Att göra barn på sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att göra barn på sjukhus"

Transkript

1 Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid ofrivillig barnlöshet bättre täcka innehållet i min presentation. I alla typer av möten mellan vårdgivare och patienter måste vi naturligtvis se till patientens bästa, men det speciella vid ofrivillig barnlöshet åtminstone i vissa åsiktsläger är att det finns flera olika intressenter: Mannen, kvinnan, barnet, vårdgivaren samt samhället. För de flesta är det dock uppenbart att se paret som det primära i detta sammanhang. Ann Lalos har redan berört det faktum att hos de par som är drabbade av ofrivillig barnlöshet finns väldigt ofta en mer eller mindre uttalad krisreaktion (den s.k. infertilitetskrisen), ett stort och komplext problem som vi ofta måste ta stor hänsyn till. För detta speciella ändamål har vi även tillgång till en samtalsterapiutbildad kurator, som på ett förtjänstfullt sätt hjälper till med samtal och rådgivning för de paren som söker utredning eller behandling för ofrivillig barnlöshet. Infertilitetsutredning Vanligtvis brukar man använda termen fertilitet, vilket innebär förmågan att föda levande barn. Infertil är alltså den (kvinna) som inte kan föda barn. Frågan om hur vanlig infertilitet är i befolkningen är svår att besvara. En siffra som ofta nämns är ca 15%, men den rymmer många olika faktorer som dessutom är föränderliga. Det råder dessutom en viss begreppsförvirring på området. Man talar om s.k. primär infertilitet, vilket innebär att ingen befruktning har uppstått efter 32

2 24 månader och det är definitionen enligt världshälsoorganisationen WHO. I daglig praxis brukar denna term emellertid reserveras för de kvinnor som aldrig har varit gravida. Med sekundär infertilitet menar man att det finns tidigare konstaterade graviditeter, vilket kan innebära att de har avbrutits med abort eller ett spontant missfall. Till följd av den snabba tekniska utvecklingen med mycket tidiga ultraljudsundersökningar (redan i femte eller sjätte graviditetsveckan) har ju också detta tal ökat. Därför är det brukligt att i klinisk vardagspraxis räkna enbart egna födda barn. Sekundär infertilitet är betydligt vanligare: Man räknar med att 4 10% av alla par har sekundär infertilitet medan 3,6 6,6% har primär infertilitet. I daglig praxis brukar man inte utreda för ofrivillig barnlöshet förrän det har gått minst ett år av oskyddade samlag. Således torde den bästa praktiska definitionen på ofrivillig barnlöshet vara att paret har försökt att skaffa barn i ett år utan att lyckas. Jan Olofsson Om man i stället frågar människor i stabila parförhållanden vid en given tidpunkt, framgår det att 15 24% har en obesvarad graviditetsönskan. 33

3 En genomgången infertilitetsutredning utmynnar idag i att upp emot 50% av alla par rekommenderas s.k. provrörsbefruktning (IVF, in vitro-fertilisering). I Sverige beräknas idag ca 100 påbörjade IVF-behandlingar per invånare, dvs. närmare per år. Orsaker till barnlöshet En allmän orsaksfaktor vid ofrivillig barnlöshet är kvinnans ålder. Hennes fertilitet avtar redan vid 32 år, och det är då ett uttryck för äggens begränsade förvaringsförmåga. Också mannens ålder kan spela in, men detta samband kan ha mycket stora individuella variationer. Frekvensen oskyddade samlag kan inverka, men anses i allmänna termer och sett över en längre tidsperiod (exempelvis ett år) inte ha någon avgörande betydelse. Som tidigare noterats kan dock den stressade situation som uppstår inverka negativt på förhållandet och även sekundärt ge upphov till en ägglossningsstörning hos kvinnan. Utöver detta finns miljöfaktorer att ta hänsyn till, t.ex. tobaksrökning. Också andra säkerställda faktorer, bl.a. exposition för lösningsmedel, kan inverka negativt. Även om olika miljö- och livstilsfaktorers roll för fertiliteten är ett stort och spännande område, har man ännu ofullständigt penetrerat deras betydelse. Vid Fertilitetscentrum, NUS, har vi sedan flera år en utredningsmodell för att så snabbt som möjligt kunna ge svar på de frågor som paret har. Vi har som mål att utredningen skall vara genomförd inom tre månader. Vanligtvis, och efter en första telefonkontakt, får paret en skriftlig information om den tilltänkta utredningens gång och de gör gemensamt ett första besök hos sjuksköterska efter att ha fyllt i ett formulär med en hälsodeklaration. I samband med detta görs också en strukturerad intervju. De olika stegen framgår av faktaruta 1 {Olofsson_faktaruta01}. 34

4 Skriftlig information skickas efter 1:a telefonkontakt Gemensamt första besök hos sjuksköterska Skriftlig information om utredningsgången, formulärbaserad strukturerad intervju Provtagning på båda: Antikroppsanalys mot HIV, Gulsot (Hepatit) samt Chlamydia (= tecken på aktuell eller tidigare infektion) Kvinnan: Immunitetstest mot röda hund, samt progesteronanalys (1 vecka före mestruation, 2 cykler) Remiss till urologen för spermaprov Kuratorsbesök Första lärkarbesök (efter provsvar, ca min) Samtal + Undersökning av båda inklusive vaginalt ultraljud (identifiera ev. anatomiska avvikelser) Beslut om behandling/kompletterande undersökningar. Faktaruta 1. Stegen i en utredning av ofrivillig barnlöshet. Behandlingsmöjligheter Vid det sammanfattande läkarbesöket tas beslut om att sätta in behandling eller om det är nödvändigt med kompletterande undersökningar. Om kvinnan har uttalad smärta vid menstruationen och/eller ägglossningen som kräver smärtlindrande medicinering, eller om läkaren av någon annan orsak misstänker endometrios, görs vanligen en laparoskopi (titthålsoperation med samtidig genomspolning av äggledarna med blåfärg). Endometrios är en sjukdom som kan störa ägglossningen, ge sammanväxningar i lilla bäckenet och även en störning av slemhinnan i livmodern som kan hämma vidhäftningen av det befruktade ägget (implantationen). I samband med laparoskopin kan man också ta bort enklare sammanväxningar. I övriga fall görs ofta en kontrastultraljudsundersökning (hydrosalpingosonografi, HSS), då man genom att spruta in ett kontrastmedel kan studera livmoderhålans utseende och även se om det finns fri passage genom äggledarna eller inte. I särskilda fall kan stora muskelknutor i livmodern (myom) tas bort genom en operation. Det finns också andra tillstånd, t.ex. polyper eller slemhinneveck i livmodern, som kan opereras bort. 35

5 Tidigare vanliga metoder med avancerad äggledarkirurgi (tubarplastik) har numera oftast ersatts av den mer effektiva IVF-behandlingen. Sjukhuskliniker eller vissa privatgynekologer, som inte har tillgång till assisterad befruktning, kan initiera en enklare ägglossningsstimulering genom en substans som heter clomifencitrat (varumärken Pergotime eller Clomivid tabletter) och är ett östrogenliknande, hormon som stimulerar hypofysen. Man brukar också rekommendera att kvinnan köper urinteststickor (t.ex. Clearplan ) på apoteket för att själv i hemmet kunna påvisa när nivåerna av ägglossningsfrisättande hormon (LH) stiger kraftigt, vilket händer timmar före ägglossningen. Adoption är slutligen ytterligare ett alternativ, och paret bör informeras tidigt om detta samt upplysas om att de oftast pga. samhällsuppfattningen i de länder som kan vara aktuella bör gifta sig, om de inte redan har gjort det. Vår kurator står även till tjänst med rådgivning och hänvisning till den särskilda utredning som görs via hemkommunen. Diagnoser och behandling De vanligaste diagnosgrupperna kan studeras i faktatura 2. Notera särskilt den höga frekvensen kombinationer av en eller flera orsaker; detta ser man i upp emot 50% av fallen. De olika behandlingsmöjligheterna på en klinik som Fertilitetscentrum är uppräknade i faktaruta 3. Ägglossningar ca 20-30% Äggledarskada ca 20-30% Manlig faktor ca 30-40% Endometrios ca 15-30% Övriga < 5% Hög ålder (kvinnan >40 år) ca 5-10% Oförklarig ca 15-20% Kombinationer av en eller flera orsaker, ca 30-50% Faktaruta 2. De vanligaste diagnoserna efter utredning av ofrivillig barnlöshet. 36

6 Ägglossningsstimulering (CC-tabletter eller FSH-sprutor) AIH (= makeinsemination) AID (= donatorinsemination) IVF (äggledarskada, male factor endometrjos oförklarad, åldersfaktorn) ICSI (Intracytoplasmatisk spermie injektion el. mikro injektion ) vid uttalad male facktor, eller O-fertilisering vid tidigare IVF Faktaruta 3. Behandlingsmöjligheter vid Infertilitetscentrum. Inseminationsbehandling Vid intrauterin insemination (IUI) injiceras renad sperma direkt i livmoderhålan. Det rör sig om ca 0,5 ml med minst totalantalet 5 milj. rörliga spermier. Eftersom det här förutsätter en normal äggledarfunktion, måste en särskild undersökning utföras för att säkerställa detta. Inseminationen görs ca 24 timmar efter ett positivt ägglossningstest (Clearplan ). Om det bara rör sig om en lättare sänkning av mannens spermatal och kvinnan inte har någon fertilitetsnedsättande faktor samt förhållandevis låg ålder kan det räcka med makeinsemination. Den görs då oftast i en serie om maximalt tre behandlingar. För att säkerställa ägglossning görs vanligen en mild hormonstimulering (se ovan). Vid avancerad manlig orsaksfaktor inga spermier alls i utlösningen och alla övriga behandlingsmöjligheter uttömda kan vi erbjuda donatorinsemination. Vid den behandlingen är donatorn anonym för paret. Presumtiva spermadonatorer utreds av en särskild läkare och deras spermier måste frysförvaras i minst sex månader innan insemination får ske. Donatorn testas upprepade gånger för både hepatit och HIV. I övrigt sker själva inseminationsbehandlingen som vid makeinsemination. De barn som tillkommer på detta sätt har en lagstadgad rätt att få reda på vem den biologiska fadern är. Därför förs dubbla journaler, som ska slutför- 37

7 varas på fertilitetskliniken i 70 år. Någon rapportering från den behandlande läkaren till barnet görs dock inte, och det är således upp till föräldrarna själva att tala om för barnet att det blivit till genom en donatorinsemination. Vi brukar naturligtvis starkt uppmuntra alla dessa föräldrar att göra så. IVF-behandling Idag kan de flesta fall av kvinnlig ofruktsamhet behandlas med IVF oavsett orsak (med undantag för de mycket ovanliga fall där livmodern helt saknas). Den här behandlingen omfattar flera steg, där de två första innefattar en hämning av kvinnans egen bildning av hypofyshormonerna FSH och LH samt en hormonstimulering. Vid IVF-behandlingen vill man stimulera äggstockarna så att fler äggblåsor växer till, uppskattningsvis ytterligare Alla par som genomgår behandling får detaljerad såväl muntlig som skriftlig information om behandlingsupplägget. Den s k nedregleringen påbörjas vanligen en vecka före förväntad menstruation och sker med en nässpray (varumärken Synarela eller Suprecur ) som långsamt stänger kvinnans LH-produktion. Denna behandling pågår både före och under den senare hormonstimuleringen, totalt i 4 5 veckor. Det här kan liknas vid vad som händer i kvinnans kropp vid klimakteriet, och en del kvinnor upplever därför klimakterieliknande besvär som ökad svettning, blodvallningar, sömnbesvär etc. En nyligen framtagen variant av nedregleringsbehandling är att i stället för nässpray, injicera en s.k. GnRH-antagonist dagligen (varumärken Cetrotide eller Orgalutran ), vilket mycket snabbt hämmar kvinnans egen LH-produktion. Injektionen ges i ca 5-6 dagar under hormonstimuleringen, vilket därigenom även medför en kortare behandlingstid på ca 2 veckor. För att kontrollera att äggstockarna försatts i vila kan man antingen ta ett blodprov eller göra en ultraljudsundersökning. Efter detta påbörjas en stimulering av äggstockarna med follikelstimulerande hormon (FSH, varumärken Gonal-F eller Puregon ), som injiceras dagligen i dagar av kvinnan själv. Injektionerna ges i underhudsfettet på magens nedre del, intill naveln. 38

8 Kontroller av effekten sker löpande under behandlingen genom mätning av hormonnivåer i blodet (östradiol) samt ultraljudsmätning av äggblåsornas antal och storlek, det senare utförs oftast den nionde eller tionde dagen under stimuleringsperioden. När FSH-stimuleringen pågått i dagar innehåller äggstockarna i regel flera mogna äggblåsor, och då framkallas ägglossning genom injektion av ett annat hormon, HCG (humant choriongonadotropin, varumärke Profasi ). Det har samma effekt som det naturliga ägglossningshormonet (LH). Eftersom ägglossningen brukar inträffa timmar senare, är det väldigt viktigt att ägguttagningen på IVF-enheten sker dessförinnan, senast timmar efter injektionen. På kvällen två dagar före ägguttaget ges HCG-injektionen och kvinnan kommer på ägguttagningsdagens morgon till kliniken efter att endast ha ätit en lättare frukost. Läkaren lägger en lokalbedövning vid livmodertappen och ger oftast även någon annan smärtlindrande medicinering. Äggen tas ut genom en tunn nål som sticks in i äggstocken via slidan med ledning av ultraljud. Det är ett kortvarigt ingrepp som oftast är klart på min. Samma förmiddag lämnar mannen ett spermaprov som tvättas och prepareras så att de bästa spermierna får möjlighet att befrukta ägget. Om befruktningsförmågan är nedsatt kan en spermie injiceras i varje ägg (mikroinjektionsteknik, ICSI). Då suger man med en mycket tunn glaspipett upp en enda spermie och för in den i äggcellen, se figur 1. Den behandlingen innebär ett avsevärt merarbete för laboratoriepersonalen, men för parets del skiljer sig proceduren inte från en vanlig IVF-behandling och ägguttagningen går till på samma sätt. Redan dagen efter ägguttagningen kan man konstatera om äggen blivit befruktade varvid de odlas i ytterligare 2 3 dagar, i vissa särskilda speciellt utvalda fall 5 6 dagar, innan man väljer ut ett embryo (eller ännu så länge vanligen två) för återförande. Om det finns fler användbara embryon kan de frysas ner och användas vid ett senare tillfälle. Detta är dock inte lika vanligt; bara ca 20 25% av alla par har så god kvalitet på sina embryon att de tål 39

9 Figur 1. Mikroinjektionsteknik (ICSI): En spermie injiceras i varje ägg. nedfrysning till -196 grader så att de kan slutförvaras i flytande kväve. Sedan 1998 tillåter lagen att man förvarar nedfrysta embryon upp till fem år. I händelse av att kvinnan inte blir gravid, kan dessa ägg tinas och återföras vid ett senare tillfälle 2 3 dagar efter ägglossningen utan någon föregående hormonbehandling. Inför återförandet (som kallas embryotransfer, ET) krävs inga speciella förberedelser, men en fylld urinblåsa kan underlätta ingreppet. En tunn kateter förs in genom livmoderhalsen och de befruktade äggen placeras i livmodern. Ingreppet är så gott som smärtfritt och tar bara några minuter. Därefter brukar man regelmässigt under minst 14 dagar ge hormonbehandling med gulkroppshormon (progesteron), numera antingen i form av vaginalgel eller slidpiller. Många upplever perioden från återförandet till graviditetstesten som det mest påfrestande skedet i behandlingen. Vi brukar råda till ett graviditetstest 40

10 efter dagar, antingen i hemmet eller på kliniken, och om graviditet har uppstått gör läkaren en vaginal ultraljudsundersökning efter ytterligare tre veckor för att verifiera graviditeten. I den händelse att det inte finns några spermier alls i mannens sädesvätska kan läkaren göra ett mindre kirurgiskt ingrepp för att utvinna spermier. Detta görs oftast vid ett separat tillfälle redan före IVF-behandlingen. Mannen får då lokalbedövning och man kan sticka in en mycket tunn nål i bitestikeln (PESA) för att se om det finns spermier där. Skulle man inte hitta spermier, kan man med en något grövre nål sticka in i testikeln för att på så sätt utvinna testikelvävnad (TESE) och senare dissekera den på laboratoriet för att identifiera ev. befruktningsdugliga spermier. Spermier som utvinns på detta sätt kan frysförvaras till dess att ägguttagning i samband med IVF sker och därefter görs mikroinjektionsbehandling (ICSI). I Sverige är det ännu inte tillåtet att utföra IVF med donerade spermier eller donerade ägg, men redan 2001 kommer att förslag från Socialdepartementet att diskuteras i riksdagen där det föreslås att detta skall bli tillåtet. Hur framgångsrik är provrörsbefruktning? Assisterad provrörsbefruktning har vuxit kraftigt i Sverige genom åren. Resultaten finns redovisade i siffror från 1989 och framåt, se figur 2. Antalet assisterade befruktningar har ökat nästan rätlinjigt över tiden med omkring 700 behandlingar per år, men en lätt avmattningstendens har visat sig de senaste två åren. Idag är IVF-verksamheten i Sverige fördelad på femton kliniker, som i medeltal producerar ca 400 överföranden per år. Fler än barn föds årligen i Sverige efter IVF års resultat visar att per startad cykel är chansen till förlossning ca 20% och per embryoåterföring är den lite drygt 25%; se figur 3. Sedan 1994 återför man endast ett eller två av de befruktade äggen; bara i undantagsfall återförs tre ägg. Det har resulterat i att flerbördsfrekvensen (andelen tvillingar eller fler) också har gått ner. Idag är den ca 23% i Sverige som helhet, men vid Fertilitetscentrum här i Umeå endast ca 16%. 41

11 Embryo-återföringar 6000 Antal IVF behandlingar i Sverige Total "färska" återförande Standard IVF ICSI Frys-ET År Figur 2. Antalet IVF-behandlingar i Sverige. % Andel födda barn per embryo-återförande i Sverige IVF ICSI År Figur 3. Resultatsammanställning för IVF-behandlingar. 42

12 Det finns stora skillnader i behandlingsresultat, framför allt utifrån kvinnans ålder. Sannolikheten för graviditet sjunker markant (till 10 15%) efter fyllda 39 år. De flesta behandlingscentra har därför infört en frivillig behandlingsgräns omkring 42 år. Också kraftig övervikt brukar innebära minskad sannolikhet för graviditet, men även en ökad risk för graviditetskomplikationer varför det är tillrådligt med viktreduktion innan behandling påbörjas i dessa fall. IVF:s avigsidor Komplikationsrisken efter IVF är låg. I mindre än 1% av fallen kan kvinnan få en infektion i slidan eller äggstockarna, något som oftast enkelt låter sig antibiotikabehandlas. Blödnings- eller andra komplikationer som kräver sjukhusvård är mycket ovanliga (mindre än 1 fall per 1 000). Den vanligaste biverkningen är överstimuleringssyndrom (OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome). Det drabbar 3 5% av de behandlade och kan innebära att man måste sjukhusvårda kvinnan och ge intravenös vätskebehandling samt blodförtunnande medel för att minska risken för blodpropp. Det här är vanligast i händelse av graviditet, och visar sig då oftast 1 2 veckor efter äggåterförandet. Andelen utomkvedshavandeskap (foster utanför livmodern) har senaste åren varit väldigt konstant, mindre än 2%. Det finns en något ökad missfallsfrekvens vid IVF: ca 20% mot vanligtvis 10 15%. Beroende på var man bor i landet finns det olika möjligheter att få behandling bekostad av offentlig sjukvård eller att man väljer att bekosta behandlingen själv hos kliniker som drivs i privat regi. Även hos vissa offentliga kliniker kan man köpa sin behandling till självkostnadspris, exempelvis vid Fertilitetscentrum här i Umeå, men det gäller enbart de par som inte är berättigade till landstingsbehandling. En IVF-behandling kostar idag kr. Det gällande regelverket för landstingsfinansierad behandling inom Norra Samverkansregionen (Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) sammanfattas i faktaruta 4. 43

13 För paret gemensam barnlöshet (kan ha barn med annan partner) Kvinnan skall vara högst 37 år vid remissens utfärdande Mannen skall vara högst 55 år Hemlandstinget bekostar max 3 beh inkl ev frys-et Faktaruta 4. Kraven för att få landstingsfinansierad IVF-behandling i Norra Samverkansregionen. 44

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Vad får man och vad bör man?

Vad får man och vad bör man? Vad får man och vad bör man? Gisela Dahlquist Professor Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet Det är min uppgift i detta sammanhang att som barnläkare ge ett barnperspektiv på

Läs mer

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Bakgrund In vitrofertilisering (IVF) är en accepterad metod för behandling av ofruktsamhet (infertilitet). Äggdonation

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET 1(16) REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET Gemensamma riktlinjer för prioritering, utredning och behandling i Norrlandstingen Norrlandstingens REGIONFÖRBUND September 2012 Medicinskt ansvarig Håkan Lindström

Läs mer

FERTILITET OCH RÖKNING

FERTILITET OCH RÖKNING FERTILITET OCH RÖKNING 1 Syfte med broschyren Den här broschyren innehåller information om hur rökning påverkar möjligheterna att bli gravid och vilka konsekvenser rökning kan ha för barnens hälsa. Rökstopp

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt)

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) 2016-09-08 Variabelnamn Klartext Tillåtna värden Förklaring 1. Kvinnans personnummer ÅÅÅÅMMDD-1234 Fullständiga personnumret skall fyllas i, tio siffror.

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst 19520202-0202 Inkontinens Och Prolaps 58 år Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel.

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar Cancer och Fertilitet Frågor och svar Innehållsförteckning sid. 3. Inledning 4. Hur påverkas möjligheterna att få barn efter cancerbehandling? 5. Vilka metoder finns för att bevara fertilitet? 7. Hur styrs

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Mensvärk eller något allvarligare?

Mensvärk eller något allvarligare? Mensvärk eller något allvarligare? Det finns kvinnosjukdomar som man inte pratar så mycket om. Ofta börjar det med värk i magen och du tror att det handlar om vanlig mensvärk. Men kanske är det något allvarligare?

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Felicia Franzén U.U.D.M. Project Report 2005:2 Examensarbete i matematisk statistik och teknisk fysik, 20 poäng Handledare:

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Broschyren är framtagen i samarbete med docent Viveca Odlind Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm och leg barnmorska Ingrid Ottenbring, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset,

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Tidig graviditet ( 12v+6d) Genomsök hela uterus och cx samt adnexa Notera corpus luteum Lokalisation

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling och skolhälsovården. April 2004 Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information,

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Nermin Hadziosmanovic U.U.D.M. Project Report 2004:16 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64 Cirkulärnr: 07:5 Diarienr: 07/1258 Handläggare: Pernilla Krusberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-04-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden eller motsvarande Rubrik: Fastställande av

Läs mer