Revisionsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse 2011"

Transkript

1 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se i sektionens reglemente). Revisonsrapporten måste enligt styrdokumenten inte publiceras, vilket vi har beslutat att göra ändå för att den ska kunna vara praxisskapande inför framtida revisioner. Detta har gjort att vi lagt ett mindre fokus på revisonsberättelsen utan lagt den större mödan på att göra ett grundligt förarbete i vår rapport. Dessa innehåller vår utredning som refereras till i denna text och vi rekommenderar att den intresserade sektionsmedlemmen läser dem allihop. Revisonsrapporten består av tre delar: Uppföljning av 2011 års verksamhetsplan Uppföljning av sektionsmötesbeslut 2011 Revision av sektionens ekonomi 2011 Året i stort Datasektionens verksamhet gick under 2011 väl. Många omvälvande saker inträffade såsom flytten till en ny sektionslokal men verksamheten hölls förhållandevis intakt och funktionell. Ett antal nämnder och sektionsorgan uppfyllde inte de mål som sätts upp i verksamhetsplanen (se bilaga), vilket ibland beror på brister i verksamheten och ibland på att verksamhetsplanen är illa skriven. Trots de brister som fanns anser revisorerna inte att årets verksamhet var illa skött och att det i den redovisade verksamheten inte finns någon anledning att neka ansvarsfrihet. Ekonomiskt är året mycket oklart (se bilaga) och det finns avsevärda brister i den ekonomiska redovisning som givits av styrelsen vilket gör att det ekonomiska resultatet är otillförlitligt Det finns även en osäkerhet om en större summa pengar i fonder som under året upptäcktes saknades (se bilaga) som vi fortfarande inte kan redogöra för. Revisorena ställer sig tveksamma om det utifrån årets ekonomiska redovisning går att bevilja ansvarsfrihet. Slutsats Revisorerna känner inte att vi kan ta entydig ställning till frågan om ansvarsfrihet. Vi anser att frågan är avhängig på sektionsmötets inställning till bokföringen betydelse samt ekonomisk säkerhet och vill därför lämna frågan vidare års bokföring är otvivelaktigt felaktig och vi kan inte anse att det är bortom rimliga tvivel bevisat att det inte förekommit ekonomiskt oriktigheter under året, speciellt i samband med DKMs bokföring och de saknade fonderna. Däremot har vi efter vårt arbete med styrelsen både under året och i samband med revisionen inte haft anledning att få särskilda misstankar om att någon typ av svindel eller förskingring har skett.

2 Revisorernas åsikt är att sektionsmötet i detta läge kan väja både att bevilja och att avslå frågan om ansvarsfrihet, och att det bör bero på hur vi väljer att hantera frågan runt 2011:s bristande ekonomiska redovisning och speciellt de saknade fonderna. Om sektionsmötet vill göra en grundlig utredning och revision av 2011 års ekonomi anser vi att det är en för stor och komplex fråga för att åläggas en ideellt arbetande student. Om en uttömmande undersökning efterfrågas rekommenderar vi istället att det avsätts pengar för att avlöna en legitimerad revisor som under en bestämd tid går igenom årets bokföring och ekonomiska redovisning för att ge en klar bild. Rekommendation Om sektionsmötet inte vill utreda 2011:s ekonomi närmare utan är villiga att ta den avlämnade redovisningen som tillräcklig finns det inget ytterligare att tillföra i frågan. I sådana fall förordar revisorerna att D-rektoratet beviljas ansvarsfrihet. Om sektionen inte anser att redovisningen är tillräcklig, vill utreda årets ekonomi närmare eller anser frågan om fonderna viktig att utreda förordar revisorerna att frågan om ansvarsfrihet avslås. Vi rekommenderar i så fall sektionsmötet att besluta om en professionell utredning. Skrivet och framarbetat av Erik Lindström Max Roth Revisor 2011 Revisor 2011

3 Revisionsuppföljning på 2011 års verksamhetsplan Avsnitt Sektionens mål synliggöra kårens och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 50% av de studerande skall vara medlemmar till årsskiftet 2011/2012. D-rektoratet presenterade sitt för de nyanlända vid sektionsrundvandringen under mottagningen samt förmedlade information från THS centralt via sektionens informationskanaler. Under läsåret var 662 utav 721 registerade vid programmet kårmelemmar. Revisorernas uppfattning är att D-rektoratet under året tydliggjorde arbetets närvaro, men inte vad det handlade om eller hur det fortlöpte. Datasektionen hade under året höga medlemssiffror i förhållande till andra sektioner. Den höga procenten (91%) är sannolikt relaterad till att kårobligatioriet avskaffades ett år tidigare. Löpande arbete lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. minst en gång i månaden genomföra arbetsmöten eller Kreativa forum där handfast styrelsearbete sker gemensamt. en gång i veckan träffas under lunchen och diskutera styrelsefrågor. Alla inkomna frågor till D-rektoratet har följts upp och återkopplats skyndsamt. D-rektoratet höll under 2011 arbetsmöten en kväll varannan vecka. D-rektoratet höll under 2011 veckoliga lunchmöten Av vad som kommit till revisorernas kännedom har D- rektoratet alltid återkopplat på de frågot som inkommit (oftast via mail) inom kort. Vi anser att andan av detta mål är uppfyllt. D-rektoratet arbetade under året väl organiserat och regelbundet med sina möten. Revisorerna anser att D-rektoratet uppfyllde dessa mål med bravur. D-Rektoratet (skall) Ekonomi mötas minst en gång i månaden och tillsammans med kassören sköta den löpande bokföringen. utreda konsekvenserna av den nya momslagstiftningen som väntas träda i kraft 1 Januari 2012 och genomföra nödvändiga åtgärder för att sektionen ska följa den nya lagstiftningen. arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. D-rektoratet skötte sektionens bokföring på de arbetsmöten som hölls varannan vecka. D-Rektoratet utredde frågan under året och kom fram till att det inte påverkade sektionen eller dess verksamhet. Sektionernas ordförande åt emellanåt lunch med varandra, om än inte så ofta som önskat. Samarbetet bibehölls men utvecklades kanske inte i stort. Målet anses uppfyllt. Team CSC som samarbetesforum tonades ned under året och gav rum för andra typer av samarbete med mediesektionen. Andra sektioner och systerprogram aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av flera sek oner och ta ini a v ll sådant samarbete över sektionsgränserna. verka för att ha ett nära samarbete med andra sektioners styrelser. besöka andra sektioners styrelser och diskutera aktuella händelser på KTH. Detta görs med fördel under avslappnade former. Inget sådant arbete fördes under året. Det hölls ett samarbete med mediesektionens styrelse och det hölls en social kontakt med olika sektionsstyreser i smaband med festligheter. Ordförande var även aktiv i ordförandeåret samt kassör i ekonomirådet på THS. Inget regelrätt sådant besök skedde under året. Det skedde dock ett gemensamt styrelsemöte med mediesektioen i samband med sektionslokalsnamnomröstningen. Presidet åt även lunch med mediesektionens presidium och en person från CSC-skolan varje kvartal. D-rek valde aktivt att inte arbeta mot detta mål under året då det ansågs vara orelevant för sektionens verksamhet. Revisorerna måste ändå påpeka att detta går mot sektionsmötets beslut i samband med fastställandet av verksamhetsplanen. Revisorerna tycker inte att målet kan anses uppfyllt då verksamhetplanen snarare syftar på ett löpande, proffessionellt samarbete. D-rek valde aktivt att inte prioritera detta mål. Det skedde ett samarbete med Sektionen för medieteknink, men målet kan inte anses uppfyllt. Detta beror kanske snarast på en olämplig formulering i verksamhetsplanen.

4 Avsnitt Ökat Sektionsengagemang finna llfällen för nämnderna a synas även e er mottagningen. D-rektoratet anordnade inga sådana tillfällen, men erbjuder intressanta tankar i verksamhetsberättelsen. Målet kan inte anses uppfyllt. D-Rektoratet (skall) Övrigt anordna minst fyra D-funkmiddagar för att öka kommunikation mellan funktionärer och nämnder. anordna två teambuilding-events för Datasektionens funktionärer i syfte att öka sammanhållningen mellan nämnderna. anordna en Skiftesgasque för att tacka sektionsaktiva medlemmar. anordna två styrelseöverlämningar, en efter varje SM som enligt stadgarna ska behandla styrelseval. D-rektoratet anordnade under två dfunk-middagar och en dfunk-glöggafton. En fjärde dfunk-middag ställdes dock in på grund av en olycklig schemakrock. Inga teambuildingevents hölls under året. D-rektoratet anordnade efter Val-SM 2011 en skiftesgasque med Top Gun-tema. Gasquen var öppen för alla sektionsaktiva. D-rektoratet anordnade överlämningar efter varje styrelseval Målet kan inte anses uppfyllt då veksamhetsplanen strikt föreskriver fyra eller fler dfunk-middagar. Revisrerna anser fortfarande att D-rektoratet utförde denna syssla väl. Målet kan inte anses uppfyllt. tillse att DKMs lagerhållningssystem byts ut mot ett system som både klarar lagerhållning och dagliga kreditköp. D-rektoratet anger att de under året inta hade tid att se till att detta genomfördes. Målet kan inte anses uppfyllt. Vad revisorerna minns så gjordes det under året ett förök att bygga ett system inom informationsorganet som sedan rann ut i sanden. Det är dock möjligt att D-rektoratet kunde ha gjort mer för att hjälpa den grupp som arbetade på projektet. regelbundet genomföra underhåll av de maskiner och delar av sektionslokalen som kräver löpande underhåll och tillsyn. Nämnder (skall) Sektionslokalsgruppen regelbundet kontrollera att alla inventarier i sektionslokalen är hela och rena samt ersätta, reparera eller ta bort trasiga inventarier. se till att sektionslokalen städas regelbundet. anordna en tackfest en gång per termin för dem som hjälpt till att städa sektionslokalen. ha ett samarbete med motsvarande nämnd på Sektionen för Medieteknik. Metadorerna och ESCapo har löpande under året arbetat för att lokalen ska vara i gott skick. Det hölls under året en nollestädsfest. En gemensam lokalnämnd skapades i samband med flytten till den nya lokalen. Sektionen fick i samband med flytten en mängd klagomål för att det var skräpigt i och utanför den nya lokalen. I övrigt anser revisorerna att sektionslokalen hölls i gott skick under året, särskilt med hänsyn till flytten. Sektionsmötet röstade för en sammanslagning och det löpande arbetet i nämnden fungerade under året. Idrottsnämnden Idrottsnämnden anordnade under året bidrag och lag anordna regelbundna träningstillfällen för sektionens till ett mindre antal tävlingar men hade i övrigt ingen medlemmar. verksamhet. Vad revisorerna minns och kan gräva fram anordnades lag till KTH och THS -turneringar. Dessa bidrag kan inte riktigt anses vara "regelbundna träningstillfällen" och målen kan därför inte anses uppfyllt.

5 Avsnitt hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning. IOR utarbetade tillsammans med D-Rektoratet sektionens informationsspridningsguidelines. Det är något oklart hur denna hjäp skulle se ut, men revisorerna anser att IOR genom fastställande av guidelines och upprätthållande av sektionens hemsida uppfyllt målet i fråga. Informationsorganet underhålla och vidareutveckla sektionens webbplats. ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. ha en samordnande roll för sektionens informa onsöden. IOR introducerade under året Github för att versionshantera sektionens projekt och arbetande löpande med sektionens IT-projekt. Det hölls periodvis även veckoliga hackerkvällar. Ett twitterkonto skapades och var aktivt under delar av året. Målet upfylldes under året. Ett antal sektions-itproject rann under året ut i sanden, men de system som aktivt används i sektionens verksamhet underhölls aktivt. Målet är svårt att kvantifiera och konkretisera. Den webplats som IOR förvaltar var under året en av sektionens primära sektonskanaler, men revisorerna bedömer inte att det är det som avses i verksamhetsplanen. ha regelbunden kontakt med sektionens nämnder i syfte att höja kvalitén på informationsspridningen. I början av året gjordes ett försök att skriva och skicka ut ett återkommande nyhetsbrev. Målet uppfylldes inte under året beroende på en blandning av bristande intresse från nämndernas sida och den avesärda arbetsbördan uppgiften innebär. Nämnder (skall) Datas Internationella Utskott samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och ansvariga för utbytesstudier på CSC:s kansli och institutionerna. hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionen. hjälpa till i THS centrala mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten. DIU rekryterade sektionsmedlemmar att delta i THS centrala internationella verksamhet, speciellt den internationella mottagningen. DIU har med hjälp av sektionens informationskanaler vidarebefodrat information från THS centralt om internationella event. Utskotet bistod med planering och genomförande av THS internationella mottagning. Målet är svårt att kvantifiera och bedöma då sektionen inte haft en självstående internationell verksamhet på många år utan istället arbetat på att hänvisa till THS centralt. Revisorerna anser dock att målet uppfylldes då en god kontakt hölls med ISS. fungera som kontaktyta för utländska studenter på sektionen. Nämndens ordförande var under året redo att uppfylla denna funktion, men blev inte kontaktad av någon som ville utnyttja den. Funktionen fanns men uppfylldes inte. Målet är mycket svårt att bedöma. genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. Jämlikhetsnämnden utvärdera resultaten av undersökningen och presentera dessa för Drektoratet och sektionens medlemmar. upprätta en tydlig kontakt dit medlemmar kan vända sig med jämlikhetsfr ågor. verka för att utöka ett samarbete mellan jämlikhetsnämnden och jämlikhetsgruppen på CSC. Jämlihketsnämnden hade under 2011 ingen regelbunden och organiserad verksamhet vad årets styrelse eller revisorer vet. Uppgift saknas. Målen uppfylldes antingen delvis eller inte alls.

6 Avsnitt arrangera onsdagspubar. DKM arrangerade onsdagspubar löpande under året. arrangera Plums. DKM arrangerade plums. DKM arrangerade de i verksamhetsplanen föreskrivna festiviteterna och pubarna under året. arrangera minst fyra fester för sektionens medlemmar. DKM arranderade ett flertal fester, sittningar och gasquer under året. DKM bokföra sin verksamhet regelbundet. Det bokfördes under året med varierande regelbundenhet. Bokföringen var inte strikt organiserad eller regelbunden, men de lärdomar som drogs under året av DKMs bokföring har lett till utveckalndet av bättre rutiner under senare år. Bokföringen verkar varit avsevärt försenad. anordna tentapub efter varje tentaperiod DKM arrangerade tenapubar efter tre av fyra tentaperioder. Den fjärde arrangerades vad revisorerna minns av MKM. DKM arrangerade visserligen ingen fjärde tentapub, detta i samband med det avtal som slöts med sektionen för medieteknik angående tentapubarna. Målet i verksamhetsplanen uppfylldes inte, men revisorena anser att det sköttes exemplariskt. hålla en mottagning för de nya studenterna som börjar till hösten med syftet att få dem att känna sig välkomna och introducera dem till KTH, THS och sektionen. Mottagningen arrangerade en mottagning i början av året för de nyanlända i enligthet med sektionens föreskrifter och traditioner. Nämnder (skall) Studienämnden Mottagningen eftersträva att få n0llan att vilja bli medlemmar i sektionen och THS. informera n0llan om THS centralts funktion och verksamhet. fungera som en naturlig inkörsport till sektionsengagemang och socialt umgänge med andra studenter. ta in feedback från nøllan och sammanställa informationen skriftligt i syftet att förbättra mottagningen från nøllans synvinkel. regelbundet begära ut de kursvärderingar som skolan enligt högskoleförordningen är skyldig att göra. Dessa ska användas som diskussionsunderlag på studienämndens möten och följas upp. Mottagningen arrangerar sektionens dag och medverkar i kårens dag under mottagningen där de nyanlända får möta representanter från olika delar av organisationen. Mottagningen medverkade under mottagningsveckorna i kårens dag. Mottagningen arrangerar ett stort antal aktiviteter, fester och events där de nyankomna får umgås och lära känna varandra och mottagningen. En enkätundersökning genomfördes efter mottagningens slut. Vissa kursutvärderingar begärdes ut under året. Detta prioriterades under året ned för att arbeta med mer akuta frågor (ny terminsindelning, återbetalningskrav från CSN) som uppkom under året. arbeta för att det ska utses minst två årskursrepresentanter från årskurs ett till tre. Det bör Representanter utsågs som föreskrivet från årskurs 1- också finnas en representant från varje 3. Masterprogramsrepresentanter utsågs inte. masterprogram. regelbundet lägga upp renskrivna mötesanteckningar på hemsidan. Några mötesanteckningar lades upp på sektionens hemsida. Bristande rutiner och ett försök att respektera omnämnda lärares integritet gjorde att detta inte alltid hände. Hela mottagningen är i sig en uppmuntran till sektionsgemenskap och engagemang. Revisorerna ser dock ett utrymme att betona detta ännu lite mer. Under 2011 gjordes aett antal olika myndighetsbeslut som hotade många studenter, något som studienämnden reagerade mycket bra på. De ledde sektionens gensvar, vilket gjorde at deras ordinarie arbete hamnade något i skymundan. Verksamhetsplanens mål uppfylldes inte, men revisorernaanser att studienämnden utförde sin roll väl. Målet delvis uppfyllt. Revisorerna instämmer med att sektionens utbildningsbevakning måste värna lärares integritet för att undvika att framstå som häxjakt. Det kan vara en god tanke att i framtiden skriva in i informationsspridningsguidelines hur personlig integritet ska behandlas i sektionens informationskanaler. Målet delvist uppfyllt. uppdatera sin hemsida med relevant information så att den på ett bra sätt representerar studienämndens sy e och arbete samt a det nns aktuell information för studenterna. Sektionens hemsida uppdaterades med information för studenter bland annat om CSN, studievägledare och studienämndens roll.

7 Avsnitt anordna D-Dagen. ge företag annonsmöjligheter för event och jobb ansvara för att Konglig Datasektionens varumärke upprätthålls mot näringslivet. D-dagen 2011 ägde rum i oktober. Annonser från företag visades i sektionens officiella informationskanaler. Under året hölls en löpande näringslivsverksamhet med företagspubar och d-dagen. NLG arbetade löpande under året trots ett stort medlemsbortfall i slutet av Revisorerna bedömer att de utförde sina uppgifter att arrangera näringslivsevent och upprätthålla sektionens varumärke på ett utmärkt sätt. sammanställa ett dokument med rutiner i samband med företagspresentationer på campus. Det fanns uner året en löst sammanhållen samling dokument (google-docs mapp) med detta syfte. Ett samlat dokument sammanställdes dock aldrig. Att dokumentet aldrig sammanstäldes och sparades för kommande år kan i famtiden göra det svårare att följa upp och utvärdera tidigare arbetsätt, men påverkade troligen inte årets verksamhet märkbart. Revisorerna är osäkra om målet kan anses uppfyllt. Närningslivsgruppen löpande underhålla en databas över sektionens företagskontakter. upprätta rutiner för uppföljning av sina egna fakturor. se över och följa upp eventuella sponsorkontrakt rörande sektionen. En webbaserad applikation framarbetades under 2011 för att få kontroll över datasektionens företagskontaktnät. Sådana rutiner fanns och användes i näringslivsgruppen under året. Ett antal kontrakt och avtal utforskades och slöts Mindre klagomål och missnöje under året. Bland annat diskuterades sponsrade uppstod från sektionens sida angående avtalet med högtalare från spotify, tvskärmar från multisoft och D- multisoft, vilket rättades till efterkommande år. dagens huvudsponsor Ericsson. skriva en policy för sektionens företagskontaker och sponsrade event. Det författades under året ingen sådan policy. Målet kan inte anses uppfyllt. Nämnder (skall) öka kommunikationen mellan lärare på KTH om möjligheterna för informativa företagsföreläsningar. öka näringslivsgruppens antal aktiva medlemmar till minst tio stycken. stärka näringslivsgruppen som grupp genom teambuilding och egna interna event. Det gjordes under året försök vilka inte ledde till något konkret på grund av bristande kommunikation runt visionen. Under året var ett antal sektionsmedlemmar aktiva i näringslivsgrupen. Alla hade inte konkreta arbetsuppgifter löpande, men deras antal bedöms ha vart fler än 10. Det skedde ner året ett litet antal interna event, främst i samband med D-Dagen. Målet kan inte anses uppfyllt, men revisorerna tror att det i framtiden kan vara värt att se över igen. Målet verkar skrivits in i verksamhetsplanen i samband med ett stort medlemsbortfall i näringslivsgruppen under Det skedde en mängd nyrekryteringar som säkrade medlemsantalet och uppfyllde det ställda målet. Spexmästeriet Redaqtionen Qulturnämnden anordna regelbundna aktiviteter för sek onsmedlemmarna, såsom filmvisningar, spelkvällar och liknande. tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, teater eller annan kulturellt relaterad verksamhet. ge ut en nølledbuggen under mottagningen. träffas regelbundet för att arbeta fram en ny dbuggen. ge ut minst en dbuggen utöver nølledbuggen. arbeta för att skriva och uppföra ett spex. ha regelbundna möten för att främja arbetet med spexet. sprida informa on om Spexmästeriet för a locka er att deltagare. Qulturnämnden anordnade omväxlande filmkvällar och spelkvällar i sektionslokalen, med ett kortare uppehåll för flytten. Qulturnämnden tillhandahöll spel och böcker i sektionslokalen under året. Qulturnmnden gick under året på ett antal filmpremiärer och biovisningar. Det hölls även teambuilding på laserfortet. N0lledbuggen gavs ut i tid till mottagningen. Redaqtionen hade ingen löpande verksamhet under året. Spexmästeriet hade ingen löpande verksamhet under året. Qulturnämndens verksamhet och upgift upfylldes löpande under året, med vissa avbrott i samband med flytten. Nolledbuggen uppdaterades med nya nämnder på ett lämpligt sätt och gavs ut i tid. Målen kan inte anses uppfyllda. Målen kan inte anses uppfyllda.

8 Avsnitt Anordna middag för alla tjejer två gånger per termin. En tjejmiddag genomfördes under verksamhetsåret. Enligt verksamhetsplanen skulle två middagar genomförts, reviorerna vill dock hänvisa till att nämnden inrättades under ret. Nämnder (skall) Konglig Östrogennämnden Verka för att ge tjejer på datasektionen en möjlighet att närverka med varandra. Anordna en tjejgasque en gång per år. Medverka under mottagningen för att få fler tjejer att känna sig välkomna. Anordna företags/inspirationsevents. Varje år utse en hedersdam. Möjlighet gavs under nämndens hela verksamhet och samtliga events. En tjejgasque med indiskt tema genomfördes i december. Nämnden representerades i mottagningstruppen och under sektionsrundvandringen. Möte hölls med studievälledare och karriärcoach på KTH där man undersökte hur KTHs karriärsvägledning skulle kunna marknadsföras mot sektionens tjejer. En hedersdam utsågs vilket presenterades på ett sektionsmöte under året. Konglig Östrogennämnden uppfyllde under verksamhetsåret 2011 de mål som verksamhetsplanen föreskrev (med det partiella undantaget ovan), detta trots att nämnden inrättades under året. Fenixorden Att en ångper år upplösas. Att vid upplösanet säkerställa att motion om en ny Fenixorder godkänns på samma SM. Fenixorden upplöstes inte under sitt första verksamhetsår, utan först Detta är doch fullständigt förståeligt då nämnden inte var ordentligt etablerad under året. Nämnden upplöstes inte. Fenixorden hade ingen verkasmhet under året och uppfyllde inte verksamhetsplanens mål. Att dela ut medaljen "Fenixorden" en gng per år till en lycklig sate. Fenixorden delades inte ut under året.

9 Uppföljning av sektionsmötesbeslut 2011 Digitalisering av diabilder Under Val-SM beslutades att sektionen skulle köpa in en tjänst att digitalisera gamla dia-bilder, främst tagna under antika mottagningar kr avsattes och det beslutades att D-rektoratet skulle ålägga en person att verkställa beslutet. Sektionshistoriker ålades efter sektionsmötet uppgiften som inte påbörjades under året, främs på grund av kommunikationsproblem med de funktionärer som hade hand om förvaringen av bilderna. Revisorerna anser att uppgiften rimligtvis borde ha påbörjats under året. När kommunikationsproblem uppstår mellan funktionärer tror vi att det är viktigt att D-rektoratet som arbetsledare på ett tidigt stadium agerar medlande för att säkerställa att verksamheten fortlöper så normalt som möjligt. Inköp av ordförandekedja och ordförandetelefon Det beslutades att sektionen skulle köpa in en ordförandekedja kr avsattes, inköpet skedde inte under verksamhetsåret. Det beslutades också att det skulle insförskaffas en ordförandetelefon, pengar avsattes för ändamålet och ordförande ålades att verkställa beslutet. Båda dessa beslut fattades under Budget-SM. I bägge dessa fall valde ordförande aktivt att inte försöka verkställa sektionsmötets beslut innan verksamhetsårets slut, utan att i stället lämna över det till nästkommande orförande. Anledningen till detta var att orförande ansåg att det var så nära till nyval att nästa ordförande borde få påverka hur dessa inköp borde se ut och skötas. Revisorerna anser att det inte har påverkat verksamheten under året. Inköp av ett ordentligt ljudsystem Sektionsmötet beslutade vid Budget-SM efter motion att lägga upp till kr på inköp av ett fullständigt högtalasystem i META. Sektionslokalsgruppen (den arbetsgrupp som inför flytten arbetade med lokalfrågor) ålades att göra inköpen i samråd med ett antal nämnder. Revisorerna misstänker och minns vagt att det var en felskrivning och att det i själva verkat var METAdorerna som skulle göra inköpet. Inköpet skedde inte under året, utan först under Revisorerna är osäkra på vad som orsakade denna försening.

10 Revision av sektionens ekonomi 2011 Felaktigheter i budget, ekonomisk osäkerhet Utifrån den ekonmiska slutredovisning som D-rektoratet 2011 har presenterat (den avslutade bokföringen, tl:dr) är det svårt, om inte omöjligt att avgöra ett budgetutfall och dra tillförlitliga slutsatser inför framtiden. Under stora delar av året användes felaktiga bokföringsrutiner på sektionen, särskilt i samband med DKMs bokföring. Misstaget upptäcktes och rutinen ändrades inför senare år, men D-rektoratet valde att fortsätta året ut i samma mönster för att vara konsekventa. Det hela har lett till att årets resultat inte kan anses tillförlitligt då många siffror är felaktiga. Det är även värt att nämna att den tl:dr som skrevs av D-rektoratet 2011 efter revisorernas begäran inte innehåller några exakta siffror. Den tabell som finns där är grova approximationer utifrån den trasiga bokföringen snarare än bevisbara sanningar. Trots otillförlitligheten finns ett par punkter som vi anser vara viktiga att poängtera. Notera att alla följande siffror ur bokföringen bör ses som ungefärliga. Viktigt att veta Till att börja med bör det nämnas att omsättningen verkar ha varit mellan tre och fyra miljoner kronor där budgeten förutsåg två. Att bedöma ett budgetutfall blir därför väldigt skevt, och revisorernas uppfattning är att man i första hand ska titta på resultatet och att jämförelsen mot budget inte blir lika viktig. Vår förhoppning är att nuvarande D-rektoratet inför 2014 kan skriva en mer realistisk budget som kan vara till större hjälp i den dagliga verksamheten. Anledningen till den större omsättningen verkar dels bero på att MKM sedan ihopflytten räknas som en del av sektionens ekonomi (men inte resultat) samt att nästan varje del av sektionens verksamhet (bla. mottganingen, dkm och näringslivsgruppen) snurrat avsevärt mer pengar än vad som förutsågs. Av sektionens tre fonder så upptäcktes under året att två (jubileeumsfonden och husfonden) hade löpt ut. Det skedde ingen fullgod uppföljning av fondernas försvinnande, men det antogs att de löpte ut innan verksamhetsåret Totalt så går den totala summan upp emot kr som vi för tillfället inte på ett tillfredställande sätt kan redovisa för.

11 Viktigt att veta, nämndutfall DKM gick vad bokföringen säger ungefär kr back, detta approximeras i D-rektoratets tl:dr motsvara till ungefär kr egentlig förlust. Revisorerna tycker att det är oklart även utifrån det redovisade exakt varför detta inträffade, det verkar dock som om vissa kostnader i samband med flytten kan ha bokförts felaktigt under DKM. Prylmånglaren gick under året kr i förlust. Det är ett erkänt fenomen att prylis brukar växla mellan vinst och förlust i samband med att overallsinköpen blir olika stora varje år. Studieresan gick 2011 med lite drygt kr vinst. Projektet var nollbudgeterat vilket gör att det kommande år kan finnas utrymme att sänka kostnaderna för deltagande om det visar sig vara en trend över flera år.

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2016 Konglig Datasektionen Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande såväl

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Chalmers tekniska högskola Antagen: 2014 10 09 Sida 1 av 4 Innehåll 1 Förord 2 2 Operativt arbete 2 3 Fokusområden 2 3.1 Jämlikhet....................................

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer