DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011"

Transkript

1 1 Vård och omsorg Beställarenheten DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatserna för särskilt stöd och service 9 punkt 10: Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Handläggning och dokumentation 1.1 Målgrupp /Beslut om insats/verksamhet Insatsen daglig verksamhet är för de personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt 1 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och som är i yrkesverksam ålder, år, samt saknar förvärvsarbete och inte går på utbildning. Målgruppen utgörs av personer som enligt beslut beviljats insatsen daglig verksamhet. Alla insatser enligt LSS utreds och beslutas, efter ansökan från enskild, av biståndsenheten. Handläggare erbjuder och administrerar vilken daglig verksamhet som ska erbjudas den enskilde. Utföraren är skyldig att snarast ta emot anvisad person. 1.2 Dokumentation Genomförandeplan Socialtjänst LSS ska upprättas inom 14 dagar efter brukaren påbörjat sin aktivitet i verksamheten. Signering för hälso- och sjukvårdsåtgärder ska betraktas som journalhandling och hanteras efter gällande riktlinjer. Bemötande 2.1 Verksamheten ska grundas på respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Brukaren ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Insatsen ska vara individuellt utformad samt erbjuda trygghet, meningsfullhet, stimulans, utveckling och gemenskap utifrån brukarens förutsättningar och behov och på så sätt främja brukarens personliga utveckling och delaktighet i samhället.

2 2 2.2 Verksamheten ska finna former och metoder som verkar för full delaktighet och gemenskap. 2.3 Arbetsplatsträffar/brukarråd för brukarna ska finnas på den dagliga verksamheten, möte minst 1 ggr/månad där arbetsrelaterade frågor tas upp. Anteckningar ska föras på träffarna. Tillgänglighet 3.1 Verksamheten ska hålla öppet vardagar måndag till fredag kl Vid behov/önskemål från brukare kan tiden för öppethållande utökas till kl Ledningspersonal/enhetschef ska vara tillgänglig. Chef på plats innebär att han/hon ska finnas tillgänglig för brukaren och personal vardagar mellan kl På plats i verksamheterna menas minst 20 tim per kalendervecka. Med tillgänglighet menas också att den som söker kontakt ska bli uppringd/kontaktad inom fem timmar, inom ramen för ordinarie arbetstid. 3.3 Öppethållande Utföraren får under juli månad minska öppethållandet på verksamheten. Minst en daglig verksamhet ska hållas öppen under denna period för de brukare som ej önskar semester. Samverkan och samarbete 4.1 Utföraren ska ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och intresseorganisationer. 4.2 Utföraren ansvarar för att samverkansrutiner upprättas med andra verksamheter om brukaren har flera insatser eller deltar i fler än en daglig verksamhet. Samverkansrutiner med brukarens boende (om brukare bor i grupp- eller servicebostad) ska upprättas så att de båda tjänsterna, LSS bostad och daglig verksamhet, ger stöd i/motiverar brukaren att delta i den dagliga verksamheten. 4.3 Rapportering nationell statistik Utföraren ska lämna de uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen eller det organ som nationellt samlar in uppgifter för jämförelse av kommunernas verksamheter. Uppgifterna lämnas till beställaren. Utföraren ska rapportera till de nationella kvalitetsregister som beställaren anger. Personal och kompetens 5.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

3 3 Beställaren ansvarar för och organiserar MAS och har därmed också tillsynsansvaret för verksamheten. Beställaren ansvarar också för Lex Maria- och Lex Sarah- anmälningar för området. 5.2 Chef för verksamheterna Utföraren ansvarar för att chef på plats har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med lämplig utbildning avses 3-årig högskoleutbildning, inriktning social omsorg/socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter avses enhetschef för daglig verksamhet eller annan verksamhet enligt LSS 9: Personal och kompetens Personalen ska vara dimensionerad ifrån brukarnas behov av trygghet och närhet. Personalen ska ha utbildning (adekvat högskoleutbildning eller adekvat gymnasiekompetens) och personlig lämplighet för uppdraget, d.v.s. kunskap om målgruppen samt arbetat med målgruppen. I verksamheten ska finnas högskoleutbildade i direkt arbete, schemalagda på den dagliga verksamheten. Flerspråkighet och kulturkompetens ska finnas vid behov. All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna kommunicera med brukaren och klara arbetsuppgifter som exempelvis att dokumentera och att utföra arbetsuppgifter på delegation. Försörjning av produkter, tjänster och teknik 6.1 Personalkläder Utföraren ansvarar för att tillhandahålla, bekosta och tvätta de arbetskläder och skyddskläder som personalen använder på daglig verksamhet. All personal ska bära enhetliga namnbrickor. 6.2 Lokaler Verksamheten daglig verksamhet ska bedrivas i lokaler anvisade av Vård- och omsorgsnämnden som förhyr lokalerna enligt gällande hyresavtal. (Hyra och el finns budgeterat för varje verksamhet) Vård- och omsorgsnämnden svarar för reinvestering, eventuell nyanskaffning av fasta inventarier i lokalerna och periodiserat ytskiktunderhåll i lokalerna medan utföraren svarar för övrig drift och underhåll. Se hyresavtal hyresgästens åtaganden, drift och underhållsansvar för lokaler där utförarens ansvar är markerat som hyresgäst, en förklarande beskrivning till drift- och underhålls åtagande.

4 4 Fastighetsägaren delger Vård- och omsorgsnämnden och utföraren tidplan när periodiskt underhåll, investeringar och reinvesteringar erfordras. Utföraren ansvarar för städning av lokalerna. Lokaler ska vara välvårdade. 6.3 Inventarier Inventarieförteckning över grundutrustning ska upprättas. Budget för investeringar finns hos beställaren. Utföraren ansvarar för underhåll och reparationer av egendom. Inventarierna ska vårdas väl av utföraren. 6.4 Övrig utrustning och förbrukningsartiklar Utföraren ska tillhandahålla de förbrukningsartiklar som åtgår för att klara uppdraget, t.ex. toalettpapper, hushållspapper, tvättmedel, sköljmedel, soppåsar, diskmedel, glödlampor, städutrustning, rengöringsmedel m.m. För de brukare som har ett beslutat övertag av läkemedelshantering ska utföraren stå för låsbara skåp och nyckelhantering av dessa. 6.5 Systematiskt säkerhetsarbete Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) reglerar stadens, den enskildes, ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader, skyldigheter att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Extraordinära händelser kännetecknas av att de avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser av staden. Enligt lagstiftningarna är utföraren bland annat skyldig att identifiera den egna verksamhetens risker och sårbarhet och utifrån den samlade analyserna ta fram en handlingsplan i händelse av olycka eller kris. Varje verksamhet inom Mölndals stad ska genomföra och sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser för varje enskild verksamhet. Dessa analyser ska ligga till grund för arbetet med att förebygga skador och risker, men även reducera kommunens sårbarhet och öka dess förmåga att hantera risker. Lagstiftningen förutsätter även att ett nära samarbete mellan fastighetsägare och verksamhet kring det systematiska brandskyddsarbetet (SAB). Se gränsdragning mellan fastighetsägare och verksamhet. Mölndals stad har via sin försäkringsförmedlare köpt in en programvara, Marsh Plus, som innefattar dels ett incidentrapporteringssystem, dels ett program för att systematisera arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Daglig verksamhet ska fortsätta att använda programmet för systematiskt brandskyddarbete tillsammans med hyresvärden. Utföraren ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet genomföra övningar med sin personal i syfte att hantera brand, svåra olyckor, sabotage, elavbrott och utebliven vattenförsörjning. Utföraren har skyldighet att underordna sig stadens planering för att hantera en extraordinär händelse eller olycka. Daglig

5 5 verksamhetens lokaler kan komma att utgöra uppsamlingsplats för närområdet vid en extraordinär händelse, vilket utföraren är skyldig att medverka i. 6.6 Försäkringar Utföraren ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar utföraren för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Utföraren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänsten, svarar utföraren för kostnaderna för t.ex. utryckning och självrisk. Beställaren tecknar en patientförsäkring i enlighet med gällande lag (patientskadelagen SFS 1996:799 12). Beställaren har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga brukare som deltar i den dagliga verksamheten. Försäkringen gäller dygnet runt. Vid skador Krav från skadelidande ska regleras av beställaren. 6.7 Journalsystem Utföraren ska rapportera utförda prestationer i beställarens register- och debiteringssystem för verksamheten. Dokumentation på individnivå LSS ska av utföraren ske i det system som anvisats av beställaren. Nuvarande verksamhetssystem i Mölndals stad är Tieto och deras applikation Procapita. Utföraren ansvarar för att personal utbildas för att använda applikationerna. Beställaren utbildar första linjens chef. Utföraren svarar för utbildning av sin personal i ev. nya applikationer eller om nya funktioner och rutiner införs, i befintligt verksamhetssystem. 6.8 Telefoni och TV Utföraren ansvarar för verksamhetsgemensamma telefoners abonnemang och svarar för kostnaden för dessa. Samtliga av verksamhetens telefoner ska finnas registrerade i Mölndals stads växel och utföraren ansvarar för att register hålls uppdaterade. TV-licens tecknas och betala av beställaren. 6.9 Platsförsäljning till annan

6 6 Utföraren har ej rätt att sälja daglig verksamhetsplatser till annan (kommun) utan godkännande från beställarenheten Upphandling Utföraren ska följa stadens upphandlingspolicy och riktlinjer vid upphandling av varor och tjänster. Användning av produkter och tjänster ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Avvikelser 7.1 Utföraren ska omgående rapportera allvarliga avvikelser samt fel och brister till stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Synpunkter och klagomål 8.1 Synpunkter och klagomål Det ska finnas möjlighet för brukare och dess företrädare att lämna synpunkter till verksamheten anonymt eller öppet. Klagomål ska hanteras enligt riktlinjer för stadens lednings och kvalitetssystem. Synpunkter och klagomål ska ses som en viktig del i enhetens kvalitets arbete. Se Kvalitetssäkring av tjänster och metoder 9.1 Övergripande Verksamheten innefattar: * Meningsfull sysselsättning för brukaren. * Erbjuda brukaren stimulans, utveckling och gemenskap efter brukarens önskemål. * Verksamheten utformas så att hänsyn till individuella behov beaktas. * Stärka förmågan att leva ett självständigt liv. * Verksamheten ska ha som mål att utveckla brukarens möjligheter till förvärvsarbete, d.v.s. deltagande på eller förvärvsarbete på en ordinär arbetsplats, även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt. * Verksamheten medverkar till arbete på den öppna marknaden, har nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och intresseorganisationer. * På dagliga verksamheten finns det liknande arbete som på andra arbetsplatser. Det ska också finnas skapande verksamhet, målning, musik samt sinnesstimulering och kommunikationsträning. * Omvårdnad och habilitering ingår. * Inslag av hälso- och sjukvårdsåtgärder ingår i form av delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsåtgärder. 9.2 Gällande lagstiftning Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och därutöver Socialstyrelsens författningssamling och

7 7 allmänna råd. 9.3 Ledningssystem för kvalitet Utföraren ansvarar för att all personal inkl. elever/praktikanter och motsvarande har god kunskap om gällande lagstiftning och beställarens riktlinjer, Ledningssystem för kvalitet, se Personalen ska i det dagliga arbetet följa dessa riktlinjer och av utföraren upprättade lokala rutiner. Utföraren ansvarar för att berörd personal deltar i, samt bekostar, de utbildningar/informationstillfällen, som beställaren anordnar med anledning av förändringar i beställarens riktlinjer. 9.4 Utföraren ska vid utförandet av insatsen bedriva arbetet politiskt och religiöst neutralt. 9.5 Habiliteringsersättning Beställaren utger habiliteringsersättning till brukaren i verksamheten. Utföraren ska lämna underlag avseende brukarens faktiska närvarotid till beställaren. 9.6 Ersättning lunch Utföraren debiterar brukarna lunchkostnaden, det lunchpris som är fastställt av vård- och omsorgsnämnden. 9.7 Utföraren har skyldighet att snarast ta emot anvisad brukare samt vara behjälplig vid visning av verksamheten. Anvisning sker av biståndsenhet. Utföraren ska meddela när brukaren börjar delta i daglig verksamhet, närvaro i verksamheten samt slutar i verksamheten. 9.8 Utföraren ska utforma verksamheten på ett sådant sätt att den på kort eller lång sikt utvecklar och stärker brukarens möjlighet till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Aktivt verka för att regelbundet pröva möjligheten om brukare kan få arbete/sysselsättning i ordinarie arbetsliv eller i andra öppnare former, hel- eller delvis. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att som mål ska minst 12% av brukarna ha sysselsättning/arbete på en ordinär arbetsplats. 9.9 På verksamheten ska det finnas liknande arbetsuppgifter som på andra arbetsplatser. Det ska också finnas skapande verksamhet, målning, musik samt sinnesstimulering och kommunikationsträning. Men verksamheten ska ha som mål att utveckla brukarnas möjlighet till deltagande på eller förvärvsarbete på en ordinär arbetsplats.

8 Utföraren ska ställa krav på brukaren, vad gäller närvaro och tider m.m. så att verksamheten så långt som möjligt liknar en ordinarie arbetsplats En kontaktpersonal ska utses till varje person som erhåller daglig verksamhet innan introduktionen i verksamheten börjar. Kontaktpersonal ska ha fördjupad kunskap om brukaren och dess behov samt hålla kontakt med närstående/företrädare till brukaren Hälsobefrämjande aktiviteter, pausgymnastik, dans, utevistelse eller liknande ska erbjudas minst 1 ggr/vecka för brukarna, á minimum 45 min Basala hygienrutiner ska tillämpas av all berörd personal enligt gällande riktlinjer och lokala rutiner Kommunal hälso- och sjukvård Beställaren ansvarar för att sjuksköterskevårdåtgärder, arbetsterapi/sjukgymnastik erbjuds inom ramen för kommunens hälsooch sjukvårdsansvar i daglig verksamhet LSS. Utförarens personal ska dock efter delegering och/eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast utföra de åtgärder som är ordinerade. Utföraren ansvarar för och bekostar delegationsutbildning för berörd personal Hjälpmedel personligt förskrivna grundutrustning Utprovning av brukarens förskrivna hjälpmedel enligt gällande regelverk, Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Västra Götaland. Beställaren alternativt Primärvård/region har kostnadsansvaret enligt gällande regelverk. Utföraren ansvarar för och bekostar grundutrustning daglig verksamhet. Gränsdragning mellan grundutrustning och personligt förskrivna hjälpmedel regleras i grundutrustningslista Kök/Måltider Där köket finns på den dagliga verksamhet, ansvarar utföraren för att lunch tillagas. Om några brukare behöver specialkost tillagas även denna kost i detta kök. Utföraren ansvarar för att brukarna kan köpa sin lunch i verksamheten. Utföraren ansvarar för och bekostar livsmedel och produktion/köp av lunch till samtliga brukare inom verksamheten. Utföraren ansvarar för att personalen har grundläggande kunskap om mat och hantering livsmedel samt att kosten har en näringsriktig sammansättning. Vård- och omsorgsnämndens antagna nutritionsprogram ligger till grund för all måltidsproduktion inom Vård och omsorg och

9 9 ska följas av utföraren. Egenkontrollprogram ska finnas och följas. Uppföljning och utvärdering 10.1 Uppföljning och utvärdering Se Uppföljning Kvalitetsuppföljningsplan Daglig verksamhet Tillsyn Socialstyrelsen har enligt LSS 25 ansvar för tillsyn av LSS verksamheter. Om socialstyrelsen inleder utredning angående verksamheten ska utföraren på eget initiativ informera Vård- och omsorgsnämnden. Utföraren ska medverka och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullgöra sitt uppdrag Insyn Utföraren ska på eget initiativ meddela beställaren om eventuell kritik från Socialstyrelsen angående verksamheten. Kopia på eventuella tillsynsrapporter och ev. föreläggande ska omedelbart skickas till beställaren. Vård- och omsorgsnämnden äger rätt att genomföra undersökningar, enkäter och dyl. för att utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren ska bistå Vård- och omsorgsnämnden i detta arbete. Stadens revisorer har rätt att kontrollera och utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka och underlätta revisorernas arbete. Vård- och omsorgsnämnden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll och/eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Pris Ersättning 11.1 Utföraren äger ingen rättighet att debitera brukaren någon avgift för åtagande inom ramen för uppdraget drift av Daglig verksamhet. Eventuella intäkter från verksamheten tillfaller utföraren I ersättningen ingår allt som har med uppdraget att göra, med undantag av habiliteringsersättningen Ersättningsmodell Ersättningen baseras på Södertörnsmodellen. Modellen bygger på att ersättning till utföraren utges efter den

10 10 behovsnivå respektive brukare har av personalstöd. Strukturerade intervjuer görs av handläggaren i samband med utredningen av insatsen daglig verksamhet. Svaren tolkas enligt en gemensam manual Ersättningen utges i 7 nivåer för antingen hel eller deltid per vecka, nivåersättning. Hel veckoersättning utges för faktiskt deltagande 25 tim eller mer per vecka och brukare. Del veckoersättning utges då det faktiska deltagandet understiger 25 tim per vecka och brukare. Beskrivning av nivå Nivå under 1: Denna grupp avser personer som har daglig verksamhet som är individuellt integrerade på vanliga arbetsplatser. Personal från daglig verksamhet följer upp med viss regelbundenhet och kan vid behov komma att ge stöd till personen och/eller arbetsplatsens personal. Nivå 1 Inget stöd eller mycket lite stöd Dessa personer arbetar i ett arbetslag/arbetsgrupp med stöd av anställd personal. De är självständiga i sitt arbete men behöver veta att personalen finns till hands vid behov, i regel en kortare kontakt per dag. Nivå 2 Påminnelse/stöd ibland Personalen behöver i regel stödja personen med att komma igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Personalen kan även behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela tiden som aktiviteten/arbetet pågår. Stödet kan även bestå av på-puttning, att komma ihåg tider eller vad som ska göras under dagen etc. Nivå 3 Lite stöd Personalen är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter. utförs. Personalen ger kontinuerligt stöd till personer av fysiska, psykiska och/eller sociala skäl. Nivå 4 Mer stöd

11 Debiterbar tid En personal är närvarande i stort sett hela tiden för personen som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. Nivå 5 Omfattande stöd Personen behöver minst en personal för att kunna delta i verksamheten. Två personal behövs vid förflyttningar och dylikt. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. Nivå över 5 Denna grupp har ett exceptionellt stort personalstöd, ofta krävs krävs specialanpassade lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. För att tillhöra denna nivå krävs att vissa kriterier uppfylls. Brukare som har personlig assistans inom daglig verksamhet ersätts enligt nivå 1. Dessa brukare omfattas således inte av ordinarie nivåsättning för ersättning. Utföraren ska meddela beställaren om brukares behov av stöd och omvårdnad förändras i sådan grad att ny stödbehovsbedömning behöver göras. Några brukare har sin dagliga verksamhet på två olika verksamheter, om så är fallet är brukarens basverksamhet den verksamhet där brukaren deltar flest dagar (d.v.s. har ansvaret för den dagliga verksamheten). Ersättning utbetalas till båda verksamheter efter brukarens faktiska deltagande.(t.ex. deltagande 1dag ger 1/5 av veckoersättningen, heltid eller deltid). På de dagliga verksamheterna varierar antalet brukare, inget maxantal finns. Totalpriset för driften av daglig verksamhet räknas fram av beställaren, veckopriset för aktuell brukargrupp (deltagare inskrivna i verksamheterna) räknas samman. Totalpriset kan variera under året då brukargruppens behov (nivå placering) kan förändras samt att nya brukare kan tillkomma.

12 12 Ersättning utgår per vecka enligt nivåbedömning och faktiskt deltagande tid, hel- eller deltid, per brukare (nivåersättning). Ersättning upphör/utgår ej vid brukares frånvaro fr.o.m. dag 15. (lördag och söndag inräknas i frånvarodagarna) Börjar brukare i verksamheten mitt i veckan, t.ex. en onsdag, utgår ersättning med 3/5 av veckoersättningen. Samma princip gäller vid avslut Brukare som har personlig assistans inom daglig verksamhet ersätts enligt nivå 1.

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer