DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011"

Transkript

1 1 Vård och omsorg Beställarenheten DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatserna för särskilt stöd och service 9 punkt 10: Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Handläggning och dokumentation 1.1 Målgrupp /Beslut om insats/verksamhet Insatsen daglig verksamhet är för de personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt 1 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och som är i yrkesverksam ålder, år, samt saknar förvärvsarbete och inte går på utbildning. Målgruppen utgörs av personer som enligt beslut beviljats insatsen daglig verksamhet. Alla insatser enligt LSS utreds och beslutas, efter ansökan från enskild, av biståndsenheten. Handläggare erbjuder och administrerar vilken daglig verksamhet som ska erbjudas den enskilde. Utföraren är skyldig att snarast ta emot anvisad person. 1.2 Dokumentation Genomförandeplan Socialtjänst LSS ska upprättas inom 14 dagar efter brukaren påbörjat sin aktivitet i verksamheten. Signering för hälso- och sjukvårdsåtgärder ska betraktas som journalhandling och hanteras efter gällande riktlinjer. Bemötande 2.1 Verksamheten ska grundas på respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Brukaren ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Insatsen ska vara individuellt utformad samt erbjuda trygghet, meningsfullhet, stimulans, utveckling och gemenskap utifrån brukarens förutsättningar och behov och på så sätt främja brukarens personliga utveckling och delaktighet i samhället.

2 2 2.2 Verksamheten ska finna former och metoder som verkar för full delaktighet och gemenskap. 2.3 Arbetsplatsträffar/brukarråd för brukarna ska finnas på den dagliga verksamheten, möte minst 1 ggr/månad där arbetsrelaterade frågor tas upp. Anteckningar ska föras på träffarna. Tillgänglighet 3.1 Verksamheten ska hålla öppet vardagar måndag till fredag kl Vid behov/önskemål från brukare kan tiden för öppethållande utökas till kl Ledningspersonal/enhetschef ska vara tillgänglig. Chef på plats innebär att han/hon ska finnas tillgänglig för brukaren och personal vardagar mellan kl På plats i verksamheterna menas minst 20 tim per kalendervecka. Med tillgänglighet menas också att den som söker kontakt ska bli uppringd/kontaktad inom fem timmar, inom ramen för ordinarie arbetstid. 3.3 Öppethållande Utföraren får under juli månad minska öppethållandet på verksamheten. Minst en daglig verksamhet ska hållas öppen under denna period för de brukare som ej önskar semester. Samverkan och samarbete 4.1 Utföraren ska ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och intresseorganisationer. 4.2 Utföraren ansvarar för att samverkansrutiner upprättas med andra verksamheter om brukaren har flera insatser eller deltar i fler än en daglig verksamhet. Samverkansrutiner med brukarens boende (om brukare bor i grupp- eller servicebostad) ska upprättas så att de båda tjänsterna, LSS bostad och daglig verksamhet, ger stöd i/motiverar brukaren att delta i den dagliga verksamheten. 4.3 Rapportering nationell statistik Utföraren ska lämna de uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen eller det organ som nationellt samlar in uppgifter för jämförelse av kommunernas verksamheter. Uppgifterna lämnas till beställaren. Utföraren ska rapportera till de nationella kvalitetsregister som beställaren anger. Personal och kompetens 5.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

3 3 Beställaren ansvarar för och organiserar MAS och har därmed också tillsynsansvaret för verksamheten. Beställaren ansvarar också för Lex Maria- och Lex Sarah- anmälningar för området. 5.2 Chef för verksamheterna Utföraren ansvarar för att chef på plats har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med lämplig utbildning avses 3-årig högskoleutbildning, inriktning social omsorg/socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter avses enhetschef för daglig verksamhet eller annan verksamhet enligt LSS 9: Personal och kompetens Personalen ska vara dimensionerad ifrån brukarnas behov av trygghet och närhet. Personalen ska ha utbildning (adekvat högskoleutbildning eller adekvat gymnasiekompetens) och personlig lämplighet för uppdraget, d.v.s. kunskap om målgruppen samt arbetat med målgruppen. I verksamheten ska finnas högskoleutbildade i direkt arbete, schemalagda på den dagliga verksamheten. Flerspråkighet och kulturkompetens ska finnas vid behov. All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna kommunicera med brukaren och klara arbetsuppgifter som exempelvis att dokumentera och att utföra arbetsuppgifter på delegation. Försörjning av produkter, tjänster och teknik 6.1 Personalkläder Utföraren ansvarar för att tillhandahålla, bekosta och tvätta de arbetskläder och skyddskläder som personalen använder på daglig verksamhet. All personal ska bära enhetliga namnbrickor. 6.2 Lokaler Verksamheten daglig verksamhet ska bedrivas i lokaler anvisade av Vård- och omsorgsnämnden som förhyr lokalerna enligt gällande hyresavtal. (Hyra och el finns budgeterat för varje verksamhet) Vård- och omsorgsnämnden svarar för reinvestering, eventuell nyanskaffning av fasta inventarier i lokalerna och periodiserat ytskiktunderhåll i lokalerna medan utföraren svarar för övrig drift och underhåll. Se hyresavtal hyresgästens åtaganden, drift och underhållsansvar för lokaler där utförarens ansvar är markerat som hyresgäst, en förklarande beskrivning till drift- och underhålls åtagande.

4 4 Fastighetsägaren delger Vård- och omsorgsnämnden och utföraren tidplan när periodiskt underhåll, investeringar och reinvesteringar erfordras. Utföraren ansvarar för städning av lokalerna. Lokaler ska vara välvårdade. 6.3 Inventarier Inventarieförteckning över grundutrustning ska upprättas. Budget för investeringar finns hos beställaren. Utföraren ansvarar för underhåll och reparationer av egendom. Inventarierna ska vårdas väl av utföraren. 6.4 Övrig utrustning och förbrukningsartiklar Utföraren ska tillhandahålla de förbrukningsartiklar som åtgår för att klara uppdraget, t.ex. toalettpapper, hushållspapper, tvättmedel, sköljmedel, soppåsar, diskmedel, glödlampor, städutrustning, rengöringsmedel m.m. För de brukare som har ett beslutat övertag av läkemedelshantering ska utföraren stå för låsbara skåp och nyckelhantering av dessa. 6.5 Systematiskt säkerhetsarbete Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) reglerar stadens, den enskildes, ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader, skyldigheter att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Extraordinära händelser kännetecknas av att de avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser av staden. Enligt lagstiftningarna är utföraren bland annat skyldig att identifiera den egna verksamhetens risker och sårbarhet och utifrån den samlade analyserna ta fram en handlingsplan i händelse av olycka eller kris. Varje verksamhet inom Mölndals stad ska genomföra och sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser för varje enskild verksamhet. Dessa analyser ska ligga till grund för arbetet med att förebygga skador och risker, men även reducera kommunens sårbarhet och öka dess förmåga att hantera risker. Lagstiftningen förutsätter även att ett nära samarbete mellan fastighetsägare och verksamhet kring det systematiska brandskyddsarbetet (SAB). Se gränsdragning mellan fastighetsägare och verksamhet. Mölndals stad har via sin försäkringsförmedlare köpt in en programvara, Marsh Plus, som innefattar dels ett incidentrapporteringssystem, dels ett program för att systematisera arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Daglig verksamhet ska fortsätta att använda programmet för systematiskt brandskyddarbete tillsammans med hyresvärden. Utföraren ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet genomföra övningar med sin personal i syfte att hantera brand, svåra olyckor, sabotage, elavbrott och utebliven vattenförsörjning. Utföraren har skyldighet att underordna sig stadens planering för att hantera en extraordinär händelse eller olycka. Daglig

5 5 verksamhetens lokaler kan komma att utgöra uppsamlingsplats för närområdet vid en extraordinär händelse, vilket utföraren är skyldig att medverka i. 6.6 Försäkringar Utföraren ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar utföraren för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Utföraren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänsten, svarar utföraren för kostnaderna för t.ex. utryckning och självrisk. Beställaren tecknar en patientförsäkring i enlighet med gällande lag (patientskadelagen SFS 1996:799 12). Beställaren har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga brukare som deltar i den dagliga verksamheten. Försäkringen gäller dygnet runt. Vid skador Krav från skadelidande ska regleras av beställaren. 6.7 Journalsystem Utföraren ska rapportera utförda prestationer i beställarens register- och debiteringssystem för verksamheten. Dokumentation på individnivå LSS ska av utföraren ske i det system som anvisats av beställaren. Nuvarande verksamhetssystem i Mölndals stad är Tieto och deras applikation Procapita. Utföraren ansvarar för att personal utbildas för att använda applikationerna. Beställaren utbildar första linjens chef. Utföraren svarar för utbildning av sin personal i ev. nya applikationer eller om nya funktioner och rutiner införs, i befintligt verksamhetssystem. 6.8 Telefoni och TV Utföraren ansvarar för verksamhetsgemensamma telefoners abonnemang och svarar för kostnaden för dessa. Samtliga av verksamhetens telefoner ska finnas registrerade i Mölndals stads växel och utföraren ansvarar för att register hålls uppdaterade. TV-licens tecknas och betala av beställaren. 6.9 Platsförsäljning till annan

6 6 Utföraren har ej rätt att sälja daglig verksamhetsplatser till annan (kommun) utan godkännande från beställarenheten Upphandling Utföraren ska följa stadens upphandlingspolicy och riktlinjer vid upphandling av varor och tjänster. Användning av produkter och tjänster ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Avvikelser 7.1 Utföraren ska omgående rapportera allvarliga avvikelser samt fel och brister till stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Synpunkter och klagomål 8.1 Synpunkter och klagomål Det ska finnas möjlighet för brukare och dess företrädare att lämna synpunkter till verksamheten anonymt eller öppet. Klagomål ska hanteras enligt riktlinjer för stadens lednings och kvalitetssystem. Synpunkter och klagomål ska ses som en viktig del i enhetens kvalitets arbete. Se Kvalitetssäkring av tjänster och metoder 9.1 Övergripande Verksamheten innefattar: * Meningsfull sysselsättning för brukaren. * Erbjuda brukaren stimulans, utveckling och gemenskap efter brukarens önskemål. * Verksamheten utformas så att hänsyn till individuella behov beaktas. * Stärka förmågan att leva ett självständigt liv. * Verksamheten ska ha som mål att utveckla brukarens möjligheter till förvärvsarbete, d.v.s. deltagande på eller förvärvsarbete på en ordinär arbetsplats, även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt. * Verksamheten medverkar till arbete på den öppna marknaden, har nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och intresseorganisationer. * På dagliga verksamheten finns det liknande arbete som på andra arbetsplatser. Det ska också finnas skapande verksamhet, målning, musik samt sinnesstimulering och kommunikationsträning. * Omvårdnad och habilitering ingår. * Inslag av hälso- och sjukvårdsåtgärder ingår i form av delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsåtgärder. 9.2 Gällande lagstiftning Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och därutöver Socialstyrelsens författningssamling och

7 7 allmänna råd. 9.3 Ledningssystem för kvalitet Utföraren ansvarar för att all personal inkl. elever/praktikanter och motsvarande har god kunskap om gällande lagstiftning och beställarens riktlinjer, Ledningssystem för kvalitet, se Personalen ska i det dagliga arbetet följa dessa riktlinjer och av utföraren upprättade lokala rutiner. Utföraren ansvarar för att berörd personal deltar i, samt bekostar, de utbildningar/informationstillfällen, som beställaren anordnar med anledning av förändringar i beställarens riktlinjer. 9.4 Utföraren ska vid utförandet av insatsen bedriva arbetet politiskt och religiöst neutralt. 9.5 Habiliteringsersättning Beställaren utger habiliteringsersättning till brukaren i verksamheten. Utföraren ska lämna underlag avseende brukarens faktiska närvarotid till beställaren. 9.6 Ersättning lunch Utföraren debiterar brukarna lunchkostnaden, det lunchpris som är fastställt av vård- och omsorgsnämnden. 9.7 Utföraren har skyldighet att snarast ta emot anvisad brukare samt vara behjälplig vid visning av verksamheten. Anvisning sker av biståndsenhet. Utföraren ska meddela när brukaren börjar delta i daglig verksamhet, närvaro i verksamheten samt slutar i verksamheten. 9.8 Utföraren ska utforma verksamheten på ett sådant sätt att den på kort eller lång sikt utvecklar och stärker brukarens möjlighet till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Aktivt verka för att regelbundet pröva möjligheten om brukare kan få arbete/sysselsättning i ordinarie arbetsliv eller i andra öppnare former, hel- eller delvis. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att som mål ska minst 12% av brukarna ha sysselsättning/arbete på en ordinär arbetsplats. 9.9 På verksamheten ska det finnas liknande arbetsuppgifter som på andra arbetsplatser. Det ska också finnas skapande verksamhet, målning, musik samt sinnesstimulering och kommunikationsträning. Men verksamheten ska ha som mål att utveckla brukarnas möjlighet till deltagande på eller förvärvsarbete på en ordinär arbetsplats.

8 Utföraren ska ställa krav på brukaren, vad gäller närvaro och tider m.m. så att verksamheten så långt som möjligt liknar en ordinarie arbetsplats En kontaktpersonal ska utses till varje person som erhåller daglig verksamhet innan introduktionen i verksamheten börjar. Kontaktpersonal ska ha fördjupad kunskap om brukaren och dess behov samt hålla kontakt med närstående/företrädare till brukaren Hälsobefrämjande aktiviteter, pausgymnastik, dans, utevistelse eller liknande ska erbjudas minst 1 ggr/vecka för brukarna, á minimum 45 min Basala hygienrutiner ska tillämpas av all berörd personal enligt gällande riktlinjer och lokala rutiner Kommunal hälso- och sjukvård Beställaren ansvarar för att sjuksköterskevårdåtgärder, arbetsterapi/sjukgymnastik erbjuds inom ramen för kommunens hälsooch sjukvårdsansvar i daglig verksamhet LSS. Utförarens personal ska dock efter delegering och/eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast utföra de åtgärder som är ordinerade. Utföraren ansvarar för och bekostar delegationsutbildning för berörd personal Hjälpmedel personligt förskrivna grundutrustning Utprovning av brukarens förskrivna hjälpmedel enligt gällande regelverk, Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Västra Götaland. Beställaren alternativt Primärvård/region har kostnadsansvaret enligt gällande regelverk. Utföraren ansvarar för och bekostar grundutrustning daglig verksamhet. Gränsdragning mellan grundutrustning och personligt förskrivna hjälpmedel regleras i grundutrustningslista Kök/Måltider Där köket finns på den dagliga verksamhet, ansvarar utföraren för att lunch tillagas. Om några brukare behöver specialkost tillagas även denna kost i detta kök. Utföraren ansvarar för att brukarna kan köpa sin lunch i verksamheten. Utföraren ansvarar för och bekostar livsmedel och produktion/köp av lunch till samtliga brukare inom verksamheten. Utföraren ansvarar för att personalen har grundläggande kunskap om mat och hantering livsmedel samt att kosten har en näringsriktig sammansättning. Vård- och omsorgsnämndens antagna nutritionsprogram ligger till grund för all måltidsproduktion inom Vård och omsorg och

9 9 ska följas av utföraren. Egenkontrollprogram ska finnas och följas. Uppföljning och utvärdering 10.1 Uppföljning och utvärdering Se Uppföljning Kvalitetsuppföljningsplan Daglig verksamhet Tillsyn Socialstyrelsen har enligt LSS 25 ansvar för tillsyn av LSS verksamheter. Om socialstyrelsen inleder utredning angående verksamheten ska utföraren på eget initiativ informera Vård- och omsorgsnämnden. Utföraren ska medverka och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullgöra sitt uppdrag Insyn Utföraren ska på eget initiativ meddela beställaren om eventuell kritik från Socialstyrelsen angående verksamheten. Kopia på eventuella tillsynsrapporter och ev. föreläggande ska omedelbart skickas till beställaren. Vård- och omsorgsnämnden äger rätt att genomföra undersökningar, enkäter och dyl. för att utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren ska bistå Vård- och omsorgsnämnden i detta arbete. Stadens revisorer har rätt att kontrollera och utvärdera utförarens verksamhet. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka och underlätta revisorernas arbete. Vård- och omsorgsnämnden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll och/eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Pris Ersättning 11.1 Utföraren äger ingen rättighet att debitera brukaren någon avgift för åtagande inom ramen för uppdraget drift av Daglig verksamhet. Eventuella intäkter från verksamheten tillfaller utföraren I ersättningen ingår allt som har med uppdraget att göra, med undantag av habiliteringsersättningen Ersättningsmodell Ersättningen baseras på Södertörnsmodellen. Modellen bygger på att ersättning till utföraren utges efter den

10 10 behovsnivå respektive brukare har av personalstöd. Strukturerade intervjuer görs av handläggaren i samband med utredningen av insatsen daglig verksamhet. Svaren tolkas enligt en gemensam manual Ersättningen utges i 7 nivåer för antingen hel eller deltid per vecka, nivåersättning. Hel veckoersättning utges för faktiskt deltagande 25 tim eller mer per vecka och brukare. Del veckoersättning utges då det faktiska deltagandet understiger 25 tim per vecka och brukare. Beskrivning av nivå Nivå under 1: Denna grupp avser personer som har daglig verksamhet som är individuellt integrerade på vanliga arbetsplatser. Personal från daglig verksamhet följer upp med viss regelbundenhet och kan vid behov komma att ge stöd till personen och/eller arbetsplatsens personal. Nivå 1 Inget stöd eller mycket lite stöd Dessa personer arbetar i ett arbetslag/arbetsgrupp med stöd av anställd personal. De är självständiga i sitt arbete men behöver veta att personalen finns till hands vid behov, i regel en kortare kontakt per dag. Nivå 2 Påminnelse/stöd ibland Personalen behöver i regel stödja personen med att komma igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Personalen kan även behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela tiden som aktiviteten/arbetet pågår. Stödet kan även bestå av på-puttning, att komma ihåg tider eller vad som ska göras under dagen etc. Nivå 3 Lite stöd Personalen är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter. utförs. Personalen ger kontinuerligt stöd till personer av fysiska, psykiska och/eller sociala skäl. Nivå 4 Mer stöd

11 Debiterbar tid En personal är närvarande i stort sett hela tiden för personen som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. Nivå 5 Omfattande stöd Personen behöver minst en personal för att kunna delta i verksamheten. Två personal behövs vid förflyttningar och dylikt. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. Nivå över 5 Denna grupp har ett exceptionellt stort personalstöd, ofta krävs krävs specialanpassade lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. För att tillhöra denna nivå krävs att vissa kriterier uppfylls. Brukare som har personlig assistans inom daglig verksamhet ersätts enligt nivå 1. Dessa brukare omfattas således inte av ordinarie nivåsättning för ersättning. Utföraren ska meddela beställaren om brukares behov av stöd och omvårdnad förändras i sådan grad att ny stödbehovsbedömning behöver göras. Några brukare har sin dagliga verksamhet på två olika verksamheter, om så är fallet är brukarens basverksamhet den verksamhet där brukaren deltar flest dagar (d.v.s. har ansvaret för den dagliga verksamheten). Ersättning utbetalas till båda verksamheter efter brukarens faktiska deltagande.(t.ex. deltagande 1dag ger 1/5 av veckoersättningen, heltid eller deltid). På de dagliga verksamheterna varierar antalet brukare, inget maxantal finns. Totalpriset för driften av daglig verksamhet räknas fram av beställaren, veckopriset för aktuell brukargrupp (deltagare inskrivna i verksamheterna) räknas samman. Totalpriset kan variera under året då brukargruppens behov (nivå placering) kan förändras samt att nya brukare kan tillkomma.

12 12 Ersättning utgår per vecka enligt nivåbedömning och faktiskt deltagande tid, hel- eller deltid, per brukare (nivåersättning). Ersättning upphör/utgår ej vid brukares frånvaro fr.o.m. dag 15. (lördag och söndag inräknas i frånvarodagarna) Börjar brukare i verksamheten mitt i veckan, t.ex. en onsdag, utgår ersättning med 3/5 av veckoersättningen. Samma princip gäller vid avslut Brukare som har personlig assistans inom daglig verksamhet ersätts enligt nivå 1.

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10.

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10. 1 Vård och omsorg 2011-05-27 Dnr VON 136/11 Beställarenheten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, SoL KRAVSPECIFIKATION Intern Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2011( 78)

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION

ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION 1 Vård och omsorg 2010-10-15 Beställarenheten ÄLDREBOENDE - KRAVSPECIFIKATION Utförare = Driftansvarig, Äldreboende Beställare = Beställarenheten, Vård och omsorgsnämnden Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 5

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Daglig verksamhet INNEHÅLL 3 Vem får daglig verksamhet 3 Dagcenter 4 Försäkringar 4 Habiliteringsersättning 5 Resor 5 Sjuk- och hälsovård 6 Hjälpmedel 7 Fritids- och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS)

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER Styrdokument; Lagen om stöd och service till

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning boendestöd/hemsjukvård,

Uppdragsbeskrivning boendestöd/hemsjukvård, Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Boendestöd/hemsjukvård Skapad av: Kerstin Eklund, Anna- Maria Sundström Beslutad av: Förvaltningschef Lars Liljedahl Gäller från: 2014-01-01 Reviderad den: Diarienumme

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Basutbud och Kvalitetskrav

Basutbud och Kvalitetskrav Basutbud och Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande basutbud och kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet. 2. Omfattning

Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet. 2. Omfattning Bilaga 2 Krav för drift av daglig verksamhet enligt LSS, Lugnet 1. Uppdragsbeskrivning Föreningen Lugnet åtar sig i enlighet med LSS 9 10 att erbjuda den enskilde daglig verksamhet. Föreningen Lugnet ska

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet

2013-03-27. Dnr: 2011:114. Ansökan. Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet 2013-03-27 Dnr: 2011:114 Ansökan Kundval inom daglig verksamhet i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende daglig verksamhet Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom funktionshinder, daglig

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND

F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND Datum 2010-11-22 Diarienr: 2010-516 Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling F2 KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV ENSTAKA PLATSER I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSPLATS PÅ GOTLAND Upphandling 2010-516

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Frösunda Slussen Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm Företag: Frösunda Hemsida: http://www.frosunda.se/sv/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/slussen-stockholm/

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2015-09-07 Upphandlande organisation Upphandling Växjö kommun Drift av tre bostäder med särskild service samt daglig verksamhet i Ingelstad Christer Öhlin ON 2015-00036 Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer