Dagordning DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (24) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 3. Proposition angående STYFV

2 Konglig Datasektionen DM (24) 6 Motioner 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 2. Motion angående persienner i META 3. Motion angående städning av META 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 7 Valärenden 1. Val av Valberedning 8 Övriga frågor 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Verksamhetsplan Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 3. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 4. Proposition angående STYFV 5. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 6. Motion angående persienner i META 7. Motion angående städning av META 8. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 10. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet

3 Verksamhetsplan 2014

4 Inledning Syftet med denna verksamhetsplan är att upprätta ett antal konkreta och verifierbara mål som sektionen ska jobba för att uppnå under verksamhetsåret Dessa mål är uppdelade på fem huvudområden: Utbildningspåverkan, Studiesocialt, Intern utveckling, Digital utveckling och Sektionslokalen. Varje mål innehåller en eller flera underpunkter med löst definierade sätt att uppnå dessa mål. Dessa punkter är de saker som ska tryckas lite extra på när verksamhetsplanen tas i beaktning, men får inte leda till att andra saker som kan uppfylla målen glöms bort. Verksamhetsplanen är inte till för att begränsa verksamheten till enbart det som står skrivet här, utan för att ge en bild av vad sektionen vill uppnå utöver det vanliga. Målet är dessutom att det som står i denna verksamhetsplan ska ses över och om så önskas revideras på Revisions SM i början av verksamhetsåret Detta för att då sittande styrelse och valda funktionärer ska ha större möjlighet att påverka åt vilket håll de tycker att sektionen borde arbeta. På grund av att verksamhetsplanen har ett nytt format gentemot tidigare år så ställer den lite högre krav på 2014s D rektorat och funktionärer, och formatet bör utvärderas löpande under året, med extra fokus mot slutet.

5 Utbildningspåverkan 1. Synliggöra Studienämndens verksamhet och locka fler till att engagera sig i studiefrågor. a. Genomföra minst en kampanj Hur gick Din tenta? b. Synliggöra de sätt studentinflytande har påverkat programmet i Datateknik. 2. Utveckla studiebevakningsmöjligheterna på masternivå. a. Genomföra en enkät om masterval för masterstudenter. b. Genomföra en utvärdering kring exjobb för att utreda hur information och rutiner kring examensarbeten kan förbättras. c. Upprätta årskursrepresentanter på masterprogrammen för att öka studentinflytandet på masternivå. 3. Skapa en mer kvalitativ utbildning för sektionens studenter. a. Upprätta samarbete med studienämnder på andra sektioner för att lättare driva gemensamma frågor. b. Delta i och bevaka CSCs arbete med handlingsplanen efter omdömet "bristande" i UKÄ utvärderingen. c. Anordna minst en inspirationskväll för att öka motivationen till att fortsätta sina studier och aktivt tänka på masterval.

6 Studiesocialt 1. Upprätta nya former för sektionens medlemmar att umgås. a. Utföra event på annan ort för sektionens medlemmar. b. Upprätta verksamhet som har anknytning till roliga samtida händelser. c. Upprätta verksamhet för att låta sektionsmedlemmar pröva nya saker. 2. Utveckla förutsättningarna för att alla ska känna sig respekterade och välkomna på Datasektionen. a. Ge organisationen mer transparens för att uppnå större förtroende bland medlemmarna, bland annat i invalsprocesser. b. Se till att det finns lika möjligheter för alla att engagera sig på Sektionen. c. Sprida medvetenhet på Datasektionen om JML frågor genom öppna, aktiva event. d. Upprätta ett långsiktigt samarbete i JML frågor med THS och andra sektioner. 3. Sammanföra internationella studenter med lokala sektionsmedlemmar.. a. Arrangera minst ett event för att öka intresset för utlandsstudier. b. Integrera internationella studenter i sektionens ordinarie verksamhet. 4. Möjliggöra kompetensutveckling för alla sektionsmedlemmar. a. Skapa möjligheter för sektionsmedlemmar att utveckla och utöva sin musikaliska, artistiska och atletiska förmåga.

7 Intern utveckling 1. Se till att funktionärer och nämnder har de kunskaper och resurser de behöver för att kunna utföra och utveckla sina uppdrag. a. Upprätta överlämningsrutiner för sektionens funktionärer. b. Genomföra funktionärsutbildningar i samband med ordinarie val. c. Upprätta rutiner för utvecklingssamtal med samtliga funktionärer. d. Utreda om, och i så fall vilken form, Sektionsbilen ska finnas. 2. Marknadsföra och informera om sektionens olika verksamheter. a. Utveckla sektionens och nämndernas varumärke, grafiska profil och profilmaterial. 3. Uppmuntra till ökat engagemang inom THS centralt. a. Öka sektionens representation i marskalkskåren. b. Uppmuntra sektionens medlemmar till att engagera sig i THS förtroendeposter. 4. Skapa bättre sammanhållning bland sektionens nämnder och funktionärer. a. Anordna teambuilding för sektionens funktionärer. 5. Utöka sektionens kontakt med näringslivet. a. Finna möjligheter att söka sponsring från näringslivet till sektionens olika verksamheter. b. Anordna en sommarjobbsmässa. 6. Underlätta för nøllan att etablera sig på sektionen och komma in i studielivet. a. Utveckla samarbetet med Sektionen för energi och miljös mottagning. b. Anordna minst ett tillfälle för nøllan att köpa kurslitteratur av äldre studenter. 7. Utvärdera och vidareutveckla sektionens nämnders arbetssätt. a. Ta fram rutiner för Redaqtionens arbete inom Informationsorganet. b. Skapa arbetsrutiner och utbildningsmöjligheter Valberedningen. c. Utvärdera D Rektoratets arbetsätt med mål att minska risken för stress och utbrändhet.

8 Digital utveckling 1. Se till att sektionen har väl fungerade datasystem. a. Upprätta en väl fungerande webplats för sektionen som INTE använder Purjo. b. Byta ut nuvarande mailsystem mot ett mer lätthanterligt. c. Färdigställa Alkohest och ersätta DKMIO 2. Skapa nya system vartefter de behövs i verksamheten. a. Upprätta ett system för testamenteshantering. b. Upprätta ett lånesystem för sektionens diverse utrustning. c. Upprätta ett uppdragshanteringssystem för att underlätta för sektionens medlemmar att dra nytta av kompetensen på sektionen. d. Upprätta ett system för att underlätta hanteringen av val på sektionen. 3. Utreda sektionens hantering av känsligt material och personuppgifter i digitala system och informationsflöden. a. Säkerställa att obehöra inte får tillgång till för sektionsmedlemmarna känsligt material, exempelvis genom valhandlingar.

9 Sektionslokalen 1. Upprätta möjligheter för att bättre underhålla sektionslokalen. a. Upprätta rutiner för sophantering utanför mottagningen. b. Anordna utbildning för användande och städning av sektionslokalen för nøllan och engagerade sektionsmedlemmar. 2. Vidareutveckla sektionslokalens ljud, ljus och partyutrustning. a. Göra ljusstyrningen i sektionslokalen lättare. b. Skapa möjlighet att spela upp musik i sektionslokalens ljudanläggning från var som helst i lokalen. c. Utöka möjligheterna att hänga saker i trossriggen, t.ex. hyrd utrustning och dekorationer. d. Skapa bättre förutsättningar för att utöva livemusik i sektionslokalen.

10 Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Glögg-SM Bakgrund Långt ner i ett reglementesvrå Bor en lista, gammal och grå Som om den yttades annanstans Kanske återfår någon relevans Förslag till beslut att att hela punkt Ÿ5.2 Mall för föredragningslista stryks från reglementet. att reglementet konsekvensnumreras. D-rektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

11 Proposition angående Införande av en δfunkpolicy Glögg-SM Bakgrund En gemensam tanke om δfunks skyldigheter, är inte alls tänkt att minska några friheter, utan för att se till att alla är på samma bana och så att δfunk inte är på tok för spontana. Därför tycker vi att en δfunkpolicy ska införas med saker som bör, och inte bör göras Så här kommer nu, läs och njut, D-rektoratets: Förslag till beslut att δfunkpolicyn (se bilaga) införs som ett dokument som funktionärer skall följa att Ÿ2 i reglementet ändras till följande: Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, δfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D- rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. D-rektoratet, genom Kristoer Emanuelsson Styrelseledamot Utbildningsfrågor

12 Skyldigheter δfunk-policy För de som antar ett förtroendeuppdrag som δfunktionär är det inte endast dans och lek på röda rosor. Som δfunktionär har man ett ansvartsområde och det finns ett antal skyldigheter som vi i D rektoratet vill ska följas av alla δfunktionärer. Den här texten ska försöka ge klarhet i vilka dessa skyldigheter är och vad man kan få ut av att följa dem. Mail Som δfunktionär har du en funktionsmailadress som D rektoratet och andra som vill komma i kontakt med dig kommer att använda. Kontrollera din funktionärsmail och besvara den i alla fall minst var tredje dag. Överlämning När din mandatperiod tar slut tar någon annan över. Det är din skyldighet att finnas tillgänglig och kunna svara på frågor och hjälpa din efterträfare på posten, så att ingen behöver börja om från början. Det är också rekomenderat att du och din efterträdare håller kontakten även efter överlämningen så att frågor som dyker upp kan ställas och besvaras. På samma sätt bör du känna till att du kan kontakta den du tar över efter. Testamente För att ingenting ska hamna mellan stolarna mellan dig och din efterträdare, och för att samma hjul inte ska behöva uppfinnas igen, så är det din skyldighet som funktionär att skriva ett testamente när mandatperioden är slut. Gå på utbildning Vi annordnar två stycken funktionärsutbildningar per år. Om du verkligen inte kan gå på den första har du ett halvår på dig att försöka kunna gå den andra. Det är din skyldighet att gå på minst en av dessa. Belöningar För ett bra utfört arbete under din tid som δfunktionär, och ifall du har gjort ovan punkter med belåtenhet så finns det ett antal saker D rektoratet gör för att visa sin uppskattning: Varje år på våren anordnar D rektoratet en skiftesgasque som alla avgående och nyvalda δfunktionärer som utfört ett bra arbete kommer att bli bjudna till. Flera gånger under året kommer D rektoratet att bjuda in till olika sorters teambuildningevent som δfunktionärer som har utfört ett arbete med belåtenhet kommer att bli bjuden till. En δfunktionär som gjort ett bra jobb, kommer efter dennes avgång även att få en medalj från D rektoratet för att visa vår uppskattning till denne.

13 Proposition angående STYFV Glögg-SM Bakgrund Med anledning av kontroversen som funnits kring STYFV ända sedan nämndens skapande med namnet NULL, så vill D-rektoratet att nämnden upplöses. Att D-rektoratet inte begärt att så görs tidigare har varit på grund av att vi ansett att det inte är vår sak att aktivt motarbeta Sektionsmötets beslut direkt efter att det tagits, då vår uppgift är att vara verkställande för detsamma. Nämndens aktiviteter är i sig inte fel eller dåliga på något sätt, men formuleringarna i sektionens reglemente och på sektionshemsidan bidrar till en miljö som kan kännas uteslutande för vissa. Det ligger en motion om att ändra dessa formuleringar, men dessa leder till en osäkerhet i vad för arrangemang nämnden vill genomföra och är dessutom snarlik vad som bör vara jämlikhetsnämndens syfte. D-rektoratet vill återigen trycka på att de arrangemang STYFV i dagsläget vill genomföra, med exempel som hagelskytte, sportvisningar och pokerkvällar, på inget sätt är fel, utan anser att dessa borde få genomföras under sektionens agg. Därför vill vi lägga ner STYFV, så att de engagerade i nämnden kan börja om med en ny nämnd, om de så önskar, utan att behöva dras med den stämpel STYFV har fått. D-rektoratet vill även påpeka för den orolige att en nedläggning av STYFV inte skulle förhindra genomförandet av de planerade eventen, utan att de som är intresserade av dessa kan vända sig till D-rektoratet för att få hjälp med nansiering och eventuella avtal för att kunna fenomföra dem. Förslag till beslut att att Ÿ2.13 med underparagrafer i reglementet stryks. reglementet konsekvensnumreras. att STYFV stryks ur budgeten för D-rektoratet, genom Petter Djupfeldt

14 Motion angående reglementeseändring Glögg SM Bakgrund I datasektionens reglemente står det att läsa följande: Sektionshistorikern avgör själv hur han bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern arbetar ensam... Det är trist och ensamt att vara tvungen att jobba på egen hand, därför borde det inte stå i reglementet att sektionshistorikern ska jobba ensam, samt bör det inte stå att sektionshistorikern är en han. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att paragraf ändras enligt nedan Reglementesändring Sektionshistoriker Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang. Sektionshistorikern ansvarar även för sektionens alumniverksamhet. Sektionshistorikern avgör själv hur hen bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern har som kunskapskälla tillgång till GUDAR gruppen, Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser. Väljs på Val SM. Har läsår som mandatperiod. Ida Vainionpää, Sektionshistoriker

15 Motion angående Persienner i META Glögg-SM Bakgrund Vi behöver persienner i META för solen är jättejobbig, och det ser jävligt fult ut under mottagningen. Jag vet inte hur mycket sånt kostar, men det kan väl inte vara så mycket? Jag kan be min mamma sy ett par gardiner annars. En snabb överslagsräkning på ger ett ungefärligt pris på :- för att mörklägga de två stora fönstren med motordrift. Som vi alla vet är överslagsräkning satans verk, och vi kanske måste betala installation också, så därför vill jag ge lite mer utrymme i budgeten för det här. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att att Datasektionen lägger kronor på mörkläggningsgardiner. ansvaret för inköp och installation läggs på METAdorerna. Jens Arvidsson

16 Motion angående städning av META Bakgrund Det finns människor som är väldigt duktiga på vissa saker. Vissa kan skriva kod jättebra och vissa kan servera öl jättebra. Det finns också de som kan städa jättebra. METAdorerna och n0llestäd i all ära, men när vi ser spindelnät och börjar misstänka att det bor någonting under baren så är det dags att rengöra på riktigt! Förslag till beslut att META städas ordentligt fyra gånger per år av en städfirma. att dessa fyra gånger är söndagar efter tentapubar. att Data och Media delar på kostnaden. att METAdorerna är ansvariga för att detta genomförs. DKM

17 Motion angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Glögg-sm Bakgrund METAspexet är sjukt skoj både att göra och att se på. Alla som är med i METAspexet håller troligtvis med om att de har lärt känna en hel drös nya personer både från data och från media. Dessa nya kontakter är bra för sektionernas fortsatta samarbete. I år blev projektledare (direktör) vald vid val-sm och nu behöver han få sin budget godkänd för att kunna sätta igång med sitt arbete, boka teater och allmänt starta igång allting som behövs för att ge denna upplevelse till alla sökande och spexbesökare. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att METAspexet 2014 budget fastställs enligt Bilaga 1. att Avtal mellan sektionen och METAspexet fastställs enligt Bilaga 2. Bilagor Bilaga 1 - Budget METAspexet blad1.pdf Bilaga 2 - AvtalMETAspexet.pdf Daniel Jendeberg, Direqteur

18 Post Intäkter Utgifter Smink Dekor Virke, färg och material 4000 Verktyg 500 Rekvisita 2000 Subtotalt Kostym Skådisar 2500 Dansare 1500 Subtotalt Teknik Fika och event Avgifter Domän Server Betaltjänst Plusgiro 450 Subtotalt Transport Fester Slutfest Happeninggasque Subtotalt Tryckkostnader Affischering 1000 Programblad 2000 Chefströjor Stabströjor Märken Subtotalt Sponring Företagssponsorer Pengar från tidigare år Representation 1000 Subtotalt Scenkostnad Övrig lokalhyra Biljettintäkter 250 st biljetter à 250 kr Totalt Resultat 3750

19 Avtal om METAspexet Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. 1 Avtalets giltighet Avtalet gäller endast om 1.1 METAspexet införs som ett projekt under Spexnämnden på Sektionen för Medieteknik. 1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med läsåret 2013/2014 som verksamhetsår. 2 Införande 2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av Direqtionen utgörs av en vald person för respektive sektion och de två har lika rösträtt. 2.2 Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal. 3 Finansiering 3.1 Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik skjuter in 5000 kr var i startkapital till METAspexet. 4 Annulering 4.1 Sektionsmöte på Konglig Datasektionen och sektionsmöte på Sektionen för Medieteknik har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska annulleras. 4.2 Endera parts ordförande har rätt att i samråd med Direqtionen besluta att annullera METAspexet. 5 Avslutande Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande: 5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel. 5.2 Likvida medel ska delas lika mellan parterna. 5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan Direqtionen och respekive parternas ordförande.

20 Konglig Datasektionen Namnförtydligande: Ort och datum: Sektionen med Medieteknik Namnförtydligande: Ort och datum:

21 Motion angående Sångboksgrupp Glögg-SM Bakgrund Sångboken är ett monster. Det är ett otroligt stort projekt som kräver väldigt mycket, inte bara tid men även kunskap. Denna kunskap och tid är det inte alltid säkert att Prylmånglaren har, eller trott att denne ska behöva. Därför borde sångboken inte ligga på Prylmånglaren. Det räcker inte heller med att en person sitter och gör sångboken, då det är ett jättestort dokument. Därför borde en grupp människor som vet vad dom ger sig in på och känner att dom har rätt kunskap göra sångboken. Prylmånglaren ansvarar fortfarande för att trycka upp och sälja sångboken. Men, tänker ni, sångboken kom ju ut för några veckor sedan, behövs den göras om redan?! Nej, det behöver den inte. Den är jättevacker, och kommer antagligen att fungera i några år till, förutsatt att Pokémon inte helt plötsligt anses jättehatiskt eller dylikt. Vi kallar våran Sångbok för bok", när den egentligen är ett stort, vackert och perfekt sånghäfte. Andra sektioner på KTH har andra saker än sånger i sin sångbok, dom har kul fakta, traditioner och diverse annat. Vi kan inte vara sämre. Därför borde sångboksgruppen nu skapa en pdf med detta. Det som ska göras är att skapa en pdf med annat än sånger som sedan bara kan tryckas in i sångboken där man vill att det ska vara. Det ska finnas en ansvarig som leder projektet, och som väljer dom som han/hon vill jobba med. Målet ska vara att projektet blir klart under hösten De två att-satserna om projektansvarig ställs mot varandra. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att en sångsboksgrupp startas som ett projekt att Ansvarig person väljs genom fri nominering på detta SM, dvs Glögg-SM att ansvarig person väljs på nästkommande SM, dvs Revisions-SM att budget fastslås enligt bilaga att projektet ska ha som mål att bli klar till hösten 2014 Angelina von Gegerfelt

22 Budget för sångboksgruppen Utgift Inkomst Fika 1000 Summa I kr: -1000

23 Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Glögg-SM Bakgrund P.g.a. den kritik som riktats mot STYFV och dess verksamhet så är det tämligen klart att en ändring av STYFVs beskrivning är på sin plats. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att punkt Ÿ Ändamål ändras till Att vara en del av sektionens arbete för att bryta könstillhörighet från normativa aktiviteter" punkt Ÿ Verksamhet ändras till Att hålla i aktiviteter som, oavsett om de tidigare ansetts vara normativt manliga/kvinnliga eller inte, är lika välkomnande för alla intresserade. Att öka intresset för aktiviteter där personer tidigare inte känt sig välkomna på grund av bakgrund (t.ex. kön, ursprung eller religion). STYFV genom, Rex Wagenius

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer