Dagordning DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (60) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Beslutsärenden 1. Per capsulam-beslut angående tillförordnande av Marie Alexander som Datas Art Director 2. Verksamhetsplan Budget Stängning av META den 2 oktober

2 Konglig Datasektionen DM (60) 5 Propositioner 1. Proposition angående balansering av 2014 års budget 6 Motioner 1. Motion regarding Erasmus students 2. Motion angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen 3. Motion angående META-skylt 4. Motion angående budget och verksamhetsplan för Studs Motion angående budget dåre Motion angående budget för METAspexet Motion angående budget för Vårbalen Motion angående Prylmångleriet 9. Motion angående Styfvs nedläggande 10. Motion angående sektionsbilen 7 Valärenden 1. Val av Valberedning 8 Övriga frågor 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Summary in English 2. Per-capsulam beslut för tillförordnad av Datas Art Director 3. Verksamhetsplan Budget Budget 2015 DKM 6. Proposition angående balansering av 2014 års budget 7. Motion regarding Erasmus students 8. Motion angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen 9. Motion angående META-skylt

3 Konglig Datasektionen DM (60) 10. Motion angående budget och verksamhetsplan för Studs Studs 2015 Verksamhetsplan 12. Studs 2015 Budget 13. Motion angående budget dåre Budgetförslag Budgetförslag Motion angående budget för METAspexet METAspexet 2015 Budget 18. Motion angående budget för Vårbalen Vårbalen 2015 Budget 20. Motion angående Prylmångleriet 21. Motion angående Styfvs nedläggande 22. Motion angående sektionsbilen 23. Utredning om sektionsbilen

4 Summary in English DM Matters of desicion (a) Decision about temporary appointing Marie Alexander to be Datas Art Director (b) Operational Plan 2015 (c) Budget 2015 (d) Closing of META on the 2/10 2. Propositions (a) Proposition regarding balancing of the budget for Motions (a) Motion regarding Erasmus students (b) Motion regarding changes to the regulations concerning the chapter's locale group (c) Motion regarding META-sign (d) Motion regarding budget and operational plan for Studs 2015 (e) Motion regarding budget dåre 2015 (f) Motion regarding budget METAspexet 2015 (g) Motion regarding budget for the Spring Bal 2015 (h) Motion regarding Prylmångleriet (i) Motion regarding closing down Styfv (j) Motion regarding a car for the chapter 4. Elections (a) Elections for the Elections Committee 5. Other subjects

5 Per-capsulambeslut om DAD Mattias Danielsson 11 sep till Revisorer, Drek Hej! Drektoratet har idag beslutat per capsulam att tillförordna Marie Alexander som DAD till dess att val kan hållas. Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande Konglig Datasektionen, KTH

6 Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen

7 Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 2.3. Mottagning av nya studenter 2.4. Fester och aktiviteter 2.5. Alumnverksamhet 3. Näringslivssamverkan 4. Fundament 4.1. Organisation 4.2. Kommunikation 4.3. Digital utveckling 4.4. Historia 4.5. Sektionslokal

8 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande, strategiska verksamheten och leder den framåt. Verksamhetsplanen utgår från en analys av sammanhanget, från sektionens vision, policys och andra styrdokument, från nämndernas verksamhetsplaner, från THS centralts förväntningar, och från vad som är realistiskt att uppnå med de förutsättningar som finns. Planeringsprocessen bidrar till att skapa framförhållning och överenskommelser mellan funktionärerna och tillsammans med styrelsen. Målgruppen för verksamhetsplanen är medlemmar och funktionärer. Verksamhetsplanen ger sektionen en grund för utveckling. Den behandlar således den strategiska utvecklingen i organisationen. Därför kommer den inte att beröra den löpande verksamheten ( DKM ska ha pubar på onsdagar ). Den ska ej heller definiera hur de angivna målen ska uppfyllas. Det är sektionens funktionärers uppgift och ansvar att förverkliga målen. Utformning 2014 års verksamhetsplan var annorlunda på många sätt. Den största skillnaden är att hela sektionen enades under en verksamhetsplan istället för att bestå av nämndernas enskilda verksamhetsplaner. En annan skillnad är att många av målen var mer mot det abstrakta hållet. Vi i årets styrelse tycker att det var en mycket bra idé att skriva planen på det sättet, men ser också några problem med utformningen av den. Vi har som mål att detta års verksamhetsplan ska vara lättare att jobba med. En ambition vi haft var att lägga upp samtliga underpunkter som S.M.A.R.T.-mål, mål som är specifika, mätbara, tilldelningsbara (assignable), relevanta och tidsbundna. Målet vi har är att vi förutom en verksamhetsplan också ska ha ett visionsdokument som ska klubbas igenom under Glögg-SM. Visionsdokumentet låter oss exponera intentioner och sätta fleråriga mål med verksamheten. Vår förhoppning är att detta ska förbättra kontinuiteten och den långtgående strategiska förmågan i organisationen. Visionsdokumentet kommer inte att ersättas varje år som verksamhetsplanen, utan ska istället kontinuerligt revideras genom åren med ett mer iterativt förhållningssätt. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: Utbildningspåverkan, studiesocialt, näringsliv och fundament. De tre första är områden som THS arbetar med. Fundament är de organisatoriska delar som är fundamentala för att verksamheten ska gå ihop. Precis som vi gjort det här året ser vi gärna att sektionen reviderar verksamhetsplanen och visionsdokumentet på Revisions-SM 2015.

9 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten Studienämnden ska ta fram rutiner och arbeta för att information publiceras i enlighet med informationsspridningsguidelines Ordna minst ett större evenemang relaterat till utbildningspåverkan för att öka närvaron gentemot sektionens medlemmar Studentinflytandets effekter ska synliggöras för medlemmarna genom en kampanj eller liknande Övervakning Studienämnden ska se till: Att studenter får god information om exjobbet i tid Att CSC erbjuder engagerade handledare till kex-/exjobben Att CSC stödjer studenterna i att välja ett akademiskt lämpligt projekt för exjobbet Övergripande Studienämnden ska utreda hur vi kan arbeta för att förbättra utbildningen för våra masterstudenter Förbättra kommunikationen mellan sektionen och CSC genom att kommunicera vad som sker i dess råd och grupper till sektionens studiebevakningsorgan, D-Rektoratet och när det är relevant, sektionens medlemmar i stort Återupprätta skolrådet för CSC:s utbildningar och ha möte minst en gång per period.

10 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt DIU och Drektoratet ska ta fram rutiner för att se till att infospridningsguidelines:ens mål gällande information på engelska uppfylles i alla delar av datasektionens verksamhet Det ska hållas ett antal evenemang i samverkan mellan olika nämnder där internationella studenter är särskilt inbjudna Datasektionen ska se till att få tillgång till information om vilka internationella studenter som tillhör sektionen Genomföra en kampanj för att öka intresset för utlandsstudier Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Utreda hur de dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm kan finna en ingång till att aktivera sig inom sektionen Ordna någon form av diskussionsforum för att diskutera frågor relaterade till JML en gång per månad Jämlikhetsnämnden ska utreda jämliketsläget på sektionen, och medlemmarnas bild av den Mottagning av nya studenter Utveckla samarbetet med andra sektioners mottagningar Mottagningen ska arbeta integrerat med de internationella studenterna i fler evenemang än tidigare Fester och aktiviteter Ordna flera fester och aktiviteter tillsammans med andra sektioner, särskilt med vår sambo, Sektionen för Medieteknik Utveckla det samarbete vi har med IT från Uppsala och Kista Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett event för att introducera medlemmar till e-sport Anordna minst ett studieinriktat event särskilt riktat till tjejer. Se även och Alumnverksamhet En pub eller annan aktivitet ska hållas för datasektionens alumner Sektionshistorikern ska ta fram, och i samarbete med andra anordna, återkommande aktiviteter för sektionens alumner.

11 3. Näringslivssamverkan 3.1. En sommarjobbspub ska anordnas Ta fram en plan för att utveckla jobbportalen djobb till att bli ännu bättre på att föra samman dataloger med arbetsgivare D-dagens nuvarande form ska utredas med särskild vikt på storlek och placering Arbetsfördelningen inom NLG ska bli tydligare för att öka effektiviteten och engagemanget i nämnden Den interna FAQen som beskriver NLGs arbete ska göras mer omfattande.

12 4. Fundament 4.1. Organisation Utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur Drek Se över sektionens nämnders invalsprocesser och verka för att dessa ska bli mer demokratiska Drektoratet ska införa strukturer som ska hjälpa sektionens funktionärer att effektivt jobba med verksamhetsplanen Metoder för att synliggöra kårfullmäktiges arbete och dess påverkan på medlemmarna ska tas fram Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt Förtydliga D-rektoratets poster för att ge en jämnare arbetsbelastning och minska risken för stress och utbrändhet Kommunikation Skapa fler mötesplatser för sektionens funktionärer i syfte att stärka samarbetet inom sektionen Förbättra samarbetet och kommunikationen med KTH och Akademiska Hus genom att skapa tydliga kontaktvägar mellan dessa och sektionen Skapa en kontaktkarta för sektionen Förbättra kommunikationen med funktionärer inför DM för att de som berörs av diskussioner eller beslut ska kunna vara närvarande För att få in fler aktiva medlemmar så ska riktade kampanjer skapas, exempelvis inför val, i syfte att uppmuntra till engagemang Allt statiskt innehåll på webbsidan ska minst ha en sammanfattning på engelska Digital utveckling En ny, lättunderhållen webbplats ska utvecklas Sektionens mejllistor ska ersättas med ett mer lätthanterligt mejlsystem Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett system för funktionärstestamenten Ett lånesystem för sektionens utrustning Ett uppdraghanteringssystem för att enklare kunna fördela uppdrag inom och mellan sektionens nämnder Ett valsystem för att underlätta val på sektionen Historia Sektionens historieskrivning ska kompletteras för de saknade åren 2008 och framåt.

13 Kongl. Drifveriet Greatest Hits på LP ska införskaffas och föras till sektionens permanenta samlingar Sektionens arkiv av dbuggen ska organiseras för att undvika förlust eller skada En FAQ om sektionens historia ska skrivas Rutiner ska införas för att säkerställa att sektionens historiska dokument regelbundet flyttas till KTH:s centrala arkiv Sektionslokal Lampor i META skall bytas ut mot LED-lampor för att sänka inomhustemperaturen Trossriggen i taket i META ska modifieras så att det blir lättare att använda hyrda ljusarmaturer och annan dekoration Nya förtydligade och simplifierade städrutiner ska införas.

14 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr DEMON 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 220,00 kr DESC 7 600,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 3 470,00 kr 1 530,00 kr DKM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr D-rektoratet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Idrottsnämnden 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Informationsorganet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 500,00 kr Internationella Utskottet 0,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr Jämlikhetsnämnden 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr Konglig Östrogennämnden 7 000,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 800,00 kr 800,00 kr Mottagningen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Näringslivsgruppen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr Projekt ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Prylmånglaren ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr Qulturnämnden 0,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 0,00 kr Sektionslokalgruppen 7 500,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 8 100,00 kr Studienämnden 0,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 0,00 kr Styfv 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr 200,00 kr Valberedningen 0,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 0,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Centralt Allmänt Bankavgifter ,00 kr Sektionsavgift ,00 kr Hyra kortterminal ,00 kr Tillsynsavgifter Myndigheter ,00 kr Ordenstecken 0,00 kr Medaljer 4 000,00 kr Teambuilding D-funk ,00 kr

15 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Sektionsmöten ,00 kr Utbildningar 3 000,00 kr Förbandslåda 2 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Bil Trängselskatt 500,00 kr Subsubtotalt 500,00 kr 500,00 kr Fanbärare Fanborgsavgift 3 000,00 kr Fan-ställ 1 500,00 kr Representation 2 000,00 kr Svensk fana 2 500,00 kr Subsubtotalt 9 000,00 kr 9 000,00 kr LOL Ljud och ljus ,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr Nyårsskiftes Biljetter 1 800,00 kr Försäljning Dryck 4 000,00 kr Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 500,00 kr Subsubtotalt 5 800,00 kr 8 500,00 kr 2 700,00 kr Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

16 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Försäljning Dryck 4 000,00 kr Inköp Dryck 3 000,00 kr Inköp Mat 4 000,00 kr Dekoration 1 500,00 kr Subsubtotalt 5 800,00 kr 8 500,00 kr 2 700,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr DEMON Allmänt Fika 1 000,00 kr Inköp teknik 5 000,00 kr Lokalhyra ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 220,00 kr DESC Allmänt Fika 1 000,00 kr Försäljning märken 2 000,00 kr Försäljning läsk 2 600,00 kr Försäljning mat 3 000,00 kr Inköp läsk 2 500,00 kr Inköp mat 3 000,00 kr Märken 2 000,00 kr Priser 3 000,00 kr Teknik 1 000,00 kr Webbdomän 100,00 kr Subtotalt 7 600,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 3 470,00 kr 1 530,00 kr DKM Allmänt Teambuilding 5 000,00kr Utbildning 8 000,00kr

17 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Milersättning 2 500,00kr Personalmat/Fika ,00kr Dekoration ,00kr Tryckkostnader 6 700,00kr Underhåll 5 000,00kr Profilkläder 7 500,00kr Kök/barutrustning 7 500,00kr Tackgåvor 3 000,00kr Frakter och transporter 2 000,00kr Verktyg 5 000,00kr Försäljning dryck ,00kr Försäljning mat ,00kr Åtgång Dryck ,00kr Inköp mat ,00kr Barkit ,00kr Förbrukningsmaterial ,00kr Biljetter och bongar ,00kr Lokalhyra ,00kr Vakter ,00kr Märken ,00kr Ljud & Ljus 5 000,00kr Tillstånd 2 500,00kr Bensin 750,00kr Djulgran 5 000,00kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr D-rektoratet Allmänt Dispositionsfond ,00 kr Fika 1 000,00 kr Kontorsmaterial 1 000,00 kr

18 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff MUTA ,00 kr Profilmaterial 4 000,00 kr Representation 8 000,00 kr Styrelsemiddag 4 000,00 kr Tryckkostnad 1 000,00 kr Överlämning 4 500,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Idrottsnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Lokalhyra ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Informationsorganet Crash & Burn Fika 1 000,00 kr Webbkostnader 1 000,00 kr MUTA 1 000,00 kr Profilmaterial 500,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr 3 500,00 kr 3 500,00 kr Tag Monkeys Fika 1 000,00 kr Grafisk utveckling 7 000,00 kr Coola grejer till META 7 500,00 kr Workshops 2 000,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Redaqtionen Fika 1 000,00 kr Tryckkostnad ,00 kr

19 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Webbdomän 50,00 kr Profilmaterial 500,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 500,00 kr Internationella Utskottet Allmänt Fika 1 000,00 kr Event 5 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr Jämlikhetsnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr KÖN Allmänt Fika 1 000,00 kr Övriga event 3 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 4 000,00 kr Drinkprovning Biljetter 3 000,00 kr Inköp dryck Mat 3 000,00 kr 1 000,00 kr Subsubtotalt 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 000,00 kr Gasque Biljetter 4 000,00 kr Dekor Dryck 800,00 kr 1 200,00 kr

20 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Mat 2 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00 kr Subtotalt 7 000,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 800,00 kr 800,00 kr Mottagningen Allmänt Avgift 0,00 kr ,00 kr Bankkostnader 0,00 kr 500,00 kr Barkitt 0,00 kr 6 000,00 kr Biljetter ,00 kr ,00 kr Biljetter (märken) 0,00 kr ,00 kr Biljetter (resor) 0,00 kr 500,00 kr Byggmaterial 0,00 kr 3 000,00 kr Bärbaren ,00 kr 9 500,00 kr Daddebyxor 0,00 kr 0,00 kr Daddestudier ,00 kr 0,00 kr Dadquistillbehör 0,00 kr 3 200,00 kr Datorintroduktionsassning ,00 kr 0,00 kr Dekoration 0,00 kr ,00 kr Drifvartillbehör 0,00 kr 1 000,00 kr Drivmedel 0,00 kr 4 000,00 kr Dryck ,00 kr ,00 kr Engångsartiklar 0,00 kr 8 300,00 kr Entréprylar 0,00 kr 6 000,00 kr Förbrukningsinventarier 0,00 kr ,00 kr Förbrukningsmaterial 0,00 kr 8 000,00 kr Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 4 500,00 kr Hyra maskiner 0,00 kr ,00 kr Hyrbil 0,00 kr 0,00 kr Kläder ,00 kr ,00 kr

21 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Konsultarvoden 0,00 kr 2 000,00 kr Kontorsmaterial och porto 0,00 kr 3 200,00 kr Kontorsmateriel 0,00 kr 300,00 kr Live-underhållning 0,00 kr 7 200,00 kr Lokalhyra 0,00 kr ,00 kr Mat 7 400,00 kr ,00 kr Medaljer 0,00 kr 3 000,00 kr Milersättning 0,00 kr 3 000,00 kr Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 8 500,00 kr Personalvård 0,00 kr 6 000,00 kr Rese 0,00 kr 0,00 kr Resultatsjustering ,00 kr 0,00 kr Serveringstillstånd 0,00 kr 1 100,00 kr Spons ,00 kr 0,00 kr Städavgift 0,00 kr 4 100,00 kr Subventionering 0,00 kr 9 500,00 kr Symboliska gåvor 0,00 kr 1 500,00 kr Teknik och verktyg 0,00 kr 2 000,00 kr Titeltelefonersättning 0,00 kr 1 600,00 kr Tryck (märke) 3 000,00 kr 1 500,00 kr Trycksaker 0,00 kr 4 300,00 kr Väktare 0,00 kr ,00 kr Äskade pengar från CSC ,00 kr 0,00 kr Övr. resekostnader 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader hyrd lokal 0,00 kr 2 400,00 kr Övriga personbilskostnader 0,00 kr 1 500,00 kr Subsubtotalt kr ,00 kr Ettans fest D-15 Biljetter ,00 kr

22 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Försäljning Dryck 7 000,00 kr Lokalhyra ,00 kr Inköp Sittningsdricka 7 000,00 kr Inköp Mat ,00 kr Dekoration 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Näringslivsgruppen Allmänt Fika 1 000,00 kr Teambuilding 5 000,00 kr Subsubtotalt 6 000,00 kr 6 000,00 kr Annonsering Affischer ,00 kr Jobbportalen 8 000,00 kr Tryckkostnader 2 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr Besök i sektionslokal Baspaket ,00 kr Fika 3 000,00 kr 3 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr D-Dagen Baspaket ,00 kr Lunchföreläsning ,00 kr Gasquebiljett 6 000,00 kr Tackfest, ej alkohol ,00 kr

23 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Tryck- & marknadsföringskostnader ,00 kr Mat - dag (personal och företagsrep.) Fika Sittning Hyra - Bord Lokalhyra Lunchföreläsning - Mat Lunchföreläsning - Hyra Efterkör Bilkostnader Dekorationer Företagsrabatter Övriga utgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 250,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Företagspub Baspaket ,00 kr Barbongar 4 500,00 kr Dryck 4 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 4 500,00 kr ,00 kr Lunchföreläsningar Baspaket ,00 kr Lokalhyra Matkostnad 3 000,00 kr ,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr

24 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Projekt Projekt dåre KoD ,00 kr ,00 kr 0,00 kr MetaSpexet Studs Vårbalen Subtotalt ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Prylmånglaren Allmänt Fika 1 000,00 kr Försäljning Overaller ,00 kr Försäljning Prylis ,00 kr Inköp Overaller ,00 kr Inköp Prylis ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr Qulturnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Drift av Godisskåp 1 000,00 kr Inköp av Qultur 2 000,00 kr Qulturella event 3 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 0,00 kr Sektionslokalgruppen Allmänt Fika 2 000,00 kr Inköp lokal ,00 kr Teambuilding 5 000,00 kr Städfirma ,00 kr Hyra läskmaskin 9 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr

25 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff nøllestädfest Dryckesförsäljning 3 000,00 kr Biljetter 1 000,00 kr Inköp Mat Inköp Dryck Dekoration Åtgång Dryck 3 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 7 000,00 kr 3 000,00 kr X-scapomiddag Dryckesförsäljning 2 000,00 kr Biljetter 1 500,00 kr Inköp Mat Inköp Dryck Dekoration Åtgång Dryck 1 500,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr Subsubtotalt 3 500,00 kr 4 700,00 kr 1 200,00 kr Subtotalt 7 500,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 8 100,00 kr Studienämnden Allmänt Fika 2 000,00 kr Studieluncher 4 200,00 kr Subtotalt 0,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 0,00 kr Styfv Allmänt Fika 1 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr 200,00 kr

26 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Valberedningen Allmänt Fika 1 000,00 kr Kandidatutfrågning 5 500,00 kr Rosor 800,00 kr Subtotalt 0,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 0,00 kr

27 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff DKM Allmänt Teambuilding 5 000,00kr Utbildning 8 000,00kr Milersättning 500,00kr Personalmat/Fika ,00kr Dekoration ,00kr Tryckkostnader 1 700,00kr Underhåll 5 000,00kr Profilkläder 7 500,00kr Kök/barutrustning 7 500,00kr Tackgåvor 3 000,00kr Frakter och transporter 2 000,00kr Verktyg 5 000,00kr Subsubtotalt 0,00kr ,00kr ,00kr ,00kr 800,00kr Onsdagspubar Försäljning dryck ,00kr Försäljning mat 2 000,00kr Åtgång Dryck Inköp mat Dekoration Barkit Förbrukningsmaterial 5 500,00kr 2 000,00kr 500,00kr 500,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr 9 000,00kr 3 000,00kr 2 400,00kr 600,00kr 24 onsdagspubar ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr Tentapub VT1 Försäljning dryck ,00kr Åtgång Dryck ,00kr

28 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Dekoration 1 000,00kr Barkit 1 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 9 700,00kr 4 700,00kr Tentapub HT2 Försäljning dryck ,00kr Åtgång Dryck Dekoration Barkit ,00kr 1 000,00kr 1 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 7 200,00kr 2 200,00kr Plums Biljetter och bongar ,00kr Lokalhyra Inköp mat Åtgång Dryck Barkit Vakter Tryckkostnader Förbrukningsmaterial Märken Ljud & Ljus Tillstånd Bensin Milersättning ,00kr 6 000,00kr ,00kr 1 500,00kr ,00kr 5 000,00kr 8 000,00kr 4 000,00kr 5 000,00kr 2 500,00kr 750,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 250,00kr ,00kr Reclaim Försäljning dryck ,00kr Biljetter ,00kr

29 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Åtgång Dryck ,00kr Inköp mat 4 000,00kr Dekoration 1 000,00kr Barkit 1 000,00kr Märken 2 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 8 500,00kr 1 500,00kr Djulmiddag Försäljning dryck 7 000,00kr Biljetter ,00kr Åtgång Dryck Inköp mat Dekoration Djulgran Barkit Märken Milersättning 4 500,00kr ,00kr 1 000,00kr 5 000,00kr 1 000,00kr 2 000,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 3 150,00kr 6 850,00kr Mästeristsittningar Försäljning dryck ,00kr Biljetter Inköp mat Åtgång Dryck Märken Dekoration Barkit 7 000,00kr 5 000,00kr 6 500,00kr 3 500,00kr 1 250,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 250,00kr 0,00kr 250,00kr

30 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff 2 mästeristsittningar ,00kr ,00kr 500,00kr 0,00kr 500,00kr Klubbmästarmiddag Försäljning dryck 2 000,00kr Biljetter Åtgång dryck Inköp mat 3 000,00kr 2 000,00kr 5 000,00kr Subsubtotalt 5 000,00kr 7 000,00kr 2 000,00kr 2 000,00kr 0,00kr Cliffmiddag Försäljning dryck 3 000,00kr Biljetter 3 500,00kr Åtgång dryck Inköp mat 2 000,00kr 5 000,00kr Subsubtotalt 6 500,00kr 7 000,00kr 500,00kr 3 000,00kr 3 500,00kr Sommarosqvik Försäljning dryck 0,00kr Biljetter 8 000,00kr Inköp mat Åtgång Dryck Lokalhyra Dekoration Barkit Milersättning 4 000,00kr 2 000,00kr 1 750,00kr 1 000,00kr 500,00kr 1 000,00kr Subsubtotalt 8 000,00kr ,00kr 2 250,00kr 0,00kr 2 250,00kr Sittningar Försäljning dryck ,00kr Biljetter 8 000,00kr Åtgång Dryck 6 500,00kr

31 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Inköp mat 5 000,00kr Dekoration 1 000,00kr Barkit 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 6 100,00kr 1 100,00kr Subtotalt ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr

32 Proposition angående balansering av 2014 års budget Budget-SM Bakgrund Det här en en proposition, den säger saker som D-rekoratet hoppas är självklara, fast det sägs i form av formalia. De sägs i formalia för att vi behöver få dem bekräftade av SM. För verksamhetsåret 2014 har allt i ekonomin inte redovisats så klart och tydligt som man kan önska. Dessutom har en del tunga inköp gjorts. De specifika händelserna följer. En fana har köpts in enligt tidigare beslut, men ej redovisats i budgeten. SM har aldrig beslutat att hyra en läskmaskin 2014 vilket ändå gjorts. Det beror sannolikt på en formaliamiss och inte på att det inte har önskats. Näringslivsgruppen har med stöd från styrelsen bytt till sig en mäss-app mot en plats på D-dagen. Ettans fest D13 tolkades först ligga utanför budgeten, men för att inte kringgå SM önskar styrelsen tolka att Ettans fest för D13 ligger under Centralt För att se till att det finns goda förutsättningar för en lyckad Ettans Fest D-14 önskar styrelsen budgetera för en sådan under Mottagningen Det mesta av ovanstående händelser täcks av att Näringslivsgruppen sålt fler platser på D-dagen 2014 än planerat. Förslag till beslut att Sektionslokalsgruppen hyr en läskmaskin för 9000 kr under 2014 att biljettpriset för Nyårsskiftes 2014 höjs till 4500 kr att Näringslivsgruppen byteshandlar en mäss-app mot en mässplats på D-dagen att eventet Ettans Fest D-14 läggs under mottagningen 2014 och får budget enligt bilaga D-rektoratet, genom Filip Schulze, D-kassör

33 Blad1 Intäkter Utgifter Balans Traditionellt Diff Ettans fest Biljetter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Försäljning Dryck 7 000,00 kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr 0,00 kr Lokalhyra ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr Inköp Dryck 7 000,00 kr 7 000,00 kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr Inköp Mat ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Dekoration 1 500,00 kr 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 000,00 kr

34 Background Motion regarding Erasmus students Budget- SM Erasmus international students are not assigned to any section in particular by THS. But they can - and usually do - become member of THS. Erasmus international students, who are also members of THS, own THS student cards with a THS logo in place of the chapter logo. The International Council at THS, lead by the Head of Social and International Relations at THS, has decided (IC5: ) to let each chapter vote on the possibility for them to adopt Erasmus international students. The International Council also considered that all usual rules should apply, with the exception of the alcohol permit. Therefore, Erasmus international students would get access to chapter perimeter, meetings, activities, etc. But they would not be members at pubs, being allowed to be only guests of other members. Datas Internationella Utskottet (later referred as DIU) has put on hold any requests from Erasmus international students to join the chapter. DIU is - on approval of this SM - willing and prepared to grant the permission. A possible suggestion is to give Erasmus international students an additional card with Datas Logo signed by DIU and to keep a register of all the adopted members and their permits. Proposal In light of the above, I request that that that that Erasmus international students are adopted, that is being granted permission to join Datasektionen on demand. DIU is allowed to hand out permits to Erasmus international students. Access to META through KTH access cards is granted to Erasmus international students, on verification of the permit mentioned above. All Datas functionaries are notified of such allowance. Andrea de Giorgio Internationella Utskottets Ordförande 2014

35 Motion Angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen Budget-SM Bakgrund Om namnbyte för städ: NØllestäd är inte ett passande namn, eftersom de som städar inte är nøllan. Vi vill byta namn från nøllestäd till måndagsstäd. Om namn: Det står inte någonstans i reglementet att vi heter METAdorerna. Då detta är ett fint och bra namn känner vi att det är viktigt att det står nedskrivet. Det är också så att alla kallar oss för det, så detta är bara formalia. Vi vill även få in titeln på sektionslokalsansvarig för Data med i reglementet. För att göra det enkelt har vi bara lagt till text och vi har i denna motion markerat den nya texten genom att göra den understrycken. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att punkt 4 ändras från organisation av såväl nøllestädning som annan städning av sektionslokalen till organisering av såväl måndagsstäd som annan städning av sektionslokalen att ändras från Sektionslokalsgruppen leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt nämnden, sig själva inkluderade. Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering. till Sektionslokalsgruppen kallas för METAdorerna och leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion. Funktionären från Datateknik kallas för Lokalchef. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt nämnden, sig själva inkluderade. Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering. Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt & Sektionslokalsansvarige Viktor Ceder Städskrin Andreas Linn, Jesper Simonsson samt Kashmir Klingestedt

36 Motion Angående META-skylt Budget-SM Bakgrund Många har svårt att hitta till oss även om dom står rakt utanför lokalen. Vi vill därför hjälpa dom lite, då vi är snälla på det sättet, och sätta upp en skylt. Denna ska vara i en rostfri metall, stå META och eventuellt våra loggor på. Vi tänkte att Maskin, dom kan sin sak, så vi köper av dom. Vi kommer att hålla någon form av val av design av skylt; vem som helst kan skicka in förslag. Vi delar kostnade med Media så detta motsvarar halva kostnaden. Avslöjande-eventet kommer vara en tillställning där de Maskinare som gjort skylten är inbjudna samt sektionsmedlemmar. Detta är för att dom tar bara betalt i material-kostnader och tar inte lön. Då är det kutym att bjuda dom på något som tack för jobbet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att 4000kr läggs till METAdorernas budget för att köpa en skylt till META där pengarna som blir över går till ett avslöjande-event. Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt & Sektionslokalsansvarige Viktor Ceder

37 Motion angående budget och verksamhetsplan för Studs 2015 Budget-SM 9 Oktober, 2014 Bakgrund När man ska göra ett projekt kan det vara bra att vissa saker. Typ en verksamhetsplan. Och en budget. Det har vi nu. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att den bifogade verksamhetsplanen antas som verksamhetsplan för projektet Studs att den bifogade budgeten antas som budget för projektet Studs Andreas Johansson Projektledare Studs 2015

38 Verksamhetsplan Studs 2015 Projektets mål är att arrangera en studieresa för 28 datalogistudenter vid KTH till USA i minst 2 veckor. Syftet med resan är att ge de deltagande studenterna möjlighet att knyta kontakter med internationella företag, få uppleva hur universitet i andra länder fungerar samt få erfarenhet i att styra ett internationellt marknadsföringsprojekt. Projektet kommer anordnas i samband med kursen AI2151 Industriell utveckling med entreprenörskap, fortsättningskurs 15,0 hp. För att göra resan möjlig kommer projektgruppen samla in pengar genom att under hösten och våren arrangera företagsevent med olika teknikföretag. Dessa kommer att säljas med premissen att företagen får träffa studenter som är nära sin examen. För att kunna erbjuda företagen en diversifierad grupp studenter, och således göra projektet mer attraktivt, kommer projektgruppen i möjligaste mån sättas ihop så att många olika inriktningar finns representerade. Att studenterna har läst datalogi som kandidat och/eller mastersprogram är dock ett krav för att söka projektet. Projektgruppen kommer även sättas ihop på ett så jämställt sätt som möjligt, för att höja anseendet företag har om Studs och datasektionen. Utöver dessa kriterier kommer datasektionens medlemmar prioriteras i största möjliga mån. Detta innebär att i det fall då två likvärdiga kandidater söker så kommer medlemmar alltid prioriteras.

39 Post Intäkt Utgift Total Anmärkning Studs 2015 Budget Förarbete och tryck Företagsevent event á 30000kr Bidrag KTH Studsare får 5000kr bidrag var Utbildningar Så att grupperna kan utföra uppgifter Teambuilding För att öka sammanhållning inom gruppen Verktyg 5000 Så att grupperna kan utföra uppgifter Tryck För att lämna in tryckt exemplar Summa förarbete och tryck Resa Resa kr per biljett Boende kr per deltagare Event kr nöjesbudget per deltagare Mat kr per dag per deltagare Övrigt 8000 Något kommer att hända Summa resa Summa 0

40 Motion angående budget dåre 2015 Budget-SM 9/ Bakgrund Datasektionens kära dåre-projekt har i flera år gått plus, trots nollbudgetering. Detta delvis tack vare att vi skött oss så exeptionellt bra att posten oförutsedda utgifter knappt rörts, till och med inte alls de senaste åren trots Danne Forslund som projektledare, och delvis att dårestaben så vänligt avstått från sin traditionsenliga resa till Thailand. Efter varje avslutat projekt går alla dessa surt äskade och förvärvade pengar till Datasektionen. Det är dags att sektionen använder dessa pengar till något vettigt: att subventionera dåre. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det ärevördiga sektionsprojektet dåres budget fastslås enligt bilaga 1. att om SM är snålt, fastslå dåres budget enligt bilaga 2. Ludvig Jansson, projektledare dåre 2015

41 Budget dåre 2015 Inkomster Benämning Antal Pris/st Totalt Biljettförsäljning , Sponsorintäkter Totalt: Utgifter Benämning Antal Pris/st Totalt Boende, liftkort Bussresa Tygmärken Mössor AfterSki-fest: Mat AfterSki-fest: Dekorationer AfterSki-fest: Dryck Tackmiddag på Broken Möten och teambuilding Oförutsedda utgifter Totalt: Resultat (in-ut): 11872

42 Budget dåre 2015 Inkomster Benämning Antal Pris/st Totalt Biljettförsäljning , Sponsorintäkter Totalt: Utgifter Benämning Antal Pris/st Totalt Boende, liftkort Bussresa Tygmärken Mössor AfterSki-fest: Mat AfterSki-fest: Dekorationer AfterSki-fest: Dryck Tackmiddag på Broken Möten och teambuilding Oförutsedda utgifter Totalt: Resultat (in-ut): 128

43 Motion angående budget för METAspexet 2015 Budget-SM den 9 oktober 2014 BAKGRUND Budgeten är grunden för METAspexet verksamhet och hur de likvida medlen ska fördelas inom den. Denna är baserad på de senaste tre spexens budget men skiljer sig med att lokalkostnaderna räknas bli mindre i år. METAspexet beräknas själv finansiera sina omkostnader genom företagssponsorer och biljettintäkter. FÖRSLAG TILL BESLUT Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att den bifogade budgeten antas som budget för projekt METAspexet 2015 Christoffer Lambertsson Projektledare METAspexet 2015

44 METAspexet ,00 kr Sammanfattning Inkomster och utgifter Arrangemangskonto Summa Arrangemangskonto Beskrivning Summa Anteckningar Allmänt ,00 kr Allmänt Företagssponsorer ,00 kr Avgifter ,00 kr Allmänt Tröjor ,00 kr Teater ,00 kr Allmänt Tröjor ,00 kr Dekor ,00 kr Allmänt Märken 5 000,00 kr Kostym och smink ,00 kr Allmänt Märken ,00 kr Teknik ,00 kr Allmänt Biljetter ,00 kr Dans Fester Fika och event ,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr Allmänt Tryckkostnader ,00 kr Avgifter Domännamn -200,00 kr Avgifter Server ,00 kr Övrigt 0,00 kr Avgifter Betaltjänst ,00 kr Avgifter Plusgiro -450,00 kr Teater Lokalhyra ,00 kr Ny lokal Teater Transport ,00 kr Dekor Virke, färg och material ,00 kr Dekor Verktyg -500,00 kr Dekor Rekvisita ,00 kr Kostym och smink Kläder och accessoarer ,00 kr Fler på scen Kostym och smink Smink ,00 kr Teknik Utrustning ,00 kr Ingen på plats, måste hyras Dans Hyra, träningslokal ,00 kr Fester Biljetter 8 000,00 kr Fester Mat ,00 kr Fester Dryck ,00 kr Fika och event Fika till grupper ,00 kr Fika och even Mat till happening ,00 kr

45 Motion angående budget för Vårbalen 2015 Budget-SM Bakgrund Vårbalen anordnas väldigt sällan, ungefär var tredje år, och då är det roligt om så många som möjligt kommer samt att de inte behöver leva på nudlar under hela månaden för att ha råd med biljetten. För att ha råd med en tillräckligt stor lokal för att få plats med alla skulle det vara nödvändigt att sektionen subventionar vårbalen en del. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att den bifogade budgeten godkänns i sin helhet. Victor Jaccopucci Projektledare Vårbalen 2015

46 Vårbalen 2015 Budget Post Intäkter Utgifter Biljetter Dryckesförsäljning Lokalhyra Band/Musik Mat Åtgång av dryck 6000 Dekorationer 2000 Tryckkostnader 2000 Tillstånd 1000 Summa

47 Motion om Prylmångleriet I dagsläget är Prylmånglaren en enda person. Det här kan vid tillfällen vara lite osmidigt. Därför tycker jag att Prylmånglaren borde göras om till en nämnd. Det skulle framför allt ha två effekter: 1) Underlätta under tillfällen som mörkerorienteringen och nøllegasquen. 2) Att sprida ut arbetet över flera personer skulle göra det möjligt att ha försäljningar oftare, och framför allt på ett regelbundet schema, i stället för helt och hållet godtyckligt. Det skulle bli mindre dåligt då. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Nämnden Prylmångleriet börjar vara en grej Nämnden leds av Prylmånglaren. Övriga medlemmar utses av Prylmånglaren. Dessa bör vara ~3 till antalet Nämnden får typ 1000 kr/år i teambuilding-budget Nämndens budget, verksamhet, osv osv, är i övrigt ungefär exakt likadan Reglementet uppdateras så att det blir logiskt igen. (Jag fixar det sen) Arre StrerreBerre Prylle

48 Motion angående Styfvs nedläggande Budget-SM Bakgrund Då inget intresse funnits hos de tidigare medlemmarna att dra igång verksamheten igen och då jag inte velat leta nya medlemmar som är sugna på att göra det nner jag det bäst att lägga ned nämnden och hoppas att övriga nämnder snappar upp de aktiviteter vi planerat då det fortfarande nns intresse för att deltaga på dessa. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Nämnden Styfv läggs ned och tillhörande kapitel stryks ur reglementet. Rex Wagenius Styvfar

49 Motion angående sektionsbilen Budget-SM Bakgrund se utredning Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att att sektionen köper alternativt leasar en bil. d-mulle åläggs att leta efter och köpa/leasa en bil. Rex Wagenius Mulle

50 Innehållsförteckning Utredning av alternativ för sektionsbilen Utredning av alternativ för sektionsbilen...1 Återkommande evenemang där bilen används...2 Mottagningen...2 DKM...3 Sektionen...3 Totalt...3 Priskalkyl för att hyra...4 Årlig kostnad...5 Mottagningen...5 DKM...5 Sektionen...5 Totalt...5 Fördelar...5 Nackdelar...5 Övrigt...6 Priskalkyl för att köpa...7 Utbud...7 Kostnader utöver köpet...7 Risker...7 Fördelar...7 Nackdelar...8 Kostnad...8 Priskalkyl för att leasa...9 Vad är leasing?...9

51 Återkommande evenemang där bilen används Dessa evenemang ligger till grund för underlaget och utvärderingen av de olika alternativen. Mottagningen Mottagningen använder bilen mer eller mindre konstant under 3 veckor samt vid nedanstående tillfällen. Under de tre veckor bilen används konstant behövs en minibuss/van eller liknande. Återkommande tillfällen utöver mottagningsveckorna Tillfälle Tid Typ av bil Inda 2 dagar Personbil plosqvik weekend Minibuss Kräftis weekend Minibuss Innan jourveckan 2-3 dagar Personbil/Minibuss KDE 1 dag Personbil METAgasque 1 dag Personbil Internfest 1 dag Minibuss Dammiddag 1 dag Personbil Cliffpub 1 dag Personbil/Minibuss nolleosqvik weekend Minibuss nollegasqen weekend Minibuss Daddetack 1 dag Personbil Tackfest 1 dag Personbil/Minibuss Ettans fest 1 dagar Personbil Totalt dagar Totalt använder mottagningen en bil under dagar.

52 DKM Utöver varje onsdag under terminerna, dvs ca 40st används en bil av DKM under följande evenemang. Återkommande tillfällen utöver onsdagspubar Tillfälle Tid Typ av bil Reclaim 1 dag Minibuss djulmiddag 1 dag Minibuss Plums weekend Minibuss SommarOsqvik 2 dagar/weekend Minibuss Sittningar (te.x KMR) 3-4 dagar Minibuss Totalt dagar Totalt använder DKM bilen under dagar. Sektionen d-rektoratet använder bilen under skiftes (1 dag),städfesten (1 dag) och möjligtvis inför SM beroende på om detta kan samordnas med DKM eller inte (0-4 dagar) Totalt använder sektionen bilen i 2-6 dagar. Totalt Under ett läsår så används bilen under dagar under återkommande evenemang. Detta antal dagar kommer ligga till grund för utredningen.

53 Priskalkyl för att hyra Dagshyra (100km) Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ8 519,00 kr 595,00 kr 691,00 kr 938,00 kr Statoil 499,00 kr 619,00 kr 719,00 kr 930,00 kr Rent-A-Wreck 465,00 kr 585,00 kr 615,00 kr 950,00 kr Dagshyra (Fria mil) Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ8 619,00 kr 678,00 kr 775,00 kr 1 115,00 kr Statoil 609,00 kr 709,00 kr 809,00 kr 1 139,00 kr Rent-A-Wreck 465,00 kr 585,00 kr 615,00 kr 950,00 kr Weekend/ 3 dagars Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ ,00 kr 1 275,00 kr 1 466,00 kr 2 590,00 kr Statoil 1 126,00 kr 1 318,00 kr 1 518,00 kr 2 668,00 kr Rent-A-Wreck 1 050,00 kr 1 200,00 kr 1 230,00 kr 2 550,00 kr Veckohyra Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ ,00 kr 3 258,00 kr 3 744,00 kr 5 431,00 kr Statoil 2 869,00 kr 3 389,00 kr 3 889,00 kr 5 529,00 kr Rent-A-Wreck 2 380,00 kr 2 730,00 kr 3 010,00 kr 5 600,00 kr Månadshyra Företag Stor Kombi Minibuss Avis ,00 kr ,00 kr (7 säten) Budget ,00 kr ,00 kr (7 säten) / ,00kr (9 säten) Rent-A-Wreck 8 060,00 kr (7 säten) ,00 kr (9 säten) OKQ ,00 kr ,00 kr (9 säten) Statoil ,00 kr ,00 kr

54 Årlig kostnad Mottagningen Hyreslösningen för mottagningen går att göra på två sätt, det ena är att man hyr en bil från och med jourveckan fram tills n0llegasquen samt separat för de event som hålls utanför mottagningsveckorna, och den andra är att man hyr separat för vardera tillfälle. Att hyr för hela perioden innebär 5veckors hyra, 2 weekends samt 8 enkla dagar. Kostnaden för detta är: kr. Att hyra för varje enskilt tillfälle innebär 3 veckors hyra, 4 weekends samt 13 enskilda dagar. Kostnaden för detta är kr. DKM Hyreslösningen för DKM kommer bli att man hyr en bil inför varje enskilt tillfälle. Kostnaden för detta är: kr. Sektionen Hyreslösningen för sektion kommer även den bli att man hyr inför varje enskilt tillfälle. Kostnaden för detta är: 1 000kr/3 000kr beroende på om man kan synka inköpen inför SM med DKM eller ej. Totalt Den årliga kostnaden för hyreslösningen är således: kr / kr beroende på vilken lösning man väljer. Fördelar Välja bil efter behov Ingen besiktning Ingen fordonsskatt Ingen försäkring Betalar endast självrisk vid olycka/skada Ingen parkeringsavgift Nackdelar Åldersgränsen är ofta 20år eller högre (finns även 18år för vissa bilar) Finns ingen bil till dagliga aktiviteter Kan behöva hämtas långt bort

55 Övrigt Möjlighet finns att bli fakturakund hos OKQ8. Detta innebär att man kan ange ett referensnummer när man hyr varpå det skickas en faktura per uthyrning. Dock måste man hyra för kr per år för att få vara fakturakund vilket medför att även mottagningen måste hyra från OKQ8. Följderna är att mottagningen antingen måste hyra en personbil varpå hyreskostnaderna ligger kvar ungefär enligt kalkylen, alternativt ökar dessa med 4.000kr. Denna möjlighet bör finnas även hos andra aktörer men av dessa har jag inte fått något svar ännu.

56 Priskalkyl för att köpa Priserna på minibussar är vida spridda varför jag valt att utgå från hyreskalkylen för att ta fram ett prisintervall och därifrån se vilken typ av bil man får för den summan och vilken kvalitet den skulle ha. Utifrån hyreskalkylen finner jag det rimligt att lägga prisintervallet kr. Räknat på en treårsperiod är tanken att skatter, försäkring, besiktning, parkering, rostskydd och eventuella reparationer ska rymmas i prisskillnaden mot att använda en hyreslösning i tre år. Utbud I skrivande stund finns det 67st minibussar i Stockholmsområdet som faller inom det valda intervallet. Av dessa är 56st av årsmodell -05 eller nyare. Om man utökar sökområdet till angränsande län finns det 94st och i hela Sverige 290st, med andra ord är utbudet gott. Kostnader utöver köpet Parkeringsavgift: 9600kr/år Fordonsskatt och försäkring: 7500kr/år Besiktning: 350kr/år Rostskyddsbehandling: från 4000kr (3 års garanti) Service: ~2000kr (oljebyte, koll av elektronik, avgassystem, batteri och belysning) Övriga kostnader: 5000kr/år (biltvätt, trängselskatt m.m) Risker När man köper en bil löper man risken att det blir skador på bilen som måste repareras. Som vi såg med den föregående bilen kunde dessa kostnader bli väldigt stora om man inte sköter bilen korrekt. De mest kostsamma skadorna kom från att bilen hade rostat vilket bilar enkelt gör när man kör på saltade vägar. Dessa skador går dock att förebygga genom att man gör en rostskyddsbehandling på bilen, denna åtgärd kommer med en 3års garanti vilket innebär att eventuella brister åtgärdas utan kostnad. En annan risk är servicekostnader, dessa kan även de kosta en hel del pengar. För att slippa dessa kostnader är det viktigt att man kolla serviceboken vid ett köp så att man kan se att den är full. Man bör dessutom kolla vad som ska göras under kommande servicetillfällen och vad detta kostar. Exempel på en stor service är kamremsbyte ( mil) vilket kostar kr beroende på märke, modell och verkstad. Rekommenderat pris för detta ligger dock vid kr. Med andra ord bör man se till att kamremsbyte redan är gjort eller att bilen istället drivs av en kedja då dessa håller upp till mil. Fördelar Tillgänglighet Inget ålderskrav (annat än 18+ och körkort) Dekaler och/eller reklam

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(??) Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2016 Konglig Datasektionen Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande såväl

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-02, 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande

Läs mer

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2015-10-20 1(69) Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen Verksamhetsberättelse 2014 Konglig Datasektionen Förord Så, här har vi verksamhetsberättelsen för 2014. Hoppas du som jag känner att du fått ut mycket av året, inte minst genom sektionen, men också genom

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer