PROTOKOLL LKD Ökade informationsinsatser om influensavaccination. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2005-05-17 LKD04239. 58 Ökade informationsinsatser om influensavaccination. Bakgrund"

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Ökade informationsinsatser om influensavaccination Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i 72/04 att öka landstingets informationsinsatser om influensavaccination i syfte att få fler i riskgrupperna, äldre samt hjärt- och lungsjuka, att vaccinera sig. I beslutet fastslogs också att informationsinsatserna skulle utvärderas. De senaste åren har landstinget samlat sin tidigare spridda annonsering om influensavaccination till en helsidesannons i länets fyra dagstidningar. I annonsen har funnits en faktatext samt information om särskilda vaccinationstider på länets vårdcentraler. Annonsen har också tryckts som affisch och distribuerats till länets pensionärsföreningar, handikappföreningar samt patientföreningar. Den har också exponerat på förstasidan på landstingets webbplats. Som en del i vaccinationskampanjen har också smittskyddsläkaren i samband med starten av vaccinationsperioden gjort mediautspel som fått stort utrymme i länets medier. Kommentar Under den senaste tioårs-perioden har allt fler sörmlänningar vaccinerat sig mot influensan, mätt i antalet utlevererade vaccindoser. Ökningen har dock stagnerat och någon ökning har man inte kunnat iaktta sedan tre år tillbaka. När nu fullmäktige beslutat att öka informationsinsatserna så kommer dessa att utvärderas mot antalet fler sålda doser. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att under 2005 års vaccinationsperiod dubblera annonsinförandet, öka informationen på webbplatsen samt ge patient-, pensionärs- samt handikapporganisationerna direktinformation om influensavaccination. Detta föreslås ske inom landstingets informationsenhets ordinarie budget. Likaså föreslås utspelen mot massmedierna i frågan ökas. Utvärderingen sker genom att informationsinsatserna ställs mot antalet sålda doser, samt smittskyddsläkarens bedömning. Detta föreslås återrapporteras till landstingsstyrelsen efter influensaperioden Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 05\( 5) maj\58 ök info-ins infl-vacc\ 58.doc Utskriftsdatum: :54 SID 1(2)

2 DATUM DIARIENR LKD04239 Yrkande De socialdemokratiska ledamöterna yrkade som punkt 2 i det framlagda beslutsförslaget att Landstinget Sörmland skall erbjuda gratis influensavaccin för alla. Punkt 2 i det framlagda beslutsförslaget behålls som punkt 3. Proposition Det av majoriteten framlagda förslaget ställdes mot det socialdemokratiska förslaget. Efter öppen omröstning konstaterades att beslutet blev enligt majoritetens förslag. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ökade informationsinsatser om influensavaccination. 2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att, efter influensaperioden 2006, återkomma till landstingsstyrelsen med en utvärdering av informationsinsatsernas effekt. Bilaga 1. Förslag remissvar 2. Protokollutdrag landstingsfullmäktiges 74/04 Protokollsutdrag Informationsenheten Akten ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 05\( 5) maj\58 ök info-ins infl-vacc\ 58.doc Utskriftsdatum: :54 SID 2(2)

3

4

5 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Motion - Gratis influensavaccin till riskgrupp Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkanden Gunvor G Ericson (mp), Östen Eriksson (kd) och Ulrika Ernving (v) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Lena Karlsson (s), Alf Svensson (s), Rigmor Breidemalm (s) och Gert Pettersson (s) yrkar bifall till motionen. Nyss nämnda ledamöter yrkar dessutom att tredje beslutssatsen ändras med följande innehåll: att landstingsdirektören får i uppdrag att utvärdera informationsinsatserna angående influensavaccination samt att återkomma till landstingsfullmäktiges sammanträde med rapport om resultatet. Proposition Ordföranden ställer först proposition på dels landstingsstyrelsens första beslutsats och dels Lena Karlssons m fl yrkande om bifall till motionen och förklarar sig ha funnit landstingsstyrelsens förslag bifallet. Då begärs votering. Följande voteringsproposition godkännes. Den som röstar ja stödjer landstingsstyrelsens förslag och den som röstar nej stödjer Lena Karlssons m fl ändringsyrkande. Om nej vinner har landstingsfullmäktige bifallit ändringsyrkandet. Voteringen utfaller med 64 ja-röster: Gustaf Wachtmeister, Anne-Marie Wigertz, Sibylle Ekengren, Gunilla Atmer, Benny Gezelius, Kristina Fransson, Ingemar Sandqvist, Ted Hillding, Ingrid Nyhlén Brege, Ulf Gästrin (m), Anders Bjurström, Ulla Stääv, Catrin Cedvén, Jan-Olof Blomster, Margareta Karlén, Stefan Ahlström, Richard Karlsson, Rune Nyberg (fp), Ulrika Ernving, Marco Venegas, Björn Karlsson, Anna Hanborg, Richard Björnberg (v), Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Anita Flodin, Malin Eklånge Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(11) november 04\74 motion gratis vaccin\ 74 gratis vaccin.doc Utskriftsdatum: :07 SID 1(3)

6 (kd), Henrik Elmberg, Gösta Johansson, Mattias Claesson, Thomas Ohlsson (c), Gunvor G Ericson, Gunnar Söderberg och Mihkel Nõmm (mp). och 31 nej-röster: Ingemar Johansson (kd), Mikael Edlund, Inger Jonasson Sjödin, Kristina Jonsson, Rigmor Breidemalm, Alf Egnerfors, Göte Eriksson, Jessica Ljunggren, Lennart Samuelsson, Lena Karlsson, Rolf Andersson, Mayvor Lundberg, Ulf Gustafsson, Yvonne Norling, Gert Pettersson, Anders Rehn, Björn Blid, Maj-Britt Staaf, Lola Nilsson, Percy Andersson, Sarita Hotti, Ebbe Näslund, Lars-Erik Lordh, Mats-Olof Säfström, Anita Neuhaus, Alf Svensson, Åsa Kratz, Lars G Linder, Eva Eriksson, Jörgen Hedberg och Inga-Lill Widlund (s). Därmed har landstingsfullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag om den första beslutssatsen. Därefter ställer ordföranden proposition på den andra beslutssatsen och förklarar sig ha funnit denna bifallen. Slutligen ställer ordförande proposition dels på landstingsstyrelsens förslag om tredje beslutssatsen och dels på Lena Karlssons m fl ändringsyrkande och förklarar sig ha funnit landstingsstyrelsens förslag bifallet. Då begärs votering. Följande voteringsproposition godkännes. Den som röstar ja stödjer landstingsstyrelsens förslag och den som röstar nej stödjer Lena Karlssons m fl ändringsyrkande. Om nej vinner har landstingsfullmäktige bifallit ändringsyrkandet. Voteringen utfaller med 35 ja-röster: Gustaf Wachtmeister, Anne-Marie Wigertz, Sibylle Ekengren, Gunilla Atmer, Benny Gezelius, Kristina Fransson, Ingemar Sandqvist, Ted Hillding, Ingrid Nyhlén Brege, Ulf Gästrin (m), Anders Bjurström, Ulla Stääv, Catrin Cedvén, Jan-Olof Blomster, Margareta Karlén, Stefan Ahlström, Richard Karlsson, Rune Nyberg (fp), Ulrika Ernving, Marco Venegas, Björn Karlsson, Anna Hanborg, Richard Björnberg (v), Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Anita Flodin, Malin Eklånge, Ingemar Johansson (kd), Henrik Elmberg, Gösta Johansson, Mattias Claesson, Thomas Ohlsson (c), Gunvor G Ericson, Gunnar Söderberg och Mihkel Nõmm (mp). och 30 nej-röster: Mikael Edlund, Inger Jonasson Sjödin, Kristina Jonsson, Rigmor Breidemalm, Alf Egnerfors, Göte Eriksson, Jessica Ljunggren, Lennart ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(11) november 04\74 motion gratis vaccin\ 74 gratis vaccin.doc Utskriftsdatum: :07 SID 2(3)

7 Samuelsson, Lena Karlsson, Rolf Andersson, Mayvor Lundberg, Ulf Gustafsson, Yvonne Norling, Gert Pettersson, Anders Rehn, Björn Blid, Maj-Britt Staaf, Lola Nilsson, Percy Andersson, Sarita Hotti, Ebbe Näslund, Lars-Erik Lordh, Mats-Olof Säfström, Anita Neuhaus, Alf Svensson, Åsa Kratz, Lars G Linder, Eva Eriksson, Jörgen Hedberg och Inga-Lill Widlund (s). Därmed har landstingsfullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag om den tredje beslutssatsen. Landstingsfullmäktiges beslut 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. Bilaga 1. Landstingsstyrelsens beslut Protokollsutdrag Akten ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(11) november 04\74 motion gratis vaccin\ 74 gratis vaccin.doc Utskriftsdatum: :07 SID 3(3)

8 PROTOKOLL LF 74 DATUM DIARIENR LKD Motion Gratis influensavaccin till riskgrupp, LF Bakgrund Lena Karlsson (s), lämnade in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde I motionen yrkas att Landstinget Sörmland snarast inför gratis vaccin till personer över 65 år samt till personer med hjärt- och lungsjukdom. Motionen har handlagts inom landstingskansliet och i Medicinska rådet. Utlåtande Nationella undersökningar har inte kunnat påvisa något direkt samband mellan gratis vaccin och hög vaccinationsfrekvens. Som exempel nämns Halland, som har den högsta täckningen trots en egenavgift på 60 kr. Den besparing på drygt 5 miljoner kronor, som motionären hänvisar till, är en uppskattning baserad på en undersökning från Stockholm. Denna uppskattning är högst osäker då resultatet från Stockholm inte är direkt överförbart på sörmländska förhållanden. Intensifierad information direkt till riskgrupperna är sannolikt en mer effektiv metod att öka vaccinationstäckningen i de aktuella grupperna. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har gjorts. I ärendet fanns följande förslag till beslut: Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen avslås 2. Särskilda informationsinsatser genomförs, riktade till riskgrupperna 3. Utvärdering görs beträffande informationsinsatsernas effekter Sid: 1

9 PROTOKOLL LF 74 DATUM DIARIENR LKD04239 Yrkande och proposition Mikael Edlund yrkade bifall till motionen. De övriga beslutssatserna (2 och 3) rådde det enighet kring. Ordförande ställde proposition dels på föreliggande förslag, dels på Mikael Edlunds yrkande om bifall till motionen och konstaterade att föreliggande förslag bifallits, d v s avslag på motionen. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen avslås 2. Särskilda informationsinsatser genomförs, riktade till riskgrupperna 3. Utvärdering görs beträffande informationsinsatsernas effekter Reservation Mikael Edlund, Alf Egnerfors, Rigmor Breidemalm, Kristina Jonsson, Inger Jonasson Sjödin, Göte Eriksson och Lola Nilsson reserverade sig till förmån för det egna yrkandet. Rätt utdraget ur protokollet. Justering anmäld: Intygas: Bilagor 1. Missiv 2. Motionen 3. Medicinska rådets yttrande 4. Artikel ur Läkartidningen nr 24/ Hälsokonsekvensbeskrivning Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige i oktober Sid: 2

10

11

12

13

14

15

16 FOLKHÄLSOENHETEN Datum Bilaga Diarienummer 1 (3) Namn, Telefon LKD Martin Ward 0155/ Landstingsstyrelsen HKB-analys för ärendet: Gratis influensavaccin till riskgrupper (LKD 04239) Sammanfattande utlåtande efter genomförd HKB- analys HKB-analysen utvecklas i följande frågeställningar: 1. Påverkar förslaget befolkningens livsvillkor? Personlig/familjens ekonomi är att betrakta som ett av de mest centrala livsvillkoren tillsammans med samlad social situation. Motionen omfattar förslaget att eliminera vaccinkostnaden om 50 kr för patienter inom riskgrupperna > 65 år samt hjärt- och lungsjuka. I underlag och utlåtande inför motionssvar har kostnadseliminering som incitament för högre grad av vaccinationstäckning i berörda riskgrupper utretts. Denna utredning har ej funnit belägg, genom erfarenheter på andra håll, att kostnadseliminering nämnvärt ökar graden av vaccinationstäckning. Det förefaller troligt att styrning via kostnadseliminering hade varit mer verksamt om det handlat om en större utgift än 50 kr/år. Sannolikt är den ringa ekonomiska avlastningen alltför marginell för att ensamt ge en reell effekt på vaccinationsvanorna. Utlåtandets förslag på alternativt agerande för högre grad av vaccinationstäckning gäller intensifierad information vilket praktiserats i bl a det landsting med högst andel vaccinering i aktuella riskgrupper (Halland) trots viss egenavgift. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping

17 FOLKHÄLSOENHETEN Datum Bilaga Diarienummer 2 (3) Namn, Telefon LKD Martin Ward 0155/ Eventuellt bör det även övervägas att iordningställa information på andra språk för ökad möjlighet att nå in djupare i de aktuella riskgrupperna. 2a. Kan förslaget tänkas särskilt ha betydelse för levnadsvanorna i grupper av befolkningen med ofördelaktiga livsvillkor? Förslaget berör vaccinationsvanor vilka inte brukar sorteras in som levnadsvanor då dessa snarare avser mer eller mindre dagliga vanor och beteenden. En jämförelse kan göras med tandhälsa där daglig tandskötsel samt kostvanor kan betraktas som levnadsvanor av delvis betydelse för tandstatusen. Vid sidan om den dagliga egna omsorgen om tänderna så görs kanske ett årligt tandläkarbesök vilket då skulle motsvara det årliga vaccinationstillfället. Även om man oreflekterat räknar in vaccinationsvanor bland levnadsvanorna så pekar den aktuella genomgången i utlåtandet på att den ringa ekonomiska vinsten inte är tillräckligt incitament för beteendeförändring (ökad vaccinationsbenägenhet). 2b. Påverkar förslaget levnadsvanorna i befolkningen i stort? Eventuellt skulle alternativet med en intensifierad informationskampanj i massmedia spilla över även på den del av befolkningen som inte tillhör de definierade riskgrupperna och ge en allmänt ökad vaccinationsgrad. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping

18 FOLKHÄLSOENHETEN Datum Bilaga Diarienummer 3 (3) Namn, Telefon LKD Martin Ward 0155/ Barnkonsekvensanalys 3. a) Påverkas barn och ungdomar, direkt eller via föräldrar, av förslaget? En effekt av ökad vaccinationsgrad, om samt hur den än uppnås, kan vara att far- och morföräldrar blir mindre tveksamma att umgås med barnbarn under perioder med influensa. I extremfallet räddas några föräldrar som tillhör gruppen hjärt- och lungsjuka till livet genom ökad vaccinationsgrad. 3 b) I så fall på vilket sätt? se 3 a POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD).

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD). - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED09-464 29 Bolagisering av Folktandvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Jörgen Danielsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning

24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning DATUM 2004-03-22 DIARIENR 24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning Bakgrund Landstinget årsredovisning 2003 redovisar utfallet av landstingets åtagande, utfallet av verksamheten samt den ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (29)

Sammanträdesprotokoll 1 (29) 1 (29) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 24 januari 2007 kl 13.30-14.35 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Lena Bäckelin Thomas Hägg Marianne Larm-Svensson Thomas

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-09-09 Justerat tisdagen den 23 september 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 132 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer