Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon"

Transkript

1 Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Felicia Franzén U.U.D.M. Project Report 2005:2 Examensarbete i matematisk statistik och teknisk fysik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, och Jan Holte, Carl von Linnékliniken Examinator: Dag Jonsson Februari 2005 Department of Mathematics Uppsala University

2

3 Sammanfattning Ofrivillig barnlöshet är ett relativt vanligt problem som drabbar ca % av alla svenska par. För att komma till bukt med detta genomgår många IVF-behandling, provrörsbefruktning, som är den vanligaste behandlingsmetoden. Ungefär en tredjedel av behandlingarna leder till graviditet, medan en fjärdedel av kvinnorna föder barn. Vid IVF genomgår kvinnan hormonbehandling för att tillräckligt många mogna ägg ska utvecklas. Dessa tas sedan ur kvinnans äggstockar och sammanförs med mannens spermier i ett provrör. Av de ägg som blir befruktade väljs ett eller två ut och återförs till kvinnans livmoder. Denna studie behandlar återföring av två befruktade ägg, embryon, med data från IVFbehandlingar utförda på Carl von Linné Kliniken i Uppsala. I tidigare studier har man gjort modeller för att uppskatta graviditetschansen efter genomgången IVF-behandling. Denna studie går steget längre och ämnar i stället att predicera sannolikheten att föda barn, med hjälp av en logistisk regressionsmodell. I stället för att ha flera variabler för att beskriva embryona skapades en modell bestående av dessa variabler, en så kallad embryoscoremodell. De variabler som blev signifikanta i modellen var antal äggceller, likhet mellan äggcellstorlek, fragmentering av äggceller samt antal kärnor per äggcell. I modellen för predicering av sannolikheten att föda barn blev följande nio variabler signifikanta: kvinnans ålder, embryoscore, livmoderslemhinnans tjocklek, förekomst av vätskefylld äggledare, antal tidigare behandlingar, om man fött barn vid tidigare behandlingar, tid mellan ägguttagning och sammanföring av ägg och spermier, förekomst av myom samt en sammansatt variabel som avspeglar äggstockarnas känslighet antal ägg som erhållits i förhållande till given dos av follikelstimulerande hormon (FSH), FSH kontra ägg.

4 Abstract Infertility is a more common problem than one might think, around % of all Swedish couples experience it. A way to overcome this is to undergo in vitro fertilization, IVF, which is the most common treatment. About one quarter of women treated gives birth to a child. The first step in the IVF procedure is that the woman takes hormones to develop adequate ripe eggs for the treatment. The eggs are then collected and the man's sperm is added to the eggs in a test tube. One or two of the fertilized eggs are then put back into the uterus. This study will analyze two embryo transfers with data from the Carl von Linné Clinic in Uppsala. The purpose of this study is to compile a model to predict the probability of IVF leading to childbirth, compared to previous studies at the clinic where the outcome has been pregnancy. A model for embryo score was produced in order to describe the quality of the embryos with just one variable. The significant embryo variables were number of ova, equality of ova size, fragmentation of ova and number of nucleus per ova. The childbirth model gave the following significant variables: the woman's age, embryo score, thickness of endometrium, hydrosalpinx, number of previous treatments, childbirth at previous treatments, time between ovum pick up and insemination, myoma and a composite variable reflecting the sensitivity of the ovary number of eggs obtained in proportion to given dose of follicle stimulating hormone (FSH), FSH versus egg.

5 Förord Detta examensarbete har utförts på Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) på uppdrag av Carl von Linné Kliniken (CvLK) i Uppsala. Jag vill börja med att tacka min examinator Dag Jonsson på Matematisk Statistik som hjälpte mig att hitta detta examensarbete och sedan har kommit med värdefulla råd om uppsatsens utformning. Lars Berglund (handledare på UCR) som har hjälpt till i det dagliga arbetet med genomtänkta svar på stora som små frågor förtjänar ett stort tack. Det gör även Jan Holte (handledare på CvLK) som ständigt har kommit med nya uppslag och medicinsk sakkunnighet.

6

7 Innehåll 1 Inledning Ofrivillig barnlöshet Orsaker till ofrivillig barnlöshet Behandlingsmetoder Stimulering av äggstockarna Insemination Provrörsbefruktning IVF Chansen att lyckas vid behandling Återföring av ett eller två embryon Carl von Linné Kliniken Syftet med denna studie Material och metod Datamaterial Statistisk metod Multipel logistisk regression Estimering av regressionsmodellen ROC-kurva Odds och oddskvot Arbetsmetod Datahantering Embryoscoremodellen Skapande av nya variabler Modellen för fött barn Resultat Embryoscoremodellen Komposita och omkodade variabler Modellen för fött barn Grafer över ingående variabler Modellens rimlighet Diskussion...19 Ordlista...20 Referenser och källor...21 Bilaga 1 Ursprungliga och nyskapade variabler...22 Bilaga 2 Kodning av signifikanta variabler...24

8 1 Inledning 1.1 Ofrivillig barnlöshet Att ett par drabbas av ofrivillig barnlöshet innebär att man under minst ett år försökt få barn på naturlig väg utan att lyckas. Innan man försökt få barn vet de flesta förklarligt nog inte om att de har problemen. Detta gör det svårt att uppskatta hur många det handlar om, men världshälsoorganisationen uppskattar att det rör sig om miljoner par i världen. Motsvarande siffra i Sverige är par. Om ett par från början vet att de inte kan få barn på naturlig väg kan de söka hjälp direkt, annars rekommenderas att man försöker bli med barn i ett år innan hjälp sökes. Om kvinnan är under 30 år kan man vänta något längre eftersom det kan ta lång tid att bli gravid även för helt friska par. För att paret ska få genomgå en infertilitetsbehandling måste både kvinnan och mannen delta i en utredning för att få reda på vilken behandlingstyp som lämpar sig bäst. Utredningen sker antingen på kvinnoklinik eller hos privatläkare. 1.2 Orsaker till ofrivillig barnlöshet När ett par inte kan få barn beror det lika ofta på kvinnan som på mannen. De vanligaste orsakerna till infertilitet är: Hos kvinnan: Åldern efter 35 år minskar chanserna till graviditet dramatiskt Sammanväxta eller skadade äggledare orsakas främst av inflammationer, till exempel klamydia Ägglossningsstörningar kan bero på polycystiskt syndrom som ger upphov till cystor i äggstockarna Endometrios livmoderslemhinnan befinner sig utanför livmodern, vilket kan leda till en försämrad äggstocksfunktion Muskelknutor eller polyper i livmodern Hos mannen: Försämrad spermiekvalitet kan bland annat bero på medfödda kromosomrubbningar Hinder i sädesledarna eller i bitestikeln till exempel vid testikelinflammation, klamydia eller efter en bråckoperation Störd spermiebildning kan orsakas av till exempel strålbehandling Erektions- eller ejakulationsstörningar Antikroppar mot de egna spermierna Hormonrubbningar Det går inte alltid att hitta en orsak till infertiliteten trots noggrant genomförd utredning. Det kallas då oförklarad infertilitet och står för minst 30 % av fallen. 6

9 1.3 Behandlingsmetoder Det finns i stort sett tre olika metoder för att behandla ofrivillig barnlöshet: Stimulering av äggstockarna Insemination Provrörsbefruktning IVF Vilken behandlingsmetod man väljer beror på den bakomliggande orsaken till infertiliteten. Ofta kombineras de olika metoderna Stimulering av äggstockarna Så kallad ovalutionsstimulering används om kvinnans ägglossning är oregelbunden eller utebliven. Det kan även användas för att effektivisera andra behandlingsmetoder. Behandlingen går till så att kvinnan i första hand tar tabletter för att stimulera tillväxten av folliklar i äggstocken. Om detta inte fungerar får kvinnan injicera follikelstimulerande hormon, FSH Insemination Insemination kan användas vid ejakulationsproblem eller om orsaken till infertiliteten är okänd. Om mannen inte har några spermier alls eller om de är av för dålig kvalitet kan en donators spermier användas. Vid inseminationen placeras sädesvätskan i övre delen av slidan när kvinnan har ägglossning. Om spermierna har svårigheter att ta sig igenom livmoderhalsens sekret sprutas de i stället direkt in i livmodern Provrörsbefruktning IVF IVF, in vitro-fertilisering, är den vanligaste behandlingsmetoden vid ofrivillig barnlöshet och de flesta former av infertilitet går att behandla med IVF. Det första provrörsbarnet föddes 1978 och sedan dess har metoden utvecklats allt mer och idag föds 1-2 % av alla barn i Sverige som resultat av IVF. Vid en normal menstruationscykel påbörjar flera ägg sin mognadsprocess i kvinnans äggstock, men bara ett av dessa väljs ut till ägglossning och mognar fullt ut. Vid IVF behövs oftast många ägg för att optimera behandlingen. Därför får kvinnan genomgå en hormonbehandling som gör att flera ägg når full mognad. IVF-behandlingen påbörjas cirka en vecka innan menstruationen med ett hormon, GnRH, som gör att kroppens egna signaler till äggstockarna sätts ur funktion. Efter cirka två veckor får kvinnan börja injicera hormonet FSH som stimulerar äggstockarna att bilda äggblåsor och ägg. Äggutvecklingen kontrolleras med ultraljud under den dagar långa injektionsfasen. När tillräckligt många ägg har mognat plockas de ut ur äggblåsorna med en tunn nål via slidan. Detta sker cirka fyra veckor efter behandlingens början. 7

10 Samma dag som ägguttagningen sammanförs mannens spermier med kvinnans ägg i ett provrör. Om spermierna är dåliga eller mycket få kan de i stället injiceras en och en direkt i varsitt ägg med så kallad ICSI-teknik (intracytoplasmatisk spermieinjektion). Ägg- och spermieblandningen placeras sedan i en inkubator med befruktningsvänlig miljö. Redan dagen efter ägguttagningen vet man om äggen blivit befruktade. Efter några dagar väljs ett eller två av de befruktade äggen, embryona, ut och återförs till kvinnans livmoder. Om det finns flera embryon av bra kvalitet kan de frysas in och sparas till en senare IVF-behandling. Äggdonation blev lagligt i Sverige år 2003 och kan tillämpas om kvinnan inte har några egna fungerande ägg. På samma sätt kan en donators spermier användas om inte mannens egna spermier fungerar som de ska. 1.4 Chansen att lyckas vid behandling När ett fertilt par försöker bli med barn på naturlig väg är sannolikheten för graviditet % per ägglossning. När ett infertilt par genomgår äggstocksstimulering på grund av uteblivna ägglossningar är sannolikheten ungefär densamma. Efter ett inseminationsförsök blir % gravida, medan upp till % lyckas om man genomgår flera behandlingar. IVF är den behandlingsform som ger störst andel lyckade behandlingar. På Carl von Linné Kliniken blir cirka 40 % gravida efter en IVF-behandling, medan något färre, 30 %, föder barn. Således leder en fjärdedel av graviditeterna till missfall, vilket är ungefär samma andel som vid normal graviditet. Sannolikheten att föda barn är störst vid första försöket för att sedan minska något. Av de som genomgår en till tre behandlingar kommer upp till 70 % att få barn. 1.5 Återföring av ett eller två embryon Av de som blir gravida på naturlig väg föder 1-2 % tvillingar, medan motsvarande siffra vid IVF-behandlingar har legat kring 25 %. Detta har varit ett problem eftersom tvillingfödslar innebär en ökad risk för barnen. För att minska antalet tvillingfödslar har man börjat med återföring av ett embryo i stället för två, som var vanligt tills för några år sedan. Men för att det ska räcka med att återföra endast ett embryo måste det finnas minst ett av god kvalitet. I många fall är embryona sämre och parets chanser till en lyckad graviditet är små, vilket gör det motiverat att återföra två embryon. 1.6 Carl von Linné Kliniken Carl von Linné Kliniken i Uppsala är en av Nordens ledande inom IVF-behandling. Sedan starten 1990 har över 4000 barn kommit till världen efter olika behandlingar av minst 3000 par (juni 2004). Detta motsvarar en lyckandegrad för fött barn på ungefär 30 %, vilket kan jämföras med landets övriga kliniker, vars genomsnitt ligger på 25 %. Carl von Linné Kliniken bedriver även forskning inom området ofrivillig barnlöshet. 8

11 1.7 Syftet med denna studie Vid en IVF-behandling är det av stort intresse för både patienter och läkare att förutsäga chansen att lyckas med behandlingen, eftersom det då är lättare att besluta huruvida ett eller två embryon bör återföras. Syftet med denna studie är att få fram viktiga variabler och hur dessa påverkar en kvinnas chans att föda barn efter återföring av två embryon. Med den framtagna modellen kan man sedan beräkna sannolikheten att en viss kvinna föder barn. Denna studie går alltså steget längre än tidigare studier som gjorts i samarbete med Carl von Linné Kliniken [1, 2, 3, 4] då i stället chansen att bli gravid har analyserats. 9

12 2 Material och metod 2.1 Datamaterial Datamaterialet kommer från Carl von Linné Kliniken och avser behandlingar gällande IVF och ICSI under tiden januari 1999 januari 2002 där två embryon har återförts. Materialet består av 2846 behandlingar av 1816 par med cirka 60 variabler som beskriver olika egenskaper hos paret och för behandlingen, se bilaga 1. Samma material har använts i tidigare studier [1, 2, 3], men med utfall graviditet. Responsvariabeln för min studie är om behandlingen leder till fött barn eller inte. 2.2 Statistisk metod När man vill studera sambandet mellan en beroende och en eller flera förklarande variabler, prediktorer, används ofta regressionsmetoder. Om den beroende variabeln endast kan anta två värden kallas den dikotom och då är standardmetoden en logistisk regressionsmodell Multipel logistisk regression Om man har en dikotom utfallsvariabel och flera prediktorer kallas det multipel logistisk regression och det är den metoden som kommer att användas i denna studie. Antag att vi har k oberoende variabler, x' = (x 1, x 2,, x k ), och en dikotom utfallsvariabel, y (positiv/negativ). Låt π(x) = P(y = positiv x) vara den betingade sannolikheten att y är positiv givet x. Den logistiska funktionen för regressionsmodellen ges då av: π ( x) g( x) = ln = β0 + β1x1+ β2x βkxk, där β0, β1,... β k är konstanter. 1 π ( x) g ( x) e Således blir den betingade sannolikheten: π ( x ) = g ( ) 1 + x e Estimering av regressionsmodellen Antag att vi har ett stickprov med n observationer (x i, y i ), i = 1, 2,, n. För att kunna anpassa modellen behöver vi skatta β' = (β 0, β 1,, β k ). Detta görs med maximum likelihoodmetoden vars funktion har utseendet: n i= 1 [ π ] 1 yi L( β ) = π( x ) 1 ( x ) i Funktionen logaritmeras och deriveras med avseende på β j, j = 0, 1,, k. Derivatorna sätts till 0 vilket leder till uttrycken: n [ ( )] 1 yi yi π xi = 0 och xij [ yi π xi ] i= 1 n i= 1 i yi ( ) = 0, j = 0, 1,, k 10

13 Låt lösningen till dessa ekvationer vara ˆβ som fås med någon iterativ metod. Nu kan vi g ( x) e beräkna de predicerade sannolikheterna genom att i ekvationen π ( x ) = ersätta g ( ) 1 + x e β med ˆβ ˆ β0+ ˆ β1x1+ ˆ β2x ˆ βkxk e. Vi får alltså: ˆ( π x ) = ˆ β ˆ ˆ ˆ 0+ β1x1+ β2x βkxk 1 + e ROC-kurva ROC står för Receiver Operating Characteristic och är en kurva som visar hur väl en modell stämmer överens med verkligheten. Vid multipel logistisk regression får vi den predicerade sannolikheten att y är positiv för n olika observationer, ˆ( π x i ), i = 1, 2,, n. Vi vet redan de sanna y-värdena. För att jämföra de predicerade och de sanna y-värdena inför vi en brytpunkt som ligger mellan 0 och 1. De ˆ( π x i ) som ligger under brytpunkten bedöms som negativa medan de som ligger över bedöms som positiva. Den andel sant positiva som modellen klassar som positiva kallas sensitiviteten, medan specificiteten är den andel sant negativa som modellen klassar som negativa givet en viss brytpunkt: a d Sensitivitet = Specificitet = a + c b + d a + d Andel rättklassificerade observationer = a + b + c + d Predicerat Verkligt utfall utfall Positivt Negativt Positivt a b Negativt c d Summa a + c b + d Tabell 2.1 Sensitivitet och specificitet. I ROC-kurvan plottas sensitiviteten mot 1 specificiteten med varje observations prediktion, ˆ( π x i ), som brytpunkt. Den optimala brytpunkten fås där kurvan skiljer sig som mest från enhetslinjen, där både sensitiviteten och specificiteten är som störst. Med denna brytpunkt erhålls alltså den högsta andelen rättklassificerade observationer Odds och oddskvot För att jämföra hur olika variabler står sig i förhållande till varandra använder man sig av odds och oddskvot. Om sannolikheten att en viss händelse ska inträffa är p ges oddset för den händelsen av: p Odds = 1 p Om man i stället vill jämföra sannolikheten att en händelse inträffar i två olika grupper används oddskvoten (odds ratio): 11

14 p1 p2 OR = 1 p1 1 p2 Om oddskvoten är större än 1 är det således troligare att händelsen inträffar i grupp 1 än i grupp 2. g1 ( x) g2 ( x) e e Vid logistisk regression har vi att p 1 = π 1 ( x ) = och p g1 ( ) 1 + x 2 = π 2 ( x ) =. Då g2 ( ) e 1 + x e g1 ( x) e h( x) blir oddskvoten: OR = = e där h( x) = g1( x) g2( x ). g2 ( x) e Säg att vi har en förklarande variabel, X, indelad i grupperna a, b och c, och en utfallsvariabel som antar värdena 1 eller 0. Om oddskvoten för X är 2 betyder det att för varje grupp i X ökar oddset 2 gånger: oddset för att 1 inträffar är två gånger större i grupp b än i grupp a och två gånger större i grupp c än i grupp b. 2.3 Arbetsmetod Datahantering På Carl von Linné Kliniken används programmet File Maker Pro för att sammanställa sina data. Dessa konverterades till SAS (Statistical Analysis System V8) där de flesta analyser gjordes med procedurerna för bland annat korstabeller och logistisk regression. Statistikprogrammet R (1.9.1) och till viss del Microsoft Excel användes för att göra grafer. I R utnyttjades funktionen GAM (generaliserad additiv modell) i paketet mgcv för att p plotta logit P(fött barn) = ln. Detta gjordes mot respektive förklarande variabel 1 p tillsammans med tillhörande konfidensintervall baserade på skattningarna från modellen. Plottarna visar sambandet mellan variablerna och idealiskt ska det vara linjärt. För att uppnå detta kan man behöva koda om den förklarande variabeln Embryoscoremodellen För varje behandling finns fem variabler för de två embryona. Dessa är uppbyggda enligt en poängskala som togs fram i en tidigare studie [1]. Men i stället för att ha flera variabler som beskriver ett embryo, skapades en sammansatt variabel som ger poäng för hur bra varje embryo är. För att göra detta gjordes datasetet om så att varje embryo blev en post i stället för varje behandling. Två nya embryovariabler skapades enligt tidigare studier [2, 3]: antal kärnor per cell (som ersatte antal kärnor per embryo) samt absolutbeloppet av (antal celler 4). De sex variablerna plottades mot utfallet fött barn i R, se avsnitt 2.3.1, och frekvenstabellerna undersöktes. För att få en linjär relation till utfallet behövde vissa variabler kodas om. 12

15 För att veta exakt hur bra de två embryona var användes till embryoscoremodellen utfallet 0 födda barn (inget av embryona fungerade) respektive 2 födda barn (båda embryona fungerade). Modellen togs fram med proceduren för logistisk regression där de variabler med högst p-värde plockades bort en efter en tills alla kvarvarande var signifikanta (pvärde < 0.05). Från embryoscoremodellen beräknades sedan embryoscore för varje behandling Skapande av nya variabler Flera komposita variabler skapades för att visa samspelet mellan olika faktorer. Detta gjordes genom att de ingående variablerna delades in i flera grupper. Dessa jämfördes sedan med varandra i en korstabell. De kombinationer med liknande andel födda barn lades sedan ihop. De kategorivariabler, vars ingående kategorier inte hade någon direkt biologisk samhörighet, delades upp så att varje kategori blev en egen variabel. Vissa variabler som hade för få observationer lades ihop med liknande variabler med flera observationer för att få mer tillförlitliga analyser Modellen för fött barn Alla variabler, utom de som använts för att skapa nya variabler, testades univariat i en logistisk regressionsmodell med utfall om kvinnan fött barn eller ej. De som fick ett univariat p-värde under 0.30 ansågs tillräckligt intressanta för att få genomgå ytterligare analyser. Av de övriga var det en variabel som bedömdes som särskilt intressant och därför också analyserades vidare. De univariat signifikanta numeriska variablerna plottades i R mot utfallet fött barn, se avsnitt Plottarna och till viss del frekvenstabellerna analyserades. De variabler som inte fick ett någorlunda linjärt samband med utfallsvariabeln omgrupperades om det var medicinskt försvarbart. De kategoriska variablerna undersöktes i frekvenstabeller för att se om det fanns naturliga medicinska samband och om kanske vissa kategorier kunde läggas ihop om andelen som fött barn var ungefär densamma i dessa eller om respektive grupper var mycket små. De cirka 20 variabler som efter omkodningen hade univariat p-värde under 0.10 testades tillsammans i en logistisk regressionsmodell mot utfallet fött barn. De som då hade p- värde över 0.05 plockades bort en efter en tills bara signifikanta variabler fanns kvar. Därefter testades om det fanns några signifikanta interaktioner. Olika kodningar och olika uppsättningar av de komposita variablerna och deras ingående variabler testades för att komma fram till den bästa modellen. Detta gjordes genom att för respektive modell undersöka ROC-kurvan och andelen rättklassificerade observationer. 13

16 3 Resultat 3.1 Embryoscoremodellen De fem variabler som blev signifikanta var antal äggceller, absolutbelopp av (antal äggceller 4), likhet mellan äggceller, antal kärnor per äggcell samt fragmentering av äggceller, se tabell 3.1. Flera av variablerna är omkodade på något sätt, se bilaga 2 för detaljer. Parameter p-värde Estimat Oddskvot Intercept < Antal celler < Abs(antal celler - 4) < Likhet mellan celler Antal kärnor per cell < Fragmentering av celler Tabell 3.1 Embryoscoremodellen. Embryoscore = antal celler absolutbelopp av (antal celler 4) likhet mellan celler kärnor per cell fragmentering av celler. För att veta vilken kombination av embryoscore som bör ingå i modellen för fött barn testades de var för sig i slutmodellen. De kombinationer som testades var varje embryoscore för sig, summa embryoscore samt bästa embryoscore. Precis som i en tidigare studie [2] blev modellen bäst om summa embryoscore användes. Eftersom denna modell inte har tagit hänsyn till korrelationen mellan behandlingarna kan man inte helt lita på p-värdena, men det räcker för att kunna välja ut de variabler som ska få vara med i modellen. De korrekta p-värdena borde vara något högre men eftersom alla variabler i modellen är högst signifikanta har det ingen större betydelse. 3.2 Komposita och omkodade variabler För att avspegla äggstockarnas känslighet skapades en komposit variabel med antal ägg som erhållits i förhållande till given dos av follikelstimulerande hormon (FSH). Variablerna total FSH-dos och antal ägg delades in i tre grupper vardera. Av de totalt nio kombinationerna bildades fem grupper i den nya variabeln FSH kontra ägg. Två andra komposita variabler skapades också: ålder kontra tidigare graviditeter samt tidigare behandlingar kontra födda barn efter tidigare behandlingar. Ålder kontra graviditet blev inte signifikant när den testades i en modell tillsammans med ålder mot utfallet fött barn. 14

17 Variabeln förekomst av vätskefylld äggledare eller myom delades upp i de tre inbördes kategorierna vätskefylld äggledare, myom samt endometrioma eftersom de egentligen inte hör ihop på något sätt. Ursprungligen fanns olika variabler för om man genomgått en vanlig IVF-behandling eller om det rörde sig om en behandling med frysta embryon. Dessa lades i stället ihop till en gemensam variabel eftersom det egentligen inte skiljer så mycket mellan de olika behandlingstyperna. Den variabel som univariat hade p-värde > 0.30 men ändå ansågs behöva ytterligare analyser av medicinskt intresse var kvinnans BMI men inte heller efter omgruppering blev den signifikant. De flesta variabler som blev univariat signifikanta fick lägre p-värde efter omkodningen. En variabel som delades in i grupper och på så sätt fick en mer linjär relation till utfallet var kvinnans ålder. I figur 3.1 har kvinnans ålder plottats mot logit P(fött barn), dels som kontinuerlig variabel, dels indelad i fem grupper. Figur 3.1 Ålder respektive åldersgrupp plottade mot logit P(fött barn). 3.3 Modellen för fött barn Den modell som fick störst andel rättklassificerade observationer innehöll de nio variablerna ålder, livmoderslemhinnans tjocklek, FSH kontra ägg, förekomst av myom, förekomst av vätskefylld äggledare, antal tidigare behandlingar, antal födda barn efter tidigare behandlingar, summa embryoscore samt tid mellan ägguttagning och sammanföring, se tabell 3.2. De flesta av de ingående parametrarna har kodats om på något sätt, se bilaga 2. 15

18 Parameter p-värde Estimat Oddskvoint. för oddskvot 95% konfidens- Intercept Ålder < Livmoderslemhinnans tjocklek FSH kontra ägg < Vätskefylld äggledare Myom Tidigare behandlingar Födda barn efter tidigare behandlingar < Summa embryoscore < Tid mellan ägguttagning och sammanföring Tabell 3.2 Modellen för fött barn. g( x) e Den predicerade sannolikheten att föda barn ges av pˆ = (se avsnitt 2.2.2), där g( x) 1 + e g(x) = ålder livmoderslemhinnans tjocklek FSH kontra ägg myom vätskefylld äggledare tidigare behandlingar födda barn efter tidigare behandlingar summa embryoscore tid mellan ägguttagning och insemination. Inga interaktioner blev signifikanta Grafer över ingående variabler Graferna i figur beskriver hur logit P(fött barn) ser ut för några av de ingående variablerna. 0,0 0,0 logit P(fött barn) -0,5-1,0-1,5 logit P(fött barn) -0,5-1,0-1,5-2,0 < >2.2-2, Summa embryoscore Antal tidigare behandlingar Figur 3.2 Summa embryoscore (indelad i fyra grupper) mot logit P(fött barn). Figur 3.3 Tidigare behandlingar mot logit P(fött barn) 16

19 0,0 0,0 logit P(fött barn) -0,5-1,0-1,5 logit P(fött barn) -0,5-1,0-1,5-2, , Livmoderslemhinnans tjocklek (mm) FSH kontra ägg Figur 3.4 Livmoderslemhinnans tjocklek mot logit P(fött barn) Figur 3.5 FSH kontra ägg mot logit P(fött barn) Modellens rimlighet ROC-kurvan för modellen för fött barn plottades, se figur 3.6. Den optimala brytpunkten blev ˆp , vilket medförde att andelen rättklassificerade observationer blev 64.0 %, se tabell 3.3. Figur 3.6 ROC-kurvan för modellen för fött barn. 17

20 Predicerat Verkligt utfall (fött barn) utfall Ja Nej Summa Ja Nej Summa Sensitivitet = 73.3 % Specificitet = 59.9 % Andel rättklassificerade = 64.0 % Tabell 3.3 Sensitivitet och specificitet för modellen för fött barn Det är alltså 73.3 % av de som föder barn i verkligheten som även prediceras föda barn av modellen, medan modellen rätt förutsäger 59.9 % av de som inte föder barn. Sammantaget lyckas modellen klassa 64.0 % rätt. 18

21 4 Diskussion Många nya variabler blev signifikanta i modellen för fött barn jämfört med tidigare studiers [2, 3] modeller för graviditet. De nya variablerna är livmoderslemhinnans tjocklek, förekomst av myom, förekomst av vätskefylld äggledare, tid mellan ägguttagning och sammanföring samt fragmentering av celler i embryoscoremodellen. Dessutom har den tidigare variabeln behandling kontra graviditet ersatts av tidigare behandlingar och födda barn efter tidigare behandlingar. Den stora skillnaden mellan modellerna beror troligtvis på annorlunda kodning av variablerna kombinerat med att olika faktorer påverkar olika mycket om en kvinna blir gravid eller om hon föder barn. I båda modellerna är ålder, summa embryoscore samt FSH kontra ägg signifikanta. Att chansen att föda barn minskar drastiskt redan efter 35 års ålder är ett känt faktum. Känt är också att embryonas beskaffenhet starkt påverkar chanserna. Att variabeln tid mellan ägguttagning och sammanföring är signifikant är särskilt intressant eftersom det är något läkarna själva kan styra över. Ju tidigare äggen och spermierna sammanförs efter ägguttagningen desto större chans är det att kvinnan föder barn. Embryovariabeln fragmentering av celler har länge ansetts vara en viktig faktor vid IVF-behandling. Att den nu kommer med i embryoscoremodellen bekräftar den teorin. Detsamma gäller förekomst av myom och förekomst av vätskefylld äggledare som är kända negativa faktorer. När en kvinna blir gravid är risken för missfall cirka 25 %. Orsaken till missfall är ofta att något är fel i fostrets arvsmassa. Detta sker slumpmässigt och är alltså inget man kan förutsäga med en klinisk modell. På grund av slumpens inverkan var det förväntade resultatet att modellen för fött barn skulle ge en sämre bild av verkligheten än graviditetsmodellen [2, 3], men så är dock inte fallet. Graviditetsmodellen ger 64.1 % rättklassificerade observationer medan modellen för fött barn ger 64.0 %. Det är alltså i stort sett lika troligt för de båda modellerna att förutsäga rätt utgång av behandlingen. Men att förutsäga om en kvinna föder barn väger ju tyngre än att förutsäga om hon blir gravid. Carl von Linné Kliniken har sedan 2003 använt graviditetsmodellen för att bestämma om ett eller två embryon ska återföras. Det kommer nu att testas om den nya modellen kan förbättra resultaten ytterligare: antingen som en helt ny modell eller genom att uppdatera graviditetsmodellen med de nya variablerna. En vidareutveckling av denna studie är att testa samma variabler mot samma utfall men med data från enäggsåterföring. Tillgången till en modell för varje återföringssituation skulle bidra till mer tillförlitliga beslut om återföring bör ske med ett eller två embryon. Av samma anledning vore det intressant att testa en ny modell med utfall tvillingfödsel givet fött barn. 19

22 Ordlista BMI vikt Body mass index = 2 längd Embryo Befruktat ägg innehållande två eller flera äggceller Embryoscore Poäng för hur bra ett embryo är Endometrioma Cysta till följd av endometrios Endometrios Sjukdomstillstånd då livmoderslemhinnan befinner sig utanför livmodern Follikel Äggblåsa FSH Follikelstimulerande hormon GnRH Gonadotropinfrisättande hormon ICSI Intracytoplasmatisk spermieinjektion. Som IVF fast spermierna injiceras en och en i varsitt ägg IVF Provrörsbefruktning Myom Svulst i livmodern Polyp Stjälkförsedd utväxt på slemhinna 20

23 Referenser och källor 1. Garello, Cristina: Morphological evaluation of human embryos produced in vitro which routinely used variables have the greatest impact on implantation potential? Turins Universitet, Tilly, Johanna: Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering ett diagnostiskt test, Uppsala Universitet, oktober Pettersson, Helena: Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs, Uppsala Universitet, april Hadziosmanovic, Nermin: Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering, Uppsala Universitet, oktober Hosmer, D & Lemeshow, S: Applied logistic regression, Wiley Interscience, Carl von Linné Kliniken: Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet, reviderad 2004, 7. Karolinska universitetssjukhuset: Tema Ofrivillig barnlöshet, reviderad , aspx 8. Infomedica: Ofrivillig barnlöshet, reviderad , 9. Abramsson, Leif: Manlig ofruktsamhet, reviderad januari 2001, Centralsjukhuset i Kristianstad: Missfall, reviderad , Samtliga internetkällor fanns tillgängliga på internet

24 Bilaga 1 Ursprungliga och nyskapade variabler med univariat p-värde mot utfallet fött barn Nr Variabel Univariat p-värde 1 Kvinnans ålder < Antal barn kvinnan fött tidigare Antal tidigare IVF-behandlingar < Antal tidigare IVF-graviditeter Antal barn födda efter tidigare IVF-behandlingar Antal tidigare graviditeter Antal tidigare legala aborter Antal tidigare spontana aborter Antal tidigare graviditeter inom paret Antal barn inom paret Antal tidigare frysbehandlingar Antal tidigare graviditeter efter frysbehandlingar Antal barn födda efter tidigare frysbehandlingar Antal år av barnlöshet Orsak till barnlöshet Kvinnans rökstatus Mannens rökstatus Mannens snusstatus Kvinnans vikt Kvinnans längd Kvinnans BMI Total FSH-dos < Antal dagar kvinnan injicerat FSH Daglig medeldos av FSH < Typ av FSH-preparat Stimuleringstyp Var äggen odlas i inkubatorn Antal folliklar mellan 15 och 20 mm < Antal folliklar över 20 mm Största follikeln Förekomst av fri vätska i buken vid ägguttagning Förekomst av vätskefylld äggledare, myom eller endometrioma < Livmoderslemhinnan enligt ultraljud Stadieindelning av livmoderslemhinnan vid ägguttagning Tjockleken på livmoderslemhinnan Totalt antal ägg < Antal spermier före preparering med percoll Antal spermier efter preparering med percoll

25 Nr Variabel Univariat p-värde 39 Färska eller frysta spermier Behandlingstyp ICSI-typ Tidpunkt för ägguttagning Tidpunkt för sammanföring av ägg och spermier Tid mellan ägguttagning och sammanföring av ägg och spermier Antal delade ägg < Andel delade ägg Genomsnittlig fragmentering av alla ägg < Antal embryon till frys < Behandlande doktor Embryotyp Tidpunkt för återföring av embryona Antal äggceller hos embryo 1 < Antal äggceller hos embryo 2 < Fragmentering av äggcellerna hos embryo 1 < Fragmentering av äggcellerna hos embryo 2 < Likhet mellan äggcellerna hos embryo 1 < Likhet mellan äggcellerna hos embryo 2 < Symmetri av äggcellerna hos embryo 1 < Symmetri av äggcellerna hos embryo 2 < Antal kärnor hos embryo 1 < Antal kärnor hos embryo 2 < Antal födda barn Nyskapade variabler 63 Fött barn 64 Poäng för antal kärnor per äggcell < Absolutbeloppet av (antal äggceller 4) < Embryoscore för embryo 1 < Embryoscore för embryo 2 < Summan av embryoscore < Tidigare antal IVF- och frysbehandlingar Antal graviditeter efter tidigare IVF- och frysbehandlingar Antal barn efter tidigare IVF- och frysbehandlingar FSH kontra ägg < Behandling kontra fött barn < Graviditet kontra ålder < Förekomst av vätskefylld äggledare Förekomst av myom Förekomst av endometrioma

26 Bilaga 2 Kodning av signifikanta variabler med antal observationer och andel som fött barn Antal obs. Antal äggceller Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Abs(antal celler - 4) Grupp Grupp Grupp Fragmentering av celler Grupp 0 <10 % 4478 Grupp % 962 Grupp 2 >25 % Likhet mellan celler Grupp 0 Lika storlek 3920 Grupp 1 <50 % skillnad i storlek 1522 Grupp 2 >50 % skillnad i storlek Antal kärnor per cell Grupp 0 <0.3 eller >1 695 Grupp Grupp Grupp Summa embryoscore Kontinuerlig poäng 2805 Antal Andel som obs. fött barn Ålder Grupp år % Grupp år % Grupp år % Grupp år % Grupp år 94 3 %

27 Antal Andel som obs. fött barn Livmoderslemhinnans tjocklek Grupp mm % Grupp mm % Grupp mm % 2846 Total FSH-dos Grupp enheter % Grupp enheter % Grupp enheter % 2846 Antal ägg Grupp % Grupp % Grupp % 2846 FSH kontra ägg Grupp 1 FSH 1, ägg % Grupp 2 FSH 1, ägg % Grupp 3 FSH 1, ägg 1; FSH 2, ägg % Grupp 4 FSH 2, ägg 1; FSH 2, ägg % Grupp 5 FSH 3, ägg 1; FSH 3, ägg 2; FSH 3, ägg % 2846 Antal tidigare behandlingar Grupp % Grupp % Grupp % Grupp % 2846 Antal födda barn efter tidigare behandlingar Grupp % Grupp % 2846 Myom Grupp 0 Ingen förekomst av myom % Grupp 1 Förekomst av myom % 2846 Vätskefylld äggledare Grupp 0 Ingen förekomst av vätskefylld äggledare % Grupp 1 Förekomst av vätskefylld äggledare % 2846 Tid mellan ägguttagning och sammanföring Kontinuerlig minuter

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Nermin Hadziosmanovic U.U.D.M. Project Report 2004:16 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Helena Pettersson U.U.D.M. Project Report 2004:4 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Bilaga 3 Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Diagram- och tabellförteckning Diagram Diagrams 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, 1991 2006

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2016-03-08 Exempel 1: NTU2015 Exempel 2: En jobbannons Exempel 3 1 1 Klofstad, C.

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL)

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL) Innehåll: 1. Risk & Odds 1.1 Risk Ratio 1.2 Odds Ratio 2. Logistisk Regression 2.1 Ln Odds 2.2 SPSS Output 2.3 Estimering (ML) 2.4 Multipel 3. Survival Analys 3.1 vs. Logistisk 3.2 Censurerade data 3.3

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:..

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:.. TENTAMEN Tentamensdatum 8-3-7 Statistik för ekonomer, Statistik A, Statistik A (Moment ) : (7.5 hp) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: A3 Var noga med att fylla i din kod samt uppgiftsnummer på alla lösningsblad

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer Datorövning 2 Regressions- och tidsserieanalys Syfte 1. Lära sig skapa en korrelationsmatris 2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna mot varandra 3. Lära sig beräkna

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering PRESSMEDDELANDE 2010-10-04 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik UMEÅ UNIVERSITET Statistiska institutionen 2006--28 Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik Test av skillnad i medelvärden mellan två grupper Uppgift Testa om det är någon skillnad i medelvikt

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström October 31, 2010 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 16 augusti 2007 9 14 Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54, bjorks@math.su.se Återlämning: Rum 312, hus

Läs mer

ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test?

ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test? ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test? Mikael Eriksson Specialistläkare CIVA Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Grund för hypotestestning 1. Definiera noll- och alternativhypotes,

Läs mer

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt)

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) 2016-09-08 Variabelnamn Klartext Tillåtna värden Förklaring 1. Kvinnans personnummer ÅÅÅÅMMDD-1234 Fullständiga personnumret skall fyllas i, tio siffror.

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen?

Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen? Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen? Karin Källén Hur mår provrörsbarnen? Bakgrund: Hur mäter man hälsa genom att utnyttja register? Vad mäter man? Hur jämför man risker? Hur tolkar

Läs mer

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010)

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1. Variabler I det aktuella exemplet ingår följande variabler: (1) life.sat, anger i vilket utsträckning man är nöjd med livet;

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Multivariabel statistik

Multivariabel statistik Multivariabel statistik beware of the wolf Johan Lindbäck Uppsala Clinical Research Center Kvalitetsregisterforskningskonferens Arlanda 26 maj 2015 J Lindbäck (UCR) Multivariabla modeller 26/5 2015 2/36

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström April 8, 2011 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Att med multinomial logistisk regression förklara sannolikheter i fotbollsmatcher

Att med multinomial logistisk regression förklara sannolikheter i fotbollsmatcher Att med multinomial logistisk regression förklara sannolikheter i fotbollsmatcher Sebastian Rosengren Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 212:6

Läs mer

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Regressionsanalys handlar om att estimera hur medelvärdet för en variabel (y) varierar med en eller flera oberoende variabler (x). Exempel: Hur

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 SAMPEL KONTRA POPULATION 1. Nedan beskrivs fyra frågeställningar. Ange om populationen är ändlig eller oändlig i respektive fall. Om ändlig, beskriv också vem eller vad som ingår

Läs mer

Medicinsk statistik II

Medicinsk statistik II Medicinsk statistik II Läkarprogrammet termin 5 VT 2013 Susanna Lövdahl, Msc, doktorand Klinisk koagulationsforskning, Lunds universitet E-post: susanna.lovdahl@med.lu.se Dagens föreläsning Fördjupning

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK TERM Analytisk statistik Bias Confounder (förväxlingsfaktor)) Deskriptiv statistik Epidemiologi Fall-kontrollstudie (case-control study)

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Vad får man och vad bör man?

Vad får man och vad bör man? Vad får man och vad bör man? Gisela Dahlquist Professor Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet Det är min uppgift i detta sammanhang att som barnläkare ge ett barnperspektiv på

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

FERTILITET OCH RÖKNING

FERTILITET OCH RÖKNING FERTILITET OCH RÖKNING 1 Syfte med broschyren Den här broschyren innehåller information om hur rökning påverkar möjligheterna att bli gravid och vilka konsekvenser rökning kan ha för barnens hälsa. Rökstopp

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Korstabeller Vi har tidigare under kursen redan bekantat oss med korstabeller. I en korstabell redovisar man fördelningen på två

Läs mer

Bilaga 2. Metod logistisk regression

Bilaga 2. Metod logistisk regression 45 Bilaga 2 Metod logistisk regression Till analyserna i avsnitten Vad styr barnlöshet? och Vad styr antal barn? har vi med hjälp av logistiska regressionsmodeller försökt att förklara dels vad det är

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer