TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET"

Transkript

1 VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l

2 TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL Välkommen till VG Primärvård, Västra Götalandsregionens framtidssatsning. Med vår nya vårdvalsmodell får patienten huvudrollen. Man får inte bara välja vilken vårdcentral man vill. Framför allt får man större tillgänglighet, bredare utbud, mer inflytande, kvalitetssäkring och möjlighet att jämföra olika vårdcentraler. Alla får en tryggare vård. VG Primärvård gör en bra vård ännu bättre Lagen om valfrihetssystem är en del av bakgrunden. Men det är långt ifrån enda skälet att införa VG Primärvård. Ska vi ha en god primärvård både idag och imorgon gäller det att tänka till på många områden. Vi måste stärka förtroendet för vården, underlätta personalrekrytering, minska trycket på sjukhusens akutmottagningar, klara både effektivitet och ekonomi för att nämna några utmaningar för framtiden. Du kanske har följt debatten kring vårdval och de modeller som redan har genomförts. Erfarenheterna från olika håll tar vi med oss, liksom allt det goda som redan uppnåtts inom primärvården i Västra Götaland. Nya och rättvisa möjligheter för vårdgivarna I privat eller offentlig regi, med VG Primärvård agerar alla vårdgivare med samma förutsättningar. Ansvaret utökas men också friheten att konkurrera, utvecklas och leverera ännu bättre vård. Så länge man uppfyller våra krav får man tillstånd att etablera sig. Och de är lika för alla. Liksom de nya ersättningarna. Basen är en individanpassad vårdpeng som följer patientens val. Dessutom ingår bland annat en extra ersättning för uppfyllda kvalitetsmål. Framtiden blir spännande.

3

4 KVALITET LÖNAR SIG Primärvården i Västra Götaland håller redan idag en hög nivå. Det ska vi bygga vidare från. Framför allt genom att fokusera på och belöna det som är värdeskapande för patienten, från medicinsk kvalitet till service och ett gott bemötande. Förtroendet måste alltid vara högt och förvaltas väl. Därför ställer VG Primärvård detaljerade krav på alla vårdgivare när det gäller kvalitet, kompetens, ekonomisk stabilitet, att man följer vårdprogram och rekommendationer, har hög tillgänglighet, klarar vårdgarantin. Kraven beskrivs i vår Krav- och kvalitetsbok, som finns tillgänglig för alla intresserade på Alla som uppfyller kraven blir godkända Driftsformen spelar alltså ingen roll, det viktiga är kompetens och förmåga. Är det grönt ljus på alla punkter kan vårdgivarna teckna kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden och börja arbeta. Mätbara mål, resultat som alla kan följa För att säkerställa vård med kvalitet för alla invånare i Västra Götaland kommer vi att göra noggranna mätningar av hur väl vårdcentralerna uppfyller målen. Det kan gälla tillgänglighet och bemötande. Hur snabbt man får svar i telefon. Särskilda åtgärder för äldre patienter och mycket annat som skapar förtroende och trygghet. Resultaten redovisas på vilket innebär att vårdcentralerna kan jämföra sig med andra vårdcentraler och att patienterna lättare kan bilda sig en uppfattning och välja. De ligger även till grund för den speciella kvalitetsersättningen till vårdcentralerna. Kvalitet ska löna sig. I alla led.

5

6 STÖRRE UPPDRAG, STÖRRE MÖJLIGHETER Primärvården ska alltid upplevas som det naturliga förstahandsvalet. Det är navet i Västra Götalandsregionens vårdsystem. Det är här de flesta av invånarna har sina korta och långa relationer med hälso- och sjukvården, eller lotsas vidare till annan vård. När vi nu genomför VG Primärvård är effektivitet, säkerhet och hög medicinsk kvalitet, som alltid, viktiga mål. Men också att skapa fler möjligheter för både patienter och vårdgivare. Alla vårdcentraler får lika uppdrag och ersättning, ökade befogenheter och ökat ansvar. En allt större del av invånarnas vårdbehov ska kunna tillgodoses inom primärvården. Detta ingår i uppdraget Här ser du det grundutbud som gäller för godkännande. Vad vårdcentralerna kan erbjuda utöver detta anpassar man själva efter sina patienters behov. Hälsofrämjande och förebyggande insatser Allmänmedicin inklusive åtagande om psykisk ohälsa, medicinsk fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, samverkan med andra vårdaktörer, närområdesansvar tillsammans med andra vårdgivare där man är lokaliserad, jourverksamhet/läkare i beredskap (kan vara i samarbete med andra vårdcentraler) Barnhälsovård Utbildningsplatser och handledning Utvecklingsarbete samt forskning och utveckling. Ansvar dygnet runt Eftersom tillgänglighet och trygghet är hörnstenar i VG Primärvård ingår också dygnet-runt-ansvar för patienten. Öppettiderna måste vara minst 45 timmar per vecka och kunna anpassas efter patienternas behov. Det ska finnas jourverksamhet till klockan 22 alla vardagskvällar och minst sex timmar under veckoslut och helger jouren kan ordnas i samverkan med andra vårdcentraler. Dessutom ska vårdcentralen kunna erbjuda akuttider som Sjukvårdsrådgivningen 1177 kan boka.

7

8 EN BÄTTRE PRIMÄRVÅRD GYNNAR ALLA På samma sätt som varje vårdcentral måste ha ett grundutbud av tjänster krävs också en bestämd nivå när det gäller bemanning och kompetens. De här tjänsterna måste alltid finnas tillgång till: Specialist i allmänmedicin under hela öppettiden Minst hälften av läkartjänsterna ska bemannas av specialist i allmänmedicin, kan kompletteras med andra specialister Specialistutbildad distriktssköterska Psykolog eller psykoterapeut (alt. socionomutbildning eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning med basutbildning i psykoterapi) BVC-sjuksköterska och BVC-läkare Medicinsk fotterapeut Har man väl uppfyllt de här kraven är det fritt fram att utveckla och finslipa utbudet efter patienternas behov. VG Primärvård handlar om att sätta människan i centrum. Om att se patienten som en värdefull resurs. Klarar vi det kommer vi också att se hur förtroendet växer. Hur primärvården blir allt mer attraktiv, både för patienterna och de professionella människor som vill skapa sin framtid där.

9

10 ALLA GÖR ETT VAL Med VG Primärvård blir valfrihet en betydelsefull del av tillgängligheten. Alla invånare över 16 år i Västra Götaland får välja sin vårdcentral. Och vid behov en fast vårdkontakt. För barn under 16 år väljer vårdnadshavarna. Patient och vårdcentral har gjort en överenskommelse; den som är nöjd stannar, den som inte är nöjd kan välja en annan vårdcentral. Man får nämligen byta så ofta man vill primärvårdspengen följer med valet. Ingen kan heller nekas behandling på andra vårdcentraler än den man valt. Däremot kommer det att vara mer fördelaktigt för patienten att vända sig till just sin vårdcentral. Nya patientavgifter blir 100 kr för läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling. Besök på annan vårdcentral kostar 200 kr respektive 100 kr. Kunskap, delaktighet, inflytande Friheten att välja är ett sätt att stärka patientens ställning. Med vår nya vårdvalsmodell vill vi också öka möjligheterna till delaktighet. Det är invånarna som ska ha det avgörande inflytandet på primärvårdens utveckling. Alla vårdgivare som är anslutna till VG Primärvård ska därför arbeta aktivt med att öka sina patienters kunskaper så att man kan utnyttja sin valfrihet på bästa sätt, ha ett aktivt inflytande över behandlingen och även kunna ansvara för egenvård. Dessutom har primärvården ett särskilt ansvar för människor med komplexa sjukdomsproblem eller nedsatt autonomi. Deras intressen måste också tas tillvara.

11

12 SÅ HÄR FUNGERAR PRIMÄRVÅRDSPENGEN Med VG Primärvård introducerar vi ett ersättningssystem som ger alla anslutna vårdcentraler möjligheter att bedriva en bra verksamhet. Oavsett driftsform. Framför allt i form av den nya öronmärkta primärvårdspengen. Primärvårdspengen följer med patientens val av vårdcentral. Storleken beräknas med hänsyn till ålder, kön och vårdtyngd genom ett speciellt poängsystem (ACG). Om en patient byter vårdcentral följer vårdpengen med och vid enstaka besök hos annan vårdgivare än den patienten tillhör, dras kostnaden från vårdpengen där man hör hemma. En rättvis ersättningsmodell Den samlade ersättningen, som ska täcka kostnaderna för att fullfölja uppdraget påverkas också av andra faktorer. VG Primärvårds ersättningsmodell består i sin helhet av följande delar: Primärvårdspengen (över 80 % av ersättningen) Målrelaterad ersättning (kopplas till täckningsgrad och kvalitetskrav) Särskild ersättning för tolk, geografi och socioekonomi Ersättning för eventuella särskilda uppdrag Kort sagt, med VG Primärvård vill vi ge privata och offentliga vårdcentraler möjlighet att driva vård på lika villkor, med ersättningar baserade på patienternas vårdbehov.

13

14 MÅLET HÖGSTA BETYG RAKT IGENOM Var och en som arbetar inom primärvården är delaktig i ett unikt förtroendeuppdrag, med ett om fattande ansvar för människor i alla åldrar. Därför är det särskilt viktigt att tilliten till primärvården alltid är stor. I framtiden ska vi ha minst väl godkänt av alla. Vägen dit öppnar spännande perspektiv. Imorgon är det fritt fram att fylla ett behov där man ser att det finns. Imorgon väljer man själv. Imorgon belönar vi det som är värdefullt för patienten. För att säkerställa att VG Primärvård når målen vill vi skapa en öppen dialog mellan Västra Götalandsregionen, vårdcentralerna och invånarna i Västra Götaland. Löpande uppföljning Här blir vår nyinrättade medicinska revisionsenhet en viktig del. Vårdcentralerna rapporterar och vi följer upp kvalitet, kostnader, effekter och personalens kompetens enligt en speciell uppföljningsplan. Dessutom kan vi vid behov gå ännu mer på djupet med verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser. Återkoppling via nätet Uppföljningsresultaten blir tillgängliga för både vårdgivare och patienter. Informationen uppdateras så snart nya data finns tillgängliga. Med VG Primärvård är det alltså full öppenhet som gäller. Man får alla möjligheter att jämföra sin vårdcentral med kollegorna likaväl som att jämföra olika vårdcentraler för att kunna göra ett bra val som patient. Framför allt, vi stimulerar till lärande, dialog och ständiga förbättringar som gör att patienten får ta del av det senaste inom medicinsk teknik och nya metoder. Allt för att förtjäna våra invånares fulla och odelade förtroende.

15

16 Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Därför satsar vi på kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. På mångfald och valfrihet. På trygg vård för alla invånare, med ett resursanpassat och rättvist ersättningssystem. På nya möjligheter för alla professionella och engagerade vårdgivare. Därför inför vi VG Primärvård. Fler exemplar kan beställas hos: Adress- och distributionscentrum, Regionens Hus, Mariestad. Telefon: , epost:

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund 9 Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund Förord Läkarförbundet representerar den medicinska professionen i Sverige. I vårt uppdrag ingår att främja en ändamålsenlig utveckling

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer