Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (4) Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) DIU (b) DKM (c) ESCapo (d) Fanbärare (e) Ior (f) Jämlikhetsnämnden (g) KF-ledamöter (h) KÖN

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (4) (i) Mottagningen (j) Näringslivsgruppen (k) Programansvarig student (l) Prylmånglaren (m) QN (n) Redaqtionen (o) Revisorer (p) SIL (q) Sektionshistoriker (r) Spexdireqteur (s) Spexmästeriet (t) Studienämnden (u) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2012 (b) studs2012 (c) Vårbalen Sektionen för Medieteknik 4 Utövande av SM:s befogenheter 1. Lägga max kr på lokalhyra för Ettans fest 2. Lägga kr på lokalhyra för nøllegasquen 5 Bordlagda ärenden 1. Val av Näringslivsansvarig 2. Verksamhetsberättelse för hösten Resultatrapport för hösten Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående angående deadlines inför sektionsmöten 7 De-charge ärenden 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan Styrelsens förslag till budget 2012

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (4) 8 Valärenden 1. Val av projektledare för Vårbalen Propositioner 1. Proposition angående jubileumsprojektet 2. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet 3. Proposition angående presentation av Hedersdeltat 10 Motioner 1. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 2. Motion angående ändring i budgeten 3. Motion angående reglementsändring 4. Motion angående METAspexet 5. Motion angående fastställande av ledord 6. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 7. Motion angående införskaffandet av en Ugn 8. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 9. Motion angående instiftandet av KUK 10. Motion angående införskaffande av ordförandekedja 11. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon 11 Övriga frågor 12 Nästa möte 13 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 2. Svar på motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 3. Yrkande av Jonas Sundberg, punkt Motion angående deadlines inför sektionsmöten 5. Svar på motion angående deadlines inför sektionsmöten 6. Förslag till verksamhetsplan 2012

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (4) 7. Förslag till budget Proposition angående jubileumsprojektet 9. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet 10. Proposition angående presentation av Hedersdeltat 11. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 12. Svar på motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 13. Motion angående ändring i budgeten 14. Svar på motion angående ändring i budgeten 15. Motion angående reglementsändring 16. Svar på motion angående reglementsändring 17. Motion angående METAspexet 18. Budget METAspexet 19. Avtal om METAspexet 20. Svar på motion angående METAspexet 21. Motion angående fastställande av ledord 22. Svar på motion angående fastställande av ledord 23. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 24. Svar på motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 25. Motion angående införskaffandet av en Ugn 26. Svar på motion angående införskaffandet av en Ugn 27. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 28. Svar på motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 29. Motion angående instiftandet av KUK 30. Svar på motion angående instiftandet av KUK 31. Motion angående införskaffande av ordförandekedja 32. Svar på motion angående införskaffande av ordförandekedja 33. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon 34. Svar på motion angående införskaffande av ordförandetelefon

5 Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna Val-SM Sedan årsskiftet har THS nya regler för val till kårfullmäktige, som vi tidigare har hanterat med urnval. Dessa regler innebär även att sektionens ordförande och vice ordförande inte längre automatiskt är med i kårfullmäktige. I och med detta kan sektionen själva besluta hur valförfarandet för dessa poster ska gå till. De senaste åren har urnval på sektionen av många setts som onödigt omständigt och kandidaterna till urnvalen diskuteras sällan i samma utsträckning som posterna som väljs på ett SM. Då det handlar om några av de viktigaste valen som görs på sektionen ser vi ingen anledning till att behandla dem på ett sätt som ger dem mindre uppmärksamhet. Vi föreslår därför att sektionen inte längre använder urnval för val av ordförande och vice ordförande utan att de istället väljs på ett sektionsmöte. Då stadgarna och reglementet bör stämma överens under tiden ändringen sker föreslår vi att ändringarna i reglementet behandlas precis som en stadgeändring. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att paragraf Urnval i sektionens stadgar stryks. att en ny underparagraf Kårfullmäktigeval förs in under Valberedning i sektionens stadgar med följande lydelse: Sektionens mandat i kårfullmäktige bestäms i enlighet med THS styrdokument. Sektionens ledamöter och suppleanter till kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument. att stycket i Obligatoriska funktionärer i sektionens stadgar ändras från till Utöver D-rektoratets ledamöter, valberedare, revisorer och ordförande för de under uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. Utöver D-rektoratets ledamöter, valberedare, revisorer, kårfullmäktigeledamöter, kårfullmäktigesuppleanter och ordförande för de under uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. att följande mening i det andra stycket i Skyldigheter i sektionens reglemente stryks: Valberedaren skall ansvara för att personbeskrivningar inför urnval arkiveras och delges sektionshistorikern.

6 att paragraf Urnval i sektionens reglemente stryks. att dessa ändringar i reglementet endast genomförs efter likalydande beslut på följande SM och att D-rektoratet skall föra upp fråga om andra läsning av dessa reglementesändringar till nästa SM. Erik Lindström och Jonas Sundberg

7 Svar på motion angående borttagande av urnval ur stadgarna Val-SM D-rektoratet anser att det här en mycket viktig fråga som tål att diskuteras på SM. D- rektoratet ser både fördelar och nackdelar med motionen, men då detta påverkar hur delar av D-rektoratet väljs vill D-rektoratet inte föreslå något beslut åt SM. D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

8

9 Motion angående deadlines inför sektionsmöten Val-SM I sektionens styrdokument finns ett stort antal deadlines som berör sektionsmötet. Det handlar exempelvis om saker som när kallelsen till möten skall publiceras eller när sista dag för att skriva motioner till SM är. Dessa deadlines är svåra att komma ihåg och det är idag väldigt många olika deadlines som ibland kommer i en konstig ordning. Exempelvis kan det kallas till ett SM efter att man redan måste ha utlyst val till funktionärsposter som ska väljas. För att förenkla detta föreslår vi att införa ett enklare system med deadlines 15, tio och fem läsdagar innan SM. Det blir enklare att komma ihåg och i många fall motsvarar fem läsdagar precis en kalendervecka, vilket gör det ännu enklare att hantera. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att det andra stycket i 3.4 Kallelse i sektionens stadgar ändras från till Kallelse skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 8 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. Kallelse till ordinarie SM skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 15 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. att lägga till följande stycke efter det andra stycket under 3.4 Kallelse i sektionens stadgar: Kallelse till extra SM skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast åtta läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. att det tredje stycket i 3.4 Kallelse i sektionens stadgar ändras från till Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås jämte kallelse senast fyra dagar före mötet. Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås jämte kallelse senast fem läsdagar före mötet. att det första stycket i 3.8 Interpellation, motion och proposition i sektionens stadgar ändras från Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast 7 läsdagar före SM. D-rektoratet skall skriftligen besvara samtliga motioner.

10 till Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast tio läsdagar före SM. D-rektoratet skall skriftligen besvara samtliga motioner. att stycket i Valberedning i sektionens stadgar ändras från till SM skall utse en eller flera valberedare. Om flera utses, skall en väljas till sammankallande. Endast sammankallande eller ensam valberedare betraktas som funktionär. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 20 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nominera funktionärer. Valberedningen skall fråga de nominerade och i anslutning till handlingarna för SM då val sker anslå en ny lista på samtliga nominerade som tackat ja till nomineringen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fyra läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. SM skall utse en eller flera valberedare. Om flera utses, skall en väljas till sammankallande. Endast sammankallande eller ensam valberedare betraktas som funktionär. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 15 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nominera funktionärer. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fem läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. Valberedningen skall tillfråga de nominerade och i anslutning till handlingarna för SM då val sker anslå en ny lista på samtliga nominerade som tackat ja till nomineringen. att den andra punkten under Uppgifter i sektionens stadgar ändras från till att senast 8 läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå revisionberättelse enligt 1.8 samt inlämna revisionberättelse till D-rektoratet. att senast fem läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå revisionberättelse enligt 1.8 samt inlämna revisionberättelse till D-rektoratet. att stycket i 6.2 Verksamhetsberättelse och årsbokslut i sektionens stadgar ändras från till Sektionens verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 16 läsdagar före det SM på vilka de skall granskas, samt anslås enligt 1.8 senast 8 läsdagar före samma SM. Sektionens verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 15 läsdagar före det SM på vilka de skall granskas, samt anslås enligt 1.8 senast tio läsdagar före samma SM. Erik Lindström och Jonas Sundberg

11 Svar på motion angående deadlines inför sektionsmöten Val-SM De föreslagna besluten underlättar både för styrelsen, funktionärer och övriga sektionsmedlemmar och D-rektoratet anser därför att de bör genomföras. Dock ser D-rektoratet ett problem med att revisionsberättelsen ska lämnas in till styrelsen samma dag som handlingarna ska ut. Därför föreslår D-rektoratet att revisionberättelsen istället ska lämnas in 10 läsdagar innan SM. att antalet läsdagar i texten i sjätte att-satsen (rörande Ÿ6.1.2) ändras från fem till 10. att att all förekomster av nummer skrivna med ord i textändringarna skrivs med siror i stället. motionen bifalles i sin helhelt med de ovan beskrivna ändringarna D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

12 Verksamhetsplan 2012 They re more like guidelines anyway D-rektoratet Kårmedlemskap D-rektoratet skall synliggöra kårens och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 75% av de studerande vid datateknikprogrammet på CSC skall vara medlemmar till årsskiftet 2012/2013. Löpande arbete D-rektoratet skall minst två gånger i månaden genomföra arbetsmöten där aktivt styrelsearbete sker gemensamt. en gång i veckan träffas under lunchen och diskutera styrelsefrågor. lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. minst en gång i månaden ha ett D-rektoratsmöte. Ekonomi D-rektoratet skall sköta den löpande bokföringen med hjälp av kassören. Andra sektioner och systerprogram Under det gångna året har sektionen fortsatt sitt nära samarbete med Sektionen för Medieteknik, ett samarbete kallat Team CSC. Inom ramen för detta samarbete har styrelserna från respektive sektioner drivit gemensamma frågor gentemot skolan och inom THS. Detta samarbete har gett gott resultat i de frågor som drivits. D-rektoratet skall arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av flera sektioner och ta initiativ till sådana samarbeten över sektionsgränserna. verka för att ha ett nära samarbete med andra sektioners styrelser. besöka andra sektioners styrelser och diskutera aktuella händelser på KTH. Detta görs med fördel under avslappnade former. Ökat sektionsengagemang D-rektoratet skall finna tillfällen för nämnderna att synas utöver mottagningen.

13 Övrigt D-rektoratet skall anordna minst fyra D-funkmiddagar för att öka kommunikation mellan funktionärer och nämnder. anordna två teambuildingevent för Datasektionens funktionärer i syfte att öka sammanhållningen mellan nämnderna. anordna en Skiftesgasque för att tacka sektionsaktiva medlemmar. anordna två styrelseöverlämningar, en efter varje SM som enligt stadgarna ska behandla val av styrelseledamöter. Nämnder Idrottsnämnden Idrottsnämnden skall anordna regelbundna träningstillfällen och sportevenemang för sektionens medlemmar. samordna sektionens deltagande i relevanta sporttävlingar. annonsera och synliggöra nämndens aktiviteter för sektionens medlemmar. Informationsorganet Ior skall hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning. underhålla och vidareutveckla sektionens hemsida. ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. ha en samordnande roll för sektionens informationsflöden. ha regelbunden kontakt med sektionens nämnder i syfte att höja kvalitén på informationsspridningen. verka för utvecklandet och upprätthållandet av en grafisk profil för sektionen. bygga upp en fungerande intern organisation för ökad samordnad informationsspridning. upprätthålla och utveckla sektionens informationsguidelines. tillse att DKMs lagerhållningssystem byts ut mot ett system som både klarar lagerhållning och dagliga kreditköp. Internationella utskottet DIU skall samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och ansvariga för utbytesstudier på CSC:s kansli och institutioner. hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionen. hjälpa till i THS centrala mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten. fungera som kontaktyta för utländska studenter på sektionen. expandera sin verksamhet och rekrytera medlemmar till nämnden.

14 Jämlikhetsnämnden Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera dessa för D-rektoratet och sektionens medlemmar. upprätta en tydlig kontakt dit medlemmar kan vända sig med jämlikhetsfrågor. verka för att utöka ett samarbete mellan jämlikhetsnämnden och jämlikhetsorgan på CSC och THS. upprätta och underhålla en handlingsplan, inklusive krishantering, för jämlikhetsfrågor. Klubbmästeriet DKM skall arrangera onsdagspubar. arrangera Plums. arrangera minst fyra fester för sektionens medlemmar. bokföra sin verksamhet regelbundet. se till att det anordnas tentapub efter varje tentaperiod. vara sektionen behjälplig vid annordnande av fester för sektionens medlemmar. tillse att lagerhållningssystemet byts ut mot ett system som både klarar lagerhållning och dagliga kreditköp. Konglig Östrogennämnden Konglig Östrogennämnden skall verka för att ge tjejer på datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. anordna middagar minst två gånger per termin, med syfte att öka nätverkande. anordna en tjejgasque. medverka under mottagningen för att få nyantagna tjejer att känna sig välkomna. i samarbete med näringslivsgruppen anordna företags- och inspirationsevent för tjejer. utse en eller flera hedersdamer. METAdorerna METAdorerna skall regelbundet genomföra underhåll av de maskiner och delar av sektionslokalen som kräver löpande underhåll och tillsyn. regelbundet kontrollera att alla inventarier i sektionslokalen är hela och rena samt ersätta, reparera eller ta bort trasiga inventarier. tillse att sektionslokalen städas regelbundet. anordna en tackfest en gång per läsår för dem som hjälpt till att städa sektionslokalen. ha ett samarbete med motsvarande nämnd på Sektionen för Medieteknik.

15 Mottagningen Mottagningen skall hålla en mottagning för de nya studenterna som börjar till hösten med syftet att få dem att känna sig välkomna och introducera dem till KTH, THS och sektionen. eftersträva att få nøllan att vilja bli medlemmar i sektionen och THS. informera nøllan om THS centralts funktion och verksamhet. verka för att vara en naturlig inkörsport till sektionsengagemang och socialt umgänge med andra studenter. ta in feedback från nøllan och sammanställa informationen skriftligt i syftet att förbättra mottagningen från nøllans synvinkel. Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen skall anordna D-Dagen. ge företag annonsmöjligheter för event och jobb sammanställa ett dokument med rutiner i samband med företagspresentationer på campus. ansvara för att Konglig Datasektionens varumärke upprätthålls gentemot näringslivet. löpande underhålla en databas över sektionens företagskontakter. upprätta rutiner för uppföljning av sina egna fakturor. se över och följa upp eventuella sponsorkontrakt rörande sektionen. öka kommunikationen mellan lärare på KTH om möjligheterna för informativa företagsföreläsningar. stärka näringslivsgruppen som grupp genom teambuilding och egna interna event. Prylmånglaren Prylis skall söka sponsring till ovvarna. utfodra datasektionens medlemmar med märken och dylik. hålla lämpligt antal försäljningstillfällen. ta fram nya prylar. ska vara behjälplig vid framtagandet årets årskursmärke. Qulturnämnden Qulturnämnden skall anordna regelbundna aktiviteter för sektionsmedlemmarna, såsom filmvisningar, spelkvällar och liknande. tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen. anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, teater eller annan kulturellt relaterad verksamhet. främja samarbete mellan datasektionen och sektionen för medieteknik.

16 Redaqtionen Redaqtionen skall ge ut en nølledbuggen under mottagningen. träffas regelbundet för att arbeta fram en ny dbuggen. ge ut minst en dbuggen utöver nølledbuggen. Studienämnden Studienämnden skall regelbundet begära ut de kursvärderingar som skolan enligt högskoleförordningen är skyldig att göra. Dessa ska användas som diskussionsunderlag på studienämndens möten och följas upp. arbeta för att det ska utses minst två årskursrepresentanter från årskurs ett till tre, samt en representant från varje masterprogram. regelbundet lägga upp renskrivna mötesanteckningar på hemsidan. uppdatera Datasektionens hemsida med relevant information så att den på ett bra sätt representerar studienämndens syfte och arbete samt att det finns aktuell information för studenterna. Valberedningen Valberedningen skall samla och organisera en valberedning för att dela valberedningens uppgifter och åliggelser. genomföra samtliga val enligt stadgar och reglemente, med god insyn och valsäkerhet. samarbeta med informationsorganet för att förbättra och utveckla datasektionens valsystem. fortsätta valberedningens löpande arbete att utveckla och förbättra sektionens rutiner vid val.

17 D-Rektoratet Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Skiftes Biljetter Försäljning Dryck Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration 5 000,00 kr ,00 kr 4 400,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr 1 500,00 kr ,00 kr 1 800,00 kr 4 000,00 kr 3 000,00 kr 5 500,00 kr 1 500,00 kr Subtotalt ,00 kr 5 800,00 kr ,00 kr Centralt Bankavgifter Sektionsavgift Hyra kortterminal Datakommunikation Kortautomat Tillsynsavgifter Myndigheter Fanborgsavgift Ordenstecken Medaljer Teambuilding D-funk 3 300,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Prylmånglaren Inköp Overaller Inköp Prylis Inköp Sektionströjor Försäljning Overaller Försäljning Prylis Försäljning Sektionströjor Sponsring ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Idrottsnämnden Fika Lokalhyra 1 000,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Konglig Östrogennämden Fika Middagar Biljetter Sponsring Inköp Mat Årlig Gasque Biljetter Sponsring Inköp Mat Dekoration Namn Utgifter Intäker Balans 1 000,00 kr 4 000,00 kr 2 000,00 kr 7 000,00 kr 5 200,00 kr 1 000,00 kr 3 200,00 kr 2 000,00 kr

18 Inköp Dryck Namn Utgifter Intäker Balans 1 000,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Redaqtionen Fika Tryckkostnad 1 000,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Informationsorganet Fika Webbkostnad Workshops Uppstart Grafiker 1 000,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Studienämden Fika 1 000,00 kr Subtotalt 1 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr Qulturnämnden Fika Inköp Qultur 1 000,00 kr 1 500,00 kr Subtotalt 2 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr Jämlikhetsnämden Fika 1 000,00 kr Subtotalt 1 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr METAdorerna Fika Inköp Inventarier Inköp Förbrukningsmaterial Övriga Utgifter 1 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr Subtotalt 6 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr Näringslivsgruppen Fika Teambuilding D-Dagen Baspaket Lunchföreläsning Gasquebiljett Barbongar Lunchföreläsning - Mat Kickoff Tackfest Tryckkostnader Marknadsföringsmaterial Personal frukost Fika Lunch Gasque - Dekoration Gasque - Mat 1 000,00 kr 4 000,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 200,00 kr 3 000,00 kr 5 000,00 kr 1 500,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr 9 000,00 kr 1 000,00 kr ,00 kr

19 Namn Utgifter Intäker Balans Hyra - Bord 5 000,00 kr Lokalhyra 4 500,00 kr Lunchföreläsning - Mat 6 300,00 kr Lunchföreläsning - Mat 6 300,00 kr Efterkör 1 300,00 kr Taxi 400,00 kr Pub Baspaket ,00 kr Barbongar ,00 kr Barbongar ,00 kr Tryckkostnader 2 000,00 kr Lunchföreläsning Baspaket ,00 kr Lokalhyra 5 000,00 kr Tryckkostnader 2 000,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr DKM Allmänt Ljud & Ljus 6 000,00 kr Teambuilding 4 000,00 kr Milersättning 6 000,00 kr Personalmat/fika ,00 kr Städhjälp ,00 kr Inredning Spritis 3 000,00 kr Spons ,00 kr Dekoration till special evenemang/hattar 5 000,00 kr Reklam (FB/Tryck) 5 000,00 kr Underhåll 5 000,00 kr Arbetskläder 5 000,00 kr Glas/barutrustning ,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Tentapub VT 1 Dryckes försäljning ,00 kr Åtgång Dryck ,00 kr Barkitt 1 000,00 kr Dekorationer 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 7 500,00 kr Tentapub HT1 Dryckes försäljning ,00 kr Åtgång Dryck ,00 kr Barkitt 500,00 kr Dekorationer 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr Valborgspubrundan Dryckes försäljning ,00 kr Åtgång Dryck ,00 kr Dekorationer 1 000,00 kr Barkitt 300,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 6 700,00 kr Onsdagspubar

20 Namn Utgifter Intäker Balans Dryckes försäljning 6 000,00 kr Åtgång Dryck 3 500,00 kr Dekorationer 500,00 kr Barkitt 500,00 kr Matförsäljning 2 100,00 kr Inköp mat 2 000,00 kr Subsubtotalt 6 500,00 kr 8 100,00 kr 1 600,00 kr 24 onsdagspubar ,00 kr ,00 kr ,00 kr Plums Dryckes försäljning ,00 kr Biljetter ,00 kr Hyra ,00 kr Scenerier 1 000,00 kr Tryckkostnader 1 000,00 kr Mat (Mackor) 5 000,00 kr Åtgång Dryck ,00 kr övrigt 5 000,00 kr Barkitt 1 500,00 kr Vakter 6 000,00 kr Förbrukningsmatriel (glas) 4 500,00 kr Spons ljud &ljus 5 000,00 kr Tillstånd 2 500,00 kr Lastbil 1 500,00 kr Bensin 500,00 kr Milersättning 500,00 kr Märken 3 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Djulmiddag Dryckes försäljning 6 000,00 kr Mat 6 000,00 kr Biljetter 5 000,00 kr Åtgång Dryck 4 000,00 kr Dekorationer 2 000,00 kr Julgran 3 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Reclaim Dryckes försäljning ,00 kr Mat 4 000,00 kr Biljetter 8 000,00 kr Åtgång Dryck ,00 kr Märken 2 000,00 kr Dekorationer 2 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr Mästeristsittning #1 Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Märken 3 000,00 kr 6 500,00 kr 3 500,00 kr ,00 kr 7 000,00 kr

21 Namn Utgifter Intäker Balans Dekorationer 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr Mästeristsittning #2 Dryckes försäljning ,00 kr Mat 3 000,00 kr Biljetter 7 000,00 kr Åtgång Dryck 6 500,00 kr Märken 3 500,00 kr Dekorationer 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr SommarOsqvik Dryckes försäljning 3 000,00 kr Mat 3 000,00 kr Hyra 2 000,00 kr Biljetter 6 000,00 kr Åtgång Dryck 2 000,00 kr Milersättning 2 000,00 kr Subsubtotalt 9 000,00 kr 9 000,00 kr 0,00 kr Sittningar Dryckes försäljning 8 000,00 kr Mat 3 000,00 kr Biljetter 5 000,00 kr Åtgång Dryck 6 000,00 kr Subsubtotalt 9 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 3 sittningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr Cliffmiddag Dryckes försäljning 6 000,00 kr Mat 2 000,00 kr Biljetter 4 000,00 kr Åtgång Dryck 5 000,00 kr Subsubtotalt 7 000,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr Klubbmästar middag Mat 3 000,00 kr Dryckes försäljning 2 000,00 kr Dryckes åtgång 2 000,00 kr Biljetter 3 000,00 kr Subsubtotalt 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Mottagningen Barkitt 6 500,00 kr 0,00 kr Bensin 2 800,00 kr 0,00 kr Biljetter ,00 kr ,00 kr Bärbaren ,00 kr ,00 kr Dadquistillbehör 4 000,00 kr 0,00 kr Datorintroduktionsassning 0,00 kr ,00 kr Dekoration/underhållning ,00 kr 0,00 kr Drifvartillbehör 6 500,00 kr 0,00 kr Dryck ,00 kr ,00 kr

22 Namn Utgifter Intäker Balans Förbrukningsmateriel ,00 kr 0,00 kr Hyra ,00 kr 0,00 kr Hyrbil ,00 kr 0,00 kr Kontorsmaterial och porto 2 200,00 kr 0,00 kr Lokalhyra ,00 kr 0,00 kr Mat ,00 kr 2 300,00 kr Mat till personal ,00 kr 0,00 kr Medaljer 1 500,00 kr 0,00 kr Milersättning 5 000,00 kr 0,00 kr Mörkläggningsmaterial 9 600,00 kr 0,00 kr Oförutsedda utgifter ,00 kr 0,00 kr Parkering 1 000,00 kr 0,00 kr Priser 500,00 kr 0,00 kr Pyro 1 500,00 kr 0,00 kr Rekvisita 9 500,00 kr 0,00 kr Resekostnader 800,00 kr 0,00 kr Serveringstillstånd 1 000,00 kr 0,00 kr Spons 0,00 kr ,00 kr Städavgift 5 600,00 kr 0,00 kr Symboliska gåvor 1 000,00 kr 0,00 kr Teknik och verktyg 3 800,00 kr 0,00 kr Titeltelefonersättning 2 800,00 kr 0,00 kr Trycksaker ,00 kr 0,00 kr Tröjor ,00 kr ,00 kr Väktare ,00 kr 0,00 kr Äskade pengar från CSC 0,00 kr ,00 kr Övrigt 2 400,00 kr 0,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr

23 Proposition angående jubileumsprojektet Budget-SM Under 2013 firar den Kongligaste av alla KTH s sektioner, Konglig Datasektionen, 30 årsjubileeum. För att säkerställa att denna högtidliga bemärkelsedag får den uppmärksamhet den förtjänar, inte bara den 7 Oktober 2013 utan kontinuerligt under jubileeumsåret, krävs det en stark ledning och en dedikerad projektgrupp. För att ge dessa Jubileeumsmarskalker en chans att boka önskade lokaler, banderoll- och affischeringsutrymmen i god tid, rekrytera, budgetera och planera bör posterna tillsättas med ett år till godo. Ett sådant projekt kommer inkludera en hel del kostnader, dokumentation och uppföljningsarbete även efter den stora dagen vilket gör det nödvändigt för de ansvariga att fortsätta sina mandat även efter jubileets avslut. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att Datasektionens 30 års-jubileum startas som ett sektionsprojekt att det utlyses val av två jubileumsmarsalkar till nästkommande SM att dessa poster väljs för hela projektets livslängd att det åläggs posterna vid tillsättning att utverka en versamhetsplan, samt utforma och presentera en genomarbetad budget till påföljande SM att det åläggs vald post att genomföra en Jubileumssammankomst kring sektionens trettionde födelsedag, 7 oktober 2013 att det åläggs vald post att tillsätta en projektgrupp att det åläggs sektionshistorikern att säkerställa att eventet blir väl dokumenterat D-rektoratet genom Marie Alexander Vice Ordförande

24 Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet Budget-SM För att minska klyftor och bättre stödja nämnders verksamhet är det viktigt att varje sektionsfunktionär har en kontaktperson i styrelösen. Vissa nämnder och funktionärer saknar nuvarande kontaktpersoner inom styrelsen och vissa nämnder har kontaktpersoner som inte återspeglar deras verksamhet. Tillfälliga nämnder borde tilldelas relevant kontaktperson samtidigt som de instiftas, istället för att tilldelas Ledamot för utbildningsfrågor vilket inte brukar vara relevant. En del funktionärer sitter i råd på THS med styrelsemedlemmar som suppleanter. Dessa suppleanter borde vara samma som kontaktpersonerna. Alumniposten borde slutligen läggas på sektionshistorikern som ändå bör ha kontakt med äldre dataloger och alumnimedlemmar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att det första stycket i Vice sektionsordförande i sektionens reglemente ändras från till Hjälper sektionsordförande med de löpande uppgifterna. Hjälper sektionsordförande med de löpande uppgifterna. Har ansvar för kontakterna med sektionens revisorer samt med sektionens tillfälliga nämnder och projekt som saknar annan kontaktperson inom styrelsen. att det första stycket i Sekreterare i sektionens reglemente ändras från till Är D-rektoratets sekreterare. Hämtar och delar ut sektionens post. Ansvarar för att protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna. Är ansvarig för D-rektoratets kontakt med ordföranden för Informationsorganet och Redaqtionen. Är D-rektoratets sekreterare. Hämtar och delar ut sektionens post. Ansvarar för att protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna. Har ansvar för kontakterna med ordföranden för Informationsorganet, Valberedningen och Redaqtionen samt Sektionshistorikern och sektionens ledamöter och suppleanter i Kårfullmäktige. att det första stycket i Ledamot för sociala frågor och relationer i sektionens reglemente ändras från

25 Har tillsammans med sektionsordförande ansvar för kontakterna med THS och andra sektioner, samt skall arbeta för att främja kontakterna med andra kårer inom och utom Sverige. Har ansvar för kontakterna med ordförande för Klubbmästeriet, Sektionslokalsgruppen, Spexmästeriet och Qulturnämnden samt ansvarar för kontakten med alumnimedlemmarna. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. till Har tillsammans med sektionsordförande ansvar för kontakterna med THS och andra sektioner, samt skall arbeta för att främja kontakterna med andra kårer inom och utom Sverige. Har ansvar för kontakterna med fanbärare, vice fanbärare, ordförande för Klubbmästeriet, Konglig Östrogennämnden, Sektionslokalsgruppen, Spexmästeriet, Qulturnämnden samt med Mottagningens funktionärer. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att det första stycket i Ledamot för studiemiljöfrågor i sektionens reglemente ändras från till Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen och fungera som sektionens studerandeskyddsombud. Har ansvar för kontakterna med ordförande för Internationella Utskottet, Mottagningen och Idrottsnämnden. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen och fungera som sektionens studerandeskyddsombud. Har ansvar för kontakterna med ordförande för Internationella Utskottet, Jämlikhetsnämnden och Idrottsnämnden. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att det första stycket i Ledamot för utbildningsfrågor i sektionens reglemente ändras från till Skall verka för en bättre utbildningskvalitet och -miljö på sektionen. Har ansvar för kontakterna med nämndordföranden i Studienämnden och sektionens tillfälliga nämnder samt med Programansvarig student. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Skall verka för en bättre utbildningskvalitet och utbildningsmiljö på sektionen. Har ansvar för kontakterna med ordförande för Studienämnden och Programansvarig student. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att det första stycket i Sektionshistoriker i sektionens reglemente ändras från till Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang. Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang. Sektionshistorikern ansvarar även för sektionens alumniverksamhet. att det första stycket i 4.1 Suppleant i sektionens reglemente ändras från Samtliga ordinarie ledamöter skall om möjligt delta på varje möte. Suppleanter träder in om ingen ordinarie ledamot kan närvara. I råd med öppet medlemskap får dock suppleanter naturligtvis delta på alla möten.

26 till Samtliga ordinarie ledamöter skall om möjligt delta på varje möte. Ordinarie ledamots kontaktperson i D-rektoratet träder in som suppleant om ingen ordinarie ledamot kan närvara, och ingen annan överenskommelse skett mellan de bägge. I råd med öppet medlemskap får dock suppleanter naturligtvis delta på alla möten. att stycken Suppleant, Suppleant, Suppleant, Suppleant, Suppleant och Suppleant stryks från sektionens reglemente. D-rektoratet genom Peter Boström Ledamot för sociala frågor och relationer

27 Proposition angående presentation av Hedersdeltat Budget-SM I reglementet står det att mottagarna av Hedersdeltat ska presenteras vid Val-SM och delas ut på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle. Eftersom Val-SM med största sannolikhet ligger efter Vårbalen och Vårbalen är ett väldigt kul tillfälle att dela ut Hedersdeltat på tycker vi att detta är lite motstridigt och vill därför ändra till att mottagarna av Hedersdeltat ska presenteras under Revisions-SM. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att att Utdelning i sektionens reglemente ändras från till D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Val- SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år. D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Revisions- SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år. D-rektoratet genom Andreas Falk Sektionsordförande

28 Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden Budget-SM Qulturnämnden har ett par spel som används rätt flitigt av flera av sektionens medlemmar, vi skulle vilja passa på att skaffa ett par till nu efter flytten till META. att 3000 kr. sätts undan i sektionens budget för 2011 för inköp av Qultur. Qulturnämnden genom Peter Boström Qulturattaché emeriti

29 Svar på motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden Budget-SM Qultur är qul och det är värt att lägga lite qash på. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att budgetposten Inköp av Qultur på 3000 kr införs i 2011 års budget. att detta belastar resultatet. D-Rektoratet genom Max Nordlund Kassör

30 Motion angående Ändring i budgeten Budget SM Om sektionslokalsgruppen ska kunna göra någonting alls i META så kommer vi att behöva en större budget. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att SM ändrar sektionslokalsgruppens budget för nästa verksamhetsår till: Underhåll sektionslokal -3000kr Förbrukningsmaterial -9000kr Inköp Mat nollestädtackfest -4000kr Städka -1500kr Förbrukningsinventerier -3500kr Summa: kr att detta ska belastas på resultatet. Therese Askling

31 Svar på motion angående ändring i budgeten Budget-SM Vi har en stor lokal och en aktiv sektion som utnyttjar den. Det nuvarande budgetförslaget, som matchar Sektionen för Medietekniks budget, kommer knappt räcka till toapapper. Det finns ingen anledning till att vi ska försämra underhållet av lokalen av denna anledning så länge Media inte har andra åsikter. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att budgetändring endast träder i kraft i enighet med Sektionen för Medieteknik att Summa: kr stryks ur motionens ändrade budgetförslag D-Rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

32 Motion angående Reglementsändring Budget SM I somras blev vi tillsagda av både KTH och THS att vi inte ck hyra ut lokalen till enskilda personer, inte ens till våra egna medlemmar. Därför tycker jag att vårt reglemente också ska spegla detta. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att punkt Ÿ7 Sektionslokalen ändras till: Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. punkt Ÿ7.1 Prioritering ändras till: Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D-rektoratet/Medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller -funktionär 3. THS-organ 4. Kårförening eller annan sektion vid THS. Therese Askling

33 Svar på motion angående Reglementesändring Budget-SM Sektionens styrdokument bör följa de regler som fastställts av THS och KTH. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektorat att motionen bifalles i sin helhet. D-Rektoratet genom Petter Djupfeldt Ledamot för studiemiljöfrågor

34 Motion angående METAspexet Budget-SM Spexverksamheten har varit låg på det som idag är Team CSC. Konglig Datasektionen har inte haft en uppsättning av Dataspelet sedan 2005 och Sektionen för Medieteknik har aldrig någonsin satt upp ett spex. Vi tycker att det är dags! Nu när Media och Data har flyttat ihop i den bästa lokalen på campus ligger det dessutom helt i tiden att vi fortsätter att visa alla precis hur awesome vi är. Direqtionen vill förmedla ett budskap och underhålla folket med METAspexet! Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att METAspexet startas som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med verksamhetsåret 2011/2012. att METAspexet budgeteras enligt bilaga 1. att METAspexet regleras engligt bilaga 2, Avtal om METAspexet mellan Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen. Direqtris Elisabeth Ingvar Direqteur Alexander Solsmed

35 Post Intäkter Utgifter Kommentar Budget Smink 1000 Dekor Virke och material 8000 Färg och materiel 1500 Rekvisita 2500 Kostym mindre? A-skådisar 6000 B-skådisar 4000 Dansare 3000 Teknik 5000 Monitorer (högtalare) 500 Kablar 1000 Ersättingsutrustning 3000 Specialeffekter 500 Fika och mat 5000 Avgifter 550 Domän 100 Plusgiro 450 Transport 4000 Mittproduktionsfest Slutfest kr alkohol per person, 100 kr mat per person Märken märken, 20 kr styck, 30 märken subventionerat (staben), 300 sålda under produktionsåret Tryckkostnader köpvärde? Affischering 1000 Programblad Tröjtryck Stabtröjor Sponring Huvudsponsoravtal Representation 1000 Scenkostnad dagar, 6500 kr per dag Biljettintäkter se separat tabell Subtotal Resultat Likviditet Investering respektive sektion 5000 OBS! Resultat inräknat, inga marginaler! Investering respektive sektion 0 Resultat ej inräknat Lån (från Datasektionen)

36 Biljettbudget Antal platser 120 Tillfällen 8 Utnyttjande 50% Ordinare pris 150 Studentpris 100 Antal extrerna 75 Antal studenter 405 Total intäkt 51750

37 Avtal om METAspexet Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. 1 Avtalets giltighet Avtalet gäller endast om 1.1 METAspexet införs som ett projekt under Spexnämnden på Sektionen för Medieteknik. 1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med läsåret 2011/2012 som verksamhetsår. 2 Införande 2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av Direqtionen utgörs av Alexander Solsmed och Elisabeth Ingvar och de två har lika rösträtt. 2.2 Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal. 3 Finansiering 3.1 Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik skjuter in 5000 kr var i startkapital till METAspexet. 3.2 Konglig Datasektionen lånar räntefritt ut kr till METAspexet. 4 Annulering 4.1 Sektionsmöte på Konglig Datasektionen och sektionsmöte på Sektionen för Medieteknik har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska annulleras. 4.2 Endera parts ordförande har rätt att i samråd med Direqtionen besluta att annullera METAspexet. 5 Avslutande Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande: 5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel. 5.2 Likvida medel i METAspexet ska först användas till att betala av lånet till Konglig Datasektionen (se 3.2).

38 5.2 Om likvida medel återstår efter att lånet till Konglig Datasektionen helt avbetalats ska dessa delas lika mellan parterna. 5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan Direqtionen och de två sektionernas respektive spexdirecteurer/spexmästare om lånet till Konglig Datasektionen är helt avbetalat Direqtionen och respekive parternas ordförande om lånet till Konglig Datasektionen inte är helt avbetalat och att speciell hänsyn ska tas till hur stor del av lånet som kvarstår. Konglig Datasektionen Sektionen med Medieteknik Namnförtydligande: Namnförtydligande: Ort och datum: Ord och datum:

39 Svar på motion angående METAspexet Budget-SM Det var länge sen Datasektionen satte upp ett spex, så nu är det på tiden! Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att ändra ordförande till styrelse i 4.2 Annulering i Avtal om METAspexet. att ändra verksamhetsåret 2011/2012 till verksamhetsåren 2011 och 2012 i första att-satsen samt i 1.2 Avtalets giltighet i Avtal om METAspexet. att bifalla motionen med ovanstående ändringar. D-Rektoratet genom Andreas Falk Sektionsordförande

40 Motion angående fastställande av ledord Budget-SM Konglig Datasektionen står inför en ljus framtid med många utmaningar. Vi måste våga synas utåt för att locka fler att gå med i sektionen och bli aktiva medlemmar. För att lyckas kommunicera vår verksamhet behöver vi formulera vilka vi är. Att ha ledord som på ett ärligt och opretto sätt beskriver vår identitet är en förutsättning för att lyckas med ovan nämnda kommunikation. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att D-rektoratet åläggs att se till att vi till Glögg-SM 2011 har underlag för ett beslut om ledord för sektionen. att Konglig Datasektionens medlemmar bjuds in av D-rektoratet till att komma med svar på frågan om vad sektionen är för dem. Alexander Solsmed DAD

41 Svar på motion angående fastställande av ledord Budget-SM D-rektoratet håller med om att vi behöver ledord för att bl.a. kunna ta fram en grafisk profil. Dock bör det ligga ordentlig tanke bakom ledorden och med tanke på D-rektoratets arbetsbörda just nu kommer de inte hinna lägga den tid och tanke som behövs för att ta fram förslag på passande ledord till Glögg-SM. Att genomföra en undersökning bland medlemmarna är en bra början och känns som en bättre uppgift för Informationsorganet än D-rektoratet. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att första att-satsen stryks. att andra att-satsen ändras till att IOR åläggs att till Glögg-SM undersöka vad Konglig Datasektionen är för dess medlemmar.. D-Rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

42 Motion för inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem Lokalen saknar ett ordentligt ljud system. Och det som nns står på marken. Det låter mycket längst in, men vid dörren är ljudnivån mycket lägre. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för att att det köps in ett ljudsystem. ljudsystemet monteras på väggar eller i trossen. Beroende på vad som passar bäst. att Sektionslokalsgruppen åläggs göra detta i samarbete med de som utnyttjar lokalen (QN, DKM, MKM, mottagningar etc). att budget för inköp sätts till kr. att detta blir gjort innan tentapub 1. DKM genom Simon Ström

43 Svar på motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem Budget-SM Ett ordentligt ljudsystem är önskvärt för flera av sektionens organ men även en kostsam investering. Enligt Reglementet ska Media matcha den kostnad som läggs på gemensamma inventarier och de har i dagsläget tyvärr ingen möjlighet att göra så utan hel eller markant sponsring. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att det åläggs NLG att söka sponsring till ljudsystemet i samarbete med Medias NLG. att ägandeskap av högtalare ska spegla arbets- och pengainsats enligt överenskommelse mellan styrelserna före inköp. att motionen bifalles i sin helhet med ovanstående ändringar. D-Rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

44 Motion för införskaandet av en Ugn I den nya lokalen har vi ingen ugn. I en ugn kan man laga mycket mat. Och mat är najs. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för att att att att en ugn införskaas. denna ugn ska vara stor och ha många bläck. denna ugn döps till Judas. det budgeteras 10000kr för detta. att Sektionslokalsgruppen åläggs att införskaa samt installera ugnen, under DKMS vakande öga. DKM genom Simon Ström

45 Svar på motion angående införskaffande av en Ugn Budget-SM En ugn vore väldigt bra att ha, och skulle uppskattas av alla. Vi kan dock inte införskaffa en hur som helst, utan det finns vissa saker vi måste ta hänsyn till. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att vi endast införskaffar nämnda ugn under förutsättning att vi får tillåtelse från KTH. att Sektionslokalgruppen åläggs att kontakta KTH och kolla upp detta. att vi införskaffar den endast om vi är i enighet med Sektionen för Medieteknik om att göra detta. att motionen bifalles i sin helhet med ovanstående tillägg. D-Rektoratet genom Petter Djupfeldt Ledamot för studiemiljöfrågor

46 Motion för instiftandet av Konglig Fenixorden Det råder allmän brist på nämnnder på sektionen. En sektion som har få nämnder anses oseriös och det är ju inte helt ok. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för att att att en nämndskaparnämnd inrättas på datasektionen. denna nämnd döps till Konglig Fenixorden. ordförande för orden väljs på Glögg-SM. Konglig Fenixordens verksamhetsplan 2012 Konglig Fenixorden skall främja inrättandet av nya nämnder på sektionen. en gång per år upplösas. vid upplåsandet säkerställa att motion om en ny Fenixorden godkänns på samma SM. dela ut medaljen 'Fenixorden' en gång per år till en lycklig sate. nämndens verksamhet nollbugeteras. Simon Ström, Victor Hallberg, Lurvar den talande dävrghamstern".

47 Svar på motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden Budget-SM För att undvika att ytterligare börda läggs på SM:s borde Konglig Fenixorden inte direkt verka för att flera nämnder skapas. De får däremot gärna stödja redan existerande motioner om nya nämnders instiftande. Sektionen kan dock gott subventionera kostnaden för medaljen. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att första att-satsen ändras till att en nämnd inrättas på Datasektionen. att tredje punkten under verksamhetsplanen ändras till att vid upplösandet verka för att en motion om en ny Fenixorden går igenom. att första och sista punkten under verksamhetsplanen stryks. att att Konglig Fenixorden budgeteras utgiften Inköp av medalj för 100 kr.. att motionen bifalles i sin helhet med ovanstående ändringar. D-Rektoratet genom Peter Boström Ledamot för sociala frågor och relationer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer