LS-LED Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige"

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form av ett generellt erbjudande. 2. I förekommande fall, då arbetsgivare och arbetstagare är överens, kan äldre arbetstagare erbjudas förkortad arbetstid inom ramen för det s.k. omställningsprojektet under förutsättning att den därvid friställda tiden inte ersätts. 3. Landstingsfullmäktiges 63/04 kompletteras med möjligheten att inom omställningsprogrammet, som en individuell åtgärd, använda och finansiera förkortad arbetstid för medarbetare som fyllt 60 år. Yrkande De socialdemokratiska ledamöterna, genom Mikael Edlund yrkade avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Proposition Ordförande ställde proposition mellan yrkandet att ta bort beslutspunkterna 2 och 3 och majoritetens förslag att även punkterna 2 och 3 skall finnas med i paragrafens beslutspunkter. Utfall Den öppna omröstningen utföll till förmån för att behålla alla tre beslutspunkter i styrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Enighet fanns kring beslutspunkt 1. Särskilt yttrande De socialdemokratiska ledamöterna lämnar särskilt yttrande Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 06\( 3) mars\ 27 förk arbtid äldre, lf\ 27 arbtid äldre.doc Utskriftsdatum: :20 SID 1(3)

2 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Ärendebeskrivning I Budget 2005 och flerårsplan med uppdrag, fick landstingsstyrelsen i uppdrag av landstingsfullmäktige att ta fram förslag till alternativa sätt att förkorta arbetstiden för äldre medarbetare och att beräkna de ekonomiska effekterna av dessa. Uppdraget har genomförts genom att använda olika modeller som är framtagna, och i vissa fall även använda, inom andra landsting eller kommuner. De ingående variablerna har dock hämtats från Landstinget Sörmland. De olika modellerna berör i olika utsträckning anställda över 55 år och handlar om att låta dessa få förkortad arbetstid, med mer eller mindre bibehållen lön, i syfte att bl.a. minska sjukfrånvaron. Den årliga kostnaden för Landstinget Sörmlands del skulle hamna i intervallet miljoner kronor. De flesta försök med förkortad arbetstid för äldre som gjorts i Sverige, har lagts ner p.g.a. höga kostnader. Dessutom har man inte kunnat konstatera någon säkerställd minskning av sjukfrånvaron. Den genomförda utredningen visar att det för närvarande, av ekonomiska skäl, inte är möjligt att införa en generell förkortning av arbetstiden för landstingets äldre medarbetare. I det pågående omställnings- och förändringsarbetet finns dock behov av en rad olika åtgärder. På individuell nivå kan förkortad arbetstid vara en lämplig åtgärd och bör därför finansieras inom omställningsprojektet. Kommentar Det regelverk som landstingsfullmäktige beslutade i 63/04, i samband med att medel avsattes för omställningsprojektet, föreslås kompletteras så att det blir möjligt att som en individuell åtgärd använda och finansiera förkortad arbetstid för medarbetare som fyllt 60 år. Detta under förutsättning att den därvid friställda tiden inte ersätts. ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 06\( 3) mars\ 27 förk arbtid äldre, lf\ 27 arbtid äldre.doc Utskriftsdatum: :20 SID 2(3)

3 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Utredningen har behandlats i Personalutskottet, 3, , varvid utskottet beslutade att överlämna utredningen till landstingsstyrelsen utan eget yttrande. Beslutsbilaga A. Särskilt yttrande från de socialdemokratiska ledamöterna Bilagor underliggande handlingar 1. Missiv 2. Protokoll Personalutskottet med utredningen Kortare arbetstid för äldre 3. Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 63/04 med underliggande handlingar Protokollsutdrag till Landstingsfullmäktige Akten ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 06\( 3) mars\ 27 förk arbtid äldre, lf\ 27 arbtid äldre.doc Utskriftsdatum: :20 SID 3(3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Omställningsprojekt Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund (s) och Östen Eriksson (kd) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag förutom att tiden för återställning av kostnaden ändras från sex till fem år. Proposition Ordföranden ställer först proposition dels på Gustaf Wachtmeisters m fl ändringsyrkande och dels på landstingsstyrelsens förslag och förklarar sig ha funnit Gustaf Wachtmeisters förslag bifallet. Därefter ställer ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag i övrigt och förklarar sig ha funnit detta bifallet. Landstingsfullmäktiges beslut 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles med ändringen att tiden för återställning av kostnaden ändras från sex till fem år. Bilaga 1. Landstingsstyrelsens beslut Protokollsutdrag Personaldelegationen Beslutet berör Weine Nejdemo Ingrid Mårselius Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(10) oktober 04\63 omställningsprojekt \ 63 omställningsprojekt.doc Utskriftsdatum: :14 SID 1(1)

21 PROTOKOLL LF 63 DATUM DIARIENR LKD Omställningsprojekt , LF Bakgrund Landstingsstyrelsen har fattat beslut ( 74/04) om ett landstingsövergripande omställningsprojekt för hantering av de personalförändringar som blir följden av de beslut som fattats och kommer att fattas om ändrad verksamhetsstruktur och kostnadsreduceringar för att uppnå en ekonomi i balans. Direktiv för omställningsarbetet, som skall genomföras i enlighet med landstingets personalpolitiska värderingar, har fastställts. Kostnadsberäkning för genomförandet under planeringsperioden har tagits fram. I ärendet fanns följande förslag till beslut: Landstingsstyrelsens beslut 1. Medel avsätts för genomförande av omställningsprojektet med följande belopp per år under planeringsperioden: 2005: 20 mkr 2006: : I enlighet med god redovisningssed ska hela kostnaden bokföras 2004 (beslutsår). Denna typ av kostnad kan betraktas som synnerligt skäl till undantag från balanskravet. Återställning av kostnaden ska ske inom en period om sex år. Yrkande och proposition Mikael Edlund (s) yrkade att återställning av kostnaden skulle ske inom en period om fyra år. Ordföranden ställde först proposition på punkt 1 avseende avsättning av 90 mkr för perioden och konstaterade bifall. Därefter ställdes proposition på punkt 2 dels enligt föreliggande förslag dels enligt Mikael Edlunds förslag om fyra år. Det konstaterades att föreliggande förslag bifallits. besök tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(10) oktober 04\63 omställningsprojekt \ 102 omställningsprojektet.doc Utskriftsdatum: :04 SID 1(2)

22 Landstingsstyrelsens beslut 1. Medel avsätts för genomförande av omställningsprojektet med följande belopp per år under planeringsperioden: 2005: 20 mkr 2006: : I enlighet med god redovisningssed skall hela kostnaden bokföras år 2004 ( beslutsår). Denna kostnad kan betraktas som synnerligt skäl till undantag från balanskravet. Återställning av kostnaden skall ske inom en period om sex år. Reservation Mikael Edlund (s), Alf Egnerfors (s), Kristina Jonsson (s), Inger Jonasson Sjödin (s) och Jessica Ljunggren (s) reserverade sig mot punkt 2 i beslutet till förmån för eget yrkande. Rätt utdraget ur protokollet. Justering anmäld: Intygas: Bilagor 1. Missiv och direktiv Protokollsutdrag Personaldelegationen Beslutet berör Weine Nejdemo Ingrid Mårselius ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(10) oktober 04\63 omställningsprojekt \ 102 omställningsprojektet.doc Utskriftsdatum: :04 SID 2(2)

23

24

25

26

27

28

29 Särskilt yttrande 27 landstingstyrelsen Bilaga A LS 27/06 Socialdemokraternas avslagsyrkande i detta ärende grundar sig på följande argument. Det generella erbjudandet för äldre att gå ner i arbetstid som majoriteten lovade i sin koalitionsplattform ersätts nu i och med detta ärende att äldre arbetstagare erbjuds förkortad arbetstid under förutsättning att den därvid friställda tiden inte ersätts. Omställningsprojektets vridning mot individuella lösningar ger utan riktlinjer utrymme för ett godtycke vid den individuella bedömningen. Det gällande regelverket i Sverige för förtida uttag av pension och arbetsgivarens möjlighet att besluta om garantipension ger redan idag möjlighet för förkortad arbetstid för äldre. Vi är även kritiska till att lägga till denna uppgift inom omställningsprogrammet landstingsfullmäktiges 63/04. I omställningsprogrammet som antogs av ett enigt fullmäktige anges det tydligt vad som skulle omfattas, ett landstingsövergripande omställningsprojekt för hantering av de personalförändringar som blir följden av de beslut som fattas och kommer att fattas om ändrad verksamhetsstruktur och kostnadsreduceringar för att uppnå en ekonomi i balans. Majoritetens förslag till beslut i landstingsfullmäktige innehåller ingen beräknad omfattning av kostnad eller ett regelverk för genomförande. Mikael Edlund (s)

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD).

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD). - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED09-464 29 Bolagisering av Folktandvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Jörgen Danielsson

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 2004-03-31 LS 0402-0269 Förhandling enligt 11 MBL angående förslag till Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(14) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-10 kl. 09.00 10.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 11 september kl. 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer