Dagordning DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (23) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-Rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Ekonomisk lägesrapportering 4 Bordlagda ärenden 1. Nedläggning av Studs Nedläggning av dåre 2014

2 Konglig Datasektionen DM (23) 5 Beslutsärenden 1. Platta till DKM 2. Stängning av META 6 Propositioner 1. Prop om alkoholpolicy 2. Proposition angående prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument 3. Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer 4. Proposition angående projektens bokföringsplikt 5. Proposition angående införande av rekryteringspolicyn 6. Proposition angående Verksamhetsplaner för återkommande projekt 7. Proposition angående mindre summor 7 Motioner 1. Motion angående budget för den bästa mottagningen någonsin 2. Motion angående anonyma motioner (fett meta jag vet) 3. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning nomineringsstopp vid behov 4. Motion angående Crash n Burn 5. Motion Angående Läskmaskinen 6. Motion angående att utöka Demons replokals-tider 7. Motion angående reglementets utdaterade punkter 8 Övriga frågor 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Prop om alkoholpolicy 2. Proposition angående prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument 3. Förslag till reviderad budget 4. Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer 5. Proposition angående projektens bokföringsplikt

3 Konglig Datasektionen DM (23) 6. Proposition angående införande av rekryteringspolicyn 7. Förslag till Datasektionens rekryteringspolicy 8. Proposition angående Verksamhetsplaner för återkommande projekt 9. Proposition angående mindre summor 10. Motion angående budget för den bästa mottagningen någonsin 11. Motion angående anonyma motioner (fett meta jag vet) 12. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning nomineringsstopp vid behov 13. Motion angående Crash n Burn 14. Motion Angående Läskmaskinen 15. Motion angående att utöka Demons replokals-tider 16. Motion angående reglementets utdaterade punkter

4 Prop om Alkoholpolicy Det har till och från dykt upp diskussioner angående hur man får använda sektionens pengar, och ifall dessa får användas till alkohol under t ex teambuilding. I nuläget är detta rätt vagt definierat, varav D-rektoratet ansåg att det kunde vara bra för sektionen att sätta en standard som är lite mer tydlig. Förvarning: Det är alltså tänkt att enbart en av följande att-satser ska godkännas, för annars blir det fan helt kocko-bäng. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att följande stycke läggs till i Datasektionens Alkoholpolicy med rubriken Alkohol bekostad av sektionen och texten Det är okej för en medlem med rättigheter att använda pengar ur budgeten att utnyttja en budgetpost för att bekosta alkohol till den målgrupp som budgetposten är avsedd för. att följande stycke läggs till i Datasektionens Alkoholpolicy med rubriken Alkohol bekostad av sektionen och texten Det är inte okej för en medlem med rättigheter att använda pengar ur budgeten att utnyttja en budgetpost för att bekosta alkohol till den målgrupp som budgetposten är avsedd för. Drek genom Per Nyberg, Datas helt egna Smurf

5 Prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument Vi i styrelsen tycker att den nuvarande budget vi har är för stel och inte tar hänsyn till att saker förändras under året så har vi åsikten att den borde bli mer agil. Därför föreslås följande ändringar som kommer att ge mer frihet under ansvar till de förtroendevalda med budget. Den budget som bifogas är samma siffror som förra budgeten förutom mottagningen som lägger budget nu och sektionslokalsgruppen som har höjt med 30000kr för att täck utgifter såsom ismaskin och diskmaskin. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att den bifogade budgeten bifalles i sin helhet. att alla lagna motoioner som behandlar pengar anpassas som en löpande kostnad till en nämnd eller som en engångskostnad under engångskostnader. att ekonomiska styrdokumenten ändras som följer: 5.2 Dryckeslager vid festtillfällen ändras till När en nämnd eller ett projekt har fest och använder sektionens dryckeslager så ska det bokföras av bokföringsansvariga för den serie som nämnden eller projektet ligger under. Nämnden/projektet ska både belastas för inköp av drycken och tilldelas försäljningen av den. Serveringsansvarig för festtillfället är ansvarig för att betalning och dagsavslut görs efter sektionens standarder. Serveringsansvarig är även ansvarig för att handkassor hanteras enligt 4 i detta dokument. Serveringsansvarig ska i skälig tid innan festtillfället kontakta den nämnd som förvaltar dryckeslagren och informera sig om gällande bestämmelser för sektionen. att punkt 8 läggs till med rubrik Budget och text Budgeten är ett instrument för att försöka förutspå framtiden och ska följas i den mån som går men om verkligheten inte tillåter detta så måste man bortse från budgeten. Den budget som beslutats om på SM finns posterna Intäkter, Utgifter, Extern kostnad, Intern kostnad. Det krävs fortfarande att varje nämnd visar en budget som överensstämmer med detta under SM, men ansvarig funktionär har rättigheten att ändra den under året efter att ha informerat styrelsen om detta. och punkt 8.1 läggs till med rubrik Förklaring och text Intäkter är vad nämnden har för totala intäkter under året. Utgifter är vad nämnden har för totala utgifter under året. Extern kostnad är de kostnader som gagnar hela sektionen, de som bedömmer detta är i stigande ordning kassör, styrelse, revisorer, SM. Exempel är sittningar hela sektionen är bjudna till, inventarier till meta, pubar mm. Intern kostnad är kostnader som gagnar en liten grupp inom sektionen, såsom styrelsen, DKM, andra nämnder med evenemang alla inte är inbjudna. Exempel är mat, teambuildning, fika, fest, bungyjump, paintboll, kryssning, thailandsresa mm. Det är viktigt att denna kostnad inte överstiger budgeten.

6 och punkt 8.2 läggs till med rubrik Skyldighet och text Denna frihet som ges under att få forma sin egen budget kräver fortfarande att pengar läggs på rätt saker och de med rätt att betala ut utgifter har rätt att neka utbetalningen om det bryter mot detta dokument. Beslutet kan överklagas enligt nämnda ordning i 8.1. Drek genom Ludvig Hagberg, Cash man

7 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Sektionen Summering Centralt 46, kr 250, kr 235, kr 15, kr -203, kr -191, kr Engångskostnader 0.00 kr 121, kr DEMON 0.00 kr 16, kr 15, kr 1, kr -16, kr -16, kr DESC 7, kr 11, kr 8, kr 2, kr -3, kr -3, kr DKM 563, kr 539, kr 500, kr 38, kr 24, kr 21, kr D-rektoratet 0.00 kr 90, kr 52, kr 38, kr -90, kr -75, kr Idrottsnämnden 20, kr 31, kr 30, kr 1, kr -11, kr -21, kr Informationsorganet 0.00 kr 33, kr 28, kr 5, kr -33, kr -32, kr Internationella Utskottet 0.00 kr 6, kr 5, kr 1, kr -6, kr -2, kr Jämlikhetsnämnden 0.00 kr 1, kr 0.00 kr 1, kr -1, kr -1, kr Konglig Östrogennämnden 8, kr 12, kr 11, kr 1, kr -4, kr -5, kr Mottagningen 729, kr 849, kr?? Jadu -119, kr -90, kr Näringslivsgruppen 1,100, kr 313, kr 307, kr 6, kr 786, kr 621, kr Projekt 1,330, kr 1,377, kr?? Jadu -47, kr Prylmånglaren 100, kr 99, kr 98, kr 1, kr 1, kr 2, kr Qulturnämnden 0.00 kr 8, kr 6, kr 2, kr -8, kr -7, kr Sektionslokalgruppen 7, kr 105, kr 98, kr 7, kr -97, kr -74, kr Studienämnden 0.00 kr 13, kr 6, kr 7, kr -13, kr -6, kr Valberedningen 0.00 kr 7, kr 6, kr 1, kr -7, kr -7, kr Totalt 3,913, kr 3,884, kr 1,407, kr 128, kr 28, kr Beslutspengar Engångskostnader Budgeterade kostnader Post Beslut Kostnad Beslut Inköp bil 70, kr Förråd Kostnad 688/mån Hockey event Kassaskåp Ljud Projektor 10, kr 20,000.00kr 10,500.00kr 10,500.00kr 121, kr

8 Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer Kårfullmäktigeledamöterna sitter numera på personligt mandat och har inte något ansvar att rösta i sektionens intresse. Sedan tiden då de hade som uppgift att representera sektionens åsikter och intresse har de också varit funktionärer i sektionen. Nu när de inte längre har den relationen till sektionen är det inte självklart att de borde fortsätta vara funktionärer. Eftersom sektionen inte längre har någon makt över valda ledamöter skulle det vara lämpligt om de inte satt som funktionärer. Nackdelen med att inte ha dem som funktionärer är däremot att det kan skada kontakten mellan KF och sektionen. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att "Kårfullmäktigeledamöter"i reglementet och alla underpunkter stryks efter andra läsningen av denna proposition." att THS Kårfullmäktige"i stadgarna stryks. D-rektoratet genom Mikael Blomstrand Ledamot för Utbildningsfrågor

9 Proposition angående projektens bokföringsplikt Projekt är bra att ha och bokföring är bra att ha. Men ibland är det bara omständigt att projekten själva är bokföringspliktiga. I vissa fall kan det vara bättre att lägga det på kassören. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att bokföring stryks ur projektens skyldigheter, punkt i Stadgarna. att att besluta om uppstartade projekt ska vara bokföringspliktiga. läggs till i Stadgarna under punkt 4.4, Drektoratets uppgifter. Drektoratet genom Emmeli Hansson, Vice Sektionsordförande

10 Proposition angående införande av rekryteringspolicyn Ett mål i såväl årets verksamhetsplan som förra årets är att se över hur nämnders invalsprocesser ser ut för att dessa ska bli mer demokratiska och transparenta. Det finns idag inga riktlinjer för hur inval ska ske eller hur rekrytering till nämnder ska se ut. Därför har D-rektoratet tagit fram ett förslag på en rektryteringspolicy. Syftet med policyn är att att påvisa hur ansvariga i alla sammanhang som rör inval och rekrytering ska sträva efter att ha öppna och transparenta processer, samt hur detta kan uppnås. Tanken med dokumentet är att definiera ett antal grundläggande förväntningar på hur dessa processer ska se ut, för att kunna säkerställa hur frågan hanteras i olika delar av organisationen. Varför vi föreslår att det införs ett policydokument är främst för att stärka medlemarnas inflytande på de invals- och rekryteringsprocesser som vi har idag. Samt att påbörja arbetet med att synliggöra hur dessa processer ser ut. Propositionen gör även ett tillägg som förbinder projektledare till att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy, och informationsspridningsguidelines. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 2 Nämnder i sektionens reglemente ändras från: Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D- rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. till: Det åligger samtliga nämnder, funktionärer, samt projektledare att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy, rekryteringspolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. att rekryteringspolicyn antas enligt bilagan. D-rektoratet, genom Lovisa Runhem, Sektionsordförande

11 Datasektionens rekryteringspolicy Senast ändrad 25:e april 2015 Syfte och mål Syftet med detta dokument är att beskriva hur inval och rekrytering till såväl nämnder som projekt vid Datasektionen ska ske. En målsättning för Datasektionen är att alla medlemmar har lika möjligheter att engagera sig inom alla delar av organisationen. Alla medlemmar ska alltid ha möjligheten att kandidera till förtroendeposter som väljs av sektionsmötet, samt till de poster som i sin tur kan utses av förtroendevalda. Detta dokument syftar till att påvisa hur ansvariga i alla sammanhang som rör inval och rekrytering ska sträva efter att ha öppna och transparenta processer, samt hur detta kan uppnås. Begrepp: Inval och rekrytering Ett öppet val till Datasektionens funktionärsposter hålls under sektionsmötet där alla medlemmar har rätt att kandidera. Undantaget är när en funktionärspost är vakantsatt, då har styrelsen möjligheten att tillförordna en medlem på posten tills dessa att fyllnadsval kan ske. Med inval menas att en medlem av Datasektionen väljs in till en nämnd eller ett projekt av en eller flera förtroendevalda av sektionen. Inval är exempelvis val av ledningsgrupper till projekt samt, i dagsläget, val av medlemmar i DKM och mottagningspersonal. Rekrytering syftar på hur nämnder och projekt arbetar för att engagera och rekrytera fler medlemmar till sina verksamheter.

12 Inval Inval sker till nämnd eller projekt ska tydligt marknadsföras till sektionens medlemmar i sektionens officiella informationskanaler. En medlem ska därefter kunna förvänta sig att beslut som tas vid inval är välgrundade och fattade efter att ha tagit samtliga kandidater i beaktning. Den som är ansvarig för nämnden eller projektet ska sträva efter att ge alla som söker samma förutsättningar i processen. Detta kan göras genom att samla in informationen som ligger till grund för invals-beslutet på ett likvärdigt sätt för samtliga kandidater. Till exempel kan frågeformulär eller intervjuer som tar i beaktande såväl kandidaters personliga egenskaper som tidigare erfarenheter användas. Rekrytering Hur sektionsmedlemmar kan deltaga i nämnd eller projekt bör vara öppet och tydligt annonserat i sektionens officiella informationskanaler när rekrytering pågår. För de nämnder och projekt som inte utgörs av en fast grupp medlemmar bör istället aktiviteter som tar plats annonseras.

13 Proposition angående Verksamhetsplaner för återkommande projekt Då projekt startas upp inleds dessa med fördel av att en verksamhetsplan och en budget presenteras, för att kunna visa på hur projektet ska se ut praktiskt, långsiktigt och ekonomiskt. I nuläget står det i Datasektionens stadgar att nyvald projektledare för återkommande projekt ska inkomma med en budget för projektet till SM, dock inte verksamhetsplan. Verksamhetsplaner är ett bra verktyg för att tydliggöra utformandet av projekt, vilka mål som ämnas uppnås och hur detta ska gå till. Även återkommande projekt kan ändras lite från år till år, speciellt då projektledarna byts ut, och en verksamhetsplan kan hjälpa nya projektledare att börja planera verksamheten tidigt. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att i stadgarnas paragraf Återkommande projekt ändra meningen: Vald projektledare åläggs att inkomma med motion innehållandes budget för projektet till första möjliga SM efter valet, såvida SM inte redan beslutat om budget för denna projektomgång. till: Vald projektledare åläggs att inkomma med motion innehållandes budget samt verksamhetsplan för projektet till första möjliga SM efter valet, såvida SM inte redan beslutat om dessa för denna projektomgång. D-rektoratet genom Lovisa von Heijne Sekreterare

14 Proposition angående mindre summor Det är najs när funktionärerna på data kan göra roliga saker. Ibland kostar roliga saker pengar. Just nu kan styrelsen godkänna utgifter upp till 10k, men det vore najs om det var ett högre tak innan SM behöver tillfrågas för att datas nämnder och funktionärer ska kunna göra coola grejer för medlemmarna med kortare varsel. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 4.6 i stadgarna ändras till D-rekroratet äger rätt att ta beslut gällande summor under SEK vilket belastar budgetposten Styrelsen dispositionsfond. Vid summor över SEK skall revisorerna informeras. D-rektoratet genom Viktor NisseBjörkholm D-SFOR

15 Motion angående budget för den bästa mottagningen någonsin 11 maj 2015 För att göra den bästa mottagningen någonsin krävs pengar. Därför lägger Titel detta budgetförslag. Budgetförslaget är bifogat som bilaga. Mot bakgrund av ovanstående yrkar Titel att årets budget för mottagningen korrigeras enligt bifogad bilaga. Björn Englesson och Shayan Effati

16 Öfvergripande mottagningsbudget 2015 Kategori Intäkt Utgift Balans Avgift 0 kr kr kr Bankkostnader 0 kr 500 kr -500 kr Barkitt 0 kr kr kr Biljetter kr kr kr Biljetter (märken) 0 kr kr kr Byggmaterial 0 kr kr kr Bärbaren kr kr kr Daddebyxor 0 kr 0 kr 0 kr Daddestudier kr 0 kr kr Dadquistillbehör 0 kr kr kr Datorintroduktionsassning kr 0 kr kr Dekoration 0 kr kr kr Drifvartillbehör 0 kr kr kr Drivmedel 0 kr kr kr Dryck kr kr kr Engångsartiklar 0 kr kr kr Entréprylar 0 kr kr kr Förbrukningsinventarier 0 kr kr kr Förbrukningsmaterial 0 kr kr kr Hyra bord och stolar 0 kr kr kr Hyra inventarier och verktyg 0 kr kr kr Hyra maskiner 0 kr kr kr Hyrbil 0 kr 0 kr 0 kr Kläder kr kr kr Konsultarvoden 0 kr kr kr Kontorsmaterial och porto 0 kr kr kr Kontorsmateriel 0 kr 300 kr -300 kr Live-underhållning 0 kr kr kr Liveframträdanden 0 kr kr kr Lokalhyra 0 kr kr kr Mat kr kr kr Medaljer 0 kr kr kr Milersättning 0 kr kr kr Märken 0 kr kr kr Mörkläggningsmaterial 0 kr kr kr Ordningsvakter 0 kr kr kr Pengar från förra året kr 0 kr kr Personalvård 0 kr kr kr Resebiljetter 0 kr kr kr Resultatsjustering kr 0 kr kr Serveringstillstånd 0 kr kr kr Spons kr 0 kr kr Städavgift 0 kr kr kr Subventionering 0 kr 0 kr 0 kr Symboliska gåvor 0 kr kr kr Teknik och verktyg 0 kr kr kr Titeltelefonersättning 0 kr kr kr Tryck (märke) kr kr kr Trycksaker 0 kr kr kr Äskade pengar från CSC kr 0 kr kr Övr. resekostnader 0 kr 0 kr 0 kr Övriga kostnader hyrd lokal 0 kr kr kr Övriga personbilskostnader 0 kr kr kr kr kr kr

17 Motion angående anonyma motioner (fett meta jag vet) Det finns många anledningar till varför vi borde tydlig göra, eller helt enkelt skriva ut hur anonyma motioner bör hanteras. Dels för vi vet inte hur sektionen ser ut om X (där X är många) år. En sektionsmedlem ska alltid kunna ha en chans att göra sektionen bättre utan att riskera något därtill. Möjligheten ska finnas där, det är en princip sak. Någon måste ju framföra en motion för att det ska vara vettigt. Detta ansvar borde rimligen falla på Chefsredaktören som redan har en granskande syn på sektionen och borde således vara opartiska. Då kan motionsförfattaren träffa chefsredaktören och diskutera motionen och sedan kan chefsredaktören framföra motionen på nästföljande SM. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det skall vara möjligt att framföra motioner anonymt. att dessa ska framföras av chefsredaktören anonymt. att att chefsredaktören ingår tystnadsplikt eller svär en ed eller what evs. S. Henry V. Eklind, Foliehatt

18 Proposition angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov De senaste åren har Valberedningens arbete utökats, det har dock inte Valberedingen själv. Idag får det finnas max 5 st ledamöter i Valberedningen, vilket är lite. Det leder till tidsbrist inför nästan varje SM för t.ex. intervjuer. Detta kan lösas genom att Valberedningen får möjlighet att växa. Det finns även ett loophole i sektionens stadgar angående nomineringsstoppet inför ordinarie val. Där står att nomineringsstopp ska lämnas in senast 15 läsdagar före SM, men om inga nomineringar lämnats in blir posten vakantsatt (om inte nominering på SM sker, vilket ju vore nice att undvika). Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Paragraf Organisation i Reglementet ändras från "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 2 till 5 ledamöter. [...]", till "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 3 till 9 ledamöter. [...]". att Följande läggs till i stadgarna paragraf Ordinarie val: om inga nomineringar lämnats in vid sista nomineringsdag kan Valberedningens ordförande flytta fram nomineringsstopp samt acceptansstopp 5 läsdagar för den specifka posten. Lisa Lund, Valberedningens ordförande

19 Motion angående Crash & Burn Val SM Crash & Bränn ansvarar för alla sektionens datasystem, inklusive servrar som drivs för sektionens räkning. De leds av Systemansvarig. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att bakgrunden ersätter punkt i reglementet. Jesper Bränn Kommunikatör, Tillförodnad Systemansvarig och andra fina saker.

20 Motion Angående Läskmaskinen 11/ Okej, Wall of Text coming through. Vi lägger 9000kr/året i hyra på läskmaskinen. Vi köper läsk av företaget vi har kontrakt med ca 3 gånger om året, där vi lägger strax över 2000kr per beställning vilket är 240 burkar läsk. Utöver det skickar vi iväg någon ca 2 gånger om året till T-snabben för att köpa Frank s energidrink. Vi skickar även iväg ca 3-4 människor kanske 3-4 gånger om året för att köpa special-läsk (smultronsoda, julmust mm). Vad är då kostnaden för läskmaskinen? Vi köper in en burk för ca 8.5kr/st, med undantag av Franks där det ligger på 14 kr/st. Vi säljer burkarna för 10 kr/st, Franks för 15. Estimerad kostnad varje år blir då (240*3 + 48*3)* *14 = Detta plus hyran på 9000kr: kr/året. TYP. Vi säljer inte all läsk, men om vi låtsas att vi lyckas sälja allt utom 2 flak läsk varje år: (240*3 + 48*3)* *15 = 9000kr. Så förlusten i denna fina matte-värld kanske inte är jättestor, men det är inte hela poängen med motionen. Vad är poängen? Vi har, vid tillfället jag skriver detta (24/4), haft två gånger att läsken gått ut under detta läsår. Det är dålig efterfrågan av läsk, så en läsk som håller i över ett år hinner bli dålig. Vill vi ens ha denna maskin? Vi lägger ner en del arbete på den, att beställa och ta emot beställningen, att skicka iväg personer till butiker för att köpa läsk (ofta mörby centrum) och det vi får är en väldans massa mynt som kassören eller klubbmästarna tar hand om samtidigt som vi går back på maskinen. Jag vet att Cash finns, men vi pratar ändå om att vi lägger pengar och framförallt energi och arbete på något som vi kanske inte vill ha. Eller vill vi göra det enklare för medlemmarna att köpa läsk och då spendera ännu mer pengar på maskinen? Företaget vi hyr maskinen av har erbjudit oss att delta i ett pilotprojekt där man ska kunna betala för läsken med appen Seqr. Detta är fortfarande i planerings-stadiet, jag har frågat efter ett pris och dom kommer att meddela oss så fort dom vet. Men chansen är att vi kommer inte gå något plus på läsken och det kan kosta att installera det som behövs för detta. Summan nedan är en total gissning av mig taget ur luften, jag hoppas kunna ha en bättre summa vid SM. Jag yrkar på att att-satserna ställs mot varandra. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att vi säljer/dricker upp all läsk, säger upp vårat avtal med dryckesgrossisten på maskinen och tar bort alla budgetposter rörande läskmaskinen från våran budget. att vi lägger till 5000 kr i våran budget för en betal-station och är med på att vi går ännu mer back på maskinen. METAdorerna genom Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt

21 Motion angående att utöka Demons replokals-tider 11 maj Demon gillar att spela musik, och för att spela musik behöver man en lokal att låta i. Just nu hyr vi en replokal söndagar mellan 09:00 och 14:00, vilket vi delar upp mellan medlemmar som vill spela. Men det börjar bli trångt och vi vill spela mera! Vi vill därför hyra ytterligare en tid i samma lokal på torsdagar så att vi kan spela mer. Detta kostar 900 kr i månaden dvs kr om året. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Demons budgetpost lokalhyra ökas med kr till 20880kr för att hyra ytterliga tid i replokalen. Jonas Wedin

22 Motion angående reglementets utdaterade punkter 23 april 2015 Det är praktiskt om vårt reglemente överensstämmer med verkligheten. Det finns en hel del punkter som behandlar olika råd på skolan som inte stämmer. Framförallt när det kommer till hur representanter tillsätts. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att Val av representanter ändras till: Representanter till många av dessa organ väljs inte direkt av sektionen, utan nomineras av skolrådet till THS styrelse som sedan tillsätter posterna. att Strategiska rådet andra stycket stryks att Ledningsgruppen andra stycket stryks att AHA stryks i sin helhet (då den (mig veterligen) inte existerar längre?) att Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen och underpunkten stryks i sin helhet. att PAGOD stryks i sin helhet att Tjänsteförslagsnämnden andra stycket stryks att Skolråd ändras till: Skolrådet är öppet för alla studenter på Data och Media. Skolrådet väljer representanter till övriga råd. Ordinarie representanter till skolrådet är Programansvarig Student, Studienämndens Ordförande, ledamot för utbildningsfrågor, Studerandeskyddsombudet, och Sektionsordföranden. Suppleant JML-Ordf för SSO Lasse Berglund, gammal och bitter(?)

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(27) Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid DM-innan-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM-innan-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM-innan-SM 2015-10-08 1(46) Protokoll fört vid DM-innan-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-10-08, 17:40 20:53 Plats Närvarande Rum 1537, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-11-19, 17:13 20:39 Plats Närvarande 4523, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Dagordning DM-innan-SM 2015-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM-innan-SM 2015-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM-innan-SM 2015-10-08 1(40) Dagordning DM-innan-SM 2015-10-08 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-02, 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer