Vård och omsorg Beställarenheten Dnr VON 85/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11"

Transkript

1 1 Vård och omsorg Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 ( 45) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård och omsorgsnämnden Definition av tjänsten Bostad med särskild service för vuxna, LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatserna för särskilt stöd och service 9 punkt 9. I tjänsten ingår vid behov åtgärder enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). Tjänsten är förbehållen personer som tillhör personkrets enligt LSS. Bostad med särskild service LSS, Servicebostad och Gruppbostad, vuxna Vuxna personer som omfattas av lagen ska ha rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad och gruppbostad. Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om bostad med särskild service för vuxna (SOSFS 2002:9). Det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Verksamheten ska uppfylla kravet på ledningssystem i kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Beskrivning av tjänstens innehåll Med tjänsten bostad med särskild service avses ett boende med fast personalstöd. I tjänsten ingår att den boende får stöd att genomföra dagliga aktiviteter såväl i som kring bostaden. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att de boende får möjlighet att leva som andra. Genom tjänsten ska den boende få en fullvärdig lägenhet med rum, köksdel och badrum. Generella byggbestämmelser gäller. Människor med funktionsnedsättningar ska bo och leva så likt andra människor som möjligt d.v.s. bostaden bör inte ha en institutionell prägel. Huvudformerna för bostad med särskild service är gruppbostad och servicebostad. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en del av tjänsten.

2 2 Gruppbostad Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov samt behov av närhet till personal. Det ingår i insatsen att en fast personalgrupp finns i själva gruppbostaden under dygnets timmar då de boende är hemma, för trygghet och kontinuitet. Antalet lägenheter i en gruppbostad utgörs normalt av 4-6 lägenheter. Lägenheterna är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetsutrymmen är den samlande punkten, och ska vara lätta att nå för de boende. Den boendes önskemål och behov styr om måltider sker kollektivt eller enskilt samt omfattningen av social samvaro. Måltider sker huvudsakligen kollektivt. Gruppbostaden kan vara belägen i ett flerfamiljshus, ett separat hus med lägenheter eller friliggande småhus. Servicebostad En servicebostad är till för personer som inte klarar av att bo i ordinärt boende men klarar ett mer självständigt boende än det man får i en gruppbostad. De boende har inte ett så omfattande hjälpbehov att personal alltid behöver finnas tillgänglig. Stödet ges av en fast personalgrupp. En servicebostad utgörs av lägenheter som är geografiskt samlade. Någon gräns för antalet lägenheter finns inte, men institutionsliknande verksamhet ska undvikas. De som bor i en servicebostad har tillgång till samvaro i gemensamhetslokal. Måltider och social samvaro sker utifrån individuella behov. Servicebostadens lägenheter kan vara belägna i ett trapphus, samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Grupp- och Servicebostad Den boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Omvårdnad, stöd och service ska ges på ett sådant sätt att den stärker och utvecklar den personliga förmågan, ges med respekt för den boendes självbestämmande och integritet och ska vara flexibelt utifrån de boendes behov och önskemål. Stödet/hjälpen ges på ett sådant sätt att den på kort eller lång sikt utvecklar och stärker den boendes förmåga att strukturera sin vardag för att kunna genomföra vardagliga aktiviteter. Tjänsten innefattar individuellt anpassat stöd med: Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad/hygien: - äta, dricka, förflytta sig och sköta personlig hygien och klä sig - stöd/hjälp till hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tandvård som den boende behöver

3 3 Hjälp med att bryta isolering: - kommunicera, upprätthålla sociala kontakter - göra tillvaron begriplig, förutsägbar, trygg och planera framåt Service Måltider: - tillreda måltider Städ: - sköta hemmet, hushållet Tvätt Inköp: - ärenden och inköp Ledsagning till och från individuella aktiviteter, t.ex. i form av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Handläggning och dokumentation 1.1 Dokumentation Utföraren ska tillsammans med den enskilde och/eller företrädare för denne upprätta en genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen ska påbörjas i samband med att den enskilde flyttar in och ska vara upprättad inom 14 dagar efter den enskilde flyttat in på boendet. Genomförandet av insatserna ska dokumenteras och följas upp enligt gällande nationella krav på dokumentation. Utföraren ska utforma lokal rutin för dokumentation utifrån stadens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Utredning med följande vårdplan för eventuella hälso- och sjukvårdsåtgärderna ska påbörjas samma dag den enskilde flyttar in på boendet. Signering för hälso- och sjukvårdsåtgärder ska beaktas som journalhandling och hanteras efter gällande riktlinjer. Bemötande 2.1 Verksamheten ska grundas på respekt för den boendes integritet och självbestämmande. Insatsen ska vara individuellt utformad samt erbjuda trygghet, meningsfullhet, stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den boendes förutsättningar och på så sätt främja den boendes personliga utveckling och delaktighet i samhället. Allt stöd ges med utgångspunkt från ett pedagogiskt motiveringsarbete.

4 4 De boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Den boende, företrädare för denna och närstående om den boende vill, ska delta i de beslut som rör den boende. Detta innebär att den boende ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 2.2 Brukarråd/husmöten för brukarna ska finnas i boendet där det är möjligt. Möte minst 1 ggr/mån där gemensamma frågor relaterade till boendet tas upp. Anteckningar ska föras på mötena. Tillgänglighet 3.1 Tillgänglighet Utföraren ansvarar för de boendes omvårdnad, service och fritid samt delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder dygnet runt. Det innebär att personal ska vara tillgänglig dygnet runt för de boende där behov föreligger. Med tillgänglig menas att personal ska finnas i den boendes närhet. Närheten varierar utifrån behov. Utföraren ska säkerställa att det för service/gruppboendets personal finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Första linjens chef/enhetschef ska vara tillgänglig. Detta innebär att chef ska vara tillgänglig dagtid vardagar. Med tillgänglig menas att den som söker kontakt ska bli uppringd/kontaktad inom 5 timmar inom ramen för enhetschefens ordinarie arbetstid. De boende och närstående/företrädare ska få information om när första linjens chef/enhetschef är på plats/närvarande på boendet. Information från utföraren ska vara lätt att förstå och de boende ska veta till vem man ska vända sig med önskemål och synpunkter kring hjälpen och stödet. Samverkan och samarbete 4.1 Samverkan Utföraren ansvarar för att samverkansrutiner upprättas med andra verksamheter, (de boende kan t.ex. också vara beviljade insatsen daglig verksamhet), och myndigheter/huvudmän, för att få en helhetssyn på de boendes behov. Boendet har ansvaret att stödja och motivera brukare till deltagande i daglig verksamhet (om beslut finns). 4.2 Rapportering nationell statistik Utföraren ska lämna de uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen eller det organ som nationellt samlar in uppgifter för jämförelse av kommunernas verksamheter. Utföraren ska rapportera till de nationella kvalitetsregister som beställaren anger. Personal och

5 5 kompetens 5.1 Utföraren ansvarar för att all personal inkl elever/praktikanter och motsvarande har god kunskap om gällande lagstiftning och beställarens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Personalen ska i det dagliga arbetet följa dessa riktlinjer, och av utföraren upprättade lokala rutiner. 5.2 Sjuksköterskeåtgärder Beställarens ansvarar för de sjuksköterskeåtgärder som ingår i beställarens hälso- och sjukvårdsansvar. Här ingår även förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel till enskilda på boendet där sjuksköterska har förskrivaransvar. Utförarens personal ska efter delegering och/eller instruktion av sjuksköterska utföra de åtgärder som är ordinerade. Beställaren upprättar avtal med Västra Götalandsregionen avseende läkarmedverkan (läkartid). 5.3 Arbetsterapi/Sjukgymnastik Beställaren ansvarar för att arbetsterapi och sjukgymnastik erbjuds inom ramen för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i bostäder med särskild service. Utförarens personal ska efter delegering och/eller instruktion av arbetsterapeut och sjukgymnast utföra de åtgärder som är ordinerade. 5.4 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beställaren ansvarar för och organiserar medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och därmed också tillsynsansvaret för verksamheten. Ansvarar även för Lex Maria och Lex Sara anmälningar för området. 5.5 Chef för verksamheten Ledningspersonal ska ha goda kunskaper om gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter som är relevanta för verksamheten. Utföraren ansvarar för att enhetschef/den som utövar den dagliga ledningen har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med lämplig utbildning avses 3-årig högskoleutbildning, inriktning social omsorg/socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. 5.6 Personal och kompetens Utföraren ansvarar för att det dygnet runt på service/gruppboendet finns tillräcklig bemanning av personal med adekvat utbildning och kompetens för att upprätthålla god kvalitet i omvårdnad och service samt hälso- och sjukvård. Personalen ska ha adekvat högskoleutbildning eller adekvat gymnasiekompetens, och kompetens för uppdraget. På boendet ska också finnas högskoleutbildad personal. Flerspråkighet och kulturkompetens ska finnas vid behov.

6 6 All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna kommunicera med brukaren och klara arbetsuppgifter som exempelvis att dokumentera och att utföra arbetsuppgifter på delegation. Utföraren ansvarar för att berörd personal har god kännedom om gällande upprättade genomförandeplaner. Utföraren ansvarar för och bekostar berörd personals deltagande i de utbildningar/informationstillfällen som beställaren anordnar med anledning av förändringar i beställarens riktlinjer, se Ledningssystem för kvalitet. Utföraren ska följa beställarens riktlinjer om utdrag ur belastningsregistret. Försörjning av produkter och tjänster 6.1 Personalkläder o legitimation Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta skyddskläder samt tvätta de skyddskläder som personalen använder. All personal ska kunna legitimera sig. Se riktlinjer. 6.2 Hjälpmedel personligt förskrivna-grundutrustning Utprovning av de boendes förskrivna hjälpmedel sker enligt gällande regelverk Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Västra Götaland Beställaren alternativt Primärvård/region har kostnadsansvaret enligt gällande regelverk. I bostad med särskild service finns ingen grundutrustning, alla hjälpmedel ska vara personligt förskrivna. 6.3 Lokaler Verksamheten Service/gruppboende ska bedrivas i lokaler anvisade av Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden svarar för reinvestering, eventuell nyanskaffning av fasta inventarier i lokalerna och periodiserat ytskiktunderhåll i lokalerna. Fastighetsägaren delger Vård- och omsorgsnämnden och utföraren tidsplan när periodisk underhåll, investeringar och reinvesteringar erfordras. Se gränsdragningslista mellan fastighetsägare och hyresgäst. Utföraren ska se till att samtliga lokaler är välvårdade. 6.4 Inventarier Inventarieförteckning ska upprättas. Beställaren ansvarar för investeringar. De gemensamma utrymmena är möblerade och utrustade

7 7 Utföraren ansvarar för underhåll, reparationer av beställarens egendom och denna ska vårdas väl av utföraren. De boende hyr sina lägenheter av beställaren. De boende svarar själva för möbleringen och övrig inredning av sina lägenheter. 6.5 Förbrukningsartiklar Utföraren ska tillhandahålla förbrukningsartiklar, utöver vad de boende ansvarar för, t.ex. handskar, handsprit och glödlampor m.m. i gemensamhetsutrymmen. 6.6 Systematiskt säkerhetsarbete Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) reglerar stadens, den enskildes, ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader, skyldigheter att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Extraordinära händelser kännetecknas av att de avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser av staden. Enligt lagstiftningarna är utföraren bland annat skyldig att identifiera den egna verksamhetens risker och sårbarhet och utifrån de samlade analyserna ta fram en handlingsplan i händelse av olycka eller kris. Varje verksamhet inom Mölndals stad ska genomföra och sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser för varje enskild verksamhet. Dessa analyser ska ligga till grund för arbetet med att förebygga skador och risker, men även reducera kommunens sårbarhet och öka dess förmåga att hantera risker. Lagstiftningen förutsätter även ett nära samarbete mellan fastighetsägare och verksamhet kring det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Se gränsdragningslista mellan fastighetsägare och verksamhet. Mölndals stad har via sin försäkringsförmedlare köpt in en programvara Marsh Plus, som innefattar dels ett incidentrapporteringssystem och dels ett program för att systematisera arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Bostad med särskild service ska fortsätt att använder programmet för systematiskt brandskyddsarbete tillsammans med hyresvärden. Utföraren ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet genomföra övningar med sin personal i syfte att hantera brand, svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. Utföraren har skyldighet att underordna sig stadens planering för att hantera en extraordinär händelse eller olycka. Service/gruppboenden kan komma att utgöra uppsamlingsplats för närområdet vid en extraordinär händelse, vilket utföraren är skyldig att medverka i. Försäkringar Se Molnet Försäkringar.

8 8 Utföraren ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett för staden betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar utföraren för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Utföraren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänsten, svarar utföraren för kostnaderna för t ex utryckning och självrisk. 6.7 Journalsystem Dokumentation på individnivå, LSS och Hälso- och sjukvård ska av utföraren ske i det system som anvisas av beställaren. För närvarande har Mölndals stad verksamhetssystemet Procapita. Utföraren ansvarar för att personal utbildas för att använda applikationerna. Beställaren utbildar första linjens chef (enhetschef). Utföraren ansvarar för utbildning av sin personal i ev. nya applikationer, om beställaren ersätter det nuvarande systemet med ett annat, eller inför nya funktioner och rutiner i befintligt verksamhetssystem. 6.8 TV och telefoni Utföraren ansvarar för verksamhetsgemensamma telefoners abonnemang. Samtliga av verksamhetens telefoner ska finnas registrerade i Mölndals stads växel och utföraren ansvarar för att register hålls uppdaterade. Telefoner anslutna till de boendes lägenheter ansvarar de boende själva för avseende beställning av abonnemang och kostnader. Beställaren bekostar TV licensen för verksamheten. Licensen avser TV, för det ordinarie kanalutbud, både för de boendes och verksamhetens TV innehav. 6.9 Platsförsäljning Utföraren har ej rätt att sälja tomplatser/hyra ut lägenhet till annan (t.ex. kommun) Upphandling Utföraren ska följa stadens upphandlingspolicy och riktlinjer vid upphandling av varor och tjänster. Avvikelser 7.1 Utföraren ska omgående rapportera avvikelser samt fel och brister till stadens Medicinskt ansvariga sjuksköterska, se Ledningssystem för kvalitet. 7.2 Utförarens arbetssätt ska vara inriktat på att identifiera och förebygga risker som kan medföra skada för de boende. Synpunkter och klagomål

9 9 8.1 Det ska finnas möjlighet för de boende och dess företrädare att lämna synpunkter till enheten anonymt eller öppet. Klagomål ska hanteras enligt riktlinjer för stadens Ledning och kvalitetssystem. Synpunkter och klagomål ska ses som en viktig del i enhetens kvalitetsarbete. Kvalitetssäkring av tjänster och metoder 9.1 Utföraren ska se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den boende polisanmäls. 9.2 Gällande lagstiftning Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning, Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. 9.3 Verksamheten på service/gruppbostad ska drivas politiskt och religiöst oberoende. 9.4 Ledningssystem för kvalitet. Utföraren ska upprätta lokala rutiner utifrån riktlinjerna i stadens Ledningssystem för kvalitet. Personalen ska i det dagliga arbetet följa de lokala rutinerna. 9.5 En kontaktpersonal ska utses till varje person som beviljas tjänsten bostad med särskild service innan inflyttningen. Kontaktpersonal ska ha fördjupad kunskap om den boende och dess behov samt hålla kontakt med närstående/företrädare till den boende. 9.6 Service Den boende ska, vid behov, få hjälp med städning av sin bostad, tvätt, inköp samt klädvård. Utföraren ska, efter behov och önskemål från den boende och/eller god man/företrädare medverka/ansvara för inköp av kläder och andra tillhörigheter/förbrukningsartiklar. Hjälpen ges på ett sådant sätt att den boende själv, så långt det är möjligt, är delaktig i utförandet av sysslorna. 9.7 Privata medel Utföraren ansvarar för att den boende får den hjälp som behövs för vardaglig hantering av privata medel. Utföraren ansvarar för att Vård och omsorgs rutin för hantering av privata medel följs. 9.8 Personlig omvårdnad Den boende ska, vid behov, få hjälp med sin personliga omvårdnad/personliga hygien. Hjälpen ska ges på ett sådant sätt att den boende själv, så långt det är möjligt, är delaktig i utförandet.

10 Fritidssysselsättning och kulturella aktiviteter Utföraren ska se till och ansvara för att de boende får möjlighet till individuell fritidssysselsättning och kulturaktiviteter efter var och ens förutsättningar, behov och önskemål. Personalen har som en viktig uppgift att ge den boende stöd att utveckla egna fritidsintressen. Fritidsverksamhet och kulturaktiviteter behöver inte alltid ske ute i samhället. Stödet kan behövas för att få tillgång till musik, film, böcker och nyheter i hemmet. De boende ska ges möjlighet till individuell fritidsaktivitet/kulturaktivitet minst 1 ggr/vecka. Brukaren betalar sina fritidsresor själv. Utföraren bekostar personalens eventuella omkostnader i samband med de individuella aktiviteter Måltider Samtliga måltider under dygnet ska erbjudas den boende utifrån den boendes behov av stöd vid måltiden. Utföraren ansvarar för att personalen har grundläggande kunskap om mat och hantering livsmedel. Utföraren ansvarar för att aktuella tillstånd finns för verksamheten avseende livsmedelshantering samt att ett lokalt anpassat egenkontrollprogram avseende livsmedelshantering finns upprättat på boendet. Kostnaden för samtliga måltider till de boende ansvarar de boende för (d.v.s. livsmedel avseende frukost, lunch och kvällsmat). Lokal rutin ska finnas för personalens pedagogiska måltider Inkontinensvård Beställaren ansvarar för att det bedrivs en inkontinensvård samt att individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel Tandvård Utföraren ansvarar för att den boende som är berättigad till uppsökande verksamhet informeras om möjligheten till en munhälsobedömning per år. Munhälsobedömning utförs i den boendes bostad och personal från boendet ska alltid vara med om den boende så önskar. Utföraren ska ha kännedom om vem som utfärdar intyg om berättigande till tandvårdstöd. Uppföljning och utvärdering 10.1 Uppföljning Se Kvalitetsuppföljningsplan 10.2 Tillsyn

11 11 Socialstyrelsen har enligt LSS 25 ansvar för tillsyn av LSS verksamheter. Om socialstyrelsen inleder utredning angående verksamheten ska utföraren på eget initiativ informera Vård- och omsorgsnämnden. Utföraren ska medverka och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullgöra sitt uppdrag Insyn Utföraren ska på eget initiativ meddela beställaren om eventuell kritik från Socialstyrelsen angående verksamheten. Kopia på eventuella tillsynsrapporter och ev. förelägganden skall omedelbart skickas till beställaren. Vård- och omsorgsnämnden äger rätt att genomföra undersökningar, enkäter o.d. för att utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren ska bistå Vård- och omsorgsnämnden i detta arbete. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka och underlätta revisorernas arbete. Vård- och omsorgsnämnden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll och/eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Pris Ersättning 11.1 Kompletteras Utföraren garanteras ersättning för totalt xxxx st dygn per lägenhet per kalenderår.?? Ersättningsmodell Ersättningen baseras på den s.k. Södertörnsmodellen. Modellen bygger på att ersättning till utföraren utges efter den behovsnivå respektive brukare har av personalstöd. Strukturerade intervjuer görs av handläggaren i samband med utredningen av insatsen bostad med särskild service. Ersättningen utges i 5 nivåer. Personalens huvudsakliga stöd består av påminnelser, och att ge muntliga instruktioner. Personalen behöver i regel hjälpa till att initiera olika aktiviteter ex. hemsysslor. Muntlig instruktion samt hjälp med enstaka moment. Personalen är ofta närvarande och hjälper till vid flera moment när olika aktiviteter/ hemarbete sker. Brukaren har ett omfattande fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder och personal är närvarande i stort sett hela tiden. Det krävs tid för motiveringsinsatser. Det behövs minst en personal för att man ska klara omvårdnaden med brukaren, eller av

12 12 säkerhetsskäl. Krävande personalinsats och/eller omfattande motivationsarbete behövs. Vaken natt behövs i regel. Utföraren ska meddela beställaren om den boendes behov av stöd och omvårdnad förändras i sådan grad att ny stödbehovsbedömning behöver göras. Pris per dygn boende avser ett totalpris för drift av XXXXX Gruppbostad/Servicebostad enligt beskrivning av uppdrag och formulerade krav. Med dygn menas boende på plats, avdrag ersättning dygn görs from dag 14 då boende ej är på plats på enheten. Beställaren fakturerar den boende de avgifter vilka fullmäktige, vård o omsorgsnämnd beslutat. Utföraren äger ingen rättighet att debitera den boende någon ersättning eller avgift för åtagande inom ramen för uppdraget drift av XXXXXX servicebostad/gruppbostad. Eventuella stadsbidrag för verksamheten tillfaller beställaren.

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer