Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls."

Transkript

1 - PROTOKOLL DATUM DIARIENR /16 LS-LED Revidering av reglemente för styrning av primärvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Mattias Claesson (C), Peter Linnstrand (V), Björn Blid (S), Östen Eriksson (KD) och Håkan Ingårda (C) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Kristina Fransson (M) yrkade bifall till de ändrings- och tilläggsyrkanden som framgår av bilagan 111. Revidering av reglemente för styrning av primärvården 4 juni 2010, från Moderata Samlingspartiet. Yttranden Thomas af Bjur (FP), Lotta Finstorp (M), Lennart Clarstedt (V), Marie- Louise Forslund Mustaniemi (KD), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Sköld (C) yttrade sig. Proposition Ordföranden ställde proposition dels på landstingsstyrelsens förslag, dels på Kristina Franssons ändrings- och tilläggsyrkanden och förklarade sig ha funnit landstingsstyrelsens förslag bifallet Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR y:\alla\processer\administration\politiskt stöd\lf\2010\(6) juni\ 65 revidering av reglemente för styrning av primärvården\ 65 revidering av reglemente för styrning av primärvården.doc Utskriftsdatum: :21 SID 1(2)

2 Bilagor A. Lotta Finstorps motyrkande 1. Tjänsteutlåtande till styrelsen i ärendet 2. Reviderat reglemente 3. Reglementet i ursprungligt skick -för jämförelse Protokollsutdrag dokument till Akten Protokollsutdrag efter fullmäktige till Hälsoval Sörmland Akten ORG NR y:\alla\processer\administration\politiskt stöd\lf\2010\(6) juni\ 65 revidering av reglemente för styrning av primärvården\ 65 revidering av reglemente för styrning av primärvården.doc Utskriftsdatum: :21 SID 2(2)

3

4

5 Moderaterna vid Landstinget Sörmland 3 juni Revidering av reglemente för styrning av primärvården Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa bilaga 1 Reglemente för Hälsoval Sörmland att reglementet träder i kraft från och med 1 juli 2010 Ärendebeskrivning Förslaget innebär en revidering av gällande reglemente för ersättningsmodellen för primärvård, Hälsoval Sörmland. Revideringen medför en förbättrad kongruens mellan reglementet och regelboken. Från och med 2012 utgår listersättning endast för aktivt listade patienter. Kommentar Moderaternas förslag utgår från patientens bästa, där ett exempel är att reglementet fastslår att syftet med Hälsoval Sörmland är att stärka invånarens ställning i primärvården. Genom att bara ersätta aktivt listade invånare uppmuntras vårdgivaren att etablera en närmare relation till allmänheten och därmed stärka förtroendet för primärvården. Bilaga 1. Reglemente för Hälsoval Sörmland Kopia Akten Lotta Finstorp Moderaterna vid Landstinget Sörmland

6 Moderaterna vid Landstinget Sörmland 3 juni 2010 Bilaga 1. Reglemente för Hälsoval Sörmland Beslutad av landstingsfullmäktige den x. Inledande bestämmelser 1. Syftet med Hälsoval Sörmland är att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården och främja ökad medicinsk kvalitet och tillgänglighet genom fortsatt utveckling av närvården. 2. Landstinget ska medverka till att sörmlänningen får bästa möjliga hälsa genom att primärvården är ett naturligt förstahandsval samt erbjuder tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet, tillgodoser hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. 3. Personer med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till primärvården. Personer med stora och komplexa behov ska ges företräde. Invånarens rättigheter 4. Alla människor som vistas i länet har rätt till bästa möjliga hälsa. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 5. Alla människor som vistas i länet har rätt att söka hälso- och sjukvård där de önskar, oavsett listning vid primärvårdsenhet, enligt de tider som anges i vårdgarantin beslutad av landstingsfullmäktige. 6. Invånare har rätt att lista sig vid valfri primärvårdsenhet, vilket medför att enheten har ett sistahandsansvar för patientens behov av primärvård samt ett särskilt ansvar för uppfyllandet av vårdgarantin. 7. Invånare har rätt till kontinuitet i kontakterna med hälso- och sjukvården och ska erbjudas fast vårdkontakt. Invånare med särskilt behov av stöd ska erbjudas vårdlots. 8. Invånare ska informeras om rätten till bästa möjliga hälsa, patienträttigheter samt om utbudet av hälso- och sjukvård i och utanför länet. 9. Om tid för nybesök inte kan erbjudas inom vårdgarantin av den listade primärvårdsenheten utgår ingen patientavgift. Organisation och ansvarsfördelning 10. Landstingsstyrelsen ansvarar för att administrera Hälsoval Sörmland. Utgångspunkten för primärvårdens uppdrag anges i Primärvårdens grunduppdrag (LF 78/07) 11. Landstingsstyrelsen ansvarar för tillämpning och uppföljning av detta reglemente och ska i förslag till landstingsbudget ange anslag, indikatorer och ersättningar i enlighet med reglementet. 12. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller tills vidare. Revideringen träder i kraft den 1 juli Moderaterna vid Landstinget Sörmland

7 Moderaterna vid Landstinget Sörmland 3 juni 2010 Primärvårdens uppdrag 13. Primärvården utgör grunden i närvården och ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 14. Vårdgivare som vill bedriva primärvård anmäler detta till landstinget. Om ansökan godkänns tecknar landstinget vårdavtal med vårdgivaren om respektive primärvårdsenhet. 15. Primärvårdsenhet ska genast lista invånare som så skriftligen önskar, vilket medför att enheten har ett sistahandsansvar för listade invånare, samt har ekonomiskt ansvar för att erbjuda nybesök i enlighet med vårdgarantin. 16. Landstingsdirektör kan besluta att listning vid primärvårdsenhet under en särskild tidsperiod får ta längre tid att genomföra, dock högst två månader, om kapaciteten att ta emot fler invånare inte är tillräcklig. Resursfördelning 17. Landstingsfullmäktige bestämmer i landstingsbudget anslag och indikatorer för listersättning besöksersättning kvalitets- och hälsoersättning tilläggsersättning 18. Ersättning utbetalas månatligen i efterskott baserad på lämnade uppgifter av primärvårdsenheten. 19. Ersättningen avses täcka samtliga vid primärvårdsenheten uppkomna kostnader inklusive medicinsk service, med undantag för följande kostnader för vilka hälso- och sjukvårdsnämnden i nämndbudget fastställer anslag läkemedel hjälpmedel tolk 20. Landstingsdirektören beslutar om nedsatt ersättning i händelse av att åtaganden inte fullgörs av primärvårdsenhet inom landstinget. Listersättning 21. Listersättning utgår till primärvårdsenhet i förhållande till antalet invånare i respektive ålderskategori som där listar sig. Listersättningens storlek påverkas av socioekonomiska förhållanden vid den ort invånaren är bosatt. 22. Den socioekonomiska viktningen utformas per postnummerområde och innebär omfördelning av listersättningen. Beräkning sker före budgetårets inledande. 23. Antalet listade invånare mäts en gång per kalendermånad. 24. Från och med 1 januari 2012 utgår listersättning endast för aktivt listade invånare. Moderaterna vid Landstinget Sörmland

8 Moderaterna vid Landstinget Sörmland 3 juni 2010 Besöksersättning 25. Besöksersättning utgår till primärvårdsenhet baserat på antalet journalförda besök; utredning och behandling 26. Landstingsfullmäktige beslutar om förutsättningarna och gränsen för maximal besöksersättning. Taket för besöksersättningen baseras på antalet listade invånare vid primärvårdsenheten samt täckningsgraden. 27. Med täckningsgrad avses primärvårdsenhetens produktionsandel (besök) av de listade invånarnas konsumtion av öppenvård i hälso- och sjukvården. Understiger primärvårdsenhetens produktionsandel 80 procent minskas taket för besöksersättningen. Täckningsgrad mäts varje månad. 28. För besök av invånare listad vid annan primärvårdsenhet samt besök i öppenvård utanför länet utgår ersättning enligt särskild prislista vilket belastar listad primärvårdsenhet. 29. För besök av invånare bosatta utanför länet utgår ersättning enligt riksprislista. 30. Vid nybesök som ej erbjuds listade invånare inom den tid som föreskrivs enligt vårdgarantin utgår ingen besöksersättning. 31. Primärvårdsenheten tar ut särskilda avgifter för vaccinationer och hälsoundersökningar. Kvalitets- och hälsoersättning 32. Kvalitets- och hälsoersättning utgår till primärvårdsenhet baserat på måluppfyllelse (kvalitetsersättning) och resultat (hälsoersättning). 33. Kvalitetsersättning baseras på uppfyllelse av de mål som anges i landstingsbudgeten avseende kvalitet, tillgänglighet, hälsofrämjande aktiviteter, bemötande samt medicinska resultat. 34. Hälsoersättning utgår till primärvårdsenheten med utgångspunkt från förändringen av ohälsotalet för de listade invånarna, baserat på postnummerområde, i förhållande till förändringen i länet. 35. Kvalitetsersättning beräknas per kvartal. Hälsoersättningen fastställs i primärvårdsenhetens budget. Det totala anslaget för kvalitets- och hälsoersättning fastställs i landstingsbudget. Tilläggsersättning 36. Tilläggsersättning utgår till primärvårdsenhet för särskilda uppdrag i enlighet med fastställd enhetsbudget. Det totala anslaget för tilläggsuppdrag fastställs i landstingsbudget. Uppföljning och revidering 37. Landstingsstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp tillämpningen av detta reglemente och för att vid behov revidera detsamma. 38. Landstingsstyrelsen ska årligen utvärdera effekterna av modellen för resursfördelning till primärvården. 39. Uppföljning sker i landstingsstyrelsens årsredovisning. Moderaterna vid Landstinget Sörmland

9 Moderaterna vid Landstinget Sörmland 3 juni 2010 Övriga bestämmelser 40. Offentlighetsprincipen samt meddelarfrihet ska gälla samtliga vårdgivare som ingår i Hälsoval Sörmland. 41. Anställningsvillkor och löner ska vara i överensstämmelse med kollektivavtal för samtliga vårdgivare. 42. Privatfinansiering av tilläggstjänster är ej tillåtet. 43. För vård av flyktingar utgår särskild ersättning. Moderaterna vid Landstinget Sörmland

10 Landstingets ledningsstab Hälsoval Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR M Henningson LS-LED Reglemente för ersättning till primärvården Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar 1. Landstingsstyrelsen godkänner de föreslagna förändringarna och fastställer Reglemente för styrning av Primärvård att gälla från och med Ärendet Landstingsfullmäktige fastställde , 27, Reglemente för ersättning till primärvården. Reglementet ligger som grund för Regelbok för bedrivande av Primärvård i Sörmland som ligger som grund för godkännande av vårdcentraler att bedriva primärvård i Sörmland. Reglementet innehåller regler och formalia kring beslutsprocessen i Landstinget Sörmland rörande ersättning till primärvården från och med efter infört Hälsoval. Ärendet har utretts av Enheten för Hälsoval Sörmland och Hälsoval Sörmland anser att Reglemente för ersättning till primärvården behöver skrivas om för att skapa klarare struktur och bättre förutsättningar för primärvården i Sörmland. Vidare föreslås Reglemente för ersättning till primärvård byta namn till Reglementet för styrning av primärvård, vilket är mer korrekt då reglementet ligger som grund för Regelboken. De inlåsningseffekter som dagens reglemente innebär bör justeras för att skapa en långsiktigt hållbar relation mellan Reglementet och Regelboken. Karin Welin Landstingsdirektör Nicholas Prigorowsky Ekonomidirektör Mats Henningson Enheten för Hälsoval Sörmland Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 11, Tjut hälsoval reglemente.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) :31

11 Landstingets ledningsstab Hälsoval Sörmland HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR LS-LED Förslag till nytt förändrat Reglemente Reglemente för styrning av Primärvård 1. Organisation och ansvarsfördelning 1.1 Grunden för detta reglemente utgörs av Inriktningsdokument för Primärvården i Sörmland LF Syftet med reglementet är att ligga till grund för utformning av en styrmodell som ska medverka till att sörmlänningen får bästa möjliga hälsa genom fortsatt utveckling av närvården och att primärvården är ett naturligt förstahandsval samt erbjuder tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet, tillgodoser hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. 1.2 Landstingsstyrelsen är beställarnämnd och formulerar förslag till inriktning av primärvård. Landstingsstyrelsen ansvarar för att det finns en beställarfunktion där det praktiska arbetet kring styrning av primärvård sköts. 1.3 Landstingsstyrelsen har ansvaret för ersättningsmodellen för primärvård och ska administrera densamma. 1.4 Landstingsstyrelsen har ansvar för att följa upp och föreslå revidering av Inriktningsdokument för Primärvården Sörmland och detta reglemente. Landstingsstyrelsen ska ge förslag om anslag för primärvård (totalram) till Landstingsfullmäktige. 1.5 Landstingsfullmäktige beslutar om revidering av Inriktningsdokument för Primärvården Sörmland och detta reglemente senast i juni. Landstingsfullmäktige beslutar om anslag för primärvård (totalram) för landstingsstyrelsen som beställare senast i juni månad. 1.6 Landstingsstyrelsen beslutar om tillämpningen av detta reglemente. 1.7 Reglementet träder i kraft 1 juli 2010 och gäller tillsvidare. Hälsoval Sörmland Sveavägen, Hus E Eskilstuna Fax Tel: ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 111, Bilaga nytt reglemente hälsoval.doc SID 1(5) Utskriftsdatum: :30

12 2. Invånares rättigheter 2.1 Alla människor som vistas i länet har rätt till bästa möjliga hälsa. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 2.2 Personer med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till primärvården. Alla människor som vistas i länet har rätt att söka hälso- och sjukvård där de önskar, oavsett listning vid vårdcentral, enligt de tider som anges i vårdgarantin beslutad av landstingsfullmäktige. Invånare har rätt att lista sig vid valfri vårdcentral omgående, vilket medför att vårdcentralen har ett sistahandsansvar för patientens behov av primärvård samt ett särskilt ansvar för uppfyllandet av vårdgarantin. Vårdcentral får inte neka patient vård, oavsett listning. 2.3 Invånare har rätt till kontinuitet i kontakterna med hälso- och sjukvården och ska erbjuda fast vårdkontakt. 2.4 Invånare som så önskar kan aktivt avstå från att lista sig 2.5 Invånare ska informeras om rätten till bästa möjliga hälsa, patienträttigheter i enlighet med politiskt beslutade valfrihetsoch vårdgarantiregler. 3. Särskilda bestämmelser för Primärvård 3.1 Primärvården utgör grunden i närvården och ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 3.2 Samtliga vårdcentraler, offentliga som privata, ska genomgå en av landstinget fastställd godkännandeprocess. 3.3 Vårdgivare är en juridisk person som driver en eller flera vårdcentraler. Landstinget tecknar och följer upp avtal med enskild vårdcentral. Utbetalning sker till vårdgivare. 3.4 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om principer för intern styrning av landstingsdrivna vårdcentraler. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 111, Bilaga nytt reglemente hälsoval.doc SID 2(5) Utskriftsdatum: :30

13 3.5 Landstingsdirektören kan besluta om att listning vid vårdcentral under en särskild tidsperiod får ta längre tid att genomföra, om kapaciteten att ta emot fler invånare inte är tillräcklig. Överstiger denna tidsperiod 3 månader ska frågan hanteras av landstingsstyrelsen. 3.6 Landstingsstyrelsen beslutar om uppsägning av avtal och nedläggning av offentligt driven vårdcentral. 4 Ersättningsmodellen 4.1 Ekonomiska förutsättningar Principer för ersättning: Listersättning Prestationsersättning Tilläggsersättning Kvalitets- och hälsoersättning Täckningsgrad Socioekonomi Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott baserat på lämnade uppgifter av vårdcentral Ersättningen ska täcka samtliga vid vårdcentral uppkomna kostnader inklusive medicinsk service. Undantag görs för följande kostnader för vilka hälso- och sjukvårdsnämnden i nämndbudget fastställer anslag: Läkemedel Hjälpmedel Tolk För asylsökande samt flyktingar betalas ersättning enligt särskild prislista. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer anslag i nämndbudget När det gäller läkemedel finns ett absolut tak avseende förskrivning. Överskrids detta tak får vårdcentral stå för kostnaderna för förskrivna läkemedel Landstingsdirektören beslutar om nedsatt ersättning i händelse av att åtaganden inte fullföljs av vårdcentral. 4.2 Listersättning ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 111, Bilaga nytt reglemente hälsoval.doc SID 3(5) Utskriftsdatum: :30

14 4.2.1 Landstingsstyrelsen ska senast i augusti fastställa pris per listningspoäng för kommande år, utifrån totalram som Landstingsfullmäktige fastställt Listersättning utbetalas till vårdcentral i förhållande till antalet listade sörmlänningar i respektive ålderskategori Antalet listade invånare mäts en gång per kalendermånad 4.3 Prestationsersättning Prestationsersättning är enhetlig och utbetalas till vårdcentral baserat på antalet registrerade besök Landstingsstyrelsen beslutar om förutsättningar samt gränsen för maximal prestationsersättning. Gränsen för maximal prestationsersättning baseras på antalet listade på vårdcentralen Om vårdcentralens listade invånare besöker annan vårdcentral, privat allmänläkare/sjukgymnast eller primärvårdsjour betalar vårdcentralen ersättning enligt särskild prislista För besök av invånare vilket fordrar närvaro av tolk utbetalas, förutom prestationsersättning, tolkersättning enligt särskild prislista För besök av invånare bosatta utanför länet utbetalas ersättning enligt riksavtalet Vårdcentral kan ta ut särskilda avgifter för vaccinationer, hälsoundersökningar och intygsskrivning. 4.4 Tilläggsersättning Tilläggsersättning utbetalas till vårdcentral för särskilda uppdrag i enlighet med avtal. 4.5 Kvalitets- och hälsoersättning Kvalitets- och hälsoersättning utbetalas till vårdcentral baserat på måluppfyllelse (kvalitetsersättning) och resultat (hälsoersättning). Dessutom utbetalas ersättning för kvalitetsindikatorer enligt särskild prislista Vid bristande uppfyllelse av definierade mål för nybesök och telefontillgänglighet görs avdrag enligt särskild prislista. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 111, Bilaga nytt reglemente hälsoval.doc SID 4(5) Utskriftsdatum: :30

15 4.5.3 Hälsoersättning utbetalas till vårdcentral med utgångspunkt från förändringen av sjukskrivningstalet för de listade invånarna, baserat på område, i förhållande till förändringen i länet Vid bristande uppfyllelse av definierade mål för nybesök och telefontillgänglighet utgår avdrag på listersättningen. 4.6 Täckningsgrad Med täckningsgrad avses de listade invånarnas konsumtion, besök, av öppenvård i primärvård i förhållande till deras totala konsumtion av öppenvård på sjukhus, dvs. specialistmottagningar och akutmottagningar. Täckningsgrad mäts månadsvis. 4.7 Socioekonomi Den socioekonomiska viktningen sker per område. Förhöjd ersättning utbetalas till vårdcentral belägen i, eller i närhet till, ett socioekonomiskt utsatt område. 5 Övriga bestämmelser 5.1 Löner och anställningsvillkor enligt kollektivavtal i branschen gäller för samtliga vårdgivare, offentliga som privata. 5.2 Offentlighetsprincipen gäller för samtliga vårdgivare, offentliga som privata. 5.3 Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller för samtliga vårdgivare, offentliga som privata. 5.4 Privatfinansiering av tilläggstjänster tillåts inte. 6 Uppföljning och revidering 6.1 Landstingsstyrelsen ska årligen utvärdera effekterna av modellen för resursfördelning till primärvården. 6.2 Uppföljning sker i landstingsstyrelsens årsredovisning. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 111 Regl Hälsoval LF\ 111, Bilaga nytt reglemente hälsoval.doc SID 5(5) Utskriftsdatum: :30

16

17

18

19

20

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DIARIENR 2009-03-10 LS-LED09-614 13 Hälso- och sjukvård till alla - även papperslösa flyktingar. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig. - PROTOKOLL 2009-03-10 LS-LED09-514 11 Upphandla driften och förvaltningen av landstingets fastigheter. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet återremitterades för ytterligare

Läs mer

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-01-25 LS-LED10-742 10 Prislista för hälsoval 2011 Landstingsstyrelsen beslutar 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Ej deltagande i beslut Magnus

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-233 LS-LED11-415 92 Upphandling av tjänster inom laboratoriemedicin Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

FÖRSLAG. 214 EHSS Ett hjärtsäkrare Sörmland. Landstingsstyrelsens beslutar

FÖRSLAG. 214 EHSS Ett hjärtsäkrare Sörmland. Landstingsstyrelsens beslutar Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-11-02 LS-LED10-584 214 EHSS Ett hjärtsäkrare Sörmland Landstingsstyrelsens beslutar 1. Ge landstingsdirektören i uppdrag att ansvara för start och genomförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-02-23 LS-LED09-777 38 Investering i anläggning för destruktion av lustgas Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

17/15 Utbildningsvårdcentral

17/15 Utbildningsvårdcentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2015-11-17 LS-LED15-1366-2 17/15 Utbildningsvårdcentral Diarienummer: LS-LED15-1366 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

1. Motionen avslås. Reservation Oppositionen reserverade sig muntligt.

1. Motionen avslås. Reservation Oppositionen reserverade sig muntligt. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-24 LS-LED07-370 120 Inrättande av kvinno- och barncentrum. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen avslås

Läs mer

HKB har gjorts på motionen.

HKB har gjorts på motionen. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED07-302 153 Hjälpmedel till personer med läs- och skrivsvårigheter. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen bifalls.

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

3 Hälsoundersökning på arbetstid

3 Hälsoundersökning på arbetstid KALLELSE 2013-10-10 D I A R I E N R 3 Hälsoundersökning på arbetstid Diarienummer: LS-LED13-118 Dokument: LS-LED13-118-3 Handläggare: Marie Johnsson Godkänt av: Solveig Lampe, Personaldirektör, 2013-10-10

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-768 22 Yttrande över remiss - Länstrafiken Mälardalen. Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län 2012-2014

Läs mer

128 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. Landstingsfullmäktiges beslut

128 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. Landstingsfullmäktiges beslut - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-11-30 LS-LED10-576 128 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor 13-17 år Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet bordläggs i avvaktan på dom i upphandlingsmål

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-173 96 Försäljning av Ergonomicentrum i Sörmland AB Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls med tillägget att

Läs mer

112 Vidareremittering motion. Landstingsstyrelsens beslut

112 Vidareremittering motion. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-09-02 LS-LED07-302 112 Vidareremittering motion Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen vidareremitterar, till Nämnden för habilitering och

Läs mer

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-02-02 LS-LED15-1473-2 4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Diarienummer: LS-LED15-1473 Behandlat

Läs mer

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0734-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-13 LS-LED15-1304-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut

Landstingsfullmäktiges beslut 1 2007-10-30 LS-LED07-474 79 Gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 16 år, pensionärer och färdtjänstberättigade. Motionssvar. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-30 LS-LED15-0928-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-01-15 HH-HOH13-190-1 Ä R E N D

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

201 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. 2. Vaccineringen ska vara avgiftsfri. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del

201 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. 2. Vaccineringen ska vara avgiftsfri. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-11-02 LS-LED10-576 201 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor 13-17 år Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0769-5 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-148 32 Informationskampanj till invånarna för ökad kunskap och snabbare kontakt med sjukvården vid strokesymtom Arbetsutskottets

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - 2008-11-25 LS-LED07-391 115 Låt fler vara med och rädda människor med hjärtstillestånd Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkande Lars

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-06-19 LS-LED06-269 60 Omfördelning av investeringsramen för fastigheter 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner omfördelning av medel ur 2006

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar

30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar Primärvårdsnämnd PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-07 PVN16-0213-2 30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar Diarienummer: PVN16-0213 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-356 96 Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2009-10-01

Läs mer

35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus

35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-0761-5 35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Diarienummer:

Läs mer

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns Listning över länsgräns LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer LiÖ: LiÖ 2014-216 Diarienummer DLL: LS-LED14-330 Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus

19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Landstingsfullmäktige KALLELSE 2016-09-28 19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 184/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

61/16 Folktandvårdens priser 2017

61/16 Folktandvårdens priser 2017 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-1447-2 61/16 Folktandvårdens priser 2017 Diarienummer: LS-LED16-1447

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-263 50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning.

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-01-22 LS-LED06-431 13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Remissvar

Läs mer

86 Framtidens diabetesvård i Sörmland. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

86 Framtidens diabetesvård i Sörmland. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-25 11-26 LKD 03603 86 Framtidens diabetesvård i Sörmland Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2003-11-03 121 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Ingrid Nyhlén

Läs mer

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0729-2 105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Diarienummer: LS-LED16-0729 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. PROTOKOLL 2008-06-03 LS-LED07-391 44 Låt fler vara med och rädda människor med hjärtstillestånd - Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Läs mer

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0548-5 25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Diarienummer:

Läs mer

Hälso- och sjukvård REGELVERK FÖR LANDSTINGSDRIVNA VÅRDENHETER I HÄLSOVAL SÖRMLAND

Hälso- och sjukvård REGELVERK FÖR LANDSTINGSDRIVNA VÅRDENHETER I HÄLSOVAL SÖRMLAND Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2009-11-14 HN-HOS09-383 REGELVERK FÖR LANDSTINGSDRIVNA VÅRDENHETER I HÄLSOVAL SÖRMLAND Begreppet alternativ driftsform inom ramen för en verksamhet som fortfarande inordnas

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL 2008-06-03 LS-LED07-531 42 Miljövänliga och säkra fordon i landstinget. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Östen Eriksson

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Läs mer

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0781-5 22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Diarienummer:

Läs mer

Deltar ej i beslutet Magnus Leivik (M), Gustaf Wachtmeister (M)

Deltar ej i beslutet Magnus Leivik (M), Gustaf Wachtmeister (M) Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-218 35 Ombyggnation av Liljedalshemmet, Gnesta vårdcentral, godkännande av hyresavtal samt beslut om försäljning av fastigheten

Läs mer

1. Motionens första yrkande är besvarat. 2. Motionens andra yrkande avslås.

1. Motionens första yrkande är besvarat. 2. Motionens andra yrkande avslås. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-24 LS-LED07-367 119 Landstinget Sörmland ska ansluta sig till klamydia.se. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0129-2 21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Läs mer

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A TU M D IA R IEN R 2016-01-07 LS-LED15-0955-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige MÖ TES D A TU M Motionssvar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Marco Venegas (-) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Marco Venegas (-) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-21 LS-LED08-539 28 Gratis HPV-vaccin mot livmoderscancer till länets flickor mellan 10 och 12 år. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-22 LS-LED15-1194-2 5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Diarienummer: LS-LED15-1194 Behandlat av

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-400 139 Överenskommelse mellan Landstinget i Västmanland och Landstinget Sörmland om samverkan inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP)

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2012-11-16 Underlag för tjänsteutlåtande Svar på återremiss - Motion Vårdval även för barnhabilitering Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2007

Verksamhets- berättelse 2007 Verksamhets- berättelse 2007 Hälso- och sjukvårdsnämndens Utskott för privata vårdgivare Februari 2008 Verksamhetsberättelse Utskottet för privata vårdgivare Verksamhetsberättelse 2007 Utskottet för privata

Läs mer

12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering

12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering Landstingsfullmäktige KALLELSE 2016-09-28 12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 177/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen 2016-09-20

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Aina Nilsson Gemensamt Division Primärvård +46155247129 2015-10-10 PVN15-0165-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-04-14 LS-LED08-101 45 Omreglering av apoteksmarknaden. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande remissvar på

Läs mer

128 Tillfälliga insatser Landstingsstyrelsens beslut

128 Tillfälliga insatser Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-318 128 Tillfälliga insatser 2010 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen anslår 19,5 miljoner kronor för specificerade insatser

Läs mer

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regional utveckling +4616104894 2016-04-21 LS-LED16-0775-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes

188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-1651-8 188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes Diarienummer: LS-LED15-1651 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Primärvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-04-18 PVN-HSF13-029 4 Budget- och planeringsunderlag 2014 2016 för Primärvården Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Primärvårdsnämnden godkänner

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Bilaga Ersättning 2017

Bilaga Ersättning 2017 Diarienr1 (10) Bilaga Ersättning 2017 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag" Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag Bakgrund PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2002-10-29 LKD 01602 83 Motionssvar. "En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag" (Lf) Bakgrund Gustaf Wachtmeister och Benny Gezelius (m) har lämnat in en motion

Läs mer

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-03-22 LKD 04164 20 Resultathantering bokslut 2003 Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-03-22 25 (se bilagda handlingar) behandlas. Landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0437-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer