Vård och omsorg Beställarenheten Dnr VON 85/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11"

Transkript

1 1 Vård och omsorg Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 ( 45) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård och omsorgsnämnden Definition av tjänsten Bostad med särskild service för vuxna, LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatserna för särskilt stöd och service 9 punkt 9. I tjänsten ingår vid behov åtgärder enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). Tjänsten är förbehållen personer som tillhör personkrets enligt LSS. Bostad med särskild service LSS, Servicebostad och Gruppbostad, vuxna Vuxna personer som omfattas av lagen ska ha rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad och gruppbostad. Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om bostad med särskild service för vuxna (SOSFS 2002:9). Det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Verksamheten ska uppfylla kravet på ledningssystem i kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Beskrivning av tjänstens innehåll Med tjänsten bostad med särskild service avses ett boende med fast personalstöd. I tjänsten ingår att den boende får stöd att genomföra dagliga aktiviteter såväl i som kring bostaden. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att de boende får möjlighet att leva som andra. Genom tjänsten ska den boende få en fullvärdig lägenhet med rum, köksdel och badrum. Generella byggbestämmelser gäller. Människor med funktionsnedsättningar ska bo och leva så likt andra människor som möjligt d.v.s. bostaden bör inte ha en institutionell prägel. Huvudformerna för bostad med särskild service är gruppbostad och servicebostad. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en del av tjänsten.

2 2 Gruppbostad Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov samt behov av närhet till personal. Det ingår i insatsen att en fast personalgrupp finns i själva gruppbostaden under dygnets timmar då de boende är hemma, för trygghet och kontinuitet. Antalet lägenheter i en gruppbostad utgörs normalt av 4-6 lägenheter. Lägenheterna är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetsutrymmen är den samlande punkten, och ska vara lätta att nå för de boende. Den boendes önskemål och behov styr om måltider sker kollektivt eller enskilt samt omfattningen av social samvaro. Måltider sker huvudsakligen kollektivt. Gruppbostaden kan vara belägen i ett flerfamiljshus, ett separat hus med lägenheter eller friliggande småhus. Servicebostad En servicebostad är till för personer som inte klarar av att bo i ordinärt boende men klarar ett mer självständigt boende än det man får i en gruppbostad. De boende har inte ett så omfattande hjälpbehov att personal alltid behöver finnas tillgänglig. Stödet ges av en fast personalgrupp. En servicebostad utgörs av lägenheter som är geografiskt samlade. Någon gräns för antalet lägenheter finns inte, men institutionsliknande verksamhet ska undvikas. De som bor i en servicebostad har tillgång till samvaro i gemensamhetslokal. Måltider och social samvaro sker utifrån individuella behov. Servicebostadens lägenheter kan vara belägna i ett trapphus, samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Grupp- och Servicebostad Den boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Omvårdnad, stöd och service ska ges på ett sådant sätt att den stärker och utvecklar den personliga förmågan, ges med respekt för den boendes självbestämmande och integritet och ska vara flexibelt utifrån de boendes behov och önskemål. Stödet/hjälpen ges på ett sådant sätt att den på kort eller lång sikt utvecklar och stärker den boendes förmåga att strukturera sin vardag för att kunna genomföra vardagliga aktiviteter. Tjänsten innefattar individuellt anpassat stöd med: Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad/hygien: - äta, dricka, förflytta sig och sköta personlig hygien och klä sig - stöd/hjälp till hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tandvård som den boende behöver

3 3 Hjälp med att bryta isolering: - kommunicera, upprätthålla sociala kontakter - göra tillvaron begriplig, förutsägbar, trygg och planera framåt Service Måltider: - tillreda måltider Städ: - sköta hemmet, hushållet Tvätt Inköp: - ärenden och inköp Ledsagning till och från individuella aktiviteter, t.ex. i form av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Handläggning och dokumentation 1.1 Dokumentation Utföraren ska tillsammans med den enskilde och/eller företrädare för denne upprätta en genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen ska påbörjas i samband med att den enskilde flyttar in och ska vara upprättad inom 14 dagar efter den enskilde flyttat in på boendet. Genomförandet av insatserna ska dokumenteras och följas upp enligt gällande nationella krav på dokumentation. Utföraren ska utforma lokal rutin för dokumentation utifrån stadens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Utredning med följande vårdplan för eventuella hälso- och sjukvårdsåtgärderna ska påbörjas samma dag den enskilde flyttar in på boendet. Signering för hälso- och sjukvårdsåtgärder ska beaktas som journalhandling och hanteras efter gällande riktlinjer. Bemötande 2.1 Verksamheten ska grundas på respekt för den boendes integritet och självbestämmande. Insatsen ska vara individuellt utformad samt erbjuda trygghet, meningsfullhet, stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den boendes förutsättningar och på så sätt främja den boendes personliga utveckling och delaktighet i samhället. Allt stöd ges med utgångspunkt från ett pedagogiskt motiveringsarbete.

4 4 De boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Den boende, företrädare för denna och närstående om den boende vill, ska delta i de beslut som rör den boende. Detta innebär att den boende ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 2.2 Brukarråd/husmöten för brukarna ska finnas i boendet där det är möjligt. Möte minst 1 ggr/mån där gemensamma frågor relaterade till boendet tas upp. Anteckningar ska föras på mötena. Tillgänglighet 3.1 Tillgänglighet Utföraren ansvarar för de boendes omvårdnad, service och fritid samt delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder dygnet runt. Det innebär att personal ska vara tillgänglig dygnet runt för de boende där behov föreligger. Med tillgänglig menas att personal ska finnas i den boendes närhet. Närheten varierar utifrån behov. Utföraren ska säkerställa att det för service/gruppboendets personal finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Första linjens chef/enhetschef ska vara tillgänglig. Detta innebär att chef ska vara tillgänglig dagtid vardagar. Med tillgänglig menas att den som söker kontakt ska bli uppringd/kontaktad inom 5 timmar inom ramen för enhetschefens ordinarie arbetstid. De boende och närstående/företrädare ska få information om när första linjens chef/enhetschef är på plats/närvarande på boendet. Information från utföraren ska vara lätt att förstå och de boende ska veta till vem man ska vända sig med önskemål och synpunkter kring hjälpen och stödet. Samverkan och samarbete 4.1 Samverkan Utföraren ansvarar för att samverkansrutiner upprättas med andra verksamheter, (de boende kan t.ex. också vara beviljade insatsen daglig verksamhet), och myndigheter/huvudmän, för att få en helhetssyn på de boendes behov. Boendet har ansvaret att stödja och motivera brukare till deltagande i daglig verksamhet (om beslut finns). 4.2 Rapportering nationell statistik Utföraren ska lämna de uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen eller det organ som nationellt samlar in uppgifter för jämförelse av kommunernas verksamheter. Utföraren ska rapportera till de nationella kvalitetsregister som beställaren anger. Personal och

5 5 kompetens 5.1 Utföraren ansvarar för att all personal inkl elever/praktikanter och motsvarande har god kunskap om gällande lagstiftning och beställarens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Personalen ska i det dagliga arbetet följa dessa riktlinjer, och av utföraren upprättade lokala rutiner. 5.2 Sjuksköterskeåtgärder Beställarens ansvarar för de sjuksköterskeåtgärder som ingår i beställarens hälso- och sjukvårdsansvar. Här ingår även förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel till enskilda på boendet där sjuksköterska har förskrivaransvar. Utförarens personal ska efter delegering och/eller instruktion av sjuksköterska utföra de åtgärder som är ordinerade. Beställaren upprättar avtal med Västra Götalandsregionen avseende läkarmedverkan (läkartid). 5.3 Arbetsterapi/Sjukgymnastik Beställaren ansvarar för att arbetsterapi och sjukgymnastik erbjuds inom ramen för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i bostäder med särskild service. Utförarens personal ska efter delegering och/eller instruktion av arbetsterapeut och sjukgymnast utföra de åtgärder som är ordinerade. 5.4 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beställaren ansvarar för och organiserar medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och därmed också tillsynsansvaret för verksamheten. Ansvarar även för Lex Maria och Lex Sara anmälningar för området. 5.5 Chef för verksamheten Ledningspersonal ska ha goda kunskaper om gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter som är relevanta för verksamheten. Utföraren ansvarar för att enhetschef/den som utövar den dagliga ledningen har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med lämplig utbildning avses 3-årig högskoleutbildning, inriktning social omsorg/socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. 5.6 Personal och kompetens Utföraren ansvarar för att det dygnet runt på service/gruppboendet finns tillräcklig bemanning av personal med adekvat utbildning och kompetens för att upprätthålla god kvalitet i omvårdnad och service samt hälso- och sjukvård. Personalen ska ha adekvat högskoleutbildning eller adekvat gymnasiekompetens, och kompetens för uppdraget. På boendet ska också finnas högskoleutbildad personal. Flerspråkighet och kulturkompetens ska finnas vid behov.

6 6 All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna kommunicera med brukaren och klara arbetsuppgifter som exempelvis att dokumentera och att utföra arbetsuppgifter på delegation. Utföraren ansvarar för att berörd personal har god kännedom om gällande upprättade genomförandeplaner. Utföraren ansvarar för och bekostar berörd personals deltagande i de utbildningar/informationstillfällen som beställaren anordnar med anledning av förändringar i beställarens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Utföraren ska följa beställarens riktlinjer om utdrag ur belastningsregistret. Försörjning av produkter och tjänster 6.1 Personalkläder o legitimation Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta skyddskläder samt tvätta de skyddskläder som personalen använder. All personal ska kunna legitimera sig. Se riktlinjer. 6.2 Hjälpmedel personligt förskrivna-grundutrustning Utprovning av de boendes förskrivna hjälpmedel sker enligt gällande regelverk Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Västra Götaland Beställaren alternativt Primärvård/region har kostnadsansvaret enligt gällande regelverk. I bostad med särskild service finns ingen grundutrustning, alla hjälpmedel ska vara personligt förskrivna. 6.3 Lokaler Verksamheten Service/gruppboende ska bedrivas i lokaler anvisade av Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden svarar för reinvestering, eventuell nyanskaffning av fasta inventarier i lokalerna och periodiserat ytskiktunderhåll i lokalerna. Fastighetsägaren delger Vård- och omsorgsnämnden och utföraren tidsplan när periodisk underhåll, investeringar och reinvesteringar erfordras. Se gränsdragningslista mellan fastighetsägare och hyresgäst. Utföraren ska se till att samtliga lokaler är välvårdade. 6.4 Inventarier Inventarieförteckning ska upprättas. Beställaren ansvarar för investeringar. De gemensamma utrymmena är möblerade och utrustade

7 7 Utföraren ansvarar för underhåll, reparationer av beställarens egendom och denna ska vårdas väl av utföraren. De boende hyr sina lägenheter av beställaren. De boende svarar själva för möbleringen och övrig inredning av sina lägenheter. 6.5 Förbrukningsartiklar Utföraren ska tillhandahålla förbrukningsartiklar, utöver vad de boende ansvarar för, t.ex. handskar, handsprit och glödlampor m.m. i gemensamhetsutrymmen. 6.6 Systematiskt säkerhetsarbete Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) reglerar stadens, den enskildes, ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader, skyldigheter att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Extraordinära händelser kännetecknas av att de avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser av staden. Enligt lagstiftningarna är utföraren bland annat skyldig att identifiera den egna verksamhetens risker och sårbarhet och utifrån de samlade analyserna ta fram en handlingsplan i händelse av olycka eller kris. Varje verksamhet inom Mölndals stad ska genomföra och sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser för varje enskild verksamhet. Dessa analyser ska ligga till grund för arbetet med att förebygga skador och risker, men även reducera kommunens sårbarhet och öka dess förmåga att hantera risker. Lagstiftningen förutsätter även ett nära samarbete mellan fastighetsägare och verksamhet kring det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Se gränsdragningslista mellan fastighetsägare och verksamhet. Mölndals stad har via sin försäkringsförmedlare köpt in en programvara Marsh Plus, som innefattar dels ett incidentrapporteringssystem och dels ett program för att systematisera arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Bostad med särskild service ska fortsätt att använder programmet för systematiskt brandskyddsarbete tillsammans med hyresvärden. Utföraren ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet genomföra övningar med sin personal i syfte att hantera brand, svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. Utföraren har skyldighet att underordna sig stadens planering för att hantera en extraordinär händelse eller olycka. Service/gruppboenden kan komma att utgöra uppsamlingsplats för närområdet vid en extraordinär händelse, vilket utföraren är skyldig att medverka i. Försäkringar Se Molnet Försäkringar.

8 8 Utföraren ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett för staden betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar utföraren för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Utföraren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänsten, svarar utföraren för kostnaderna för t ex utryckning och självrisk. 6.7 Journalsystem Dokumentation på individnivå, LSS och Hälso- och sjukvård ska av utföraren ske i det system som anvisas av beställaren. För närvarande har Mölndals stad verksamhetssystemet Procapita. Utföraren ansvarar för att personal utbildas för att använda applikationerna. Beställaren utbildar första linjens chef (enhetschef). Utföraren ansvarar för utbildning av sin personal i ev. nya applikationer, om beställaren ersätter det nuvarande systemet med ett annat, eller inför nya funktioner och rutiner i befintligt verksamhetssystem. 6.8 TV och telefoni Utföraren ansvarar för verksamhetsgemensamma telefoners abonnemang. Samtliga av verksamhetens telefoner ska finnas registrerade i Mölndals stads växel och utföraren ansvarar för att register hålls uppdaterade. Telefoner anslutna till de boendes lägenheter ansvarar de boende själva för avseende beställning av abonnemang och kostnader. Beställaren bekostar TV licensen för verksamheten. Licensen avser TV, för det ordinarie kanalutbud, både för de boendes och verksamhetens TV innehav. 6.9 Platsförsäljning Utföraren har ej rätt att sälja tomplatser/hyra ut lägenhet till annan (t.ex. kommun) Upphandling Utföraren ska följa stadens upphandlingspolicy och riktlinjer vid upphandling av varor och tjänster. Avvikelser 7.1 Utföraren ska omgående rapportera avvikelser samt fel och brister till stadens Medicinskt ansvariga sjuksköterska, se Ledningssystem för kvalitet. 7.2 Utförarens arbetssätt ska vara inriktat på att identifiera och förebygga risker som kan medföra skada för de boende. Synpunkter och klagomål

9 9 8.1 Det ska finnas möjlighet för de boende och dess företrädare att lämna synpunkter till enheten anonymt eller öppet. Klagomål ska hanteras enligt riktlinjer för stadens Ledning och kvalitetssystem. Synpunkter och klagomål ska ses som en viktig del i enhetens kvalitetsarbete. Kvalitetssäkring av tjänster och metoder 9.1 Utföraren ska se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den boende polisanmäls. 9.2 Gällande lagstiftning Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning, Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. 9.3 Verksamheten på service/gruppbostad ska drivas politiskt och religiöst oberoende. 9.4 Ledningssystem för kvalitet. Utföraren ska upprätta lokala rutiner utifrån riktlinjerna i stadens Ledningssystem för kvalitet. Personalen ska i det dagliga arbetet följa de lokala rutinerna. 9.5 En kontaktpersonal ska utses till varje person som beviljas tjänsten bostad med särskild service innan inflyttningen. Kontaktpersonal ska ha fördjupad kunskap om den boende och dess behov samt hålla kontakt med närstående/företrädare till den boende. 9.6 Service Den boende ska, vid behov, få hjälp med städning av sin bostad, tvätt, inköp samt klädvård. Utföraren ska, efter behov och önskemål från den boende och/eller god man/företrädare medverka/ansvara för inköp av kläder och andra tillhörigheter/förbrukningsartiklar. Hjälpen ges på ett sådant sätt att den boende själv, så långt det är möjligt, är delaktig i utförandet av sysslorna. 9.7 Privata medel Utföraren ansvarar för att den boende får den hjälp som behövs för vardaglig hantering av privata medel. Utföraren ansvarar för att Vård och omsorgs rutin för hantering av privata medel följs. 9.8 Personlig omvårdnad Den boende ska, vid behov, få hjälp med sin personliga omvårdnad/personliga hygien. Hjälpen ska ges på ett sådant sätt att den boende själv, så långt det är möjligt, är delaktig i utförandet.

10 Fritidssysselsättning och kulturella aktiviteter Utföraren ska se till och ansvara för att de boende får möjlighet till individuell fritidssysselsättning och kulturaktiviteter efter var och ens förutsättningar, behov och önskemål. Personalen har som en viktig uppgift att ge den boende stöd att utveckla egna fritidsintressen. Fritidsverksamhet och kulturaktiviteter behöver inte alltid ske ute i samhället. Stödet kan behövas för att få tillgång till musik, film, böcker och nyheter i hemmet. De boende ska ges möjlighet till individuell fritidsaktivitet/kulturaktivitet minst 1 ggr/vecka. Brukaren betalar sina fritidsresor själv. Utföraren bekostar personalens eventuella omkostnader i samband med de individuella aktiviteter Måltider Samtliga måltider under dygnet ska erbjudas den boende utifrån den boendes behov av stöd vid måltiden. Utföraren ansvarar för att personalen har grundläggande kunskap om mat och hantering livsmedel. Utföraren ansvarar för att aktuella tillstånd finns för verksamheten avseende livsmedelshantering samt att ett lokalt anpassat egenkontrollprogram avseende livsmedelshantering finns upprättat på boendet. Kostnaden för samtliga måltider till de boende ansvarar de boende för (d.v.s. livsmedel avseende frukost, lunch och kvällsmat). Lokal rutin ska finnas för personalens pedagogiska måltider Inkontinensvård Beställaren ansvarar för att det bedrivs en inkontinensvård samt att individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel Tandvård Utföraren ansvarar för att den boende som är berättigad till uppsökande verksamhet informeras om möjligheten till en munhälsobedömning per år. Munhälsobedömning utförs i den boendes bostad och personal från boendet ska alltid vara med om den boende så önskar. Utföraren ska ha kännedom om vem som utfärdar intyg om berättigande till tandvårdstöd. Uppföljning och utvärdering 10.1 Uppföljning Se Kvalitetsuppföljningsplan 10.2 Tillsyn

11 11 Socialstyrelsen har enligt LSS 25 ansvar för tillsyn av LSS verksamheter. Om socialstyrelsen inleder utredning angående verksamheten ska utföraren på eget initiativ informera Vård- och omsorgsnämnden. Utföraren ska medverka och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullgöra sitt uppdrag Insyn Utföraren ska på eget initiativ meddela beställaren om eventuell kritik från Socialstyrelsen angående verksamheten. Kopia på eventuella tillsynsrapporter och ev. förelägganden skall omedelbart skickas till beställaren. Vård- och omsorgsnämnden äger rätt att genomföra undersökningar, enkäter o.d. för att utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren ska bistå Vård- och omsorgsnämnden i detta arbete. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka och underlätta revisorernas arbete. Vård- och omsorgsnämnden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll och/eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Pris Ersättning 11.1 Kompletteras Utföraren garanteras ersättning för totalt xxxx st dygn per lägenhet per kalenderår.?? Ersättningsmodell Ersättningen baseras på den s.k. Södertörnsmodellen. Modellen bygger på att ersättning till utföraren utges efter den behovsnivå respektive brukare har av personalstöd. Strukturerade intervjuer görs av handläggaren i samband med utredningen av insatsen bostad med särskild service. Ersättningen utges i 5 nivåer. Personalens huvudsakliga stöd består av påminnelser, och att ge muntliga instruktioner. Personalen behöver i regel hjälpa till att initiera olika aktiviteter ex. hemsysslor. Muntlig instruktion samt hjälp med enstaka moment. Personalen är ofta närvarande och hjälper till vid flera moment när olika aktiviteter/ hemarbete sker. Brukaren har ett omfattande fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder och personal är närvarande i stort sett hela tiden. Det krävs tid för motiveringsinsatser. Det behövs minst en personal för att man ska klara omvårdnaden med brukaren, eller av

12 12 säkerhetsskäl. Krävande personalinsats och/eller omfattande motivationsarbete behövs. Vaken natt behövs i regel. Utföraren ska meddela beställaren om den boendes behov av stöd och omvårdnad förändras i sådan grad att ny stödbehovsbedömning behöver göras. Pris per dygn boende avser ett totalpris för drift av XXXXX Gruppbostad/Servicebostad enligt beskrivning av uppdrag och formulerade krav. Med dygn menas boende på plats, avdrag ersättning dygn görs from dag 14 då boende ej är på plats på enheten. Beställaren fakturerar den boende de avgifter vilka fullmäktige, vård o omsorgsnämnd beslutat. Utföraren äger ingen rättighet att debitera den boende någon ersättning eller avgift för åtagande inom ramen för uppdraget drift av XXXXXX servicebostad/gruppbostad. Eventuella stadsbidrag för verksamheten tillfaller beställaren.

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10.

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10. 1 Vård och omsorg 2011-05-27 Dnr VON 136/11 Beställarenheten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, SoL KRAVSPECIFIKATION Intern Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2011( 78)

Läs mer

ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION

ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION 1 Vård och omsorg 2010-10-15 Beställarenheten ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION Utförare = Driftansvarig, Äldreboende Beställare = Beställarenheten, Vård och omsorgsnämnden Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 5

Läs mer

DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011

DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 1 Vård och omsorg 2010-11-25 Beställarenheten DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

7. Kravspecifikation 9 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna

7. Kravspecifikation 9 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling LSS kompletterande Anna Eriksson 2012-83 Sista anbudsdag: 2012-10-21 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Att få rätt stöd i sitt hem

Att få rätt stöd i sitt hem Att få rätt stöd i sitt hem Att flytta från föräldrahemmet Bostäder Vi lever i en kultur där vuxna personer oavsett funktionsnedsättningar skall flytta från sina föräldrar och leva ett självständigt liv

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen 1(7) Ulla Eriksson 0155-26 40 73 Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen BESLUT Länsstyrelsen riktar kritik mot Vuxennämnden i Eskilstuna kommun då nämnden

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Att flytta in i gruppbostad

Att flytta in i gruppbostad Sid 1(6) Sid 2(6) Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan vara att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en gruppbostad. Exakt

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning LSS-boende

Verksamhetsuppföljning LSS-boende 2011-06-08 1 (5) Verksamhetsuppföljning LSS-boende Intervjufrågor till baspersonal Enhet: Basfakta Berätta om verksamheten, hur många brukare, gruppboende el. servicebostad, brukarnas funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Re Produktion BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer