Dagordning DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (24) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 3. Proposition angående STYFV

2 Konglig Datasektionen DM (24) 6 Motioner 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 2. Motion angående persienner i META 3. Motion angående städning av META 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 7 Valärenden 1. Val av Valberedning 8 Övriga frågor 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Verksamhetsplan Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 3. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 4. Proposition angående STYFV 5. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 6. Motion angående persienner i META 7. Motion angående städning av META 8. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 10. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet

3 Verksamhetsplan 2014

4 Inledning Syftet med denna verksamhetsplan är att upprätta ett antal konkreta och verifierbara mål som sektionen ska jobba för att uppnå under verksamhetsåret Dessa mål är uppdelade på fem huvudområden: Utbildningspåverkan, Studiesocialt, Intern utveckling, Digital utveckling och Sektionslokalen. Varje mål innehåller en eller flera underpunkter med löst definierade sätt att uppnå dessa mål. Dessa punkter är de saker som ska tryckas lite extra på när verksamhetsplanen tas i beaktning, men får inte leda till att andra saker som kan uppfylla målen glöms bort. Verksamhetsplanen är inte till för att begränsa verksamheten till enbart det som står skrivet här, utan för att ge en bild av vad sektionen vill uppnå utöver det vanliga. Målet är dessutom att det som står i denna verksamhetsplan ska ses över och om så önskas revideras på Revisions SM i början av verksamhetsåret Detta för att då sittande styrelse och valda funktionärer ska ha större möjlighet att påverka åt vilket håll de tycker att sektionen borde arbeta. På grund av att verksamhetsplanen har ett nytt format gentemot tidigare år så ställer den lite högre krav på 2014s D rektorat och funktionärer, och formatet bör utvärderas löpande under året, med extra fokus mot slutet.

5 Utbildningspåverkan 1. Synliggöra Studienämndens verksamhet och locka fler till att engagera sig i studiefrågor. a. Genomföra minst en kampanj Hur gick Din tenta? b. Synliggöra de sätt studentinflytande har påverkat programmet i Datateknik. 2. Utveckla studiebevakningsmöjligheterna på masternivå. a. Genomföra en enkät om masterval för masterstudenter. b. Genomföra en utvärdering kring exjobb för att utreda hur information och rutiner kring examensarbeten kan förbättras. c. Upprätta årskursrepresentanter på masterprogrammen för att öka studentinflytandet på masternivå. 3. Skapa en mer kvalitativ utbildning för sektionens studenter. a. Upprätta samarbete med studienämnder på andra sektioner för att lättare driva gemensamma frågor. b. Delta i och bevaka CSCs arbete med handlingsplanen efter omdömet "bristande" i UKÄ utvärderingen. c. Anordna minst en inspirationskväll för att öka motivationen till att fortsätta sina studier och aktivt tänka på masterval.

6 Studiesocialt 1. Upprätta nya former för sektionens medlemmar att umgås. a. Utföra event på annan ort för sektionens medlemmar. b. Upprätta verksamhet som har anknytning till roliga samtida händelser. c. Upprätta verksamhet för att låta sektionsmedlemmar pröva nya saker. 2. Utveckla förutsättningarna för att alla ska känna sig respekterade och välkomna på Datasektionen. a. Ge organisationen mer transparens för att uppnå större förtroende bland medlemmarna, bland annat i invalsprocesser. b. Se till att det finns lika möjligheter för alla att engagera sig på Sektionen. c. Sprida medvetenhet på Datasektionen om JML frågor genom öppna, aktiva event. d. Upprätta ett långsiktigt samarbete i JML frågor med THS och andra sektioner. 3. Sammanföra internationella studenter med lokala sektionsmedlemmar.. a. Arrangera minst ett event för att öka intresset för utlandsstudier. b. Integrera internationella studenter i sektionens ordinarie verksamhet. 4. Möjliggöra kompetensutveckling för alla sektionsmedlemmar. a. Skapa möjligheter för sektionsmedlemmar att utveckla och utöva sin musikaliska, artistiska och atletiska förmåga.

7 Intern utveckling 1. Se till att funktionärer och nämnder har de kunskaper och resurser de behöver för att kunna utföra och utveckla sina uppdrag. a. Upprätta överlämningsrutiner för sektionens funktionärer. b. Genomföra funktionärsutbildningar i samband med ordinarie val. c. Upprätta rutiner för utvecklingssamtal med samtliga funktionärer. d. Utreda om, och i så fall vilken form, Sektionsbilen ska finnas. 2. Marknadsföra och informera om sektionens olika verksamheter. a. Utveckla sektionens och nämndernas varumärke, grafiska profil och profilmaterial. 3. Uppmuntra till ökat engagemang inom THS centralt. a. Öka sektionens representation i marskalkskåren. b. Uppmuntra sektionens medlemmar till att engagera sig i THS förtroendeposter. 4. Skapa bättre sammanhållning bland sektionens nämnder och funktionärer. a. Anordna teambuilding för sektionens funktionärer. 5. Utöka sektionens kontakt med näringslivet. a. Finna möjligheter att söka sponsring från näringslivet till sektionens olika verksamheter. b. Anordna en sommarjobbsmässa. 6. Underlätta för nøllan att etablera sig på sektionen och komma in i studielivet. a. Utveckla samarbetet med Sektionen för energi och miljös mottagning. b. Anordna minst ett tillfälle för nøllan att köpa kurslitteratur av äldre studenter. 7. Utvärdera och vidareutveckla sektionens nämnders arbetssätt. a. Ta fram rutiner för Redaqtionens arbete inom Informationsorganet. b. Skapa arbetsrutiner och utbildningsmöjligheter Valberedningen. c. Utvärdera D Rektoratets arbetsätt med mål att minska risken för stress och utbrändhet.

8 Digital utveckling 1. Se till att sektionen har väl fungerade datasystem. a. Upprätta en väl fungerande webplats för sektionen som INTE använder Purjo. b. Byta ut nuvarande mailsystem mot ett mer lätthanterligt. c. Färdigställa Alkohest och ersätta DKMIO 2. Skapa nya system vartefter de behövs i verksamheten. a. Upprätta ett system för testamenteshantering. b. Upprätta ett lånesystem för sektionens diverse utrustning. c. Upprätta ett uppdragshanteringssystem för att underlätta för sektionens medlemmar att dra nytta av kompetensen på sektionen. d. Upprätta ett system för att underlätta hanteringen av val på sektionen. 3. Utreda sektionens hantering av känsligt material och personuppgifter i digitala system och informationsflöden. a. Säkerställa att obehöra inte får tillgång till för sektionsmedlemmarna känsligt material, exempelvis genom valhandlingar.

9 Sektionslokalen 1. Upprätta möjligheter för att bättre underhålla sektionslokalen. a. Upprätta rutiner för sophantering utanför mottagningen. b. Anordna utbildning för användande och städning av sektionslokalen för nøllan och engagerade sektionsmedlemmar. 2. Vidareutveckla sektionslokalens ljud, ljus och partyutrustning. a. Göra ljusstyrningen i sektionslokalen lättare. b. Skapa möjlighet att spela upp musik i sektionslokalens ljudanläggning från var som helst i lokalen. c. Utöka möjligheterna att hänga saker i trossriggen, t.ex. hyrd utrustning och dekorationer. d. Skapa bättre förutsättningar för att utöva livemusik i sektionslokalen.

10 Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Glögg-SM Bakgrund Långt ner i ett reglementesvrå Bor en lista, gammal och grå Som om den yttades annanstans Kanske återfår någon relevans Förslag till beslut att att hela punkt Ÿ5.2 Mall för föredragningslista stryks från reglementet. att reglementet konsekvensnumreras. D-rektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

11 Proposition angående Införande av en δfunkpolicy Glögg-SM Bakgrund En gemensam tanke om δfunks skyldigheter, är inte alls tänkt att minska några friheter, utan för att se till att alla är på samma bana och så att δfunk inte är på tok för spontana. Därför tycker vi att en δfunkpolicy ska införas med saker som bör, och inte bör göras Så här kommer nu, läs och njut, D-rektoratets: Förslag till beslut att δfunkpolicyn (se bilaga) införs som ett dokument som funktionärer skall följa att Ÿ2 i reglementet ändras till följande: Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, δfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D- rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. D-rektoratet, genom Kristoer Emanuelsson Styrelseledamot Utbildningsfrågor

12 Skyldigheter δfunk-policy För de som antar ett förtroendeuppdrag som δfunktionär är det inte endast dans och lek på röda rosor. Som δfunktionär har man ett ansvartsområde och det finns ett antal skyldigheter som vi i D rektoratet vill ska följas av alla δfunktionärer. Den här texten ska försöka ge klarhet i vilka dessa skyldigheter är och vad man kan få ut av att följa dem. Mail Som δfunktionär har du en funktionsmailadress som D rektoratet och andra som vill komma i kontakt med dig kommer att använda. Kontrollera din funktionärsmail och besvara den i alla fall minst var tredje dag. Överlämning När din mandatperiod tar slut tar någon annan över. Det är din skyldighet att finnas tillgänglig och kunna svara på frågor och hjälpa din efterträfare på posten, så att ingen behöver börja om från början. Det är också rekomenderat att du och din efterträdare håller kontakten även efter överlämningen så att frågor som dyker upp kan ställas och besvaras. På samma sätt bör du känna till att du kan kontakta den du tar över efter. Testamente För att ingenting ska hamna mellan stolarna mellan dig och din efterträdare, och för att samma hjul inte ska behöva uppfinnas igen, så är det din skyldighet som funktionär att skriva ett testamente när mandatperioden är slut. Gå på utbildning Vi annordnar två stycken funktionärsutbildningar per år. Om du verkligen inte kan gå på den första har du ett halvår på dig att försöka kunna gå den andra. Det är din skyldighet att gå på minst en av dessa. Belöningar För ett bra utfört arbete under din tid som δfunktionär, och ifall du har gjort ovan punkter med belåtenhet så finns det ett antal saker D rektoratet gör för att visa sin uppskattning: Varje år på våren anordnar D rektoratet en skiftesgasque som alla avgående och nyvalda δfunktionärer som utfört ett bra arbete kommer att bli bjudna till. Flera gånger under året kommer D rektoratet att bjuda in till olika sorters teambuildningevent som δfunktionärer som har utfört ett arbete med belåtenhet kommer att bli bjuden till. En δfunktionär som gjort ett bra jobb, kommer efter dennes avgång även att få en medalj från D rektoratet för att visa vår uppskattning till denne.

13 Proposition angående STYFV Glögg-SM Bakgrund Med anledning av kontroversen som funnits kring STYFV ända sedan nämndens skapande med namnet NULL, så vill D-rektoratet att nämnden upplöses. Att D-rektoratet inte begärt att så görs tidigare har varit på grund av att vi ansett att det inte är vår sak att aktivt motarbeta Sektionsmötets beslut direkt efter att det tagits, då vår uppgift är att vara verkställande för detsamma. Nämndens aktiviteter är i sig inte fel eller dåliga på något sätt, men formuleringarna i sektionens reglemente och på sektionshemsidan bidrar till en miljö som kan kännas uteslutande för vissa. Det ligger en motion om att ändra dessa formuleringar, men dessa leder till en osäkerhet i vad för arrangemang nämnden vill genomföra och är dessutom snarlik vad som bör vara jämlikhetsnämndens syfte. D-rektoratet vill återigen trycka på att de arrangemang STYFV i dagsläget vill genomföra, med exempel som hagelskytte, sportvisningar och pokerkvällar, på inget sätt är fel, utan anser att dessa borde få genomföras under sektionens agg. Därför vill vi lägga ner STYFV, så att de engagerade i nämnden kan börja om med en ny nämnd, om de så önskar, utan att behöva dras med den stämpel STYFV har fått. D-rektoratet vill även påpeka för den orolige att en nedläggning av STYFV inte skulle förhindra genomförandet av de planerade eventen, utan att de som är intresserade av dessa kan vända sig till D-rektoratet för att få hjälp med nansiering och eventuella avtal för att kunna fenomföra dem. Förslag till beslut att att Ÿ2.13 med underparagrafer i reglementet stryks. reglementet konsekvensnumreras. att STYFV stryks ur budgeten för D-rektoratet, genom Petter Djupfeldt

14 Motion angående reglementeseändring Glögg SM Bakgrund I datasektionens reglemente står det att läsa följande: Sektionshistorikern avgör själv hur han bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern arbetar ensam... Det är trist och ensamt att vara tvungen att jobba på egen hand, därför borde det inte stå i reglementet att sektionshistorikern ska jobba ensam, samt bör det inte stå att sektionshistorikern är en han. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att paragraf ändras enligt nedan Reglementesändring Sektionshistoriker Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang. Sektionshistorikern ansvarar även för sektionens alumniverksamhet. Sektionshistorikern avgör själv hur hen bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern har som kunskapskälla tillgång till GUDAR gruppen, Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser. Väljs på Val SM. Har läsår som mandatperiod. Ida Vainionpää, Sektionshistoriker

15 Motion angående Persienner i META Glögg-SM Bakgrund Vi behöver persienner i META för solen är jättejobbig, och det ser jävligt fult ut under mottagningen. Jag vet inte hur mycket sånt kostar, men det kan väl inte vara så mycket? Jag kan be min mamma sy ett par gardiner annars. En snabb överslagsräkning på ger ett ungefärligt pris på :- för att mörklägga de två stora fönstren med motordrift. Som vi alla vet är överslagsräkning satans verk, och vi kanske måste betala installation också, så därför vill jag ge lite mer utrymme i budgeten för det här. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att att Datasektionen lägger kronor på mörkläggningsgardiner. ansvaret för inköp och installation läggs på METAdorerna. Jens Arvidsson

16 Motion angående städning av META Bakgrund Det finns människor som är väldigt duktiga på vissa saker. Vissa kan skriva kod jättebra och vissa kan servera öl jättebra. Det finns också de som kan städa jättebra. METAdorerna och n0llestäd i all ära, men när vi ser spindelnät och börjar misstänka att det bor någonting under baren så är det dags att rengöra på riktigt! Förslag till beslut att META städas ordentligt fyra gånger per år av en städfirma. att dessa fyra gånger är söndagar efter tentapubar. att Data och Media delar på kostnaden. att METAdorerna är ansvariga för att detta genomförs. DKM

17 Motion angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Glögg-sm Bakgrund METAspexet är sjukt skoj både att göra och att se på. Alla som är med i METAspexet håller troligtvis med om att de har lärt känna en hel drös nya personer både från data och från media. Dessa nya kontakter är bra för sektionernas fortsatta samarbete. I år blev projektledare (direktör) vald vid val-sm och nu behöver han få sin budget godkänd för att kunna sätta igång med sitt arbete, boka teater och allmänt starta igång allting som behövs för att ge denna upplevelse till alla sökande och spexbesökare. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att METAspexet 2014 budget fastställs enligt Bilaga 1. att Avtal mellan sektionen och METAspexet fastställs enligt Bilaga 2. Bilagor Bilaga 1 - Budget METAspexet blad1.pdf Bilaga 2 - AvtalMETAspexet.pdf Daniel Jendeberg, Direqteur

18 Post Intäkter Utgifter Smink Dekor Virke, färg och material 4000 Verktyg 500 Rekvisita 2000 Subtotalt Kostym Skådisar 2500 Dansare 1500 Subtotalt Teknik Fika och event Avgifter Domän Server Betaltjänst Plusgiro 450 Subtotalt Transport Fester Slutfest Happeninggasque Subtotalt Tryckkostnader Affischering 1000 Programblad 2000 Chefströjor Stabströjor Märken Subtotalt Sponring Företagssponsorer Pengar från tidigare år Representation 1000 Subtotalt Scenkostnad Övrig lokalhyra Biljettintäkter 250 st biljetter à 250 kr Totalt Resultat 3750

19 Avtal om METAspexet Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. 1 Avtalets giltighet Avtalet gäller endast om 1.1 METAspexet införs som ett projekt under Spexnämnden på Sektionen för Medieteknik. 1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med läsåret 2013/2014 som verksamhetsår. 2 Införande 2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av Direqtionen utgörs av en vald person för respektive sektion och de två har lika rösträtt. 2.2 Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal. 3 Finansiering 3.1 Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik skjuter in 5000 kr var i startkapital till METAspexet. 4 Annulering 4.1 Sektionsmöte på Konglig Datasektionen och sektionsmöte på Sektionen för Medieteknik har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska annulleras. 4.2 Endera parts ordförande har rätt att i samråd med Direqtionen besluta att annullera METAspexet. 5 Avslutande Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande: 5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel. 5.2 Likvida medel ska delas lika mellan parterna. 5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan Direqtionen och respekive parternas ordförande.

20 Konglig Datasektionen Namnförtydligande: Ort och datum: Sektionen med Medieteknik Namnförtydligande: Ort och datum:

21 Motion angående Sångboksgrupp Glögg-SM Bakgrund Sångboken är ett monster. Det är ett otroligt stort projekt som kräver väldigt mycket, inte bara tid men även kunskap. Denna kunskap och tid är det inte alltid säkert att Prylmånglaren har, eller trott att denne ska behöva. Därför borde sångboken inte ligga på Prylmånglaren. Det räcker inte heller med att en person sitter och gör sångboken, då det är ett jättestort dokument. Därför borde en grupp människor som vet vad dom ger sig in på och känner att dom har rätt kunskap göra sångboken. Prylmånglaren ansvarar fortfarande för att trycka upp och sälja sångboken. Men, tänker ni, sångboken kom ju ut för några veckor sedan, behövs den göras om redan?! Nej, det behöver den inte. Den är jättevacker, och kommer antagligen att fungera i några år till, förutsatt att Pokémon inte helt plötsligt anses jättehatiskt eller dylikt. Vi kallar våran Sångbok för bok", när den egentligen är ett stort, vackert och perfekt sånghäfte. Andra sektioner på KTH har andra saker än sånger i sin sångbok, dom har kul fakta, traditioner och diverse annat. Vi kan inte vara sämre. Därför borde sångboksgruppen nu skapa en pdf med detta. Det som ska göras är att skapa en pdf med annat än sånger som sedan bara kan tryckas in i sångboken där man vill att det ska vara. Det ska finnas en ansvarig som leder projektet, och som väljer dom som han/hon vill jobba med. Målet ska vara att projektet blir klart under hösten De två att-satserna om projektansvarig ställs mot varandra. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att en sångsboksgrupp startas som ett projekt att Ansvarig person väljs genom fri nominering på detta SM, dvs Glögg-SM att ansvarig person väljs på nästkommande SM, dvs Revisions-SM att budget fastslås enligt bilaga att projektet ska ha som mål att bli klar till hösten 2014 Angelina von Gegerfelt

22 Budget för sångboksgruppen Utgift Inkomst Fika 1000 Summa I kr: -1000

23 Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Glögg-SM Bakgrund P.g.a. den kritik som riktats mot STYFV och dess verksamhet så är det tämligen klart att en ändring av STYFVs beskrivning är på sin plats. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att punkt Ÿ Ändamål ändras till Att vara en del av sektionens arbete för att bryta könstillhörighet från normativa aktiviteter" punkt Ÿ Verksamhet ändras till Att hålla i aktiviteter som, oavsett om de tidigare ansetts vara normativt manliga/kvinnliga eller inte, är lika välkomnande för alla intresserade. Att öka intresset för aktiviteter där personer tidigare inte känt sig välkomna på grund av bakgrund (t.ex. kön, ursprung eller religion). STYFV genom, Rex Wagenius

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Brunch-DM 2016-11-06 1(12) Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2016 Konglig Datasektionen Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande såväl

Läs mer

Protokoll STYM2/13 Mars 2013 Sid. 1 av 3. Protokoll

Protokoll STYM2/13 Mars 2013 Sid. 1 av 3. Protokoll Sid. 1 av 3 Protokoll Mötets art: STYM2 Datum: Torsdag 07 Tid: 12:13 Plats: V-huset Närvarande: Ludvig Hult (Ordförande) Carolina Eriksson (Vice ordförande) Erik Ahlberg (Sekreterare) Marcus Ahlström (Kassör)

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll Sid. 1 av 3 Protokoll Mötets art: STYM26 Datum: Måndag 08 Tid: 17:23 Plats: L31 Närvarande: Jennifer Lemne (Ordförande) Niclas Fuglesang Geuken (Vice ordförande) Hannes Carlsson (Sekreterare) Fredrik Isaksson

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-10-23 1(38) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-10-23, 17:33 20:36 Plats 1537, KTH Närvarande Fanbärare Martin Frost, D-05 QA, KF Erik Lindström, D-10

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer