Visions medlemsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visions medlemsutbildning"

Transkript

1 Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet när du förbereder utbildningen men du får anpassa upplägget så det passar dig och deltagargruppen. Utbildningen kommer att utvärderas med Kompassen och frågorna finns bifogade sist i körschemat. Kompassen-frågorna är också bra att ha med i samband med föreberedelsearbetet. Syfte Medlemsutbildningen är en grundläggande utbildning inom Vision och syftar till att göra medlemmen medveten, aktiv och tar initiativ till att påverka arbetsplatsen och i Vision. Utbildningen ska ge stolta medlemmar som fungerar som ambassadörer för Vision på arbetsplatserna. Mål Utbildningen ska: inspirera till fackligt engagemang Efter utbildningen ska du: ha kännedom om hur du kan påverka och ha inflytande på ditt jobb ha insikt om möjligheterna för att ha inflytande i Vision ha kunskap om hur du kan påverka din arbetsplats, din lön och din utveckling ha kunskap om vem du skall vända dig till för att få råd och stöd Omfattning och upplägg 15 h fördelat på 2 dagar: Min organisation Min arbetsplats Min utveckling Min lön Detta upplägg är tänkt att användas för två heldagars utbildning. Är utbildningstillfället kortare, till exempel 1,5 dag, lyfts ett av passen ut, och genomförs tidigare eller senare. Använd då körschemat som är anpassat för medlemsutbildning vid 5 tillfällen. Tid för fika och paus är inte medräknad i detta körschema. Alla utbildningar ska registreras i KursIT. Är det inte du som ansvarar för denna arbetsuppgift så påminn utbildningsansvarig i avdelningen om detta. 1 (12)

2 Den nätbaserade utvärderingen Kompassen beställs genom utbildningsgruppens utbildningssamordnare. Målgrupp Utbildningen är en grundutbildning för dig som är medlem i Vision. Instruktion till utvärderingsverktyget Kompassen Alla utbildningar i Vision utvärderas med hjälp av det webbaserade utvärderingsverktyget Kompassen. Så här används resultatet Svaren i Kompassen bidrar till kvalitetssäkring av Visions utbildningar och ligger till grund för utvecklingsarbetet av dessa. Genom Kompassen får utbildarna en återkoppling om hur deltagarna upplevt utbildningen. Förbundet får underlag till verksamhetsplanering, budgetarbete och medarbetarsamtal. Vid utbildningstillfället gör du följande: 1. Vid utbildningens start informerar du deltagarna om hur Kompassen fungerar. Direkt efter att hela utbildningen är avslutad kommer kursdeltagarna att få ett mejl med länk till ett webbformulär, där de ska gradera sina upplevelser av utbildningen på en fyrgradig skala där 1 motsvarar Stämmer inte alls och 4 Instämmer helt. 2. Uppmana deltagarna att fylla i utvärderingen direkt de får den eller snarast möjligt. De har 14 dagar på sig att besvara utvärderingen. 3. Kompassen sammanställs elektroniskt och analyseras av utbildningsgruppen. Resultatet återkopplas till utbildare och Visions kansliorganisation. Resultatet ska också återkopplas till deltagarna av utbildarna. Förslag på återkopplingstext att utgå ifrån och e-postadresser till deltagarna skickas från utbildningsgruppen 2 (12)

3 Körschema Medlemsutbildning Stora delar av materialet är befintliga broschyrer som kan beställas på Till deltagare Ett exemplar per deltagare. Visions utbildningsmapp Visions utbildningsmaterial för Medlemsutbildningen Din lön och din utveckling Vision är en Fair Union Diskussionsfoldern En arbetsplats för alla Reseräkning Bordsnamnskyltar Intyg Övrigt Blädderblock, tuschpennor och post-it Värderingskortlekar (lön, jämställdhet samt den allmänna) Till kursledare Ppt-presentation Medlemsutbildningen Faktablad om Kompassen Metoder och övningar Deltagarförteckning Metoder enligt körschemat Metoder skriver kursledarna ut själva, dessa finns för utskrift på Bikupa Gruppsamtal Laget runt Lapptäcke Presentation grund Reflektion Linjen Övningar enligt körschemat Testa dina fackkunskaper En- och tvåvägskommunikation 3 (12)

4 Förberedelser i lokalen Studera utrymningsplanen! Ta reda på närmaste utrymningsväg och var uppsamlingsplatsen vid utrymning finns. Var finns larmknappar och brandsläckare? Skriv upp praktisk information så som tider med mera. Placera ut namnskyltar enligt planerad gruppindelning. Sätt upp affischer på väggarna. Dator med internetuppkoppling och projektor. Möblerat i öar om 4 deltagare per ö. 4 (12)

5 Körschema I körschemat är ej fikapauserna utsatta. Du som kursledare styr detta utifrån situationen. Har ni kort om tid kan fikapausen genomföras i samband med grupparbete och diskussionsövningar. Har ni mycket tid är det bra att bryta för gemensam fika och uppmana till mingel och nätverksbyggande. Tid för fika finns eftermiddag dag 1 och för- och eftermiddag dag 2. Pass 1 Inledning, ca 45 min (Fm, dag 1) 1. Hälsa välkommen. 2. Informera deltagarna om utrymningsväg, uppsamlingsplats, och ev brandsläckare och larmknapp. 3. Använd metoden Presentation grund och låt deltagarna presentera sig. 4. Gå igenom syfte och mål och utbildningens upplägg samt gör en återkoppling till deltagarnas förväntningar. 5. Gå igenom praktiska förutsättningar som tider, lokaler m.m. 6. Berätta om Kompassen och att den kommer att skickas ut direkt efter utbildningen. Ppt-presentation Medlemsutbildning sid 2-4 Metod Presentation grund Pass 2 Min organisation ca 60 min (Fm, dag 1) 1. Genomgång av Vision - organisation - hur vi träffas - hur vi fattar beslut 2. Berätta om vilka kontaktvägarna i Vision är: - Avdelningen/klubben - Visions regionala center - Vision Direkt 3. Vilken kontakt har deltagarna med Vision, när, hur och i vilka frågor? 4. Låt deltagarna prata om sina erfarenheter av Vision i bikupor. 5. Gå igen om hur man skriver en motion. Prata gemensamt om vad man kan motionera om. 6. Låt deltagarna skriva utkast till motioner. Utbildningsmaterial Medlemsutbildning Metod Linjen 5 (12)

6 Lunch, ca 60 min (Fm, dag 1) Pass 3 Min organisation Vision är en Fair Union, 105 min (Fm, dag 1) 1. Vision är en Fair Union Visa filmen Vision är en Fair Union. Be deltagarna diskutera vid bordet: - Vad väcker filmen för tankar hos dig? - Vad betyder Fair för dig? - Vad skulle du vilja förändra på din arbetsplats? - Vad och hur skulle du kunna agera för att få till förändringen? (Själv, tillsammans med arbetskamrater, med stöd av Vision) Häftet Vision kan användas som ytterligare diskussionsunderlag. 2. Titta på ppt-bild 8 och prata om Visions Fair-arbete. Länkar till resp sida på Vision.se finns på bilden. 3. Låt deltagarna först reflektera en stund enskilt på det ni pratat om och sedan tillsammans vid bordet. Uppmana till att skriva det man bestämt sig för att göra eller förändra i handlingsplanen. Filmen Vision är en fair union: Ppt-presentation Medlemsutbildning bild 5-8 Utbildningsmaterial Medlemsutbildning Pass 4 Min arbetsplats hur ser det ut på min arbetsplats, ca 45 min (Em, dag 1) 1. Låt deltagarna göra testet Hur trivs du på jobbet? i utbildningsmaterialet. Låt var och en fundera över sitt resultat. 2. Dela in deltagarna i grupper med två i varje och prata om frågorna 3. Låt grupperna sammanfatta sina diskussioner i tre viktiga punkter alt. den viktigaste frågan. 4. Låt varje par lyfta det viktigaste de pratat om. 5. Sammanfatta diskussionen och ge en gemensam bild. Utbildningsmaterial Medlemsutbildning Metoden Bikupa 6 (12)

7 Pass 5 Min arbetsplats inflytande på arbetsplatsen, ca 45 min (Em, dag 1) 1. Låt var och en skriva ner ett utvecklingsområde som finns på arbetsplatsen på en notis. 2. Låt deltagarna sätta upp och gruppera på tavlan. 3. Sortera tillsammans ut de 5 viktigaste områdena. 4. Bilda grupper välj ett av områdena diskutera fram hur man kan ta upp det på en arbetsplatsträff. 5. Använd resurser som Vision Direkt eller dator med nätuppkoppling. 6. Låt grupperna presentera sitt förslag för alla. Ppt-presentation Medlemsutbildning bild 9 Metod Lapptäcke Metod Gruppsamtal Vision Direkt Pass 6 Min arbetsplats hur ser min arbetsplats ut Hur är jag som arbetskamrat, ca 30 min (Em, dag 1) 1. Titta på filmen En arbetsplats för alla på Visions hemsida. Diskutera i gruppen vad man tycker om filmen. 2. Dela ut diskussionsfoldern En arbetsplats för alla och låt deltagarna diskutera frågorna på sidan 7 i sina grupper. Låt alla grupper dela med sig i helgrupp avslutningsvis. 3. Uppmana deltagarna att fylla i och ha dialog kring testet Hur är jag som arbetskamrat? i utbildningsmaterialet. 4. Avsluta genom att tipsa om och visa sidan med Visions e-utbildning Öppna Upp på Vision.se Filmen En arbetsplats för alla Diskussionsfoldern En arbetsplats för alla Ppt-presentationen Medlemsutbildningen bild 10 Utbildningsmaterial Medlemsutbildning Pass 7 Reflektion, ca 30 min (Em, dag 1) 1. Låt deltagarna reflektera enskilt. 7 (12)

8 2. Gör en kort sammanfattning av dagen. 3. Vad har varit deltagarnas främsta upplevelse under dagen? 4. Uppmana till diskussion och reflektion innan middagen. 5. Om deltagarna inte tagit tillfället under dagen att gå igenom materialet, uppmana till detta inför dag 2. Metod Reflektion Dag 2 Pass 1 Reflektion, ca 30 min (Fm, dag 2) 1. Återkoppla till gårdagen. Metod Reflektion Pass 2 Min trygghet kollektivavtalets värde, ca 90 min (Fm, dag 2) 1. Inled med övningen Testa dina fackkunskaper. Låt deltagarna göra den individuellt för att sedan tala med varandra i bikupor. 2. Visa sid 10 i ppt-presentationen med triangeln, klargör förhållandet mellan lag-kollektivavtalindividuellt avtal. 3. Gör en värderingsövning, vad är kollektivavtalet värt i pengar årligen? Använd övningen Linjen och låt deltagarna gissa genom att placera sig på linjen, 5000 eller (eller ännu mer) 4. Titta på ett målgruppsanpassat exempel på Vision.se. Visa även var deltagarna hittar kollektivavtalen på hemsidan. Vision.se/Din-trygghet/Avtal/ 5. Gå in på facketförändras.nu och visa vad ett kollektivavtal är värt. 6. Gör övningen Linjen igen. Låt deltagarna ställa sig på linjen utifrån Det är mycket viktigt att vara med i Vision till Inte så viktigt att vara med i Vision. 7. Prata utifrån kollektivavtalens värde om vikten av att vara många och att vi kan påverka mer om vi är ett stort förbund. Viktigt att vi alla hjälps åt med rekrytering. Fråga om någon vill byta plats på linjen. 8. Avsluta med att titta på sidan och filmen om medlemstipset på Vision.se och uppmana deltagarna att tipsa om och erbjuda sina kollegor om medlemskap i Vision. 8 (12)

9 Övning Testa dina fackkunskaper Ppt-presentation Medlemsutbildning bild Metoden Linjen Vision.se och facketförändras.nu Pass 3 Min trygghet lagar, ca 60 min (Fm, dag 2) 1. Gå igenom AML, MBL och om samverkan. 2. Visa deltagarna var de hittar lagarna i korthet på hemsidan. Titta på hur AmL ger medlemmarna/den enskilde rätt att medverka och ha inflytande i sitt arbete. (Kap. 2, 1) 3. Fråga deltagarna om det finns samverkansavtal på deras arbetsplats. Förslag till handlingsplanen: - Undersöka om det finns samverkansavtal och hur jag själv representeras i samverkan: - Vad som står om mina egna rättigheter till inflytande på arbetsplatsen via verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar. Hemsidan vision.se/din-trygghet/rattigheter/lagar-i-arbetslivet Pass 4 Min trygghet avtal och anställningsformer, ca 30 min (Fm, dag 2) 1. Berätta om olika anställningsformer och att Vision erbjuder Ombudsman för ofasta jobb. 2. Prata tillsammans om vad som är trygghet för deltagarna och vad som reglerar deras trygghet. Hemsidan vision.se/din-trygghet Vision.se/for-dig-som-ar/Ofasta-jobb Ppt-presentationen Medlemsutbildning bild 13 9 (12)

10 Lunch, ca 60 min (Fm, dag 2) Pass 5 Min lön vad tycker du? 30 min (Em, dag 2) 1. Använd Visions värderingskortlek lön. 2. Låt deltagarna i små grupper (3-4 personer) utgå från frågan Vad tycker du? 3. Dela slumpvis ut 8-10 kort/bord och låt deltagarna arbeta med värderingskorten. 4. Låt varje bord i en sammanfattning lyfta någon fråga som de diskuterat. 5. Visa bild 14 över förslaget till löneprocess. Låt deltagarna enskilt läsa igenom och fundera över hur den stämmer med lönepolitiken som de pratade om i övningen med värderingskortleken? Visions värderingskortlek lön Ppt-presentationen Medlemsutbildning bild Pass 6 Min lön att bli medveten, 30 min (Em, dag 2) 1. Hur får avdelningen/klubben veta dina prioriteringar inför löneöversynen? Låt deltagarna prata i bikupor om erfarenheter av kontakter inom avdelningar/klubbar inför lönerevision, lyft goda exempel! 2. Vad är du bra på? Låt deltagarna göra egna listor med sina personliga kvalifikationer. Be dem ta med allt som tillför något i arbetet! et Din lön och din utveckling Metod Bikupa Metod reflektion Pass 7 Min lön förbered nästa lönesamtal, 60 min (Em, dag 2) 10 (12)

11 1. Prata om vad man behöver före, under och efter lönesamtalet och hur förutsättningarna ser ut i bikupor. 2. Sammanfatta vad ni kom fram till. 3. Låt deltagarna enskilt göra en handlingsplan för sitt nästa lönesamtal utifrån frågeställningarna på sid 15 ppt-presentationen. et Din lön och din utveckling Metod Bikupa Ppt-presentation Medlemsutbildning bild 16 Pass 8 Min egen handlingsplan, 30 min (Em, dag 2) 1. Låt deltagarna enskilt reflektera över dagarna, gå igenom sina anteckningar och formulera en egen handlingsplan. Vad ska de göra på sin egen arbetsplats, eller i sin avdelning/klubb för att dra nytta av utbildningsdagarna. 2. Låt deltagarna dela med sig av sin handlingsplan i bikupor. 3. Låt den som vill berätta för hela gruppen om sin egen handlingsplan. Metod Reflektion Utbildningsmaterial Medlemsutbildning Metod Bikupa Metoden Handlingsplan Pass 9 Summering och avslutning, ca 30 min (Em, dag 2) 1. Dela ut intygen till deltagarna. 2. Gör en avslutande runda och låt vara och en säga något om utbildningen. 3. Påminn deltagarna om att Kompassen, utvärderingsenkäten, kommer via mejl. Metod Laget runt Intyg 11 (12)

12 Kompass, Medlemsutbildningen Körschema Medlemsutbildning Medlemsutbildningen är en grundläggande utbildning inom Vision och syftar till att göra medlemmen medveten, aktiv och tar initiativ till att påverka arbetsplatsen och i Vision. Utbildningen ska ge stolta medlemmar som fungerar som ambassadörer för Vision på arbetsplatserna. 1. Utbildningens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte. 2. Fördelningen mellan de olika arbetssätten (teori, praktik, grupparbete, redovisning och egna reflektioner) var väl avvägt 3. Jag har varit engagerad och delaktig i diskussioner och grupparbeten. 4. Information och material som använts har bidragit till mitt lärande. 5. Jag uppfattar Förnamn Efternamn som inspirerande och involverande. 6. Förnamn Efternamn har god ämnes- och sakkunskap 7. Jag uppfattar Förnamn Efternamn som inspirerande och involverande. 8. Förnamn Efternamn har god ämnes- och sakkunskap. 9. Utbildningen har gett mig ett större fackligt nätverk. 10. Utbildningen har gett mig kunskaper om Vision och hur jag kan påverka i Vision. 11. Utbildningen har gett mig kunskaper om mina förutsättningar och villkor på arbetsplatsen. 12. Utbildningen har gett mig kunskaper om hur jag kan påverka och få inflytande på min arbetsplats. 13. Utbildningen har gett mig kunskaper och stöd för att vara aktiv i löneprocessen på arbetsplatsen och i mitt lönesamtal. 14. Utbildningen var en kompetenshöjning för mig. 15. Jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig i utbildningen 16. Jag kommer att rekommendera Vision till mina kollegor 17. Totalt sett är jag nöjd med utbildningen 12 (12)

Visions utbildning Schyst arbetsliv

Visions utbildning Schyst arbetsliv Visions utbildning Schyst arbetsliv Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och

Läs mer

Visions utbildning En styrelse som gör skillnad

Visions utbildning En styrelse som gör skillnad Visions utbildning En styrelse som gör skillnad Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare/utbildare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Kompassens

Läs mer

Utbildning för Vision-ombud 2 dagar

Utbildning för Vision-ombud 2 dagar Utbildning för Vision-ombud 2 dagar Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och

Läs mer

Visions utbildning för skyddsombud

Visions utbildning för skyddsombud Visions utbildning för skyddsombud Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och

Läs mer

Visions utbildning för valutskott

Visions utbildning för valutskott Visions utbildning för valutskott Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare/utbildare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Kompassens frågor visar

Läs mer

Utbildning i mentorskapsprogram

Utbildning i mentorskapsprogram Utbildning i mentorskapsprogram Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som ska hålla denna utbildningsdag vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Kompassens frågor

Läs mer

Visions utbildning för skyddsombud

Visions utbildning för skyddsombud Visions utbildning för skyddsombud Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som utbildare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Utbildning för Vision-ombud 2 dagar

Utbildning för Vision-ombud 2 dagar Utbildning för Vision-ombud 2 dagar Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Användarmanual 1 Inledning Klinisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team leds av instruktörer som kan jämföras med lärare. En

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 03: Aktörsgemensamma former Utbildningsmaterialet är tänkt att vara ett stöd till dig som ska planera

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Undersöka (3 min), och SAMhjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Undersöka (3 min), och SAMhjulet. DEL 1: Undersöka arbetsmiljön Modulen inleds med det övergripande målet för modul 2 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja,

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Roller och ansvar Modulen inleds med det övergripande målet för modul 5 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Handels Steg 3 Lagarna

Handels Steg 3 Lagarna Handels Steg 3 Lagarna När jag gått steg 3 ska jag: Förstå värdet av den fackliga grundideologin och hur det fackliga löftet är kopplat till arbetsrätten Ha kännedom om arbetsrättslagarna, Arbetsmiljölagen

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur du kan lägga upp

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Undersöka (3 min), och SAMhjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Undersöka (3 min), och SAMhjulet. DEL 1: Undersöka arbetsmiljön Modulen inleds med det övergripande målet för modul 2 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja,

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i 4 rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Roller och ansvar Modulen inleds med det övergripande målet för modul 5 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Riskbedöma (2 min), och SAMhjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Riskbedöma (2 min), och SAMhjulet. DEL 1: Riskbedöma Modulen inleds med det övergripande målet för modul 3 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta och ta

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare).

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare). 1 BESKRIVARUBILDNING Allmänt En mentalbeskrivare har 3 huvuduppgifter: 1. beskriva hundar, MH, enligt gällande former och regler 2. vara en representant för SBK i olika sammanhang, ex. informera lokal-

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 08: Rollen som inriktnings- och samordningskontakt (ISK) Utbildningsmaterialet är tänkt att vara

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer