Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012"

Transkript

1 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013

2 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod... 6 Resultat... 7 Granskade remisser vid klinikerna... 8 Egenremiss... 8 Konsultationsremisser Allmäntandvård bland konsultationsremisser Allmäntandvård bland specialistremisser Svenska Pedodontiföreningens policydokument Övervägande och förslag... 15

3 3 (17) Sammanfattning Avsikten med denna uppföljning var att bedöma i vilken omfattning remisser avseende specialiserad barntandvård (pedodonti) kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser, bedöma rimligheten i förekomst, frekvens och innehåll i konsultationsremisser, om Svenska Pedodontiföreningens policydokument Prioriteringar och patientsäkerhet inom tandvården för barn och ungdom 2008 även framgent bör vara vägledande för remittering inom barn- och ungdomstandvård samt i övrigt förslå eventuella förändringar i vårdavtalets förfrågningsunderlag. Remisser som sänts av allmäntandläkare under 2011 till specialistkliniker i pedodonti vid Folktandvården Stockholms län AB (FTV) samt Institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet (KI) har följts upp med avseende på innehåll, remissvar och i förekommande fall inskannade röntgenbilder. Totalt har remisser till pedodonti 2011 registrerats avslutade i Libretto. Av dessa har remisser (83 %) behandlats av FTV och KI samt därutöver 589 (17 %) av privata vårdgivare. Totalt har remisser av de granskats vilket utgör cirka 55 procent av antalet avslutade remisser. Uppföljningen av remisser visar att andelen allmäntandvård bland remisserna bedömdes utgöra i genomsnitt cirka 12 procent. Om konsultationsremisser exkluderas var omfattningen av allmäntandvård bland specialistremisserna cirka 7 procent. Konsultationsremisser utgjorde 15 procent av det totala antalet specialistremisser i pedodonti. Merparten, 60 procent, krävde specialisttandvårdens medverkan, 40 procent hade karaktären av allmäntandvård och bedömdes kunna handläggas av en erfaren allmäntandläkare. Eftersom konsultationsremisser utgör en stor del av det totala antalet specialistremisser i pedodonti och karaktären skiljer sig från de vanliga behandlingsremisserna bör Beställaren särredovisa dessa i remisstatistiken. Orsaken till den höga andelen allmäntandvård bland konsultationer kan hänföras till att en stor andel av allmäntandläkarna är relativt nyexaminerade med begränsad erfarenhet av barntandvård. Utbildningsbehovet inom barn- och ungdomstandvård bör uppmärksammas av både Beställare och vårdgivare.

4 4 (17) Med egenremisser avses möjligheten för en vårdgivare som är godkänd för specialisttandvård inom pedodonti att till sig själv remittera patient, som är listad för allmäntandvård vid kliniken. Frekvensen egenremisser varierade mellan 3 till 9 procent av avslutade remisser. Antalet egenremisser var inte relaterat till antalet listade allmäntandvårdspatienter vid kliniken. Den högsta frekvensen egenremisser förekom på Eastmaninstitutet (40 procent), den lägsta vid KI (3 procent). Beställaren bör tydliggöra för vårdgivarna att det av remisshandlingen skall framgå varför patienten vid egenremiss remitterats för specialisttandvård. Även egenremitteringen bör åtföljas av ett remissvar. Beställaren bör undersöka orsakerna till varför frekvensen av egenremittering skiljer sig åt mellan de olika specialistklinikerna. Svenska Pedodontiföreningens policydokument (Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdom 2008) är en revision av tidigare prioriteringsdokument. Prioriteringsutredningen (Vårdens svåra val, SOU 1995:5) liksom FN:s Barnkonvention ligger till grund för dokumentet. Svenska Pedodontiföreningens riktlinjer är ett försök att prioritera vilka patienter som i första hand skall remitteras till specialist i pedodonti. Svenska Pedodontiföreningens riktlinjer kan upplevas väl breda för att ligga till grund för en dimensionering av länets specialisttandvårdsresurser för barn och ungdom. För att säkerställa resurseffektivitet i specialisttandvården är det önskvärt med tydligare riktlinjer avseende gränsdragningen mellan allmäntandvård och specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvården. Sammantaget visar utredningen att den övervägande delen av specialistremisser utgör remisser som kräver specialisttandvårdens medverkan. Dock förekommer ett relativt stort antal remisser av allmäntandvårdskaraktär vilka inte bedöms kräva specialisttandvårdens medverkan. Mot bakgrund härav bör Beställaren överväga att utarbeta tydligare riktlinjer avseende remittering till specialisttandvård i pedodonti. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade 2009 att införa vårdval inom specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län (HSN ). Modellen infördes den 1 mars 2010 och innebar ett fritt patientval av godkända vårdgivare inom specialiteterna pedodonti, bettfysiologi, endodonti, oral kirurgi, oral protetik, oral radiologi och parodontologi. Vårdgivarna skall följa de anvisningar som framgår av det så

5 5 (17) kallade förfrågningsunderlaget. Beställaren ersätter behandling som kräver specialisttandvårdens kunskaper och/eller resurser i övrigt. Som vägledning gäller Svenska Pedodontiföreningens policydokument Prioriteringar och patientsäkerhet inom tandvården för barn och ungdom Ersättning utgår för utförd behandling inom den specialitet vårdavtalet omfattar. Ersättningen utgår enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd prislista som i huvudsak följer vad som anges i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. Remittering, rapportering och fakturering av utförd vård sker i IT-systemet Libretto. Under år 2011 har totalt nya remisser utfärdats för specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län. Allmäntandvården i offentlig samt privat regi har genererat cirka 55 procent av remisserna, specialisttandvården 33 procent. Övriga 12 procent utgörs till största delen av remisser från sjukvården. Med anledning av vårdvalsmodellen inom specialisttandvård för barn och ungdomar har Beställaren under 2011 (Rapport dec 2011) gjort en pilotstudie avseende remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar. Studien omfattade godkända vårdgivare inom Folktandvården, Praktikertjänst AB, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet samt privata vårdgivare vilka utfört specialisttandvård för barn och ungdomar under kvartal 4, Mot bakgrund av informationen från remiss samt remissvar och övriga dokument bedömdes huruvida patienten varit i behov av specialisttandvårdens resurser eller borde kunnat behandlas inom allmäntandvården. Hur stor andel av remisserna som utgjordes av konsultationsremisser bedömdes också. Av rapporten framgår att antalet konsultationsremisser varit högt och delvis omfattat väl enkla frågeställningar. Uppdraget omfattade också bedömning av drygt 70 journaler. Kvaliteten i journalerna varierade mellan vårdgivarna och vissa brister i journalföringen förekom. Sammantaget bedömdes cirka 86 procent av remisserna var av sådan karaktär att specialistremiss krävdes. Studien påpekade att det var angeläget att göra en förnyad uppföljning avseende 2011, det vill säga det första helåret med den nya vårdvalsmodellen avseende specialisttandvård för barn och ungdomar.

6 6 (17) Uppdraget Nuvarande uppdrag avser att följa upp det vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem (LOV) avseende specialisttandvård för barn och ungdomar som nu föreligger mellan Stockholms läns landsting och godkända vårdgivare. Med utgångspunkt från nämnt syfte skall följande delområden belysas: - i vilken omfattning remisser avseende pedodonti kräver specialisttandvårdens kunskaper eller resurser i övrigt - bedöma rimligheten i förekomst, frekvens samt innehåll i konsultationsremisser avseende pedodonti. - bedöma om Svenska Pedodonti föreningens policydokument Prioriteringar och patientsäkerhet inom tandvården för barn och ungdom 2008 även framgent bör vara vägledande för remittering inom barn- och ungdomstandvården, och om så ej bedöms vara fallet, föreslå annan vägledning. - att i övrigt föreslå eventuella förbättringar i vårdavtal enligt LOV avseende barn- och ungdomstandvården, och möjligen som följd därav förändringar i auktorisationsavtal avseende specialiserad barn- och ungdomstandvård. Metod Projektet avsåg att bedöma remisser från allmäntandläkare vilka sänts till specialistkliniker i pedodonti vid Folktandvården Stockholm län AB samt Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet under Remisser, registrerade i Librettosystemet, har följts upp med avseende på innehåll, remissvar och i förekommande fall inskannade röntgenbilder i avsikt att bedöma om patienten varit i behov av specialisttandvårdens resurser eller borde kunnat behandlas inom allmäntandvården. Antalet egenremisser har också registrerats dels som andel av antalet granskade specialistremisser dels som andel av totala antalet för allmäntandvård listade barnpatienter vid respektive specialistklinik.

7 7 (17) Uppgifterna om antal listade barn vid respektive klinik samt totalantalet egenremisser vid de olika klinikerna har inhämtats från Beställaren. Vidare har frekvensen konsultationsremisser och pedvisningar registrerats. Med pedvisning menas att specialisten och respektive allmäntandläkare tillsammans undersöker och diskuterar patienten, vanligtvis på allmäntandläkarens hemmaklinik. Vid genomgång av remisserna noterades att det var svårt att skilja konsultationsremiss från remisser som var registrerade som pedvisning varför bägge sammanfördes till en grupp benämnd konsultation. Mot bakgrund av innehållet i remissen, remissvaret samt inskannade dokument bedömdes om konsultationsremisser upptog frågeställningar som krävde specialisttandvårdens medverkan eller inte. Utöver detta har Svenska Pedodontiföreningens policydokument Prioriteringar och patientsäkerhet inom tandvården för barn och ungdom 2008 granskats i avsikt att bedöma om dokumentet även i fortsättningen bör vara vägledande vid remittering av barn för specialisttandvård i pedodonti i Stockholm län. Resultat För hela året 2011 hade totalt remisser i pedodonti registrerats som avslutade i Libretto den 24 september Av dessa har remisser (83 %) behandlats av offentliga vårdgivare (FTV och KI) och 589 (17 %) av privata vårdgivare. Från början planerades projektet att omfatta granskning av drygt 900 remisser. Under projektets gång gjordes bedömningen att validiteten i studien skulle öka om ett större antal remisser bedömdes. Totalt har dubbelt så många remisser granskats än vad som planerats från början. Granskningen baserades på information i remisshandlingen, remissvar samt i förekommande fall inskannade röntgenbilder. Granskningsmetoden är relativt grov men fördelaktig då ett stort antal remisser kan granskas på en begränsad tid. Genom att granska ett stort antal remisser minskar risken för problem med representativitet av remisser som granskats i förhållande till det totala antalet remisser. Eftersom ett stort antal remisser granskats bedöms resultatet vara tillförlitligt och resultaten representativa.

8 8 (17) Vid genomgång av remisserna registrerade i Libretto noterades att antalet avslutade remisser 2011 varierade vid respektive specialistklinik beroende på när man under 2012 sökte uppgifterna. Antalet avslutade remisser vid samtliga specialistkliniker ökade under projekttiden. Av praktiska skäl sattes ett slutdatum till den 24 september Orsaken till ökningen av antalet avslutade remisser i Libretto är oklar. Eftersom antalet avslutade remisser varierar för 2011 beroende på när man gått in i Librettosystemet under 2012 innebär detta att validiteten i remisstatistiken i viss mån påverkas negativt. En närmare analys om orsakerna till detta bör göras. Granskade remisser vid klinikerna Totalt har remisser granskats vilket utgör cirka 66 procent av det totala antalet avslutade remisser vid FTV och KI Fördelningen av granskade remisser vid de olika specialistklinikerna i pedodonti redovisas i tabell1. Tabell 1 Antal granskade remisser vid specialistkliniker i pedodonti Klinik Totalt antal remisser Granskade remisser Eastmaninstitutet Handen KI Sollentuna Södertälje Totalt ¹ Antal avslutade remisser per den 24/ Egenremiss Förekomst av egenremisser vid specialistklinikerna har registrerats i Libretto och redovisas i tabell 2. Frekvensen egenremisser varierar mellan 3 till 9 procent av det totala antalet granskade remisser vid klinikerna. Genomsnittet bland specialistklinikerna var 5,5 procent.

9 9 (17) Tabell 2 Egenremisser (%) av totalt granskade remisser Klinik Granskade remisser Egenremiss Eastmaninstitutet (9 %) Handen (3 %) KI (5 %) Sollentuna (4 %) Södertälje (3 %) Totalt (5,5 %) Antalet egenremisser vid respektive specialistklinik i relation till antalet listade allmäntandvårdspatienter vid kliniken har också studerats. Antalet listade patienter 2011 har inhämtats från Beställaren. Antal egenremisser uttryckt som procent av antalet listade patienter på respektive klinik redovisas i tabell 3. Tabell 3 Antal egenremisser av totalt listade allmäntandvårdspatienter vid specialistkliniker 2011 a Klinik Antal listade barn Egenremiss Eastmaninstitutet (40 %) Handen (23 %) KI (3 %) Sollentuna (25 %) Södertälje (13 %) ª Uppgifterna avseende listade barnpatienter är hämtade från Beställaren

10 10 (17) Resultatet visar på en stor variation mellan klinikerna. Den högsta frekvensen av egenremisser förekom på Eastmaninstitutet och utgjorde 40 procent av totalantalet listade barnpatienter vid kliniken. Den lägsta frekvensen förekom vid KI, 3 procent. Konsultationsremisser Frekvensen konsultationsremisser varierade mellan klinikerna vilket visas i tabell 4. I genomsnitt utgjorde cirka 15 procent av det totala antalet avslutade remisser konsultationsremisser. Högst andel förekom vid Handen och Eastmaninstitutet, cirka 18 procent. Minst andel på KI, 6 procent. Tabell 4 Antal konsultationsremisser Klinik Granskade remisser Konsultationsremisser Eastmaninstitutet (18 %) Handen (18 %) KI (6 %) Sollentuna (17 %) Södertälje (9 %) Totalt (15 %)

11 11 (17) Allmäntandvård bland konsultationsremisser Vidare bedömdes om konsultationsremisser krävde specialisttandvårdens medverkan eller inte. Merparten av konsultationsremisserna (60 %) utgörs av remisser som kräver specialisttandvårdens resurser (tabell 5). Ett relativt stort antal fall (40 %) bedömdes dock inte kräva specialisttandvårdens resurser utan borde kunna behandlas av en erfaren allmäntandläkare. Vid KI bedömdes 18 procent av konsultationsremisserna vara av den karaktären att allmäntandvården skulle kunna hantera frågeställningen. Vid flera av folktandvårdens kliniker var andelen allmäntandvård högre bland konsultationsremisserna. Tabell 5 Andel allmäntandvårdsremisser bland konsultationsremisser Klinik Konsultation Andel allmäntandvård Eastmaninstitutet (40 %) Handen (44 %) KI 22 4 (18 %) Sollentuna (44 %) Södertälje 14 4 (29 %) Totalt (40 %) Allmäntandvård bland specialistremisser Vidare bedömdes om det förekom enklare patientfall av karaktären allmäntandvård bland övriga specialistremisser. Av det totala antalet specialistremisser exklusive konsultationsremisser bedömdes i genomsnitt cirka 7 procent av remisserna ha karaktären av allmäntandvård (tabell 6). Variationen mellan klinikerna var dock stor, mellan 3 och 9 procent.

12 12 (17) Tabell 6 Andel allmäntandvård avseende specialistremisser exklusive konsultationsremisser Klinik Remisser exkl. konsultation Andel allmäntandvård Eastmaninstitutet (7 %) Handen (9 %) KI (7 %) Sollentuna (8 %) Södertälje (3 %) Totalt (7 %) I tabell 7 redovisas andelen allmäntandvård av det totala antalet remisser inklusive konsultationer och pedvisningar. Totalt bedömdes 12 procent av remisserna till pedodonti utgörs av remisser som uppvisar karaktären av allmäntandvård.

13 13 (17) Tabell 7. Andel allmäntandvård avseende specialistremisser inklusive konsultationsremisser Klinik Remisser inkl. konsultation Andel allmäntandvård Eastmaninstitutet (13 %) Handen (16 %) KI (8 %) Sollentuna (14 %) Södertälje (5 %) Totalt (12 %) Svenska Pedodontiföreningens policydokument Svenska Pedodontiföreningens policydokument (Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdom 2008) är en revision av tidigare prioriteringsdokument. Prioriteringsutredningen (Vårdens svåra val, SOU 1995:5) liksom FN:s Barnkonvention ligger till grund för dokumentet. Svenska Pedodontiföreningens riktlinjer är ett försök att prioritera vilka patienter som i första hand skall remitteras till specialist i pedodonti. I dokumentet föreslås fem grupper med fallande prioritet för odontologisk prioritering. Grupp 1 omfattar barn och ungdomar vars medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntillstånd försämras om odontologiskt vårdbehov inte tillgodoses. Grupp 2 omfattar prevention med dokumenterad nytta för odontologiska sjukdomstillstånd för barn med svår kronisk sjukdom eller funktionshinder, barn med medfödda och förvärvade missbildningar i ansikte, käkar eller tänder. Vidare barn med komplicerade tand- och/eller käkskador, akuta smärttillstånd, barn under tre år som löper ökad risk för ohälsa, barn med okontrollerad sjukdomsutveckling i tänder och käkar, barn med omfattande psykologiska behandlingsproblem samt barn som lever i socialt utsatt miljö. Grupp 3 omfattar vård av mindre svåra akuta och

14 14 (17) kroniska tandsjukdomar. Grupp 4 innefattar gränsfall och grupp 5 utgör kosmetisk tandvård. Enligt riktlinjerna skall barn och ungdomar som tillhör grupp 1 erbjudas specialisttandvård. Barn och ungdomar i grupp 2 bör i flera fall erbjudas specialisttandvård. Vid prioritering av enskild patient rekommenderas en bedömning av patientens vårdbehov avseende medicinska faktorer, psykologiska faktorer, odontologiska faktorer, akutnivå samt prevention vilka bedöms i nivåer A, B, C och D där A representerar högst angelägenhetsgrad. En patient kan alltså prioriteras i en högre eller lägre grupp beroende på angelägenhetsgraden i det odontologiska omhändertagandet. Det hade varit önskvärt att allmäntandläkarna i remisshandlingen registrerat vilken kategori som patienten bedömts tillhöra. Huruvida allmäntandläkarna använder riktlinjerna när man prioriterar är oklart. Intrycket är att det är andra faktorer som påverkar allmäntandläkarens beslut att remittera till specialist i pedodonti. Bland annat allmäntandläkarens värdering av sin egen kompetens/förutsättningar att rätt omhänderta patienten betyder sannolikt mer. Det senare pekar på vikten av att allmäntandläkaren kontinuerligt fortbildar sig inom barn- och ungdomstandvård för att därigenom känna sig mer säker i diagnos och behandlingsplanering och därmed undvika onödig remittering. I rapporten Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård en enkätstudie 2012 (HSN ) redovisas att var tredje allmäntandläkare anger att de inte gått någon kurs i barntandvård sedan avlagd tandläkarexamen samt att en stor andel av allmäntandläkarna är relativt nyexaminerade. Tillsammans kan detta medverka till att tandläkaren känner osäkerhet i behandlingssituationen och därigenom remitterar oftare till pedodontist än nödvändigt. Det är viktigt att specialisttandvårdsresurser ges de barn som har vårdbehov som kräver specialistvårdens medverkan och inte till barn som bör kunna behandlas inom allmäntandvården. Svenska Pedodontiföreningens riktlinjer kan upplevas oprecisa för att ligga till grund för remittering till specialisttandvård för barn och ungdom. För att säkerställa resurseffektiviteten är det önskvärt med än tydligare riktlinjer avseende gränsdragningen mellan allmäntandvård och pedodonti.

15 15 (17) Övervägande och förslag Uppföljningen av remisser vilka utfärdats av allmäntandläkare under 2011 avseende specialisttandvård i pedodonti visar att andelen allmäntandvård bland remisserna bedömdes utgöra i genomsnitt cirka 12 procent. Om konsultationsremisser exkluderas så var omfattningen av allmäntandvård bland specialistremisserna cirka 7 procent. Detta innebär att överlag remitterar allmäntandläkarna barnpatienter till specialisttandvård som bedöms vara i behov av specialisttandvårdens resurser. Vid genomgången av remissflödet för 2011 bedömdes att ett stort antal remisser utgjordes av konsultationsremisser, cirka 15 procent av det totala antalet remisser i pedodonti under året. Eftersom denna grupp av remisser utgör en stor del av det totala antalet specialistremisser i pedodonti och karaktären skiljer sig från de vanliga behandlingsremisserna bör man särredovisa dessa i remisstatistiken. Genom att särredovisa dessa konsultationsremisser kan Beställaren bättre följa utvecklingen framåt i tiden och få en högre validitet i remisstatistiken. I genomsnitt bedömdes 40 procent av konsultationsremisserna ha karaktären av allmäntandvård men varierade mellan klinikerna från 18 till 44 procent. Detta innebär att i nästan hälften av fallen bör en erfaren allmäntandläkare kunna handlägga frågeställningen i stället för att remittera till specialist i pedodonti. Speciellt hos folktandvårdens specialistkliniker bedömdes ett stort antal av konsultationsremisser utgöras av allmäntandvård och därför inte kräva specialisttandvårdens resurser. Orsaken till den höga andel allmäntandvård bland dessa konsultationer kan sannolikt hänföras till att en stor andel allmäntandläkare är relativt nyexaminerade. I en nyligen avslutad rapport beträffande allmäntandläkarnas erfarenhet och kompetens i barnoch ungdomstandvård (Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård en enkätstudie 2012) konstaterades att cirka 11 procent av tandläkarna i FTV fick sin legitimation efter Knappt hälften av tandläkare i FTV (41 %) har fått sin tandläkarexamen efter 2000 vilket innebär att många av tandläkarna i FTV har en begränsad erfarenhet av barn- och ungdomstandvård. Detta gäller också allmäntandläkare i privattandvården som i samma rapport anger att de behandlar färre barn per år och men också färre barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning jämfört med tandläkarna i FTV. Tandläkare i privattandvården har dock överlag fler yrkesverksamma år efter examen än tandläkare i FTV. De flesta av allmäntandläkarna i FTV (73 %) arbetar på kliniker med mer än 7 tandläkare (Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård en enkätstudie 2012). Mot bakgrund av detta borde det

16 16 (17) finnas möjlighet att konsultera en erfaren kollega som alternativ till remittering till specialisttandvården. Exempel på sådana frågeställningar som borde kunna besvaras av en erfaren allmäntandläkare utgör frågeställningar rörande eventuella extraktioner av molarer vid stora kariesangrepp som involverar pulpavävnad istället för endodontisk behandling. Huruvida det finns riktlinjer för remittering till specialisttandvården vid allmäntandvårdsklinikerna är oklart. Nämnda rapport pekar på att det föreligger ett utbildningsbehov av allmäntandläkarna i barn- och ungdomstandvård. I rapporten redovisas att cirka var tredje tandläkare i Stockholm län inte gått någon kurs i barntandvård sedan tandläkarexamen. Ett område som allmäntandläkarna sannolikt behöver fortbildning i är premedicinering/sedering. En majoritet av allmäntandläkarna redovisar att de inte premedicinerat någon patient senaste sex månaderna. Detta innebär att många kan känna osäkerhet i mötet med barn med olika behandlingssvårigheter vilka ofta kräver någon form av sedering. Det finns hög risk att allmäntandläkaren tvingas att remittera dessa patienter till specialisttandvården på grund av osäkerhet i att genomföra premedicinering. Genom ytterligare fortbildningsaktiviteter riktade till allmäntandvården borde antalet remisser av karaktären allmäntandvård ytterligare minska. Utbildningsbehovet för tandläkare inom allmän barnoch ungdomstandvård bör uppmärksammas mer både av Beställare och vårdgivare. Specialisterna i pedodonti tillåts att till sig själva remittera allmäntandvårdspatienter, vilka varit listade för allmäntandvård på specialistkliniken, s.k. egenremittering. Kravet är att patienten har behov av specialisttandvård. Remittering av egenremisser och rapportering sker i Libretto. Andelen egenremisser vid de olika specialistklinikerna varierade mellan 3 till 9 procent. Det var inte möjligt att i denna granskning bedöma huruvida dessa patienten var i behov av specialisttandvård i pedodonti eller vilken remissorsak som låg till grund för egenremitteringen då det saknades information om detta. Beställaren bör tydliggöra för vårdgivarna att det av remisshandlingen skall framgå varför patienten vid egenremiss remitterats för specialisttandvård. Även egenremitteringen bör åtföljas av ett remissvar. Bakgrunden till detta är att vid varje remiss oberoende vem som är remissavsändare, skall det finnas ett remissvar där det framgår vilken behandling som utförts. Det är därför viktigt att det finns fullständig dokumentation registrerad i Libretto även avseende egenremisser. Detta är en förutsättning för att också egenremisser skall kunna följas upp.

17 17 (17) Beställaren bör överväga att ytterligare studera varför andelen egenremisser skiljer sig åt mellan specialistklinikerna. En orsak till den relativt höga frekvensen egenremisser vid några av specialistklinikerna kan bero på att patienter med olika allmänsjukdomar alternativt funktionsnedsättningar varit knutna till specialistkliniken under många år utan att remittering skett eller att remiss sänts för många år sedan. Då ersättningssystemet för specialisttandvården ändrats har motivet för klinikens specialisttandläkare ökat att deras patienter som kräver specialisttandvård inte debiteras som allmäntandvårdspatient. Detta faktum kan också påverka frekvensen egenremisser. Sammantaget visar utredningen att remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar fungerar tillfredställande. Dock bör man med begränsade insatser kunna göra ytterligare effektiviseringar då cirka 12 procent av remisserna till specialisttandvården i pedodonti utgörs av remisser som uppvisar karaktären av allmäntandvård och därför inte bör belasta specialisttandvårdens resurser.

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Detta dokument har tagits fram av Svenska Pedodontiföreningen som ett led i kvalitetsutvecklingen av barn och ungdomstandvården, som

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Ett policydokument från Svenska Pedodontiföreningen 2008 Förord Svenska Pedodontiföreningen är en sammanslutning av tandläkare som är

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn

Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn HSN 2009-03-17 p 4 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-09 HSN 0806-0861 Handläggare: Kjell Bjerrehorn Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin Välkommen till Mun-H-Centers fokusdag 2008 Orofacial medicin Sjukhustandvård Oral medicin Orofacial medicin SYFTE med fokusdagen om Orofacial medicin är att tydliggöra vårdområdet och att hitta en riktning

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Särskilda Vårdfrågor Tandvårdsenheten PM 2013-04-17 1 (8) Handläggare Telefon E-post Kjell Bjerrehorn Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Bakgrund I enlighet med tandvårdslagen

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljningsplan Tandvård

Uppföljningsplan Tandvård Bilaga 2 Uppföljningsplan Tandvård Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske. Rapportering

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Höstens uppskattade Kvalitetsdialoger i sammandrag

Höstens uppskattade Kvalitetsdialoger i sammandrag Höstens uppskattade Kvalitetsdialoger i sammandrag Stort tack till alla som var med och delade med sig av kunskaper och åsikter och bidrog till att göra Kvalitetsdialogen till en levande och intressant

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Anvisningar för tandreglering

Anvisningar för tandreglering Dnr HSS 2007-0117 Anvisningar för tandreglering Gäller för barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

När behövs specialisttandvård?

När behövs specialisttandvård? När behövs specialisttandvård? Att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden Lotta Ranggård och Annika Gustafsson VILKA VI ÄR: ÖSTERGÖTLAND Lotta Ranggård ÖREBRO Annika Gustafsson Specialisttandläkare Pedodonti

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

Barn och ungdomstandvården 2013

Barn och ungdomstandvården 2013 Barn och ungdomstandvården 2013 Gemensamma riktlinjer för Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Innehåll FN:s barnkonvention...

Läs mer

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar 1(7) Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar uppdaterad 2015-05-29 Pedodonti Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-28: Vällingbyplan 17 162 65 Vällingby Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-21:

Läs mer

Rutiner för remisshantering

Rutiner för remisshantering Upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp U Söderström M Burström, PE Legrell. 20130701-20141231 Folktandvårdens ledningsgrupp 1 Riktlinjer FOLKTANDVÅRDEN Rutiner för remisshantering

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Sammanfattning av frågor, synpunkter och förslag från dialogmötena i september 2014

Sammanfattning av frågor, synpunkter och förslag från dialogmötena i september 2014 sstyrning Sammanfattning av frågor, synpunkter och förslag från dialogmötena i september 2014 S. 2-6. Frågor & svar S. 7-8..... Utvecklingsförslag Frågor & svar 1. Varför är det så lång handläggningstid

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Specialisttandvård för barn och ungdomar

Specialisttandvård för barn och ungdomar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LOV VÅRDVAL Specialisttandvård för barn och ungdomar VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2014-02-01 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Anvisningar för inlämnande av ansökan...5 2.1

Läs mer

[L7] HSF Sidan 1 av 25

[L7] HSF Sidan 1 av 25 Sidan 1 av 25 1. 3. Specialisttandvård........................................................................... 2 1.1 3.1. STV - Översikt........................................................................

Läs mer

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED07-248 36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Specialisttandvård i pedodonti

Specialisttandvård i pedodonti vetenskap & klinik klingberg et al gunilla klingberg, odont dr, övertandläkare, Mun-H-Center, Göteborg göran dahllöf, professor, Karolinska institutet, Stockholm anna-lena erlandsson, övertandläkare, Folktandvården

Läs mer

Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat.

Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat. Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat. Distriktstandvårdens patientsäkerhetsarbete med fokus på journalgranskning. Louise

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län

Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stockholms län Accepterad för publicering den 28 mars 2000 Remissflödet till specialistkliniker för pedodonti, oral och käkkirurgi i Stockholms län Johan Mårtensson Remissflödet till specialistklinikerna vid folktandvården

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv.

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Mun-H-Centers Fokusdag 4 december 2008 Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Gunilla Nordenram Leg. Tandläkare, docent Karolinska Institutet Odontologiska institutionen Huddinge gunilla.nordenram@ki.se

Läs mer

[L4] HSF Sidan 1 av 16

[L4] HSF Sidan 1 av 16 Sidan 1 av 16 1. 4. Ortodonti.................................................................................. 2 1.1 4.1. OTV - Översikt........................................................................

Läs mer

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar 1(7) Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar Uppdaterad 2016-12-21 Eastmaninstitutet barn- och ungdomstandvård Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Huddinge Handen Handenterminalen 3 136

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar 1(7) Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar Uppdaterad 2017-04-03 Eastmaninstitutet barn- och ungdomstandvård Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Huddinge Handen Handenterminalen 3 136

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

VO Tandvård organisation. Förändring

VO Tandvård organisation. Förändring Lorem Ipsum VO Tandvård organisation. Förändring 2016-08-03 Bakgrund Verksamhetsområde (VO) Tandvård har ett mångfasetterat uppdrag. Inom verksamhetsområdet ingår totalt 33 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård,

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

[L4] HSF Sidan 1 av 13

[L4] HSF Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. 4. Ortodonti.................................................................................. 2 1.1 4.1. OTV - Översikt........................................................................

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar.

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar. 1(7) PM 2012-08-07 Nationella taxan 1. Sammanfattning Mitt förslag är att driva frågan vidare. Motiven för att förändra systemet är starka och det finns ett tillräckligt stort intresse från intressenterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2016 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering

2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering 2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering 2.1 Valfrihet 2.1.1 LOV Detta regelverk gäller från 2016-01-01 och ersätter tidigare version daterad 2012-01-01. Landstinget har inom tandreglering valfrihet

Läs mer