VÅRDUPPDRAG Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG Allmänt...2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2"

Transkript

1 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering... 5 Specialisttandvård - pedodonti... 5 Specialisttandvård - övrig specialisttandvård... 5 Vuxentandvård...6 Särskilt ansvar... 6 Specialist- och sjukhustandvård klinisk verksamhet... 7 Specialist- och sjukhustandvård konsultationsverksamhet och allmän kompetens... 8 Specialist- och sjukhustandvård personalförsörjning... 8 Tandvård för asylsökande...9 Utbildning...9 Interna åtaganden...10 Ersättningar...11 Uppföljning (12)

2 Allmänt Uppdragsdokumentet beskriver Folktandvården Sörmlands åtagande riktat till den sörmländska befolkningen samt reglerar den ersättning som landstinget betalar för åtagandet. Folktandvårdens vuxentandvård, såväl allmäntandvård som specialisttandvård till enskild patient, finansieras genom patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan enligt tandvårdsförsäkringens regler. Ersättning enligt detta uppdrag omfattar således inte tandvård till enskilda vuxenpatienter med undantag för nedan specificerade åtaganden. Anbudsupphandlad verksamhet regleras i särskild ordning och omfattas inte av detta uppdrag. Tandvårdsverksamhetens inriktning och övergripande mål ska ha sin utgångspunkt i tandvårdslagen och i beslut fattade av Landstinget Sörmland. Folktandvården Sörmland ska vara en självklar resurs som landstinget kan vända sig till för de tandvårdsuppgifter som landstinget har ett lagstadgat ansvar för. Folkhälsoperspektivet ska vara vägledande när verksamheten planeras. Särskild vikt ska läggas vid förebyggande av sjukdom. De förebyggande åtgärderna ska särskilt inriktas på de befolkningsgrupper som uppvisar de största tandhälsoproblemen. Folktandvården Sörmland åtar sig att hålla en hög tillgänglighet, såväl tidsmässigt som geografiskt samt att vården bedrivs i handikappanpassade lokaler. Den geografiska tillgängligheten ska bibehållas om inget annat överenskommes. Vid eventuella förändringar i den geografiska tillgängligheten ska underlag för förändringen redovisas och diskuteras med Tandvårdsenheten. Samtliga patienter har möjlighet att välja klinik och behandlare inom Folktandvården Sörmland så långt det är möjligt. De olika områdena i uppdraget är i formell mening inte inbördes prioriterade. Vad avser allmäntandvård ska dock, ur planeringssynpunkt, grupperna barn- och ungdomar, vuxna med särskilda behov, samt tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård som led i sjukdomsbehandling prioriteras. Resultatet av det arbete som pågår hösten 2006 med att formulera mål för tillgänglighet samt riktlinjer för prioritering ska beaktas. 2 (12)

3 Barn- och ungdomstandvård Allmäntandvård - individuell del Folktandvården Sörmlands åtagande omfattar fullständig allmäntandvård för i länet mantalsskrivna barn och ungdomar i åldersgruppen 3-19 år som aktivt eller passivt valt folktandvården för sin allmäntandvård. Tandvården för dessa ska bedrivas i enlighet med Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård. I anvisningarna framgår även Landstinget Sörmlands mål för barn- och ungdomstandvården i länet. Allmäntandvård - områdesansvar Behandlingsansvar för barn 0-2 år Folktandvården Sörmland har behandlingsansvaret för samtliga barn i åldrarna 0-2 år som är folkbokförda i länet. Detta innebär främst att vid behov behandla de barn där vårdbehov upptäcks vid 1- och 2-årskontroller. Folktandvården ska även svara för nödvändig akuttandvård för barn t o m 2 år. Sistahandsansvar Sistahandsansvaret utgör ett åtagande i form av att finnas tillhands för de barn- och ungdomar vars målsmän inte aktivt valt tandläkare eller där individen på något sätt faller eller riskerar att falla mellan olika tandvårdsaktörer. Folktandvården kan inte avvisa barn och ungdomar som söker vård. I Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård finns ytterligare information om vad sistahandsansvaret innebär. Erfarenhet visar att det bland dem som inte gör ett aktivt val, finns individer där det krävs särskilda resurser för att dessa ska komma till tandvårdsbehandling. Det är även vanligare med stora vårdbehov, att man uteblir från behandling m m. Ersättningen avser de ökande kostnader som sistahandsansvaret medför. Ersättningen ska även täcka tandvårdskostnader för barn och ungdomar med skyddad identitet eller motsvarande fall där normala ersättningsrutiner inte kan tillämpas. Barn och ungdomar som är folkbokförda i andra landsting ska ges akut vård och räkning skickas till patientens hemlandsting. Ersättning för annan behandling av barn och ungdomar som är folkbokförda utom länet får överenskommas med hemlandstinget. I fråga om ersättning för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige gäller särskilda regler. 3 (12)

4 Förebyggande verksamhet Folktandvården ska eftersträva samverkan med barnhälsovård, förskola, skola samt andra institutioner och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Samverkan ska ske kring hälsobeteende, attityder, tandvårdskunskap och betydelsen av egenvård. Ett viktigt syfte är att medverka till att skapa hälsosamma levnadsmiljöer för barn och ungdomar. Insatser ska skapa förutsättningar för vårdnadshavare och individer att göra medvetna hälsoval baserat på kunskaper om tandsjukdomarna och de möjligheter individen själv har att förebygga dessa. Inte bara föräldrar, barn och elever ska ges dessa kunskaper utan också personal inom respektive verksamhet. Folktandvården ska bedriva munhälsoupplysning till barn/föräldrar och personal, framför allt inom barnhälsovården, i förskolor och skolor. Närmare beskrivning finns i Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård. Målet är att minst 90 % av barnen/ungdomarna i de aktuella åldersgrupperna ska nås av informationen. När det gäller 1-åringsverksamheten är målet minst 95 %. Aktiviteter riktade mot länets förskolor ska erbjudas. Efter samråd med kommunernas barn och ungdomsförvaltningar läggs strukturen upp för aktiviteterna. Under 2007 ska i första hand utbildningar av förskolepersonalen i samband med deras ordinarie utbildningsdagar genomföras. Under förutsättning av att samsyn med kommunerna kan uppnås ska fluorsköljningar genomföras, som förstärkt basprofylax, i länets högstadieskolor enligt Bohusmodell eller motsvarande. Regelbunden användning av fluortandkräm är den metod SBU i sin rapport framhåller som den med högst evidensvärde. Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare ska vid kontakter med tandvården upplysas om vikten av tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag. Särskild vikt ska också läggas vid information om tobakens skadliga inverkan på tandhälsan. Laboratorieprovtagning och analys av fluorhalten i vatten ska göras, företrädesvis från brunnar i landsorten. Detta sker i syfte att identifiera för spädbarn skadliga fluorhalter. Epidemiologin för länets barn och ungdomar visar att kariesaktiviteten i de övre tonåren i jämförelse med andra åldersgrupper är hög. Under 2007 ska därför förutsättningarna för tandhälsofrämjande insatser även i gymnasiet undersökas. 4 (12)

5 Specialisttandvård - tandreglering Tandreglering av sörmländska barn och ungdomar ska ske i den omfattning som f n utgör praxis i landet. Denna praxis innebär att ca 25 % av årskullarna i relevant åldersintervall ska erhålla tandreglering. Det innebär för närvarande att närmare ungdomar årligen är i behov av att påbörja tandregleringsbehandling. Folktandvården i Sörmland använder en indexeringsmodell (IOTN) för att på individnivå kunna välja ut de ungdomar som ska erbjudas kostnadsfri tandreglering. Nivån på det IOTN-index som krävs för att få tandreglering ska vara lika i samtliga länsdelar. Ersättningen avser även konsultationer, strategisk utbildning, auskultationsverksamhet samt utvärdering av behandlingsresultat. Specialisttandvård - pedodonti Specialisttandläkare i pedodonti ska efter remiss omhänderta barn och ungdomar vars vård kräver specialistkompetens. Detta gäller de fall där ett särskilt odontologiskt omhändertagande behövs på grund av kronisk eller akut sjukdom, funktionshinder, utvecklingsdefekter eller andra speciella omständigheter. I uppdraget ingår att vid behov samverka med sjukvården rörande barns och ungdomars tandhälsa. Narkostandvård ingår när detta är indicerat. Väntetiden för behandling ska anpassas efter vårdbehovet, men ska normalt inte överstiga tre månader. Akuta situationer ska tas om hand så fort situationen kräver. Behandlingsmöjligheter ska finnas tillgängliga minst i Eskilstuna och Nyköping. Prioriteringar och redovisning av antal behandlade patienter ska göras enligt den prioriteringslista som finns i Landstinget Sörmlands anvisningar för barntandvård. Konsultationer, auskultationsverksamhet och strategiska utbildningsinsatser till allmäntandvård och sjukvård ingår i uppdraget. Ett viktigt syfte är att barnen ska tas om hand hos ordinarie behandlare om inte behandlingen av särskilda skäl kräver specialistkunskaper. Vidare ingår att delta i uppföljning och utveckling av barn- och ungdomstandvården. Specialisttandvård - övrig specialisttandvård Övriga specialiteter ska efter remiss ta emot barn och ungdomar för undersökning och eventuell behandling när allmäntandvårdens erfarenhet och kompetens inte räcker till. 5 (12)

6 Vårdgivarna har rätt till fri konsultation och remissrätt till samtliga specialistkliniker inom länet. Respektive specialist avgör om patienten är ett specialistfall. Om så bedöms vara fallet, behandlas patienten inom folktandvårdens specialisttandvård utan kostnad för vårdgivaren. Väntetiden för behandling ska anpassas efter vårdbehovet men ska normalt inte överstiga tre månader. I ersättningen ingår dessutom kostnaderna för omfattande protetik (implantat) vid t ex omfattande aplasier, trauma eller grava tandutvecklingsstörningar. Ersättningen ska även täcka de behandlingar som utförs inom allmäntandvården, såväl folktandvård som privattandvård, förutsatt att de blivit godkända på s k KORP-rond. Särskilda rutiner gäller för barn och ungdomar som behöver omfattande protetik (främst implantatbehandling), se Landstinget Sörmlands anvisningar. Vuxentandvård Särskilt ansvar Vuxentandvård ska ur befolkningssynpunkt bedrivas i den omfattning som landstinget anser lämpligt med hänsyn till att det blir så jämn täckningsgrad över länet som möjligt inkluderat privata etableringar. Alla vuxna som söker Folktandvården för regelbunden tandvård ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag. Samtliga patienter har möjlighet att välja klinik och behandlare inom Folktandvården Sörmland så långt det är möjligt. Folktandvården Sörmland har ett särskilt ansvar att, förutom sjukhustandvård, tillhandahålla tandvård till särskilt vårdkrävande, såsom vissa äldre, sjuka och psykiskt handikappade. Inom ramen för detta åtagande ska också patienter med blodsmitta omhändertas. Dessutom har Folktandvården Sörmland ett särskilt ansvar för de personer som av t ex sociala skäl har svårigheter att få sitt tandvårdsbehov tillgodosett via det traditionella utbudet av tandvårdsaktörer. Om vården kräver särskild kunskap, utrustning eller särskilda lokaler ska dessa krav kunna tillgodoses. Patienter som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet och som valt Folktandvården Sörmland som vårdgivare ska erbjudas tandvård. Innehåll och rutiner som gäller det särskilda tandvårdsstödet är reglerat i särskilda anvisningar. För tandvårdsinsatser riktade till dessa patienter ska ordinarie tandvårdstaxa tillämpas. 6 (12)

7 Folktandvården Sörmland har ett sistahandsansvar för att alla invånare i länet erhåller tandvård i akuta situationer i de fall ordinarie vårdgivare inte finns till hands alternativt saknas helt. Akuttandvård ska normalt finnas tillgänglig i samtliga länets kommuner och är begränsad till att gälla vardagar utom lördagar Akuta behov under helger tillgodoses via Folktandvården Sörmland och regleras i särskilt avtal. Folktandvården Sörmland svarar för att tolk är närvarande i samband med egen patientbehandling av icke svensktalande vuxenpatient som så önskar. Kraven enligt ovan avseende sistahandsansvar och tillgänglighet för alla är förenat med ökande kostnader. Ersättning lämnas därför för att kompensera för folktandvårdens större andel av betalningssvaga patienter och patienter som kräver mertid. Ersättningen avser även kostnader som är förenade med tillgängligheten för akuttandvård, kommunikation med myndigheter, tolkinsatser etc. Specialist- och sjukhustandvård klinisk verksamhet Specialist- och sjukhustandvården ska utgöra en spetskompetens som utifrån patientens behov tar vid när allmäntandvårdens kompetens är otillräcklig. Den kliniska verksamheten innebär att man efter remiss tar emot patienter för specialisttandvård och att man i allmänhet inte ska ha revisionspatienter. Patienterna ska erbjudas undersökning, behandlingsförslag samt erforderlig tandvård. Målet för väntetiderna till behandling för remitterade patienter kan variera mellan specialiteterna, men bör som regel inte överstiga sex månader. Akuta problem ska omhändertas så snart som situationen och omständigheterna kräver. Samliga etablerade odontologiska specialiteter ska finnas tillgängliga för länets befolkning. Specialisttandvården ska bedrivas med Eskilstuna som bas. Sjukhustandvård ska finnas tillgänglig vid länets samtliga tre sjukhus. Folktandvården Sörmland ska organisera käkkirurgisk beredskap som ska finnas tillgänglig dygnet runt. På vardagskvällar samt lör-, sön- och helgdagar bedrivs verksamheten som bakjour för sjukvården och allmäntandläkarjouren. Under denna tid är uppgiften främst att kunna omhänderta käkskador samt omfattande tandskador. Specialisttandvård för vuxna ska i huvudsak finansieras genom avgiftsfinansiering, vilket innebär att den av landstingsfullmäktige fastställda specialisttandvårdsprislistan ska tillämpas. Undantag gäller dock oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser där vården ska vara finansierad av landstinget och patienten ska betala enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 7 (12)

8 Även sjukhustandvård för vuxna ska i huvudsak finansieras genom avgifter. Det innebär att den av landstingsfullmäktige fastställda allmäntandvårdsprislistan ska tillämpas. I vissa fall, där relevanta åtgärder saknas i folktandvårdens allmäntandvårdsprislista, kan tillämpliga delar av folktandvårdens speciallistprislista användas. För att möjliggöra tillämpningen av allmäntandvårdstaxan, men samtidigt möjliggöra kostnadstäckning, lämnar landstinget särskild ersättning som avser sjukhustandvårdens patientgrupper. Särskild ersättning för narkostandvård utgår inte. Specialist- och sjukhustandvård konsultationsverksamhet och allmän kompetens Samtliga etablerade specialiteter ska finnas tillgängliga för konsultationer för allmäntandvård och sjukvård. Tillgängligheten avser såväl privat tandvård som folktandvård samt hälso- och sjukvård inom länet. Med konsultationer avses telefonförfrågningar och konsultationsremisser som rör enskilda patienters vård och där patienten inte är remitterad för besök hos specialisttandvården. Konsultationsremisser ska som regel besvaras inom en månad. Varje specialitet ska även kunna erbjuda allmäntandvården konsultationsverksamhet på hemmakliniken. Sjukhus- och specialisttandvården ska också vara ett resurs- och kompetenscentrum för allmänna odontologiska frågeställningar. Detta kan t ex innebära information på hemsidor, deltagande i informationsmöten, seminarier, terapikonferenser etc. Utbildningsinsatser ska kunna erbjudas till såväl folktandvården som privattandvården. Ett viktigt syfte ska vara att fler patienter ska kunna tas om hand inom allmäntandvården. Landstingets ersättning avser tillgången till specialisttandvårdens konsultationer och allmänna kompetens. Ersättningen för konsultationstid där patient är närvarande samt utbildningsinsatser i form av t ex kurser, regleras direkt med vårdgivaren. Uppföljning ska göras genom att redovisa omfattningen av konsultationsverksamheten samt övriga utbildnings- och informationsinsatser. Specialist- och sjukhustandvård personalförsörjning För att säkerställa att länsinnevånarna får möjlighet till specialisttandvård, lämnar landstinget ersättning till Folktandvården Sörmland för strategiska rekryteringsinsatser samt för utbildning av specialister. 8 (12)

9 Landstinget Sörmland deltar i Landstingsförbundets solidariska finansieringssystem för specialistutbildning. Kostnaderna för 2007 beräknas till ca 1,3 mkr. Det soldariskt finansierade systemet täcker dock inte hela behovet av specialistutbildning. Folktandvården Sörmland ska därför medverka till att allmäntandläkare utbildar sig till specialisttandläkare genom behovsanpassad s.k. uppdragsbildning. Delar av specialistutbildningen kan i vissa fall ske i Sörmland. Vilken uppdragsutbildning av specialister som behövs för att täcka behoven bestäms i samråd mellan Folktandvården Sörmland och Tandvårdsenheten. Under 2007 utgår ersättning för fem uppdragsutbildningar - två i ortodonti, två i protetik samt en i oral kirurgi. Eventuellt kan uppdragsutbildning i parodontologi bli aktuell under året. För att säkerställa framtida personalförsörjning ska en ökad samverkan med andra landsting ske. Tandvård för asylsökande Folktandvården Sörmland har uppdraget att tillhandahålla tandvård för de asylsökande som tillfälligt eller i avvaktan på kommunplacering befinner sig inom länet. Innehållet i vårdåtagandet finns beskrivet i Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4. Barn och ungdomar ska ges ett omhändertagande som, med undantag för långvariga tandregleringsinsatser, ska motsvara omhändertagandet för de i länet bosatta. Samtliga barn, 3-18 år, tillhörande flyktingförläggningar ska, baserat på tillhandahållet underlag, kallas till ordinarie undersökning. För vuxna ersätts normalt endast akutbehandling. Det innebär behandling av akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd samt traumatiska tandskador som kräver omedelbart omhändertagande. Protetisk behandling ska förhandsbedömas hos Tandvårdsenheten. Utbildning Dagens tandläkarutbildning är, jämfört med tidigare, mer inriktad på teoretisk utbildning och forskningskompetens än praktiskt patientarbete och behandlingsmoment. Detta innebär i praktiken att dessa moment initialt 9 (12)

10 kräver omfattande handledning. I detta sammanhang spelar Folktandvården en viktig roll. I och med att en stor andel av de nyutexaminerade tandläkarnas första yrkesår sker inom Folktandvården, uppkommer där merkostnader vid introduktion och handledning som inte privattandvården har i motsvarande utsträckning. Ersättningen baseras på att minst fem nyutexaminerade tandläkare introduceras i Landstinget Sörmland under Folktandvården ska redovisa hur ersättningen har använts och beskriva hur introduktion och utbildning genomförts. Interna åtaganden Folktandvården Sörmland svarar för insatser utöver ovanstående åtagande som i jämförelse med privata tandvårdsaktörer är specifika för Folktandvården. Ersättningen avser resursinsatser förknippade med Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden, såsom ärendehantering, administration etc. Vidare avser ersättningen kostnader förenade med deltagande i utredningar samt handläggning av och/eller bistånd i övrig ärendehantering såsom remissyttranden och motionssvar. 10 (12)

11 Ersättningar Den ekonomiska ersättningen för år 2007 redovisas i tabellen nedan. Åtagandeområden Ersättning, mkr Barn- och ungdomstandvård Ansvarsersättning för allmäntandvård Se nedan Ortodonti inkl omfattande protetik (KBF) 18,7 Pedodonti 4,1 Övrig specialisttandvård inklusive utomlänsvård 2,6 Områdesansvar behandlingsansvar 0-2 år 0,4 Områdesansvar "sistahandsansvar" 6,1 Områdesansvar förebyggande verksamhet 3,0 Summa barn- och ungdomstandvård 34,9 Vuxentandvård särskilt ansvar 5,9 Specialist- och sjukhustandvård Specialisttandvård vuxna: - Oral kirurgi inkl käkkirurgisk beredskap 3,8 - Sjukhustandvård 3,7 Konsultationer m m 3,8 Utbildning och rekrytering 3,7 Summa specialist- och sjukhustandvård 15,0 Utbildning 2,2 Interna åtaganden 0,5 Ansvarsersättning för allmäntandvård utgår för år 2007 med ett enhetligt belopp per barn och ungdom 3-19 år på kronor. Utbetalning av ansvarsersättning för allmäntandvård utgår med en tolftedel av årsbeloppet baserat på det antal barn som Folktandvården Sörmland har ansvar för vid respektive månadsavräkning. Vid dessa avräkningar beaktas resultatet av inkomna vårdrapporter. Den månatliga ansvarsersättningen stoppas tillfälligt för de barn och ungdomar där Folktandvården Sörmland inte levererat vårdrapport i anslutning till tidigare angivet revisionsdatum. Ersättning för områdesansvar avseende barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, vuxentandvård, utbildning samt interna åtaganden utbetalas månatligen med en tolftedel av årsbeloppet. Ersättningen för ortodonti inkluderar visningar/konsultationer, behandlingar, utbildningar/information allmäntandvård, forskning och utveckling. 11 (12)

12 Landstinget har åtagit sig att erbjuda kostnadsfri tandvård för patienter som drabbats av HIV i samband med behandling inom sjukvården, såsom blodtransfusion. Då Folktandvården Sörmland tar emot dessa patienter utgår ersättning enligt ordinarie tandvårdstaxa. Tandvård för icke kommunplacerade flyktingar faktureras Tandvårdsenheten löpande enligt gällande tandvårdstaxa. Det särskilda tandvårdsstödet, tandvård till asylsökande samt övriga tjänster inom ramen för Folktandvården Sörmlands uppdrag, utbetalas i efterhand efter faktiskt utförd prestation. Folktandvården ansvarar för att Tandvårdsenheten erhåller debiteringsunderlag senast den 10:e i månaden för att utbetalning ska kunna ske innan påföljande månadsskifte. För det särskilda tandvårdsstödet skapas debiteringsunderlaget elektroniskt och överförs via fil till Tandvårdsenheten. Uppföljning Rapportering ska ske enligt särskild rapportplan. Fastställda mått för epidemiologi inom barn- och ungdomstandvården rapporteras månadsvis i elektronisk form. Rapportering ska vara Tandvårdsenheten tillhanda senast den 20:e i månaden efter den period rapporteringen avser. Vid oklarheter, avvikelser etc., har Tandvårdsenheten rätt att begära komplettering av uppgifter. Tandvårdsenheten får ta del av den information som behövs för att följa upp de åtaganden som finns i uppdraget. Tandvårdsenheten och Folktandvården träffas tertialvis för att gemensamt analysera utförd verksamhet. 12 (12)

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer