Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias Danielsson, D-12 Kassör Filip Schulze, D-12 Sekreterare Jenny Hansdotter, D-12 Ledamot för utbildningsfrågor Ludvig Hagberg, D-11 Ledamot för studiemiljöfrågor, Qulturattaché Per Nyberg, D-13 Revisor Victor Koronen, D-09 Sektionsidrottsledare Erik Blomquist, D-12 Valberedningens ordförande Lisa Lund, D-13 Rasmus Elmgren, D-12 Pontus Nilsson, D-13 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade mötet öppnat 17:11. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jacob Sievers valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Jenny Hansdotter valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Mattias Danielsson valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Rasmus Elmgren gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor (a) Mattias Danielsson anmäler frågan Kommentar på nuvarande Verksamhetsplan 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. Mattias Danielsson Jacob Sievers

2 Konglig Datasektionen DM (27) 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: - Under sommaren dök det upp saker, till exempel råttan och festförbudet. Men de sakerna är lösta eller på gång att bli lösta. - Alla Verksamhetsrapporter har kommit in. - Representerat på INs nøllegasuqe. - Haft överlämning med Drek. Vice Ordförande: - Har propositionerat på nøllesm. - Jobbat med att införskaffa profilmaterial. - Följt upp angående utredningen av sektionsbilen. - Jobbat med en formalisering av utveckingssamtal. - Piskat på nämnder att lämna in Verksamhetsplaner. (b) Kassör - I sommras gick Mage gick ner, vilket påverkade bokförings deadlines. Sedan dess har Mage kommit upp och nämnder har meddelat att första halvåret är klart. Handkassor sattes in. - Har jobbat med budget. Där har en dummysiffra för bil lagts in än så länge och DKM har inte skickat in sitt ännu. - Har hittat booboos i 2014 års budget och har lagt in fanan som gick på kr i år, eftersom resultatet i år påverkas av det. Även om utgiften beslutades om 2013 så kom fakturan i år. Läskmaskinen stod inte heller med i budgeten med men kostar i år. Sedan var det ett tekniskt fel under TagMonkeys som ändrade lite i budgeten. Ettans Fest gjorde också att det blev ändringar. Allt detta gör att vi går back kr detta år. NLG fick köpa en messapp i utbyte mot att de får in fler företag, men de är inte budgeterade att köpa appen och de är budgeterade att sälja in 35 företag. Sedan finns vissa saker i budgeten som kanske inte kommer att utnyttjas, men det kan man inte räkna med. Det kan hända att funktionärer behöver ombes att dra ned på inköp, för det ser tungt ut just nu. (c) Sekreterare Har hämtat post och varit i kontakt med funktionärer angående olika frågor. Innan sommaren jobbat med att uppdatera styrdokument. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har gått på flera möten. Där har det bland annat diskuterats kring jämställdhet. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Håller på att sätta sig in i vad posten innebär och vad som ska göras. 4 Beslutsärenden 1. Beslut angående entledigande av Eva Sokolova från posten Datas Art Director Med anledning av byte av studieort vill hon entlediga sig från posten. DM beslutade Mattias Danielsson Jacob Sievers

3 Konglig Datasektionen DM (27) att entlediga Eva Sokolova från posten som Datas Art Director 2. Beslut angående entledigande av Aleksandra Boscanin från posten Ledamot för sociala frågor och relationer På grund av personliga anledningar vill hon entledigas. DM beslutade att entlediga Aleksandra Boscanin från posten som Ledamot för sociala frågor och relationer 3. Per capsulam-beslut angående CSC-mångfaldsprojekt Lina Flitig har ett projekt hon vill starta och har fått stöd från CSC. Drek ville gärna vara med på det och då behövdes ett belut tas snabbt. Beslutet gällde att: - Datasektionen tillkännager sitt intresse att använda projektets resultat för att främja mångfald på sektionen. - Datasektionen bidrar med kompetens genom sektionens medlemmars frivilliga deltagande i fokusgrupper. - Datasektionen tillåter Jämlikhetsnämndens ordförande att för Datasektionens räkning ställa Datasektionen som medsökande i den utsträckning som förklarats i mejlet. DM beslutade att fastslå per-capsulam beslutet om att ge stöd för projektet. Lisa Lund och Pontus Nilsson kom in i rummet. DM beslutade att återöppna punkt 2.5 Eventuella adjungeringar. att adjungera in Pontus Nilsson med yttranderätt. att stänga punkt 2.5 Eventuella adjungeringar. 4. Per capsulam-beslut angående inköp av diplom Detta var något Drek pratade om i våras och då beslutade att puscha på det då det verkade finnas tid att vänta. Men eftersom det bara finns en person på sektionen som kan jobba med det och denna är intresserad att dra sig ifrån det. Så det måste ske direkt om det ska bli gjort. Diskussion: Under diskussionen togs det upp att det efter beviljande att avsätta pengar till diplom återstår kr av dispositionsfonden för i år. Det togs upp att det blir lite pengar kvar för resten av året, men det finns många faktorer som spelar in till att skffa dem nu. Till exempel att den som kan jobba med det vill dra sig tillbaka. DM beslutade att fastslå per-capsulam beslutet om att tillsätta pengar för inköp av hedersdeltadiplom. 5. Subventionering för IT-SM 2014 för Idrottsnämnden Det är ett heldagsevent som är en fotbollsturnering med IT-företag. Det är en möjlighet för nämnden att knyta kontakter med företagen och representera sektionen. Ursprungskostnaden för heldagen är exkl moms. Men nämnden har fått erbjudandet om kr inkl moms. Nämnden söker subvention för 50 procent av denna summa och betalar resten för egna pengar. Diskussion: Under diskussionen diskuterades antal nämndemedlemmar som skulle delta i eventet. Det är max 12 som kan delta. Dispositionsfondens storlek dikuterades och att summan som skulle bli per nämndmedlem är stor. Dessutom diskuterades det att det är ett pressat år ekonomiskt och att Idrottsnämnden redan går kr back. DM beslutade att avslå ansökan om subventionering. Mattias Danielsson Jacob Sievers

4 Konglig Datasektionen DM (27) 5 Valärenden 1. Val av Valberedning Pontus Nilsson presenterar sig. DM beslutade att välja Pontus Nilsson till Valberedningsledamot. 6 Övriga frågor 1. Presentation av utredning om sektionsbilen Bakgrund: En utredning av D-mulle har kommit in. Utredningen tar upp kostnader för alternativen att hyra, köpa och leasa. Sammanställningen säger att bil krävs under dagar per år vilket använts som underlag för beräkning av kostnader. Diskussion: Under diskussionen togs det upp att enbart DKM, Mottagningen och Drek använts som utgångspunkt i beräkningarna för vad de olika bil alternativen skulle kosta. En fråga om detta om även in på mejl inför DM, I delen om sektionens behov (utöver DKM och Mottagningen) så står bara dreks behov (fyra SM). Har inte övriga funktionärer tillfrågats vad de har för behov?. Fler funktionärer använder bil, till exempel Prylis, DESC, METAdorerna och QN. Tillfrågas fler skulle kostnader förändras då fler dagars användning tillkommer. Detta önskas att det undersöks. Alternativen hyra, köpa och leasa diskuterades. Att hyra är enkelt och praktiskt, men bilen blir inte lika tillgänglig som vid köp av bil. Kostnaderna för dessa är relativt lika. Att hyra var billigare, men parkeringskostnader är inte inräknade i alternativet. En köpt bil finnas tillgänglig för medlemamrna. Vid leasing beror kostnaden på vilken typ av bil som väljs. Dock uttrycktes osäkerhet kring vilka stolekar leasingalternativet behandlar. Åldersgränser för förare diskuterades. Det saknas en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta om en försäkring skulle behöva tecknas för att 20åringar ska få köra bilen. Dock är det främst internationella bolag som vill att en föräkring tecknas för 20åringar. Metoden för undersökningen diskuterades. Det togs upp att det inte är en slump att det kostar lika mycket att hyra och köpa, eftersom det står att att kvalite på bil valdes utefter vad det skulle kosta att hyra och det är inte själklart att en bil köps in för kr. Repartionskostnader diskuterades. Regelbundna reparationskostnader per månad finns inte i uträkningarna, enbart en risk samt visst underhåll finns inlagd. Leasingalternativet har en kringkostnad inlagd som en klumpsumma, men den är inte specifierad för vad det innebär. Reparationer är inte heller beräknade. 2. Kommentar på nuvarande Verksamhetsplan Den uppdaterade Verksamhetsplanen för 2014 som slogs igenom på Revisions-SM har inte kommit upp på hemsidan. Diskussion: Under diskussionen diskuterades att hemsidan varit nere, men att det nog tyvärr hade missats att läggas upp ändå. Den ska läggas upp. Mattias Danielsson Jacob Sievers

5 Konglig Datasektionen DM (27) 7 Nästa möte Nästa möte är planerat till den 29 september Mötets högtidliga avslutande Jacob Sievers förklarade mötet avslutat 18:00. Bilagor 1. Summary in English 2. Per capsulam-beslut för entledigande av Eva Sokolova 3. Per capsulam-beslut för entledigande av Aleksandra Boscanin 4. Per capsulam-beslut för CSC-mångfaldsprojekt 5. Per capsulam-beslut för inköp av diplom 6. Subventioneringsansökan från Idrottsnämnden 7. Utredning om sektionsbilen Mattias Danielsson Jacob Sievers

6 Summary in English DM Matters of desicion (a) Dismissing of Eva Sokolova as Datas Art Director DM decided to relieve Eva Sokolova from her post. (b) Dismissing of Aleksandra Boscanin as commissioner for social matters and relations DM decided to relieve Aleksandra Boscanin from her post. (c) Decision about CSC-project The decision was about: - The chapter declares interest in using the projects result to promote the work regarding diversity. - The chapter will contribute with members volunteering for focusgroups. - The chapter allows the chairman of the equality committee to put the chapter as fellow applicant as explained in the . DM decided to approve the decision about supporting Lina Flitig s project. (d) Decision about purchase of diplomas Last semester the buying of diplomas were posponed. But the time was more limited then we had known. DM decided to approve the decision about buying diplomas. (e) Application for subvention for the Sports Committee An one-dayevent with a soccer tournament together with IT-companies. 12 members of the sportscommittee would be able to attend. The subvention asked for was 5000 kr (Half of the registration fee). DM decided to not approve the application. 2. Elections (a) Elections for the Elections Committee DM decided to elect Pontus Nilsson as member of the Elections Committee. 3. Other subjects (a) Presenting the investigation regarding a car for the chapter An investigation regarding a car for the chapter has been handen in. The alternatives discussed are to rent, buy and lease a car. The investigation has found that a car is needed for days per year and that has been the number of day counted on. Discussion: - More functioneers than has been asked uses a car for different events. They should also be asked since it will affect the cost of a rental car. - Costs for reperations that frecuently need to be made needs to be more defined for the alternative of buying a car. - Parkingfees are not included in the calculations for the rentalcar. - Demands of age of the drivers of the different places to rent should be specified.

7 (b) Comments on the chapters operational plan The operational plan decided opon on Revisions-SM (the chapter meeting ) has not been uploaded to the homepage. This will be fixed.

8 Tja! Som ett par av er kanske vet så satsar jag på att röra mig bort mot blåsigare stränder, med stora stenar på till hösten. Detta gör det lite svårt att vara den DAD sektionen förtjänar och därför vill jag entlediga mig från posten (behöver det här göras mer formellt än så så sätt bara mitt namn på lappen eller nåt) Annat fix och krusiduller: a) Marie är mitt förslag (med hennes godkännande) på temporär DAD tills fyllnadsval kan hållas. b) Om inte något boende som man måste flytta till på studs dyker upp så kan jag vara med under sektionsrundvandringen. Skiter det sig så löser temp-dad saken. Live long and prosper, Inte-länge-till-DAD

9 Entledigande :( 14 aug Hej D rek. Jag går igenom en jobbig period just nu och mår inte så bra. Med tanke på hur jag mår så känner jag att jag inte kommer orka vara särskilt aktiv den kommande tiden. Därför vill jag entlediga mig från posten som d sfor. Hoppas ni förstår. Vi ses på överlämningen och om ni undrar något så är det bara att höra av sig. Vänliga hälsningar, Aleksandra

10 Revidering: CSC-mångfaldsprojekt: kan datasektionen medverka? Önskemål om snabbt beslut. Lina Flitig 22 aug (13 dagar sedan) till drek Hej, ledsen för två mail i tät följd. Jag måste revidera informationen nedan något. Digitaliseringskommissionen kommer inte att stå med i ansökan, eftersom vi vill undvika eventuellt jäv pga Gulans medverkan. Vänliga hälsningar, Lina Flitig 22 aug 2014 kl. 13:39 skrev Lina Flitig Hej styrelsen, som några av er vet så har jag arbetat på ett par mångfaldsprojekt sedan i våras - projekt som finansieras av skolans 'Dean's fund' enligt den utlysning som Gulan presenterade på SM. Vi kommer nu att söka ytterligare anslag för denna mångfaldssatsning från statens innovationsmyndighet och behöver ha en bred aktörskonstellation till denna ansökan. Jag undrar därför om datasektionen vill medverka och önskar ett snabbt beslut från styrelsen i frågan. Vad vill jag att ni ska besluta om? Det vi behöver från er är alltså ett formellt och offentligt ställningstagande, som säger att datasektionen är intresserad av att kunna använda resultatet för att främja mångfald på sektionen samt att bidra med kompetens genom sektionens medlemmars deltagande i fokusgrupper (de deltagande studenterna kommer åtminstone redan nu att bestå av ett par medlemmar i jämlikhetsnämnden - utöver dessa får självklart andra som kan tänkas vara intresserade delta) Vad skulle ett positivt beslut innebära? Vid ett positivt beslut från er så kommer datasektionen att anges, med organisationsnummer, som medverkande i ansökan till myndigheten, i den omfattning som angivits ovan. När behöver jag ert beslut? Deadline för ansökan är i början av september, så jag ber om ett per capsulam-beslut i frågan. Jag och min kollega Martin Fält kommer att ha ett möte med bland andra kommunikationsansvarig på CSC och studentrekryteringen på KTH-centralt på fredag nästa vecka (preliminärt) så det vore mycket positivt om jag kunde ha ett besked från er att presentera redan då. Vilka kommer att medverka?

11 Andra deltagande organisationer är digitaliseringskommissionen och KTH-centralt - vi har även inlett dialog med ett par relevanta företag inom IT-branchen samt andra intresseorganisationer, som verkar positivt inställda till medverkan. Vad går projektet ut på? Via länken finner ni en relevant del av projektbeskrivningen. Jag är inte helt färdig med dokumentet men det kommer inte att ske några avgörande förändringar i denna del, så ni kan utgå från informationen. https://drive.google.com/file/d/0b1tjfpxtrljga2tuuf96qjc0s1k/edit?usp=sharing Vänligen sprid inte detta dokument vidare utanför styrelsen, utan att rådgöra med mig först. Hör av er om ni har några frågor! Tack på förhand. Bästa hälsningar, Lina Flitig Från <https://mail.google.com/mail/u/0/#search/capsulam/147fda5ca > Mattias Danielsson 25 aug (10 dagar sedan) till drek Hej Drek! Det här är ju ett projekt helt i linje med de uttalade målen i vår verksamhetsplan. Jag säger att vi kör. Jag begär därför ett per capsulambeslut. (Eftersom det måste vara fattat tills på fredag) Förslag till beslut: att datasektionen tillkännager sitt intresse för att använda projektets resultat för att främja mångfald på sektionen att datasektionen bidrar med kompetens genom sektionens medlemmars frivilliga deltagande i fokusgrupper att datasektionen tillåter jämlikhetsnämndens ordf. att för datasektionens räkning ställa datasektionen som medsökande i den utsträckning som förklarats nedan. Jag yrkar på bifall. Nya i drek: Svara ja eller nej, alternativt ge en ändring, genom att svara på detta mejl. Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande Konglig Datasektionen, KTH

12 Jacob Sievers 25 aug (10 dagar sedan) till Mattias, drek Bra Danne! Jag yrkar på bifall. Jacob Sievers Ordförande 2014 Konglig Datasektionen, KTH Den 25 augusti :47 skrev Mattias Danielsson Per Nyberg 25 aug (10 dagar sedan) till Mattias, drek Ja. Den 25 augusti :47 skrev Mattias Danielsson Jenny Hansdotter 28 aug (7 dagar sedan) till Per, Drek Ja / Jenny

13 Beslut om diplom Jacob Sievers 16 jun till Drek Vill vi sätta av 8500 kr från dreks dispositionsfond till inköp av diplom och pärmar till hedersdeltaner? Svara med ja eller nej. Vänliga hälsningar Jacob Sievers Ordförande 2014 Konglig Datasektionen, KTH Mattias Danielsson 16 jun till Jacob, Drek Ja. Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande Konglig Datasektionen, KTH Kristoffer Emanuelsson 16 jun till Vice, Drek, Ordförande Ja El 16/06/ :43, "Mattias Danielsson" escribió: Aleksandra Boscanin 17 jun till Jacob, Drek Ja Från: för Jacob Sievers Skickat: den 16 juni :42 Till: Drek Ämne: Beslut om diplom Jenny Hansdotter 17 jun till Aleksandra, Drek Ja

14 Den 17 jun :03 skrev "Aleksandra Boscanin" Filip Schulze 17 jun till Drek Ja Jenny Hansdotter skrev :17: Mattias Danielsson 28 jun till Drek Hur blev det med det här beslutet? Jacob Sievers 28 jun till Mattias, Drek Jag har kontaktat revisorerna. Tar du kontakten med hime/tm, eftersom du haft den hittills? /J Den 28 juni :34 skrev Mattias Danielsson Kristoffer Emanuelsson till Jacob, Drek, Mattias Borde inte en ordförande tolka röstningen och finna någonting först? El 28/06/ :08, "Jacob Sievers" escribió: 28 jun Jacob Sievers 28 jun till Kristoffer, Drek, Mattias Har för mig att vi tidigare i vår betraktat beslutet som fattat när vi fått bifall från rätt antal, men sure, för sakens skull. Eftersom 6/7 i D rektoratet röstat för finner jag det beslutat att sätta av 8500kr till inköp av diplom och pärmar till hedersdeltaner.

15 Hej! Idrottsnämnden vill ansöka om subventionering till "IT SM 2014" som är en heldag med 11 st IT företag som innefattar en fotbollsturnering på Tele2 Arena, lunch och middag på VIP våningen och lounge biljetter till Djurgården Falkenberg på kvällen. Ursprungskostnaden för heldagen är kr exklusive moms men vi har efter samtal blivit erbjudna en specialkostnad på "endast" kr då arrangörerna var väldigt upprymda av möjligheten att få dit ett studentlag. Vi söker nu subvention från sektionen på 50% av denna nedsatta kostnad och ämnar betala återstående 5000 kr ur egen ficka. Idrottsnämnden tror att detta event är ett ypperligt tillfälle att representera sektionen och en möjlighet att skapa nya kontakter. Då eventet är en heldag så kommer det finnas mycket tid till "mingel" och då också tillfällen att pusha övriga sektionsevent som exempelvis D dagen. Dessutom verkar eventet extremt roligt och nämndens medlemmar skulle tycka det var sjukt nice att få vara med på detta! Eventets officiella sida är sm.se/ Hälsningar, Sektionsidrottsledare Eric Blomquist

16 Innehållsförteckning Utredning av alternativ för sektionsbilen Utredning av alternativ för sektionsbilen...1 Återkommande evenemang där bilen används...2 Mottagningen...2 DKM...3 Sektionen...3 Totalt...3 Priskalkyl för att hyra...4 Årlig kostnad...5 Mottagningen...5 DKM...5 Sektionen...5 Totalt...5 Fördelar...5 Nackdelar...5 Övrigt...6 Priskalkyl för att köpa...7 Utbud...7 Kostnader utöver köpet...7 Risker...7 Fördelar...7 Nackdelar...8 Kostnad...8 Priskalkyl för att leasa...9 Vad är leasing?...9

17 Återkommande evenemang där bilen används Dessa evenemang ligger till grund för underlaget och utvärderingen av de olika alternativen. Mottagningen Mottagningen använder bilen mer eller mindre konstant under 3 veckor samt vid nedanstående tillfällen. Under de tre veckor bilen används konstant behövs en minibuss/van eller liknande. Återkommande tillfällen utöver mottagningsveckorna Tillfälle Tid Typ av bil Inda 2 dagar Personbil plosqvik weekend Minibuss Kräftis weekend Minibuss Innan jourveckan 2-3 dagar Personbil/Minibuss KDE 1 dag Personbil METAgasque 1 dag Personbil Internfest 1 dag Minibuss Dammiddag 1 dag Personbil Cliffpub 1 dag Personbil/Minibuss nolleosqvik weekend Minibuss nollegasqen weekend Minibuss Daddetack 1 dag Personbil Tackfest 1 dag Personbil/Minibuss Ettans fest 1 dagar Personbil Totalt dagar Totalt använder mottagningen en bil under dagar.

18 DKM Utöver varje onsdag under terminerna, dvs ca 40st används en bil av DKM under följande evenemang. Återkommande tillfällen utöver onsdagspubar Tillfälle Tid Typ av bil Reclaim 1 dag Minibuss djulmiddag 1 dag Minibuss Plums weekend Minibuss SommarOsqvik 2 dagar/weekend Minibuss Sittningar (te.x KMR) 3-4 dagar Minibuss Totalt dagar Totalt använder DKM bilen under dagar. Sektionen d-rektoratet använder bilen under skiftes (1 dag),städfesten (1 dag) och möjligtvis inför SM beroende på om detta kan samordnas med DKM eller inte (0-4 dagar) Totalt använder sektionen bilen i 2-6 dagar. Totalt Under ett läsår så används bilen under dagar under återkommande evenemang. Detta antal dagar kommer ligga till grund för utredningen.

19 Priskalkyl för att hyra Dagshyra (100km) Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ8 519,00 kr 595,00 kr 691,00 kr 938,00 kr Statoil 499,00 kr 619,00 kr 719,00 kr 930,00 kr Rent-A-Wreck 465,00 kr 585,00 kr 615,00 kr 950,00 kr Dagshyra (Fria mil) Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ8 619,00 kr 678,00 kr 775,00 kr 1 115,00 kr Statoil 609,00 kr 709,00 kr 809,00 kr 1 139,00 kr Rent-A-Wreck 465,00 kr 585,00 kr 615,00 kr 950,00 kr Weekend/ 3 dagars Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ ,00 kr 1 275,00 kr 1 466,00 kr 2 590,00 kr Statoil 1 126,00 kr 1 318,00 kr 1 518,00 kr 2 668,00 kr Rent-A-Wreck 1 050,00 kr 1 200,00 kr 1 230,00 kr 2 550,00 kr Veckohyra Företag Mellan Kombi Mellan Kombi+ Stor Kombi Minibuss OKQ ,00 kr 3 258,00 kr 3 744,00 kr 5 431,00 kr Statoil 2 869,00 kr 3 389,00 kr 3 889,00 kr 5 529,00 kr Rent-A-Wreck 2 380,00 kr 2 730,00 kr 3 010,00 kr 5 600,00 kr Månadshyra Företag Stor Kombi Minibuss Avis ,00 kr ,00 kr (7 säten) Budget ,00 kr ,00 kr (7 säten) / ,00kr (9 säten) Rent-A-Wreck 8 060,00 kr (7 säten) ,00 kr (9 säten) OKQ ,00 kr ,00 kr (9 säten) Statoil ,00 kr ,00 kr

20 Årlig kostnad Mottagningen Hyreslösningen för mottagningen går att göra på två sätt, det ena är att man hyr en bil från och med jourveckan fram tills n0llegasquen samt separat för de event som hålls utanför mottagningsveckorna, och den andra är att man hyr separat för vardera tillfälle. Att hyr för hela perioden innebär 5veckors hyra, 2 weekends samt 8 enkla dagar. Kostnaden för detta är: kr. Att hyra för varje enskilt tillfälle innebär 3 veckors hyra, 4 weekends samt 13 enskilda dagar. Kostnaden för detta är kr. DKM Hyreslösningen för DKM kommer bli att man hyr en bil inför varje enskilt tillfälle. Kostnaden för detta är: kr. Sektionen Hyreslösningen för sektion kommer även den bli att man hyr inför varje enskilt tillfälle. Kostnaden för detta är: 1 000kr/3 000kr beroende på om man kan synka inköpen inför SM med DKM eller ej. Totalt Den årliga kostnaden för hyreslösningen är således: kr / kr beroende på vilken lösning man väljer. Fördelar Välja bil efter behov Ingen besiktning Ingen fordonsskatt Ingen försäkring Betalar endast självrisk vid olycka/skada Ingen parkeringsavgift Nackdelar Åldersgränsen är ofta 20år eller högre (finns även 18år för vissa bilar) Finns ingen bil till dagliga aktiviteter Kan behöva hämtas långt bort

21 Övrigt Möjlighet finns att bli fakturakund hos OKQ8. Detta innebär att man kan ange ett referensnummer när man hyr varpå det skickas en faktura per uthyrning. Dock måste man hyra för kr per år för att få vara fakturakund vilket medför att även mottagningen måste hyra från OKQ8. Följderna är att mottagningen antingen måste hyra en personbil varpå hyreskostnaderna ligger kvar ungefär enligt kalkylen, alternativt ökar dessa med 4.000kr. Denna möjlighet bör finnas även hos andra aktörer men av dessa har jag inte fått något svar ännu.

22 Priskalkyl för att köpa Priserna på minibussar är vida spridda varför jag valt att utgå från hyreskalkylen för att ta fram ett prisintervall och därifrån se vilken typ av bil man får för den summan och vilken kvalitet den skulle ha. Utifrån hyreskalkylen finner jag det rimligt att lägga prisintervallet kr. Räknat på en treårsperiod är tanken att skatter, försäkring, besiktning, parkering, rostskydd och eventuella reparationer ska rymmas i prisskillnaden mot att använda en hyreslösning i tre år. Utbud I skrivande stund finns det 67st minibussar i Stockholmsområdet som faller inom det valda intervallet. Av dessa är 56st av årsmodell -05 eller nyare. Om man utökar sökområdet till angränsande län finns det 94st och i hela Sverige 290st, med andra ord är utbudet gott. Kostnader utöver köpet Parkeringsavgift: 9600kr/år Fordonsskatt och försäkring: 7500kr/år Besiktning: 350kr/år Rostskyddsbehandling: från 4000kr (3 års garanti) Service: ~2000kr (oljebyte, koll av elektronik, avgassystem, batteri och belysning) Övriga kostnader: 5000kr/år (biltvätt, trängselskatt m.m) Risker När man köper en bil löper man risken att det blir skador på bilen som måste repareras. Som vi såg med den föregående bilen kunde dessa kostnader bli väldigt stora om man inte sköter bilen korrekt. De mest kostsamma skadorna kom från att bilen hade rostat vilket bilar enkelt gör när man kör på saltade vägar. Dessa skador går dock att förebygga genom att man gör en rostskyddsbehandling på bilen, denna åtgärd kommer med en 3års garanti vilket innebär att eventuella brister åtgärdas utan kostnad. En annan risk är servicekostnader, dessa kan även de kosta en hel del pengar. För att slippa dessa kostnader är det viktigt att man kolla serviceboken vid ett köp så att man kan se att den är full. Man bör dessutom kolla vad som ska göras under kommande servicetillfällen och vad detta kostar. Exempel på en stor service är kamremsbyte ( mil) vilket kostar kr beroende på märke, modell och verkstad. Rekommenderat pris för detta ligger dock vid kr. Med andra ord bör man se till att kamremsbyte redan är gjort eller att bilen istället drivs av en kedja då dessa håller upp till mil. Fördelar Tillgänglighet Inget ålderskrav (annat än 18+ och körkort) Dekaler och/eller reklam

23 Nackdelar Ägarkostnader (skatt, försäkring, service etc) Risk för dyra reparationer Kostnad Den totala kostnaden för att köpa en bil är kr kr över 3 år plus eventuella reparationer. Vilket ger en ungefärlig årskostnad på kr kr.

24 Priskalkyl för att leasa Vad är leasing? Att leasa en bil innebär i praktiken att man hyr en bil under ett antal år, vanligtvis mellan 2-5år. Den största skillnaden är dock att man själv står för försäkring, service, reparationer m.m och att leasingavgiften motsvarar värdeminskningen av bilen. Vid avtalstidens början betalas en insats, insatsen varierar beroende på vem man leasar av och kan variera från ingen insats upp till ca 25%. Leasingavgiften blir självklart lägre ju högre insats man betalar. Efter att kontraktet gått ut sker en av tre saker: kontraktet förlängs, man avsäger sig bilen, eller man köper bilen. Vid avtalstidens slut sker även en värdemätning av bilen för att se om det förväntade restvärdet (det man utgår från att bilen är värd efter avtalstidens när avtalet tecknas) motsvarar marknadsvärdet. Vanligtvis ligger restvärdet efter tre år mellan 40-60% beroende på märke, modell, körsträcka och skötsel. Om restvärdet är lägre betalar man en restskuld och är det högre får man tillbaka pengar. Priskalkyl Nedanstående beräkningar är baserade på 3års leasingtid och ett restvärde på 40%. Kringkostnaderna är desamma som vid ett bilköp. Månadskostnad (exklusive kringkostnader) Pris Utan insats Med 20% insats ,00 kr 1 572,00 kr 1 095,00 kr ,00 kr 1 965,00 kr 1 368,00 kr ,00 kr 2 948,00 kr 2 052,00 kr ,00 kr 3 929,00 kr 2 736,00 kr ,00 kr 4 912,00 kr 3 420,00 kr Pris Årskostnad (inklusive kringkostnader) Kostnad över 3 år (inklusive kringkostnader) Utan insats Med 20% insats Utan insats Med 20% insats ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Fördelar Utöver de fördelar som finns med att köpa en bil så kan man dela upp kostnaden för köpet månadsvis vilket ger en mindre belastning på datasektionens tillgångar. Man har även råd med en aningen dyrare bil (upp till kr istället för kr) och behöver inte oroa sig för vad man ska göra med bilen efter leasingperiodens slut.

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Institutionen för handelsrätt Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Mohammed Abdulrahman Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 VT 2011 Innehåll Summary... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer