36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. Yrkande (s) och (v) yrkade ändrad lydelse i dokumentet om Tandvård (bilaga 2) sidan 6, femte stycket till: Tandvårdsutbudet ska vara jämnt fördelat i länet. Sidan 7 yrkades ny strecksats att placeras sist: - Allmäntandvården ska hålla en hög tillgänglighet såväl geografiskt som tidsmässigt. Öppettiderna vid de olika klinikerna ska vara flexibla och anpassade till merparten av patienternas önskemål. Vården ska bedrivas i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionshinder. Folktandvården Sörmland ska arbeta mot ovanstående mål vilket betyder att man ska hålla en god beredskap för att ta emot och hjälpa de individer som söker vård. Sista stycket yrkades struken. Proposition Proposition ställdes mellan dessa yrkanden och utsänt förslag. Utfall Bifall på ändrad text sidan 6 och bifall sista meningen i den nya yrkade strecksatsen. Avslag på övriga yrkanden, men näst sista och sista stycket skall byta plats. Ärendebeskrivning Ärendet är ett uppdrag till landstingsstyrelsen i Uppdrag 2006, som fastställdes i landstingsfullmäktige i november Uppdraget är att under planperioden förtydliga Folktandvården Sörmlands roll så att verksamheten stödjer önskad inriktning. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel SID 1(1) Mars\ 36 FTVs roll o uppgift. LF\ 36.doc Utskriftsdatum: :03

2 Landstingsstyrelsen DATUM DIARIENR LS-LED Ärendet har handlagts inom landstingets medicinska utvecklingsenhet och landstingets tandvårdsenhet Bilaga 1. Folktandvårdens Sörmlands roll 2. Tandvård Protokollsutdrag till Landstingsfullmäktige Akten Efter fullmäktige till Folktandvården Sörmland SID 2(2) Mars\ 36 FTVs roll o uppgift. LF\ 36.doc Utskriftsdatum: :03

3 Lednings- och verksamhetsstöd FÖRSLAG Bilaga 1 LS 36/07 DATUM DIARIENR Folktandvården Sörmlands roll Ändamålet för verksamhet Folktandvården Sörmland skall vara Landstingets Sörmlands resurs för att uppnå god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för befolkningen i länet och utgöra en resurs som landstinget kan vända sig till för de specifika tandvårdsuppgifter som landstinget har ett lagstadgat ansvar för. Folktandvården Sörmland ska arbeta mot ovanstående mål vilket betyder att man skall hålla en god beredskap för att ta emot och hjälpa de individer som söker vård. Folktandvården Sörmland ska hålla en hög tillgänglighet, såväl tidsmässigt som geografiskt. Öppettiderna vid de olika klinikerna skall vara flexibla och anpassade till merparten av patienternas behov och önskemål. Vården ska bedrivas i lokaler som är handikappanpassade. Verksamhetens innehåll och utveckling Folktandvården Sörmland skall bedriva tandvård enligt tandvårdslagen och med samhällsansvar som grund. Inom Landstinget Sörmland utför Folktandvården Sörmland uppdrag för Tandvårdsenheten i enlighet med särskilt vårduppdrag. Folktandvården Sörmland skall utföra allmäntandvård för den vuxna befolkningen. Folktandvården Sörmland skall så långt möjligt, i företagsliknande former, arbeta på konkurrensneutrala villkor, i förhållande till privattandvården. Folktandvården Sörmland skall erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög service och god kvalitet utförd av kompetent personal. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel SID 1(1) Mars\ 36 FTVs roll o uppgift. LF\Bikl 1 Folktandvårdens roll doc Utskriftsdatum: :12

4 Folktandvården Sörmland ska erbjuda och tillhandahålla följande tandvård: allmäntandvård för barn- och ungdomstandvård i åldersintervallet 3 19 år specificerade tilläggsuppdrag riktade till barn- och ungdomar specialist- och sjukhustandvård tandvård för vissa äldre och funktionshindrade samt tandvård som led i en medicinsk behandling under begränsad tid inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd tandvård för vuxna med särskilda behov vuxentandvård Innehållet i verksamheten inom de olika områdena preciseras i Landstinget Sörmlands vårduppdrag till Folktandvården Sörmland som revideras årligen. Verksamheten skall uppfylla tandvårdslagens krav på god tandvård och bedrivas med beaktande av Landstinget Sörmlands riktlinjer för t ex prioriteringar och tillgänglighet. Folktandvården skall erbjuda och kontinuerligt vidareutveckla s.k. frisktandvård (tandvård i abonnemangsform). Folktandvården Sörmland skall arbeta effektivt och kontinuerligt se över arbetsorganisation, lokaler, IT-lösningar och investeringsbehov. Samverkan Folktandvården Sörmland skall i samarbete med Tandvårdsenheten sträva efter att förbättra tandhälsan i länet Folktandvården Sörmland skall samverka med andra landsting i tandvårdsfrågor Folktandvården Sörmland skall samverka med andra verksamheter och förvaltningar inom landstinget i tandvårdsfrågor. Folktandvården skall samverka med externa aktörer. SID 2(2) Mars\ 36 FTVs roll o uppgift. LF\Bikl 1 Folktandvårdens roll doc Utskriftsdatum: :12

5 Ekonomi Folktandvården Sörmland skall tillämpa prislista som fastställs av Landstingsfullmäktige. Folktandvården Sörmland ska tillämpa den kommunala självkostnadsprincipen. Vi bestämning av självkostnaden ingår de ekonomiska krav som fastställs årligen av landstingsfullmäktige. Uppdrag som Folktandvården utför åt Tandvårdsenheten finansieras av Landstinget Sörmland medan övrig vuxentandvård finansieras av den enskilde via patientavgifter och ersättningar från Försäkringskassan. Landstingets ekonomiska krav på Folktandvården Sörmland fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års verksamhet och budget. Folktandvården Sörmland skall styras på såväl tandhälsomått som 3 ekonomiska nyckeltal: vinstmarginal; avkastning eget kapital samt soliditet. Hälsomått och ekonomiska styrmått fastställs årligen av Landstingsfullmäktige. Gemensamma policyfrågor Folktandvården Sörmland skall i tillämpliga delar följa av landstinget fastställda policys. Folktandvården Sörmland skall årligen göra en bedömning av vilka delar av landstingets policys som inte kan efterlevas och motivera dessa avvikelser. Bedömningen skall tillsammans med motivering underställas landstingsstyrelsen. Övrigt Folktandvården Sörmland skall aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende och gott renommé hos kunder/patienter, leverantörer och samarbetspartners. Folktandvården Sörmland skall ha fastställda mål för produktivitet, effektivitet personal, ekonomi, patient/kundnöjdhet och hälsa. Målen fastställs årligen av Landstingsfullmäktige. Målen skall kontinuerligt följas upp och redovisas i enlighet med landstingets bestämmelser. Styrning och uppföljning av verksamheten ska ske på ett sådant sätt att det på alla nivåer som balanserar de olika perspektiven: patient/medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. SID 3(3) Mars\ 36 FTVs roll o uppgift. LF\Bikl 1 Folktandvårdens roll doc Utskriftsdatum: :12

6 Lednings- och verksamhetsstöd FÖRSLAG Bilaga 2 LS 36/07 DATUM DIARIENR TANDVÅRD Bakgrund Tandvårdbehoven är vanligt förekommande i befolkningen, ofta förekommande för individen och långsiktiga ur ett livscykelperspektiv. Detta gäller allmäntandvård för såväl barn- och ungdomar som för vuxna. Den här omständigheten är speciellt viktigt för de grupper som genom flera samverkande faktorer har en högre sjukdomsrisk/aktivitet. Det förhöjda tandvårdsbehov som detta innebär kräver ofta frekventa insatser för individerna och närhet och tillgänglighet till vård kan då påverka om insatserna ska kunna komma till stånd. Tandvård bedrivs av privata vårdgivare och landstingets egen regi, Folktandvård. Huvuddelen av barn- och ungdomstandvården samt specialisttandvården utförs av Folktandvården medan privattandvården har en större volym i fråga om allmäntandvård för vuxna. Totalt sett är de båda sektorerna volymmässigt ungefär jämstora. Förutsättningar Tandvård skiljer sig från sjukvård på flera viktiga punkter som har betydelse för landstingets planering och styrning. En är hur den vanliga vuxentandvården är organiserad med den största volymen av vården hos privata vårdgivare. Tandvårdslagen liknar sjukvårdslagen med fokus på befolkningens behov. Till skillnad från sjukvårdslagen ger tandvårdslagen dessutom specifika uppdrag till landstinget för vissa grupper. Finansieringen av tandvård sker endast till viss del via landstinget. Tandvårdslagen ger landstingen ett särskilt ansvar för Barn- och ungdomstandvård Specialisttandvård Uppsökande verksamhet Nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling Landstinget ska även se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser samt tillgodose behovet av akuttandvård till alla som vistats i länet. Landstingens ansvar för de särskilda tandvårdsområdena inbegriper också ett finansieringsansvar för barn- och ungdomstandvården samt de delar där patientavgifter tas ut i enlighet med hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Barn- och ungdomstandvården är helt avgiftsfri upp t o m 19 årsålder. De delar inom käkkirurgin som kräver sjukhusresurser (definieras i tandvårdsförordningen) Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel SID 1(1)

7 innebär att patienten betalar sjukvårdstaxa. Vid specialisttandvård i övrigt gäller tandvårdstaxa. Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri, medan patienterna betalar enligt sjukvårdens avgiftssystem vid nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling. Övrig vuxentandvård (allmäntandvård) skall enligt tandvårdslagen bedrivas i den omfattning som landstinget bedömer lämplig. Allmäntandvården ska helt finansieras via patientavgifter samt av den ersättning som utgår till vårdgivarna från den statliga tandvårdsförsäkringen. Enligt lagen råder fri prissättning. Vad gäller den del av allmäntandvården som landstingets folktandvård svarar för fastställs prislistorna genom beslut i landstingsfullmäktige. Mål för tandvården Enligt tandvårdslagen är målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Ett av kraven på god tandvård är att den skall vara lätt tillgänglig. Vidare skall tandvården vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder. Det övergripande målet för tandvården i Sörmland bör vara att förbättra samt att identifiera och utjämna olikheter i befolkningens munhälsa genom hälsobefrämjande, förebyggande och behandlande insatser av god kvalitet. Vård på lika villkor Folktandvårdens roll Tandvårdslagen ger landstinget ett planeringsansvar för all tandvård, även den vård som utförs i privat regi. Landstinget måste därför ta hänsyn till det privata vårdutbudet vid planeringen. Inom de tandvårdsområden som landstinget enligt tandvårdslagen särskilt ansvarar för kan styrning ske genom anvisningar och vårdprogram och genom den ersättning som lämnas till vårdgivarna. Vad gäller allmäntandvård i privat regi för vuxna har inte landstinget någon direkt styrningsmöjlighet. Allmäntandvård för vuxna ersätts via patientavgifter samt ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Styrningen av resurser för tandvård kan i första hand ske genom att landstinget styr dimensionering och lokalisering av Folktandvården. Vid dimensionering och lokalisering av Folktandvården bör därför följande beaktas - åtskillnad bör göras mellan de lagstadgade tandvårdsområdena barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, de olika delområdena i tandvårdsreformen samt sistahandsansvaret - och den konkurrensutsatta allmäntandvården för vuxna SID 2(2)

8 - vid dimensionering och lokalisering av FTV bör hänsyn tas till om det i kommunen/orten i fråga finns privattandvård och hur omfattande den är - ingen får nekas vård och landstinget via Folktandvården har ett sistahandsansvar för att - grundat på prioritering efter vårdbehov - möta alla former av vårdbehov. Detta gäller till exempel komplicerade vårdfall, patienter med medicinska eller funktionella handikapp och patienter med språksvårigheter. SID 3(3)

9 Förslag landstingets ansvar Akuttandvård Uppgift och mål: Alla som vistas i länet ska ha tillgång till akutvård för att avhjälpa akuta tillstånd i tänder och munhåla. Folktandvårdens roll: Folktandvården Sörmland ansvarar för att organisera jourverksamheten så att den uppfyller landstingets mål för tillgänglighet. Samverkan med privattandvården bör eftersträvas. Barn och ungdomar Uppgift och mål: Alla barn mellan tre och 19 år i Sörmland skall ha en patientansvarig tandläkare som skall tillgodose barnets behov av tandvård. Barnen och deras föräldrar ska ha en regelbunden kontakt med tandvården från ett års ålder. Målet är en god tandhälsa på lika villkor oberoende var man bor i Sörmland. Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet att bibehålla eller uppnå ett friskt och välfungerande bett. Skillnader i tandhälsa mellan och inom länets kommuner skall utjämnas. Folktandvårdens roll: Folktandvården Sörmland har ett områdesansvar för barn- och ungdomar vilket bland annat innebär ansvar för kollektiva hälsofrämjande insatser, sistahandsansvar och behandlingsansvar för barn 0-2. För den individuell allmäntandvård (mellan 3 och19 år) gäller kundvalsmodell med fritt val av vårdgivare privat eller folktandvård. Folktandvården Sörmland har samma förutsättningar och ekonomiska ersättningar som gäller för privattandvården. Folktandvården Sörmland ska ansvara för de specialiserade barn- och ungdomstandvården. Se vidare nedan. Specialisttandvård Uppgift och mål: SID 4(4)

10 Specialist- och sjukhustandvården ska utgöra en kompetensresurs och remissinstans till vilken allmäntandläkare och sjukvården kan vända sig för att få hjälp med odontologiska problem av specialistkaraktär. Samliga etablerade odontologiska specialiteter ska finnas tillgängliga för länets befolkning. I vissa fall kan det innebära att vården utförs utanför länet. Folktandvårdens roll: Folktandvården Sörmland ska bedriva specialisttandvård med Eskilstuna som bas. Sjukhustandvård ska finnas tillgänglig vid länets samtliga tre sjukhus. Pedodonti (barntandvård) ska finnas tillgängligt i Nyköping och Eskilstuna. Ortodonti (tandreglering) skall finnas i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Uppsökande verksamhet Uppgift och mål: Den uppsökande verksamheten innebär att de som är berättigade årligen ska erbjudas en munhälsobedömning av tandvårdspersonal, individuell instruktion om hur den dagliga munhygienen skall utföras samt vid behov kontakt med tandläkare eller tandhygienist för att få nödvändig tandvård utförd. Vård- och omsorgspersonal ska erbjudas utbildning i munvård. Den uppsökande verksamheten syftar till att den berättigade själv eller med hjälp från omvårdnadspersonal ska kunna utföra god munvård varje dag. Målet är att samtliga berättigade ska identifieras och få erbjudande om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Folktandvårdens roll: Folktandvården Sörmland ska delta i landstingets upphandling av den uppsökande verksamheten i konkurrens med privata vårdgivare alternativt bedriva verksamheten på uppdrag av landstinget. Nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade och tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling: Uppgift och mål: Landstinget ska svara för att nödvändig tandvård erbjuds de patienter som är berättigade. Vidare ska landstinget se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. SID 5(5)

11 Målet är en bibehållen eller förbättrad tandhälsa därmed förbättrad livskvalitet hos äldre och funktionshindrade. Den som är berättigad till nödvändig tandvård ska inte behöva känna smärta på grund av odontologiska problem som går att åtgärda. De tandvårdsbehov som har betydelse för den medicinska behandlingen ska åtgärdas hos de patienter som är berättigade till tandvård som led i sjukdomsbehandling. Folktandvårdens roll: Patienter som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet och som valt Folktandvården Sörmland som vårdgivare ska erbjudas tandvård. Allmäntandvård för vuxna Uppgift och mål: Alla vuxna som söker för regelbunden tandvård ska kunna erbjudas undersökning och behandling inom rimlig tid. Målet är en god tandhälsa hos den vuxna befolkningen och att flertalet av de vuxna sörmlänningarna ska ha en regelbunden tandvårdskontakt. Tandvårdsutbudet ska vara jämt fördelat mellan länets kommuner. Folktandvårdens roll: Alla vuxna som söker Folktandvården för regelbunden tandvård ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag. Vuxentandvård ska bedrivas i en sådan omfattning att det blir en så jämn täckningsgrad över länet som möjligt inkluderat privata etableringar. Folktandvårdens allmäntandvård för vuxna sker i konkurrens med privattandvården. Allmäntandvården ska finansieras via patientavgifter samt de ersättningar som utgår till vårdgivarna från den statliga tandvårdsförsäkringen respektive Landstinget Sörmland. Prislistorna fastställs genom beslut i landstingsfullmäktige och ska sättas enligt självkostnadsprincipen. Vid beräkning av priser skall hänsyn tas till avkastningskraven. SID 6(6)

12 Förslag tillgänglighet Landstinget ansvarar för att befolkningen i Sörmland har tillgång till god tandvård. Det innebär att alla länets invånare ska ha möjlighet till tandvård inom rimlig tid och rimligt avstånd. Förslag till mål för tillgänglighet till tandvård i Sörmland: - Patienter med akuta besvär skall tas emot samma dag inom såväl allmäntandvården som specialisttandvården. Inom allmäntandvården skall patienter med akuta besvär kunna tas emot vid en mottagning i varje kommun. Lör-, sön- och helgdagar organiseras jourmottagning i någon av länets kommuner under minst 2 timmar. - Käkkirurgisk beredskap skall finnas tillgänglig för länet dygnet runt årets alla dagar. - Nya patienter bör ha möjlighet till undersökning och behandling inom 6 månader. - Remisser till specialisttandvård skall bedömas, utredas och prioriteras inom 6 veckor. Behandling bör påbörjas inom 6 månader. Folktandvården Sörmland ska arbeta mot ovanstående mål vilket betyder att man skall hålla en god beredskap för att ta emot och hjälpa de individer som söker vård. Folktandvården Sörmland ska hålla en hög tillgänglighet, såväl tidsmässigt som geografiskt. Öppettiderna vid de olika klinikerna skall vara flexibla och anpassade till merparten av patienternas behov och önskemål. Vården ska bedrivas i lokaler som är handikappanpassade. SID 7(7)

13 Förslag prioritering Tandvårdslagen ger landstinget ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling. Övrig vuxentandvård skall bedrivas i den omfattning som landstingen bedömer lämpligt. För att säkerställa att landstigets särskilda åtagande för tandvård kan uppfyllas bör följande övergripande prioriteringsordning gälla vid resursbegränsningar inom Folktandvården Sörmland: Akuttandvård Tandvård för barn och ungdomar Behandling inom landstingets tandvårdsstöd Tandvård för vuxna med särskilda behov Tandvård för övriga vuxna Folktandvården ska ansvara för att resurser fördelas över länet i enlighet med prioriteringsordningen. Målsättningen är att befolkningen ska ha lika tillgänglighet över hela länet. SID 8(8)

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DIARIENR 2009-03-10 LS-LED09-614 13 Hälso- och sjukvård till alla - även papperslösa flyktingar. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB

Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Pia Barksenius Landstingsstyrelsen Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB Ärendet I detta ärende lämnas förslag på överlåtelser

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa

Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2015-1228 Landstingsstyrelsen Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa Föredragande landstingsråd: Anna

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-15/16 LS-LED10-102 65 Revidering av reglemente för styrning av primärvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Folktandvården

GENOMFÖRANDEPLAN för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Folktandvården Genomförandeplan 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden GENOMFÖRANDEPLAN 2008 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Folktandvården Kundperspektiv För att behålla de patientgrupper vi redan har men också för att få

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvårdens utveckling i Sverige 1974 kom en allmän tandvårdsförsäkring som idag är en av förklaringarna till The heavy metal generation Tandvården

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

61/16 Folktandvårdens priser 2017

61/16 Folktandvårdens priser 2017 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-1447-2 61/16 Folktandvårdens priser 2017 Diarienummer: LS-LED16-1447

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn HSN 2009-03-17 p 4 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-09 HSN 0806-0861 Handläggare: Kjell Bjerrehorn Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården

Läs mer

Uppföljningsplan Tandvård

Uppföljningsplan Tandvård Bilaga 2 Uppföljningsplan Tandvård Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske. Rapportering

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:2 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ägardirektiv om priser för vuxentandvård Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet inkom med förslag till grunder

Läs mer

PM 2012: RV (Dnr /2011)

PM 2012: RV (Dnr /2011) PM 2012: RV (Dnr 327-2068/2011) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Rekommendation från

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN.

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Process Riktlinje för tandvårdsstöd i Örebro kommun Version 2 Giltig fr.o.m. 2015-11 Ersätter Diarienummer Processägare Processledare / ansvarig för revidering

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Cirkulärnr: 1998:209 Diarienr: 1998/3172 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-12-21 Mottagare: Rubrik: Ersätter: 1998:165- Bilagor: Gabriella Kollander Fållby Leif Klingensjö Sektionen för Socialtjänst

Läs mer

Överenskommelsenr: LiÖ Överenskommelse om uppdrag 2011 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården

Överenskommelsenr: LiÖ Överenskommelse om uppdrag 2011 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården Överenskommelsenr: 55806101 LiÖ 2010-2123 Överenskommelse om uppdrag 2011 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården Innehåll INNEHÅLL... 2 UPPDRAG FOLKTANDVÅRDEN... 4 PARTER... 4 MÅLGRUPP...

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 15 oktober 2014 Bertil Koch Tommy Johansson Före 1974? Privattandvården Fri prissättning, oftast åtgärdstaxa(styckepriser) men även viss tidsdebitering Folktandvården

Läs mer

Odontologiskt kunskapsunderlag

Odontologiskt kunskapsunderlag 2008-06-26 LiÖ 2008-658 Ledningsstaben Sven Ordell Klas Lindström SAMMANFATTNING... 4 0.1. INLEDNING... 7 1.0. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER... 8 1.1.SLUTSATSER... 8 1.1.1. Behov... 8 1.1.2. Efterfrågan...

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Anvisningar för tandreglering

Anvisningar för tandreglering Dnr HSS 2007-0117 Anvisningar för tandreglering Gäller för barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 2/2016 11-19 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 13 april Tid 15.00 17.00 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (MP) (V) (C)

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning.

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-01-22 LS-LED06-431 13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Remissvar

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Remissyttrande - Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården

Remissyttrande - Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-11-19 LS-LED15-1524-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-01-25 LS-LED10-742 10 Prislista för hälsoval 2011 Landstingsstyrelsen beslutar 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Ej deltagande i beslut Magnus

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 3/2016 20-28 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 18 maj Tid 15.00 16.30 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (KD) (MP) (C)

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

225 Vårdavtal för folktandvårdstjänster. Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige

225 Vårdavtal för folktandvårdstjänster. Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-11-02 LS-LED10-612 225 Vårdavtal för folktandvårdstjänster Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Landstingsfullmäktige godkänner vårdavtal mellan

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer