Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland"

Transkript

1 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med

2 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION Information i samband med urval Second opinion Interceptiv behandling Enklare tandregleringsbehandling inom allmäntandvården Anmälan till Tandvårdsenheten Information från Tandvårdsenheten Ickevalsalternativ Brådskande behandlingsbehov Två tidsmässigt separata behandlingar Tandreglingsbehandling efter 21 år 6 4 INFLYTTNING TILL LÄNET 7 5 TILLFÄLLIGT BOSATT I ANNAT LÄN 7 6 UTVECKLINGSANSVAR OCH HANDLEDNING 7 7 PATIENTENS/MÅLSMANS VAL Byte av vårdgivare 8 8 BEHANDLING 8 9 AKUTTANDVÅRD RELATERAD TILL ORTODONTIBEHANDLING 9 10 UTVÄRDERING ERSÄTTNING RESEERSÄTTNING PATIENTFINANSIERAD ORTODONTI 10

3 3 (11) 1 VALFRIHET Landstinget Sörmland har inom tandreglering valfrihet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och ungdomar folkbokförda i Södermanlands län har till och med det kalenderår de fyller 21 år möjlighet att välja vilken tandregleringsspecialist som ska utföra ortodontibehandlingen. De tandregleringsspecialister som kan väljas ska ha kontrakt med landstinget. Tandregleringsspecialister inom Sverige kan ansöka om att bli godkända. 2 OMFATTNING Patienterna kan välja vilken privat eller offentlig tandregleringsspecialist som ska utföra tandreglingsbehandlingen. Patienter med medfödda och förvärvade ansiktsanomalier ingår dock inte i valfrihetssystemet. Valfriheten gäller inte heller för patienter med multidisciplinära behandlingsbehov som kräver samverkan med andra specialiteter. För dessa svåra multidisciplinära fall med flera specialiteter involverade ansvarar Folktandvården Sörmland AB. Inom Landstinget Sörmland är målet att ca 27 % beräknat på en genomsnittlig årskull 3-19 år ska få avgiftsfri tandregleringsbehandling. Det innebär att antalet patienter som ska erbjudas behandling beräknas till drygt 850 årligen. Av dessa uppskattas 710 omfattas av valfrihetssystemet. Övriga 140 utgörs dels av enklare tandregleringsbehandlingar vilka utförs av allmäntandvården, dels av svåra multidisciplinära fall med flera specialiteter involverade vilka för närvarande Folktandvården Sörmland AB ansvarar för. 3 URVALSFUNKTION Det är patientens allmäntandläkare som gör en första bedömning om behov av ortodonti finns. Allmäntandläkaren begär i så fall en visning/konsultation för en urvalsbedömning hos den som har uppdraget att göra urvalet (för närvarande Folktandvården Sörmland AB). Allmäntandvården ska ha tillgång till regelbundna urvalsvisningar/konsultationer i den omfattning som behövs för god tillgänglighet. I de flesta landsting har barn och ungdomar avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 19 år. Visning för tandreglering ska därför ske i så god tid att vården kan förväntas vara avslutad före det år patienten fyller 20 år. Detta innebär att visning/remittering bör ske senast vid ca års ålder. Om senare behandlingsstart är aktuell måste särskilda skäl föreligga. Tandregleringsbehandlingen måste dock alltid påbörjas före det år patienten fyller 22 år för att vården ska kunna utföras utan avgift om patienten är

4 4 (11) folkbokförd i Sörmland. Om tandreglering påbörjas efter det år patienten fyller 19 år och patienten därefter flyttar från Sörmland får återstående behandling i de flesta fall betalas av patienten. När patientens allmäntandvård utförs inom Folktandvården Sörmland AB ska urvalsvisningen i första hand ske på folktandvårdens kliniker. Allmäntandläkaren ska ha frågeställningen klar, ha tagit adekvata röntgen och har ansvar för att patienten får kallelse till visning. När patientens allmäntandvård utförs utanför Folktandvården Sörmland AB kan urvalsvisningen ske såväl på allmäntandläkarens klinik som på urvalstandläkares klinik. I det senare fallet ansvarar urvalstandläkaren för kallelse till visning. Inför urvalet ska urvalstandläkaren få tillgång till allmäntandläkarens frågeställning inklusive adekvata röntgenbilder. Rutiner för visningar regleras i Landstingets barntandvårdsprogram. 3.1 Information i samband med urval Urvalstandläkarna, som ska vara väl kalibrerade, ska informera patient och målsman om behandlingsbehov och grunderna för urvalskriterier på ett sådant sätt att de kan förstå och acceptera beslutet om urval. Även efter det att urvalsvisningen har genomförts ska urvalstandläkaren vid behov stå till förfogande för information till patient och målsman. Patient och målsman ska informeras om att de kan välja att själv finansiera tandreglering i de fall som patientens behandlingsbehov inte medger en avgiftsfri behandling, men där trots detta en tandregleringsbehandling bedöms genomförbar. Urvalstandläkaren ska informera patient och målsman om när bettutvecklingen bedöms vara den lämpligaste för att påbörja ortodontibehandling och att tandvårdsenheten lämnar information om det fria valet och vilka tandregleringsspecialister patient/målsman kan välja. Om patient eller målsman avböjer erbjudande om behandling ska han eller hon informeras om konsekvenserna av detta och anteckning om detta göras både i allmäntandvårdens och i urvalstandläkarens journaler. Patient som avböjt behandling men ändrar sig ska erbjudas ny bedömning enligt gällande regler. Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 19 år i de flesta landsting. För att vara säker på att hela ortodontibehandlingen ska kunna bli avgiftsfri, även om patienten flyttar från Sörmland, bör patienten därför ändra sig innan det år hon eller han fyller 17 år. Är patienten folkbokförd i Sörmland kan behandling som utförs efter det år patienten

5 5 (11) fyller 21 år debiteras patienten. Om patienten flyttar från Sörmland gäller det nya hemlandstingets regler. 3.2 Second opinion Om behandlingsbehovet bedömts vara för litet för att behandlingen ska ske på landstingets bekostnad och patient/målsman inte accepterar bedömningen och förklaringen så ska urvalstandläkaren erbjuda en så kallad second opinion. Urvalsansvariga specialister inom Folktandvården Sörmland AB utför i samråd denna bedömning. 3.3 Interceptiv behandling Interceptiva åtgärder utförs i syfte att bryta en för patienten ogynnsam bettutveckling och skapa goda förutsättningar för en normal utveckling. Med interceptiv ortodonti menas spatelbitning, extraktioner, slipningar och behandlingar av liknande karaktär. Vilken interceptiv behandling som ingår i allmäntandvårdsåtagandet regleras i Landsstingets barntandvårdsprogram. Frenulumplastik, extraktion och eventuell friläggning av tandregleringsskäl utförs av patientens allmäntandläkare eller, om vården avser specialisttandvård, berörd specialitet. 3.4 Enklare tandregleringsbehandling inom allmäntandvården Urvalstandläkaren ska vid visningstillfället avgöra om vården är av sådan karaktär att allmäntandläkaren kan utföra vården. Vården kan i dessa fall utföras av allmäntandläkaren med eller utan handledning av tandregleringsspecialist. Ersättningen utbetalas till ansvarig allmäntandläkare. 3.5 Anmälan till Tandvårdsenheten Urvalstandläkaren ska efter urvalsvisning meddela tandvårdsenheten vilka patienter som ska erbjudas avgiftsfri ortodonti. Detta görs när bettutvecklingen bedöms vara lämplig för att påbörja behandling och ska ske via elektroniskt media. Urvalstandläkaren ska ange om behandlingen ska utföras av patientens allmäntandläkare, folktandvårdens specialister eller om patienten ska välja behandlare.

6 6 (11) 3.6 Information från Tandvårdsenheten Patient/målsman får från tandvårdsenheten skriftligt information om vårdval samt en förteckning över vilka vårdgivare som Landstinget Sörmland har godkänt. 3.7 Ickevalsalternativ Om patienten/målsman inte har valt inom två månader kommer den vårdgivare som är ickevalsalternativ (för närvarande Folktandvården Sörmland AB) att erbjuda behandling. 3.8 Brådskande behandlingsbehov Patienter med brådskande behandlingsbehov ska informeras om detta och urvalstandläkaren ska omgående anmäla till tandvårdsenheten att patienten har ett brådskande behandlingsbehov. 3.9 Två tidsmässigt separata behandlingar Om urvalstandläkaren bedömer att patienten ska genomgå två tidsmässiga separata tandregleringsbehandlingar så ska detta anges redan i samband med första anmälan till tandvårdsenheten. Ersättning lämnas i dessa fall för två behandlingsomgångar. Valda tandregleringsspecialister anmäler när behandling börjar och avslutas för respektive behandlingsomgång. Förutsättningen är att den första behandlingen är av sådant slag att den inte är att anse som led i en tvåstegsbehandling. Här avses till exempel patienter med kraftigt proklinerade incisiver och inkompetent läppslut där stark tidig behandlingsindikation föreligger på grund av traumarisk men där slutbehandling ännu inte är möjlig Patient som tidigare har fått behandling utförd utan avgift men vid senare tillfälle remitterats till urvalstandläkare för ny konsultation med annan diagnos kan få ytterligare tandregling utan avgift om urvalskriterierna uppfylls. Detta förutsäger dock att den nya behandlingen är tydligt skild från den första behandlingen samt inte varit möjlig att förutsäga vid första urvalstillfället. Varje behandlingsomgång ska räknas in i respektive års urvalsantal Tandreglingsbehandling efter 21 år Landstinget Sörmland bekostar ortodontiska behandlingar till och med det kalenderår patienten fyller 21 år. Landstinget ersätter även den del av behandlingen som sker efter det år patienten fyller 21 år under förutsättning att:

7 7 (11) behandlingen är påbörjad vid den tidpunkt urvalstandläkaren bedömt det som lämpligt fördröjd behandlingsstart eller förlängd behandlingstid inte beror på patientens egen förskyllan Tandregleringsbehandlingen måste dock ha påbörjas före det år patienten fyller 22 år för att vården ska ersättas av Landstinget Sörmland. Om patienten flyttar från Sörmland gäller det nya hemlandstingets regler. 4 INFLYTTNING TILL LÄNET Patienter som påbörjat ortodontibehandling utanför länet och som folkbokförs i Sörmland ska urvalsvisas för ställningstagande till fortsatt vård. Beslutar urvalstandläkaren att behandlingen ska fortsätta och bekostas av landstinget informeras patient/målsman muntligt om detta och om att tandvårdsenheten skriftligt kommer att informera om det fria valet och vilka tandregleringsspecialister patient/målsman kan välja. Urvalstandläkaren ska i dessa fall dessutom meddela tandvårdsenheten. Ersättning för sådan patient avgörs efter hur långt behandlingen kommit och bedöms i varje enskilt fall av urvalstandläkaren. 5 TILLFÄLLIGT BOSATT I ANNAT LÄN I särskilda fall, där patienten är tillfälligt bosatt i annat län men folkbokförd i Sörmland, kan vården komma att utföras av tandregleringsspecialist i annat län. Folktandvården Sörmlands urvalstandläkare ska vara tandvårdsenheten behjälplig i urval, terapi- och ersättningsdiskussioner med dessa vårdgivare. 6 UTVECKLINGSANSVAR OCH HANDLEDNING De urvalsansvariga ortodontisterna har ett ansvar att bibehålla, utveckla och uppdatera allmäntandläkaren inom ämnesområdet ortodonti. Detta gäller framförallt områden som interceptiv ortodonti och ortodontisk riskbedömning. Urvalstandläkarens uppdrag omfattar även handledning och vid behov uppföljning av interceptiv behandling inom allmäntandvården. Handledning sker i första hand på urvalstandläkarens klinik. Urvalstandläkaren ska vid behov vara allmäntandläkaren behjälplig för diskussion om urval, behandlingsplan m.m. för den fortsatta behandlingen. En förutsättning för handledning är att det finns en god dialog mellan allmäntandläkare och urvalstandläkaren. Ansvaret för att upprätthålla dialogen är ömsesidigt.

8 8 (11) 7 PATIENTENS/MÅLSMANS VAL Patienten/målsman väljer tandregleringsspecialist/klinik genom att ta kontakt med tandregleringsspecialist/klinik. Vald vårdgivare ansvarar sedan för att rapportera in till tandvårdsenheten att patienten gjort sitt val. Behandlingen ska påbörjas snarast och senast sex månader efter den tidpunkt som bedömts vara lämplig för att påbörja behandling. 7.1 Byte av vårdgivare Byte av tandregleringsspecialist får endast ske i undantagsfall. Folktandvården har enligt ägardirektivet ett befolkningsansvar och kan inte avvisa patienter. Privata tandregleringsspecialister har inte skyldighet att överta patient som påbörjat behandling hos annan vårdgivare. Ett byte förutsätter att: den nya vårdgivaren har kontrakt med landstinget tandregleringsspecialisterna sinsemellan är överens om fördelning av ersättning och att de administrerar den själva I händelse av att leverantörerna inte är överens om hur ersättningen ska fördelas beslutar landstinget om fördelningen och reglerar ersättningen till leverantörerna. Tandregleringsspecialisten får inte ta ut avgift från patienten med anledning av bytet. Har inte annat överenskommits ska journalhandlingar, röntgenbilder, modeller mm. överlämnas utan kostnad från den ursprungliga tandregleringsspecialisten till den nya. 8 BEHANDLING Tandregleringsbehandling ska om det är möjligt utifrån barnets utveckling och mognad påbörjas senast vid 16 års ålder och slutföras senast det år barnet fyller 19 år. Tandregleringsspecialisten ska erbjuda patienter vård i den turordning de anmäls såvida inte särskild prioritering gjorts. Patienter med brådskande behandlingsbehov ska tas omhand omgående. Ortodontisten ska inför varje påbörjad behandling meddela patientens allmäntandläkare om behandlingsstart och annan adekvat information. Behandlingen ska påbörjas före det kalenderår patienten fyller 22 år. Behandlingen definieras här som påbörjad då fullständig utredning och terapiplanering är utförd.

9 9 (11) Påbörjad ortodontisk behandling inklusive behandling av eventuella recidiv ska fullföljas. Ingen ersättning utgår för recidivbehandling. Tandregleringsspecialisten ska slutföra påbörjad behandling även om behandling inte hinner slutföras före det kalenderår patienten fyller 22 år överenskommelse/kontrakt sägs upp av landstinget ny överenskommelse/kontrakt inte tecknas. Privata tandregleringsspecialister kan inte avvisa patienter förrän avtalat antal patienter påbörjat behandling. För extraktioner och kirurgiska ingrepp ska tandregleringsspecialisten i första hand remittera till patientens allmäntandläkare. Om vården kräver specialistkompetens ska patienten remitteras till specialisttandläkare inom Folktandvården Sörmland AB. I de fall patienten själv ska finansiera den del av behandlingen som kommer ske efter det år patienten fyller 21 år ska information till patienten ske så fort det är möjligt och helst innan behandlingsstart. I behandlingsslutarvodet ingår enligt avtal kostnad för nödvändig retentionsbehandling och uppföljning. Ersättningen innefattar det antal återbesök under retentionsfasen som vårdgivaren bedömer skäligt i det enskilda fallet. Vårdgivaren ansvarar därmed ytterst för att uppföljning och behandling utförs som syftar till att det uppnådda resultatet med tandregleringsbehandlingen så långt möjligt blir bestående. Leverantören har ansvar för eventuell retentionsbehandling till och med det år patienten fyller 21 år. Om behandlingen avslutas under det år patienten fyller 21 år eller senare ansvarar vårdgivaren för eventuell retentionsbehandling under ett år från och med det datum vårdgivaren anmält till landstinget att behandlingen är avslutad. Under denna tid ansvarar således leverantören för t.ex. fastsättning av en lossnad nödvändig retentionsapparatur. Leverantören ska förse både ansvarig allmäntandläkare och patienten med skriftliga och muntliga direktiv om den planerade retentionsbehandlingens art och tidsplan. Om patienten inte sköter sin retentionsapparatur enligt anvisning åligger det inte vårdgivaren att göra en rebehandling kostnadsfritt. 9 AKUTTANDVÅRD RELATERAD TILL ORTODONTIBEHANDLING Vid behov av akuttandvård relaterad till ortodontibehandlingen ska patienten i första hand kontakta ansvarig ortodontist och i andra hand sin ansvariga

10 10 (11) allmäntandläkare. Vårdgivaren ska informera patienten om detta. Ingen debitering ska göras i dessa fall. Akutbehandling hos annan vårdgivare än den ordinarie debiteras med ett belopp som framgår i Landstinget Sörmlands barntandvårdsprogram. Vårdgivare utanför länet kan debitera akut tandvård enligt egen prislista. Denna kostnad debiteras ansvarig ortodontist. 10 UTVÄRDERING Efter att behandlingen avslutats ska tandregleringsspecialisten ha uppföljningssystem för såväl tekniskt kvalitet som patientupplevd kvalitet. 11 ERSÄTTNING Tandvårdsenheten utbetalar halva ersättningen när den aktiva behandlingen påbörjats det vill säga när tandregleringsapparat sätts in och resterande ersättning då tandregelringsapparaten sätts ut. Ingen extra ersättning utgår för retinerande behandling. Ersättningen för nyinflyttade patienter avgörs efter hur långt behandlingen kommit och bedöms i varje enskilt fall av urvalstandläkaren. Nyinflyttade patienter med pågående behandling som beräknas pågå mer än 12 månader ersätts med start och avslut. Pågående behandlingar som beräknas pågå mindre än 12 månader ersätts med endast avslut. Om en patient folkbokför sig i annat landsting övergår behandlings- och kostnadsansvaret till det nya landstinget. Om patienten eller tandvårdsenheten inte har informerat leverantören om ny folkbokföringsregistrering i annat landsting utbetalas ersättning även för avslut även om folkbokföringen har ändrats. Avbryts behandlingen av orsaker som står utom tandregleringsspecialistens kontroll får tandregleringsspecialisten behålla den ersättning som utbetalats. Ytterligare ersättning utbetalas inte såvida särskilda skäl föreligger. Godkännande av detta görs av Tandvårdsenheten. 12 RESEERSÄTTNING Reseersättning regleras av landstingets regler för sjukresor. 13 PATIENTFINANSIERAD ORTODONTI Barn och ungdomstandvård är avgiftsfri med undantag av debitering vid uteblivande, samt tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett ur odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

11 11 (11) Om patientens vårdbehov inte uppfyller kriterierna för avgiftsfri ortodontisk behandling finns möjlighet för patienten att själv betala för sin behandling. Patient som själv svarar för kostnaden för tandregleringsvård bekostar även annan tandvård i anslutning till denna, såsom exempelvis röntgen och extraktioner.

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering 2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering 2.1 Valfrihet 2.1.1 LOV Detta regelverk gäller från 2016-01-01 och ersätter tidigare version daterad 2012-01-01. Landstinget har inom tandreglering valfrihet

Läs mer

Anvisningar för tandreglering

Anvisningar för tandreglering Dnr HSS 2007-0117 Anvisningar för tandreglering Gäller för barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering Inbjudan 2017-08-16 Upphandlande organisation Region Västmanland Caroline Qwarfordt Upphandling Valfrihet inom tandreglering i Region Västmanland Sista ansökansdag: 2027-08-12 00:00 Symbolförklaring Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2016 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Förfrågningsunderlag för tandreglering

Förfrågningsunderlag för tandreglering Dnr VS 2016-0173 Förfrågningsunderlag för tandreglering Gäller från den 1 januari 2017 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Särskilda Vårdfrågor Tandvårdsenheten PM 2013-04-17 1 (8) Handläggare Telefon E-post Kjell Bjerrehorn Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Bakgrund I enlighet med tandvårdslagen

Läs mer

Kontrakt Valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland. Landstingets ledningsstab 1 (16)

Kontrakt Valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland. Landstingets ledningsstab 1 (16) 1 (16) Kontrakt Valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 2 (16) Innehåll 1 PARTER 3 2 KONTRAKTSTID 3 3 OMFATTNING 3 4 ÅTAGANDE 4 4.1 Byte av vårdgivare 5 4.2 Akutbehandling 5 4.3 Remittering

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Rutiner. över det delningen.

Rutiner. över det delningen. 19: Ortodonti Den ortodontiska vården skötss i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Det är viktigt att det görs en kontroll av bettutvecklingen i samband med dee regelbundna revisionsundersökningarna

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

2. Regelverk för valfrihet inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga

2. Regelverk för valfrihet inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga Inbjudan 2017-04-04 Upphandlande organisation Region Västmanland Tobias Löfgren Upphandling LOV avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga Sista ansökansdag: 2026-11-20 00:00 Symbolförklaring Texten

Läs mer

Lathund utanför Tandvårdsfönster. Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund utanför Tandvårdsfönster. Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (7) Lathund utanför Tandvårdsfönster Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård - Extraktion hos allmäntandläkare - Second opinion - Asylsökande/tillståndslösa/skyddade

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Regelbok för tandreglering

Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Regelbok för tandreglering Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se Sidan 1 av 8 VALFRIHET...

Läs mer

3. Mall för kontrakt för valfrihet inom tandreglering

3. Mall för kontrakt för valfrihet inom tandreglering 3. Mall för kontrakt för valfrihet inom tandreglering 3.1 Parter Mellan Landstinget i Västmanland (nedan kallat Landstinget) och NN (nedan Leverantören) avseende ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Folktandvården Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Folktandvården Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND 2013-05-21 Folktandvården Värmland Hans Östholm/PB Dnr LK/031360 Ramavtal för privat barn- och ungdomstandvård i Värmland 1 Avtalets omfattning Inom Landstinget i Värmland råder

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn HSN 2009-03-17 p 4 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-09 HSN 0806-0861 Handläggare: Kjell Bjerrehorn Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård DATUM DIARIENR 2002-02-22 LKD01409 Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård i Sörmland Landstingsfullmäktige har beslutat att valfrihet ska råda inom barn- och ungdomstandvården. Detta

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 1 2013-10-08 1/2013 Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Informationsansvarig: Maria Johansson Tel. 010-103 73 68 e-post: maria.anna.johansson@lio.se 2 Hej! Efter denna härliga sommar har

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED07-248 36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Regelverk ortodonti 2017 Riktlinjer, anvisningar och behandling för barn- och unga vuxna 0 21 år

Regelverk ortodonti 2017 Riktlinjer, anvisningar och behandling för barn- och unga vuxna 0 21 år Enheten för tandvårdsstyrning Datum 2017-01-01 Regelverk ortodonti 2017 Riktlinjer, anvisningar och behandling för barn- och unga vuxna 0 21 år Version 1.0 Innehållsförteckning 1. TANDREGLERINGSURVAL...

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

1. Ortodontikonsult... 2 1.1 KO - Administration... 3 1.2 KO - Fakturering... 4 1.3 KO - Översikt... 6 1.4 KO - Remisser... 7

1. Ortodontikonsult... 2 1.1 KO - Administration... 3 1.2 KO - Fakturering... 4 1.3 KO - Översikt... 6 1.4 KO - Remisser... 7 Sidan 1 av 12 1. Ortodontikonsult............................................................................... 2 1.1 KO - Administration........................................................................

Läs mer

Passen är obligatoriska.

Passen är obligatoriska. Institutionen för odontologi Vuxenkliniken INSKRIVNINGEN / ORAL DIAGNOSTIK HT-15, VT-16 Passen är obligatoriska. Varje grupp har 3 pass på HT-15 och 3 pass på VT-16. Vid sjukdom eller annat giltig frånvaro

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Barn och ungdomstandvården 2013

Barn och ungdomstandvården 2013 Barn och ungdomstandvården 2013 Gemensamma riktlinjer för Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Innehåll FN:s barnkonvention...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

[L4] HSF Sidan 1 av 16

[L4] HSF Sidan 1 av 16 Sidan 1 av 16 1. 4. Ortodonti.................................................................................. 2 1.1 4.1. OTV - Översikt........................................................................

Läs mer

Frågor, önskemål och svar i samband med Dialogmöte LOV Specialiserad barn- och ungdomstandvård juni 2014

Frågor, önskemål och svar i samband med Dialogmöte LOV Specialiserad barn- och ungdomstandvård juni 2014 Inskickade frågor 1. Kan man skicka remisser till allmäntandläkarna i tandvårdsfönstret såsom ex? Nej, denna funktion kommer inte att införas nu då det inte är att relatera till någon ekonomisk ersättning.

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Region Skåne. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Region Skåne. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Region Skåne Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne PM 2011 Avtalet Avtal har träffats mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag, nedan kallat bolaget. Avtalet

Läs mer

Uppföljningsplan Tandvård

Uppföljningsplan Tandvård Bilaga 2 Uppföljningsplan Tandvård Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske. Rapportering

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02-24 LS-LED09-186 18 Fördjupad samverkan inom ortopedi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Bakgrund och introduktion: Det är fler flickor än pojkar som får tandregleringsbehandling i Kronoberg. Det finns dock

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTAL. för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län

AVTAL. för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län HSS 2010-0146 AVTAL för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län 1 PARTER... 2 2 AVTALSTID... 2 3 ÅTAGANDE... 2 4 KVALITET OCH VERKSAMHETSUTVECKLING... 3 5 PERSONAL OCH

Läs mer

Bil 23. Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från

Bil 23. Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från Bil 23 Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från 2017-01-15 Prisjustering för Folktandvården Västmanland AB och specialisttandvård inom Västmanlands sjukhus

Läs mer

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Pia Barksenius Landstingsstyrelsen Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB Ärendet I detta ärende lämnas förslag på överlåtelser

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod...

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns Listning över länsgräns LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer LiÖ: LiÖ 2014-216 Diarienummer DLL: LS-LED14-330 Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland

Läs mer

RAMAVTAL 1 ANSLUTNINGSKRAV

RAMAVTAL 1 ANSLUTNINGSKRAV RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden via delegation till Tandvårdschef (nedan kallad landstinget) och vårdgivare (nedan kallad avtalspart). I avtalet använd benämning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE

RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE 2016 1 ANVISNINGAR INFÖR ORTODONTIVISNINGAR Den behandlande tandläkaren avgör vilka patienter som skall sättas upp för visning

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

[L4] HSF Sidan 1 av 13

[L4] HSF Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. 4. Ortodonti.................................................................................. 2 1.1 4.1. OTV - Översikt........................................................................

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

1. 5. Ortodontikonsult KO - Översikt KO - Remisser KO - Fakturering KO - Administration...

1. 5. Ortodontikonsult KO - Översikt KO - Remisser KO - Fakturering KO - Administration... Sidan 1 av 12 1. 5. Ortodontikonsult............................................................................. 2 1.1 5.1. KO - Översikt.........................................................................

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 Ärendet I budgetpropositionen 2016 aviserades en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02.24 LS-LED09-187 19 Fördjupad samverkan inom gynekologisk onkologi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-10 1 (3) Handläggare: Kjell Bjerrehorn Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, P 31 Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av konsultuppdrag

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer