME IN WOMEN WITH UNEXPLAINED INFERTILITY Liselotte Runesson Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete, 15 högskolepoäng CORRELATION BETWEEN ENDOMETRIAL MARKERS AND PREGNANCY OUTCOME IN WOMEN WITH UNEXPLAINED

Läs mer

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 1 Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring

Läs mer

Immunohistochemical study of hemoglobin-related proteins in endometrium from fertile and infertile women

Immunohistochemical study of hemoglobin-related proteins in endometrium from fertile and infertile women Immunohistochemical study of hemoglobin-related proteins in endometrium from fertile and infertile women Abdulhak Sida Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Biomedicinska analytikerprogrammet

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Från cell till individ. Kap 2

Från cell till individ. Kap 2 Från cell till individ Kap 2 cell-vävnader-organ-organism Kap 2 Från cell till individ Från en cell till en individ Vad krävs? Olika typer av celler en befruktning massor av celldelningar cellerna måste

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Med denna broschyr vill vi hjälpa dig att räta ut dina frågetecken angående dina p-piller. Hur använder jag mina Cilest 21? Kartan består av 21 tabletter och

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11 Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Testosteron Utveckling av mannens primära (manliga

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ett barn blir till Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ibland hör man att den enda uppgift vi människor har är att fortplanta oss. Så är det kanske. Men

Läs mer

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering PRESSMEDDELANDE 2010-10-04 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kurskod: MC1004. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 120512 Skrivtid 4h

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kurskod: MC1004. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 120512 Skrivtid 4h Tentamen Medicin A, Molekylär cellbiologi Kurskod: MC1004 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120512 Skrivtid 4h Totalpoäng: 88p Poängfördelning Johanna Sundin: fråga 1-10: 18p Ignacio Rangel: fråga

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

GynObstetrik. Den normala graviditeten. the33. Health Department

GynObstetrik. Den normala graviditeten. the33. Health Department GynObstetrik Den normala graviditeten Health Department Innehållsförteckning 1 Den normala graviditeten........2 Maternella förändringar under graviditeten....3 Generella förändringar. 3 Förändringar i

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

MENSUTMANINGEN.SE MENS OCH TRÄNING

MENSUTMANINGEN.SE MENS OCH TRÄNING MENSUTMANINGEN.SE MENS OCH TRÄNING VAD ÄR MENS? Mens beror på att slemhinnan i livmodern varje månad i samband med ägglossning blir tjockare för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Det vanligaste är att

Läs mer

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrios Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrium utanför uterus. Lokalisation; främst i lilla bäckenet nära uterus

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Embryo och endometrium måste samspela för lyckad implantation

Embryo och endometrium måste samspela för lyckad implantation Embryo och endometrium måste samspela för lyckad implantation Ökad kunskap kan ge nya preventivmetoder och bättre behandling vid barnlöshet Implantation utgörs av ett händelseförlopp som leder till att

Läs mer

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Provrörsbefruktning Var står vi nu? Historik (b) (a) Write the plant s name in pencil on the cover Fig 1. (a) Bilden

Läs mer

Frågor och svar om stamceller

Frågor och svar om stamceller Frågor och svar om stamceller Att det finns stamceller i vår kropp och att de kan användas i medicinska behandlingar för att ersätta sjuka celler har man vetat länge. Mot slutet av 1990-talet lyckades

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi HT2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Diabetes är en av de vanligaste

Läs mer

SJSE11 Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi II

SJSE11 Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi II Institutionen för hälsovetenskaper Sjuksköterskeprogramm et Kodnummer:... SJSE11 Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi II Datum: 2015-01-07 Tid: 08:00 12:00 Anvisning: Skriv svaren direkt under frågorna

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Innehåll Sid Fördelarna med kombinerade p-piller 4 Skydd mot sjukdomar 4 Har Trionetta några biverkningar? 6 Något om hormonerna som styr din mens

Läs mer

The Human Protein Atlas

The Human Protein Atlas EGFR (epidermal growth factor receptor), det gröna på bilden, visas med hjälp av konfokalmikroskop och immuno fluorescence i en cellinje med ursprung från hudcancer. Receptorn är lokaliserad till plasmamembranet

Läs mer

Information till nära och kära

Information till nära och kära Information till nära och kära Vad är endometrios egentligen? Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla personer födda med livmoder. Endometrios innebär att celler som

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar Cancer och Fertilitet Frågor och svar Innehållsförteckning sid. 3. Inledning 4. Hur påverkas möjligheterna att få barn efter cancerbehandling? 5. Vilka metoder finns för att bevara fertilitet? 7. Hur styrs

Läs mer

Correlations between unexplained infertility and single nucleotide polymorphism in the genes of leukemia inhibitory factor receptor and gp130

Correlations between unexplained infertility and single nucleotide polymorphism in the genes of leukemia inhibitory factor receptor and gp130 Correlations between unexplained infertility and single nucleotide polymorphism in the genes of leukemia inhibitory factor receptor and gp130 Marwa Malki Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Läs mer

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637 P-piller ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder dem på rätt

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

Stamceller För att få mer kött på benen

Stamceller För att få mer kött på benen Stamceller För att få mer kött på benen Av Nicole Loginger Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi 2013, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala. Hunger, miljöproblem

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

Endometrios. Orsaker: Lokalisering:

Endometrios. Orsaker: Lokalisering: Endometrios Endometrios orsakas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern (endometrium = livmoderslemhinna). Endometriosvävnad består av körtlar och stroma av samma typ som endometriet och kan omges

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 Du har fått drömjobbet och blivit läkarassistent på KK under sommarlovet. Efter introduktionen på kliniken får du naturligtvis börja jobba på akuten, där du således befinner

Läs mer

KURSVECKA 1: EMBRYOLOGI OCH UTVECKLING AV CNS

KURSVECKA 1: EMBRYOLOGI OCH UTVECKLING AV CNS KURSVECKA 1: EMBRYOLOGI OCH UTVECKLING AV CNS (Marieb: s. 1114-1128, s. 430-433) FRAM TILL BEFRUKTNING Vid utlösning avges miljontals spermier, men endast ett tusental kommer fram till oocyten. Detta p.g.a.

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Genitalia. 1. Spermiogenesens förlopp

Genitalia. 1. Spermiogenesens förlopp Genitalia 1. Spermiogenesens förlopp Spermiogenesen utgör sista steget i produktionen av en spemie. I detta steg utvecklas spermatiderna vidare till att bli välutvecklade celler med förmågan att transportera

Läs mer

naturligt för de flesta

naturligt för de flesta Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se naturligt för de flesta Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 P-piller har använts av mer än 150

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Könsorganen Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Kromosomrubbningar och utvecklingsfel

Kromosomrubbningar och utvecklingsfel Kromosomrubbningar och utvecklingsfel Pär Leijonhufvud NkB/Nk1b (19 mars 2012) 1. Kromosomrubbningar och utvecklingsfel (a) Många olika typer av fel, i grunden två orsaker i. Kromosomrubbningar ii. Fel

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University PMS/PMDD Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University Prevalence De barnafödande åren Humörbiverkan av p-piller Postpartum depression Barnlöshet kris Perimenopausal

Läs mer

Information om p-plåstret Evra

Information om p-plåstret Evra Information om p-plåstret Evra Illustrationer: Lars Hansson Janssen-Cilag AB Box 7073, 192 07 Sollentuna Tel. 08-626 50 00. Fax. 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se JC-030159 avger 20 µg etinylöstradiol/150

Läs mer

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Tidig graviditet ( 12v+6d) Genomsök hela uterus och cx samt adnexa Notera corpus luteum Lokalisation

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition Linköping University Medical Dissertation No. 1153 Women s knowledge, attitudes, and management of the menopausal transition Lotta Lindh-Åstrand Department of Clinical and Experimental Medicine, Division

Läs mer

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: Dick Delbro. Vt-11

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: Dick Delbro. Vt-11 Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: The Tissue Level of Organization Dick Delbro Vt-11 4-1 Histologi är vävnadslära Kroppen består av ca. 200 olika celltyper. Olika

Läs mer

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Trinovum Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Janssen-Cilag AB Trinovum

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Trinovum. Bra balans säkert skydd. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum

Trinovum. Bra balans säkert skydd. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Trinovum Bra balans säkert skydd Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna. Tel 08 626 50 00. Fax 08 626 51 02. www.janssen-cilag.se Trinovum

Läs mer

Hjärnans utveckling och hur den påverkas av nikotin Frida Löv Hjärnans utveckling Huvud-svans-axeln Neuroner migrerar och signalerar

Hjärnans utveckling och hur den påverkas av nikotin Frida Löv Hjärnans utveckling Huvud-svans-axeln Neuroner migrerar och signalerar Hjärnans utveckling och hur den påverkas av nikotin Frida Löv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 28 Maj 2003 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs... Personnummer... Glöm inte skriva namn och personnummer på immunologidelen

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA. nafarelin. Synarela

TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA. nafarelin. Synarela TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA nafarelin Synarela 1 INNEHÅLL Detta är Synarela 4 Hormonbehandling i två steg 5 Vad händer i kroppen vid behandling med Synarela? 6 Kan Synarela

Läs mer

Stamceller är sådana celler som kan bli vilken sorts cell som helst Stamceller specialiserar sig så småningom till ex. muskelceller, blodceller,

Stamceller är sådana celler som kan bli vilken sorts cell som helst Stamceller specialiserar sig så småningom till ex. muskelceller, blodceller, Stamceller Vad är stamceller? Från början är vi bara en cell Den cellen delar på sig och blir 2 celler, 4 celler, 8 celler osv tills de är de 100 000 miljarder celler en vuxen människa består av Men alla

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning nafarelin Synarela 1 Innehåll Detta är Synarela 4 Hormonbehandling i två steg 5 Vad händer i kroppen vid behandling med Synarela? 6 Kan Synarela ge biverkningar?

Läs mer