Leader cooperation Skånes Ess, Sweden Piemonte, Italy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader cooperation Skånes Ess, Sweden Piemonte, Italy"

Transkript

1 Leader cooperation Skånes Ess, Sweden Piemonte, Italy Leader cooperation/version feb 24/KN 1

2 BAKGRUND... 3 VISION... 3 PROJEKTFORM... 3 SYFTE... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 KONKRETA MÅL... 4 TIDSPLAN, ARBETSSÄTT OCH STRUKTUR... 4 Steg Steg 1 ½... 5 Steg Steg 2 ½... 5 SPRIDNING AV RESULTAT... 5 UTNYTTJA ERFARENHETER FRÅN TIDIGARE PROJEKT... 5 RISKANALYS... 5 MÅLUPPFYLLELSE INOM LEADER SKÅNES ESS STRATEGI... 6 SAMARBETE, ERFARENHETER OCH ANALYS... 7 Gemensam analys... 7 Analys på hemmaplan... 8 Kontakt och besök UTVÄRDERING EFTER PROJEKTAVSLUT KOSTNADER I FÖRSTUDIEN Budget för del av projektet som finansieras med bidrag från Landsbygdsnätverket Budget för del av projektet som finansieras via Leader Skånes Ess Leader cooperation/version feb 24/KN 2

3 Bakgrund I Leader Skånes Ess strategi har vi avsatt 5 % av budgeten till samarbetsåtgärden. När vi tog steget att planera för en förstudie började vi leta efter ett område med gemensamma beröringspunkter. Det skulle vara likt men inte alltför likt; olikt men inte alltför olikt. Vi skulle med andra ord kunna känna samröre, men också att vi skulle kunna tillägna oss nya kunskaper och nya utvecklingsidéer. Vid diskussioner i LAG blev vi överens om att söka en samarbetspartner i norra Italien. Efter personliga kontakter på den internationella landsbygdskonferensen i juni i Sevilla, hjälp av Landsbygdsnätverket i Sverige och kontakter med italienska ministeriet för jord- och skogsbruk fann vi två områden som vi bedömde skulle vara av stort värde för oss att besöka, GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Roero, i Piemonte i norra Italien. Viktiga beröringspunkter i båda områdena är miljö, mat, turism och småskaligt företagande. Leader Skånes Ess strategi omfattar tre temaområden Bo och trivas Verka och utvecklas Besöka och uppleva. Piemonte GAL Basso Monferrato Astigianos strategi omfattar följande temaområden Livskvalitet Attraktionskraft för boende och besökande Ökade arbetstillfällen Diversifiering genom turism som en inkomstkälla för jordbrukare Miljö Företrädare för Kristianstads kommuns Näringslivskontor har vid tidigare tillfälle haft kontakt med Asti, vilket gör att det redan finns ett personligt kontaktnät. Erfarenheter från dessa har lett till bedömningen att området är väl värt att söka samarbete med. Vision Vidgade vyer ger erfarenhet på hemmaplan. Projektform Förstudie inom samarbetsåtgärden för att upprätta kiontakter mellan Leader Skånes Ess, GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Roero. Syfte Att finna möjligheter att addera mervärde, identifiera skillnader och likheter samt upptäcka nya utvecklingsmöjligheter till ömsesidig nytta för de deltagande parterna och därigenom i förlängningen öka konkurrenskraften för områdena. Leader cooperation/version feb 24/KN 3

4 Att resultatet av förstudien skall vara till nytta för privata, ideella och offentliga organisationer inom hela Leader Skånes Ess verksamhetsområde och angränsande områden. Övergripande mål Utveckling av entreprenörskap Kompetensutveckling Möjlighetsskapande Konkreta mål De ingående aktörerna skall - Skapa en gemensam plattform/värdegrund - inspirera varandra - Upptäcka intressanta beröringspunkter via samverkan, kunskapsutbyte, kompetensutveckling och metodutveckling - Få ökade kunskaper om de viktiga beröringspunkterna Förstudien skall leda till efterföljande genomförandeprojekt inom olika utvecklingsområden, vilka identifieras vid möten mellan parterna. Tidsplan, arbetssätt och struktur Projektperiod Projektet delas in i tre fulla steg av vilka det tredje är det fullskaliga projektet, vilket inte behandlas i denna ansökan. Mellan de fulla stegen tas halva steg i form av förberedelser, efterarbete och dokumentation. En stringent organisation med tydlig styrning är en förutsättning för ett lyckat resultat. På enskild LAG-nivå skall finnas en koordinator/projektledare och varje LAG bär enligt Jordbruksverkets normer sina egna kostnader. De tidsmässiga stegen inom planeringen får tolkas som en riktlinje och kan vid behov förkortas eller förlängas. Steg Förberedelser, kontaktskapande via mail och telefon Fyra LAG-ledamöter från Leader Skånes Ess besöker GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Roero för ett första förberedande kontaktskapande och möjlighetssökande inom olika utvecklingsområden. Träffen identifierar möjliga samarbetsområden. Exempel på utvecklingsområden kan vara boende, mat, utbildning, turism, lokala producenter, trädgård, miljö, praktikplatsutbyte, ungdom och kultur. Tänkesättet i samarbetet med vår presumtiva nätverkspartner skall vara: - Vad vi kan erbjuda dem? - Vad de kan erbjuda oss? - Vad kan vi lära av varandra? Leader cooperation/version feb 24/KN 4

5 Steg 1 ½ Arbete på hemmaplan med dokumentation, sammanställning, analys och förberedelse för nästa steg. Kontakter sker under tiden mellan de två områdena. Steg 2 Under perioden som omfattas av steg 1 ½ skall representanter från Monferrato Astigiano och Langhe e Roero bjudas in för att på vår hemmaplan studera, diskutera och planera. Deltagare skall vara projektledare/projektkoordinator och nyckelpersoner från respektive LAG. Saknas kunskapen inom LAG kan personer utanför LAG bjudas in som experter. Under förutsättning att det ryms inom ramarna för av Landsbygdsverkets beviljade medel läggs ytterligare något besök in. Steg 2 ½ Rapport, dokumentation, analys och aktivitetsplan. Erfarenheterna från steg 1 och 2 ska ligga till grund för fortsättningen. Kontakt ska hållas på olika sätt mellan Leaderområdena. Det är i detta skede möjligt för ytterligare LAG att anmäla sitt intresse att deltaga. Det fullskaliga projektet ska grundas på definierade utvecklingsområden. I denna fas ska riktlinjerna för genomförandeprojektet dras upp och en koordinator för projektet utses. Respektive LAG formulerar en egen ansökan enligt regelverket. Spridning av resultat En hemsida ska skapas för projektet vid namn Olika kanaler ska användas för att sprida resultatet såsom Leader Skånes nätverk, Landsbygdsnätverket, kommunala nätverk, företagsnätverk och träffar med olika föreningar. Utnyttja erfarenheter från tidigare projekt Leader Skånes Ess har inte några erfarenheter av transnationellt samarbete, därför ska information hämtats från Leaderområden, vilka varit verksamma under Leader+ -perioden. Riskanalys Internationell kommunikation är utmanande och tidskrävande. Kulturella skillnader, språkliga missförstånd och stora avstånd kan göra att projektet dör ut eller inte når de resultat vi avsett. Detta ska motarbetas genom täta kontakter och uppföljningar. Leader Skånes Ess har under perioden varit igång längre än GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Roero. Därför finna det en risk att Skånes Ess under förstudien får dra det tyngsta lasset. Leader cooperation/version feb 24/KN 5

6 Måluppfyllelse inom Leader Skånes Ess strategi Leader Skånes Ess har i strategin skrivit in att vi avser att samverka med LAG-grupper i såväl Sverige som i andra länder. Med det transnationella samarbetet skall vi hämta inspiration för att utveckla och anpassa nya företagsidéer kring ungdomar, mat och turism och lära genom att agera tillsammans. Det transnationella arbetet ska tillföra mervärden och identifiera skillnader och likheter för att i det långsiktiga perspektivet förbättra konkurrenskraften, exploatera nya utvecklingsmöjligheter och initiera nya processer till ömsesidig nytta. Förstudiens mål blir samtidigt ett medel att föra oss närmare andra kulturer och öka våra kunskaper för att därigenom lägga grunden till ett projekt som skall vara till gagn för många. Inom förstudien ska vi inhämta och dela med oss av kunskaper om utvecklingsmöjligheter inom våra tre temaområden. Tyngdpunkten kommer, speciellt med hänsyn tagen till läget på arbetsmarknaden, primärt att ligga på småskalig företagsutveckling inom områdena Verka och utvecklas samt Besöka och uppleva. Vårt andra mål är lokal landsbygdsutveckling, vilket vi benämner Bo och trivas. Genom att ta vara på människors skaparglädje ökas möjligheter till samverkan inom den sociala sektorn. Därmed banas väg för nya företagsformer och ökad lokal kapitalbildning. Stor hänsyn ska tas till våra horisontella teman. Dessa är inte unika för Skånes Ess utan finns mer eller mindre uttalat som prioriteringar inom alla EU:s fonder och program. Vid studier av våra italienska samarbetspartners strategier finner man att prioriteringarna till stora delar sammanfaller. - Hållbar utveckling ska löpa som en röd tråd genom hela förstudien. Projekt och utvecklingsidéer ska granskas utifrån ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv i samverkan. - Med tanke på eventuella kulturella olikheter ska jämställdhet vara ett viktigt område att studera. - Frågeställningar när det gäller integration löper ofta parallellt med jämställdhet. Vi har i vårt område många människor med utomnordiska rötter. Dessa människor har kunskaper och erfarenheter som skiljer sig från våra traditionella. I det transnationella projektet kommer vi att få många tillfällen till kultur- och kunskapsutbyten. - Ungdomsfrågorna ska dryftas genom diskussioner kring entreprenörskap, utbildning och praktik. - Kompetensutvecklingsfrågor ska lyftas. Vad kan vi lära, vad har vi att lära ut? Inom vilka områden? Vilka behov finns? Vilka är fördelarna med transnationellt och interregionalt samarbete? Svar ska ges på vad som är möjligt att göra genom Leader och om det finns andra finansieringsmöjligheter? - Hela projektets syfte är att öka konkurrenskraften till ömsesidig nytta. Leader cooperation/version feb 24/KN 6

7 Samarbete, erfarenheter och analys Analysen togs fram dels tillsammans med företrädare från Basso Monferrato Astigiano dels på hemmaplan. Gemensam analys Skillnad i organisationer Den största skillnaden rör sammansättningen och finansiering av GAL. I Italien utgörs GAL av representanter endast från offentlig och privat sektor d.v.s. inga ideella organisationer finns med. Finansieringen kommer till mycket stor del ifrån offentlig sektor. Till skillnad mot LAG Skånes Ess som endast administrerar Leader har GAL Basso Monferrato Astigiano tre ben att stå på Leader Projekt kring en vinväg Strada del vino Projekt kring ett ekomuseum EcoMuseo Axel 2 är undantagen och projekt som ryms under Leader har sin hemhörighet under axel 1 och 3. Det vill säga att - stärka konkurrens- och utvecklingskraften hos företags inom jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande - främja en ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens resurser. Kartläggning av området Genom det arbete som bedrivits inom det nu avslutade Leader+ har man tagit fram ett mycket bra underlag i form av en detaljerad kartläggning av området både ur geografisk, edafisk och kulturhistorisk aspekt. Samarbete Störst möjlighet till samarbete finns inom axel 3 (turism, service, kulturminnesvård). Än så länge har man inte fått möjlighet att starta transnationella samarbeten inom Leader. Man har för närvarande en mycket begränsad budget för detta men ett intensivt arbete pågår inom region Piemonte för att få detta klart. Tidigare försök till transnationella projekt inom Region Piemonte har inte givit tillräckliga resultat från myndigheternas sida sett, men Leaderområdet ställer sig positivt till samarbete. En viktig förutsättning är att hitta rätt former och att projekt leder till ömsesidig nytta. Konklusionen blev att vi hittills hittat ett bra sätt att samarbeta och att vi behöver träffas fler gånger. Leader cooperation/version feb 24/KN 7

8 Samarbete runt turism Tillsammans är ett viktigt sätt att tänka för gemensamma projekt Som startpunkt Vad kan vi erbjuda turister Vad kan vi/behöver vi studera Vad kan vi besluta tillsammans Vad kan vi erbjuda tillsammans Tänka strategiskt Det ska vara lätt överförbart till andra LAG Det ska vara något konkret något mer än en webbsida För att kunna studera och implementera måste parterna dela med sig Vi måste analysera o Visa på historien o Hur människor lever och verkar o Se från många olika riktningar o Utbud ska svara mot efterfrågan o Information ska ges utifrån en medveten strategi Kompetensutveckling Det är viktigt att möta levande människor, som kan tala med besökare och som har kunskap om att delge information. Språkbarriärer är problem. Kompetensutveckling i språk och professionellt bemötande av turister skulle kunna vara möjligheter. Tillsammans ska vi analysera Vad vi vill/åt vilket håll vi skall sträva Vilka informationskanaler som kan/ska användas Gemensamma intresseområden att identifiera och utveckla Mat, berika gastronomin i de två områdena Innovativa produkter Få turisterna besöka respektive område upprepade gånger Få länkar i en kedja av attraktioner att leda till ökad turism Att båda parter kan se möjligheter att genom projekt lära av varandra och bidra till innovativ landsbygdsutveckling Analys på hemmaplan Region Piemonte har mycket starkt fokus på regionala produkter Det är viktigt att våra italienska partners kommer till Sverige Ett projekt ska vara öppet för flera Leaderområden i Sverige, Italien och andra länder Kristianstadsdagarna skulle t.ex. kunna vara ett tillfälle att saluföra italienska produkter Vi ska skriva och berätta om våra events Finns socialt företagande inom de italienska Ledaderområdena, i så fall hur fungerar det? Ska vi genomföra en motsvarande kartläggning/analys av vårt Leaderområde som är gjord i det italienska Leader cooperation/version feb 24/KN 8

9 Slow food-rörelsen (Italien, Sverige, Skåne, Skånes Ess) har kontaktat oss, även Landsbygdsnätverket. Den har sitt ursprung i Piemonte där det också finns en universitetsutbildning. Det finns i Skånes Ess företrädare för Slow food. Framåtblickande ochmöjlighetstänkande Vi skulle kunna organisera samverkan kring utbildning och praktik på olika nivåer från gymnasieskola till högskola/universitet Det finns möjligheter att utveckla turistisk samverkan med lokala entreprenörer inom resebranschen. Eftersom Piemonte ligger strategiskt rätt till (alper, kulinariskt landskap, prismässigt) torde det vara intressant för turism året runt. Kristianstads airport skulle kunna bli ett nav. Vi ska utsträcka projektperioden året ut så att våra italienska partners hinner med Samarbets-/samverkansmöjligheter/tänkesätt/arbetssätt o Utbildning o Företagande o Konkret (ingen långbänk) o Ordna direktkontakt o Sammandragning, bjuda in företagare i vårt område och ge information från Piemonte angående möjligheter. Crossover livsmedel/turism. o Undersöka möjligheterna av etableringar av italienska företag i Skånes Ess område nya affärsidéer Att arbeta med Vid besöket i Piemonte; Asti kommun, GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Roero upplevde vi att det finns stora skillnader i erfarenheter, arbetssätt och synsätt. Detta är något som vi vid jämförande studier och erfarenhetsutbyte kan dra nytta av och därigenom utveckla Leader Skånes Ess. Vårt områdes olika delar ska involveras i arbetet. Ett intressant arbetsområde är mat. 1. Har vi möjlighet påverka matkulturen inom vårt område genom att visa på möjligheter med t.ex. Smakplats Skåne/Smaka på Skåne Vad kan vi lära av italiensk matkultur. Kan vi inom Leader stötta företagare som vill samarbeta om svensk matkultur o Var finns den o Hur definierar vi svensk matkultur, vilka är skillnaderna mellan svensk och italiensk matkultur o Hur vill/skall vi utveckla den svenska matkulturen utan att plagiera o Vad vill vi definiera som svensk kvalitetsmat Ett annat intressant arbetsområde är en översyn av området 2. Vilka intressanta besöksplatser har vi i området 3. Vilka intressanta besöksprojekt har vi (syfte, unikt, kultur, turism, företagande ) 4. Hur har man hos våra italienska arbetat med dessa frågor Ytterligare ett arbetsområde Hur initierar man projekt Är våra olika arbetssätt överförbara Leader cooperation/version feb 24/KN 9

10 Kontakt och besök Personliga kontakter är viktiga i alla faser och det visade sig mycket värdefulls vid besöket i Asti, hos Basso Monferrato Astigiano och Langhe e Roero. Utan dessa personliga kontakter är projektet ej möjligt att genomföra. En förutsättning för en lyckad fortsättning är att dessa kontakter regelbundet följs upp med besök, telefon och e-post. Representanter från italienska LAG ska bjudas hit. Vi ska ytterligare en gång i vår besöka våra italienska partners och minst en gång i höst när det blir dags för konkretisering av genomförandeprojekt. Utvärdering Resultatet av förstudien ska rapporteras till LAG som är projektägare, till Landsbygdnätverket och till övriga för vilka det transnationella arbetet kan vara av intresse. Efter projektavslut När projektet är avslutat skall det föreligga en utförlig rapport och ett underlag för ett genomförandeprojekt. Kostnader i förstudien Varje LAG bär sina egna kostnader. I den mån en LAG-grupp står för en utgift som delvis skall belasta övriga LAG-grupper regleras detta genom faktura. Budget för del av projektet som finansieras med bidrag från Landsbygdsnätverket :- har sökts från Landsbygdsnätverket för att täcka kostnader relaterade till transnationella aktiviteter d.v.s. besök i Italien. Flyg Milano 4 personer :- Uppehälle cirka :- Hyra bil 6 000:- Vägavgift 500:- Bensin 1500:- Tolk 3 000:- Aktiviteter vid besök skall vara - jämförelser och diskussioner runt områdena och strategierna - kunskapsutbyte runt ekonomiska, demografiska, kulturella och geografiska förutsättningar med fokus på tillväxtmöjligheter - diskussioner runt möjliga samarbetsprojekt - planläggning hur effekterna av projektet ska gynna de tre sektorerna inom områdena - besök hos projekt eller blivande projekt - kontakt med offentliga företrädare Leader cooperation/version feb 24/KN 10

11 Budget för del av projektet som finansieras via Leader Skånes Ess Projektledare lön 2 dagar à 8 h/vecka 64 veckor = 1024 h beräknad på timlön 238:- inkl. sem.ers. plus soc.avg. 10,21 % Bilkostnader projektledare 10 mil/vecka 64 veckor = 640 mil beräknat på 28,50/mil + soc avg 10,21 beräknat på 10:-/mil Telefon projektledare 14 mån à 200:- inkl. soc.avg Administration Leaderkontoret beräknat till 10 % av övriga kostnader Diverse reskostnader på hemmaplan relaterade till projektet, hyra av minibuss mm Kontorsmaterial inkl. porto 2000 LAG-kostnader vid transnationellt besök Studiebesök vid transnationellt besök Tolk Föreläsning 1 Skånska mattraditioner 5000 Föreläsning 2 Italien/Piemonte ur ett svenskt perspektiv Lokalkostnader Hemsida 5000 Besök i Italien, reskostnader inkl. traktamente Summa För Leader Skånes Ess.. Datum.. Namnteckning Namnförtydligande Leader cooperation/version feb 24/KN 11

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231

Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231 Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231 Projektägare Leader Skånes Ess Bakgrundsbeskrivning Under tiden 100630-111231 har en förstudie genomförts med avsikten att undersöka

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström Vad säger utvärderingen av Leader 2007-2013? Preliminära resultat Cecilia Waldenström 2015-10-07 Utvärderingen av Leader 2007-2013 1. Frågorna och hur vi jobbat 2. Leadermetoden - tillämpas den? 3. Projektens

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 2 Genomförandeprojekt 2016-10-31 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-12-07 Diarienummer:2008-009 AA Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Nossans Fiber Företagscheckens namn Nossans fiber ekonomiska förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Införande av digitalteknik på GalaXen. Journalnummer: 2009-7750 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer