Skånes universitetssjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes universitetssjukhus"

Transkript

1 Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare

2 Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär att cirka 15% av alla par som försöker skaffa barn inte blir gravida när de själ va vill det. Även om mannen och kvinnan är helt friska och inte har några fertilitetsproblem, är chansen att bli gravid bara 20-25% vid en ägglossning. Detta innebär att endast 85% av par med normal fortplantningsförmåga lyckas bli gravida under det första året klassades barnlöshet som en sjukdom av WHO. Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan vara många. I vissa fall kan orsaken till ofrivillig barnlöshet ligga uteslu tande hos den ena eller den andra partnern, men ofta är det fråga om en kombination av minskad fertilitet hos både mannen och kvinnan. Idag finns det flera metoder som gör det möj ligt för de ofrivilligt barnlösa att bli för äldrar. En av dessa metoder är IVF-behandling med donerade ägg. Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, är den första offentliga kliniken i södra Sverige som bedriver äggdonationsverksamhet. 2

3 Innehåll Om kliniken... 4 Personalen...4 Kontaktuppgifter...4 Äggdonation... 5 Vad krävs för att bli äggdonator...5 Vad säger lagen?...5 IVF-behandling... 5 Hur går en IVF-behandling med donerade ägg till?... 5 Hormonstimulering...5 Spermaprov...6 Befruktning...7 Insättning av befruktat ägg...8 Fortsatt hormonbehandling och gravditetstest...8 Nedfrysning av befruktade ägg... 9 Säkerhet... 9 Biverkningar och risker... 9 Tobaksrökning... 9 Vikt... 9 Allmänna frågor Är behandlingen psykiskt påfrestande?...10 Hur mycket ska man avstå från sitt arbete?...10 Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen?...11 Kan partnern vara ett stöd under behandlingen?...11 Vad kan ni göra för att förbättra chanserna?...11 Vad händer om behandlingen inte lyckas?...11 Hur många gånger kan jag bli behandlad?...11 Vem kan vi kontakta om det blir problem?...12 Finns det någon stödförening?...12 Patientens rätt att välja vårdpersonal...12 Behov av tolk...12 Praktiska upplysningar Adressändring...13 Reseersättning...13 Forskning på RMC Minilexikon

4 Om kliniken Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, är en offentlig klinik som bildades 2007 och finns vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö. Kliniken är unik i världen eftersom man har samlat all specialistkunskap in om fortplantningsområdet under sam ma tak. Vid RMC genomför vi infertilitetsutredningar och assisterad befruktning, bland annat med donerade ägg eller spermier, samt arbetar inom andra reproduktionsmedicinska områden såsom gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi. Vi tycker det är vik tigt med en individuell behandling av pa tienterna och vi har erfarna, kom petenta med arbetare som tar emot er väl. Forskning och utveckling har en central plats i RMCs verksamhet. Kontaktuppgifter Telefon: Sekretariatet tel: , lyssna noggrant på valen som följer och gör det val som passar dig. Donationskoordinator tel: må, ti, to kl , övrig tid finns telefonsvarare Kurator tel: Laboratoriet tel: Fax: Web: Personalen På enheten för äggdonation på RMC arbetar donationskoordinator, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, embryologer, sekreterare, informatör och kurator. Besöksadress: Jan Waldenströms gata 47, plan 3, Malmö Ni kan också kontakta oss via webben, under tjänsten Mina Vårdkontakter. Där kan ni beställa eller av- eller ombo ka tid, beställa journalkopia, samt förnya recept. 4

5 Äggdonation Vad krävs för att bli äggdonator? För att donera ägg ska man: vara frisk och inte ha ärftliga eller allvarliga sjukdomar med hög smittorisk vara minst 23 år och yngre än 36 år vara icke-rökare ha en BMI (Body Mass Index) på högst 30 gärna ha fött barn, men det är inget krav vara boende i Södra Sjukvårdsregionen (Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge). Vad säger lagen? I Sverige har barn som har kommit till genom äggdonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid mogen ålder. Detta innebär att äggdonatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. Man uppmanar par som tar emot donerade ägg att berätta för barnet hur det har kommit till världen. Uppgifter om donatorn sparas i en journal som arkiveras i minst 70 år. Där finns uppgifter om donatorns utseende och intressen. Vid mogen ålder kan barnet kontakta kliniken där donationen har utförts och ta del av dessa uppgifter. Donatorn och mottagarparet är däremot helt anonyma för varand ra. IVF-behandling In vitro fertilisering IVF är allmänt känt som provrörsbefruktning. In vitro betyder i glas och fertilisering betyder befruktning. Därifrån kommer namnet provrörsbefruktning. IVF innebär att mogna ägg tas ut ur ägg stoc karna och befruktas med spermier utan för kroppen i laboratoriet. Befrukta de ägg som har börjat dela sig förs därefter tillbaka in i livmodern. Hur går en IVFbehandling med donerade ägg till? Hormonstimulering Om kvinnan inte har fungerande äggstockar, har hon oftast inte heller spontana menstruationscykler. Då kan man konstruera en cykel där livmodersslemhinnan blir 5

6 mottaglig för embryot med hjälp av hormoner; östrogen och progesteron. Hormonstimuleringen är individuellt anpassad och när behandlingen påbörjas kommer vi att gå igenom hur stimuleringen ska genomföras i ditt fall. Du kommer att få ett personligt behandlingsschema med instruktioner som ska följas från dag till dag. Spermaprov Samma dag som äggen tas ut från donatorn ska mannen lämna ett spermaprov som ska användas till befruktning av äggen. För att uppnå bästa möjliga resultat bör man ha sädesutlösning mellan 2 och 4 dygn innan provtagningen. Det är viktigt att skilja sädescellerna från sädesvätskan snabbt eftersom sädesvätskan innehåller ämnen som kan försvåra befruktningen. Därför vill vi att spermaprovet ska göras på kliniken, om ni inte har mindre än en halvtimmes restid till kliniken. Mannen måste i så fall lämna provet personligen och kunna visa legitimation. Spermierna ska snabbt prepareras innan de blandas med äggen. Prepareringen är bland annat till för att välja ut de spermier som rör sig bäst. Genom centrifugering isoleras de mest rörliga spermierna och används till inseminationen av ägggen. Sjukdom med feber kan ha negativ påverkan på spermakvaliteten. Ni ska därför informera personalen på kliniken om mannen har haft en febersjukdom sex till åtta veckor före behandlingen. Likaså ska ni informera om eventuell medicinering. PESA/TESE Hos vissa män kan försämrad spermakvalitet visa sig genom att det inte finns sädesceller i spermaproven. Vid sådana problem kan vi göra en så kallad PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)/TESE (Testicular Sperm Extraktion). En sådan undersökning kan också vara ett led i utredningen av barnlöshetsproblemet, innan vi bestämmer vilken behandling vi kan erbjuda. Under undersökningen får mannen lokalbedövning i ljumsken och med hjälp av en mycket tunn kanyl hämtas små droppar av väts- 6

7 kan från bitestikeln och/eller ett litet vävnadsprov från själva testikeln ut. Proverna analyseras på laboratoriet, där embryologen letar efter sädesceller. Ingreppet är ganska enkelt och mannen får stanna på kliniken cirka en timme efteråt. Befruktning Äggen som är uttagna från donatorn förvaras i en näringsvätska och temperaturen hålls på 37 grader. Två till fem timmar efter att ägggen är utplockade, är de klara för befruktning. Befruktningen kan göras på två sätt: Vid vanlig insemination sätter man till cirka spermier till äggen. En enda spermie hittar själv vägen in till ägget. Vid mikroinjektion (ICSI) väljer man ut en enskild spermie, som förs in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett. Om äggen har blivit befruktade, så ser man detta dagen efter ägguttagningen som två kärnor i själva ägget (pronuclei). Den ena kärnan kommer då från ägget och den andra från spermien. Pronucleierna, som innehåller kromosomer, har ännu inte smält samman, vilket de gör inom loppet av några timmar. Vid sammansmältningen avslutas be fruktningen. I genomsnitt befruktas cir ka 60-70% av äggen. Dagen efter donatorns ägguttag ska ni ringa till laboratoriet på RMC för att få veta om några ägg har befruktats, och i så fall hur många. Ibland händer det att ägggen är befruktade men inte delar sig eller har stannat i sin utveckling. I sådana fall sker ingen insättning av ägg. Mikroinjektion (ICSI) Om spermakvaliteten är starkt nedsatt, eller hos par med tidigare uteblivet återförande eller då lig befruktning vid vanlig IVF, erbjuds behandling med mikro injektion. Detta innebär att man under mikro skop injicerar en en da spermie i varje en skild äggcell. För att kunna genomfö ra denna procedur krävs en viss mognad hos äggcellerna. Normalt är 80-90% av de utplockade äggen så pass mogna att de anses lämpliga för ICSI. För par som genomgår en behandling med ICSI, skiljer sig 7

8 behandlingsförlop pet i princip inte åt från en vanlig IVF-be handling. Skillnaden ligger i laboratoriearbetet. Vid en vanlig IVF väljs den enskilda sper mien ut av ägget själv; vid ICSI är det embryologens val, utifrån kriterier om att välja den tillsynes bästa spermien. Vid insättningen väljs de bästa äggen ut, oavsett om de är befruktade med ICSI eller IVF. Graviditetschansen för varje behandling har vid jämförelser visat sig vara lika stor vid ICSI som vid vanlig IVF-behandling. Genetiska undersökningar av barn som är födda efter ICSI-metoden visar att vissa av barnen kan få samma problem med spermakvaliteten som sina fäder. Det vill säga att pojkar födda efter ICSI-metoden kan ärva faderns infertilitet. Insättning av befruktat ägg Insättningen av embryot sker två till fem dagar efter ägguttagningen. Den exakta tid punkten avtalas individuellt med varje en skilt par. Embryot som ska sättas in väljs ut i laboratoriet utifrån noga fastställda kvalitetskrav. Insättningen är oftast helt utan obehag för kvinnan. Embryot förs in i själva livmodern genom livmodershalsen med hjälp av en tunn plastkateter. Kvinnan bör ha en full urinblåsa vid behandlingen för att underlätta insättningen. Vi sätter in ett embryo. I vissa situationer kan två embryon sättas in. Eventuella resterande embryon kan frysas ned och bevaras frysta maximalt fem år. Fortsatt hormonbehandling och graviditetstest När embryot är insatt i livmodern kan kvinnan åka hem. Under de närmsta 17 dagarna fortsätter behandlingen med hormonet progesteron för att skapa en optimal miljö för embryot att utveckla sig i och för att det ska fastna i livmoderslemhinnan. Därefter kan man avgöra om kvinnan är gravid. Det görs med hjälp av ett graviditetstest (urinprov). Tidpunkten för detta avtalas i samband med embryoinsättningen. Vid graviditet fortsätter kvinnan med hormonbehandling. 8

9 Nedfrysning av befruktade ägg Vid en IVF-behandling blir det ibland befruktade ägg över. Befruktade ägg som ska frysas måste vara perfekta eftersom frysprocessen är belastande för dem. I 60% av fallen där vi tinar upp befruktade ägg kan dessa sättas in. Par som i samband med behandling får befruktade ägg som fryses in är själva ansvariga för att äggen används innan tiden har gått ut (fem år). För att vi ska kunna planera en eventuell behandling med nedfrusna, upptinade ägg, ber vi er att kontakta oss senast tre månader innan frystidens slut. Säkerhet Vi lägger stor vikt vid säkerhet. En lång rad åtgär der tas för att säkerställa att för växling av ägg och spermi er inte kan ske. Alla ägg och sper mier blir mar kerade med etiketter med kvin nans och man nens namn och personnummer. Utöver det ta har varje par en färgkod, som säkrar att det biologiska materialet inte förväxlas. Biverkningar och risker Hormonbehandling efter insättning av embryo: Nu är en del av kvinnorna gravida, och har därför naturliga graviditetssymptom. Utöver detta kan man ha diarré och känna sig uppsvälld. Hormonbehandlingen i sig själv kan framkalla graviditetsliknande symptom utan att man är gravid. Östrogen: Vissa kvinnor blir behandlade med östrogen i samband med insättningen av nedfrysta, upptinade embryon. Det här preparatet kan ge upphov till illamående, spänningar i brösten, huvudvärk och vätskeansamling i kroppen. Tobaksrökning Det är med stor säkerhet bevisat att tobaks rökning påverkar resultatet av en behandling negativt. Rökning minskar fruktbar heten. Vi förväntar oss därför att rökare slutar röka redan under väntetiden. Då fördubblas chansen att lyckas med behandlingen. Dessutom skadar du inte äggen. Vikt Vid första mottagningsbesöket kontrolleras din vikt. Detta för att eventuellt reglera vikten innan behandlingsstart. Över vikt/undervikt kan påverka be hand lingen negativt. Det kan göra återförandet besvärligare. 9

10 Man vet också att övervikt medför ökad risk för missfall och komplikationer under graviditeten (förhöjt blodtryck, diabetes, havandeskapsförgiftning) och vid förlossningen. När vi bedömer vikten utgår vi från Världshälsoorganisationens (WHO) definition. Här används BMI (body mass in dex) för att dela in i olika viktkategorier: BMI = vikt längd x längd BMI < 20 = undervikt BMI = normalvikt BMI = övervikt BMI > 29 = fet Klinikens mål är att ditt BMI inte ska vara högre än 30 vid behandlingsstart. I vissa fall kan dock ett högre BMI accepteras, förutsatt att en avtalad viktminskning görs oftast med ca 10 %. Sjuksköterskorna på kliniken kan hjälpa till med råd och vägledning i samband med en önskad viktminskning. Allmänna frågor Är behandlingen psykiskt påfrestande? De flesta har många frågor i samband med en behandling med donerade ägg. Förväntningarna är som regel mycket höga och besvikelserna ibland många. Innan ni börjar med behandlingen bör ni vara förberedda på att det kan förekomma psykiska upp- och nedgångar, som kan vara jobbiga. Personalen på RMC strävar alltid ef ter att ta sig tid för en pratstund med er. Det är en viktig del av behandlingen och ni måste säga till om ni har behov för det. Det finns möjlighet att få kontakt med kurator för att samtala om just er situation och de känslor och tankar som kan dyka upp under behandlingens gång. Ni kan komma som par eller individuellt beroende på behov och önskemål. Hur mycket ska man avstå från sitt arbete? Första besöket hos läkare, kurator och donationskoordinator: Detta varar cirka 2½-3 timmar. Ultraljudsundersökning: Undersökningen tar 15 minuter och därefter har man ett kort samtal med sjuksköterskan. Några patienter måste göra en ny ultraljuds under sökning redan 1-2 dagar senare. Efter detta bestäms det fortsatta stimuleringsförloppet. Ägginsättning: Ägginsättningen är ett enkelt, smärtfritt ingrepp som tar ca 15 10

11 minuter. Partnern ska vara med vid ingreppet. Dessa tidsangivelser uppger den nödvändiga tiden för själva undersökningarna vissa dagar har vi mycket att göra och det kan vara väntetid. Vi hoppas att du har förståelse för detta och ber dig ta med detta i beräkningen. Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen? Vi rekommenderar att man avstår från samlag de första 14 dagarna efter ägginsättningen. Kan partnern vara ett stöd under behandlingen? Partnern bör vara med un der alla delar av behandlingen, och vi rekom menderar att han/hon deltar så mycket som möjligt eftersom fertilitetsbehandling är en parbehandling. Vad kan ni själva göra för att förbättra chanserna att få ett bra resultat? Det finns tyvärr inga mirakelkurer för att förbättra resultatet av en äggdonation. Dock är det med ganska stor säkerhet be visat att tobaksrökning och övervikt påverkar resultatet negativt och sätter ner fruktsamheten. Man bör mins ka sitt koffeinintag (kaffe, te och coca-cola). De första 14 dagarna efter insättningen av embryo bör också samlag, bassängbad och havsbad und vikas. Utöver detta finns det under sökningar som pekar på att en positiv in ställning till behandlingen har en gynnande effekt. Vad händer om be handlingen inte lyckas? Det är bäst att vara förberedd på att behandlingen inte alltid ger önskat resultat. Ni måste kanske fundera på vilka val som finns framöver. Ni kan stå inför föl jande val: - att fortsätta med behandling på privatklinik eller privat behandling på RMC - att överväga adoption - att välja ett liv utan egna barn Hur många gånger kan man bli behandlad? Alla par får en pott bestående av 6 poäng. Vid en IVF-behandling med donerade ägg som resulterar i en ägginsättning, förbrukas 2 poäng. Vid en insättning av upptinat, befruktat ägg förbrukas 1 poäng. Om man får barn är eventuella kvarvarande poäng förbrukade, 11

12 detta oavsett om paret har förbrukat 1 eller 6 poäng. Vem kan jag kontakta om det blir problem? På vardagar under telefontiden kan du alltid ta kontakt direkt med oss på telefon: Utanför normal kontorstid kontaktar du närmaste kvinnoklinik. Kom alltid ihåg att ta med behandlingspapprena. Finns det någon stödförening? 1985 bildades Barnlängtan, en förening för ofrivilligt barnlösa. Föreningen har en rad oli ka funktioner. De ger råd och vägled ning till par som har problem med barn löshet, ger ut ett nyhetsbrev, och arbetar för ett bättre behandlingutbud till barnlösa. Patientens rätt att välja vårdpersonal Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges i samråd med patienten och det är sjukvårdspersonalens strävan att försöka tillgodose patienters specifika önskemål. Emellertid måste personalen ta hänsyn till det faktiska vårdbehovet, tillgången på personal, kompetens, lokaler och utrustning m.m. när personalen prioriterar och avgör vilken vård som kan och ska erbjudas. Detta innebär således att sjukvården har det slutgiltiga ansvaret och beslutanderätten om vården, hur den ska utföras och av vem. Ditt medicinska tillstånd avgör vilken läkare och annan vårdpersonal som ska behandla dig. Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Du har rätt att tacka nej till den vård som erbjuds dig. All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig. Behov av tolk Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, om undersökning och behandling. Därför har patienter med behov rätt till språktolk. Vid användning av tolk: anlitas i första hand auktoriserade tolkar får anlitad tolk inte ha familjeband med patienten Informera RMC eller remitterande läkare så snart som möjligt om du har behov av tolk. 12

13 Praktiska upplysningar Adressändring Om du flyttar måste du snarast meddela det till kliniken så att vi kan ändra adressen på alla relevanta ställen. Reseersättning Du kan få ersättning för sjukresa till RMC enligt Regions Skånes riktlinjer. om du har remiss som du kan visa upp. När du reser med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. När du reser med buss, tåg eller taxi subventionerar Region Skåne istället kost naden för resan redan när du betalar re san. Forskning på RMC Sedan världens första provrörsbarn föd des 1978, har man arbetat mycket med att förbättra IVF-metoderna, med öns kan om att kunna erbjuda en ännu säk ra re behandling och att förbättra re sultaten av behandlingarna. Det forskas ständigt inten sivt in om om rådet, bå de internationellt och nationellt, även på RMC. Målet är detsamma över allt: att så många som möjligt får med sig ett barn hem efter en avslutad och säker behandling. Oavsett färdsätt betalar du alltid en egenavgift. Färdsätt Du kan få ersättning motsvarande det bil ligaste färdsätt som du kunnat välja med tanke på ditt hälsotillstånd och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg (andra klass) och privatbil. 13

14 Minilexikon AHA BMI Cykel: Cystor: Assisted hatching (assisterad kläckning ) Body Mass Index (kroppsindex) Normal beteckning på en menstruationsperiod, som är tiden från en menstruations början till början av efterföljande menstruation Vätskeblåsor, som t.ex. kan sitta i äggstockarna. Är vanligt och sällan ett hinder för IVF-behandling. Äggblåsor (folliklar) kallas ibland cystor. Endometrios: En sjukdom där det sitter livmodersslemhinnor på andra ställen än i livmodern, t.ex. vid äggledarna eller i äggstockarna. Kan vara or sak till barnlöshet. Embryon: Befruktade och delade ägg Follikel: Vätskefylld äggblåsa i äggstocken, innehåller som regel ett ägg FSH: Follikelstimulerande hormon, som skapas i hjärnan och stimulerar utvecklingen av ägg. Ges i samband med hormonstimulering och IVF. HCG: Humant Chorion Gonadtropin, ett graviditetshormon som produceras under graviditeten. Kan påvisas i ett graviditetstest. Kan också användas för att mogna ägg och ge ägglossning. HyCoSy: Hystero Contrast Sonography. Ultraljudsledd undersökning av livmoderhålan och passagen genom äggledarna. ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjektion, befruktning av ägg i laboratoriet via insprutning av en spermie i ägget Infertilitet: Barnlöshet Klamydia: Bakterie som kan ge underlivsinfektion hos kvinnor, och infektion i bitestiklarna hos män. Kan smitta vid samlag och vara orsak till barnlöshet. Laparoskopi: Titthålsundersökning, där man under utredningen tittar på livmodern, äggledarna och äggstockarna LH: Luteiniserande hormon som skapas i hjärnan och framkallar ägglossning Ovulation: Ägglossning PESA/TESE Uthämtning av spermier från bitestikel (PESA, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) eller testikel (TESE, Testicular Sperm Extraktion) PCO: Polycystiskt ovarie, sjukdom med många små äggblåsor i äggstockarna som ger störningar i ägglossningsfunktionen Progesteron: Hormon som skapas av äggstockarna efter ägglossningen Prolaktin: Det mjölkbildande hormon som produceras i hjärnan Pronuclei: Bekräftelse av befruktning som kan ses i mikroskop timmar efter inseminationen Rubella: Röda hund 14

15 15

16

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Bakgrund In vitrofertilisering (IVF) är en accepterad metod för behandling av ofruktsamhet (infertilitet). Äggdonation

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar Cancer och Fertilitet Frågor och svar Innehållsförteckning sid. 3. Inledning 4. Hur påverkas möjligheterna att få barn efter cancerbehandling? 5. Vilka metoder finns för att bevara fertilitet? 7. Hur styrs

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Felicia Franzén U.U.D.M. Project Report 2005:2 Examensarbete i matematisk statistik och teknisk fysik, 20 poäng Handledare:

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

P- medel så funkar det

P- medel så funkar det P- medel så funkar det Allt du vill veta om olika p-medel Vad passar mig? Om jag glömmer? Måste jag göra uppehåll? Får jag akne? Blir jag tjock? Är jag för ung för p-piller? Blir jag steril av p-piller?

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Yngre Yngre Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Den här informationen riktar sig till de som erbjuds nedfrysning av sina spermier. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier?

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Nermin Hadziosmanovic U.U.D.M. Project Report 2004:16 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Vård och stöd under graviditet och förlossning. Behovsanalys 2008:5

Vård och stöd under graviditet och förlossning. Behovsanalys 2008:5 Vård och stöd under graviditet och förlossning Behovsanalys 2008:5 Mats Mellqvist Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2008 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning och genomförande... 6 Analys...

Läs mer

FERTILITET OCH RÖKNING

FERTILITET OCH RÖKNING FERTILITET OCH RÖKNING 1 Syfte med broschyren Den här broschyren innehåller information om hur rökning påverkar möjligheterna att bli gravid och vilka konsekvenser rökning kan ha för barnens hälsa. Rökstopp

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014 2014-07-02 LiÖ 2014-614 1 (4) Ledningsstaben Henning Elvtegen Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Nedanstående yttrande är framtaget i samråd med Landstinget i Kalmar län samt landstinget

Läs mer

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen.

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier? Var kan jag lämna spermaprovet? Den här informationen riktar sig till unga killar som

Läs mer

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Wistrand Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

Läs mer

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning Assisterad befruktning UPPFÖLJNINGSRAPPORT MED DEFINITIONER, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN - MAJ 2014 VERSION 2 Assisterad Assisterad 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2017 Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nästa steg... 6 Barnlöshet... 7 Definition av ofrivillig barnlöshet...

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer