Dagordning DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (26) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Beslutsärenden 1. Pengar för underhåll till styrelserummet. 2. Person till referensgruppen vid eventuell ytt av systemgruppen.

2 Konglig Datasektionen DM (26) 5 Propositioner 1. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 2. Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för Proposition angående alternativröstning vid urnval 4. Proposition angående Budgetrevidering Motioner 1. Motion angående Prylmånglaren <3 ovve 2. Motion angående Stolar till META 3. Motion angående KoD Motion angående röstsystem 5. Motion angående Valberedningens tidsfrister 6. Motion angående Informationsspridningsguidelines 7. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 7 Övriga frågor 8 Hedersdelta 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 2. Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för Proposition angående alternativröstning vid urnval 4. Proposition angående Budgetrevidering Motion angående Prylmånglaren <3 ovve 6. Motion angående Stolar till META 7. Motion angående KoD Motion angående röstsystem 9. Motion angående Valberedningens tidsfrister 10. Motion angående Informationsspridningsguidelines 11. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten

3 Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna Revisions-SM Bakgrund Att D-Rektoratet kan ta per capsulam beslut, alltså beslut som vanligtvis skulle kräva ett DM, utanför DM, är viktigt för att saker ska kunna hända när man behöver ta beslut i brådskande situationer. De är dock mycket dåligt uppstyrda i stadgarna som det är nu. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att lydelsen i stadgarnas Ÿ4.8 ändras från Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. till Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. Drektoratet bör kontakta revisorerna med information om beslutet som tagits. Vid utövande av SM:s befogenheter ska information om beslutet också anslås enligt Ÿ1.8. D-rektoratet genom Jacob Sievers Sektionsordförande

4 Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för 2014 Revisions-SM Bakgrund Verksamhetsplanen som förra styrelsen lade känner vi från D-Reks håll är omfattande nog för det vi jobbar med under året förutom en sak; det borde läggas till något om hur vi vill förbättra kommunikationen inom sektionen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Till verksamhetsplanen för 2014 lägga till punkt 6, Förbättra kommunikationen inom sektionen, under organisationsutveckling med innehållet: 1. Öka transparensen mellan styrelsen och nämnder. 2. Verka för bättre kommunikation mellan organisationens olika delar. D-rektoratet genom Jacob Sievers Sektionsordförande

5 Proposition angående alternativröstning vid urnval Revisions-SM Bakgrund I samband med det senaste ordförandevalet upptäcktes brister i sektionens stadga och reglemente vad gäller urnval där ingen enskild kandidat fått egen majoritet. Stadgans 1.7 Beslutsnivåer föreskriver att enkel majoritet ska tillämpas i del fall då inget annat föreskrivs; SM valde dock ordförande med endast relativ majoritet. Som ett resultat av detta gjorde sektionens revisorer en tolkning av stadgan som sedan prövades på Extra-SM den 27/1 detta år. SM beslutade att styrka revisorernas tolkning, vilket innebär att valet anses som giltigt. För att undvika ytterligare tolkningar av styrdokumenten och klargöra en tydlig hantering av framtida val så föreslår D-Rektoratet att alternativröstning införs som valsystem för urnvalen. Alternativröstning är i vår mening det valsystem som bäst representerar samtliga sektionens medlemmars åsikter i de viktiga val som sker genom urnan. Detta sker genom en enkel optimeringsalgoritm baserat på väljarnas andrahandsröster. Förslag till beslut att stadgans Urnval ersätts med: Sektionsordförande, vice sektionsordförande, ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. Vid urnval till ordförande och vice ordförande används alternativröstning. Detta innebär att om ingen av kandidaterna får enkel majoritet, blir bottenkandidaten eliminerad och denne kandidats röster blir omfördelade till dess väljares andrahandsval av kandidat. Processen repeteras till dess att en kandidat har majoritet. SM ska därefter besluta om att godkänna valet genom vanligt beslut enligt 1.7. att följande stycke läggs till reglementets Urnval Vid personval får röstberättigade rösta på en huvudkandidat och en andrahandskandidat. att ovanstående reglementesändring träder i kraft tillsammans med stadgeändringen. D-rektoratet, genom Mattias Danielsson Vice ordförande

6 Proposition angående Budgetrevidering 2014 Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet har lagt märke till att sektionens förväntade kostnader och ekonomiska situation har förändrats sedan Budget-SM 2013 då 2014 års budget beslutades. Därför vill D-rektoratet revidera budgeten för att den ska motsvara årets förväntade ekonomiska händelser bättre. Den största nytillkomna utgiften för 2014 är den nya Sektionsbilen som oavsett om det blir en köpebil, hyrebil eller leasebil kommer att kosta sektionen en signifikant summa pengar. Därtill tillkommer önskemål om budgetändringar från funktionärer om utgifter som inte var nerskrivna innan revideringen eller sådana som beror på förändringar i verksamheten. De förslag som D-rektoratet jämkat sig med ingår i revideringen. Eftersom nya utgifter har tillkommit så har D-rektoratet blivit tvungna att hitta lämpliga nedskärningar på andra håll i budgeten för att kunna försäkra sig om att sektionen även klarar andra ännu okända utgifter. Förslag till beslut att sektionens budget 2014 revideras enligt de ändringar som föreslås i bifogat dokument D-rektoratet, genom Filip Schulze, D-Kassör

7 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Centralt Allmänt Bankavgifter kr Sektionsavgift 3 Hyra kortterminal kr Tillsynsavgifter 1 Myndigheter Fanborgsavgift Ordenstecken Medaljer kr Teambuilding D-funk 1 Sektionsmöten kr Utbildningar Förbandslåda kr Subsubtotalt kr kr kr kr LOL Ljud och Ljus kr LED-ljus Projektor kr Mobilt ljudsystem 1 Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Sektionsbil Försäkring och skatt kr Trängselskatt 500 kr Parkering kr Reparationer/hyrbilar kr Bilspar kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Skiftes Biljetter kr Försäljning Dryck kr Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration kr kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Nyårsskiftes Biljetter kr Försäljning Dryck kr Inköp Dryck

8 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Inköp Mat kr Dekoration kr Subtotalt kr kr kr Ettans fest Biljetter kr Försäljning Dryck kr Lokalhyra Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration kr kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Sångboksgruppen Allmänt Fika Subtotalt 0 kr - D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad Kontorsmaterial Fika MUTA 1 Representation kr Överlämning kr Styrelsemiddag kr Dispositionsfond kr Profilmaterial kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr DEMON Allmänt Fika Ljudköp Lokalhyra Extern hårddisk kr Inköp JamHub Inköp teknik Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr

9 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Subtotalt 0 kr kr kr kr kr DESC Allmänt Fika Webbdomän 50 kr Starcraft-Konton x Headset x2 800 Inköp läsk 2500 Inköp mackor 3000 Priser 3000 Märken 2000 Teknik 2000 Försäljning event+märken 6800 Försäljning läsk 2600 Försäljning mat 3000 Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr 0 kr kr DIU Allmänt Fika Event kr kr PR-kostnader Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr 0 kr kr DKM Allmänt Teambuilding kr Utbildning kr Milersättning kr Personalmat/Fika 1 Dekoration kr Spons kr Tryckkostnader kr Underhåll Profilkläder kr Kök/barutrustning kr Tackgåvor Frakter och transporter kr Verktyg Försäljning dryck kr

10 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Försäljning mat kr Åtgång Dryck kr Inköp mat 10 Barkit kr Förbrukningsmaterial kr Biljetter och bongar kr Lokalhyra kr Vakter kr Märken 1 Ljud & Ljus Tillstånd kr Bensin 750 kr Djulgran Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Idrottsnämnden Allmänt Fika Lokalhyra kr Subsubtotalt 0 kr kr Subtotalt 0 kr kr Informationsorganet Crash & Burn Fika Webbkostnader MUTA Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 113 kr Tag Monkeys Fika Grafisk utveckling Coola grejer till META Workshops kr Tidningar kr Subsubtotalt 0 kr kr 1 Redaqtionen Fika Tryckkostnad kr Webbdomän 50 kr

11 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Klistermärken 500 kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Jämlikhetsnämden Allmänt Fika 0 kr 0 kr Subsubtotalt 0 kr kr Subtotalt 0 kr kr Konglig Östrogennämnden Allmänt Fika Pulkaåkning 500 kr Picknick kr Mat Events Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Drinkprovning Snacks Inköp dryck Biljett kr Subtotalt kr kr -500 kr 0 kr -500 kr Årlig Gasque Biljetter Tryckkostnader Inköp mat Dekoration Inköp dryck 300 kr kr Sububtotalt kr 700 kr 0 kr 700 kr Subtotalt kr kr kr kr kr Mottagningen Allmänt Avgift kr Bankkostnader 500 kr Barkit kr Biljetter kr kr Biljetter (märken) kr Biljetter (resor) Byggmaterial kr

12 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Bärbaren kr kr Dadquistillbehör kr Datorintroduktionsassning 3 Dekoration/underhållning kr Drifvartillbehör Drifvmedel Dryck kr Engångsartiklar kr Entréprylar kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmateriel kr Hyra inventarier och verktyg kr Hyra maskiner 1 Kläder kr Konsultarvoden kr Kontorsmaterial och porto kr Kontorsmateriel 300 kr Live-underhållning kr Lokalhyra kr Mat kr kr Medaljer Milersättning kr Mörkläggningsmaterial kr Resultatsjustering kr Serveringstillstånd kr Spons kr Städavgift kr Subventionering kr Symboliska gåvor kr Teknik och verktyg kr Titeltelefonersättning kr Trycksaker kr Väktare kr Äskade pengar från CSC kr Övriga resekonstnader 500 kr Övriga kostnader hyrd lokal 500 kr Övriga personbilskostnader Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr

13 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Näringslivsgruppen Allmänt Fika Teambuilding Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Annonsering Affischer kr Jobbportalen kr Tryckkostnader Subsubtotalt kr kr Lunchföreläsningar Baspaket kr Lokalhyra Matkostnad Tryckkostnader kr kr Subsubtotalt kr kr kr kr Företagspub Baspaket kr Barbongar kr Dryck Tryckkostnader kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr D-Dagen Baspaket kr Lunchföreläsning kr Gasquebiljett Kickoff Tackfest, ej alkohol Tryckkostnader (inkl Marknadsföringsmaterial) Mat - dag (personal och företagsrep.) Fika Sittning Hyra - Bord Lokalhyra Lunchföreläsning - Mat Lunchföreläsning - Hyra Efterkör Bilkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

14 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Dekorationer kr Företagsrabatter 1 Övriga utgifter kr Subsubtotalt kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Prylmånglaren Allmänt Inköp Overaller kr Inköp Prylis kr Försäljning Overaller kr Försäljning Prylis kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Qulturnämnden Allmänt Fika Drift av godisskåp Inköp av qultur kr Qulturella event Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 1 Subtotalt 0 kr kr kr kr 1 Sektionslokalsgruppen Allmänt Fika (inkl städfika) kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmaterial kr Städmaterial kr Teambuilding kr Inköp lokal Reperationer Städfirma kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr nøllestädsfest Dryckesförsäljning Biljetter Inköp mat Inköp dryck Dekoration

15 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Åtgång dryck kr Subsubtotalt kr kr kr kr X-scapomiddag Dryckesförsäljning kr Biljetter kr Inköp mat Inköp dryck Dekoration Åtgång dryck kr kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Studienämnden Allmänt Fika kr Studieluncher kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Styvf Allmänt Fika Subsubtotalt 0 kr Whiskeyprovning Biljetter kr Whiskey Tillbehör kr 400 kr Subsubtotalt kr kr kr 600 kr Pokerkvällar (2 st) Tilltugg Turneringspriser Spons Subsubtotalt kr kr - Isvaksbad Biljetter kr Hyra Mat 800 kr Subsubtotalt kr kr 200 kr 0 kr 200 kr

16 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff KÖN+STYFV-kväll Biljetter kr Mat Dryck Förbrukningsinventarier Subsubtotalt kr kr - 0 kr - Hagelskytte Hyra kr Biljetter kr Mat 500 kr Subsubtotalt kr kr 0 kr -100 kr 100 kr Subtotalt kr kr kr kr Valberedningen Allmänt Fika Rosor till nyvalda 800 kr Kandidatutfrågning kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr

17 Motion angående Prylmånglaren <3 ovve Revisions-SM 25:e mars 2014 Bakgrund Prylmånglaren säljer definitivt ovvar. Varje år. Enligt i reglementet har Prylmånglaren som syfte att förse sektionen med sektionsrelaterade prylar, såsom märken, pins, medaljer, spegater och sångböcker. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Det står ingenting om ovvar. Det är dåligt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att i reglementet ändras till Prylmånglaren har som syfte att förse sektionen med sektionsrelaterade prylar, såsom overaller, märken, pins, medaljer, spegater och sångböcker. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Aron Strandberg

18 Motion angående Stolar till META Revisions-SM Bakgrund Folk gillar att sitta ner i META. För att sitta ner, krävs ett specielt verktyg. Vi vill införskaffa detta formidabla verktyg. Ge oss pengar. TL:DR; 1. Pengar 2. Stolar 3.???? 4. PROFIT!!! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 10000kr avsätts till METAdorernas budget 2014 för att införskaffa stolar till META, förutsatt att Media matchar sagd summa. METAdorerna genom: Janne Selkälä Angelina von Gegerfelt Andreas Linn Jesper Simonsson

19 Motion angående KoD 2014 Revisions-SM Bakgrund Det finns ett stort intresse hos data-företag idag att träffa kvinnliga datastudenter. Projektet KoD vill dra nytta av detta genom att erbjuda företag en chans att träffa en grupp studenter med jämn könsfördelning. Projektets mål är att: Erbjuda kvinnliga dataloger större möjlighet att synas för företag. Erbjuda dataloger tillfällen att skaffa företagskontakter tidigt i sin utbildning. Återinvestera eventuellt överskott i projektets medlemmar för att bredda deras tekniska kunskaper. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att projektledare för KoD 2014 väljs direkt av SM genom fri nominering enligt Nya projekt i stadgarna. att KoD 2014 inrättas som sektionsprojekt. att projektet nollbudgeteras. att en rambudget och verksamhetsplan lämnas in till nästa SM. Hanna Nyblom Robin Hellgren

20 Motion angående röstsystem Revisions-SM Bakgrund Urnval på datasektionen brukar vara relativt smärtfria, men då och då blir det struligt. Detta beror på att det röstsystem som just nu används (enkel pluralitet) inte fungerar bra vid politiska val. Det är dessutom väldigt svårt att kombinera med sektionens regler om att den vinnande kandidaten skall ha absolut majoritet. Det nns forskning som visar att inget röstsystem garanterar att alla rättvisekrav uppfylls, men vissa system är onekligen bättre än andra. Ett av de bättre systemen för den typ av urnval som datasektionen regelbundet genomför är alternativröstning. Alternativröstning tillåter röstare att rösta på den kandidat de själva föredrar, utan risk att deras röst blir värdelös på grund av att kandidaten inte får tillräckligt många röster. Det är enkelt att implementera i kod, nns rigida regler som denierar, och är ett bättre system än det nuvarande. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att Alternativröstningen omedelbart införs som röstsystem för urnval på datasektionen. Lämpliga ändringar görs i stadgar and whatnot att Någon får ansvar att xa ett schysst system så att detta kan genomföras redan vid nästa urnval Andreas Johansson Axel Samuelsson

21 Motion angående Valberedningens tidsfrister Revisions-SM Bakgrund Valberedningen har det senaste året arbetat med att utveckla beredningsprocesserna för val som sker på sektionen. Samtliga val bereds nu med ett frågeformulär eller genom intervju i enlighet med det som står föreskrivet i reglementet. I och med att beredningen har utökats i jämförelse med tidigare år har även arbetsbelastningen för Valberedningen ökat och intensifierats inför sektionsmöten där val sker. Då vi tycker att utvecklingen har gått i en positiv riktning och numera möter de förväntningar som sektionen har på Valberedningen, så vill vi även se till att vi har de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Därför vill vi anpassa de tidsfrister som gäller för ordinarie val i enlighet med den nya valprocessen för att göra det lättare för oss att möta den ambitionsnivå som finns. Vi vill även förtydliga vad som gäller vid fyllnadsval, då det kan vara svårare att ha en god framförhållning och lysa valen i förenlighet med de förslagna justeringarna om tidsfrister. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Valberedningen i sektionens stadga justeras till följande: Valberedningen Ordinarie val Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 25 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 15 läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 10 läsdagar före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Fyllnadsval Om en funktionärspost blir vakantsatt skall Valberedningen lysa fyllnadsval till nästkommande ordinarie SM. Inför fyllnadsval skall Valberedningen enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 15 läsdagar före det SM då fyllnadsvalet sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 5 läsdagar före det SM där fyllnadsvalet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 1 läsdag före det SM där fyllnadsvalet sker för att kandidaturen ska vara giltig Val vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 8 läsdagar före det extra SM då ett val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdag före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost

22 måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Valhandlingar Valberedningen skall tillfråga de nominerade och i anslutning till det SM då val sker anslå en lista på samtliga nominerade som väljer att kandidera i valet. Valhandlingar skall sammanställas och göras tillgängliga för sektionens medlemmar i sektionslokalen i anslutning till det SM då val sker Urnval Sektionsordförande, vice sektionsordförande, ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. Lovisa Runhem, Valberedningens Ordförande

23 Motion angående Informationsspridningsguidelines Revisions-SM Bakgrund Det senaste året har det blivit aktuellt att uppdatera sektionens informationsspridningsguidelines så att de även innefattar hur uppgifter som kan anses känsliga för enskilda individer ska hanteras. Vi har även blivit medvetna om hur svårt det kan vara för internationella studenter att tillgodoräkna sig information på sektionens hemsida, och vill därför göra ett tillägg för när det är lämpligt att sammanfatta information på engelska. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att följande bilaga ersätter nuvarande version av sektionens informationsspridningsguidelines. Informationsorganet, genom Lovisa Runhem

24 Datasektionens informationsspridningsguidelines 1. Om det här dokumentet Detta dokument innehåller riktlinjer för hur informationsspridning inom sektionen ska ske. Ordet informatör nedan betyder Datasektionen, dess nämnder och/eller dess funktionärer. 2. Officiella informationskanaler Hemsidan och sektionslokalen är de officiella informationskanalerna. Därför ska information som kan intressera sektionens medlemmar i stort, först publiceras där. 3. Inofficiella informationskanaler Informatörer får använda egna informationskanaler utöver de officiella. Information i dessa inofficiella kanaler ska överensstämma med den som finns i de officiella. Datasektionen centralt ska ha representation i dominerande sociala medier. Information som inte bedöms som intressant för sektionens medlemmar i stort får publiceras i de inofficiella kanalerna utan att publiceras i de officiella kanalerna. 4. Information på engelska Information som anses vara av stor vikt för samtliga av sektionens medlemmar att kunna ta del av ska sammanfattas på engelska. Exempel på när detta är tillämpbart är beslut som fattats på SM och information som rör sektionslokalen. 5. Anmälningar till arrangemang Arrangemang ordnade av informatör får inte kräva att tilltänkta gäster måste logga in på någon extern tjänst (KTH-inloggning är dock ett tillåtet alternativ) för tillgång till anmälan eller information om arrangemanget. Anmälan till arrangemang som är riktade till sektionens medlemmar i stort måste öppnas samtidigt för samtliga sektionsmedlemmar. Det är dock tillåtet att reservera ett bestämt antal platser till personer som har hedersplats på arrangemanget. En sådan reservation måste då framgå vid anmälan till arrangemanget. 6. Känsliga uppgifter Personliga uppgifter och handlingar som kan anses känsliga för enskilda individer ska hanteras med varsamhet och respekt. Dessa får endast spridas eller publiceras i interna, skyddade informationskanaler och med berörda individers uttryckliga godkännande.

25 Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten Revisions-SM Bakgrund THS sakrevisorer verkar inte vara helt nöjda med att stå inskrivna i våra styrdokument som en del av sektionens revisorer, då vi har egen förvaltning (se THS Reglemente Ÿ5 Sektionerna). Denna motion stryker omnämnande av THS revisorer där det inte längre är relevant. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att ändra lydelse för Ÿ6.1 Revisorer i sektionens stadgar från SM skall utse två revisorer. Tillsammans med av THS därtill utsedda revisorer utgör dessa sektionens revisorer. Om inte THS beslutar annorlunda skall revisionsberättelsen undertecknas av minst två av dessa. till SM skall utse två revisorer. att ändra lydelse för Ÿ Ändamål i sektionens reglemente från Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete tillsammans med THS revisorer. till att Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete. ändra lydelse för Ÿ Revisionsberättelse och -rapport, andra paragrafen i sektionens reglemente från till Revisionsrapporten är en detaljerad beskrivning av anmärkningar i bokföring och/eller verksamhet. Den ligger till grund för kommunikationen mellan sektionens revisorer samt mellan sektionens och THS revisorer. I revisionsrapporten bör antecknas Revisionsrapporten är en detaljerad beskrivning av anmärkningar i bokföring och/eller verksamhet. Den ligger till grund för kommunikationen mellan sektionens revisorer från år till år. I revisionsrapporten bör antecknas Victor Koronen Johan Stjernberg

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Kort-DM 2015-11-12 1(6) Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR SAMMANSTÄLLNING KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR FÖRENINGEN 159 380-130 620 28 760 STYRELSEN -71 687-90 405-162 092 LG -13 800-7 000-20 800 MÄ -9 500-9 500-19 000 BARVERKSAMHET 24 000 27 000 51 000

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndag den 30 november 2015 kl. 16:00 Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer