VÅRDUPPDRAG Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG Allmänt...2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2"

Transkript

1 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering... 5 Specialisttandvård - pedodonti... 5 Specialisttandvård - övrig specialisttandvård... 5 Vuxentandvård...6 Särskilt ansvar... 6 Specialist- och sjukhustandvård klinisk verksamhet... 7 Specialist- och sjukhustandvård konsultationsverksamhet och allmän kompetens... 8 Specialist- och sjukhustandvård personalförsörjning... 8 Tandvård för asylsökande...9 Utbildning...9 Interna åtaganden...10 Ersättningar...11 Uppföljning (12)

2 Allmänt Uppdragsdokumentet beskriver Folktandvården Sörmlands åtagande riktat till den sörmländska befolkningen samt reglerar den ersättning som landstinget betalar för åtagandet. Folktandvårdens vuxentandvård, såväl allmäntandvård som specialisttandvård till enskild patient, finansieras genom patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan enligt tandvårdsförsäkringens regler. Ersättning enligt detta uppdrag omfattar således inte tandvård till enskilda vuxenpatienter med undantag för nedan specificerade åtaganden. Anbudsupphandlad verksamhet regleras i särskild ordning och omfattas inte av detta uppdrag. Tandvårdsverksamhetens inriktning och övergripande mål ska ha sin utgångspunkt i tandvårdslagen och i beslut fattade av Landstinget Sörmland. Folktandvården Sörmland ska vara en självklar resurs som landstinget kan vända sig till för de tandvårdsuppgifter som landstinget har ett lagstadgat ansvar för. Folkhälsoperspektivet ska vara vägledande när verksamheten planeras. Särskild vikt ska läggas vid förebyggande av sjukdom. De förebyggande åtgärderna ska särskilt inriktas på de befolkningsgrupper som uppvisar de största tandhälsoproblemen. Folktandvården Sörmland åtar sig att hålla en hög tillgänglighet, såväl tidsmässigt som geografiskt samt att vården bedrivs i handikappanpassade lokaler. Den geografiska tillgängligheten ska bibehållas om inget annat överenskommes. Vid eventuella förändringar i den geografiska tillgängligheten ska underlag för förändringen redovisas och diskuteras med Tandvårdsenheten. Samtliga patienter har möjlighet att välja klinik och behandlare inom Folktandvården Sörmland så långt det är möjligt. De olika områdena i uppdraget är i formell mening inte inbördes prioriterade. Vad avser allmäntandvård ska dock, ur planeringssynpunkt, grupperna barn- och ungdomar, vuxna med särskilda behov, samt tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård som led i sjukdomsbehandling prioriteras. Resultatet av det arbete som pågår hösten 2006 med att formulera mål för tillgänglighet samt riktlinjer för prioritering ska beaktas. 2 (12)

3 Barn- och ungdomstandvård Allmäntandvård - individuell del Folktandvården Sörmlands åtagande omfattar fullständig allmäntandvård för i länet mantalsskrivna barn och ungdomar i åldersgruppen 3-19 år som aktivt eller passivt valt folktandvården för sin allmäntandvård. Tandvården för dessa ska bedrivas i enlighet med Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård. I anvisningarna framgår även Landstinget Sörmlands mål för barn- och ungdomstandvården i länet. Allmäntandvård - områdesansvar Behandlingsansvar för barn 0-2 år Folktandvården Sörmland har behandlingsansvaret för samtliga barn i åldrarna 0-2 år som är folkbokförda i länet. Detta innebär främst att vid behov behandla de barn där vårdbehov upptäcks vid 1- och 2-årskontroller. Folktandvården ska även svara för nödvändig akuttandvård för barn t o m 2 år. Sistahandsansvar Sistahandsansvaret utgör ett åtagande i form av att finnas tillhands för de barn- och ungdomar vars målsmän inte aktivt valt tandläkare eller där individen på något sätt faller eller riskerar att falla mellan olika tandvårdsaktörer. Folktandvården kan inte avvisa barn och ungdomar som söker vård. I Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård finns ytterligare information om vad sistahandsansvaret innebär. Erfarenhet visar att det bland dem som inte gör ett aktivt val, finns individer där det krävs särskilda resurser för att dessa ska komma till tandvårdsbehandling. Det är även vanligare med stora vårdbehov, att man uteblir från behandling m m. Ersättningen avser de ökande kostnader som sistahandsansvaret medför. Ersättningen ska även täcka tandvårdskostnader för barn och ungdomar med skyddad identitet eller motsvarande fall där normala ersättningsrutiner inte kan tillämpas. Barn och ungdomar som är folkbokförda i andra landsting ska ges akut vård och räkning skickas till patientens hemlandsting. Ersättning för annan behandling av barn och ungdomar som är folkbokförda utom länet får överenskommas med hemlandstinget. I fråga om ersättning för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige gäller särskilda regler. 3 (12)

4 Förebyggande verksamhet Folktandvården ska eftersträva samverkan med barnhälsovård, förskola, skola samt andra institutioner och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Samverkan ska ske kring hälsobeteende, attityder, tandvårdskunskap och betydelsen av egenvård. Ett viktigt syfte är att medverka till att skapa hälsosamma levnadsmiljöer för barn och ungdomar. Insatser ska skapa förutsättningar för vårdnadshavare och individer att göra medvetna hälsoval baserat på kunskaper om tandsjukdomarna och de möjligheter individen själv har att förebygga dessa. Inte bara föräldrar, barn och elever ska ges dessa kunskaper utan också personal inom respektive verksamhet. Folktandvården ska bedriva munhälsoupplysning till barn/föräldrar och personal, framför allt inom barnhälsovården, i förskolor och skolor. Närmare beskrivning finns i Landstinget Sörmlands anvisningar för barn- och ungdomstandvård. Målet är att minst 90 % av barnen/ungdomarna i de aktuella åldersgrupperna ska nås av informationen. När det gäller 1-åringsverksamheten är målet minst 95 %. Aktiviteter riktade mot länets förskolor ska erbjudas. Efter samråd med kommunernas barn och ungdomsförvaltningar läggs strukturen upp för aktiviteterna. Under 2007 ska i första hand utbildningar av förskolepersonalen i samband med deras ordinarie utbildningsdagar genomföras. Under förutsättning av att samsyn med kommunerna kan uppnås ska fluorsköljningar genomföras, som förstärkt basprofylax, i länets högstadieskolor enligt Bohusmodell eller motsvarande. Regelbunden användning av fluortandkräm är den metod SBU i sin rapport framhåller som den med högst evidensvärde. Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare ska vid kontakter med tandvården upplysas om vikten av tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag. Särskild vikt ska också läggas vid information om tobakens skadliga inverkan på tandhälsan. Laboratorieprovtagning och analys av fluorhalten i vatten ska göras, företrädesvis från brunnar i landsorten. Detta sker i syfte att identifiera för spädbarn skadliga fluorhalter. Epidemiologin för länets barn och ungdomar visar att kariesaktiviteten i de övre tonåren i jämförelse med andra åldersgrupper är hög. Under 2007 ska därför förutsättningarna för tandhälsofrämjande insatser även i gymnasiet undersökas. 4 (12)

5 Specialisttandvård - tandreglering Tandreglering av sörmländska barn och ungdomar ska ske i den omfattning som f n utgör praxis i landet. Denna praxis innebär att ca 25 % av årskullarna i relevant åldersintervall ska erhålla tandreglering. Det innebär för närvarande att närmare ungdomar årligen är i behov av att påbörja tandregleringsbehandling. Folktandvården i Sörmland använder en indexeringsmodell (IOTN) för att på individnivå kunna välja ut de ungdomar som ska erbjudas kostnadsfri tandreglering. Nivån på det IOTN-index som krävs för att få tandreglering ska vara lika i samtliga länsdelar. Ersättningen avser även konsultationer, strategisk utbildning, auskultationsverksamhet samt utvärdering av behandlingsresultat. Specialisttandvård - pedodonti Specialisttandläkare i pedodonti ska efter remiss omhänderta barn och ungdomar vars vård kräver specialistkompetens. Detta gäller de fall där ett särskilt odontologiskt omhändertagande behövs på grund av kronisk eller akut sjukdom, funktionshinder, utvecklingsdefekter eller andra speciella omständigheter. I uppdraget ingår att vid behov samverka med sjukvården rörande barns och ungdomars tandhälsa. Narkostandvård ingår när detta är indicerat. Väntetiden för behandling ska anpassas efter vårdbehovet, men ska normalt inte överstiga tre månader. Akuta situationer ska tas om hand så fort situationen kräver. Behandlingsmöjligheter ska finnas tillgängliga minst i Eskilstuna och Nyköping. Prioriteringar och redovisning av antal behandlade patienter ska göras enligt den prioriteringslista som finns i Landstinget Sörmlands anvisningar för barntandvård. Konsultationer, auskultationsverksamhet och strategiska utbildningsinsatser till allmäntandvård och sjukvård ingår i uppdraget. Ett viktigt syfte är att barnen ska tas om hand hos ordinarie behandlare om inte behandlingen av särskilda skäl kräver specialistkunskaper. Vidare ingår att delta i uppföljning och utveckling av barn- och ungdomstandvården. Specialisttandvård - övrig specialisttandvård Övriga specialiteter ska efter remiss ta emot barn och ungdomar för undersökning och eventuell behandling när allmäntandvårdens erfarenhet och kompetens inte räcker till. 5 (12)

6 Vårdgivarna har rätt till fri konsultation och remissrätt till samtliga specialistkliniker inom länet. Respektive specialist avgör om patienten är ett specialistfall. Om så bedöms vara fallet, behandlas patienten inom folktandvårdens specialisttandvård utan kostnad för vårdgivaren. Väntetiden för behandling ska anpassas efter vårdbehovet men ska normalt inte överstiga tre månader. I ersättningen ingår dessutom kostnaderna för omfattande protetik (implantat) vid t ex omfattande aplasier, trauma eller grava tandutvecklingsstörningar. Ersättningen ska även täcka de behandlingar som utförs inom allmäntandvården, såväl folktandvård som privattandvård, förutsatt att de blivit godkända på s k KORP-rond. Särskilda rutiner gäller för barn och ungdomar som behöver omfattande protetik (främst implantatbehandling), se Landstinget Sörmlands anvisningar. Vuxentandvård Särskilt ansvar Vuxentandvård ska ur befolkningssynpunkt bedrivas i den omfattning som landstinget anser lämpligt med hänsyn till att det blir så jämn täckningsgrad över länet som möjligt inkluderat privata etableringar. Alla vuxna som söker Folktandvården för regelbunden tandvård ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag. Samtliga patienter har möjlighet att välja klinik och behandlare inom Folktandvården Sörmland så långt det är möjligt. Folktandvården Sörmland har ett särskilt ansvar att, förutom sjukhustandvård, tillhandahålla tandvård till särskilt vårdkrävande, såsom vissa äldre, sjuka och psykiskt handikappade. Inom ramen för detta åtagande ska också patienter med blodsmitta omhändertas. Dessutom har Folktandvården Sörmland ett särskilt ansvar för de personer som av t ex sociala skäl har svårigheter att få sitt tandvårdsbehov tillgodosett via det traditionella utbudet av tandvårdsaktörer. Om vården kräver särskild kunskap, utrustning eller särskilda lokaler ska dessa krav kunna tillgodoses. Patienter som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet och som valt Folktandvården Sörmland som vårdgivare ska erbjudas tandvård. Innehåll och rutiner som gäller det särskilda tandvårdsstödet är reglerat i särskilda anvisningar. För tandvårdsinsatser riktade till dessa patienter ska ordinarie tandvårdstaxa tillämpas. 6 (12)

7 Folktandvården Sörmland har ett sistahandsansvar för att alla invånare i länet erhåller tandvård i akuta situationer i de fall ordinarie vårdgivare inte finns till hands alternativt saknas helt. Akuttandvård ska normalt finnas tillgänglig i samtliga länets kommuner och är begränsad till att gälla vardagar utom lördagar Akuta behov under helger tillgodoses via Folktandvården Sörmland och regleras i särskilt avtal. Folktandvården Sörmland svarar för att tolk är närvarande i samband med egen patientbehandling av icke svensktalande vuxenpatient som så önskar. Kraven enligt ovan avseende sistahandsansvar och tillgänglighet för alla är förenat med ökande kostnader. Ersättning lämnas därför för att kompensera för folktandvårdens större andel av betalningssvaga patienter och patienter som kräver mertid. Ersättningen avser även kostnader som är förenade med tillgängligheten för akuttandvård, kommunikation med myndigheter, tolkinsatser etc. Specialist- och sjukhustandvård klinisk verksamhet Specialist- och sjukhustandvården ska utgöra en spetskompetens som utifrån patientens behov tar vid när allmäntandvårdens kompetens är otillräcklig. Den kliniska verksamheten innebär att man efter remiss tar emot patienter för specialisttandvård och att man i allmänhet inte ska ha revisionspatienter. Patienterna ska erbjudas undersökning, behandlingsförslag samt erforderlig tandvård. Målet för väntetiderna till behandling för remitterade patienter kan variera mellan specialiteterna, men bör som regel inte överstiga sex månader. Akuta problem ska omhändertas så snart som situationen och omständigheterna kräver. Samliga etablerade odontologiska specialiteter ska finnas tillgängliga för länets befolkning. Specialisttandvården ska bedrivas med Eskilstuna som bas. Sjukhustandvård ska finnas tillgänglig vid länets samtliga tre sjukhus. Folktandvården Sörmland ska organisera käkkirurgisk beredskap som ska finnas tillgänglig dygnet runt. På vardagskvällar samt lör-, sön- och helgdagar bedrivs verksamheten som bakjour för sjukvården och allmäntandläkarjouren. Under denna tid är uppgiften främst att kunna omhänderta käkskador samt omfattande tandskador. Specialisttandvård för vuxna ska i huvudsak finansieras genom avgiftsfinansiering, vilket innebär att den av landstingsfullmäktige fastställda specialisttandvårdsprislistan ska tillämpas. Undantag gäller dock oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser där vården ska vara finansierad av landstinget och patienten ska betala enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 7 (12)

8 Även sjukhustandvård för vuxna ska i huvudsak finansieras genom avgifter. Det innebär att den av landstingsfullmäktige fastställda allmäntandvårdsprislistan ska tillämpas. I vissa fall, där relevanta åtgärder saknas i folktandvårdens allmäntandvårdsprislista, kan tillämpliga delar av folktandvårdens speciallistprislista användas. För att möjliggöra tillämpningen av allmäntandvårdstaxan, men samtidigt möjliggöra kostnadstäckning, lämnar landstinget särskild ersättning som avser sjukhustandvårdens patientgrupper. Särskild ersättning för narkostandvård utgår inte. Specialist- och sjukhustandvård konsultationsverksamhet och allmän kompetens Samtliga etablerade specialiteter ska finnas tillgängliga för konsultationer för allmäntandvård och sjukvård. Tillgängligheten avser såväl privat tandvård som folktandvård samt hälso- och sjukvård inom länet. Med konsultationer avses telefonförfrågningar och konsultationsremisser som rör enskilda patienters vård och där patienten inte är remitterad för besök hos specialisttandvården. Konsultationsremisser ska som regel besvaras inom en månad. Varje specialitet ska även kunna erbjuda allmäntandvården konsultationsverksamhet på hemmakliniken. Sjukhus- och specialisttandvården ska också vara ett resurs- och kompetenscentrum för allmänna odontologiska frågeställningar. Detta kan t ex innebära information på hemsidor, deltagande i informationsmöten, seminarier, terapikonferenser etc. Utbildningsinsatser ska kunna erbjudas till såväl folktandvården som privattandvården. Ett viktigt syfte ska vara att fler patienter ska kunna tas om hand inom allmäntandvården. Landstingets ersättning avser tillgången till specialisttandvårdens konsultationer och allmänna kompetens. Ersättningen för konsultationstid där patient är närvarande samt utbildningsinsatser i form av t ex kurser, regleras direkt med vårdgivaren. Uppföljning ska göras genom att redovisa omfattningen av konsultationsverksamheten samt övriga utbildnings- och informationsinsatser. Specialist- och sjukhustandvård personalförsörjning För att säkerställa att länsinnevånarna får möjlighet till specialisttandvård, lämnar landstinget ersättning till Folktandvården Sörmland för strategiska rekryteringsinsatser samt för utbildning av specialister. 8 (12)

9 Landstinget Sörmland deltar i Landstingsförbundets solidariska finansieringssystem för specialistutbildning. Kostnaderna för 2007 beräknas till ca 1,3 mkr. Det soldariskt finansierade systemet täcker dock inte hela behovet av specialistutbildning. Folktandvården Sörmland ska därför medverka till att allmäntandläkare utbildar sig till specialisttandläkare genom behovsanpassad s.k. uppdragsbildning. Delar av specialistutbildningen kan i vissa fall ske i Sörmland. Vilken uppdragsutbildning av specialister som behövs för att täcka behoven bestäms i samråd mellan Folktandvården Sörmland och Tandvårdsenheten. Under 2007 utgår ersättning för fem uppdragsutbildningar - två i ortodonti, två i protetik samt en i oral kirurgi. Eventuellt kan uppdragsutbildning i parodontologi bli aktuell under året. För att säkerställa framtida personalförsörjning ska en ökad samverkan med andra landsting ske. Tandvård för asylsökande Folktandvården Sörmland har uppdraget att tillhandahålla tandvård för de asylsökande som tillfälligt eller i avvaktan på kommunplacering befinner sig inom länet. Innehållet i vårdåtagandet finns beskrivet i Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4. Barn och ungdomar ska ges ett omhändertagande som, med undantag för långvariga tandregleringsinsatser, ska motsvara omhändertagandet för de i länet bosatta. Samtliga barn, 3-18 år, tillhörande flyktingförläggningar ska, baserat på tillhandahållet underlag, kallas till ordinarie undersökning. För vuxna ersätts normalt endast akutbehandling. Det innebär behandling av akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd samt traumatiska tandskador som kräver omedelbart omhändertagande. Protetisk behandling ska förhandsbedömas hos Tandvårdsenheten. Utbildning Dagens tandläkarutbildning är, jämfört med tidigare, mer inriktad på teoretisk utbildning och forskningskompetens än praktiskt patientarbete och behandlingsmoment. Detta innebär i praktiken att dessa moment initialt 9 (12)

10 kräver omfattande handledning. I detta sammanhang spelar Folktandvården en viktig roll. I och med att en stor andel av de nyutexaminerade tandläkarnas första yrkesår sker inom Folktandvården, uppkommer där merkostnader vid introduktion och handledning som inte privattandvården har i motsvarande utsträckning. Ersättningen baseras på att minst fem nyutexaminerade tandläkare introduceras i Landstinget Sörmland under Folktandvården ska redovisa hur ersättningen har använts och beskriva hur introduktion och utbildning genomförts. Interna åtaganden Folktandvården Sörmland svarar för insatser utöver ovanstående åtagande som i jämförelse med privata tandvårdsaktörer är specifika för Folktandvården. Ersättningen avser resursinsatser förknippade med Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden, såsom ärendehantering, administration etc. Vidare avser ersättningen kostnader förenade med deltagande i utredningar samt handläggning av och/eller bistånd i övrig ärendehantering såsom remissyttranden och motionssvar. 10 (12)

11 Ersättningar Den ekonomiska ersättningen för år 2007 redovisas i tabellen nedan. Åtagandeområden Ersättning, mkr Barn- och ungdomstandvård Ansvarsersättning för allmäntandvård Se nedan Ortodonti inkl omfattande protetik (KBF) 18,7 Pedodonti 4,1 Övrig specialisttandvård inklusive utomlänsvård 2,6 Områdesansvar behandlingsansvar 0-2 år 0,4 Områdesansvar "sistahandsansvar" 6,1 Områdesansvar förebyggande verksamhet 3,0 Summa barn- och ungdomstandvård 34,9 Vuxentandvård särskilt ansvar 5,9 Specialist- och sjukhustandvård Specialisttandvård vuxna: - Oral kirurgi inkl käkkirurgisk beredskap 3,8 - Sjukhustandvård 3,7 Konsultationer m m 3,8 Utbildning och rekrytering 3,7 Summa specialist- och sjukhustandvård 15,0 Utbildning 2,2 Interna åtaganden 0,5 Ansvarsersättning för allmäntandvård utgår för år 2007 med ett enhetligt belopp per barn och ungdom 3-19 år på kronor. Utbetalning av ansvarsersättning för allmäntandvård utgår med en tolftedel av årsbeloppet baserat på det antal barn som Folktandvården Sörmland har ansvar för vid respektive månadsavräkning. Vid dessa avräkningar beaktas resultatet av inkomna vårdrapporter. Den månatliga ansvarsersättningen stoppas tillfälligt för de barn och ungdomar där Folktandvården Sörmland inte levererat vårdrapport i anslutning till tidigare angivet revisionsdatum. Ersättning för områdesansvar avseende barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, vuxentandvård, utbildning samt interna åtaganden utbetalas månatligen med en tolftedel av årsbeloppet. Ersättningen för ortodonti inkluderar visningar/konsultationer, behandlingar, utbildningar/information allmäntandvård, forskning och utveckling. 11 (12)

12 Landstinget har åtagit sig att erbjuda kostnadsfri tandvård för patienter som drabbats av HIV i samband med behandling inom sjukvården, såsom blodtransfusion. Då Folktandvården Sörmland tar emot dessa patienter utgår ersättning enligt ordinarie tandvårdstaxa. Tandvård för icke kommunplacerade flyktingar faktureras Tandvårdsenheten löpande enligt gällande tandvårdstaxa. Det särskilda tandvårdsstödet, tandvård till asylsökande samt övriga tjänster inom ramen för Folktandvården Sörmlands uppdrag, utbetalas i efterhand efter faktiskt utförd prestation. Folktandvården ansvarar för att Tandvårdsenheten erhåller debiteringsunderlag senast den 10:e i månaden för att utbetalning ska kunna ske innan påföljande månadsskifte. För det särskilda tandvårdsstödet skapas debiteringsunderlaget elektroniskt och överförs via fil till Tandvårdsenheten. Uppföljning Rapportering ska ske enligt särskild rapportplan. Fastställda mått för epidemiologi inom barn- och ungdomstandvården rapporteras månadsvis i elektronisk form. Rapportering ska vara Tandvårdsenheten tillhanda senast den 20:e i månaden efter den period rapporteringen avser. Vid oklarheter, avvikelser etc., har Tandvårdsenheten rätt att begära komplettering av uppgifter. Tandvårdsenheten får ta del av den information som behövs för att följa upp de åtaganden som finns i uppdraget. Tandvårdsenheten och Folktandvården träffas tertialvis för att gemensamt analysera utförd verksamhet. 12 (12)

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning

2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning Överenskommelse med Folktandvården 2010 2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning Om överenskommelsen... 3 Parter... 3 Giltighetstid... 3 Omfattning... 3 Ersättning... 3 Förändringar under giltighetstiden...

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:6 1 (13) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 1 2013-10-08 1/2013 Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Informationsansvarig: Maria Johansson Tel. 010-103 73 68 e-post: maria.anna.johansson@lio.se 2 Hej! Efter denna härliga sommar har

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se. Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 2 Så är det då dags att inför

Läs mer

Tandvårdsenheten informerar

Tandvårdsenheten informerar Tandvårdsenheten informerar Nummer 1 2015 Informationsansvarig: Maria Johansson Telefonnummer: 010-103 73 68 maria.anna.johansson@regionostergotland.se Nytt namn Tandvårdsgruppen Tandvårdsenheten Ny medarbetare

Läs mer

5.Tandvården i Sverige

5.Tandvården i Sverige 5.Tandvården i Sverige Hans Sundberg Den historiska utvecklingen av tandvården i Sverige Tandvården i Sverige ombesörjdes under 1600- och 1700-talet av från Europa invandrade badare, barberare och fältskärer

Läs mer

Barn och ungdomstandvården 2013

Barn och ungdomstandvården 2013 Barn och ungdomstandvården 2013 Gemensamma riktlinjer för Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Innehåll FN:s barnkonvention...

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

[L2] Utgåva 2015:4 (v1.4) Manual - Libretto - Allmäntandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 53

[L2] Utgåva 2015:4 (v1.4) Manual - Libretto - Allmäntandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 53 Sidan 1 av 53 1. Allmäntandvård............................................................................... 2 1.1 ATV - Administration.......................................................................

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Tandhälsa och tandvård

Tandhälsa och tandvård Tandhälsa och tandvård I detta kapitel beskriver Socialstyrelsen utvecklingen inom tandvården och den vård som ges enligt tandvårdslagen (1985:125), TL. Myndigheten diskuterar även befolkningens tandhälsa.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013 Tandvård för asylsökande Nedanstående information avser att klargöra regler kring den tandvård som enligt statliga och regionala direktiv ska erbjudas asylsökande individer. Alla asylsökande1, inklusive

Läs mer

Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr.

Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Redovisning 001207 av projektet: Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Pia Lif Bimer, tandläkare Folktandvården Huddinge sjukhus. Bakgrund: Många är de flyktingar som kommer till Sverige

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN BEDÖMNING AV TANDHÄLSA I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Odontologiskt kunskapsunderlag

Odontologiskt kunskapsunderlag 2008-06-26 LiÖ 2008-658 Ledningsstaben Sven Ordell Klas Lindström SAMMANFATTNING... 4 0.1. INLEDNING... 7 1.0. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER... 8 1.1.SLUTSATSER... 8 1.1.1. Behov... 8 1.1.2. Efterfrågan...

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Detta dokument har tagits fram av Svenska Pedodontiföreningen som ett led i kvalitetsutvecklingen av barn och ungdomstandvården, som

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län Accepterad för publicering den 28 mars 2000 Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral och käkkirurgi i Stockholms län Johan Mårtensson Remissflödet till specialistklinikerna vid folktandvården

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Årsrapport 2013 avseende överenskommelse mellan Landstingsstyrelsen och Folktandvården ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Innehåll Årsuppföljning av Överenskommelsen 2013...2 Allmänna krav...2 Kvalitet...

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland LK/140453 Upprättad av Vårdvalsenhet och Ekonomistab Landstinget i Värmland 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1.1 Inledning Tandvård utförs på en konkurrensutsatt marknad där många vårdgivare är enskilda näringsidkare, som konkurrerar

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Budget 2014 Folktandvården

Budget 2014 Folktandvården Budget 2014 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer